JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková Vedoucí práce: MgA. Blnk Chládková Oponent práce: Mgr. Mrtin Prokeš Brno 2012

2 Bibliogrfický záznm PÁTKOVÁ, Alexndr Ann. Vývoz živého kulturního bohtství [Export of living culturl welth]. Brno: Jnáčkov kdemie múzických umění v Brně, Divdelní fkult, Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie, rok s.47 Ve d o u c í p r á c e M g A. B l n k C h l á d k o v á. Anotce Bklářská práce s názvem Vývoz živého kulturního bohtství je změřuje n vývoz divdelního předstvení jko hotového produktu to mimo hrnice Schengenského prostoru. Práce je rozdělen do dvou částí, teoretické prktické. Te o r e t i c k á část osvětluje zájezd z pohledu projektového m n g e m e n t u, n b í z í i n f o r m c e p o s t u p v y ř í z e n í k r n e t u ATA dlších náležitostí spojených se zhrničním výjezdem. Prktická část dokumentuje reálně uskutečněný zájezd o p e r n í h o s o u b o r u p lz e ň s k é h o d iv d l J o s e f K j e t á n Tyl d o Jponsk. Annottion Bchelor focused on product" thesis the nd titled export tht Export of of thetre outside living culturl performnce the welth s Schengen is "finl re. The work is divided into two prts, theoreticl nd prcticl. The theoreticl prt of the trip highlights from the perspective of project mngement process nd provides informtion p r o c e s s i n g C r n e t ATA n d o t h e r r e q u i r e m e n t s s s o c i t e d w i t h foreign trip. Prcticl documents the trip relly mde by oper ensemble J o s e f K je t á n Tyl t h e t r e P ils e n in J p n.

3 Klíčová slov projektový mngement, vývoz, živé umění, Schengenský p r o s t o r, ATA k r n e t, m o b i l i t Keywords project mngement, export, living culture, Schengen re, ATA c r n e t, m o b i l l i t y

4 Prohlášení Prohlšuji, že jsem předkládnou práci zprcovl smosttně použil jsem uvedené informční zdroje. Brno, dne 6. červn 2012 Alexndr Ann Pátková

5 Poděkování N tomto místě bych rád poděkovl především Blnce Chládkové trpělivost, podporu pomoc Míši z formátování r d y.

6

7 Seznm zkrtek EU Evropská unie SIS Schengenský informční systém ČR Česká republik WCO World Customs Orgnistion IBCC Interntionl Bureu of Chmbers of Commerce CCC Customs Coopertion Council IPMA Interntionl project mngement ssocition S MA RT specific, mesurb le, greed, relistic, timed d iv d lo J KT d iv d lo J o s e f K j e t á n Tyl

8 Obsh ÚVOD...1 A) Teoretická část Mobilit umělců Živé umění Vývoz živého umění Schengenský prostor Změny související se vstupem Systém Krnetu ATA Historie systému ATA Vznik Istnbulská úmluv Optření ATA krnet v prxi Výhody systému Dočsný dovoz obvyklou cestou Krytí ATA krnetu Pltnost Zvláštní přípdy Reklmce Vyřízení ATA krnetu v ČR Záruční vystvující sdružení Podmínky získání ATA krnetu Chronologický postup Tiskopis krnetu ATA Vyplnění Složení dokumentu Smlouv o vystvení krnetu ATA Členské země Krnet ATA EU Projektový mngement Poždvky cíle projektu...20

9 5.1.1 SMART cíl Logický rámec Zinteresovné strny Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Nákldy finncování Smluvní vzthy Kontrol řízení Zhájení Ukončení Strvné...26 B) Prktická část Divdlo Josef Kjetán Tyl v Plzni Historie Součsnost Relizovný projekt Koncepce projektu Výběr předstvení Plánování projektu Počet osob Vízová povinnost Přeprv dekorcí kostýmů Pojištění osob Smluvní zjištění osob Provedení projektu Personální zjištění Doprv Přeprv nástrojů Přeprv osob Cestovní dokldy Ubytování Strvné Ukončení projektu...38

10 8.4.1 Hodnocení doporučení Propgce Teorie vs prxe Poždvky cíle projektu Zinteresovné strny Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Nákldy finncování Smluvní vzthy Kontrol Zhájení ukončení Projektový model...45 ZÁVĚR...48 CITOVANÁ LITERATURA A WEBOVÉ STRÁNKY...49 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE...52 SEZNAM TABULEK...53 SEZNAM PŘÍLOH...54

11 ÚVOD N zčátku úvh o změření témtu této práce stálo uvědomění si bsence souhrnného mteriálu zbývjícího se exportem živého umění v českém prostředí, který by umožnil profesionálním umělcům projektově řešit orgnizční zjištění zhrničních zájezdů. Smotný vývoz živého umění je ukázán n přípdové studii konkrétního výjezdu souboru mimo hrnice Schengenského p r o s t o r u. To t o k r i t é r i u m j e s t n o v e n o z d ů v o d u d e m o n s t r c e většího množství možných problémů tím i způsobů jejich řešení. Export je zprcován z hledisk několik spektů to: technické spekty logistik, krnet, právně-ekonomické spekty s hostitelem, se změstnnci projektové spekty příprv, relizce vývozu postprodukce. Zprcováním přípdové studie lze pojmenovt konkrétní p r o b l é m o v é o b l s t i s o u v is e jí c í s v ý v o z e m ž iv é h o u m ě n í. Tyt o oblsti bude možné zevšeobecnit návod k jejich řešení. 1 v budoucnu nbídnout

12 A) Te o r e t i c k á č á s t Te o r e t i c k á č á s t p r á c e s h r o m ž ď u j e t e o r e t i c k á d t p o t ř e b n á k vývozu divdelního předstvení do zhrničí. Změřuje se n smotné vymezení pojmů mobilit umělce vývoz umění. Zprcovává potřebnou část projektového mngementu, jelikož zájezd divdl do zhrniční se stává projektem, relizovným nd míru zákldních funkcí strtegie kmenného divdl. V neposlední řdě je podrobně zdokumentován postup při zřizování krnetu ATA, nezbytného pro převoz příslušenství potřebného k produkci předstvení. 2 veškerého

13 1. Mobilit umělců Vo l n ý pohyb principů osob fungování dosžitelnost pro (mobilit) je Evropské všechny jedním unie, občny ze její členských zákldních prioritou zemí. je Snhou Evropské unie je usndnění této možnosti svým občnům podpor získávání informcí, které npomáhá vědomosti si Výhod volného pohybu prcovních sil osob spočívá v s v ý c h p r á v. možnosti pro občn EU získt změstnání v jkémkoli jiném členském státě. Definice mobility umělců není úplně jsná, je hodně ovlivněn subjektivním vnímáním jedince. Může předstvovt hostování v kulturním zřízení v zhrničí, stipendijní pobyty studijní i prcovní, krátkodobé i dlouhodobé. Mobilit je především osobní kontkt, který je v době elektronických médií čsto opomíjen, le pro kulturní tvorbu předávání Mobilit názorů osob spolupráce v n zkušeností kulturní oblsti mezinárodní nprosto nepostrdtelný. je ukázkou úrovní, nejen le především kvlitní důkzem míry zčlenění do globlizovného svět využití nbízených výhod. Pro potřeby této práce je mobilit definovná jko možnost jedince ktivně prticipovt n tvorbě kulturních kcí v tuzemsku nebo zhrničí, mimo svoji domovskou instituci. Kpitol věnovná problemtice mobility umělců se zbývl především zákldním obecným informcím. Autork se opírl především o diplomovou práci Mobility českých umělců prcovníků v kultuře jejich právní spekty utorky BcA. J i t k y H o n s o v é. ( J i t k H o n s o v á, , s t r. 3-5 ) 3

14 2. Ž i vé u m ě n í Živé scénické umění, do kterého spdá oper, tnec, c i r k u s, d i v d l o o r c h e s t r y, j e d e f i n o v á n o j k o n e p r ů m y s l o v é o d v ě t v í, k t e r é p r o d u k u j e n e r e p r o d u k o v t e l n é z b o ž í s l u ž b y, jež jsou konzumovány n místě (koncert, umělecký veletrh, v ý s t v ). ( E v Ž á k o v á, , s t r. 5 ) 2.1 Vývoz živého umění Vyvezené zboží je zboží, které přestoupilo státní hrnici z účelem jeho trvlého nebo dočsného ponechání v zhrničí. T t o p r á c e s e d í k y z m ě ř e n í p ř í p d o v é s t u d i e z m ě ř u j e n vývoz dočsný, čsově ohrničený dobou trvání zhrničního turné. Vyvážené živé umění přestává být pouze zbožím, jedná se především o službu, umělecké dílo. K relizci živého uměleckého díl je třeb řd komponent, jedná se především o lidské zdroje, velké množství mteriálu, hudební nástroje td. Z toho tké vychází specifik při trnsportu tohoto typu umění. 4

15 3. Schengenský prostor Jk vyplývá se sdělení ministerstv vnitr 21. prosince 2007 b y l Č e s k á r e p u b l i k p ř i j t d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. To mělo z následek odstrnění hrničních kontrol se všemi svými s o u s e d y. To t o o p t ř e n í s e n e t ý k l o m e z i n á r o d n í c h l e t i š ť, n k t e r ý c h k o n t r o l y z ů s t l y, v š k p o u z e d o 3 0. k v ě t n Odstrnění kontrolních optření je možné pouze při zjištění vysoké úrovně bezpečnosti. Proto v období mezi roky p r o b í h l o t z v. s c h e n g e n s k é h o d n o c e n í, j e h o ž z á m ě r e m bylo zjistit míru připrvenosti ždtelských států n jejich plné zpojení do tohoto druhu mezinárodní spolupráce. Jednohlsný souhls osttních států s připojením České republiky vypovídl o úspěšném průběhu schengenského hodnocení. Shengen je prostor volného pohybu osob. Nejviditelnější f o r m o u t é t o s p o l u p r á c e j e p r o t o z r u š e n í h r n i č n í k o n t r o l y, n e n í všk jedinou. Mezi dlší způsoby spolupráce ptří sjednocení prvidel s osttními policejní spolupráce, státy le v oblsti tké vízových npříkld záležitostí, ochrny osobních údjů. 3.1 Změny související se vstupem Hlvní změny související se vstupem České republiky do Schengenského prostoru spolupráce jsou: Překrčování pozemních hrnic bez hrničních kontrol bez zstvení Nově je možné vstoupit do sousedícího státu v jkémkoli místě kteroukoli rozmístěním Stále pltí přípdě denní hrničních prvidlo potřeby dobu. přechodů povinnosti to Není pltným tedy jejich prokázt nutné úředních svoji cestovním dokldem 5 se hodin. totožnost průkzem totožnosti ve všech státech Evropské unie. Nové nástroje v boji s kriminlitou řídit v nebo

16 Vstup do Schengenského prostoru způsobil důkldnější spolupráci především mezi policii justicí ve všech členských státech Evropské unie prostřednictvím t z v. Schengenského informčního systému (SIS). Nejen výměn sdílení informcí pomocí tohoto sledování systému, podezřelých le nebo tké hlídky npříkld složené přeshrniční z policistů ze sousedních států td. Využí vání Schengenského informčního systému Přístup českých státních orgánů k SIS jim zprostředkovává cenný zdroj informcí. Obsžené informce jsou především o nežádoucích příslušnících zemí mimo Schengenský prostor (tzv třetí země), o osobách hledných td. Přístup k tomuto systému má Česká republik od 1.září 2007 význmně přispěl k zjištění bezpečnosti nejen nšeho státu, le celého Schengenu. Zjednodušené cestování Pro cizince ze třetích zemí podléhjících vízové povinnosti cestujících po Evropské unii je nutné získt pouze jedno p o v o l e n í, t z v. j e d n o t n é s c h e n g e n s k é v í z u m, k t e r é j e o p r v ň u j e volnému pohybu po všech členských zemích. Kpitol Schengenský chrkteristiku tohoto prostor území sumrizuje z m ě n y, které především nstnou pro občny přistupujícího státu. Prmenem byly webové stránky M i n i s t e r s t v v n i t r Č R. ( M i n i s t e r s t v o v n i t r Č e s k é R e p u b l i k y, 2010, 1-5, 6-9) 6

17 4. S y s t é m K r n e t u ATA I n f o r m c e o s y s t é m u k r n e t u ATA č e r p l u t o r k p ř e v á ž n ě z p ř í r u č k y B l n k y C h l á d k o v é S y s t é m k r n e t u ATA. ATA k r n e t j e c e l n í d o k u m e n t, k t e r ý u m o ž ň u j e v o l n ý p o h y b z b o ž í p ř e s h r n i c e o s v o b o z e n é h o o d c l d n í. Te n t o s y s t é m je používný po celém světě více než Jeho název vnikl překldem 40let. slov dočsný dovoz do nglického frncouzského jzyk poté kombincí prvních písmen. To h o t o npř.: systému využívjí dovozci vývozci při převozu profesního vybvení, obchodních vzorků, vědeckého či pedgogického mteriálu, díky zjednodušení celních postupů. ATA k r n e t j e p l t n ý v e v í c e n e ž š e d e s á t i z e m í c h s v ě t. Ve š k e r ý p o h y b p r o b í h á n z á k l d ě ATA k r n e t d o k u m e n t u. Te n t o je v zemích, mezinárodním celní které grnčním orgnizcí WCO přistoupily systémem (World s úmluvám, zjištěn zstoupeným Customs Světovou Orgniztion). smluvních zemích ATA k r n e t y vydávjí příslušná sdružení, členové Mezinárodního výboru obchodních Ve národní komor IBCC (Interntionl Bureu of Chmbers of Commerce) jsou oprávněn příslušnými republice je to národními Hospodářská celními komor ú ř d y. České V České republiky p ř í s l u š n é o k r e s n í h o s p o d á ř s k é k o m o r y. 4.1 H i s t o r i e s y s t é m u ATA Vznik Te n t o s y s t é m v z n i k l n ž á d o s t e k o n o m i c k ý c h o b c h o d n í c h kruhů, žádost dodržení podné o usndnění legisltivních n Celní rdu pohybu podmínek pro zboží všech spolupráci opertion Council). 7 přes hrnice zúčstněných CCC (Customs z zemí, Co-

18 V roce 1961 byl Celní rdou pro spolupráci (nyní Světová o r g n i z c e W C O ) s c h v á l e n C e l n í ú m l u v o ATA k r n e t u p r o dočsný dovoz zboží jko rekce n potřebu obchodníků i jednotlivců převážet nezbytné vybvení přes hrnice rychle s co nejmenšími obtížemi. N C e l n í ú m l u v u o ATA k r n e t u n v z o v l o n ě k o l i k d l š í c h konvencí, které se týkly specifikce úmluv o dočsném povolání, Celní dovozu úmluv o typu zboží. Npř.: Celní zřízení potřebných usndnění dovozu k výkonu vzorků reklmního mteriálu Celní úmluv týkjící se dočsného dovozu vědeckého mteriálu V Istnbulská úmlu v letech 1950 ž 1970 byl zznmenám znčný nárůst m e z i n á r o d n í c h ú m l u v, s m l u v o b d o b n ý c h d o k u m e n t ů t ý k j í c í c h se dočsného dovozu. Všechny tyto vedly ke vzniku zmtků komplikcí při práci celních orgánů. Světová celní orgnizce ve snze zlepšit situci dočsném dovozu zboží, nvrhl celosvětovou dokument obshující Úmluvu všech d o p o s u d p l t n ý c h d o h o d. T t o ú m l u v b y l s c h v á l e n o 13 v roce 1990 v Istnbulu, z toho důvodu je známá jko Istnbulská úmluv. 4.2 Optření K z v e d e n í s y t é m u ATA k r n e t v u r č i t é z e m i j e n u t n é p ř i j e t í určitých optření. V l á d d n é h o s t á t u m u s í r t i f i k o v t Ú m l u v u ATA k r n e t ů /nebo Instnbulskou úmluvu relevntní přílohy Istnbulské úmluvy týkjící se vzorků zboží td. (viz Kpitol ). Vše musí být schváleno Světovou orgnizcí WCO. Dále musí být určen obchodní nebo jiná hlvní grnční komor úřd vystvující ATA 8 k r n e t y. K vystvování

19 dokumentů může být oprávněn tké místní komor, z kterou ruší hlvní komor. Rozhodnutí o všech těchto orgánech musí být oznámeno sekretriátu IBCC. Dlším krokem je určení prvidel, která jsou n rozhodnutí výkonné moci dného státu, jedná se npříkld o prvidl o h l e d n ě p o u ž í v á n í ATA k r n e t ů p ř i p o š t o v n í m s t y k u t d. 4.3 ATA k r n e t v p r x i Všechny členské orgnizce systému ATA krnetů zodpovídjí z situci, kdy zboží není zpětně vyvezeno do země původu v průběhu pltnosti krnetu v tkovém přípdě uhrdí všechny dlužné dňové celní č á s t k y. Reálně tyto dluhy zpltí orgnizce ze země posledního dovozu, následně je požduje od prtnerské orgnizce země původu zboží. ATA k r n e t n e s m í b ý t p o u ž i t v p ř í p d ě d o v o z u z b o ž í z ú č e l e m z p r c o v á n í n e b o o p r v y. 4.4 Výhody systému M e z i n e s p o r n é v ý h o d y v y u ž i t í s y s t é m u ATA j e u š e t ř e n í č s u výloh spojených s proclíváním zboží n všech hrnicích, pltnost krnetu po celou dobu cesty tm i zpět uzntelnost celních uzávěrek (plomb) celními úřdy všech smluvních zemí. Dále není přechodu nutné, hrnic, by vše vývozce je jištěno poskytovl krnetem celní jistinu jeho při přijetím c e l n í k y. D o k u m e n t j e p l t n ý 1 r o k o d d t v y d n í, p o c e l o u t u t o dobu je možné dovézt zboží do neomezeného počtu smluvních zemí. O výhodách tohoto systému vypovídá především rychle se zvyšovný počet smluvních zemí. (Hospodářská komor České r e p u b l i k y, , 3) 9

20 4.5 Dočsný dovoz obvyklou cestou Při dočsném dovozu mteriálu obvyklou cestou, bez použití ATA k r n e t u, j e n u t n é z b o ž í n h r n i c i p r o c l í t s l o ž i t c e l n í j i s t i n u v d e v í z á c h. T t o j i s t i n č i n í p r ů m ě r n ě 1 0 % z h o d n o t y veškerého dováženého zboží. Z tohoto vyplývjí zřejmé finnční i čsové výhody při v y u ž i t é s y s t é m u ATA k r n e t. 4.6 K r y t í ATA k r n e t u Zřízení potřebná pro výkon povolání: zřízení pro tisk nebo rozhlsové televizní vysílání kinemtogrfická zřízení včetně filmů osttní odborná zřízení zřízení pro montáž, zkoušení, ověřování, kontrolu, údržbu nebo oprvu strojů, závodů, doprvních prostředků td. Měřící, kontrolní nebo zkušební přístroje zřízení (včetně el. přístrojů upíndel) přístroje zřízení pro fotogrfování strojů zřízení během montáží nebo po montáži přístroje pro prohlídku lodí zřízení pro výkon povolání obchodníků. Jedná se o pscí stroje, reprodukční zvukové, přístroje, vysílcí, klkulční záznmní stroje nebo přístroje, přístroje pro zprcování dt zřízení nezbytná topogrfický práce, jko pro průzkum jsou nebo měřící odborníky geofyzikální nástroje zřízení, vysílcí sdělovcí zřízení 10 provádějící výzkumné přístroje, vrtcí

21 nástroje přístroje potřebné pro lékře, c h i r u r g y, zvěrolékře, porodní sistentky pod. Z ř í z e n í p o t ř e b n á p r o r c h e o l o g y, g e o g r f y, z o o l o g y jiné vědecké prcovníky zřízení potřebná pro umělce, divdelní společnosti o r c h e s t r y, v č e t n ě p ř e d m ě t ů p o u ž í v n ý c h p r o v e ř e j n á nebo soukromá předstvení (hudební nástroje, k o s t ý m y, k u l i s y, z v í ř t t d. ) přístroje zřízení pro přednášky doprvní prostředky zvlášť uprvené pro výše uvedené ú č e l y ( m b u l n t n í k o n t r o l n í j e d n o t k y, p o j í z d n é d í l n y lbortoře) Zřízení určená pro vystvování nebo předvádění: Z předpokldu, že množství předmětů odpovídá účelu. Není povoleno předměty půjčovt nebo pronjímt. Obchodní vzorky reklmní filmy: Vzorkem je předmět předstvující již vyrobené zboží nebo model připrvovný do v ý r o b y. Dále musí plnit následující kritéri: dovoz z účelem uzvření obchodu, získání objednávky budou zpět vyvezeny nejsou určeny k prodeji nebo třeb při jejich předvedení s t r. 4-5 ) 11 užívání, pokud to (Blnk Chládková, není 2002,

22 4.7 Pltnost P l t n o s t d o k u m e n t u j e 1 r o k o d d t v y s t v e n í. T t o d o b může být zkrácen celními úřdy s ohledem n skutečnou délku kce, tuto úprvu doby pltnosti je povinností dodržet. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r Č e s k é r e p u b i k y, , 1) 4.8 Zvláštní přípdy Není-li možné obsh krnetu vyvézt v době pltnosti dokumentu, je nutné volit z následujících možností: zžádt o tzv následný krnet, min 3 týdny před uplynutím pltnosti původního, možné pouze v některých zemích nebo zžádt o vyclení nákldu v zemi dovozu, popřípdě zžádt celní úřdy země dovozu o převedení n dovozní seznm spolu s celní jistinou. V přípdě prodeje či drování zboží je nezbytné, by držitel krnetu zjistil, že kupující/obdrovný provede vyclení zboží s p o l u s ú h r d o u d o v o z n í c h d á v e k. Ve š k e r é t y t o z m ě n y m u s í b ý t z z n m e n á n y v d o k u m e n t u ATA k r n e t u. Pokud nstne situce, kdy není z finnčního hledisk výhodné zboží zpětně dovézt, je přípustné necht jej zničit p o d c e l n í m d o h l e d e m. To t o j e z z n m e n á n o c e l n í k e m n b í l ý list dokumentu pro zpětný vývoz. Poté se s krnetem se zchází jko by zničené zboží obshovl bylo opět vyvezeno. Dojde-li seznmu ke krádeži zboží ATA nebo ztrátě krnetu, některé orgány celní z položky správy n důvody nezjímjí, držitel je povinen dovozní dávky chybějícího zboří uhrdit. Všechny dovozu, tyto vývozu skutečnosti i trnzitu, nstlé musí být, stejně potvrzení zznmenány oběm celními úřdy v krnetu. V přípdě, že jkýkoli záznm chybí dojde k reklmci krnetu, se kterou jsou spojeny dlší výdje. 12

23 4.9 Reklmce K r e k l m c i k r n e t u z h r n i č n í c e l n í s p r á v o u d o c h á z í v ž d y, není-li v něm zznmenáno potvrzení o vývozu ze země. Pokud toto potvrzení chybí, průkzným dokldem o vývozu zboží ze země je celní potvrzení o zpětném dovozu mteriálu do země původu. Při ztrátě dokumentu ATA krnetu je vydáno n žádost držitele celním úřdem vydáno potvrzení o zpětném dovozu z b o ž í, t z v. n á h r d n í c e l n í d o k l d o b s h u j í c í č í s l o z t r c e n é h o krnetu. Potvrzení je vydáno n zákldě fyzické prohlídky uvedeného zboží jeho totožnosti. K prokázání zpětného dovozu mteriálu musí dojít nejdéle do 6 měsíců od zhájení reklmce. V opčném přípdě je z nedodržení Celní úmluvy ATA krnetu vystven úhrd dovozních dávek zvýšená o 10%. Proti tomuto popltku se není možné odvolt V y ř í z e n í ATA k r n e t u v Č R Záruční vystvující sdružení Hospodářská komor České republiky je ručitelem celním správám z dodržení úmluvy přípdnou úhrdu dodtečných závzků. Oprávněny k vystvení krnetu jsou kromě Hospodářské k o m o r y Č R t k é p ř í s l u š n é o k r e s n í h o s p o d á ř s k é k o m o r y Krnety obchodním P o d m í n k y z í s k á n í ATA k r n e t u ATA může používt rejstříku nebo živnostenského oprávnění pouze osob osob, která podniká nebo osob, která zpsná v n zákldě podniká n zákldě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 1 Seznm míst uveden v Příloze A. 13

24 předpisů nebo fyzická osob, která provozuje zemědělskou výrobu je zpsná do evidence podle zvláštního předpisu. Dokld o registrci musí být předložen hospodářské komoře. Výpisy z rejstříků státu (OR, ŽR td.) lze získt n Czech POINTECH působících při Kontktních místech Hospodářské komory české r e p u b l i k y. (HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ R E P U B L I K Y, , s t r. 1-2 ) Chronologický postup Vyzvednutí formuláře n některém z v ystvujících míst je nezbytné znát všechny trnsitní i cílové země, určuje složení žádosti. Vyplnění dokumentu dočsného dovozu. v korespondenčním jzyce země 2 P ř e d á n í v y p l n ě n é h o ATA k r n e t s m l o u v u r e g i s t r c i k ověření hospodářské komoře.3 Zplcení příslušného popltku podle pltného ceníku. 4 Předjednání vývozu n příslušném celním úřdě. K o n t r o l z b o ž í o b s ž e n é h o v ATA k r n e t u p ř i n ě m ž c e l n í k vše zznmená oddělitelný list do kmenového ponechá pro listu evidenci příslušný celnice. Te n t o postup probíhá n všech hrnicích. Při zpětném dovozu zboží do země původu je povinné odevzdt řádně vyplnění ATA krnet vystvující hospodářské komoře to do 7 dnů. Z v e š k e r é z b o ž í v y v e z e n é n k r n e t ATA j e z o d p o v ě d n ý jeho držitel. (Hospodářská komor České r e p u b l i k y, s t r. 1 ) 2 Podrobněji popsáno v Kpitole Vyplnění 3 Informce o smlouvě v Kpitole 4.11 Smlouv o vystvení krnetu ATA 4 Ceník v Příloze B ,

25 T i s k o p i s k r n e t u ATA Vyplnění Při vyplňování dokumentu je nutné dodržovt několik p r v i d e l. K r n e t ATA j e m o ž n é v y p l n i t p o m o c í e l. š b l o n y p r o t i s k u m í s t ě n é n w w w. k o m o r. c z / k r n e t y n e b o p s c í m s t r o j e m. V r i n t vypsání zkázáno rukou škrtt, není používt přípustné. oprvný lk V dokumentu nebo provádět je jiné o p r v y. Krnet ATA je třeb vyplňit v jzyce, který požduje příslušná země dočsného vývozu (viz Kpitol 4.12 Členské země). D r ž i t e l j e p o v i n n ý v y p l n i t p o u z e n ě k t e r é l i s t y k r n e t u ATA to: zelený titulní, žlutý vývoz - útržkový, žlutý zpětný dovoz útržkový, bílý dovoz - útržkový, bílý zpětný vývoz útržkový, modré trnzitní dodtkové. - útržkové, (HOSPODÁŘSKÁ pokud jsou KOMORA potřeb ČESKÉ i všechny R E P U B L I K Y, , s t r. 2-5 ) Přesný postup při vyplňování kždého jednotlivého listu je v d o k u m e n t u P o s t u p k r n e t ATA P ř í l o h C Složení dokumentu K r n e t ATA s e s k l á d á z 1 0 z á k l d n í c h l i s t ů, s o u b o r c e l n í c h propustek, od sebe brevně odlišených. Zelené listy V oblových držiteli zelených krnetu jeho listech nlezneme informce: dresu, zstupující osobě, o která doprovází zboží celou cestu, použití zboží, počtu listů, názvu vystvovtele, veškerém jeho čsové pltnosti přeprvovném hodnoty původu. zboží Vše zúčstněných. 15 krnetu, (ve se formě územní pltnosti, seznmu) stvrzeno podpisy včetně všech

26 Žluté listy Ve ž l u t ě o d l i š e n é č á s t i k r n e t u j s o u z á z n m y c e l n í k ů p ř i výstupu zpětném dovozu (kmenový list vývozní pro zpětný dovoz), pořdová čísl soupisu zboží závzky prohlášení držitele. Bílé listy Počet těchto párů listů se určuje podle počtu zemí dočsného dovozu. Bílé listy krnetu dokumentují vstup výstup zboží do země dočsného dovozu (dovozní vývozní kmenový list), vyplněné celníkem, závzky prohlášení držitele krnetu. Modré listy Vstupní i výstupní list jsou identické. T t o č á s t d o k u m e n t u o b s h u j e z á z n m y o v s t u p u v ý s t u p u při průjezdu trnzitní zemí, vyplněné celníkem, závzky prohlášení držitele S m l o u v o v y s t v e n í k r n e t u ATA S o u č á s t í v š e c h d o k u m e n t ů p o t ř e b n ý c h k z í s k á n í k r n e t u ATA j e i S m l o u v o v y s t v e n í k r n e t u ATA. H o s p o d á ř s k o u k o m o r o u jsou přijty pouze řádně vyplněné smlouvy se všemi oficiálními náležitostmi, shodné s předloženou registrcí. Smlouvy jsou vyhotoveny vždy ve dvou kopiích, kždé ze zúčstněných strn j e d n. 5 ( H o s p o d á ř s k á k o m o r Č e s k é r e p u b l i k y, , s t r. 5 ) 5 Smlouv k nhlédnutí v Příloze D. 16

27 4.12 Členské země T b. č. 1 :, Č l e n s k é z e m ě Alžírsko (DZ) JAR (ZA) Portuglsko (PT) Andor (AD) Knd (CA) Rkousko (AT) Austrálie (AU) Kore (KR) Rumunsko (RO) Belgie (BE) Kypr (CY) Bosn Hercegovin (BA) Libnon (LB) Rusko (RU) 3) Bulhrsko (BG) Senegl (SN) Řecko (GR) Litv (LT) Česká republik (CZ) Lotyšsko (LV) Singpur (SG) 4) Černá Hor (ME) Lucembursko (LU) Slovensko (SK) Čín (CN) Mco (MO) Chile (CL) Mďrsko (HU) Slovinsko (SI) Spojené rbské emiráty (AE) Dánsko (DK) Mkedonie (MK) Srbsko (CS) Estonsko (EE) Mljsie (MY) Srí Lnk (LK) Finsko (FI) Mlt (MT) SRN (DE) Frncie (FR) Mroko (MA) Špnělsko (ES) Gibrltr (GI) Muritius (MU) Švédsko (SE) Hong-Kong (HK) Mexiko (MX) 2) Švýcrsko (CH) Chorvtsko (HR) Moldávie (MD) Tiwn 5) Indie (IN) 1) Mongolsko (MN) Thjsko (TH) Írán (IR) Nizozemí (NL) Tunisko (TN) Irsko (IE) Norsko (NO) Turecko (TR) Islnd (IS) Nový Zélnd (NZ) USA (US) Itálie (IT) Pákistán (PK) Ukrjin (UA) 3) Izrel (IL) Pobřeží Slonoviny (CI) Velká Británie (GB) Jponsko (JP) Polsko (PL) z d r o j : H o s p o d á ř s k á k o m o r Č e s k é k o m o r y. H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y. W ww. k o m o r. c z [online] [cit ]. Dostupné h t t p : / / w w w. k o m o r. c z / p o d p o r - e x p o r t u - - z h r n i c n i - v z t h y / ex p o r t n i d o k u m e n t y / t - k r n e t y / t - k r n e t y. s p x Země oznčené podtržením jsou členy EU. 17 z:

28 1) Vystvení krnetu předem konzultovt ATA do s hospodářskou Indie je komorou. Lze nutné vystvit p o u z e n p o v o l e n é v ý s t v y. 2) Před vstupem n mexické celní území se musí krnety ATA r e g i s t r o v t u m e x i c k ý c h c e l n í c h o r g á n ů. 3 ) O v y s t v e n í k r n e t u ATA d o R u s k é f e d e r c e n U k r j i n u je nutné žádt s dosttečným čsovým předstihem n emil: Náležitosti žádosti nleznete v dokumentu Ž á d o s t o k r n e t ATA d o R U U A v s e k c i S o u v i s e j í c í s o u b o r y (vprvo nhoře). 4) Krnety ATA mjí v Singpuru omezenou pltnost 3 měsíce. 5 ) N T i w n s e v y s t v u j í k r n e t y C P D p l t í p r o n ě s t e j n é p o d m í n k y j k o p r o k r n e t y ATA. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r Č e s k é r e p u b l i k y, , 2-3) 4.13 K r n e t ATA E U Evropská unie se povžuje z jednotné celní území, proto se při vstupu zboží používá bílý dovozní kmenový list při vývozu bílý kmenový list pro zpětný vývoz. Pohyb zboří v rámci Evropské unie, Schengenského prostoru, je volný. 6 Čtvrtá kpitol práce obshuje obecné informce i prktické r d y p o u ž i t í k r n e t u ATA. N e j v ě t š í m n o ž s t v í i n f o r m c í u t o r k čerpl z knihy Blnky Chládkové, Systém ( B l n k C h l á d k o v á, , s t r. 2-6, 1 1, ) 6 viz Kpitol 3. Schengenský prostor 18 krnetu ATA.

29 5. P r o j e k t o vý m n g e m e n t Te o r i e p r o j e k t o v é h o m n g e m e n t u u t o r k č e r p l p ř e v á ž n ě z knihy Projektový mngement podle IPMA, utorů Doležl, M á c h l, L c k o k o l e k t i v. Důvodem uvedení nejdůležitějších bodů, této teorie n je zákldě zdůrznění kterých hlvních, bude posléze porovnán teorie prxe uskutečněného projektu. Projektový kce. mngement Jedná se je zprvidl způsob o kce plánování složité, relizce jednorázové relizovné z dodržení termínu, určitých nákldů dosžení stnovených cílů. Projektový mngement, řízení projektů, je tké možné definovt jko efektivní doshování podsttných změn. Projekt, předmět činnosti, je chrkterizován jko jedinečný proces řízených činností s přesným termínem zhájení ukončení. Činnosti jsou uskutečňovány pro dosžení cíle. Cílem řízení je nplánovt uskutečnit úspěšný projekt. T k o v ý m s e c h á p e p r o j e k t, p ř i k t e r é m b y l y u s k u t e č n ě n y c í l e projektu z dodržení předpokládného čsu nákldů jeho provedení nevyvolá negtivní rekci. Projektový mngement prvděpodobnosti dosžení užívá úspěchu pro zesílení množství míry metod. Těmi j s o u č s e m z k u š e n o s t i o v ě ř e n é p o s t u p y, k t e r é u k z u j í n á v r h y řešení problému jejich implementce n projekt. (Řízení projektů, 2002, 1-7) Klíčovou obrtným možné je kvlit projektovým podložit práce projektového mnžerem. Certifikátem Jeho projektového týmu v čele kvlifikovnost mnžer s je IPMA (Interntionl project mngement ssocition) poskytovným Společností pro projektové řízení o.s. (podrobneji o SPR?? nebo certifiktu?). Zkušený mnžer odhlí, kdy rozsh rizikovost projektu přesáhne určitou míru vhodně dokáže 19

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství vištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

Zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit kapely

Zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit kapely J A N Á Č K O VA A K A D E M I E MÚ Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ Divdelní fkult At e l i é r d i v d e l n í h o m n ž e r s t v í j e v i š t n í technologie Divdelní mnžerství Zvýšení úspěšnosti mrketingových

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Veřejná zakázka: "Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1.

Veřejná zakázka: Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1. Název zdvtele: Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřich Šimk 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Veřejná zkázk: "Výměn oken v bytovém domě č. p. 233 234 n Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008. 10. Náhrd škody - dohod o odpovědnosti, písemné potvrzení Tto směrnice obshuje vzory písemného potvrzení, dohody o odpovědnosti z ztrátu svěřených předmětů dohody o odpovědnosti dle příslušných ustnovení

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vývoz živého kulturního bohatství Bakalářská práce Autor práce:

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více