NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

2 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. Unique interior design 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) Café Restaurant Esprit Orangerie winter garden Délicatesse Bistro Esprit Wi-Fi High Speed Internet Access NEW FREE INTERNET 4 conference rooms with capacity up to 230 people NEWLY REFURBISHED Connected with Prague Congress Centre Tawan Thai Massages Minigym Secured parking Easy access from D1 highway Underground station Vyšehrad 200 m Vážení čtenáři, společně s novým rokem začalo i půlroční české předsednictví Radě EU. Pro nás, nejen v letošním roce, jedna z největších a nejdelších akcí. V úzké spolupráci s Úřadem vlády ČR a Policií ČR jsme připravili maximální bezpečnostní opatření pro zasedání ministrů na nejvyšší úrovni i jednání různých pracovních skupin. Současně jsme se však snažili minimalizovat jejich dopad na naši další činnost, na naše klienty a širokou veřejnost. Jednu z nejstřeženějších ministerských akcí již máme za sebou a jsem přesvědčen, že jsme ji zvládli na výbornou. Naši připravenost a kvalitu poskytovaných služeb potvrdil i místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Nicméně v prvním pololetí letošního roku se připravujeme i na řadu mezinárodních kongresů a konferencí, z nichž k nejvýznamnějším patří bezesporu 10. Mezinárodní kongres dermatologie nebo Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson. A samozřejmě na řadu hudebních i tanečních vystoupení, výstav, vzdělávacích přednášek, kurzů, zkoušek a společenských akcí, které se u nás již řadu let opakovaně konají a jejichž termíny se nám podařilo s předsednictvím skloubit. A mimo jiné vám dokážeme, že s naší budovou mohou být spojeny i vzpomínky a příběhy. Ale o tom všem už na dalších stranách nového čísla CongressMana, k jehož čtení vám přeji pohodu a klid. Ing. Michal Kárník, generální ředitel KCP, a.s. Dear readers, úvodní slovo / foreword the New Year began with the six-month Czech Presidency of the Council of the European Union. For us, and not only this year, this is one of our biggest and longest events. We have arranged maximum security measures in cooperation with the Czech Government Offi ce and the Police for ministerial summits and working group sessions. At the same time, we have striven to minimize the impact on our further activity, our clients and the public. One of the highest secured ministerial events is already over and I am sure it was implemented well. Our preparedness and the quality of services rendered have been confi rmed by the Vice-Chairman of the Government for European Affairs, Alexandr Vondra. However we have also prepared many international congresses and conferences, the most important of these undoubtedly being the 10 th International Congress of Dermatology and the International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases. Of course, many music and dance performances, exhibitions, education lectures, lessons, tests and social events have been taking place with us over many years along with the dates which we successfully harmonized with the Presidency. Among other things, we can demonstrate that many memories and unusual stories from our visitors are associated with our building. These are all outlined on the pages of the new issue of the CongressMan and I wish you peace and quiet while reading the journal. Ing. Michal Kárník, General Manager of the PCC 3

3 Evropská unie v Praze Významná zasedání EU v KCP Kongresové centrum Praha (KCP) patří v době českého předsednictví Radě Evropské unie mezi nejstřeženější objekty určené k pořádání akcí spojených s výkonem předsednické funkce. Bezpečnost delegátů patří mezi absolutní priority. V prvním pololetí letošního roku proběhne v jeho prostorách více než 180 jednání. V lednu se zde setkali ministři vnitra a spravedlnosti, chybět nebude jednání ministrů zahraničí ani konference k osudu majetku obětí holocaustu. Rozsahem největší a bezpečnostně exponované akce jsou neformální zasedání Rady Evropské unie na úrovni ministrů členských zemí, případně dalších přizvaných států, uvedla náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová. Dvoudenní jednání ministrů vnitra a spravedlnosti proběhlo v KCP v polovině ledna a vyžádalo si pohotovost pěti set policistů. Hlavními tématy jednání ministrů vnitra byla protidrogová politika, ochrana dětí používajících internet či schengenský informační systém druhé generace. Ministři spravedlnosti zase hledali cestu, jak sladit postupy při rozvodech partnerů různých národností. Živou diskusi rozproudil nový projekt ejustice a s ním možnost využívání videokonferencí při přeshraničních soudních sporech. Tentýž měsíc se v KCP uskutečnilo i zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci, na kterém politici řešili například dopady fi nanční krize na rozvojové země. Z významných akcí bude KCP mimo jiné hostit jednání Rady pro konkurenceschopnost nebo ministerskou konferenci k problematice migrace. Počátkem března se zde uskuteční konference s názvem Rozšíření EU 5 let poté. Na druhou polovinu dubna se chystá setkání ministrů zahraničních věcí s partnery ze zemí Latinské Ameriky. Evropští delegáti však budou využívat konferenční prostory KCP prakticky nepřetržitě celé první pololetí. Při výběru vhodných prostor pro jednání v rámci předsednictví ČR Radě EU byly rozhodující požadavky, jimž musí objekt odpovídat s ohledem na charakter, rozsah a typ zasedání. Splnit tyto požadavky pro nás nebylo větším problémem. Naši nabídku podpořily i cenné reference z významných akcí typu výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny světové banky nebo Summitu NATO, připomněl generální ředitel KCP Michal Kárník. Important EU sessions at the PCC The PCC is one of the most guarded buildings, it is designated for organizing events associated with the Czech Presidency of the Council of the European Union. The security of delegates is the uppermost priority. More than 180 sessions will take place during the fi rst half of this year at the PCC. The Ministries of Interior and Justice met at the PCC in January and a meeting of the Ministries of Foreign Affairs and a conference with a theme of the destiny of the property of Holocaust victims is planned. the Government for European Affairs. A two-day meeting of the Ministries of the Interior and Justice was held at the PCC in mid January and required the emergency preparation of 500 policemen. The meeting of the Ministries of the Interior had the theme of an anti-drug policy, the protection of children when using the internet and the Schengen Information System for the next generation. The Ministries of Justice found a method of harmonizing procedures for divorces between different nationalities. A new ejustice project prompted a lively discussion regarding the use of video conferences in crossborder court litigations. In January, the PCC also hosted a meeting of the Ministries for Developing Cooperation where politicians focused, for example, on the impact of the fi nancial crisis on developing countries. In terms of important events, the PCC will host a session of the Council for Competitiveness and the conference for ministries focused on migration. Early in March, a conference entitled Enlargement of the EU - fi ve years later will take place. The meeting of the Ministries of Foreign Affairs with partners from Latin America will take place in the second half of April. However, the European delegates will use the PCC conference areas almost continuously during the fi rst half of the year. Compliance with requirements related to the character, extent and type of sessions was required when looking for suitable areas for meetings during the Czech Presidency of the Council of the European Union. Conforming to these requirements was not a big challenge for us. Our proposal was supported by valued references from events such as the Annual Meeting of the International Monetary fund and the World Bank Group or NATO Summit, remarked Michal Kárnik, the General Manager of the PCC. Informal meetings of the Council of the European Union at the level of the ministries of the member countries or other invited countries are the biggest and most security-exposed events, said Jana Hendrichová, assistant to the Vice-chairman of 4 5 European union in Prague

4 6 české předsednictví EU Bezpečnost v KCP během předsednictví V Kongresovém centru Praha (KCP) byla v souvislosti s předsednictvím ČR Radě Evropské unie zavedena řada bezpečnostních opatření pro celý objekt i nejbližší okolí. Pro návštěvníky KCP a pro ty, kteří se pohybují v jeho bezprostřední blíz- kosti, to v následujícím půlroce znamená drobná omezení. Ta jsou však vždy uplatněna jen v zbytné ne- míře. Z hlediska bezpečnosti vypracovalo Ministerstvo tvo vnitra ČR metodiku roztřídění jednotlivých zasedání představitelů členských zemí do kategorií, a to podle složení a počtu delegátů a úrovně jednání. V hlavní budově KCP je v současnosti vymezena zóna, do které mohou vstupovat pouze řádně akreditovaní účastníci zasedání či organizační štáby. Akreditace pro jednotlivé ÚNOR/FEBRUARY R cz akce uděluje Úřad vlády ČR. Při setkáních považovaných z hlediska bezpečnosti za velmi citlivá, jako je například zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Latinské Ameriky, se bezpečnostní opatření týkají nejen celého objektu KCP, ale i bezprostředního okolí. Pro ostatní setkání, jež jsou z hlediska bezpečnosti na nižší úrovni, a ta, která jsou umístěna v dlouhodobě rezervovaných konferenčních prostorách v tzv. Jižním traktu, platí tento režim v omezené podobě. Policie Čes- ké republiky bude po celou dobu předsednictví zajišťovat hlíd- kovou činnost v Kongresovém centru. Tu ještě posilujeme při přípravě a během konání významných akcí, uvedl náměstek policejního prezidenta Ivan Bílek. S bezpečností během předsednictví souvisejí i dopravní opatření. Ta se týkají zejména nejbližšího okolí KCP, přilehlého parkoviště a komunikací na Pankráckém náměstí. Dopravní opatření se však budou vztahovat pouze na akce na nejvyšší úrov- ni. Během ostatních jed- nání se zavádět nebudou. Security at the PCC during the Presidency Many security measures for the building and the surrounding vicinity have been adopted at the Congress Centre Prague (PCC) in relation to the Presidency of the Czech Republic of the Council of the European Union. Visitors to the PCC and those staying in the close vicinity of the building will encounter certain limitations over the next six months. However, these will only be applied to the necessary extent. From a security aspect, the Ministry of the Interior of the Czech Republic has developed a methodology for classifying the sessions of the EU member states into categories depending on the composition, number of delegates and level of the session. Currently, there is a zone in the main PCC building accessible to fully accredited participants in the session and the organization teams. The accreditations are granted by the Czech Government Offi ce. For meetings considered highly sensitive with respect to security, e.g. the session of the Ministries of Foreign Affairs of the EU and Latin America, the security measures will be applied not only to the PCC building but also to the immediate surroundings. For other meetings at a lower security level and those located in long-term reserved conference areas, in the Southern Wing, this regime applies to a limited extent. Throughout the Presidency, the Police will provide patrols in the Congress Centre. The patrols will be strengthened during the preparation and during the actual sessions for important events, said Ivan Bílek, the deputy to the Police President. Traffi c measures will relate to security during the Presidency and apply in particular to the immediate surroundings of the PCC, the adjacent car park area and the roads on Pankrácké náměstí. However, the traffi c measures will only apply during summits and will not be implemented for other meetings. czech EU presidency 7

5 Yes, we can... Let s Party! wow.za sigroup.cz Variabilní prostor 720 m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, dataprojektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský hrad 5. května 65, Praha 4 Tel.: cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu

6 interview KCP srdcem Evropy Kongresové centrum Praha (KCP) se dnes nese především ve znamení předsednictví EU. Zda se na něj dostatečně připravilo, jsme se zeptali místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Myslíte si, že je KCP na politické špičky připraveno a že jako centrum dění EU obstojí? Nemám žádné obavy z připravenosti KCP. Má s takto rozsáhlými akcemi zkušenosti a prokázalo, že je umí zvládnout. V roce 2002 se zde konal summit NATO a vše proběhlo dobře. Ostrý start, kterým bylo 15. a 16. ledna setkání ministrů vnitra a spravedlnosti, ukázal, že KCP bylo správnou volbou a najdeme v něm kvalitní zázemí pro vrcholné akce předsednictví. KCP je stále často označováno jako Palác kultury z období socialismu. Jak tento objekt nyní vnímáte vy? Kongresové centrum má samozřejmě svou minulost, která se mnoha lidem vryla do paměti. Od pádu komunismu ale uplynulo dvacet let. Někdejší Palác kultury od té doby výrazně změnil tvář. Praha je dnes jedním z nejvyhledávanějších cílů kongresové turistiky a KCP se po rekonstrukcích stalo špičkovým kongresovým centrem evropského formátu. The Congress Centre is at the heart of Europe Today, the PCC exists under the fl ag of the EU Presidency. We asked Alexandr Vondra, the Vice-Chairman of the Government for European Affairs, whether the PCC had prepared well for the Presidency. Do you think the PCC is well prepared for the leaders and that the PCC will do well at the centre of EU affairs? I have no worries about the preparedness of the PCC. It is well experienced in such events and has shown its profi ciency; the NATO Summit took place here in 2002 and everything went well. The brisk start of the session for the Ministries of the Interior and Justice on 15 and 16 January demonstrated that the PCC was the right choice and we regard it as a quality facility for top Presidency events. The PCC is still often called the Palace of Culture, which dates back to the era of socialism; how do you perceive the building now? Naturally, the PCC has a history which is impressed on the minds of many people. However, communism collapsed twenty years ago. The former Palace of Culture has signifi cantly changed its look since then. Prague is one of the most sought-after congress tourism targets and the PCC has become one of the best European-class congress centres following its reconstruction. KCP získalo grant na vzdělávání zaměstnanců Kongresové centrum Praha (KCP) získalo fi nanční dotace na školení svých pracovníků ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy. Cyklus vzdělávacích programů potrvá dva roky a naváže na ukončený projekt JPD 3. Pokračování vzdělávacího cyklu by mělo zaměstnancům KCP pomoci udržet a rozšiřovat již dosaženou kvalifi kaci a jazykovou vybavenost, kterou dnes hojně využívají například při přípravě a konání předsednických akcí a při velkých mezinárodních kongresech. Finanční příspěvek obdrželo KCP v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Podpořený projekt by měl dále rozvíjet jazykové znalosti, počítačovou gramotnost a obchodní a marketingové dovednosti. Pracovníci KCP budou mít možnost získat některý z mezinárodně uznávaných jazykových certifi kátů, počítačové kurzy pak rozšíří jejich znalosti v programech MS Offi ce. Marketingové a obchodní dovednosti jim napomohou ke zdokonalení profesionálního vystupování ve vztahu ke klientům, zvládnutí konfl iktních a stresových situací, umění prezentace a celkovém vytváření pozitivní image fi rmy. 10 international events EU grant in PCC The PCC receives a staff training grant The PCC has received fi nancial subsidies for staff training from the European Social Fund and from the budget of the City of Prague. The training programme series will take two years and follows from the already completed JPD 3 project. The resumption of the training cycle should allow the PCC staff to maintain and extend their qualifi cations and language skills which are frequently used, e.g. during the preparation and organization of Presidency events and major international congresses. The PCC received the fi nancial subsidy within the Prague Operation Programme Adaptability. The supported project should further develop language skills, computer literacy, business and marketing skills. The PCC staff will have the opportunity to obtain an internationally recognized language certifi cate and computer lessons will broaden their profi ciency level in MS Offi ce. The marketing and business skills programme will help to improve their professional manner towards clients, cope with confl icts and stressful situations while teaching the staff the art of presentation and the creation of an overall positive business impression. 11

7 12 milostný příběh Osudové setkání v KCP Pražské Kongresové centrum je místem, které neustále hýří společenskými událostmi, nejrůznějšími výstavami, světoví vědci zde prezentují své objevy a jedna konference střídá druhou. Je ale také místem, které může změnit lidské osudy. Jako se to stalo dvěma mladým Evropanům před osmnácti lety. Student Arno navštívil Kongresové centrum v roce Seděl právě v jeho rozlehlém Kongresovém sále a naslouchal monotónnímu hlasu přednášejícího, když najednou spatřil půvabnou dívku. Zaujala ho natolik, že se na ni nedokázal přestat dívat. Jejich oči se tenkrát poprvé setkaly. Po několika minutách ji Arno oslovil. V romantické Praze pak společně strávili celý týden a nakonec se do sebe bláznivě zamilovali. Mladému Holanďanovi a krásné Belgičance však bylo teprve šestnáct let. Jejich vztah na dálku tak bylo složité udržet. Po krátké době se vztah rozpadl a milenci se rozešli. To však ještě netušili, že jejich příběh bude mít pokračování. Před dvěma lety Arno svou krásku znovu potkal a jejich vzájemná láska vzplanula stejně rychle jako poprvé. Netrvalo dlouho a opět se k sobě vrátili. Letos na konci ledna měla Arnova přítelkyně narozeniny a on jí přichystal velké překvapení. Rozhodl se, že ji na svátek zamilovaných vezme do Prahy, do města, které je tenkrát spojilo. Byla nadšená. Těšila se, až znovu uvidí místa, kde se tenkrát spolu procházeli, a zajdou do restaurací, ve kterých kdysi sedávali a poznávali se. A tak 13. února 2009 odletěli do Prahy. Arno však měl pro svou lásku ještě jedno překvapení. V den svatého Valentýna objednal limuzínu, a ta je z hotelu odvezla do Kongresového centra. Po osmnácti letech se spolu znovu ocitli v Kongresovém sále, kde se na sebe poprvé dívali, a kde to mezi nimi tak zajiskřilo. Tam ji Arno požádal o ruku. A ona souhlasila. An inevitable meeting at the PCC The PCC in Prague is a location that permanently hosts social events and various exhibitions; it is a location where world-renowned scientists present their discoveries and one conference is followed by another. However, it is also a place that can change human destiny as with two young European students eighteen years ago. Arno, a Dutch student visited the PCC in He was sitting in the spacious Congress Hall listening to the fl at voice of the presenter when he suddenly noticed a beautiful girl. He was so attracted to her that he began to stare at her constantly, and it was then that their eyes met for the fi rst time. After a few minutes, Arno approached her. They spent a week ek in mantic Prague and fi nally, fell madly in love. However, the young Dutchman and the beautiful Belgian were only sixteen years old. It was hard to keep up their relationship long- rodistance and shortly after, their relationship collapsed and they broke up, although they had no idea that this was not the end of their story. Two years ago, Arno met his beautiful girl again and they fell in love once more just like the fi rst time. They continued to see each other shortly after. In late January of this year, it was Arno s girlfriend s birthday and he arranged a big surprise for her. He decided to take her to Prague for Valentine s Day, to the city where they met. She was keen and was looking forward to seeing the places they had strolled through at that time and to visit it the same restaurants where they fi rst got to know each other. So, they fl ew to Prague on 13 February However, Arno had one more surprise for his love. He ordered a limousine on Valenthe hotel to the Congress Centre. After eighteen years, they appeared back in the Congress Hall, where they saw each other for the fi rst time and a mutual spark occurred. Here, in the Congress Hall, Arno proposed marriage riage to her. And she tine s Day to take them from agreed. love story 13

8 výstava / exhibition V KCP začala celoroční výstava nekomerční fotografie V Kongresovém centru Praha (KCP) se v rámci projektu 2009 Rok české a slovenské nekomerční fotografi e uskuteční v průběhu letošního roku celkem osm tematických výstav. Veřejnost se tak bude moci seznámit s nejnovější tvorbou méně známých českých a slovenských fotografů. Výstava, kterou 27. ledna slavnostně zahájil starosta Prahy 4 Pavel Horálek, bude probíhat po celý rok ve Společenském foyer u kavárny Melodie. Mimo termíny zasedání ministrů na nejvyšší úrovni v rámci českého předsednictví Radě EU je volně přístupná veřejnosti. Jednotlivé expozice, které se budou střídat zhruba po šesti týdnech, představí kolekci dvaceti až pětadvaceti autorů. Prezentovaná díla si mohou návštěvníci také zakoupit. Celý výtěžek pak poputuje ve prospěch různých charitativních nadací. První tematická výstava, která je zaměřena na portréty, potrvá do 14. března. Z ní získané fi nanční prostředky budou věnovány Nadaci Klíček, jež pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným dětem. Bližší informace k výstavě naleznete na webových stránkách Year-long non-profit photography exhibition opens at the PCC Eight theme-based exhibitions will take place at the PCC in Prague during the 2009 Year of Czech and Slovak Photography project. This latest production of less famous Czech and Slovak photographers will be presented to the public. The exhibition was ceremonially opened by the Mayor of Prague 4, Pavel Horálek, and will be open to the public throughout the year in the Social Foyer by the Melodie Coffee Bar. The exhibition is open to the public and is free of charge apart from the times of ministerial summits during the Czech Presidency. The expositions will alternate at six-week intervals and exhibit the works of twenty to twenty-fi ve photographers. The works presented will be for sale and the proceeds will be donated to various charitable organisations. The fi rst themed exhibition, focusing on portraits will close on 14 March. The proceeds from this exhibition will be donated to the Klíček Foundation, which helps handicapped and incurably ill children. For more information about the exhibition, please visit Seznam akcí ADPD Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson ADPD th International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases CHEP th International Konference on Computing in High Energy and Nuclear Physics Mezinárodní optický a optoelektronický kongres International Congress on Optics and Optoelectronics ICD Mezinárodní dermatologický kongres ICD th International Congress of Dermatology kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery akce / events 2009 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: únor 2009 / february 2009 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 15

9

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz, www.holidayinn.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y 2 0 0 6 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 Na Pankráci 15, Praha 4 tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz Unique interior design /

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC 04 / 2009 číslo 14 // issue 14 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výstava korejských tradic Exhibition of Korean Traditions Hodnocení zaměstnanců za rok 2008 Appraisal Process

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse HOPÍK 4 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo IV. 2006 / issue No. IV. 2006 UDÁLOST ROKU 2006 otevření HOPI Strančice THE EVENT OF THE YEAR 2006 opening of the Strančice warehouse

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2007 Obsah Content Obsah II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII.

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více