Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah doporučení, kritérium, ukazatel"

Transkript

1 Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS /2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek... 2 Úvod... 2 Typy doporučení... 2 Aspekty třídění doporučení... 3 Explicitní nebo implicitní... 3 Doporučení komu? Týkající se čeho?... 3 Závažnost doporučení a míra diskriminace nežádoucích postupů... 4 Typy akcí a situací, ke kterým se doporučení vztahuje... 4 Způsob formulace (klíčových) doporučení... 5 Příklady vhodného použití... 6 Příklady nevhodného použití... 6 Doporučení kritérium ukazatel... 6 Zdánlivý konflikt mezi doporučeními a Donabedianovým schématem... 8 Vývoj procesních ukazatelů... 9 Souhrn a doporučení... 9

2 Přehled použitých výrazů a zkratek Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK. Výraz Zkratka Výklad Evidence based medicine EBM Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Klinický doporučený postup NRC KDP Jedná se o odborný základ KS bez měřitelných klinických kritérií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Klinický standard NRC KS Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik NRC. Maligní pleurální mezoteliom MPM Zhoubné onemocnění pohrudnice většinou jako důsledek profesionální expozice azbestem Mezinárodní klasifikace MKN-10 Klasifikace obsahující názvy a kódy diagnóz nemocí, 10. revize TNM TNM klasifikace zhoubných novotvarů, vyjadřuje pokročilost vývoje a šíření nádoru Test okultního krvácení do TOKS Test prováděný jako prevence nádorů trávicího traktu stolice NRC = Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Úvod Klíčová doporučení jsou základní systémovou osou KDP. Reprezentují pokud možno stručný a výstižný popis podstatných skutečností, které by měly být realizovány nebo jinak zajištěny s cílem podpořit kvalitní a bezpečnou péči a eliminovat zbytečné náklady. Doporučení jsou v KDP popsána v pořadí, ve kterém jsou v praxi uplatněna v obvyklém průběhu procesu péče. To může někdy činit obtíže, pokud je proces složitý a obsahuje hodně variant rozhodování. Doporučení by měla být formulována tak, aby bylo možné z nich odvodit jedno, nebo více klinických kritérií. Klinické kritérium formuluje jednoznačným způsobem nějaký významný aspekt doporučení, podle kterého lze posuzovat míru adherence (dodržování) daného doporučení v konkrétním případě. Jedno doporučení může být proto vyjádřeno více klinickými kritérii. Kritéria musí být formulována tak, aby bylo možné je využít k definici tzv. procesního ukazatele, který již zcela exaktně měří míru adherence daného aspektu doporučení. Tato kapitola rozebírá a popisuje metodické okolnosti vztahu doporučení kritérium ukazatel. Typy doporučení Pokud chceme zajistit, aby vydávaná doporučení byla určitá, jednoznačná a orientovaná na konkrétní problémy poskytované péče, musíme být schopni je také klasifikovat z různých hledisek. Je to základní požadavek systematizace, která je v oblasti vývoje KDP důležitá. Proto doporučení třídíme podle více hledisek, která mají nějaký vztah k různým parametrům péče, nebo k parametrům vzniku a kvality vlastních doporučení. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 2 z 9

3 Aspekty třídění doporučení Explicitní nebo implicitní Explicitní forma doporučení přímo formuluje, co má někdo dělat (splňovat), doporučení je většinou možné vztáhnou ke konkrétní roli v systému péče (např. doporučujeme, aby praktický lékař provedl vyšetření TOKS u pacientů ve věku nad XX let věku). Implicitní forma není a priori formulována jako doporučení ke konkrétní akci, nebo odpovědnosti konkrétní role a ponechává se na uvážení poskytovatele, zda a jak toto doporučení zajistí (např. pokud jsou uvedeny referenční hodnoty ukazatelů, cílové hodnoty apod., tak nemusí být výslovně napsáno, že je doporučeno, aby jich lékař dosáhl, ale přesto takové sdělení má povahu určitého doporučení). Tato forma bývá někdy nazývána také jako odborný výrok. Odborný výrok je většinou odbornou informací, jejíž vztah k nějaké akci si musí poskytovatel péče dále odvodit podle konkrétních podmínek, nebo ani takový vztah nastat nemusí. Příklad odborného výroku v sadě doporučení KS pro léčbu maligního pleurálního mezoteliomu (MPM) Nízký podíl MPM ve vztahu k expozici azbestu u žen není dosud dostatečně vysvětlen a zaslouží si další výzkum, včetně vyšetřování skrytých expozic azbestem a/nebo dalších etiologických faktorů 1. V dalším textu se zabýváme jen explicitní formou doporučení. Doporučení komu? Týkající se čeho? Doporučení lze vztahovat k různým rolím v systému péče a současně k určitým dimenzím péče (např. dimenze dle Donabediana). V tabulce jsou uvedeny příklady: Doporučení komu Struktura Proces Výsledek To, co je dáno předtím, než přijde jednotlivý pacient Rozhodování u jednotlivého pacienta. Co se očekává, ale nedá se to rozhodnout Systému ZP Jaká mají být centra Služby preventivní péče Požadovaná míra pokrytí populace prevencí Systému ZP a nemocnici Vyhodnocování výsledků péče Nemocnici Lékaři Systém objednávání, indikační semináře vše, co zajišťuje správný posun pacientů v systému Jak má být vybaven operační sál Jakou má mít atestaci, pokud chce něco dělat Jaké případy mají být centralizovány Sběr dat Sledování ukazatelů Zajištění multidisciplinárních konzultací Do jakých nemocnic má pacienta posílat Jak má pacienta vyšetřovat, léčit, operovat 1 FORCE Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma autorů A. Scherpereel, P. Astoul, P. Baas, T. Berghmans, H. Clayson, P. de Vuyst, H. Dienemann, F. Galateau-Salle, C. Hennequin, G. Hillerdal, C. Le Pe choux, L. Mutti, J-C. Pairon, R. Stahel, P. van Houtte, J. van Meerbeeck, D. Waller and W. Weder. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 3 z 9

4 Závažnost doporučení a míra diskriminace nežádoucích postupů Doporučení mají z hlediska dosažení vytýčeného cíle, tj. zlepšování kvality a efektivity péče, různou účinnost. Je pravděpodobné, že doporučení zacílená na známé a závažné nedostatky péče v českých podmínkách budou mít velký potenciál zlepšovat péči. Musí však mít také dostatečnou kvalitu, aby byl jejich účinek zajištěn. Doporučení, která mají zásadní vliv na zlepšování péče, jsou považována za klíčová (major recommendations). V našich textech je značíme zkratkou KD. Nelze stanovit žádnou ostrou hranici, které doporučení je nebo není klíčové, záleží většinou na názoru a rozhodnutí autorského týmu. KD jsou dle naší metodiky zpracována tak, aby bylo možné je vydat samostatně. Většinou jsou v rámci vývoje nejdříve zpracována tato KD a po jejich předběžné oponentuře a akceptaci je teprve dokončen celý dokument KS. Doporučení mohou více, nebo méně diskriminovat nežádoucí postupy. Vyšší míru této diskriminace mají doporučení, která představují hodně striktní výběr správných postupů a vylučují postupy nebezpečné pro pacienta, nebo postupy neefektivní. Vyšší míra rozlišení žádoucích a nežádoucích postupů je podmíněna vyšší mírou určitosti předmětu daného doporučení v reálném životě (lze poměrně přesně popsat, jaké stavy mohou nastat a které chceme vyloučit). V podmínkách s vyšší mírou neurčitosti, která je ovšem v medicíně dost častá (s vyšším výskytem náhodných stavů jako je např. oblast kritické péče, nebo oblast genetiky) nemohou být doporučení příliš striktní, protože nemohou postihnout širokou variabilitu klinických situací, které mohou nastat a které mají vliv na rozhodování. Taková doporučení pak samozřejmě mají i nižší váhu (závažnost). Typy akcí a situací, ke kterým se doporučení vztahuje Zajištění podmínek péče (kvalifikační předpoklady). Doporučení může vést ke snaze zajistit vyšší kvalifikaci pracoviště (to se tedy netýká konkrétního případu pacienta) nebo k přeložení pacienta na jiné pracoviště, které kvalifikační předpoklady splňuje (to se týká konkrétního případu pacienta). Používání nějakého klasifikačního systému příklad: Je doporučeno používat sedmou TNM klasifikaci zhoubných novotvarů z r Poskytuje srovnávací základ pro diagnózu, prognózu a řízení péče. Aktualizovaná klasifikace od International Mesothelioma Interest Group je očekávána v nejbližších letech (KKPFT0017 Klinický standard komplexní péče o pacienty s maligním pleurálním mezoteliomem. K výběru konkrétní diagnostické a léčebné akce, strategie Technologie postupu, nebo výběr konkrétního léku tyto detaily mohou být někdy pod rozlišovací hranicí KS. Odborné podmínky poskytování péče Je doporučeno poskytnutí neoadjuvantní chemoterapie před zahájením chirurgického řešení jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a to za podmínek klinické studie. Ověřování postupu u konkrétních pacientů doporučení ke sběru dat Obecné zlepšení nějakých podmínek, což není vztaženo ke konkrétnímu případu pacienta sběr dodatečných dat je vhodné zajistit formou klinického registru. Doporučení se mohou vztahovat k různým dimenzím kvality (přístup, návaznost, přiměřenost struktury a postupů, účinnost, hospodárnost, přijatelnost, bezpečí, výkonnost). Doporučení, která nelze vztáhnou ke konkrétnímu případu pacienta, nelze ve většině případů považovat za klíčová. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 4 z 9

5 Způsob formulace (klíčových) doporučení Dle metodiky a osnovy NRC je za každou kapitolou dokumentu KS uveden souhrn klíčových doporučení obsažených v dané kapitole. Bohužel se často stává, že uvedená stanoviska nemají logicky a svým obsahem charakter doporučení, nebo alespoň tak nejsou formulována. Někteří autoři mají snahu uvádět v těchto souhrnech pouze heslovitý výčet faktů nebo procedur, bez uvedení souvislostí a jakýchkoliv doporučení (z textu není zřejmé, co a za jakých okolností se zde doporučuje). Proto se snažíme autory v tomto smyslu usměrňovat tak, aby byly požadavky na doporučení splněny. Požadavky na doporučení a klíčová doporučení (KD) jsme formulovali následujícím způsobem: Doporučení jsou formulována s cílem podpořit správné postupy a zvyšovat tak kvalitu a efektivitu péče. Doporučení dávají samostatně smysluplný text (samostatně publikovatelný text). Doporučení by měla být koncizní. Požadavek na konciznost nesmí vést k tomu, že doporučení jsou nahrazována heslovitými položkami. Vlastní doporučení splňující požadavky na gramatickou stavbu věty většinou začíná slovy doporučuje se. Doporučení musí obsahovat větné členy ve tvarech: kdo?, komu?, kdy? resp. za jakých podmínek?, kde? co? (poskytuje co?). Doporučení musí být logicky úplné (co konkrétně se doporučuje, čeho a koho se to týká, ev. netýká, zda existují nějaké časové parametry doporučení a ev. podmínky, za kterých doporučení platí). KD musí být konzistentní s EBM (uvedeným a klasifikovaným v KDP). Tedy i formulace doporučení by měla být pečlivě zkoumána, aby neříkala něco jiného (např. specifičtějšího, konkrétnějšího) než je formulace, vyplývající z uváděných referencí EBM. Doporučení může mít povahu nedoporučení něčeho; např. to může být konstatování, že navzdory zaběhnutému zvyku něco doporučovat, se nepodařilo prokázat účinnost, resp. výhodu oproti něčemu jinému. Pak jde spíše o nějaké konstatování; to lze připustit. Vždy to ale musí mít dopad na rozhodování při poskytování péče. Jinak by se jednalo o komentář, ne o doporučení. Mezi KD nepatří doporučení adresovaná někomu jinému, než poskytovatelům péče. Např. doporučení zřídit datový registr pro nějaký klinický stav, nebo doporučení něco zkoumat. Tato doporučení mohou být v KDP, ale nejsou to KD, o kterých zde pojednáváme. Mezi KD také nepatří nějaká důležitá (samostatná) konstatování z oblasti patofyziologie, farmakokinetiky. Mohou se ale objevit jako zdůvodnění skutečného doporučení. Součástí textového odstavce KD doporučení je vždy vlastní doporučení ( doporučuje se ) a připouští se krátké zdůvodnění, nebo komentář, vždy však s ohledem na maximální stručnost. Naopak se zakazuje uvádět pouze samostatná zdůvodnění něčeho nebo komentáře, byť by z jejich obsahu bylo možné usuzovat na nějaké doporučení. Vyžaduje se, aby uvedená doporučení POKUD MOŽNO pokrývala HLAVNÍ PROCES KDP s možnými výjimkami v případě, že nejsou k dispozici vhodná doporučení dostatečně podložená EBM. V tom případě se ale jedná o určitý nedostatek daného KDP. Je vhodné mezi doporučení uvést, že je věc nejasná, výsledky studií jsou rozporné (tedy vlastně nejde o doporučení, ale konstatování stavu znalostí). Pokud existuje převládající avšak mylný názor, že je něco užitečné, pak je vhodné formulovat i skutečnost, že EBM to neprokázala. KD (pro ně to platí stejně nebo více, jako pro celý KS) by měla být inovativní. Tedy KD by se měla týkat situací, kdy se něco provádí málo, nebo na základě chybných kritérií (vyhodnocení podmínek), nebo naopak se to provádí často, ale přitom pro účinnost postupu chybí doklad, nebo je přímo neúčinnost prokázána. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 5 z 9

6 Nepovinnou položkou doporučení jsou krátká: o o o o zdůvodnění, vysvětlení, komentáře, odkazy (používají se všude tam, kde by zdůvodnění, vysvětlení, nebo komentáře byly neúnosně dlouhé). Příklady vhodného použití TKGAE0022 Klinický standard chirurgického ošetření dospělých s Crohnovou nemocí Pořadí Doporučení Klasifikace Odkaz na literaturu Klinické hledisko 1. a) Rozsah střevní resekce tenkého střeva a ileocékální oblasti by neměl být větší než je makroskopické postižení Crohnovy nemoci. EL1b,RGB 1. Fazio VW, Marchetti F, Church M, Goldblum JR, Lavery C, Hull TL, Milsom JW, Strong SA, Oakley JR, Secic M. Effect of resection margins on the recurrence of Crohn's disease in the small bowel. A randomized controlled trial. Ann Surg Oct;224(4):563-71; discussion Hodnocení: doporučení je správně formulováno formou větné stavby, je zřejmé co se doporučuje a jaký je klinický kontext (ten navíc vyplývá z toho, v jaké části procesu péče je toto doporučení uvedeno). Je uveden odkaz na literaturu. Příklady nevhodného použití KKCCS0008 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se zhoubným onemocněním anu Pořadí Doporučení Klasifikace Odkaz na literaturu Klinické hledisko 13 b) Pozitivní odpověď na CHRT II/A-B Hodnocení: doporučení je formulováno heslovitě s použitím zkratky, která není vysvětlena a není zřejmý žádný klinický kontext, ke kterému se doporučení vztahuje. Chybí odkaz na literaturu. Doporučení kritérium ukazatel Tato triáda vypadá na první pohled samozřejmě, ale je dost obtížné formulovat přesné hranice, i najít nějaký vhodný a typický příklad. Charakteristiky klíčového doporučení, klinického kritéria a ukazatele: 1. Klíčové doporučení je (pouhým) textem formulované odborné stanovisko zaměřené na zlepšení kvality nebo efektivity péče, vycházející z EBM (a hodnocené dle úrovně vědeckého důkazu). Mělo by se týkat pokud možno pouze jednoho, jednoznačně vymezeného aspektu péče, ke kterému lze stanovit alespoň jedno klinické kritérium. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 6 z 9

7 2. Klinické kritérium je co nejpřesnější textová formulace parametru hodnotícího nějaký aspekt (kvality, nebo efektivity) péče obsažený v doporučení. Nemusí obsahovat informace o způsobu měření, ev. standardizace, nebo formě statistické publikace tohoto parametru. K jednomu KD může být vztaženo více vhodných klinických kritérií, obvykle je ovšem jedno KD reprezentováno jedním klinickým kritériem. Rovněž lze říci, že je vhodné formulovat KD tak, aby mohlo být vyjádřeno jedním, nebo co nejmenším počtem klinických kritérií. 3. Procesní ukazatel je odvozován z klíčového doporučení vydaného v KDP a to prostřednictvím klinického kritéria, které představuje nějaký aspekt kvality a exaktně logicky formuluje, co se má měřit. Procesní ukazatel představuje míru dodržování (adherence) daného doporučení. Ukazatel je logicky a matematicky exaktně definovaný vztah vyjadřující výsledek měření v rámci odpovídajícího klinického kritéria. K jednomu klinickému kritériu můžeme navrhnout jeden, nebo více ukazatelů. Ukazatel obsahuje vyčerpávající informace o způsobu a podmínkách měření, ev. standardizaci a formě statistické publikace tohoto parametru. V rámci dokumentu KDP je většinou použit odkaz na konkrétní ukazatel registrovaný v Národní sadě ukazatelů zdravotních služeb (viz také PŘÍLOHA 5A METODY VÝVOJE UKAZATELŮ KVALITY A EFEKTIVITY PÉČE), ve které je pak ukazatel publikován se všemi technickými detaily. Příklad literatury Název Typ doporučení Vydavatel Fibrilace síní Klinický doporučený postup Datum vydání Červenec 2006 Klinické doporučení č. 1 Klinické kritérium Výjimka Ukazatel péče National Institue for Health and Clinical Excellence EKG vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů, u nichž byl zaznamenán nepravidelný puls a je u nich tedy podezření na fibrilaci síní. Všem pacientům, kteří se dostavili do zdravotnického zařízení primární či sekundární péče s anamnézou hypertenze, srdečního selhání, diabetu či iktu a všimli si nepravidelnosti pulsu, bylo nabídnuto EKG vyšetření a jakákoliv nová diagnóza fibrilace síní byla zaznamenána. Nebyla stanovena Podíl pacientů s nově zachycenou fibrilací síní při EKG vyšetření na základě anamnézy nepravidelného pulsu Příklad z našeho projektu u ukazatele TKNEU0001 Technologický klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 7 z 9

8 Lokalizace v procesu (blokové schéma) Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele definice 1 1. Diagnostiku a léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění je vhodné konzultovat v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). D 03/P1 konzultací pacientů s AINSO 03/P2 konzultací v TRC s PM/DM Podíl pacientů s autoimunitním nervosvalovým onemocněním, u kterých byla provedena konzultace v Centru pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů s PM/DM, u kterých byla provedena konzultace i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění IVIG a VPF je vhodné provádět v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě léčby IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). D 03/P3 léčby IVIG a VPF 03/P4 léčby v TRC s PM/DM Podíl pacientů léčených IVIG a VPF v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů léčených IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) 2 3. Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění pomocí VPF nebo jinou adekvátní eliminační metodu je možné provádět ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče (optimálně typu 2I9 dle platného Sazebníku výkonů nebo multioborovou s ošetřovacím dnem minimálně 00658) a odpovídajícím separátorem krevních elementů nebo přístrojem pro extrakorporální imunoadsorpci. D 03/P5 léčby VPF na JIP Podíl pacientů léčených VPF ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče a separátorem dle doporučení Vztah těchto tří pojmů lze vyjádřit následujícím způsobem: Doporučení zaměřené na aspekty kvality Klinická kritéria logicky přesně popisující aspekty kvality Procesní ukazatel měřící míru naplněného kriteria vyjádřenou v % všech případů Zdánlivý konflikt mezi doporučeními a Donabedianovým schématem Z názvu klinický doporučený postup jakoby vyplývalo, že všechna doporučení se musí týkat postupů, tedy jednotlivých kroků procesu péče. Tuto úvahu podporuje i fakt, že z doporučení jsou odvozovány procesní ukazatele. Přitom Donabedian popsal rámec péče tak, že sestává ze struktury, procesu a výsledků. Podle toho jsou také rozděleny ukazatele na strukturální (např. počet operací), procesní a výsledkové (např. nemocniční mortalita). Doporučení se však mohou týkat nejen procesu péče (i když toho se týká většinou nejvíc doporučení), ale i jeho struktury (např. kvalifikačních předpokladů, doporučeného počtu operací) a výsledků (např. jaké výsledky se mají sledovat). Situace se ještě komplikuje tím, že doporučení se mohou týkat péče o konkrétního pacienta v konkrétní organizaci, ale i systému zdravotní péče (např. doporučení může zdůrazňovat význam preventivních vyšetření). Podle toho jsou také doporučení používána Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 8 z 9

9 resp. implementována do reálné praxe. Doporučení týkající se činnosti konkrétní organizace musí být také v rámci implementace měřitelná s využitím procesních ukazatelů týkajících se dané organizace. Tedy doporučení, jaké vybavení má mít dané pracoviště, lze měřit pouze logickou proměnnou má/nemá a v druhém případě by se pacienti v této nemocnici neměli vůbec vyskytovat. Tedy aplikovat na toto doporučení procesní ukazatel určený pro používání v konkrétní nemocnici nemá smysl (není to ani možné, museli bychom leda počítat počty pacientů, kteří byli do nemocnice přijati v rozporu s doporučením). Rovněž doporučení, že nemocnice má sbírat data a měřit např. mortalitu, lze měřit procesním ukazatelem, který vyjadřuje podíl pacientů, u kterých byl proveden doporučený záznam dat a ne výsledkovým ukazatelem mortality. Pokud se doporučení týkají systému zdravotní péče, jsou také aplikována (implementována) na úrovni celonárodní (nebo alespoň regionální). Tedy i procesní ukazatele vycházející z těchto doporučení budou používána na vyšší úrovni, než je individuální poskytovatel péče. Abychom všechny tyto situace správně popsali, formulovali jsme následující pravidlo: Procesní ukazatel je vždy takový ukazatel, který vychází z doporučení bez ohledu na to, čeho se doporučení týká. Vždy však musí vyjadřovat míru adherence vůči doporučení, a pokud je doporučováno dodržení nějaké hodnoty strukturálního, nebo výsledkového ukazatele, nemění se tyto ukazatele na procesní. Vývoj procesních ukazatelů Vývoj procesních ukazatelů navazuje na zpracování všech doporučení a klinických kritérií. Procesní ukazatele měří míru adherence (dodržování) vydaných doporučení. Bývají vyjádřeny v procentech. Metodika vývoje procesních ukazatelů s konkrétními příklady je uvedena v PŘÍLOZE 5C VÝVOJ PROCESNÍCH UKAZATELŮ ODVOZENÝCH Z DOPORUČENÍ VYDANÝCH V KLINICKÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPECH. Souhrn a doporučení Důsledné prosazení exaktních formulací jednotlivých doporučení a zvládnutí metody vývoje procesních ukazatelů jsou dvě klíčové podmínky pro efektivní implementaci KS do klinické praxe s cílem skutečně zlepšit péči. Vytvořili jsme metodický základ pro obě tyto podmínky a ověřili jej v praxi. Na tento první krok je však třeba navázat důsledným dodržováním požadavku na exaktní formulace klíčových doporučení a systematickým vývojem procesních ukazatelů v rámci dalších aktivit týkajících se vývoje Národní sady klinických standardů zdravotních služeb. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 9 z 9

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23.

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. dubna 2014 Osnova prezentace co je hraniční výrobek kdo je oprávněný ke

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více