Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3"

Transkript

1 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry ovlivňovala jednak historický vývoj a jednak historický vývoj ošetřovatelství Orientace ve filozofii a znalost jejích základů umožní lépe pochopit jednotlivé ošetřovatelské modely a teorie Vztah filozofie a ošetřovatelství 2 Filozofie - z řečtiny = láska k moudrosti. zabývá se nejobecnějšími zákonitostmi života, společnosti, lidského bytí Cílem je objasnit lidskou existenci, pomoci člověku orientovat se v životě a světě Idealismus Materialismus Humanismus Naturalismus Racionalismus Empirismus Determinismus Skepticismus Holismus Filozofické směry 1 Filozofické směry 2 Idealismus Základní filozofický směr, vzniká před více než 2000 lety Prvotní je vědomí, myšlení a psychika, duchovno je jedinou pravou skutečností Hmota, fyzický svět a příroda jsou druhotné Rozumové poznání před smyslovým, duchovní před tělesným, věčné před dočasným Filozofické směry 3 Formy idealismu: Tomizmus vedoucí směr katolické filozofie, založený Tomášem Akvinským. Nadřazuje zjevení nad poznání a teologii nad filozofii Neotomizmus zmodernizované učení, 2. pol.19.století Pragmatizmus pravda jako praktická hodnota vyhovující subj.zájmům jedince Existencionalizmus proti rozlišování subjektu a objektu, bytí=existence. Zdůrazňuje lidskou aktivitu, volbu sebe sama Pozitivizmus za jediné skutečné poznání uznává jen pozitivní poznatky empirických věd. Všechno poznání pochází ze zkušenosti

2 Filozofické směry 4 Materialismus Protiklad idealismu, počátky spojené se vznikem filozofie, spjatý s rozvojem astronomie,matematiky + dalších věd Podstata světa je materiální, hmotný svět existuje věčně, nezávisle na vědomí. Příroda je prvotní, vědomí druhotné (vlastnost vysoce organizované hmoty) Filozofické směry 5 Humanismus Vyvíjel se od starověku Uznává hodnotu člověka jako osobnosti, jeho právo na svobodu, rozvoj jeho sil a schopností Na 1.místo staví poznání člověka a přírody Norma vztahů mezi lidmi = zásady rovnosti, spravedlnosti a lidskosti Filozofické směry 6 Naturalismus Přírodu chápe za základního činitele vývoje Vylučuje vše nepřírodní a nadpřirozené Příroda je chápána buď materialisticky a nebo ideologicky (připisuje jí duši = panpsychismus, a nebo ducha = panteismus) Filozofické směry 7 Racionalismus Rozum (řecky ratio) jediný a nejvyšší zdroj poznání Uznává neomezené schopnosti rozumu, racionální postoj k životu Původ je již v antice, rozvoj ale nastal až v novověké filozofii Filozofické směry 8 Empirismus Opak racional., podceňuje poznání rozumové Jediný pramen poznání smyslová zkušenost. Materialistický empirismus základem smyslové zkušenosti jsou předměty mater.povahy, zkušenost = zprostředkování obj.existujícího světa Idealistický empirismus zkušenost = souhrn pocitů a představ, nemající základ v obj.světě Filozofické směry 9 Determinismus Vychází z příčinné podmíněnosti, všechny děje jsou nevyhnutelným důsledkem podmínek a příčin. Uznává předurčenost všeho dění a popírá tak svobodu vůle Uznává vzájemnou souvislost a podmíněnost jevů v přírodě a společnosti Jedinec je určený biologicky, geneticky nebo sociálně

3 Filozofické směry 10 Skepticismus Starořecká koncepce, základem je pochybnost (skepse) Pochybuje o obj.poznání pravdy, podstaty Nihilismus absolutně negat.postoj ke skutečnosti a životním hodnotám, neuznává nic kladného Agnosticismus popírá úplně nebo částečně možnost poznat podstatu věcí Filozofické směry 11 Holismus Vzniká ve 20.století Filozofie celku, celistvosti, celostnosti Prvky celku nadřazeny nad části Celostnost = hnací síla vývoje a nebo cíl vývoje ošetřovatelství 1 Ošetřovatelství existovalo od nestarších dob, bylo ovlivněno humanistickou filozofií, bylo spjato s poskytováním podpory a útěchy nemocným a jejich blízkým Změnami společenského klimatu docházelo i ke změnám idealistické filozofie a vlivu náboženství na ošetřovatelství V období středověku bylo neprofesionální a bylo poskytováno církví ošetřovatelství 2 Doba reformace ( stol.) = protikatolické hnutí vedlo k oslabení tomistické filozofie a k úpadku péče o nemocné Protireformace ( století) = vznikají nové církevnířády věnující se ošetřovatelství. Převažuje vliv humanistické filozofie V polovině 18.století začíná uplatňovat vliv materialismus (následek rozvoje vědy a fr.revoluce)a vznikají nové fil.směry ošetřovatelství základy ošetřovatelství Florence Nightingale Poznámky o ošetřovatelství 20.století kult technologie má pozadí v materialismu. Zdr.péče se orientuje na nemoc, ošetřovatelství na techniku výkonů, soustřeďuje se na biolog.stránku těla, psychické, duševní a sociální stránky opomíjí Od 80.let min.století v OŠE převládá opět humanistická filozofie s prvky holismu ošetřovatelství 4 Medicína Převládá racionalismus a humanismus Vlivem rozvoje vědy a techniky se objektem stal nemocný orgán nebo nemoc, ne však člověk jako celek 40.leta 20.stol. rozvoj tzv. psychosomatické medicíny, v posledních 3desetiletích na ní navazuje tzv. behaviorální medicína. Nejsou ale zatím součástí teorie a praxe medicíny Rozvoj alternativní, přírodní medicíny

4 ošetřovatelství 1 Materialistický názor Organistický názor Názor založený na změně Názor založený na perzistenci Integrovaný přístup ošetřovatelství 2 materialistický Osoba = stroj, skládá se z částí, je pasivní, reaguje jen na silné podněty Spjatý s redukcionimem (redukce složitého na jednoduché, celostního na elementární) Jednání jedince lze předvídat,známe-li jeho části organistický Osoba = živý organismus, integrovaný celek, aktivní, interakce s prostředím Spjatý s holismem, celek nelze redukovat na části, ty mají význam jen v rámci celku Chování je spojené se struktur.změnami organismu (kvanti a kvalit.) ošetřovatelství 3 Názor založený na změně Změny jsou přirozenou a vnitřní součástí života jedince Jsou kontinuální v celém jeho životě Názor hodnotí pokrok Názor založený na perzistenci Perzistence (stabilita) je přirozených stavem Těžištěm je udržování zavedených forem lidského chování cestou socializace a podpůrných systémů (rodina..) Lidé mají moc utvářet svůj život, změny jen v důsledku přežití Změna = kreativní objevování cest s účelem vyhnout se katastrofě Hodnotí solidaritu, stabilitu, zdůrazňuje zachování a šetření potenciálů jedince ošetřovatelství 4 Integrovaný přístup Jedinec je soubor (jednota) bio-psychosocio-spirituálních částí Umí se adaptovat na prostředí pro udržení rovnováhy, kooperuje s ním pro dosažení cíle Ošetřovatelství a holismus 1 Holistický přístup v OŠE orientace na biologické, psychické, sociální a spirituální aspekty ve zdraví i nemoci. Začíná být uplatňován jako reakce na přetechnizování Holismus (řecky holos=celý, neporušený) filoz.směr (idealismus).filozofie celostnosti vzniká ve 20.letech 20.století. Prvenství celku v poměru k částem Ošetřovatelství a holismus 2 Holistická filozofie Zabývá se celkem a celostností. Celek není jen souhrn částí, ale mezi nimi je vzájemný vztah a ovlivnitelnost. Změna jedné vyvolá změny v celku Holisticky chápané zdraví Zahrnuje celého jedince, všechny stránky živ.stylu, tělesnou zdatnost, zvládání stresu, emoce, reakce na prostředí, sebekoncepsi a duchovno

5 Ošetřovatelství a holismus 3 Holistická ošetřovatelská péče Akceptace práv nemocných - součást ošetřování a léčebného procesu Ošetřovatelský proces součást, představuje systémový přístup, komplexní řešení pacientových problémů, vždy je zaměřený na člověka Sestra musí pochopit vztah části k celku Ošetřovatelství a holismus 4 Holistická medicína Principy rozvinul prof. Pierre Roche de Coppens nemoc je signál, upozorňuje, že na psychické a duchovní úrovni není něco v pořádku. Je odrazem nesprávného živ.stylu Neléčí jen symptomy, ale má snahu odstranit všechny příčiny. Alopatie je doplněna alternativními postupy akupunktura, homeopatie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie Učivo třetího ročníku ZÁKLADY SOCIOLOGIE 1. Vznik a vývoj sociologie : Snaha porozumět společnosti, v níž lidé žijí, provází lidstvo od nepaměti. Různé sociální problémy a otázky byly formulovány už v

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více