CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013"

Transkript

1 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

2 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS) 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE 5 VÍZA 6 AZYL 7 MAPA SCHENGENSKÉHO PROSTORU 8 Tuto brožuru vytvořil generální sekretariát Rady. Slouží pouze pro informační účely. Veškeré informace o Radě najdete na těchto internetových stránkách: Evropská unie, 2013 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

3 Schengen, vesnice na řece Mosele v jižním Lucembursku, se stala synonymem zrušení kontrol na vnitřních hranicích a volného pohybu v Evropě. Schengenský prostor vznikal postupně: * K jeho zrodu došlo dne 14. června 1985, kdy pět zemí (Belgie, Francie, Německo, Lucembursko a Nizozemsko) podepsalo Schengenskou dohodu. * O pět let později byla uzavřena Schengenská úmluva, ve které bylo stanoveno, jak bude v praxi probíhat rušení kontrol na vnitřních hranicích. Rovněž v ní byla stanovena řada nezbytných kompenzačních opatření, jejichž cílem bylo posílení kontrol na vnějších hranicích, stanovení postupů pro udělování jednotných víz, boj proti obchodu s drogami a zřízení společného systému sdílení informací Schengenského informačního systému (SIS). * Proces rušení hraničních kontrol byl v praxi zahájen dne 26. března 1995, kdy sedm zemí (kromě pěti výše uvedených ještě Portugalsko a Španělsko) zrušilo kontroly na svých vnitřních hranicích. * Od té doby se schengenský prostor stále rozšiřuje. Jeho součástí jsou nyní Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a čtyři země, které nejsou členskými státy EU Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. * Až se v budoucnu k schengenskému prostoru připojí Bulharsko a Rumunsko, bude jeho součástí celkem 28 evropských zemí. * Tři členské státy EU (Kypr, Irsko a Spojené království) součástí schengenského prostoru nejsou, přesto však uplatňují některá schengenská pravidla. * Chorvatsko, které v roce 2013 vstoupí do EU, se k schengenskému prostoru v plném rozsahu připojí po dokončení přípravné fáze a přijetí příslušného rozhodnutí Rady. Všechny země schengenského prostoru jsou pravidelně hodnoceny, aby bylo zajištěno, že budou dohodnutá pravidla správně uplatňovat. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích má dopad i na další oblasti politiky, například na otázky přeshraniční trestné činnosti a boje proti ní nebo na záležitosti přeshraničního cestování, obchodu a justice. Pravidla schengenského prostoru se tedy netýkají pouze volného pohybu osob, ale i vízové, azylové a policejní, celní a justiční spolupráce. 1 EU

4 VOLNÝ POHYB OSOB * Právo na volný pohyb v schengenském prostoru má nejen více než půl miliardy občanů Evropy, ale i všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří se v schengenském prostoru legálně zdržují. Cizí občané pobývající v schengenském prostoru mají toto právo po celou dobu platnosti svého povolení k pobytu, aniž by potřebovali víza. Cizí občané cestující uvnitř schengenského prostoru tak mohou činit po dobu nepřesahující 90 dnů během šesti měsíců. * Volný pohyb znamená, že cestující nemusí čekat ve frontách na letištích, v přístavech nebo na pozemních hranicích a na vnitřních hranicích už nemusí procházet žádnou pasovou kontrolou. Byly odstraněny kontrolní infrastruktury, jako například stanoviště pohraniční stráže, a další fyzické překážky. * Každá zúčastněná země má však právo provádět kontroly osob a celní kontroly kdekoli na svém území v rámci běžných policejních, celních a imigračních kontrol. Jako příklad lze uvést silniční kontroly nebo boj proti organizované trestné činnosti. POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE Vnitřní hranice * Sousední země úzce spolupracují a mohou provádět společné operace a kontroly na obou stranách společné hranice. Příkladem mohou být kontrolované zásilky drog nebo společné policejní hlídky. * Příslušníci donucovacích orgánů mohou na území sousedních členských států provádět rovněž přeshraniční sledování a pronásledování, například v případě, kdy se osoba podezřelá z trestné činnosti snaží uprchnout před policií dané země a překročit hranice do sousedního státu. * V případě vážného ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti může členský stát na omezenou dobu nepřesahující 30 dní výjimečně obnovit kontroly na všech nebo na některých svých vnitřních hranicích. Jako příklad lze uvést velké sportovní akce, které mohou představovat bezpečnostní riziko. 2

5 Frontex Vnější hranice: * Vnější hranice schengenského prostoru je dlouhá více než km (80 % tvoří námořní hranice a 20 % pozemní) a zahrnuje stovky letišť a námořních přístavů a pozemních hraničních přechodů. * Každý stát Schengenu odpovídá za ochranu svých vnějších hranic. Standardy a úroveň ochrany jsou na všech vnějších hraničních přechodech v schengenském prostoru stejné, bez ohledu na jejich umístění. Společná pravidla jsou stanovena v Schengenském hraničním kodexu. * V roce 2005 byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex) ( 1 ) a ještě v témže roce zahájila činnost. Jejím hlavním úkolem je doplňovat vnitrostátní systémy správy hranic členských států, které jsou součástí schengenského prostoru, prosazováním integrované správy vnějších hranic a koordinací operativní spolupráce na úrovni EU. Cílem je posilování bezpečnosti na vnějších hranicích schengenského prostoru. * Příslušníci pohraniční stráže jedné země mohou být přiděleni do jiné země, aby se tam podíleli na společných operacích a podpořili členské státy v mimořádně zátěžových situacích. * V souladu s pravidly EU pro malý pohraniční styk na vnějších hranicích uzavřela řada států Schengenu dvoustranné dohody se sousedními třetími zeměmi, jejichž součástí je povolení pro malý pohraniční styk, jež má usnadnit malý pohraniční styk, obchod, sociální a kulturní výměnu a regionální spolupráci. ORIS-MULTIMEDIA DPTO AUDIOVISUALES ( 1 ) 3

6 ORIS-MULTIMEDIA DPTO AUDIOVISUALES Schengenský informační systém (SIS) * Jedním z nejdůležitějších opatření kompenzujících zrušení kontrol na vnitřních hranicích je Schengenský informační systém (SIS) ( 1 ). SIS je společná databáze sloužící pohraničním, migračním i donucovacím orgánům zúčastněných zemí. Mají k ní přístup orgány na hranicích, na území daného státu a na konzulátech v zahraničí. Na SIS se vztahují zvláštní přísná pravidla ochrany údajů. * V srpnu roku 2012 obsahoval Schengenský informační systém více než 44 milionů záznamů týkajících se: osob (více než 1 milion), jimž není dovoleno vstoupit do schengenského prostoru a pobývat v něm (77 %), které mají být zatčeny (na základě evropského zatýkacího rozkazu) (4 %), které jsou pohřešovány (6 %), jež jsou předvolány před justiční orgán (9 %), které podléhají skrytým nebo zvláštním kontrolám (4 %), a ztracených nebo odcizených předmětů (téměř 43 milionů) hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení: bianko dokladů nebo vydaných dokladů (86 %), např. pasů, průkazů totožnosti, řidičských průkazů, povolení k pobytu, cestovních dokladů, dokladů o vozidle, vozidel a státních poznávacích značek (12 %), střelných zbraní (1 %) a bankovek (necelé 1 %). * V roce 2011 bylo učiněno více než úspěšných nálezů: bylo vypátráno přibližně osob a předmětů, včetně více než odcizených vozidel. To znamená, že denně dojde k asi 300 úspěšným nálezům (mimo jiné je takto nalezeno průměrně 44 odcizených vozidel denně). 4 ( 1 )

7 Europol EU JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE * Země Schengenu uplatňují specifická pravidla usnadňující postupy vzájemné justiční spolupráce. Patří k nim i zásada ne bis in idem, což znamená, že osoba nemůže být v různých zemích schengenského prostoru za stejný čin stíhána a trestána dvakrát. Většina původních ustanovení Schengenu týkajících se policejní a justiční spolupráce se mezitím stala součástí aktů EU, které platí ve všech členských státech EU. EU 5

8 VÍZA * Cizím občanům, kteří navštíví schengenský prostor a na něž se podle nařízení (EU) č. 539/2001 vztahuje vízová povinnost, je uděleno jednotné schengenské vízum. Toto vízum umožňuje po celou dobu platnosti volný pohyb po schengenském prostoru. Tato doba nemůže přesáhnout 90 dnů. Pobyty delší než 90 dnů a trvalý pobyt v schengenských zemích upravují právní předpisy jednotlivých států. * V roce 2011 bylo na celém světě vydáno více než 12 milionů schengenských víz. Pro srovnání uveďme, že dlouhodobých víz (pro pobyty delší než 90 dnů) bylo zeměmi Schengenu uděleno o něco více než 1 milion. * Státy Schengenu spolupracují, aby žadatelům usnadnily podávání žádostí o schengenská víza přímo v jejich zemích nebo regionech. * Všechny konzuláty zemí Schengenu na celém světě uplatňují jednotná pravidla pro udělování víz. * V říjnu roku 2011 byl zahájen provoz vízového informačního systému (VIS), který prostřednictvím společné databáze propojuje informace ze členských států a hraničních přechodů na vnějších hranicích. Systém je od té doby postupně rozšiřován, přičemž cílem je vytvořit celosvětovou síť. Tento systém usnadňuje zpracování žádostí o víza na konzulátech schengenských států na celém světě a přispívá k zefektivnění hraničních kontrol na vnějších hranicích. 6

9 ORIS-MULTIMEDIA DPTO AUDIOVISUALES AZYL * V roce 2011 vydalo všech 27 členských států EU společně s Norskem a Švýcarskem celkově v prvním stupni více než rozhodnutí o žádostech o azyl. Asi čtvrtina těchto rozhodnutí byla kladných a tři čtvrtiny žádostí byly zamítnuty. * Existuje mechanismus (dublinské nařízení) pro určení státu příslušného k vyřízení žádosti o azyl, aby se předešlo tomu, že stejná osoba podá více žádostí o azyl v různých zemích Schengenu, a aby se vyloučilo riziko, že se těmito žádostmi nebude zabývat žádná z dotyčných zemí. Za tímto účelem byla vytvořena databáze pro výměnu otisků prstů (Eurodac). * Evropský parlament usiluje o to, aby byl zaveden společný evropský azylový systém. Tento proces znamená aktualizaci stávajících právních nástrojů EU v oblasti azylu, aby byla zaručena vyšší míra harmonizace a posílena solidarita mezi členskými státy. Rovněž bude třeba posílit praktickou spolupráci prostřednictvím Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, který byl zřízen v roce

10 ČLENSKÉ STÁTY EU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU (*) 1995: Belgie Francie Lucembursko Německo Nizozemsko Portugalsko Španělsko 1997: Itálie Rakousko 2000: Řecko 2001: Dánsko Finsko Švédsko 2007: Česká republika Estonsko Litva Lotyšsko Maďarsko Malta Polsko Slovensko Slovinsko TŘETÍ STÁTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU (*) 2001: Island Norsko 2008: Švýcarsko 2011: Lichtenštejnsko ČLENSKÉ STÁTY EU, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA VSTUP DO SCHENGENSKÉHO PROSTORU (*) Bulharsko Rumunsko ČLENSKÉ STÁTY EU, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU (*) Irsko Kypr Spojené království (*) Říjen

11 LI: Lichtenštejnsko LI

12 QC CS-C CONSILIUM Rue de la Loi/ Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel doi: /25402 ISBN

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis...

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

Schengenský informační systém vývoj a současný stav

Schengenský informační systém vývoj a současný stav Schengenský informační systém vývoj a současný stav PhDr. Jitka Hradilová Ústav informačních studií a knihovnictví Jitka.Hradilova@ff.cuni.cz Úvod Schengenská dohoda byla uzavřena 14. června 1985 mezi

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Úřední věstník Evropské unie EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Úřední věstník Evropské unie EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ C 321 E/1 EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ C 321 E/2 CS 29.12.2006 ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace obsahuje konsolidovaná znění Smlouvy

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA PRO VÝKON PRÁVA NA PŘÍSTUP

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA PRO VÝKON PRÁVA NA PŘÍSTUP SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA PRO VÝKON PRÁVA NA PŘÍSTUP Tuto příručku vypracoval Schengenský společný kontrolní orgán Adresa: Data Protection Secretariat Council of the European Union 175, Rue

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.11.2013 COM(2013) 837 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volný pohyb občanů EU a jejich rodin:

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE CS Ústava pro Evropu Řím 29.10. 2004 EVROPSKÁ UNIE Další doplňující informace o Evropské unii jsou dostupné na Internetu prostřednictvím serveru Evropa (http://europa.eu.int). Lucemburk: Úřad pro úřední

Více

Slovo úvodem... 7 1 Přehled... 8 Práce na případech... 8

Slovo úvodem... 7 1 Přehled... 8 Práce na případech... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 Obsah Slovo úvodem... 7 1 Přehled... 8 Práce na případech... 8 Vztahy s partnery v EU... 8 Vztahy se státy a organizacemi mimo Evropskou unii... 9 Administrativní záležitosti... 9

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

Cla. Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Cla. Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Cla Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu Celní orgány jsou v první linii boje proti nebezpečnému zboží, nezákonnému obchodu, podvodům, terorismu a organizované trestné

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a

Více

AMSTERODAMSKÁ SMLOUVA POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O EVROPSKÉ UNII, SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ AKTY (97/C 340/01)

AMSTERODAMSKÁ SMLOUVA POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O EVROPSKÉ UNII, SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ AKTY (97/C 340/01) AMSTERODAMSKÁ SMLOUVA POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O EVROPSKÉ UNII, SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ AKTY (97/C 340/01) JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

Schengenský informační systém a jeho význam při mezinárodní bezpečnostní spolupráci

Schengenský informační systém a jeho význam při mezinárodní bezpečnostní spolupráci Bc. Jan Luštinec Schengenský informační systém a jeho význam při mezinárodní bezpečnostní spolupráci Anotace Stručný příspěvek popisuje základní funkcionality, stejně jako zajímavou statistiku, která se

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce EVROPSKÁ KOMISE Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce Současné rozšiřování EU Obsah 20 2., upravené vydání 1. Vznik EU 2. Instituce EU 3. Rozhodování

Více