VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

2

3 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing with international law and also texts of Czech authors published abroad. It includes also selected texts focused on private international law, European Law and the Czech constitutional law, that all reflect international law aspects. In her study, Veronika Bílková introduces into the Czech literature a new topic the Responsibility to Protect. Group of authors Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Jindřiška Syllová and Věra Jirásková prepared a monography devoted to international treaties, especially their negotiation and implemetation. Another comprehensive collective work (Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others) deals with international humanitarian law. Two new textbooks of international law, one of them written by Harald Christian Scheu and the second one a translation from Slovenian written by the President of the Republik of Slovenia, Prof. Danilo Türk, broadened the offer of international law literature in the Czech language. Concerning the journals, currently there is no Czech journal specialized only in international law. Authors dealing with international law publish their studies particularly in Právník [Lawyer], Právní rozhledy [Legal Review] and if it relates to international criminal courts and justice, also in Trestněprávní revue [Criminal Law Review]. However, this Yearbook should play the role of such a journal specialized in international law. Moreover, the old-new edition of Studie z mezinárodního práva [Studies in International Law], published by Academia press in Prague until 1990, was resumed by the Charles University, Faculty of Law. The translations of original titles in square brackets were not authorized. A. Books Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P): nová naděje nebo staré pokrytectví? [Responsibility to Protect (R2P): A New Hope or an Old Hypocracy?] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Czech Yearbook of International Law (Česká společnost pro mezinárodní právo, Praha 2010) Ondrej Hamuľák, Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky [EU Law in the Case Law of Czech Constitutional Court] (Leges, Praha 2010) Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others, Mezinárodní humanitární právo [International Humanitarian Law] (C.H.Beck, Praha 2010) Harald Christian Scheu, Úvod do mezinárodního práva veřejného [Introduction to International Public Law] (Auditorium, Praha 2010) 343

4 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Jindřiška Syllová and Věra Jirásková, Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv [Selected Problems of Negotiation and Implementation of Treaties] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2011). Pavel Šturma, Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv [International and European Control Mechanism in the field of Human Rights], 3rd ed. (C.H. Beck, Praha 2010) Pavel Šturma (ed.), Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty [Transformation of international law and its doctrine: Selected concepts], Studies in International Law No. 1(34) (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2010) Pavel Šturma (ed.), Casebook: výběr případů z mezinárodního práva veřejného [Casebook: Selected Cases of Public International Law] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Šturma Pavel (ed.) II. Konference studentské vědecké odborné činnosti: sborník vítězných prací [2nd Conference of Student s Scholar Activities: Collection of Awarded Works] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2010) Danilo Türk, Základy mezinárodního práva [Foundations of International Law] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, a Eva Rozkotová, Beroun 2010) B. Articles, Conference Papers, Contributions to Books I. Public International Law Vladimír Balaš, Konflikt mezi protichůdnými nebo domněle protichůdnými závazky vyplývajícími z práva ES/EU a mezinárodně právní ochrany investic v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu [Confl icting Parallel Obligations under Bilateral Investment Treaties and EC/EU Law.] (2010) Právník 1 Veronika Bílková Mezinárodní právo a terorismus: Definovat nedefinovatelné? [International Law and Terrorism: To define the Undefinable?] (2010) 1 Trestněprávní revue 11 Veronika Bílková, Mezinárodní trestní soud a otazníky kolem výběru kauz [International Criminal Court and Question Marks about the Selection of Cases], (2011) Trestněprávní revue 8 Veronika Bílková, Trojí spravedlnost pro íránské mudžáhidy? [Triple Justice for Iranian Mujahedeens?] (2010) Právník 191 Vladislav David, Opětně o spravedlivých válkách? [Again, Just Wars?] (2010) Právník 639 František Emmert, Přetrvávající dvojí občanství jako důsledek průniku německého občanství do českých zemí v letech [Persisting Double Nationality as a Consequence of the Penetration of German Nationality into Czech Lands in ] (2010) Právní rozhledy

5 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Pavel Kandalec, Úvaha nad vícerým státním občanstvím na pozadí slovensko-maďarského sporu [The Deliberation on the Multiple Nationality on the Background of Slovak-Hungarian Dispute] (2011) Právní rozhledy 77 Jan Kratochvíl, Ľubomír Majerčík, Neviditelná většina: osud českých stížností před ESLP [Invisible Majority: the Destiny of Czech Applications to the European Court for Human Rights], (2010) 4 Bulletin advokacie 15 Miroslav Kubíček, Jednotlivé typy spolupráce justičních orgánů České republiky s mezinárodními trestními soudy a tribunály z pohledu platné právní úpravy [Particular Forms of Cooperation of Judicial Organs of the Czech Republic with International Criminal Courts and Tribunals], (2010) Trestněprávní revue 275 Miroslav Kubíček, Základní principy a obecná pravidla spolupráce justičních orgánů České republiky s mezinárodními trestními soudy a tribunály z pohledu platné právní úpravy [Fundamental Principles and General Rules for Cooperation between Judicial Organs of the Czech Republic and International Criminal Courts and Tribunals], (2010) Trestněprávní revue 106 Jan Kysela, Pavel Ondřejek and Jana Ondřejková, Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém (především) vnitrostátního práva [Preliminaty Application of International Treatieas as a Problem of (especially) National Law] (2010) Právník 977 Jan Malíř, Mezinárodní právo a jak je (ne)používáme [International Law and How We (Do Not) Use It.] (2010) Právník 417 Jan Malíř Bosphorus pět let poté: příliš povyku pro nic? [Five years after Bosphorus Case: Much Ado about Nothing?] (2010) Právník 1218 Josef Mrázek, Ozbrojené konflikty a nová koncepce mezinárodního humanitárního práva? [Armed Conflicts and the New Concept of International Humanitarian Law?] (2010) Právník 332 Jiří Malenovský, L ambiguïté du rôle des juges «nationaux» et des juges ad hoc au sein des juridictions internationales in Sinha M.K. (ed), International Criminal Law and Human Rights (Manak Publications, New Delhi 2010) Jan Ondřej, Zákaz použití chemických a bakteriologických zbraní [Prohibition of Use of Chemical and Bacteriological Weapons] (2010) Právník 678 Jindřiška Syllová, Scope of the Treaty, dekrety a český postlisabonský protokol [ Scope of the Treaty, Decrees and the Czech Post-Lisbon Protocol], (2010) Právní rozhledy 743 Katarína Šipulová and Ľubomír Majerčík, Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009 [Survey of Development of International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda in 2009] (2010) 5 Trestní právo

6 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma, The Case of Kosovo and International Law in Polish Yearbook of International Law 2009 (Polski Instytut Spraw Mię dzynarodowych, Wroclaw 2010) Pavel Šturma, Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva? [New Trend in the State Responsibility: the Individual Right for Damages caused by Serious Breaches of Humanitarian Law] (2010) 1 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 73 Pavel Šturma, Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [Amendments of the Rome Statute of the International Criminal Court] (2010) 8 Trestněprávní revue 245 Pavel Šturma, Odpovědnost mezinárodních organizací, některé poznámky k návrhu článků komise pro mezinárodní právo [Responsibility of International Organisations. Some coments on the draft Articles of the International Law Commision] (2010) Právník 537 Pavel Šturma, Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out) [The Lisbon Treaty and the Binding Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on the Czech Republic with Respect to the so-called opt-out] (2010) Právní rozhledy 191 Robert Zbíral, Jednání o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod: právní kvadratura kruhu? [Negotiation on the Accession of the EU to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Legal Squaring the Circle?] (2010) Právní rozhledy 876 II. Private International Law, International Trade Law, European Law, Constitutional Law Roman Bařinka, Nepřímá diskriminace v pracovním právu ES [Indirect Discrimination in EC Labour Law] (2010) Právní rozhledy 165 Vojtěch Belling, Interinstitucionální dohody jako prostředek změny primárního práva EU? [Inter-insitutional Agreements as a Mean of Change of Primary Law], (2010) Právní rozhledy 359 Alexander J. Bělohlávek, Kolizní status započtení v mezinárodním právu soukromém [Choice of Law Status of Offset in International Private Law] (2010) Právní fórum 484 Alexander J. Bělohlávek, Mezinárodně právní ochrana přímých zahraničních investic a komunitární (unijní) právo [International Legal Protection of Direct Foreign Investments and EC/EU Law] (2010) Právník 1010 Jan Brodec, Vliv mezinárodního insolvenčního řízení na smluvní závazky [The Influence of International Bankruptcy Proceeding on Contractual Obligations] (2010) Právní fórum

7 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Tomáš Břicháček, Je vymezení pravomoci EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité? [Is the Definition of EU Jurisdiction bordered, recognizable and clear enough?] (2010) Právník 576 Petr Bříza, Vybrané aspekty volby práva podle nařízení Řím I [Selected Aspects of Choice of Law within the Rome I Regulation] (2010) Právní fórum 470 Eva Cihelková, Zbyněk Švarc and Josef Bič, Lisabonská smlouva nový rámec pro mezinárodně právní postavení Evropské unie a její vnější činnosti [Lisbon Treaty a New Framework for International-law Status of the European Union and its External Activities] (2010) 2 Současná Evropa 3 Eva Částková Imunita poslanců Evropského parlamentu [Immunity of Members of the European Parliament], (2010) Trestněprávní revue 76 Jiří Čermák Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve věci The Pirate Bay [The Protection of Author s Rights in the Environment of Peer to Peer Networks within the Pirate Bay Judgment] (2010) Právní rozhledy 272 Petr Dobiáš, Současný stav kolizní úpravy práva rozhodného pro dopravní nehody [Current State of Conflict Rules Applicable to Traffic Accidents] (2010) Právní fórum 511 Ľuboš Fojtík, Helena Vošmiková, Nad vztahem INCOTERMS a přepravních smluv [On the Relation between INCOTERMS and Transportation Contracts] (2010) Právní fórum 319 Ondrej Hamuľák, Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [Short Comment on Historical Development of the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union] in Kamila Bubelová (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010) Ondrej Hamuľák, Double Yes to Lisbon Treaty Double Yes to the Pooled Sovereignty Concept. Few Remarks on Two Decisions of the Czech Constitutional Court (2010) University of Warmia and Mazury Law Review 39 Marek Káčer, Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom systéme [International Customs in the Slovakian Legal System] (2010) Právník 251 Mirek Katzl, K otázce vymahatelnosti rozhodčích smluv v USA [On the Enforcement of Arbitration Agreements in USA] (2010) Právní rozhledy 872 Lukáš Klee, Lex constructionis aneb zásady závazkových vztahů ve stavebnictví [Lex Constructionis and the Principles of Obligations in Building Industry], (2010) Právní rozhledy Jan Komárek, Česká výjimka z Listiny základních práv Evropské unie [Czech Exemption from the EU Charter of Fundamental Rights] (2010) Právní rozhledy

8 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Vladimír Kratochvíl, Minimální věková hranice trestní odpovědnosti v Evropské unii a Evropský zatýkací rozkaz [The Minimum Age for Criminal Responsibilityin the European Union and the European Arrest Warrant], (2010) Trestněprávní revue 50 Viktor Kučera, Schengenský informační systém a přezkum ve správním soudnictví [Schengen Information System and the Administrative Review], (2010) Právní rozhledy 52 Bořivoj Líbal and Radek Malenovský, K úvaze: šlo by skutečně o adekvátní promítnutí rozsudku ESLP ve věci Kohlhofer a Minarik proti ČR do právního řádu? [Deliberation on an Adequate Implementation of ECJ Judgment in Case Kohlhofer and Minarik into the Czech Law Order] (2010) 11 Bulletin advokacie 33 Martin Lyčka, O soudní příslušnosti ve věcech manželských a rodičovských v kontextu judikatury Soudního dvora EU [On the Jurisdiction in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility in the Context of ECJ Judicature] (2011) Právní rozhledy 241 Martin Lyčka, Základní pravidla pro stanovení příslušnosti unijních soudů v rámci volného pohybu rozhodnutí o úpadku [Fundamental Rules for the Determination of Jurisdiction of EU Courts within the Free Movement of Bankruptcy Decisions], (2010) Právní rozhledy 616 Jiří Malenovský, Důvěřuj, ale prověřuj: prověrka principu přednosti unijního práva před právem vnitrostátním měřítky pramenů mezinárodního práva [Trust, but Verify: the Test of the Precedence Principle by Measures of International Law Sources] 2010 Právník 777 Jiří Malenovský, Svoboda projevu evropského soudce: Úniky z gravitace soudu? [Freedom of Speech of the Judge of European Cort of Justice: Flight of the Gravity of the Court?] in Josef Bejček, Jaromír Kožiak (eds) Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám (Wolters Kluwer, Praha 2010) Jaroslava Novotná and Michael Švarc, Rozsudky Evropského soudního dvora v souvislosti s aplikací evropského zatýkacího rozkazu a jejich význam pro justiční praxi a právní úpravu České republiky [Judgments of the European Court of Justice relating to the Application of European Arrest Warrant and their Importance for Judicial Practice and Legal Regulation in teh Czech Republic] (2010) Trestněprávní revue 382 Michal Onderčo, Managing the Terrorists: Terrorist Group Blacklisting in Beck s World (2011) 1 Perspectives 27 Pavel Ondřejek, Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu členských států EU reflexe současného stavu a budoucího vývoje [Effects of International Treaties concluded by the European Community in the Domestic Law of EU Member States Reflection of Current Status and Future Development] (2010) Právník

9 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Monika Pauknerová, Jednostranné právní úkony a rozhodné právo [Unilateral Acts and the Applicable Law] (2010) Právní fórum 479 Monika Pauknerová, Mandatory rules and public policy in international contract law (2010) 11 ERA Forum 29 David Petrlík, Jednoduchý návod rychlého použití práva Evropské unie v soudní a správní praxi [Easy manual for the quick use of European Law in judicial and Administratice Practice] (2010) Právní rozhledy 280 Magdalena Pfeiffer, Několik úvah nad rozhodným právem v rámci připravované úpravy evropského dědického práva [Deliberations on the Applicable Law within the Prepared Regulation of European Inheritance Law] (2010) 1 Ad Notam 10 Petra Pipková, Soukromoprávní vymáhání antimonopolních pravidel EU funkce deliktních nároků [Private-law Execution of Antitrust Rules of the EU the Function of Delict Claims] (2010) Právník 822 František Poredoš, Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej kríze [The Role of States, International Organizations and International Trade Law in the Current Crisis] (2010) Právník 385 Peter Rosputinský, Právo občana EU na konzulárnu ochranu [The Right of EU Citizen to Consular Protection] (2010) Právník 130 Naděžda Rozehnalová, Právní režim smluv s mezinárodním prvkem [Legal Regime of Contracts with Foreign Element] (2010) Právní fórum 465 Emil Ruffer, Několik poznámek k praxi Soudního dvora EU při zachování účinků zrušených právních aktů se zaměřením na oblast vnějších vztahů EU [Some Remarks on the Practice of European Court of Justice in the Cases of Preservation of Effects of Cancelled Legal Acts with Focus on the Area of External Relations of the EU], (2011) Právní rozhledy Květoslav Růžička, Neaplikování Římů v tuzemském rozhodčím řízení [Non- Application of the Romes in Domestic Arbitration] (2010) Právní fórum 497 David Slováček, Rozhodčí řízení a směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách [Arbitration and the Unfair Terms in Consumer Contracts Directive] (2010) Právní rozhledy 331 Václav Stehlík, Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem EU teorie a praxe [The Expedited and Accelerated Procedures before ECJ Theory and Practice] (2010) Právník 448 Ondřej Svaček, Teoretická východiska vztahu odpovědnosti státu a jednotlivce v mezinárodním právu [Theoretical Foundations of the Relation between the State Responsibility and Individuals] (2010) Právník

10 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Svoboda, Kadi 2010: další kapitola protiteroristické judikatury Soudního dvora EU [Kadi 2010: Another Chapter in the Counter-terrorism Judicature of ECJ] (2010) Právní rozhledy 887 Naděžda Šišková, Zamyšlení nad případem Kadi: nový mezník v soudní doktríně základních práv [Contemplation on Kadi Case: New Millestone in the Courts Doctrine of Fundamental Rights], (2010) Právní fórum 614 Zuzana Trávníčková, Opatření proti fi nancování terorismu: ladění pravidel pro vytváření evropských sankčních seznamů [Measures against Financing Terrorism: Tuning of Rules relating to European Sanctions Lists] (2010) 2 Současná Evropa 45 Jana Turoňová and David Sehnálek, Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii [The Council Regulation on the Maintenance Obligations and the Position of International Treaties in the European Union] (2010) 3 Právník 233 Marta Zavadilová, Jana Turoňová, Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora [Rules for the Determination of the International Jurisdiction according to Brusel II bis Regulation within the last ECJ Judicature], (2010) Právní rozhledy 246 *** The Survey was elaborated by Zuzana Trávníčková. 350

VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY A. BOOKS Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P):

Více

MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Jan Diblík François Veit MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, 115 51

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE RODINNÉ PRÁVO (právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodičovských veciach, vo veciach výživného a iného 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde

Více

Modul 10 Téma 3 Příklady osobních jazykových plánů

Modul 10 Téma 3 Příklady osobních jazykových plánů Modul 10 Téma 3 Příklady osobních jazykových plánů Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) Popis tématu Skutečnost, že Evropa

Více

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi Brno International Business School Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi Iva Dvořáková KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

ISSN (Online) 1805-6873

ISSN (Online) 1805-6873 v ISSN (Print) 1805-1391 ISSN (Online) 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 262 39 604 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Hlavní editor: Editor:

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 7/2003

Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 7/2003 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 7/2003 Prof. Dr. Jörg Peter geb. 14.06.1961 Studium: Rechtswissenschaften und (zeitweise) Ökonomie, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, Assessorexamen.

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012

OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012 Letiště Praha, a. s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s. Katedrou letecké dopravy OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012 1. mezinárodní vědecká konference Sborník

Více

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí XX. ročník mezinárodní odborné konference tento ročník konference se pořádá pod záš tou ministra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners Právnická firma roku 2009 v oblasti bankovnictví a finance* Law firm of the year 2009 in category banking and finance* Právní aktuality / Legal update Duben / April 2010 Obsah / Content Obchodní

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Bauch, Václav Bakalářská práce: Dlouhodobý hmotný majetek/ Long-Term Tangible Assets Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová Oponent bakalářské

Více

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7.

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012

Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 2/2012 European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association 2013 OBSAH CONTENT Úvod Úvodní slovo prezidenta... 2 Vývoj národního hospodářství... 5 Introduction Foreword from the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 6

Více

Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní

Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti # $% & $! " Praha, 2006 1 Disertační práce vznikla v letech 2000 až 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy do 31. ledna 2005 a na Soukromé

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích,

Více