VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

2

3 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing with international law and also texts of Czech authors published abroad. It includes also selected texts focused on private international law, European Law and the Czech constitutional law, that all reflect international law aspects. In her study, Veronika Bílková introduces into the Czech literature a new topic the Responsibility to Protect. Group of authors Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Jindřiška Syllová and Věra Jirásková prepared a monography devoted to international treaties, especially their negotiation and implemetation. Another comprehensive collective work (Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others) deals with international humanitarian law. Two new textbooks of international law, one of them written by Harald Christian Scheu and the second one a translation from Slovenian written by the President of the Republik of Slovenia, Prof. Danilo Türk, broadened the offer of international law literature in the Czech language. Concerning the journals, currently there is no Czech journal specialized only in international law. Authors dealing with international law publish their studies particularly in Právník [Lawyer], Právní rozhledy [Legal Review] and if it relates to international criminal courts and justice, also in Trestněprávní revue [Criminal Law Review]. However, this Yearbook should play the role of such a journal specialized in international law. Moreover, the old-new edition of Studie z mezinárodního práva [Studies in International Law], published by Academia press in Prague until 1990, was resumed by the Charles University, Faculty of Law. The translations of original titles in square brackets were not authorized. A. Books Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P): nová naděje nebo staré pokrytectví? [Responsibility to Protect (R2P): A New Hope or an Old Hypocracy?] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Czech Yearbook of International Law (Česká společnost pro mezinárodní právo, Praha 2010) Ondrej Hamuľák, Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky [EU Law in the Case Law of Czech Constitutional Court] (Leges, Praha 2010) Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others, Mezinárodní humanitární právo [International Humanitarian Law] (C.H.Beck, Praha 2010) Harald Christian Scheu, Úvod do mezinárodního práva veřejného [Introduction to International Public Law] (Auditorium, Praha 2010) 343

4 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Jindřiška Syllová and Věra Jirásková, Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv [Selected Problems of Negotiation and Implementation of Treaties] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2011). Pavel Šturma, Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv [International and European Control Mechanism in the field of Human Rights], 3rd ed. (C.H. Beck, Praha 2010) Pavel Šturma (ed.), Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty [Transformation of international law and its doctrine: Selected concepts], Studies in International Law No. 1(34) (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2010) Pavel Šturma (ed.), Casebook: výběr případů z mezinárodního práva veřejného [Casebook: Selected Cases of Public International Law] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Šturma Pavel (ed.) II. Konference studentské vědecké odborné činnosti: sborník vítězných prací [2nd Conference of Student s Scholar Activities: Collection of Awarded Works] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2010) Danilo Türk, Základy mezinárodního práva [Foundations of International Law] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, a Eva Rozkotová, Beroun 2010) B. Articles, Conference Papers, Contributions to Books I. Public International Law Vladimír Balaš, Konflikt mezi protichůdnými nebo domněle protichůdnými závazky vyplývajícími z práva ES/EU a mezinárodně právní ochrany investic v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu [Confl icting Parallel Obligations under Bilateral Investment Treaties and EC/EU Law.] (2010) Právník 1 Veronika Bílková Mezinárodní právo a terorismus: Definovat nedefinovatelné? [International Law and Terrorism: To define the Undefinable?] (2010) 1 Trestněprávní revue 11 Veronika Bílková, Mezinárodní trestní soud a otazníky kolem výběru kauz [International Criminal Court and Question Marks about the Selection of Cases], (2011) Trestněprávní revue 8 Veronika Bílková, Trojí spravedlnost pro íránské mudžáhidy? [Triple Justice for Iranian Mujahedeens?] (2010) Právník 191 Vladislav David, Opětně o spravedlivých válkách? [Again, Just Wars?] (2010) Právník 639 František Emmert, Přetrvávající dvojí občanství jako důsledek průniku německého občanství do českých zemí v letech [Persisting Double Nationality as a Consequence of the Penetration of German Nationality into Czech Lands in ] (2010) Právní rozhledy

5 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Pavel Kandalec, Úvaha nad vícerým státním občanstvím na pozadí slovensko-maďarského sporu [The Deliberation on the Multiple Nationality on the Background of Slovak-Hungarian Dispute] (2011) Právní rozhledy 77 Jan Kratochvíl, Ľubomír Majerčík, Neviditelná většina: osud českých stížností před ESLP [Invisible Majority: the Destiny of Czech Applications to the European Court for Human Rights], (2010) 4 Bulletin advokacie 15 Miroslav Kubíček, Jednotlivé typy spolupráce justičních orgánů České republiky s mezinárodními trestními soudy a tribunály z pohledu platné právní úpravy [Particular Forms of Cooperation of Judicial Organs of the Czech Republic with International Criminal Courts and Tribunals], (2010) Trestněprávní revue 275 Miroslav Kubíček, Základní principy a obecná pravidla spolupráce justičních orgánů České republiky s mezinárodními trestními soudy a tribunály z pohledu platné právní úpravy [Fundamental Principles and General Rules for Cooperation between Judicial Organs of the Czech Republic and International Criminal Courts and Tribunals], (2010) Trestněprávní revue 106 Jan Kysela, Pavel Ondřejek and Jana Ondřejková, Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém (především) vnitrostátního práva [Preliminaty Application of International Treatieas as a Problem of (especially) National Law] (2010) Právník 977 Jan Malíř, Mezinárodní právo a jak je (ne)používáme [International Law and How We (Do Not) Use It.] (2010) Právník 417 Jan Malíř Bosphorus pět let poté: příliš povyku pro nic? [Five years after Bosphorus Case: Much Ado about Nothing?] (2010) Právník 1218 Josef Mrázek, Ozbrojené konflikty a nová koncepce mezinárodního humanitárního práva? [Armed Conflicts and the New Concept of International Humanitarian Law?] (2010) Právník 332 Jiří Malenovský, L ambiguïté du rôle des juges «nationaux» et des juges ad hoc au sein des juridictions internationales in Sinha M.K. (ed), International Criminal Law and Human Rights (Manak Publications, New Delhi 2010) Jan Ondřej, Zákaz použití chemických a bakteriologických zbraní [Prohibition of Use of Chemical and Bacteriological Weapons] (2010) Právník 678 Jindřiška Syllová, Scope of the Treaty, dekrety a český postlisabonský protokol [ Scope of the Treaty, Decrees and the Czech Post-Lisbon Protocol], (2010) Právní rozhledy 743 Katarína Šipulová and Ľubomír Majerčík, Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009 [Survey of Development of International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda in 2009] (2010) 5 Trestní právo

6 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma, The Case of Kosovo and International Law in Polish Yearbook of International Law 2009 (Polski Instytut Spraw Mię dzynarodowych, Wroclaw 2010) Pavel Šturma, Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva? [New Trend in the State Responsibility: the Individual Right for Damages caused by Serious Breaches of Humanitarian Law] (2010) 1 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 73 Pavel Šturma, Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [Amendments of the Rome Statute of the International Criminal Court] (2010) 8 Trestněprávní revue 245 Pavel Šturma, Odpovědnost mezinárodních organizací, některé poznámky k návrhu článků komise pro mezinárodní právo [Responsibility of International Organisations. Some coments on the draft Articles of the International Law Commision] (2010) Právník 537 Pavel Šturma, Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out) [The Lisbon Treaty and the Binding Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on the Czech Republic with Respect to the so-called opt-out] (2010) Právní rozhledy 191 Robert Zbíral, Jednání o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod: právní kvadratura kruhu? [Negotiation on the Accession of the EU to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Legal Squaring the Circle?] (2010) Právní rozhledy 876 II. Private International Law, International Trade Law, European Law, Constitutional Law Roman Bařinka, Nepřímá diskriminace v pracovním právu ES [Indirect Discrimination in EC Labour Law] (2010) Právní rozhledy 165 Vojtěch Belling, Interinstitucionální dohody jako prostředek změny primárního práva EU? [Inter-insitutional Agreements as a Mean of Change of Primary Law], (2010) Právní rozhledy 359 Alexander J. Bělohlávek, Kolizní status započtení v mezinárodním právu soukromém [Choice of Law Status of Offset in International Private Law] (2010) Právní fórum 484 Alexander J. Bělohlávek, Mezinárodně právní ochrana přímých zahraničních investic a komunitární (unijní) právo [International Legal Protection of Direct Foreign Investments and EC/EU Law] (2010) Právník 1010 Jan Brodec, Vliv mezinárodního insolvenčního řízení na smluvní závazky [The Influence of International Bankruptcy Proceeding on Contractual Obligations] (2010) Právní fórum

7 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Tomáš Břicháček, Je vymezení pravomoci EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité? [Is the Definition of EU Jurisdiction bordered, recognizable and clear enough?] (2010) Právník 576 Petr Bříza, Vybrané aspekty volby práva podle nařízení Řím I [Selected Aspects of Choice of Law within the Rome I Regulation] (2010) Právní fórum 470 Eva Cihelková, Zbyněk Švarc and Josef Bič, Lisabonská smlouva nový rámec pro mezinárodně právní postavení Evropské unie a její vnější činnosti [Lisbon Treaty a New Framework for International-law Status of the European Union and its External Activities] (2010) 2 Současná Evropa 3 Eva Částková Imunita poslanců Evropského parlamentu [Immunity of Members of the European Parliament], (2010) Trestněprávní revue 76 Jiří Čermák Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve věci The Pirate Bay [The Protection of Author s Rights in the Environment of Peer to Peer Networks within the Pirate Bay Judgment] (2010) Právní rozhledy 272 Petr Dobiáš, Současný stav kolizní úpravy práva rozhodného pro dopravní nehody [Current State of Conflict Rules Applicable to Traffic Accidents] (2010) Právní fórum 511 Ľuboš Fojtík, Helena Vošmiková, Nad vztahem INCOTERMS a přepravních smluv [On the Relation between INCOTERMS and Transportation Contracts] (2010) Právní fórum 319 Ondrej Hamuľák, Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [Short Comment on Historical Development of the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union] in Kamila Bubelová (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010) Ondrej Hamuľák, Double Yes to Lisbon Treaty Double Yes to the Pooled Sovereignty Concept. Few Remarks on Two Decisions of the Czech Constitutional Court (2010) University of Warmia and Mazury Law Review 39 Marek Káčer, Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom systéme [International Customs in the Slovakian Legal System] (2010) Právník 251 Mirek Katzl, K otázce vymahatelnosti rozhodčích smluv v USA [On the Enforcement of Arbitration Agreements in USA] (2010) Právní rozhledy 872 Lukáš Klee, Lex constructionis aneb zásady závazkových vztahů ve stavebnictví [Lex Constructionis and the Principles of Obligations in Building Industry], (2010) Právní rozhledy Jan Komárek, Česká výjimka z Listiny základních práv Evropské unie [Czech Exemption from the EU Charter of Fundamental Rights] (2010) Právní rozhledy

8 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Vladimír Kratochvíl, Minimální věková hranice trestní odpovědnosti v Evropské unii a Evropský zatýkací rozkaz [The Minimum Age for Criminal Responsibilityin the European Union and the European Arrest Warrant], (2010) Trestněprávní revue 50 Viktor Kučera, Schengenský informační systém a přezkum ve správním soudnictví [Schengen Information System and the Administrative Review], (2010) Právní rozhledy 52 Bořivoj Líbal and Radek Malenovský, K úvaze: šlo by skutečně o adekvátní promítnutí rozsudku ESLP ve věci Kohlhofer a Minarik proti ČR do právního řádu? [Deliberation on an Adequate Implementation of ECJ Judgment in Case Kohlhofer and Minarik into the Czech Law Order] (2010) 11 Bulletin advokacie 33 Martin Lyčka, O soudní příslušnosti ve věcech manželských a rodičovských v kontextu judikatury Soudního dvora EU [On the Jurisdiction in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility in the Context of ECJ Judicature] (2011) Právní rozhledy 241 Martin Lyčka, Základní pravidla pro stanovení příslušnosti unijních soudů v rámci volného pohybu rozhodnutí o úpadku [Fundamental Rules for the Determination of Jurisdiction of EU Courts within the Free Movement of Bankruptcy Decisions], (2010) Právní rozhledy 616 Jiří Malenovský, Důvěřuj, ale prověřuj: prověrka principu přednosti unijního práva před právem vnitrostátním měřítky pramenů mezinárodního práva [Trust, but Verify: the Test of the Precedence Principle by Measures of International Law Sources] 2010 Právník 777 Jiří Malenovský, Svoboda projevu evropského soudce: Úniky z gravitace soudu? [Freedom of Speech of the Judge of European Cort of Justice: Flight of the Gravity of the Court?] in Josef Bejček, Jaromír Kožiak (eds) Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám (Wolters Kluwer, Praha 2010) Jaroslava Novotná and Michael Švarc, Rozsudky Evropského soudního dvora v souvislosti s aplikací evropského zatýkacího rozkazu a jejich význam pro justiční praxi a právní úpravu České republiky [Judgments of the European Court of Justice relating to the Application of European Arrest Warrant and their Importance for Judicial Practice and Legal Regulation in teh Czech Republic] (2010) Trestněprávní revue 382 Michal Onderčo, Managing the Terrorists: Terrorist Group Blacklisting in Beck s World (2011) 1 Perspectives 27 Pavel Ondřejek, Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu členských států EU reflexe současného stavu a budoucího vývoje [Effects of International Treaties concluded by the European Community in the Domestic Law of EU Member States Reflection of Current Status and Future Development] (2010) Právník

9 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Monika Pauknerová, Jednostranné právní úkony a rozhodné právo [Unilateral Acts and the Applicable Law] (2010) Právní fórum 479 Monika Pauknerová, Mandatory rules and public policy in international contract law (2010) 11 ERA Forum 29 David Petrlík, Jednoduchý návod rychlého použití práva Evropské unie v soudní a správní praxi [Easy manual for the quick use of European Law in judicial and Administratice Practice] (2010) Právní rozhledy 280 Magdalena Pfeiffer, Několik úvah nad rozhodným právem v rámci připravované úpravy evropského dědického práva [Deliberations on the Applicable Law within the Prepared Regulation of European Inheritance Law] (2010) 1 Ad Notam 10 Petra Pipková, Soukromoprávní vymáhání antimonopolních pravidel EU funkce deliktních nároků [Private-law Execution of Antitrust Rules of the EU the Function of Delict Claims] (2010) Právník 822 František Poredoš, Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej kríze [The Role of States, International Organizations and International Trade Law in the Current Crisis] (2010) Právník 385 Peter Rosputinský, Právo občana EU na konzulárnu ochranu [The Right of EU Citizen to Consular Protection] (2010) Právník 130 Naděžda Rozehnalová, Právní režim smluv s mezinárodním prvkem [Legal Regime of Contracts with Foreign Element] (2010) Právní fórum 465 Emil Ruffer, Několik poznámek k praxi Soudního dvora EU při zachování účinků zrušených právních aktů se zaměřením na oblast vnějších vztahů EU [Some Remarks on the Practice of European Court of Justice in the Cases of Preservation of Effects of Cancelled Legal Acts with Focus on the Area of External Relations of the EU], (2011) Právní rozhledy Květoslav Růžička, Neaplikování Římů v tuzemském rozhodčím řízení [Non- Application of the Romes in Domestic Arbitration] (2010) Právní fórum 497 David Slováček, Rozhodčí řízení a směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách [Arbitration and the Unfair Terms in Consumer Contracts Directive] (2010) Právní rozhledy 331 Václav Stehlík, Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem EU teorie a praxe [The Expedited and Accelerated Procedures before ECJ Theory and Practice] (2010) Právník 448 Ondřej Svaček, Teoretická východiska vztahu odpovědnosti státu a jednotlivce v mezinárodním právu [Theoretical Foundations of the Relation between the State Responsibility and Individuals] (2010) Právník

10 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Svoboda, Kadi 2010: další kapitola protiteroristické judikatury Soudního dvora EU [Kadi 2010: Another Chapter in the Counter-terrorism Judicature of ECJ] (2010) Právní rozhledy 887 Naděžda Šišková, Zamyšlení nad případem Kadi: nový mezník v soudní doktríně základních práv [Contemplation on Kadi Case: New Millestone in the Courts Doctrine of Fundamental Rights], (2010) Právní fórum 614 Zuzana Trávníčková, Opatření proti fi nancování terorismu: ladění pravidel pro vytváření evropských sankčních seznamů [Measures against Financing Terrorism: Tuning of Rules relating to European Sanctions Lists] (2010) 2 Současná Evropa 45 Jana Turoňová and David Sehnálek, Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii [The Council Regulation on the Maintenance Obligations and the Position of International Treaties in the European Union] (2010) 3 Právník 233 Marta Zavadilová, Jana Turoňová, Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora [Rules for the Determination of the International Jurisdiction according to Brusel II bis Regulation within the last ECJ Judicature], (2010) Právní rozhledy 246 *** The Survey was elaborated by Zuzana Trávníčková. 350

VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY A. BOOKS Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P):

Více

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Prameny a literatura Literatura

Prameny a literatura Literatura Použité zkratky AZ Autorský zákon Listina Listina základních práv a svobod ObchZ Obchodní zákoník OSŘ Občanský soudní řád OZ Občanský zákoník TiskZ Tiskový zákon TŘ Trestní řád TZ Trestní zákon ESLP Evropský

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mezinárodní právo soukromé Evropské unie Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ,

Více

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001.

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Použitá literatura a dokumenty VI. Literatura Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Fenyk, J.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Nařízení Brusel I uznání a výkon rozhodnutí

Nařízení Brusel I uznání a výkon rozhodnutí Nařízení Brusel I uznání a výkon rozhodnutí Roman Kališ 1. Úvod Před vstupem České republiky do Evropské unie byla úprava uznání 1 a výkonu soudních rozhodnutí obsažena v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie, seznámení

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

a mezinárodním kontextu a y.

a mezinárodním kontextu a y. OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V PROMĚNÁCH PRÁVA NA POČÁTKU 21. STOLETÍ v českém, evropském Aks&rioch ' r Pavel Sturma a mezinárodním kontextu a y. AUDITORIUM Obsah Předmluva 11 I. Základní práva, svobody

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů I. Monografie - Finanční zajištění, Diplomová práce, Filip Čabart, Praha, 2008 - Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe: A Guide to

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS

AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS ONDREJ ŠTEFÁNIK Masaryk University, Faculty of Law, the Czech Republic Abstract in original language: Příspěvek pojednává o možnostech

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO DUŠAN RUŽIČ Ružič & Partners, Czech republic Abstract in original language V tomto příspěvku se věnuji krátké charakteristice rozhodčího řízení v českých podmínkách, dále

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní právo soukromé Evropské unie Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Ukazatel 995 2000 2005 200 20 202 203 204 Indicator Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV

ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV TEREZA KYSELOVSKÁ Faculty of Law, Masaryk University, the Czech Republic Abstract in original language: Tato práce

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

Obsah. O autorech... 7 Předmluva Seznam zkratek... 31

Obsah. O autorech... 7 Předmluva Seznam zkratek... 31 Obsah O autorech................................................ 7 Předmluva................................................. 27 Seznam zkratek............................................ 31 OBECNÁ ČÁST............................................

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU PETRA SCHILLEROVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Dvojí zdanění se definuje jak situace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Obchod surovinami (ObchS) Číslo předmětu: 545-0304 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Nařízení Řím II. Martin Orgoník

Nařízení Řím II. Martin Orgoník Nařízení Řím II Martin Orgoník 1. Vývoj a prameny kolizního řešení ve věcech mimosmluvních závazků Právo rozhodné pro závazkové vztahy ze smluv bylo harmonizováno 1 Římskou úmluvou již v roce 1980, ale

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Mají ústavní soudy členských států EU přezkoumávat vnitrostátní implementační předpisy? Kategorie: magisterské studium 2013 Autor: Hana Janotová VI. ročník

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace v právu sociálního zabezpečení a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení Aktualizováno k 1.1.2014 JUDr. Martin

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.1.2005 KOM(2005) 2 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Insolvenční otázky financování

Insolvenční otázky financování Akviziční financování v praxi 3. týden Insolvenční otázky financování Robert Pavlů 1 Význam insolvenčního práva pro financování 3 odst. 1 IZ: Dlužník je v úpadku, jestli že má více věřitelů, peněžité závazky

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Metodický list číslo 1. Název tématického celku: Vývoj evropské integrace,hhierarchie a vlastnosti pramenů práva ES/EU

Metodický list číslo 1. Název tématického celku: Vývoj evropské integrace,hhierarchie a vlastnosti pramenů práva ES/EU Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské a mezinárodní právo Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr 2015 2016 Katedra práva životního prostředí Výuka od 5. 10. 2015 do 18. 12. 2015 11 týdnů Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. Přednášky

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení

Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic within the Insolvency Proceeding Hana Ředinová * Marie Paseková ** ABSTRAKT Předkládaný

Více

VÁLEČNÉ ZLOČINY. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní (přiložený Řád války pozemní) Čl. 46 Soukromé vlastnictví nesmí býti konfiskováno.

VÁLEČNÉ ZLOČINY. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní (přiložený Řád války pozemní) Čl. 46 Soukromé vlastnictví nesmí býti konfiskováno. VÁLEČNÉ ZLOČINY - jedná se o vážné porušení mezinárodního humanitárního práva, sekundární pravidlo vzniklé v důsledku váženého porušení primárních pravidel obsažených v normách mezinárodního humanitárního

Více