ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SCHENGENSKÉ DESATERO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. 12. 2007 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SCHENGENSKÉ DESATERO"

Transkript

1 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SCHENGENSKÉ DESATERO SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ

2 SLOVO REDAKCE aneb v duchu adventu až do Vánoc Vážení čtenáři, dozajista znáte velice časnou a velkoryse předkládanou vánoční reklamu v super-, hyper- či makromarketech. O jejím vlivu není pochyb jako o tom, že nás dnes a denně v hojné míře ovlivňují všechny tzv. prodejní řetězce prostřednictvím svých reklamních tiskovin. Proto ani nejsme překvapeni, když se čokoládoví Mikuláši nebo vánoční kolekce objevují dříve než třeba zářijový burčák. My všichni jsme pak až do Štědrého dne lákáni a vybízeni k nákupům, nehledě na rostoucí předsváteční shon v domácnostech i v zaměstnání. Chtěl bych tedy oproti těmto konzumním přípravám na Vánoce říci něco o současné přípravné době na svátky o adventu. Advent začíná 4. sobotu před Božím hodem vánočním (1. svátkem vánočním). Letos to byl 1. prosinec. Tento den byl také prvním dnem církevního roku. Advent je obdobím očekávání příchodu Spasitele na svět, a proto přípravou na oslavy jeho narození. V této době se v kostelích konají ranní pobožnosti - roráty, které navštěvují věřící. Nejen v kostelích se ale vystavují adventní věnce z chvojí, někdy i se svícemi. S adventním obdobím bývají spojovány zvyky a staré obyčeje. Ty jsou někde stále dodržovány, jinde upadly v zapomnění. Vzpomeňme např. na řezání větviček barborek, mikulášskou nadílku a obyčeje uctívání svátku patronky švadlen sv. Lucie. Advent pak po 3 týdnech končí Štědrým dnem. Končíval jím i půst a je s ním spojováno mnoho lidových zvyků. Štědrý den je samozřejmě ponejvíce znám vzájemným obdarováváním se u vánočního stromečku. Připomenout si aspoň toto málo o adventu je podle mého soudu vhodné a vyplývá z něho i můj závěr s přáním: Příprava na Vánoce by měla být jakousi duchovní přípravou na klidné, pokojné a zejména v nemalé míře lidsky laskavé a pokorně prožité svátky. TAKOVÉ JE I VÁM VŠEM PŘEJI STRÁVIT VE ZDRAVÍ. -bb- PŘÁNÍ D O N O V É H O R O K U od Ing. Mgr. Miroslava KROCE, vrchního ředitele sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení a odborné přípravy MV Fotografie na titulní straně dokumentuje slavnostní vyřazení absolventů základní odborné přípravy studijního běhu F 51, které se konalo v pátek nově v prostorách Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. redakce 2

3 DÁMY A PÁNOVÉ, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, STUDUJÍCÍ, tak jako již tradičně se s vámi v závěru letošního roku chci podělit o některé informace týkající se naší školy. I nadále je naše škola otevřená a přístupná všem aktivitám, které posilují a odborně zdokonalují přípravu mladých policistů. Byly zpracovány tři stěžejné výukové programy. Týkají se zkrácené základní odborné přípravy pro policisty s maturitou, dále dva programy, které se vztahují k vysokoškolákům. Tyto programy byly pozitivně přijaty na Ministerstvu vnitra a škola je začne realizovat. Děkuji všem, kteří se na jejich tvorbě podíleli. Výrazem této odborné práce je udělení několika kázeňských odměn pro zpracovatele. Zahraniční spolupráce se nadále rozvíjí, v roce 2008 rozšíří škola spolupráci s francouzskou stranou. Absolventi naší školy se velmi úspěšně zapojují do plnění úkolů v přímém výkonu služby. Daří se jim v převážné většině naplňovat profesní poslání policie - služba občanům této země je prioritou. Tento fakt potvrzuje i zpětná vazba formou dotazníků. S výsledky budete seznámeni, převážně jde o velmi pozitivní hodnocení práce naší školy. Zlepšil se informační tok v rámci samotného řízení a chodu naší školy. Ve čtvrtletních rozšířených poradách s celým managementem školy chce vedení pokračovat. Zásadním úkolem pro školu je akreditace na vyšší policejní školu. Dopracováváme vzdělávací program na bázi evropských standardů. Prostupnost by měla být v rámci Ministerstva vnitra. Hlavní orientace na Policejní akademii v Praze. Prostupnost na civilní školská zařízení bude umocněna spoluprací s Ekonomicko-správní fakultou v Brně. I zde je potřeba poděkovat všem, kteří se na tvorbě tohoto projektu podílejí. Druhým hlavním úkolem školy je zpracování projektu multifunkčního objektu taktiky. Snahou je dosáhnout financování z evropských prostředků. Prezentace již proběhla a byla velmi pozitivně přijata ve vedení Ministerstva vnitra. V závěru mi dovolte vám všem poděkovat za dobrou práci pro naši školu. Přeji vám a vašim rodinám klidné a spokojené Vánoce, zdraví, štěstí a osobní spokojenost v roce S úctou plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, ředitel školy VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, MILÍ ČTENÁŘI ZPRAVODAJE! Konec roku je obdobím, kdy tradičně dochází k bilancování roku uplynulého a přijímání předsevzetí do roku nadcházejícího. Hodnotím-li uplynulý rok 2007, nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že to byl rok velmi náročný. Především byl naplněn množstvím práce související se zpracováním rámcového a tří školních vzdělávacích programů zkrácené základní odborné přípravy policistů. Kromě toho byl ve velmi krátkém čase zpracován studijní program vyšší policejní školy a předložen k akreditaci. V této souvislosti bych chtěl poděkovat zejména celému oddělení metodiky a integrace výuky, ale i všem ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří se větší či menší měrou podíleli na plnění těchto náročných úkolů. V roce 2008 bude jedním z našich nejdůležitějších úkolů realizovat zkrácenou 9měsíční školní část ZOP pro absolventy maturitního studia, pilotně ověřit 10týdenní (respektive 12týdenní) kombinované studium základní odborné přípravy pro absolventy vysokých škol a specializační kurz pro policejní inspektory vykonávající dozorčí službu na dálničních odděleních Policie ČR. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za aktivní přístup k plnění náročných úkolů tohoto roku a vyslovil přesvědčení, že v nastoleném trendu budete pokračovat i v roce příštím. Všem zaměstnancům školy i studujícím přeji radostné Vánoce a vše nejlepší v roce plk. JUDr. Adolf Pospíšil, zástupce ředitele školy VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, je tu opět konec jednoho a začátek dalšího roku 3. tisíciletí. Především mi dovolte, abych vám co nejsrdečněji popřál příjemné Vánoce, hodně zdraví a co největší míru pohody v rodině i mezi přáteli. Věřím, že k vaší spokojenosti přispívá rovněž rostoucí zájem policie o naši práci, což je patrné z téměř maximální naplněnosti školy. Do příštího roku si nemusíme dávat žádná relativně vysoká pracovní předsevzetí, která by mohla zůstat nesplněna. Stačí, když si každý ve své profesi vezme za své, aby naše škola byla v příštím roce reformy Policie ČR respektovanou a uznávanou organizací v oblasti resortního vzdělávání. Není ani nutné měnit strategii školy minulých let, tedy pružně se přizpůsobit potřebám Policie ČR a očekáváním veřejnosti i vlastních zaměstnanců, vážit si lidí pro které pracujeme, zlepšovat kvalitu výuky a služeb a zasazovat se o jejich efektivitu. I když většina z nás bere tyto zásady s určitou samozřejmostí, je vhodné si připomenout, že naplnění cílů stanovených pro rok 2008, kdy nám budou chybět finance, se více než jindy neobejde bez maximální podpory a vysokého pracovního nasazení úplně všech zaměstnanců školy. V příštím roce budeme skutečně hledat úspory ve všech našich činnostech, ve spotřebě energií, budeme hledat nové zdroje v dotačních programech Evropské unie. Dámy a pánové, i přes očekávanou finanční tíseň bych rád touto cestou vyjádřil přesvědčení, že naše škola má před sebou skvělou budoucnost, která je pro nás výzvou a silnou motivací nejen k osobní angažovanosti za naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů školy, ale také motivací na sobě pracovat, pomáhat druhým, vážit si jejich práce, přinášet dobré nápady v zájmu školy a v neposlední řadě vážit si také své vlastní práce. Současně vám chci poděkovat za dosavadní spolupráci a do nového roku vám přeji hodně životního optimismu a spokojenosti, a to nejen v práci, ale především v soukromém životě. Ing. František Krček, zástupce ředitele školy 3

4 Informace OVKP SPŠ MV v Brně: nová povolení k vjezdu V souladu s čl. 5 odst. 1 NŘO SPŠ MV v Brně č. 2/2004 (Provozní řád objektu Střední policejní školy MV v Brně) je do objektu školy povolen vjezd služebních a soukromých motorových vozidel. Tato vozidla mají kromě stanovených dokladů přidělené Povolení k vjezdu opravňující k vjezdu a parkování v objektu. Platnost uvedených povolení končí k a od budou v platnosti nová povolení, která budou včas předána proti podpisu jednotlivým vedoucím. Ve výše citovaném NŘO SPŠ MV v Brně č. 2/2004 je v čl. 5 odst. 1 stanovena tato povinnost: Při vjezdu i výjezdu z objektu školy je povinností řidiče předkládat službu konajícím policistů celodenní směny»povolení k vjezdu«a na vyžádání stanovené doklady k vozidlu. Poslední dobou se stává, že tato povinnost není některými držiteli Povolení k vjezdu vůbec respektována. Považují za samozřejmé a dostatečné, že ukáží za předním sklem motorového vozidla papír povolení a tím je splněna jejich povinnost k povolení vjezdu do objektu školy. Pokud jim však službu konající policista neumožní vjezd do objektu, tak v rozporu s ust. 31 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, používají výstražné zvukové znamení. Věřím, že držitelé Povolení k vjezdu budou důsledně plnit svoje povinnosti a nebudou se opakovat případy s používáním výstražných zvukových znamení, ale vystoupí z vozidla a dodrží postup, který je stanoven v provozním řádu. mjr. Mgr. Milan Urban, vedoucí odd. VKP rozšířená o vedoucí redakčních rad předmětů se sešla 6. a 7. listopadu k jednání o tvorbě nových učebních dokumentů vzhledem ke zkrácení ZOP a snížení počtu vzdělávacích cílů v profilu absolventa. Z naší školy se kromě stálých členů zúčastnili pplk. JUDr. K. Drmola jako metodik-koordinátor zkušebních otázek pro praktické zkoušky, kpt. Mgr. Jan Giebel (ved. red. rady pro předmět Kriminalistika) a pplk. Ing. Otakar Koucký (ved. red. rady pro Spojovací přípravu). Závěr jednání vyzněl: učební dokumenty A i B jsou nezastupitelnými částmi celé ZOP a vedle zavádění učebních dokumentů na CD je zapotřebí tyto udržet ještě EDIČNÍ RADA OVSPŠ MV v tištěné podobě. Vzhledem k úsporám a nárůstu studentů do škol budou učební dokumenty a další texty zapůjčovány knihovnami a budou se do nich vracet. Při odchodu ze školy by pak absolventi měli obdržet učební dokumenty A i B v elektronické podobě pro vlastní přípravu na služební zkoušku. Učební dokument typu A (dosud řazený po předmětech v pákovém pořadači) by měl být již vyroben k nástupnímu termínu z nových podkladů redakčních rad. Jednotlivé listy už nebudou děrovány, ale budou lepenou vazbou spojeny v brožuru. Typ B předpisy, nařízení, vyhlášky, ZP PP atd. bude obsahově aktualizován a pravděpodobně zůstane v nynější podobě. -bb- CVIČNÝ MULTIFUNKČNÍ OBJEKT Dne 1. listopadu se konala v areálu naší školy prezentace studie k vybudování cvičného multifunkčního objektu. Budova objektu by měla stát v blízkosti školní střelnice v areálu školy a sloužila by k zajištění nově připravovaného systému výcviku taktické přípravy policistů. Prezentace se účastnili přední představitelé MV a PP ČR. Cílem bylo prezentovat a zdůvodnit nutnost realizace. Výstavbu lze financovat z grantů EU, k tomu je nutná podpora a záštita MV i PP ČR. -ZA- 4

5 Soutěž kriminalistických techniků v naší škole Ve druhé polovině listopadu (přesně 19. a ) se pracovníci skupin kriminalistické techniky všech okresů Správy Jihomoravského kraje sešli na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně, aby změřili své síly v umění při ohledání místa trestného činu. Pravidla soutěže byla předem daná, v průběhu dvou hodin měli zajistit co nejvíce stop, cenila se hlavně kvalita práce a správný postup. Časový limit, jak se ukázalo, byl prověrkou především týmové práce. Obstát mohli jen ti, kteří se předem domluvili na společném postupu a pracovali opravdu svižně. Členové komise místa trestných činů pečlivě chystali na dvou místech v prvním patře budovy V v modelové učebně restaurace U Obušku a v přízemí budovy B v dvoupokojovém bytě tak, aby se podmínky co nejvíce podobaly skutečným situacím a zároveň nebylo žádné družstvo znevýhodněno. Na zemi byla krev, uprostřed místnosti převrácená židle, na stole skleničky a prázdné láhve od alkoholu, skříňka v nábytkové stěně byla otevřená a na zemi se povalovaly různé předměty. Zkrátka všechno nasvědčovalo tomu, že došlo k násilí, a kam se technici podívali, tam mohly čekat nastražené pastičky. Před tím, než dvojice do takto připravených prostor vstoupila, dostala informaci, co se vlastně stalo, měla možnost mluvit s poškozeným majitelem restaurace (bytu). Potom už záleželo na každém, co bude dál. Poté, co technici do místnosti nahlédli a pořídili videozáznam nebo fotky, otevřeli svoje výjezdové kufříky, s nimiž pracují v terénu, a začali s ohledáním. A to byl ten správný moment pro tříčlenné komise, složené ze dvou pracovníků odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE) a učitele kriminalistiky ze Střední policejní školy V Brně. Sledovali každé hnutí soutěžících a všechny chyby si hned zapisovali do bloků. Po 2 hodinách práce v interiéru měli technici 60 minut na to, aby všechny zajištěné stopy řádně zabalili a připravili k odeslání, pořídili náčrtek místa a komentář k videozáznamu. Veškeré výsledky odevzdali do rukou komise. Stopy byly převezeny na OKTE a tam byly 5 podrobeny zkoumání příslušnými odborníky. Teprve poté, co budou hotová odborná vyjádření, bude jasno, kdo postupoval dobře a zajistil dostatek stop v potřebné kvalitě a kdo přece jen něco opomenul. Podobné pracovní soutěžení kriminalistických techniků je podle mjr. Ing. Martina Nežádala, vedoucího OKTE Správy Jihomoravského kraje, pilotním projektem. Cílem bylo zjistit, jak si jednotliví pracovníci skupin techniky na místě vedou, co jim dělá problémy, co by se dalo vylepšit a kde jsou rezervy. Soutěž je přínosem hlavně pro mladé, kteří zkušenosti teprve získávají. Při nácviku si tak mohou ověřit, co se naučili ve škole, natrénovat si postupy, které ještě neměli možnost vyzkoušet v praxi a okoukat spoustu věcí od svých starších kolegů. Všichni soutěžící dostali zpětnou vazbu na společném pracovním setkání v Podhradí nad Dyjí začátkem prosince, kde měli možnost si o soutěži popovídat, zhodnotit, co se povedlo, co méně, případně se poučit, jak chyby v práci napravit. kpt. PhDr. Dagmar Bartoníková FILMOVÁ ZKUŠENOST jako příprava na výkon služby Šestice studujících naší školy spolupracovala s PIS P ČR SJmK při natáčení preventivního filmového šotu týkajícího se kapesních krádeží v prostředcích MHD. Šot je první z připravované série krátkých filmů, které budou zaměřeny především na prevenci majetkové a násilné trestné činnosti nebo nalévání alkoholu mladistvým. Filmy budou využity především při akcích Policie ČR, na recepcích oddělení Policie ČR nebo v rámci činnosti preventivně informačních skupin. Zkušenost, kterou mladí policisté získali touto netradiční formou, pro ně jistě bude přínosem i v dalším studiu a v praxi. DVD s preventivní tematikou budou po dokončení poskytnuty také jako výuková pomůcka ZOP na naší škole. redakce

6 Specializační kurz pro policisty preventivně informačních skupin Setkáte-li se v podzimních měsících se skupinkou povědomých tváří, které se pohybují v areálu školy s fotoaparáty nebo televizní kamerou, nenechte se mýlit nejde o dokumentaci rozsáhlé trestné činnosti studentů školy ani o natáčení TV seriálu z policejního prostředí. Letos v září totiž obohatil brněnské vzdělávací aktivity nový pravidelný specializační kurz pro policisty preventivně informačních skupin. Na jeho vzniku zhruba 2 roky spolupracovala preventivně informační skupina Policejního prezidia ČR, SPŠ MV v Brně a odborníci na policejní vzdělávání z Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR. Desetičlenné hloučky studentů složené z koordinátorů prevence a tiskových mluvčích budou ve škole k vidění třikrát do roka. Kurz je tvořen 3 samostatnými týdny a každý z nich je zaměřen na určitá témata. První týdenní soustředění kurzu je zaměřeno na právní aspekty poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, na dokumentační techniku a informatiku a prostor je věnován také vizážistice. Náplň druhého týdne tvoří preventivní činnost policie a český jazyk a stylistika a třetí týden je věnován výhradně základům mediální komunikace. Většina z celkových 95 vyučovacích hodin je vedena prakticky. Lektoři vycházejí z každodenní činnosti a potřeb pracovníků preventivně informačních skupin a využívají v maximální míře praktických cvičení, řízených diskusí, samostatné práce studujících a inscenačních vyučovacích metod. Nízký počet studentů v každém kurzu umožňuje vytvořit opravdu komorní atmosféru a na kvalitě výuky je to velice znát. Díky tomu je možné provádět množství praktických cvičení, čehož lektoři bohatě využívají. Praktický charakter kurzu oceňují i sami studující a velmi nás jako spolutvůrce kurzu potěšila jejich častá tvrzení, že je to nejlepší kurz, jaký kdy absolvovali. Jakou lepší odezvu jsme si mohli přát? Po pilotním i po prvním řádném běhu, který skončil v listopadu, se studentům ani nechtělo s brněnskou školou loučit. Není divu. Skvělé zázemí, technické zabezpečení i vstřícnost a ochota jednotlivých učitelů, to vše k příjemné atmosféře kurzu velmi přispělo. Z hodnocení obsahové náplně prvních dvou kurzů navíc vzešly návrhy na vytvoření navazujícího vzdělávacího programu. Je to rozhodně oprávněný požadavek. Je toho totiž mnoho, co musí policista preventivně informační skupiny znát a umět. A je toho mnoho, co může opravdu dobrý a kvalitně připravený policista preventivně informační skupiny vykonat pro předcházení trestné činnosti, pro spokojenost občanů s prací policie a pro její dobrou pověst, o které se tolik mluví. Základní a nezbytné informace mu k tomu poskytne právě nový specializační kurz. Budeme dbát na to, aby v něm neustále byly aktuální informace odpovídající současným událostem, problémům a potřebám policistů. kpt. JUDr. Lucie Žárská a kpt. Mgr. David Kubalák, PIS Policejního prezidia ČR KŘÍŽOVKA O PERNÍKOVÉ PŘEKVAPENÍ K vánočním svátkům bezesporu patří perník. Do Evropy se dostal ze Starého Řecka a Říma. Na našem území se zřejmě objevuje poprvé v roce 1335, z něhož pochází zmínka... (dokončení v tajence). Vyluštěnou tajenku vhazujte na lístcích formátu A6 opatřených jménem a příjmením (studenti uvedou označení třídy) do neděle do schránky Zpravodaje u vchodu do kuchyňského bloku. VYLOSOVANÝ VÝHERCE OBDRŽÍ PERNÍKOVÉ PŘEKVAPENÍ! -pš- 6

7 STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ Ten nejhezčí vánoční dárek Blíží se Vánoce. Někdo se těší, někdo ne. Obchodníkům se opět zvýší tržby, protože spousta z nás neodolá stále silnějšímu komerčnímu tlaku a kvalitu Vánoc poměří velikostí sumy utracené za dárky pro své blízké nebo hojností jídla a pití. Podle reklamních letáků v poštovních schránkách začínají Vánoce dokonce již někdy v září... Je to smutné, ale ty pravé hodnoty (nejen) Vánoc se rok od roku ocitají ve stále větším ohrožení. Žijeme v blahobytu a možná právě proto je pro dnešní společnost tak charakteristická absence skutečných hodnot. Platí to nejen u nás dospělých, ale hlavně u dětí. Většina se těší jen na drahý akční dárek, aby se následně blýskly ve škole před svými kamarády. Ve snaze neznemožnit své dítě v kolektivu, hodný(?) rodič, mnohdy s vypětím všech svých finančních sil, vysněný dárek koupí. Ale ty pravé, skutečné hodnoty je nutné hledat zcela jinde. Možností je spousta. Každý rok pořádá brněnská ZOO akci Vánoční nadílka zvířátkům. Stačí nakoupit jablka nebo mrkev, ráno vyrazit na Mniší horu a nadělit zvířátkům vánoční mls. Hned má Štědrý den jiný nádech! Večer u rozsvíceného stromečku by si mohl každý z nás uvědomit, že tou největší hodnotou není pouze drahý věcný dar, ale například láskyplný úsměv maminky a tatínka. Letošní Vánoce jsou pro mě a některé mé spolužáky již druhými, které strávíme jako příslušníci Policie. Loni jsme se teprve rozkoukávali. Letos jsme se domluvili, že poslední týden před Vánocemi vyrazíme za dětmi s vlastním programem. Vymysleli jsme scénář, nakoupili dárky a sladkosti. Chceme děti velmi jednoduchou a pro ně srozumitelnou formou seznámit se třemi službami policie (pořádkovou, dopravní a SKPV). Děti dostanou jednoduchý test, budou si moci osahat výzbroj těžkooděnce, budou hádat povely a pokyny policisty při řízení křižovatky a na památku si zkusí udělat daktyloskopický otisk papilárních linií svého prstu. Existuje možnost, že se nám tento program podaří uskutečnit v zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek, kde stráví možná jedny ze svých prvních klidných Vánoc mj. i Ondra a Jakub Mauerovi. Pokud se nám vše podaří zrealizovat, dětem se bude program líbit a my uvidíme jejich rozzářené oči, bude to pro nás jeden z nejhezčích dárků letošních Vánoc. pprap. Pavel Grund (5/F 52) Morální HRDINA, nemorální HRDINKA? Problematika rovných příležitostí na nás číhá doslova na každém kroku. Na každém kroku, nebo spíše televizním kanále, na nás také číhá některá z reality show. V neděli večer si v jednom z těchto pořadů milionář Michal z dvaceti uchazeček vybral ženu, se kterou se snad i ožení a budou šťastni až do smrti. Nechci řešit, která z žen by šla nebo nešla do podobné soutěže a proč. Ale představme si, my všichni, kteří považujeme rovnoprávnost žen a mužů za samozřejmost, že by dramaturg zmiňované soutěže změnil nastavená pravidla. Milionářka by si pohrávala s dvaceti mezi sebou soupeřícími rivaly. Ti by intrikovali, holili se a česali před kamerami, zpovídali se z niterních pocitů celému národu. Všichni jako jeden muž by hlavní hrdinku milovali až za hrob a hroutili se, kdyby v závěru večera nedostali jako její vyvolenci růži. V závěrečných dílech by se milionářka s jednotlivými semifinalisty koupala, večeřela, tančila, cestovala, kupovala jim dárky a samozřejmě se sbližovala i intimně. Muži by o její přízeň bojovali v kuchyni, pitvořili se, strojili, dělali dojem na její kamarádky i rodiče. Podstupovali by kritické připomínky a rádoby lichotivé narážky. A na závěr by si možná ona Žena vybrala jediného schopného a její přízně hodného Chlapa a národ by ji odsoudil jako nemorální hrdinku pořadu nevhodného pro děti a mládež. -ZA Kč. Je to hodně nebo málo? Asi jak pro koho. V přepočtu na věci pomíjivé málo, na zajištění životních potřeb možná hodně. Hodnota obnosu však zcela nepochybně stoupá, když za touto částkou vidíme rok školní docházky dítěte, zajištění jeho školních potřeb a učebnic, školní uniformy, lékařské péče a stravného. Děti v chudých zemích mohou být uzavřeny ve světě bídy a negramotnosti, nebo od nás mohou dostat šanci k lepšímu a hodnotnějšímu životu. Šanci otvírá oněch 5000 Kč ročně, které se adoptivní rodič zaváže v rámci projektu Adopce na dálku platit za své dítě. Vzdělání, které se touto formou dostane těm nejchudším a nejbezbrannějším, je nadějí pro kvalitnější život nás všech Kč. Je to hodně nebo málo? Adopce na dálku je projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým rodiče nemohou poskytovat základní vzdělání ani dostatek potravy. Za finanční příspěvek je těmto dětem základní péče poskytnuta v jejich podmínkách, děti tak neopustí svá zázemí, místní kulturu a zvyky. Projekt je rozšířen v Indii, Litvě, Thajsku, Chorvatsku a Ugandě. Bližší informace na: redakce 7

8 PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA V prvních listopadových dnech, které ještě příznivě poskytovaly možnost tréninku, byla na travnaté ploše u hospodářské budovy zprovozněna nová překážková dráha. Její vybudování měli na starosti pracovníci OSM. Dráha vznikla díky spolupráci PO TSP s VÚ Vyškov, odkud jsme čerpali inspiraci, cenné rady a doporučení. Dráha je 65 m dlouhá, bude se běhat oběma směry. Obsahuje celkem 5 překážek, které prověřují a zdokonalují fyzickou i psychickou sílu, rychlost, obratnost, pohyblivost i vytrvalost policistů. Překážková dráha vznikla proto, aby naši studující měli možnost rozvíjet úroveň své fyzické zdatnosti, a to jak při řízeném tréninku, tak i v individuální přípravě (v mimovýukové době). pplk. Mgr. Petr Šamánek SYSTÉM POSTTRAUMATICKÉ INTERVENČNÍ PÉČE V POLICII ČR SLAVÍ 6. NAROZENINY Systém posttraumatické intervenční péče (ve zkratce PIP) byl zřízen Závazným pokynem policejního prezidenta č. 129 ze dne , slaví tedy v těchto dnech své 6. narozeniny. Přes porodní bolesti a starosti se socializací se tento systém v podmínkách policie adaptoval. Je však ještě mnoho úkolů před námi, abychom systém PIP dostali co možná nejdál a pověstnou socializaci, která je mimo jiné procesem celoživotním, vedli žádoucím směrem. Podívám-li se tedy retrospektivním pohledem od prvotní myšlenky, interního aktu řízení a zřízení krajských koordinátorů, se událo v systému mnohé. Došlo k vyškolení interventů, týmu lidí, kterým není lhostejný osud jejich kolegů, ochotných nezřídka i nad rámec svých povinností a své pracovní doby pomoci radou, osobní účastí i samotnou intervencí. Jak již plyne ze samotného názvu, členové posttraumatického intervenčního týmu se zaměřují na intervence v různém spektru. Škála je od každodenní komunikace až po odbornou pomoc na místě událostí, jež mohou být pro řadu z nás oprávněně zátěžové. Policisté se při své každodenní činnosti setkávají se situacemi, které řeší rutinně a bez obtíží, jsou však i takové, které svou podstatou vybočují z běžných životních situací. Při nich se policisté mohou dostávat do stresových situací, které mohou zanechat hluboké psychické šrámy. Mezi tyto situace patří zejména ohrožení policisty na životě a zdraví, ohrožení kolegů, použití zbraně, účast u událostí se závažnými následky atp. Praxe ukazuje, že právě v těchto složitých situacích by policista neměl zůstat sám, ale naopak by cestou odborné péče měl čelit případným újmám na psychice. Bohužel je stále zažitý názor, že policista je člověk bez nervů, bez emocí, který překoná jakoukoliv situaci bez úhony. Opak je však pravdou. Nároky na každodenní policejní práci neustále narůstají a zátěžových situací ve služební činností je celá řada. Mnozí policisté se domnívají, že jsou schopni těmto situacím čelit, aniž si reálně uvědomují možné následky, jež mohou nastat. Právě zde je pole působnosti pro členy posttraumatického týmu. Členy jsou nejenom policisté a psychologové, ale i právníci a personalisté. Součástí týmů jsou i duchovní. Posttraumatická intervenční péče se však nezaměřuje výhradně na události spojené s výkonem služby. Interventi poskytovali odbornou pomoc policistům i při problémech v osobním životě, ať již jsou to partnerské neshody, problémy s požíváním alkoholu, ztrátou osob blízkých, při závažných onemocněních atp. Je nutné zdůraznit, že činnost interventa je důvěrná a výstupy z intervencí nejsou nikde zaznamenány, jak se zcela mylně domnívá celá řada policistů, kteří tvrdí, že již samotný rozhovor s psychologem = punc někoho, kdo selhal a nezvládl situaci. Jak je již uvedeno výše, opak je pravdou a včasná rada, pomoc, či jen obyčejný rozhovor může policistům pomoci a ochránit je před negativními následky. Opomenout nelze ani další z významných prvků odborné péče o policisty, a tou je Linka pomoci v krizi. Tato linka je obsluhována vyškolenými specialisty z psychologických služeb. Je zcela anonymní a je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na telefonní číslo se může obrátit každý, tedy nejen ten, kdo upřednostňuje tuto formu kontaktu. Informace o týmech posttraumatické intervenční péče jsou zveřejněny na intranetových stránkách správ krajů, kde jsou i telefonické kontakty. Nutné je zdůraznit, že péče není výhradní službou jen pro policisty, ale i pro občanské zaměstnance, kteří jsou nedílnou součástí Policie ČR. Co tedy oslavenci k šestým narozeninám přát? Mnoho úspěchů při poskytování posttraumatické intervenční péče, osvícené velitele i policisty, kterým není osud jejich kolegů lhostejný a klientům spokojenost s poskytovanou službou. npor. Mgr. Pavel Novák, člen týmu PIP Policie ČR, Správy JmK 8

9 ZDRAVÁ RODINNÁ POUTA S POLICIÍ ČR Dne se v objektu SKP Kometa Brno uskutečnila preventivně sportovní soutěžní akce s názvem Zdravá rodinná pouta s Policií ČR. Akci pořádala PIS MŘ Policie ČR Brno a partnerem akce byla VZP ČR. Pracovníci PIS spolu se studenty Střední policejní školy v Brně, kteří se akce zúčastnili, připravili pro děti soutěže: skákání v pytli, překážkovou dráhu, kop na cíl, srážení plechovek, házení balónu na koš, petanque a kreslení křídami. V době od 13 do 15 hod. dále následoval doprovodný program v podobě projížďky na služebních koních, ukázky výcviku služebního psa a nechyběl ani dopravní policista s motocyklem. Dobrovolníkům odborný lékařský personál měřil krevní tlak a puls, tělesný tuk, hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Nechyběla zde ani prevence v podobě informačního stánku a tiskovin. Přítomné děti obdržely drobné upomínkové předměty. por. Michal Diblík, oddělení služebních činností Jak jsme cestovali v roce 2007 (zpráva o zahraniční spolupráci) Zahraniční kontakty zaměstnanců naší školy byly v roce 2007 relativně velmi rozsáhlé. Za toto období v rámci 17 uskutečněných cest vycestovalo do zahraničí celkem 58 zaměstnanců školy. Samozřejmě největší počet zahraničních cest byl uskutečněn v rámci uzavřených vzájemných dvoustranných dohod mezi jednotlivými policejními školami a na základě zpracovaných plánů spolupráce na rok 2007 mezi policejními školami z Chemnitzu, Katowic a Košic. Cesty do zahraničí byly zaměřeny především na získávání poznatků z pedagogických procesů na úrovni jednotlivých předmětových oddělení. Nechyběla ani sportovní klání. Již celkem tradiční je vzájemné sportovní zápolení v Chemnitzu, kde naši získali již po několikáté putovní pohár, horší to bylo v Katowicích na turnaji v sálové kopané. Pět výjezdů do zahraničí bylo mimo schválený plán zahraničních cest. Jednalo se o odborné kurzy a semináře ve SRN, Maďarsku, Polsku a Holandsku. Naopak naší školu navštívilo celkem 7 delegací v počtu 49 členů. Opět se jednalo především o reciproční návštěvy na úrovni předmětových oddělení a sportovní činnosti. Domnívám se, že jsme v letošním roce položili úspěšně základy další sportovní činnosti organizováním sportovního trojboje o pohár ředitele SPŠ MV v Brně. V současné době se připravovaly a uzavíraly dohody o vzájemné spolupráci mezi partnerskými školami pro rok Vychází se hlavně z návrhů vedoucích jednotlivých oddělení a samozřejmě musíme respektovat návrhy a názory partnerských stran. V úvahu musíme brát také naše finanční možnosti, které jsou limitovány známými úspornými opatřeními. JUDr. Mgr. Josef Jager SCHENGENSKÉ DESATERO V souvislosti s přistoupením České republiky do schengenského prostoru vydala Služba cizinecké a pohraniční policie v rámci informační kampaně tzv. Schengenské desatero, které jasnou a stručnou formou informuje o nejzásadnějších změnách, které pro občany vstup do tohoto prostoru přináší. Schengenské desatero 1. Možnost volně překračovat státní hranice uvnitř schengenského prostoru na jakémkoliv místě, kdykoliv a bez hraničních kontrol. 2. Právo na volný pohyb uvnitř schengenského prostoru s platným občanským průkazem či cestovním pasem. 3. Volný průjezd přes bývalé hraniční přechody uvnitř schengenského prostoru, za podmínky dodržení případného místního dopravního omezení. 4. Zvýšené hraniční kontroly při vstupu do schengenského prostoru, zejména cizinců ze třetích zemí. 5. Možnost dočasného obnovení hraničních kontrol v případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu. 6. Boj s nelegální migrací bude soustředěn zejména na vlastní území ČR a budou posílena opatření v oblasti pátrání, kontroly dohledu a navracení cizinců. 7. Vnější hranice České republiky zůstanou pouze pouze na pěti mezinárodních letištích, hraniční kontroly však budou probíhat jen na letech mimo schengenský prostor. 8. Sjednocení procesu a podmínek pro udělování víz, vzájemné konzultace členských států při rozhodování o udělení víza, zavedení jednotného schengenského víza. 9. Vytvoření a provozování schengenského informačního systému pro výměnu informací v rámci schengenského prostoru (pátrání po osobách, věcech, boj s nelegální migrací apod.). 10. Zajištění policejní spolupráce v rámci schengenského prostoru při prevenci a objasňování trestných činů, v oblasti právní pomoci, vydávání osob a předávání odsouzených, urychlení a usnadnění justiční spolupráce. 9 npor. Mgr. Pavel Novák, ObŘ SCPP Brno

10 O fotbalový pohár SKPŠ Brno Uběhl rok a nadšenci krásné hry zvané kopaná si opět mohli přijít na své. Ve dnech se totiž v tělovýchovném areálu SPŠ MV v Brně konal již 8. ročník turnaje v sálové kopané O fotbalový pohár SKPŠ Brno, kterého se zúčastnilo celkem 12 týmů z tuzemska (rozuměj studující ZOP), z toho jeden tým nováčků ze ŠPS Brno. Tým KLDR z tamzemska se na poslední chvíli omluvil a slíbil, že se pokusí přijet na ročník příští. Turnaj probíhal ve třech hracích dnech ve 2 základních skupinách (každý s každým) a do středeční finálové skupiny, v níž se kopalo stejným způsobem, postoupily 3 nejlepší týmy z každé základní skupiny. Na posloupnost postupových kritérií doplatil velmi srdnatě bojující tým 1/F53, který by si postup podle předvedeného výkonu zasloužil. Ale to je sport. Uznání si zaslouží Kristýna Zuntová (2/F54), která hrála fotbal hlavou (u některých mužských protějšků se tento orgán do hry prostě nechtěl zapojit), ale také v jednom z utkání zaznamenala hattrick, což není vždy obvyklé, a soupeř se při jejím skórování očividně musel červenat. A teď od chvály a kritiky přejděme k výsledkům turnaje. Třetí místo obsadil tým 4/F52, který měl ve svém středu dva velmi dobré špílmachry. Na 2. místě se umístil tým 5/F51, který po celou dobu turnaje předváděl jednoznačně nejkvalitnější a nejkompaktnější výkon, ale dvě zbytečné remízy zhatily jeho plány turnaj vyhrát. Zcela se tak potvrdilo, že když se dva (popř. i více) perou, ten opodál se směje. A tak se zcela nenápadnému týmu 3/F52 podařilo projít finálovou skupinou jen s jednou prohrou. V dalších 4 zápasech však nezaváhal, a přestože ve všech zvítězil vždy pouze o jednu branku, mohl se po závěrečném hvizdu a při celkovém skóre 5:3 radovat z vítězství a poháru. Tým 3/F52 (na fotografii) hrál ve složení: P. Koupil, L. Pauk, R. Svoboda, M. Kováříček, J. Wolf, M. Beneš, P. Staněk, J. Šibor. Nejlepším střelcem turnaje se stal se 14 brankami Jaromír Lazor z týmu 5/F52, který si dostatečný náskok před ostatními kanonýry vybudoval přesnou muškou v základní skupině, kde skóroval 11x. Až na několik zbytečných a v převážné míře nezaviněných zranění lze konstatovat, že turnaj splnil svůj cíl zasportovat si, zabojovat pro kolektiv a vyplavit endorfiny tím správným způsobem. -jch- PF 2008 všem čtenářům přeje redakce TV b1 a AC Atletika Brno dětem z dětských domovů AC Atletika Brno a regionální televize TV b1 uspořádala pod patronací starosty městské části Brno-střed, hejtmana Jihomoravského kraje a pod patronací Statutárního města Brna sportovní akci plaveckou show, která byla určena dětem z dětských domovů. Akce se uskutečnila v pátek 12. října v krytém bazénu sportovního areálu Kraví hora v Brně. V disciplínách 50 metrů volný způsob, 50 metrů prsa a štafeta 4x50 metrů volný způsob si tak mohli v kategoriích dívek i chlapců společně zasportovat reprezentanti dětských domovů i participujících organizací: Biskupského gymnázia Brno, SK Kociánka Brno, Policie ČR, MŘ Brno, Městské policie Brno a dalších. Štafetu postavila také naše škola ve složení por. Eva Znojilová, plk. Mgr. Jiří Chromek, kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček a pprap. Jiří Čermák. Fakt, že naše štafeta skončila ve vloženém závodě dospělých na celkovém 3. místě není vůbec podstatný. Cílem akce bylo připravit pro děti, jimž osud postavil do jejich cesty životem nejednu překážku, pěkné sportovní dopoledne plné pohybu, radosti z něj, zábavy a úsměvů ve tváři, což se organizátorům podařilo. Ti nejlepší samozřejmě obdrželi také nezbytné ocenění v podobě medailí a různých pamlsků. -jch- ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger a Pavel Šoba. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí. Intranet: Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 231/2007. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Historický exkurz do problematiky průzkumů spokojenosti interního zákazníka ve vztahu k Policii ČR

Historický exkurz do problematiky průzkumů spokojenosti interního zákazníka ve vztahu k Policii ČR Historický exkurz do problematiky průzkumů spokojenosti interního zákazníka ve vztahu k Policii ČR JUDr. Martin Bohman Tato stať představuje stručný přehled všech výzkumů spokojenosti interního zákazníka

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Internet ve státní správě a samosprávě

Internet ve státní správě a samosprávě Policie České republiky Internet ve státní správě a samosprávě IX. ročník konference plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR MŘ Brno Hradec Králové 3.- 4. 2006 Policie České republiky Počty policejních

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň je však snahou o.s. Portus

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby www.droan.cz 2015 Vážení zákazníci, přinášíme Vám jedinečnou bezpečnostní službu, která Vám přinese nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb na našem trhu. O nás Jsme profesionální soukromá bezpečnostní služba.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více