NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

2 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. Unique interior design 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) Café Restaurant Esprit Orangerie winter garden Délicatesse Bistro Esprit Wi-Fi High Speed Internet Access NEW FREE INTERNET 4 conference rooms with capacity up to 230 people NEWLY REFURBISHED Connected with Prague Congress Centre Tawan Thai Massages Minigym Secured parking Easy access from D1 highway Underground station Vyšehrad 200 m Vážení čtenáři, společně s novým rokem začalo i půlroční české předsednictví Radě EU. Pro nás, nejen v letošním roce, jedna z největších a nejdelších akcí. V úzké spolupráci s Úřadem vlády ČR a Policií ČR jsme připravili maximální bezpečnostní opatření pro zasedání ministrů na nejvyšší úrovni i jednání různých pracovních skupin. Současně jsme se však snažili minimalizovat jejich dopad na naši další činnost, na naše klienty a širokou veřejnost. Jednu z nejstřeženějších ministerských akcí již máme za sebou a jsem přesvědčen, že jsme ji zvládli na výbornou. Naši připravenost a kvalitu poskytovaných služeb potvrdil i místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Nicméně v prvním pololetí letošního roku se připravujeme i na řadu mezinárodních kongresů a konferencí, z nichž k nejvýznamnějším patří bezesporu 10. Mezinárodní kongres dermatologie nebo Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson. A samozřejmě na řadu hudebních i tanečních vystoupení, výstav, vzdělávacích přednášek, kurzů, zkoušek a společenských akcí, které se u nás již řadu let opakovaně konají a jejichž termíny se nám podařilo s předsednictvím skloubit. A mimo jiné vám dokážeme, že s naší budovou mohou být spojeny i vzpomínky a příběhy. Ale o tom všem už na dalších stranách nového čísla CongressMana, k jehož čtení vám přeji pohodu a klid. Ing. Michal Kárník, generální ředitel KCP, a.s. Dear readers, úvodní slovo / foreword the New Year began with the six-month Czech Presidency of the Council of the European Union. For us, and not only this year, this is one of our biggest and longest events. We have arranged maximum security measures in cooperation with the Czech Government Offi ce and the Police for ministerial summits and working group sessions. At the same time, we have striven to minimize the impact on our further activity, our clients and the public. One of the highest secured ministerial events is already over and I am sure it was implemented well. Our preparedness and the quality of services rendered have been confi rmed by the Vice-Chairman of the Government for European Affairs, Alexandr Vondra. However we have also prepared many international congresses and conferences, the most important of these undoubtedly being the 10 th International Congress of Dermatology and the International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases. Of course, many music and dance performances, exhibitions, education lectures, lessons, tests and social events have been taking place with us over many years along with the dates which we successfully harmonized with the Presidency. Among other things, we can demonstrate that many memories and unusual stories from our visitors are associated with our building. These are all outlined on the pages of the new issue of the CongressMan and I wish you peace and quiet while reading the journal. Ing. Michal Kárník, General Manager of the PCC 3

3 Evropská unie v Praze Významná zasedání EU v KCP Kongresové centrum Praha (KCP) patří v době českého předsednictví Radě Evropské unie mezi nejstřeženější objekty určené k pořádání akcí spojených s výkonem předsednické funkce. Bezpečnost delegátů patří mezi absolutní priority. V prvním pololetí letošního roku proběhne v jeho prostorách více než 180 jednání. V lednu se zde setkali ministři vnitra a spravedlnosti, chybět nebude jednání ministrů zahraničí ani konference k osudu majetku obětí holocaustu. Rozsahem největší a bezpečnostně exponované akce jsou neformální zasedání Rady Evropské unie na úrovni ministrů členských zemí, případně dalších přizvaných států, uvedla náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová. Dvoudenní jednání ministrů vnitra a spravedlnosti proběhlo v KCP v polovině ledna a vyžádalo si pohotovost pěti set policistů. Hlavními tématy jednání ministrů vnitra byla protidrogová politika, ochrana dětí používajících internet či schengenský informační systém druhé generace. Ministři spravedlnosti zase hledali cestu, jak sladit postupy při rozvodech partnerů různých národností. Živou diskusi rozproudil nový projekt ejustice a s ním možnost využívání videokonferencí při přeshraničních soudních sporech. Tentýž měsíc se v KCP uskutečnilo i zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci, na kterém politici řešili například dopady fi nanční krize na rozvojové země. Z významných akcí bude KCP mimo jiné hostit jednání Rady pro konkurenceschopnost nebo ministerskou konferenci k problematice migrace. Počátkem března se zde uskuteční konference s názvem Rozšíření EU 5 let poté. Na druhou polovinu dubna se chystá setkání ministrů zahraničních věcí s partnery ze zemí Latinské Ameriky. Evropští delegáti však budou využívat konferenční prostory KCP prakticky nepřetržitě celé první pololetí. Při výběru vhodných prostor pro jednání v rámci předsednictví ČR Radě EU byly rozhodující požadavky, jimž musí objekt odpovídat s ohledem na charakter, rozsah a typ zasedání. Splnit tyto požadavky pro nás nebylo větším problémem. Naši nabídku podpořily i cenné reference z významných akcí typu výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny světové banky nebo Summitu NATO, připomněl generální ředitel KCP Michal Kárník. Important EU sessions at the PCC The PCC is one of the most guarded buildings, it is designated for organizing events associated with the Czech Presidency of the Council of the European Union. The security of delegates is the uppermost priority. More than 180 sessions will take place during the fi rst half of this year at the PCC. The Ministries of Interior and Justice met at the PCC in January and a meeting of the Ministries of Foreign Affairs and a conference with a theme of the destiny of the property of Holocaust victims is planned. the Government for European Affairs. A two-day meeting of the Ministries of the Interior and Justice was held at the PCC in mid January and required the emergency preparation of 500 policemen. The meeting of the Ministries of the Interior had the theme of an anti-drug policy, the protection of children when using the internet and the Schengen Information System for the next generation. The Ministries of Justice found a method of harmonizing procedures for divorces between different nationalities. A new ejustice project prompted a lively discussion regarding the use of video conferences in crossborder court litigations. In January, the PCC also hosted a meeting of the Ministries for Developing Cooperation where politicians focused, for example, on the impact of the fi nancial crisis on developing countries. In terms of important events, the PCC will host a session of the Council for Competitiveness and the conference for ministries focused on migration. Early in March, a conference entitled Enlargement of the EU - fi ve years later will take place. The meeting of the Ministries of Foreign Affairs with partners from Latin America will take place in the second half of April. However, the European delegates will use the PCC conference areas almost continuously during the fi rst half of the year. Compliance with requirements related to the character, extent and type of sessions was required when looking for suitable areas for meetings during the Czech Presidency of the Council of the European Union. Conforming to these requirements was not a big challenge for us. Our proposal was supported by valued references from events such as the Annual Meeting of the International Monetary fund and the World Bank Group or NATO Summit, remarked Michal Kárnik, the General Manager of the PCC. Informal meetings of the Council of the European Union at the level of the ministries of the member countries or other invited countries are the biggest and most security-exposed events, said Jana Hendrichová, assistant to the Vice-chairman of 4 5 European union in Prague

4 6 české předsednictví EU Bezpečnost v KCP během předsednictví V Kongresovém centru Praha (KCP) byla v souvislosti s předsednictvím ČR Radě Evropské unie zavedena řada bezpečnostních opatření pro celý objekt i nejbližší okolí. Pro návštěvníky KCP a pro ty, kteří se pohybují v jeho bezprostřední blíz- kosti, to v následujícím půlroce znamená drobná omezení. Ta jsou však vždy uplatněna jen v zbytné ne- míře. Z hlediska bezpečnosti vypracovalo Ministerstvo tvo vnitra ČR metodiku roztřídění jednotlivých zasedání představitelů členských zemí do kategorií, a to podle složení a počtu delegátů a úrovně jednání. V hlavní budově KCP je v současnosti vymezena zóna, do které mohou vstupovat pouze řádně akreditovaní účastníci zasedání či organizační štáby. Akreditace pro jednotlivé ÚNOR/FEBRUARY R cz akce uděluje Úřad vlády ČR. Při setkáních považovaných z hlediska bezpečnosti za velmi citlivá, jako je například zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Latinské Ameriky, se bezpečnostní opatření týkají nejen celého objektu KCP, ale i bezprostředního okolí. Pro ostatní setkání, jež jsou z hlediska bezpečnosti na nižší úrovni, a ta, která jsou umístěna v dlouhodobě rezervovaných konferenčních prostorách v tzv. Jižním traktu, platí tento režim v omezené podobě. Policie Čes- ké republiky bude po celou dobu předsednictví zajišťovat hlíd- kovou činnost v Kongresovém centru. Tu ještě posilujeme při přípravě a během konání významných akcí, uvedl náměstek policejního prezidenta Ivan Bílek. S bezpečností během předsednictví souvisejí i dopravní opatření. Ta se týkají zejména nejbližšího okolí KCP, přilehlého parkoviště a komunikací na Pankráckém náměstí. Dopravní opatření se však budou vztahovat pouze na akce na nejvyšší úrov- ni. Během ostatních jed- nání se zavádět nebudou. Security at the PCC during the Presidency Many security measures for the building and the surrounding vicinity have been adopted at the Congress Centre Prague (PCC) in relation to the Presidency of the Czech Republic of the Council of the European Union. Visitors to the PCC and those staying in the close vicinity of the building will encounter certain limitations over the next six months. However, these will only be applied to the necessary extent. From a security aspect, the Ministry of the Interior of the Czech Republic has developed a methodology for classifying the sessions of the EU member states into categories depending on the composition, number of delegates and level of the session. Currently, there is a zone in the main PCC building accessible to fully accredited participants in the session and the organization teams. The accreditations are granted by the Czech Government Offi ce. For meetings considered highly sensitive with respect to security, e.g. the session of the Ministries of Foreign Affairs of the EU and Latin America, the security measures will be applied not only to the PCC building but also to the immediate surroundings. For other meetings at a lower security level and those located in long-term reserved conference areas, in the Southern Wing, this regime applies to a limited extent. Throughout the Presidency, the Police will provide patrols in the Congress Centre. The patrols will be strengthened during the preparation and during the actual sessions for important events, said Ivan Bílek, the deputy to the Police President. Traffi c measures will relate to security during the Presidency and apply in particular to the immediate surroundings of the PCC, the adjacent car park area and the roads on Pankrácké náměstí. However, the traffi c measures will only apply during summits and will not be implemented for other meetings. czech EU presidency 7

5 Yes, we can... Let s Party! wow.za sigroup.cz Variabilní prostor 720 m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, dataprojektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský hrad 5. května 65, Praha 4 Tel.: cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu

6 interview KCP srdcem Evropy Kongresové centrum Praha (KCP) se dnes nese především ve znamení předsednictví EU. Zda se na něj dostatečně připravilo, jsme se zeptali místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Myslíte si, že je KCP na politické špičky připraveno a že jako centrum dění EU obstojí? Nemám žádné obavy z připravenosti KCP. Má s takto rozsáhlými akcemi zkušenosti a prokázalo, že je umí zvládnout. V roce 2002 se zde konal summit NATO a vše proběhlo dobře. Ostrý start, kterým bylo 15. a 16. ledna setkání ministrů vnitra a spravedlnosti, ukázal, že KCP bylo správnou volbou a najdeme v něm kvalitní zázemí pro vrcholné akce předsednictví. KCP je stále často označováno jako Palác kultury z období socialismu. Jak tento objekt nyní vnímáte vy? Kongresové centrum má samozřejmě svou minulost, která se mnoha lidem vryla do paměti. Od pádu komunismu ale uplynulo dvacet let. Někdejší Palác kultury od té doby výrazně změnil tvář. Praha je dnes jedním z nejvyhledávanějších cílů kongresové turistiky a KCP se po rekonstrukcích stalo špičkovým kongresovým centrem evropského formátu. The Congress Centre is at the heart of Europe Today, the PCC exists under the fl ag of the EU Presidency. We asked Alexandr Vondra, the Vice-Chairman of the Government for European Affairs, whether the PCC had prepared well for the Presidency. Do you think the PCC is well prepared for the leaders and that the PCC will do well at the centre of EU affairs? I have no worries about the preparedness of the PCC. It is well experienced in such events and has shown its profi ciency; the NATO Summit took place here in 2002 and everything went well. The brisk start of the session for the Ministries of the Interior and Justice on 15 and 16 January demonstrated that the PCC was the right choice and we regard it as a quality facility for top Presidency events. The PCC is still often called the Palace of Culture, which dates back to the era of socialism; how do you perceive the building now? Naturally, the PCC has a history which is impressed on the minds of many people. However, communism collapsed twenty years ago. The former Palace of Culture has signifi cantly changed its look since then. Prague is one of the most sought-after congress tourism targets and the PCC has become one of the best European-class congress centres following its reconstruction. KCP získalo grant na vzdělávání zaměstnanců Kongresové centrum Praha (KCP) získalo fi nanční dotace na školení svých pracovníků ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy. Cyklus vzdělávacích programů potrvá dva roky a naváže na ukončený projekt JPD 3. Pokračování vzdělávacího cyklu by mělo zaměstnancům KCP pomoci udržet a rozšiřovat již dosaženou kvalifi kaci a jazykovou vybavenost, kterou dnes hojně využívají například při přípravě a konání předsednických akcí a při velkých mezinárodních kongresech. Finanční příspěvek obdrželo KCP v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Podpořený projekt by měl dále rozvíjet jazykové znalosti, počítačovou gramotnost a obchodní a marketingové dovednosti. Pracovníci KCP budou mít možnost získat některý z mezinárodně uznávaných jazykových certifi kátů, počítačové kurzy pak rozšíří jejich znalosti v programech MS Offi ce. Marketingové a obchodní dovednosti jim napomohou ke zdokonalení profesionálního vystupování ve vztahu ke klientům, zvládnutí konfl iktních a stresových situací, umění prezentace a celkovém vytváření pozitivní image fi rmy. 10 international events EU grant in PCC The PCC receives a staff training grant The PCC has received fi nancial subsidies for staff training from the European Social Fund and from the budget of the City of Prague. The training programme series will take two years and follows from the already completed JPD 3 project. The resumption of the training cycle should allow the PCC staff to maintain and extend their qualifi cations and language skills which are frequently used, e.g. during the preparation and organization of Presidency events and major international congresses. The PCC received the fi nancial subsidy within the Prague Operation Programme Adaptability. The supported project should further develop language skills, computer literacy, business and marketing skills. The PCC staff will have the opportunity to obtain an internationally recognized language certifi cate and computer lessons will broaden their profi ciency level in MS Offi ce. The marketing and business skills programme will help to improve their professional manner towards clients, cope with confl icts and stressful situations while teaching the staff the art of presentation and the creation of an overall positive business impression. 11

7 12 milostný příběh Osudové setkání v KCP Pražské Kongresové centrum je místem, které neustále hýří společenskými událostmi, nejrůznějšími výstavami, světoví vědci zde prezentují své objevy a jedna konference střídá druhou. Je ale také místem, které může změnit lidské osudy. Jako se to stalo dvěma mladým Evropanům před osmnácti lety. Student Arno navštívil Kongresové centrum v roce Seděl právě v jeho rozlehlém Kongresovém sále a naslouchal monotónnímu hlasu přednášejícího, když najednou spatřil půvabnou dívku. Zaujala ho natolik, že se na ni nedokázal přestat dívat. Jejich oči se tenkrát poprvé setkaly. Po několika minutách ji Arno oslovil. V romantické Praze pak společně strávili celý týden a nakonec se do sebe bláznivě zamilovali. Mladému Holanďanovi a krásné Belgičance však bylo teprve šestnáct let. Jejich vztah na dálku tak bylo složité udržet. Po krátké době se vztah rozpadl a milenci se rozešli. To však ještě netušili, že jejich příběh bude mít pokračování. Před dvěma lety Arno svou krásku znovu potkal a jejich vzájemná láska vzplanula stejně rychle jako poprvé. Netrvalo dlouho a opět se k sobě vrátili. Letos na konci ledna měla Arnova přítelkyně narozeniny a on jí přichystal velké překvapení. Rozhodl se, že ji na svátek zamilovaných vezme do Prahy, do města, které je tenkrát spojilo. Byla nadšená. Těšila se, až znovu uvidí místa, kde se tenkrát spolu procházeli, a zajdou do restaurací, ve kterých kdysi sedávali a poznávali se. A tak 13. února 2009 odletěli do Prahy. Arno však měl pro svou lásku ještě jedno překvapení. V den svatého Valentýna objednal limuzínu, a ta je z hotelu odvezla do Kongresového centra. Po osmnácti letech se spolu znovu ocitli v Kongresovém sále, kde se na sebe poprvé dívali, a kde to mezi nimi tak zajiskřilo. Tam ji Arno požádal o ruku. A ona souhlasila. An inevitable meeting at the PCC The PCC in Prague is a location that permanently hosts social events and various exhibitions; it is a location where world-renowned scientists present their discoveries and one conference is followed by another. However, it is also a place that can change human destiny as with two young European students eighteen years ago. Arno, a Dutch student visited the PCC in He was sitting in the spacious Congress Hall listening to the fl at voice of the presenter when he suddenly noticed a beautiful girl. He was so attracted to her that he began to stare at her constantly, and it was then that their eyes met for the fi rst time. After a few minutes, Arno approached her. They spent a week ek in mantic Prague and fi nally, fell madly in love. However, the young Dutchman and the beautiful Belgian were only sixteen years old. It was hard to keep up their relationship long- rodistance and shortly after, their relationship collapsed and they broke up, although they had no idea that this was not the end of their story. Two years ago, Arno met his beautiful girl again and they fell in love once more just like the fi rst time. They continued to see each other shortly after. In late January of this year, it was Arno s girlfriend s birthday and he arranged a big surprise for her. He decided to take her to Prague for Valentine s Day, to the city where they met. She was keen and was looking forward to seeing the places they had strolled through at that time and to visit it the same restaurants where they fi rst got to know each other. So, they fl ew to Prague on 13 February However, Arno had one more surprise for his love. He ordered a limousine on Valenthe hotel to the Congress Centre. After eighteen years, they appeared back in the Congress Hall, where they saw each other for the fi rst time and a mutual spark occurred. Here, in the Congress Hall, Arno proposed marriage riage to her. And she tine s Day to take them from agreed. love story 13

8 výstava / exhibition V KCP začala celoroční výstava nekomerční fotografie V Kongresovém centru Praha (KCP) se v rámci projektu 2009 Rok české a slovenské nekomerční fotografi e uskuteční v průběhu letošního roku celkem osm tematických výstav. Veřejnost se tak bude moci seznámit s nejnovější tvorbou méně známých českých a slovenských fotografů. Výstava, kterou 27. ledna slavnostně zahájil starosta Prahy 4 Pavel Horálek, bude probíhat po celý rok ve Společenském foyer u kavárny Melodie. Mimo termíny zasedání ministrů na nejvyšší úrovni v rámci českého předsednictví Radě EU je volně přístupná veřejnosti. Jednotlivé expozice, které se budou střídat zhruba po šesti týdnech, představí kolekci dvaceti až pětadvaceti autorů. Prezentovaná díla si mohou návštěvníci také zakoupit. Celý výtěžek pak poputuje ve prospěch různých charitativních nadací. První tematická výstava, která je zaměřena na portréty, potrvá do 14. března. Z ní získané fi nanční prostředky budou věnovány Nadaci Klíček, jež pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným dětem. Bližší informace k výstavě naleznete na webových stránkách Year-long non-profit photography exhibition opens at the PCC Eight theme-based exhibitions will take place at the PCC in Prague during the 2009 Year of Czech and Slovak Photography project. This latest production of less famous Czech and Slovak photographers will be presented to the public. The exhibition was ceremonially opened by the Mayor of Prague 4, Pavel Horálek, and will be open to the public throughout the year in the Social Foyer by the Melodie Coffee Bar. The exhibition is open to the public and is free of charge apart from the times of ministerial summits during the Czech Presidency. The expositions will alternate at six-week intervals and exhibit the works of twenty to twenty-fi ve photographers. The works presented will be for sale and the proceeds will be donated to various charitable organisations. The fi rst themed exhibition, focusing on portraits will close on 14 March. The proceeds from this exhibition will be donated to the Klíček Foundation, which helps handicapped and incurably ill children. For more information about the exhibition, please visit Seznam akcí ADPD Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson ADPD th International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases CHEP th International Konference on Computing in High Energy and Nuclear Physics Mezinárodní optický a optoelektronický kongres International Congress on Optics and Optoelectronics ICD Mezinárodní dermatologický kongres ICD th International Congress of Dermatology kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery akce / events 2009 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: únor 2009 / february 2009 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 15

9

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více