ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SCHENGENSKÉ DESATERO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. 12. 2007 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SCHENGENSKÉ DESATERO"

Transkript

1 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SCHENGENSKÉ DESATERO SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ

2 SLOVO REDAKCE aneb v duchu adventu až do Vánoc Vážení čtenáři, dozajista znáte velice časnou a velkoryse předkládanou vánoční reklamu v super-, hyper- či makromarketech. O jejím vlivu není pochyb jako o tom, že nás dnes a denně v hojné míře ovlivňují všechny tzv. prodejní řetězce prostřednictvím svých reklamních tiskovin. Proto ani nejsme překvapeni, když se čokoládoví Mikuláši nebo vánoční kolekce objevují dříve než třeba zářijový burčák. My všichni jsme pak až do Štědrého dne lákáni a vybízeni k nákupům, nehledě na rostoucí předsváteční shon v domácnostech i v zaměstnání. Chtěl bych tedy oproti těmto konzumním přípravám na Vánoce říci něco o současné přípravné době na svátky o adventu. Advent začíná 4. sobotu před Božím hodem vánočním (1. svátkem vánočním). Letos to byl 1. prosinec. Tento den byl také prvním dnem církevního roku. Advent je obdobím očekávání příchodu Spasitele na svět, a proto přípravou na oslavy jeho narození. V této době se v kostelích konají ranní pobožnosti - roráty, které navštěvují věřící. Nejen v kostelích se ale vystavují adventní věnce z chvojí, někdy i se svícemi. S adventním obdobím bývají spojovány zvyky a staré obyčeje. Ty jsou někde stále dodržovány, jinde upadly v zapomnění. Vzpomeňme např. na řezání větviček barborek, mikulášskou nadílku a obyčeje uctívání svátku patronky švadlen sv. Lucie. Advent pak po 3 týdnech končí Štědrým dnem. Končíval jím i půst a je s ním spojováno mnoho lidových zvyků. Štědrý den je samozřejmě ponejvíce znám vzájemným obdarováváním se u vánočního stromečku. Připomenout si aspoň toto málo o adventu je podle mého soudu vhodné a vyplývá z něho i můj závěr s přáním: Příprava na Vánoce by měla být jakousi duchovní přípravou na klidné, pokojné a zejména v nemalé míře lidsky laskavé a pokorně prožité svátky. TAKOVÉ JE I VÁM VŠEM PŘEJI STRÁVIT VE ZDRAVÍ. -bb- PŘÁNÍ D O N O V É H O R O K U od Ing. Mgr. Miroslava KROCE, vrchního ředitele sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení a odborné přípravy MV Fotografie na titulní straně dokumentuje slavnostní vyřazení absolventů základní odborné přípravy studijního běhu F 51, které se konalo v pátek nově v prostorách Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. redakce 2

3 DÁMY A PÁNOVÉ, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, STUDUJÍCÍ, tak jako již tradičně se s vámi v závěru letošního roku chci podělit o některé informace týkající se naší školy. I nadále je naše škola otevřená a přístupná všem aktivitám, které posilují a odborně zdokonalují přípravu mladých policistů. Byly zpracovány tři stěžejné výukové programy. Týkají se zkrácené základní odborné přípravy pro policisty s maturitou, dále dva programy, které se vztahují k vysokoškolákům. Tyto programy byly pozitivně přijaty na Ministerstvu vnitra a škola je začne realizovat. Děkuji všem, kteří se na jejich tvorbě podíleli. Výrazem této odborné práce je udělení několika kázeňských odměn pro zpracovatele. Zahraniční spolupráce se nadále rozvíjí, v roce 2008 rozšíří škola spolupráci s francouzskou stranou. Absolventi naší školy se velmi úspěšně zapojují do plnění úkolů v přímém výkonu služby. Daří se jim v převážné většině naplňovat profesní poslání policie - služba občanům této země je prioritou. Tento fakt potvrzuje i zpětná vazba formou dotazníků. S výsledky budete seznámeni, převážně jde o velmi pozitivní hodnocení práce naší školy. Zlepšil se informační tok v rámci samotného řízení a chodu naší školy. Ve čtvrtletních rozšířených poradách s celým managementem školy chce vedení pokračovat. Zásadním úkolem pro školu je akreditace na vyšší policejní školu. Dopracováváme vzdělávací program na bázi evropských standardů. Prostupnost by měla být v rámci Ministerstva vnitra. Hlavní orientace na Policejní akademii v Praze. Prostupnost na civilní školská zařízení bude umocněna spoluprací s Ekonomicko-správní fakultou v Brně. I zde je potřeba poděkovat všem, kteří se na tvorbě tohoto projektu podílejí. Druhým hlavním úkolem školy je zpracování projektu multifunkčního objektu taktiky. Snahou je dosáhnout financování z evropských prostředků. Prezentace již proběhla a byla velmi pozitivně přijata ve vedení Ministerstva vnitra. V závěru mi dovolte vám všem poděkovat za dobrou práci pro naši školu. Přeji vám a vašim rodinám klidné a spokojené Vánoce, zdraví, štěstí a osobní spokojenost v roce S úctou plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, ředitel školy VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, MILÍ ČTENÁŘI ZPRAVODAJE! Konec roku je obdobím, kdy tradičně dochází k bilancování roku uplynulého a přijímání předsevzetí do roku nadcházejícího. Hodnotím-li uplynulý rok 2007, nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že to byl rok velmi náročný. Především byl naplněn množstvím práce související se zpracováním rámcového a tří školních vzdělávacích programů zkrácené základní odborné přípravy policistů. Kromě toho byl ve velmi krátkém čase zpracován studijní program vyšší policejní školy a předložen k akreditaci. V této souvislosti bych chtěl poděkovat zejména celému oddělení metodiky a integrace výuky, ale i všem ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří se větší či menší měrou podíleli na plnění těchto náročných úkolů. V roce 2008 bude jedním z našich nejdůležitějších úkolů realizovat zkrácenou 9měsíční školní část ZOP pro absolventy maturitního studia, pilotně ověřit 10týdenní (respektive 12týdenní) kombinované studium základní odborné přípravy pro absolventy vysokých škol a specializační kurz pro policejní inspektory vykonávající dozorčí službu na dálničních odděleních Policie ČR. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za aktivní přístup k plnění náročných úkolů tohoto roku a vyslovil přesvědčení, že v nastoleném trendu budete pokračovat i v roce příštím. Všem zaměstnancům školy i studujícím přeji radostné Vánoce a vše nejlepší v roce plk. JUDr. Adolf Pospíšil, zástupce ředitele školy VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, je tu opět konec jednoho a začátek dalšího roku 3. tisíciletí. Především mi dovolte, abych vám co nejsrdečněji popřál příjemné Vánoce, hodně zdraví a co největší míru pohody v rodině i mezi přáteli. Věřím, že k vaší spokojenosti přispívá rovněž rostoucí zájem policie o naši práci, což je patrné z téměř maximální naplněnosti školy. Do příštího roku si nemusíme dávat žádná relativně vysoká pracovní předsevzetí, která by mohla zůstat nesplněna. Stačí, když si každý ve své profesi vezme za své, aby naše škola byla v příštím roce reformy Policie ČR respektovanou a uznávanou organizací v oblasti resortního vzdělávání. Není ani nutné měnit strategii školy minulých let, tedy pružně se přizpůsobit potřebám Policie ČR a očekáváním veřejnosti i vlastních zaměstnanců, vážit si lidí pro které pracujeme, zlepšovat kvalitu výuky a služeb a zasazovat se o jejich efektivitu. I když většina z nás bere tyto zásady s určitou samozřejmostí, je vhodné si připomenout, že naplnění cílů stanovených pro rok 2008, kdy nám budou chybět finance, se více než jindy neobejde bez maximální podpory a vysokého pracovního nasazení úplně všech zaměstnanců školy. V příštím roce budeme skutečně hledat úspory ve všech našich činnostech, ve spotřebě energií, budeme hledat nové zdroje v dotačních programech Evropské unie. Dámy a pánové, i přes očekávanou finanční tíseň bych rád touto cestou vyjádřil přesvědčení, že naše škola má před sebou skvělou budoucnost, která je pro nás výzvou a silnou motivací nejen k osobní angažovanosti za naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů školy, ale také motivací na sobě pracovat, pomáhat druhým, vážit si jejich práce, přinášet dobré nápady v zájmu školy a v neposlední řadě vážit si také své vlastní práce. Současně vám chci poděkovat za dosavadní spolupráci a do nového roku vám přeji hodně životního optimismu a spokojenosti, a to nejen v práci, ale především v soukromém životě. Ing. František Krček, zástupce ředitele školy 3

4 Informace OVKP SPŠ MV v Brně: nová povolení k vjezdu V souladu s čl. 5 odst. 1 NŘO SPŠ MV v Brně č. 2/2004 (Provozní řád objektu Střední policejní školy MV v Brně) je do objektu školy povolen vjezd služebních a soukromých motorových vozidel. Tato vozidla mají kromě stanovených dokladů přidělené Povolení k vjezdu opravňující k vjezdu a parkování v objektu. Platnost uvedených povolení končí k a od budou v platnosti nová povolení, která budou včas předána proti podpisu jednotlivým vedoucím. Ve výše citovaném NŘO SPŠ MV v Brně č. 2/2004 je v čl. 5 odst. 1 stanovena tato povinnost: Při vjezdu i výjezdu z objektu školy je povinností řidiče předkládat službu konajícím policistů celodenní směny»povolení k vjezdu«a na vyžádání stanovené doklady k vozidlu. Poslední dobou se stává, že tato povinnost není některými držiteli Povolení k vjezdu vůbec respektována. Považují za samozřejmé a dostatečné, že ukáží za předním sklem motorového vozidla papír povolení a tím je splněna jejich povinnost k povolení vjezdu do objektu školy. Pokud jim však službu konající policista neumožní vjezd do objektu, tak v rozporu s ust. 31 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, používají výstražné zvukové znamení. Věřím, že držitelé Povolení k vjezdu budou důsledně plnit svoje povinnosti a nebudou se opakovat případy s používáním výstražných zvukových znamení, ale vystoupí z vozidla a dodrží postup, který je stanoven v provozním řádu. mjr. Mgr. Milan Urban, vedoucí odd. VKP rozšířená o vedoucí redakčních rad předmětů se sešla 6. a 7. listopadu k jednání o tvorbě nových učebních dokumentů vzhledem ke zkrácení ZOP a snížení počtu vzdělávacích cílů v profilu absolventa. Z naší školy se kromě stálých členů zúčastnili pplk. JUDr. K. Drmola jako metodik-koordinátor zkušebních otázek pro praktické zkoušky, kpt. Mgr. Jan Giebel (ved. red. rady pro předmět Kriminalistika) a pplk. Ing. Otakar Koucký (ved. red. rady pro Spojovací přípravu). Závěr jednání vyzněl: učební dokumenty A i B jsou nezastupitelnými částmi celé ZOP a vedle zavádění učebních dokumentů na CD je zapotřebí tyto udržet ještě EDIČNÍ RADA OVSPŠ MV v tištěné podobě. Vzhledem k úsporám a nárůstu studentů do škol budou učební dokumenty a další texty zapůjčovány knihovnami a budou se do nich vracet. Při odchodu ze školy by pak absolventi měli obdržet učební dokumenty A i B v elektronické podobě pro vlastní přípravu na služební zkoušku. Učební dokument typu A (dosud řazený po předmětech v pákovém pořadači) by měl být již vyroben k nástupnímu termínu z nových podkladů redakčních rad. Jednotlivé listy už nebudou děrovány, ale budou lepenou vazbou spojeny v brožuru. Typ B předpisy, nařízení, vyhlášky, ZP PP atd. bude obsahově aktualizován a pravděpodobně zůstane v nynější podobě. -bb- CVIČNÝ MULTIFUNKČNÍ OBJEKT Dne 1. listopadu se konala v areálu naší školy prezentace studie k vybudování cvičného multifunkčního objektu. Budova objektu by měla stát v blízkosti školní střelnice v areálu školy a sloužila by k zajištění nově připravovaného systému výcviku taktické přípravy policistů. Prezentace se účastnili přední představitelé MV a PP ČR. Cílem bylo prezentovat a zdůvodnit nutnost realizace. Výstavbu lze financovat z grantů EU, k tomu je nutná podpora a záštita MV i PP ČR. -ZA- 4

5 Soutěž kriminalistických techniků v naší škole Ve druhé polovině listopadu (přesně 19. a ) se pracovníci skupin kriminalistické techniky všech okresů Správy Jihomoravského kraje sešli na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně, aby změřili své síly v umění při ohledání místa trestného činu. Pravidla soutěže byla předem daná, v průběhu dvou hodin měli zajistit co nejvíce stop, cenila se hlavně kvalita práce a správný postup. Časový limit, jak se ukázalo, byl prověrkou především týmové práce. Obstát mohli jen ti, kteří se předem domluvili na společném postupu a pracovali opravdu svižně. Členové komise místa trestných činů pečlivě chystali na dvou místech v prvním patře budovy V v modelové učebně restaurace U Obušku a v přízemí budovy B v dvoupokojovém bytě tak, aby se podmínky co nejvíce podobaly skutečným situacím a zároveň nebylo žádné družstvo znevýhodněno. Na zemi byla krev, uprostřed místnosti převrácená židle, na stole skleničky a prázdné láhve od alkoholu, skříňka v nábytkové stěně byla otevřená a na zemi se povalovaly různé předměty. Zkrátka všechno nasvědčovalo tomu, že došlo k násilí, a kam se technici podívali, tam mohly čekat nastražené pastičky. Před tím, než dvojice do takto připravených prostor vstoupila, dostala informaci, co se vlastně stalo, měla možnost mluvit s poškozeným majitelem restaurace (bytu). Potom už záleželo na každém, co bude dál. Poté, co technici do místnosti nahlédli a pořídili videozáznam nebo fotky, otevřeli svoje výjezdové kufříky, s nimiž pracují v terénu, a začali s ohledáním. A to byl ten správný moment pro tříčlenné komise, složené ze dvou pracovníků odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE) a učitele kriminalistiky ze Střední policejní školy V Brně. Sledovali každé hnutí soutěžících a všechny chyby si hned zapisovali do bloků. Po 2 hodinách práce v interiéru měli technici 60 minut na to, aby všechny zajištěné stopy řádně zabalili a připravili k odeslání, pořídili náčrtek místa a komentář k videozáznamu. Veškeré výsledky odevzdali do rukou komise. Stopy byly převezeny na OKTE a tam byly 5 podrobeny zkoumání příslušnými odborníky. Teprve poté, co budou hotová odborná vyjádření, bude jasno, kdo postupoval dobře a zajistil dostatek stop v potřebné kvalitě a kdo přece jen něco opomenul. Podobné pracovní soutěžení kriminalistických techniků je podle mjr. Ing. Martina Nežádala, vedoucího OKTE Správy Jihomoravského kraje, pilotním projektem. Cílem bylo zjistit, jak si jednotliví pracovníci skupin techniky na místě vedou, co jim dělá problémy, co by se dalo vylepšit a kde jsou rezervy. Soutěž je přínosem hlavně pro mladé, kteří zkušenosti teprve získávají. Při nácviku si tak mohou ověřit, co se naučili ve škole, natrénovat si postupy, které ještě neměli možnost vyzkoušet v praxi a okoukat spoustu věcí od svých starších kolegů. Všichni soutěžící dostali zpětnou vazbu na společném pracovním setkání v Podhradí nad Dyjí začátkem prosince, kde měli možnost si o soutěži popovídat, zhodnotit, co se povedlo, co méně, případně se poučit, jak chyby v práci napravit. kpt. PhDr. Dagmar Bartoníková FILMOVÁ ZKUŠENOST jako příprava na výkon služby Šestice studujících naší školy spolupracovala s PIS P ČR SJmK při natáčení preventivního filmového šotu týkajícího se kapesních krádeží v prostředcích MHD. Šot je první z připravované série krátkých filmů, které budou zaměřeny především na prevenci majetkové a násilné trestné činnosti nebo nalévání alkoholu mladistvým. Filmy budou využity především při akcích Policie ČR, na recepcích oddělení Policie ČR nebo v rámci činnosti preventivně informačních skupin. Zkušenost, kterou mladí policisté získali touto netradiční formou, pro ně jistě bude přínosem i v dalším studiu a v praxi. DVD s preventivní tematikou budou po dokončení poskytnuty také jako výuková pomůcka ZOP na naší škole. redakce

6 Specializační kurz pro policisty preventivně informačních skupin Setkáte-li se v podzimních měsících se skupinkou povědomých tváří, které se pohybují v areálu školy s fotoaparáty nebo televizní kamerou, nenechte se mýlit nejde o dokumentaci rozsáhlé trestné činnosti studentů školy ani o natáčení TV seriálu z policejního prostředí. Letos v září totiž obohatil brněnské vzdělávací aktivity nový pravidelný specializační kurz pro policisty preventivně informačních skupin. Na jeho vzniku zhruba 2 roky spolupracovala preventivně informační skupina Policejního prezidia ČR, SPŠ MV v Brně a odborníci na policejní vzdělávání z Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR. Desetičlenné hloučky studentů složené z koordinátorů prevence a tiskových mluvčích budou ve škole k vidění třikrát do roka. Kurz je tvořen 3 samostatnými týdny a každý z nich je zaměřen na určitá témata. První týdenní soustředění kurzu je zaměřeno na právní aspekty poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, na dokumentační techniku a informatiku a prostor je věnován také vizážistice. Náplň druhého týdne tvoří preventivní činnost policie a český jazyk a stylistika a třetí týden je věnován výhradně základům mediální komunikace. Většina z celkových 95 vyučovacích hodin je vedena prakticky. Lektoři vycházejí z každodenní činnosti a potřeb pracovníků preventivně informačních skupin a využívají v maximální míře praktických cvičení, řízených diskusí, samostatné práce studujících a inscenačních vyučovacích metod. Nízký počet studentů v každém kurzu umožňuje vytvořit opravdu komorní atmosféru a na kvalitě výuky je to velice znát. Díky tomu je možné provádět množství praktických cvičení, čehož lektoři bohatě využívají. Praktický charakter kurzu oceňují i sami studující a velmi nás jako spolutvůrce kurzu potěšila jejich častá tvrzení, že je to nejlepší kurz, jaký kdy absolvovali. Jakou lepší odezvu jsme si mohli přát? Po pilotním i po prvním řádném běhu, který skončil v listopadu, se studentům ani nechtělo s brněnskou školou loučit. Není divu. Skvělé zázemí, technické zabezpečení i vstřícnost a ochota jednotlivých učitelů, to vše k příjemné atmosféře kurzu velmi přispělo. Z hodnocení obsahové náplně prvních dvou kurzů navíc vzešly návrhy na vytvoření navazujícího vzdělávacího programu. Je to rozhodně oprávněný požadavek. Je toho totiž mnoho, co musí policista preventivně informační skupiny znát a umět. A je toho mnoho, co může opravdu dobrý a kvalitně připravený policista preventivně informační skupiny vykonat pro předcházení trestné činnosti, pro spokojenost občanů s prací policie a pro její dobrou pověst, o které se tolik mluví. Základní a nezbytné informace mu k tomu poskytne právě nový specializační kurz. Budeme dbát na to, aby v něm neustále byly aktuální informace odpovídající současným událostem, problémům a potřebám policistů. kpt. JUDr. Lucie Žárská a kpt. Mgr. David Kubalák, PIS Policejního prezidia ČR KŘÍŽOVKA O PERNÍKOVÉ PŘEKVAPENÍ K vánočním svátkům bezesporu patří perník. Do Evropy se dostal ze Starého Řecka a Říma. Na našem území se zřejmě objevuje poprvé v roce 1335, z něhož pochází zmínka... (dokončení v tajence). Vyluštěnou tajenku vhazujte na lístcích formátu A6 opatřených jménem a příjmením (studenti uvedou označení třídy) do neděle do schránky Zpravodaje u vchodu do kuchyňského bloku. VYLOSOVANÝ VÝHERCE OBDRŽÍ PERNÍKOVÉ PŘEKVAPENÍ! -pš- 6

7 STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ - STUDENTI PÍŠÍ Ten nejhezčí vánoční dárek Blíží se Vánoce. Někdo se těší, někdo ne. Obchodníkům se opět zvýší tržby, protože spousta z nás neodolá stále silnějšímu komerčnímu tlaku a kvalitu Vánoc poměří velikostí sumy utracené za dárky pro své blízké nebo hojností jídla a pití. Podle reklamních letáků v poštovních schránkách začínají Vánoce dokonce již někdy v září... Je to smutné, ale ty pravé hodnoty (nejen) Vánoc se rok od roku ocitají ve stále větším ohrožení. Žijeme v blahobytu a možná právě proto je pro dnešní společnost tak charakteristická absence skutečných hodnot. Platí to nejen u nás dospělých, ale hlavně u dětí. Většina se těší jen na drahý akční dárek, aby se následně blýskly ve škole před svými kamarády. Ve snaze neznemožnit své dítě v kolektivu, hodný(?) rodič, mnohdy s vypětím všech svých finančních sil, vysněný dárek koupí. Ale ty pravé, skutečné hodnoty je nutné hledat zcela jinde. Možností je spousta. Každý rok pořádá brněnská ZOO akci Vánoční nadílka zvířátkům. Stačí nakoupit jablka nebo mrkev, ráno vyrazit na Mniší horu a nadělit zvířátkům vánoční mls. Hned má Štědrý den jiný nádech! Večer u rozsvíceného stromečku by si mohl každý z nás uvědomit, že tou největší hodnotou není pouze drahý věcný dar, ale například láskyplný úsměv maminky a tatínka. Letošní Vánoce jsou pro mě a některé mé spolužáky již druhými, které strávíme jako příslušníci Policie. Loni jsme se teprve rozkoukávali. Letos jsme se domluvili, že poslední týden před Vánocemi vyrazíme za dětmi s vlastním programem. Vymysleli jsme scénář, nakoupili dárky a sladkosti. Chceme děti velmi jednoduchou a pro ně srozumitelnou formou seznámit se třemi službami policie (pořádkovou, dopravní a SKPV). Děti dostanou jednoduchý test, budou si moci osahat výzbroj těžkooděnce, budou hádat povely a pokyny policisty při řízení křižovatky a na památku si zkusí udělat daktyloskopický otisk papilárních linií svého prstu. Existuje možnost, že se nám tento program podaří uskutečnit v zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek, kde stráví možná jedny ze svých prvních klidných Vánoc mj. i Ondra a Jakub Mauerovi. Pokud se nám vše podaří zrealizovat, dětem se bude program líbit a my uvidíme jejich rozzářené oči, bude to pro nás jeden z nejhezčích dárků letošních Vánoc. pprap. Pavel Grund (5/F 52) Morální HRDINA, nemorální HRDINKA? Problematika rovných příležitostí na nás číhá doslova na každém kroku. Na každém kroku, nebo spíše televizním kanále, na nás také číhá některá z reality show. V neděli večer si v jednom z těchto pořadů milionář Michal z dvaceti uchazeček vybral ženu, se kterou se snad i ožení a budou šťastni až do smrti. Nechci řešit, která z žen by šla nebo nešla do podobné soutěže a proč. Ale představme si, my všichni, kteří považujeme rovnoprávnost žen a mužů za samozřejmost, že by dramaturg zmiňované soutěže změnil nastavená pravidla. Milionářka by si pohrávala s dvaceti mezi sebou soupeřícími rivaly. Ti by intrikovali, holili se a česali před kamerami, zpovídali se z niterních pocitů celému národu. Všichni jako jeden muž by hlavní hrdinku milovali až za hrob a hroutili se, kdyby v závěru večera nedostali jako její vyvolenci růži. V závěrečných dílech by se milionářka s jednotlivými semifinalisty koupala, večeřela, tančila, cestovala, kupovala jim dárky a samozřejmě se sbližovala i intimně. Muži by o její přízeň bojovali v kuchyni, pitvořili se, strojili, dělali dojem na její kamarádky i rodiče. Podstupovali by kritické připomínky a rádoby lichotivé narážky. A na závěr by si možná ona Žena vybrala jediného schopného a její přízně hodného Chlapa a národ by ji odsoudil jako nemorální hrdinku pořadu nevhodného pro děti a mládež. -ZA Kč. Je to hodně nebo málo? Asi jak pro koho. V přepočtu na věci pomíjivé málo, na zajištění životních potřeb možná hodně. Hodnota obnosu však zcela nepochybně stoupá, když za touto částkou vidíme rok školní docházky dítěte, zajištění jeho školních potřeb a učebnic, školní uniformy, lékařské péče a stravného. Děti v chudých zemích mohou být uzavřeny ve světě bídy a negramotnosti, nebo od nás mohou dostat šanci k lepšímu a hodnotnějšímu životu. Šanci otvírá oněch 5000 Kč ročně, které se adoptivní rodič zaváže v rámci projektu Adopce na dálku platit za své dítě. Vzdělání, které se touto formou dostane těm nejchudším a nejbezbrannějším, je nadějí pro kvalitnější život nás všech Kč. Je to hodně nebo málo? Adopce na dálku je projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým rodiče nemohou poskytovat základní vzdělání ani dostatek potravy. Za finanční příspěvek je těmto dětem základní péče poskytnuta v jejich podmínkách, děti tak neopustí svá zázemí, místní kulturu a zvyky. Projekt je rozšířen v Indii, Litvě, Thajsku, Chorvatsku a Ugandě. Bližší informace na: redakce 7

8 PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA V prvních listopadových dnech, které ještě příznivě poskytovaly možnost tréninku, byla na travnaté ploše u hospodářské budovy zprovozněna nová překážková dráha. Její vybudování měli na starosti pracovníci OSM. Dráha vznikla díky spolupráci PO TSP s VÚ Vyškov, odkud jsme čerpali inspiraci, cenné rady a doporučení. Dráha je 65 m dlouhá, bude se běhat oběma směry. Obsahuje celkem 5 překážek, které prověřují a zdokonalují fyzickou i psychickou sílu, rychlost, obratnost, pohyblivost i vytrvalost policistů. Překážková dráha vznikla proto, aby naši studující měli možnost rozvíjet úroveň své fyzické zdatnosti, a to jak při řízeném tréninku, tak i v individuální přípravě (v mimovýukové době). pplk. Mgr. Petr Šamánek SYSTÉM POSTTRAUMATICKÉ INTERVENČNÍ PÉČE V POLICII ČR SLAVÍ 6. NAROZENINY Systém posttraumatické intervenční péče (ve zkratce PIP) byl zřízen Závazným pokynem policejního prezidenta č. 129 ze dne , slaví tedy v těchto dnech své 6. narozeniny. Přes porodní bolesti a starosti se socializací se tento systém v podmínkách policie adaptoval. Je však ještě mnoho úkolů před námi, abychom systém PIP dostali co možná nejdál a pověstnou socializaci, která je mimo jiné procesem celoživotním, vedli žádoucím směrem. Podívám-li se tedy retrospektivním pohledem od prvotní myšlenky, interního aktu řízení a zřízení krajských koordinátorů, se událo v systému mnohé. Došlo k vyškolení interventů, týmu lidí, kterým není lhostejný osud jejich kolegů, ochotných nezřídka i nad rámec svých povinností a své pracovní doby pomoci radou, osobní účastí i samotnou intervencí. Jak již plyne ze samotného názvu, členové posttraumatického intervenčního týmu se zaměřují na intervence v různém spektru. Škála je od každodenní komunikace až po odbornou pomoc na místě událostí, jež mohou být pro řadu z nás oprávněně zátěžové. Policisté se při své každodenní činnosti setkávají se situacemi, které řeší rutinně a bez obtíží, jsou však i takové, které svou podstatou vybočují z běžných životních situací. Při nich se policisté mohou dostávat do stresových situací, které mohou zanechat hluboké psychické šrámy. Mezi tyto situace patří zejména ohrožení policisty na životě a zdraví, ohrožení kolegů, použití zbraně, účast u událostí se závažnými následky atp. Praxe ukazuje, že právě v těchto složitých situacích by policista neměl zůstat sám, ale naopak by cestou odborné péče měl čelit případným újmám na psychice. Bohužel je stále zažitý názor, že policista je člověk bez nervů, bez emocí, který překoná jakoukoliv situaci bez úhony. Opak je však pravdou. Nároky na každodenní policejní práci neustále narůstají a zátěžových situací ve služební činností je celá řada. Mnozí policisté se domnívají, že jsou schopni těmto situacím čelit, aniž si reálně uvědomují možné následky, jež mohou nastat. Právě zde je pole působnosti pro členy posttraumatického týmu. Členy jsou nejenom policisté a psychologové, ale i právníci a personalisté. Součástí týmů jsou i duchovní. Posttraumatická intervenční péče se však nezaměřuje výhradně na události spojené s výkonem služby. Interventi poskytovali odbornou pomoc policistům i při problémech v osobním životě, ať již jsou to partnerské neshody, problémy s požíváním alkoholu, ztrátou osob blízkých, při závažných onemocněních atp. Je nutné zdůraznit, že činnost interventa je důvěrná a výstupy z intervencí nejsou nikde zaznamenány, jak se zcela mylně domnívá celá řada policistů, kteří tvrdí, že již samotný rozhovor s psychologem = punc někoho, kdo selhal a nezvládl situaci. Jak je již uvedeno výše, opak je pravdou a včasná rada, pomoc, či jen obyčejný rozhovor může policistům pomoci a ochránit je před negativními následky. Opomenout nelze ani další z významných prvků odborné péče o policisty, a tou je Linka pomoci v krizi. Tato linka je obsluhována vyškolenými specialisty z psychologických služeb. Je zcela anonymní a je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na telefonní číslo se může obrátit každý, tedy nejen ten, kdo upřednostňuje tuto formu kontaktu. Informace o týmech posttraumatické intervenční péče jsou zveřejněny na intranetových stránkách správ krajů, kde jsou i telefonické kontakty. Nutné je zdůraznit, že péče není výhradní službou jen pro policisty, ale i pro občanské zaměstnance, kteří jsou nedílnou součástí Policie ČR. Co tedy oslavenci k šestým narozeninám přát? Mnoho úspěchů při poskytování posttraumatické intervenční péče, osvícené velitele i policisty, kterým není osud jejich kolegů lhostejný a klientům spokojenost s poskytovanou službou. npor. Mgr. Pavel Novák, člen týmu PIP Policie ČR, Správy JmK 8

9 ZDRAVÁ RODINNÁ POUTA S POLICIÍ ČR Dne se v objektu SKP Kometa Brno uskutečnila preventivně sportovní soutěžní akce s názvem Zdravá rodinná pouta s Policií ČR. Akci pořádala PIS MŘ Policie ČR Brno a partnerem akce byla VZP ČR. Pracovníci PIS spolu se studenty Střední policejní školy v Brně, kteří se akce zúčastnili, připravili pro děti soutěže: skákání v pytli, překážkovou dráhu, kop na cíl, srážení plechovek, házení balónu na koš, petanque a kreslení křídami. V době od 13 do 15 hod. dále následoval doprovodný program v podobě projížďky na služebních koních, ukázky výcviku služebního psa a nechyběl ani dopravní policista s motocyklem. Dobrovolníkům odborný lékařský personál měřil krevní tlak a puls, tělesný tuk, hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Nechyběla zde ani prevence v podobě informačního stánku a tiskovin. Přítomné děti obdržely drobné upomínkové předměty. por. Michal Diblík, oddělení služebních činností Jak jsme cestovali v roce 2007 (zpráva o zahraniční spolupráci) Zahraniční kontakty zaměstnanců naší školy byly v roce 2007 relativně velmi rozsáhlé. Za toto období v rámci 17 uskutečněných cest vycestovalo do zahraničí celkem 58 zaměstnanců školy. Samozřejmě největší počet zahraničních cest byl uskutečněn v rámci uzavřených vzájemných dvoustranných dohod mezi jednotlivými policejními školami a na základě zpracovaných plánů spolupráce na rok 2007 mezi policejními školami z Chemnitzu, Katowic a Košic. Cesty do zahraničí byly zaměřeny především na získávání poznatků z pedagogických procesů na úrovni jednotlivých předmětových oddělení. Nechyběla ani sportovní klání. Již celkem tradiční je vzájemné sportovní zápolení v Chemnitzu, kde naši získali již po několikáté putovní pohár, horší to bylo v Katowicích na turnaji v sálové kopané. Pět výjezdů do zahraničí bylo mimo schválený plán zahraničních cest. Jednalo se o odborné kurzy a semináře ve SRN, Maďarsku, Polsku a Holandsku. Naopak naší školu navštívilo celkem 7 delegací v počtu 49 členů. Opět se jednalo především o reciproční návštěvy na úrovni předmětových oddělení a sportovní činnosti. Domnívám se, že jsme v letošním roce položili úspěšně základy další sportovní činnosti organizováním sportovního trojboje o pohár ředitele SPŠ MV v Brně. V současné době se připravovaly a uzavíraly dohody o vzájemné spolupráci mezi partnerskými školami pro rok Vychází se hlavně z návrhů vedoucích jednotlivých oddělení a samozřejmě musíme respektovat návrhy a názory partnerských stran. V úvahu musíme brát také naše finanční možnosti, které jsou limitovány známými úspornými opatřeními. JUDr. Mgr. Josef Jager SCHENGENSKÉ DESATERO V souvislosti s přistoupením České republiky do schengenského prostoru vydala Služba cizinecké a pohraniční policie v rámci informační kampaně tzv. Schengenské desatero, které jasnou a stručnou formou informuje o nejzásadnějších změnách, které pro občany vstup do tohoto prostoru přináší. Schengenské desatero 1. Možnost volně překračovat státní hranice uvnitř schengenského prostoru na jakémkoliv místě, kdykoliv a bez hraničních kontrol. 2. Právo na volný pohyb uvnitř schengenského prostoru s platným občanským průkazem či cestovním pasem. 3. Volný průjezd přes bývalé hraniční přechody uvnitř schengenského prostoru, za podmínky dodržení případného místního dopravního omezení. 4. Zvýšené hraniční kontroly při vstupu do schengenského prostoru, zejména cizinců ze třetích zemí. 5. Možnost dočasného obnovení hraničních kontrol v případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu. 6. Boj s nelegální migrací bude soustředěn zejména na vlastní území ČR a budou posílena opatření v oblasti pátrání, kontroly dohledu a navracení cizinců. 7. Vnější hranice České republiky zůstanou pouze pouze na pěti mezinárodních letištích, hraniční kontroly však budou probíhat jen na letech mimo schengenský prostor. 8. Sjednocení procesu a podmínek pro udělování víz, vzájemné konzultace členských států při rozhodování o udělení víza, zavedení jednotného schengenského víza. 9. Vytvoření a provozování schengenského informačního systému pro výměnu informací v rámci schengenského prostoru (pátrání po osobách, věcech, boj s nelegální migrací apod.). 10. Zajištění policejní spolupráce v rámci schengenského prostoru při prevenci a objasňování trestných činů, v oblasti právní pomoci, vydávání osob a předávání odsouzených, urychlení a usnadnění justiční spolupráce. 9 npor. Mgr. Pavel Novák, ObŘ SCPP Brno

10 O fotbalový pohár SKPŠ Brno Uběhl rok a nadšenci krásné hry zvané kopaná si opět mohli přijít na své. Ve dnech se totiž v tělovýchovném areálu SPŠ MV v Brně konal již 8. ročník turnaje v sálové kopané O fotbalový pohár SKPŠ Brno, kterého se zúčastnilo celkem 12 týmů z tuzemska (rozuměj studující ZOP), z toho jeden tým nováčků ze ŠPS Brno. Tým KLDR z tamzemska se na poslední chvíli omluvil a slíbil, že se pokusí přijet na ročník příští. Turnaj probíhal ve třech hracích dnech ve 2 základních skupinách (každý s každým) a do středeční finálové skupiny, v níž se kopalo stejným způsobem, postoupily 3 nejlepší týmy z každé základní skupiny. Na posloupnost postupových kritérií doplatil velmi srdnatě bojující tým 1/F53, který by si postup podle předvedeného výkonu zasloužil. Ale to je sport. Uznání si zaslouží Kristýna Zuntová (2/F54), která hrála fotbal hlavou (u některých mužských protějšků se tento orgán do hry prostě nechtěl zapojit), ale také v jednom z utkání zaznamenala hattrick, což není vždy obvyklé, a soupeř se při jejím skórování očividně musel červenat. A teď od chvály a kritiky přejděme k výsledkům turnaje. Třetí místo obsadil tým 4/F52, který měl ve svém středu dva velmi dobré špílmachry. Na 2. místě se umístil tým 5/F51, který po celou dobu turnaje předváděl jednoznačně nejkvalitnější a nejkompaktnější výkon, ale dvě zbytečné remízy zhatily jeho plány turnaj vyhrát. Zcela se tak potvrdilo, že když se dva (popř. i více) perou, ten opodál se směje. A tak se zcela nenápadnému týmu 3/F52 podařilo projít finálovou skupinou jen s jednou prohrou. V dalších 4 zápasech však nezaváhal, a přestože ve všech zvítězil vždy pouze o jednu branku, mohl se po závěrečném hvizdu a při celkovém skóre 5:3 radovat z vítězství a poháru. Tým 3/F52 (na fotografii) hrál ve složení: P. Koupil, L. Pauk, R. Svoboda, M. Kováříček, J. Wolf, M. Beneš, P. Staněk, J. Šibor. Nejlepším střelcem turnaje se stal se 14 brankami Jaromír Lazor z týmu 5/F52, který si dostatečný náskok před ostatními kanonýry vybudoval přesnou muškou v základní skupině, kde skóroval 11x. Až na několik zbytečných a v převážné míře nezaviněných zranění lze konstatovat, že turnaj splnil svůj cíl zasportovat si, zabojovat pro kolektiv a vyplavit endorfiny tím správným způsobem. -jch- PF 2008 všem čtenářům přeje redakce TV b1 a AC Atletika Brno dětem z dětských domovů AC Atletika Brno a regionální televize TV b1 uspořádala pod patronací starosty městské části Brno-střed, hejtmana Jihomoravského kraje a pod patronací Statutárního města Brna sportovní akci plaveckou show, která byla určena dětem z dětských domovů. Akce se uskutečnila v pátek 12. října v krytém bazénu sportovního areálu Kraví hora v Brně. V disciplínách 50 metrů volný způsob, 50 metrů prsa a štafeta 4x50 metrů volný způsob si tak mohli v kategoriích dívek i chlapců společně zasportovat reprezentanti dětských domovů i participujících organizací: Biskupského gymnázia Brno, SK Kociánka Brno, Policie ČR, MŘ Brno, Městské policie Brno a dalších. Štafetu postavila také naše škola ve složení por. Eva Znojilová, plk. Mgr. Jiří Chromek, kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček a pprap. Jiří Čermák. Fakt, že naše štafeta skončila ve vloženém závodě dospělých na celkovém 3. místě není vůbec podstatný. Cílem akce bylo připravit pro děti, jimž osud postavil do jejich cesty životem nejednu překážku, pěkné sportovní dopoledne plné pohybu, radosti z něj, zábavy a úsměvů ve tváři, což se organizátorům podařilo. Ti nejlepší samozřejmě obdrželi také nezbytné ocenění v podobě medailí a různých pamlsků. -jch- ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger a Pavel Šoba. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí. Intranet: Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 231/2007. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE 9. 12. 2009 X. ročník číslo 4 POZDRAV MINISTRA VNITRA MARTINA PECINY MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE POMÁHÁM NA VLASTNÍ PĚST SLOVO REDAKCE aneb jaké si je uděláme, takové budou... Milí čtenáři! V

Více

ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ

ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ 13. 12. 2002 ročník III číslo 4 PRÁVNÍ KVALIFIKACE NÁSTROJ ODHALENÍ A POSOUZENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ Vážení čtenáři, vyučovací předmět Právo patří mezi

Více

SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři,

SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři, 18. 9. 2003 ročník IV číslo 3 MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z V á ž e n í čtenáři, při plnění pracovních povinností ve střední policejní škole, stejně tak jako při plnění povinností studijních

Více

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE 1. 7. 2008 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás

Více

ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU

ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU Z VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ PR AV DA 15. 3. 2011 XII. ročník číslo 1 J SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE ODZNAKY PRO ABSOLVENTY NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU Platnost

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

18. 10. 2010 XI. ročník číslo 3 POZDRAV OD MINISTRA 2 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 4 NAŠI UČITELÉ V JEREVANU 5 EXTREMISMUS V ČR 13

18. 10. 2010 XI. ročník číslo 3 POZDRAV OD MINISTRA 2 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 4 NAŠI UČITELÉ V JEREVANU 5 EXTREMISMUS V ČR 13 18. 10. 2010 XI. ročník číslo 3 POZDRAV OD MINISTRA 2 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 4 NAŠI UČITELÉ V JEREVANU 5 EXTREMISMUS V ČR 13 SLOVO REDAKCE aneb jeden nikdy neví Motto: Nejlepší ku štěstí brankou spořitelní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. Šťastné manželství Jana a Elišky. str. 1 str. 24 str. 37 2/2012. Povolání vychovatel Lumír Hon

ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. Šťastné manželství Jana a Elišky. str. 1 str. 24 str. 37 2/2012. Povolání vychovatel Lumír Hon 2/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Šťastné manželství Jana a Elišky Posílení pravomocí vězeňské služby Daniel Volák Heřmaničtí odsouzení na prknech znamenajících svět Povolání

Více

PRACOVNÍ POBYT VE FRANCII O JAZYKOVÝCH KURZECH NOHEJBALISTÉ OBHÁJILI POHÁR STŘELECKÉ. 1. 6. 2006 ročník VII číslo 2

PRACOVNÍ POBYT VE FRANCII O JAZYKOVÝCH KURZECH NOHEJBALISTÉ OBHÁJILI POHÁR STŘELECKÉ. 1. 6. 2006 ročník VII číslo 2 1. 6. 2006 ročník VII číslo 2 PRACOVNÍ POBYT VE FRANCII O JAZYKOVÝCH KURZECH NOHEJBALISTÉ OBHÁJILI POHÁR UNITOP STŘELECKÉ ÚSPĚCHY Fotografie pořízená v Dolní Lhotě při Mistrovství Policie ČR SLOVO REDAKCE

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více