Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah doporučení, kritérium, ukazatel"

Transkript

1 Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS /2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek... 2 Úvod... 2 Typy doporučení... 2 Aspekty třídění doporučení... 3 Explicitní nebo implicitní... 3 Doporučení komu? Týkající se čeho?... 3 Závažnost doporučení a míra diskriminace nežádoucích postupů... 4 Typy akcí a situací, ke kterým se doporučení vztahuje... 4 Způsob formulace (klíčových) doporučení... 5 Příklady vhodného použití... 6 Příklady nevhodného použití... 6 Doporučení kritérium ukazatel... 6 Zdánlivý konflikt mezi doporučeními a Donabedianovým schématem... 8 Vývoj procesních ukazatelů... 9 Souhrn a doporučení... 9

2 Přehled použitých výrazů a zkratek Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK. Výraz Zkratka Výklad Evidence based medicine EBM Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Klinický doporučený postup NRC KDP Jedná se o odborný základ KS bez měřitelných klinických kritérií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Klinický standard NRC KS Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik NRC. Maligní pleurální mezoteliom MPM Zhoubné onemocnění pohrudnice většinou jako důsledek profesionální expozice azbestem Mezinárodní klasifikace MKN-10 Klasifikace obsahující názvy a kódy diagnóz nemocí, 10. revize TNM TNM klasifikace zhoubných novotvarů, vyjadřuje pokročilost vývoje a šíření nádoru Test okultního krvácení do TOKS Test prováděný jako prevence nádorů trávicího traktu stolice NRC = Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Úvod Klíčová doporučení jsou základní systémovou osou KDP. Reprezentují pokud možno stručný a výstižný popis podstatných skutečností, které by měly být realizovány nebo jinak zajištěny s cílem podpořit kvalitní a bezpečnou péči a eliminovat zbytečné náklady. Doporučení jsou v KDP popsána v pořadí, ve kterém jsou v praxi uplatněna v obvyklém průběhu procesu péče. To může někdy činit obtíže, pokud je proces složitý a obsahuje hodně variant rozhodování. Doporučení by měla být formulována tak, aby bylo možné z nich odvodit jedno, nebo více klinických kritérií. Klinické kritérium formuluje jednoznačným způsobem nějaký významný aspekt doporučení, podle kterého lze posuzovat míru adherence (dodržování) daného doporučení v konkrétním případě. Jedno doporučení může být proto vyjádřeno více klinickými kritérii. Kritéria musí být formulována tak, aby bylo možné je využít k definici tzv. procesního ukazatele, který již zcela exaktně měří míru adherence daného aspektu doporučení. Tato kapitola rozebírá a popisuje metodické okolnosti vztahu doporučení kritérium ukazatel. Typy doporučení Pokud chceme zajistit, aby vydávaná doporučení byla určitá, jednoznačná a orientovaná na konkrétní problémy poskytované péče, musíme být schopni je také klasifikovat z různých hledisek. Je to základní požadavek systematizace, která je v oblasti vývoje KDP důležitá. Proto doporučení třídíme podle více hledisek, která mají nějaký vztah k různým parametrům péče, nebo k parametrům vzniku a kvality vlastních doporučení. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 2 z 9

3 Aspekty třídění doporučení Explicitní nebo implicitní Explicitní forma doporučení přímo formuluje, co má někdo dělat (splňovat), doporučení je většinou možné vztáhnou ke konkrétní roli v systému péče (např. doporučujeme, aby praktický lékař provedl vyšetření TOKS u pacientů ve věku nad XX let věku). Implicitní forma není a priori formulována jako doporučení ke konkrétní akci, nebo odpovědnosti konkrétní role a ponechává se na uvážení poskytovatele, zda a jak toto doporučení zajistí (např. pokud jsou uvedeny referenční hodnoty ukazatelů, cílové hodnoty apod., tak nemusí být výslovně napsáno, že je doporučeno, aby jich lékař dosáhl, ale přesto takové sdělení má povahu určitého doporučení). Tato forma bývá někdy nazývána také jako odborný výrok. Odborný výrok je většinou odbornou informací, jejíž vztah k nějaké akci si musí poskytovatel péče dále odvodit podle konkrétních podmínek, nebo ani takový vztah nastat nemusí. Příklad odborného výroku v sadě doporučení KS pro léčbu maligního pleurálního mezoteliomu (MPM) Nízký podíl MPM ve vztahu k expozici azbestu u žen není dosud dostatečně vysvětlen a zaslouží si další výzkum, včetně vyšetřování skrytých expozic azbestem a/nebo dalších etiologických faktorů 1. V dalším textu se zabýváme jen explicitní formou doporučení. Doporučení komu? Týkající se čeho? Doporučení lze vztahovat k různým rolím v systému péče a současně k určitým dimenzím péče (např. dimenze dle Donabediana). V tabulce jsou uvedeny příklady: Doporučení komu Struktura Proces Výsledek To, co je dáno předtím, než přijde jednotlivý pacient Rozhodování u jednotlivého pacienta. Co se očekává, ale nedá se to rozhodnout Systému ZP Jaká mají být centra Služby preventivní péče Požadovaná míra pokrytí populace prevencí Systému ZP a nemocnici Vyhodnocování výsledků péče Nemocnici Lékaři Systém objednávání, indikační semináře vše, co zajišťuje správný posun pacientů v systému Jak má být vybaven operační sál Jakou má mít atestaci, pokud chce něco dělat Jaké případy mají být centralizovány Sběr dat Sledování ukazatelů Zajištění multidisciplinárních konzultací Do jakých nemocnic má pacienta posílat Jak má pacienta vyšetřovat, léčit, operovat 1 FORCE Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma autorů A. Scherpereel, P. Astoul, P. Baas, T. Berghmans, H. Clayson, P. de Vuyst, H. Dienemann, F. Galateau-Salle, C. Hennequin, G. Hillerdal, C. Le Pe choux, L. Mutti, J-C. Pairon, R. Stahel, P. van Houtte, J. van Meerbeeck, D. Waller and W. Weder. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 3 z 9

4 Závažnost doporučení a míra diskriminace nežádoucích postupů Doporučení mají z hlediska dosažení vytýčeného cíle, tj. zlepšování kvality a efektivity péče, různou účinnost. Je pravděpodobné, že doporučení zacílená na známé a závažné nedostatky péče v českých podmínkách budou mít velký potenciál zlepšovat péči. Musí však mít také dostatečnou kvalitu, aby byl jejich účinek zajištěn. Doporučení, která mají zásadní vliv na zlepšování péče, jsou považována za klíčová (major recommendations). V našich textech je značíme zkratkou KD. Nelze stanovit žádnou ostrou hranici, které doporučení je nebo není klíčové, záleží většinou na názoru a rozhodnutí autorského týmu. KD jsou dle naší metodiky zpracována tak, aby bylo možné je vydat samostatně. Většinou jsou v rámci vývoje nejdříve zpracována tato KD a po jejich předběžné oponentuře a akceptaci je teprve dokončen celý dokument KS. Doporučení mohou více, nebo méně diskriminovat nežádoucí postupy. Vyšší míru této diskriminace mají doporučení, která představují hodně striktní výběr správných postupů a vylučují postupy nebezpečné pro pacienta, nebo postupy neefektivní. Vyšší míra rozlišení žádoucích a nežádoucích postupů je podmíněna vyšší mírou určitosti předmětu daného doporučení v reálném životě (lze poměrně přesně popsat, jaké stavy mohou nastat a které chceme vyloučit). V podmínkách s vyšší mírou neurčitosti, která je ovšem v medicíně dost častá (s vyšším výskytem náhodných stavů jako je např. oblast kritické péče, nebo oblast genetiky) nemohou být doporučení příliš striktní, protože nemohou postihnout širokou variabilitu klinických situací, které mohou nastat a které mají vliv na rozhodování. Taková doporučení pak samozřejmě mají i nižší váhu (závažnost). Typy akcí a situací, ke kterým se doporučení vztahuje Zajištění podmínek péče (kvalifikační předpoklady). Doporučení může vést ke snaze zajistit vyšší kvalifikaci pracoviště (to se tedy netýká konkrétního případu pacienta) nebo k přeložení pacienta na jiné pracoviště, které kvalifikační předpoklady splňuje (to se týká konkrétního případu pacienta). Používání nějakého klasifikačního systému příklad: Je doporučeno používat sedmou TNM klasifikaci zhoubných novotvarů z r Poskytuje srovnávací základ pro diagnózu, prognózu a řízení péče. Aktualizovaná klasifikace od International Mesothelioma Interest Group je očekávána v nejbližších letech (KKPFT0017 Klinický standard komplexní péče o pacienty s maligním pleurálním mezoteliomem. K výběru konkrétní diagnostické a léčebné akce, strategie Technologie postupu, nebo výběr konkrétního léku tyto detaily mohou být někdy pod rozlišovací hranicí KS. Odborné podmínky poskytování péče Je doporučeno poskytnutí neoadjuvantní chemoterapie před zahájením chirurgického řešení jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a to za podmínek klinické studie. Ověřování postupu u konkrétních pacientů doporučení ke sběru dat Obecné zlepšení nějakých podmínek, což není vztaženo ke konkrétnímu případu pacienta sběr dodatečných dat je vhodné zajistit formou klinického registru. Doporučení se mohou vztahovat k různým dimenzím kvality (přístup, návaznost, přiměřenost struktury a postupů, účinnost, hospodárnost, přijatelnost, bezpečí, výkonnost). Doporučení, která nelze vztáhnou ke konkrétnímu případu pacienta, nelze ve většině případů považovat za klíčová. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 4 z 9

5 Způsob formulace (klíčových) doporučení Dle metodiky a osnovy NRC je za každou kapitolou dokumentu KS uveden souhrn klíčových doporučení obsažených v dané kapitole. Bohužel se často stává, že uvedená stanoviska nemají logicky a svým obsahem charakter doporučení, nebo alespoň tak nejsou formulována. Někteří autoři mají snahu uvádět v těchto souhrnech pouze heslovitý výčet faktů nebo procedur, bez uvedení souvislostí a jakýchkoliv doporučení (z textu není zřejmé, co a za jakých okolností se zde doporučuje). Proto se snažíme autory v tomto smyslu usměrňovat tak, aby byly požadavky na doporučení splněny. Požadavky na doporučení a klíčová doporučení (KD) jsme formulovali následujícím způsobem: Doporučení jsou formulována s cílem podpořit správné postupy a zvyšovat tak kvalitu a efektivitu péče. Doporučení dávají samostatně smysluplný text (samostatně publikovatelný text). Doporučení by měla být koncizní. Požadavek na konciznost nesmí vést k tomu, že doporučení jsou nahrazována heslovitými položkami. Vlastní doporučení splňující požadavky na gramatickou stavbu věty většinou začíná slovy doporučuje se. Doporučení musí obsahovat větné členy ve tvarech: kdo?, komu?, kdy? resp. za jakých podmínek?, kde? co? (poskytuje co?). Doporučení musí být logicky úplné (co konkrétně se doporučuje, čeho a koho se to týká, ev. netýká, zda existují nějaké časové parametry doporučení a ev. podmínky, za kterých doporučení platí). KD musí být konzistentní s EBM (uvedeným a klasifikovaným v KDP). Tedy i formulace doporučení by měla být pečlivě zkoumána, aby neříkala něco jiného (např. specifičtějšího, konkrétnějšího) než je formulace, vyplývající z uváděných referencí EBM. Doporučení může mít povahu nedoporučení něčeho; např. to může být konstatování, že navzdory zaběhnutému zvyku něco doporučovat, se nepodařilo prokázat účinnost, resp. výhodu oproti něčemu jinému. Pak jde spíše o nějaké konstatování; to lze připustit. Vždy to ale musí mít dopad na rozhodování při poskytování péče. Jinak by se jednalo o komentář, ne o doporučení. Mezi KD nepatří doporučení adresovaná někomu jinému, než poskytovatelům péče. Např. doporučení zřídit datový registr pro nějaký klinický stav, nebo doporučení něco zkoumat. Tato doporučení mohou být v KDP, ale nejsou to KD, o kterých zde pojednáváme. Mezi KD také nepatří nějaká důležitá (samostatná) konstatování z oblasti patofyziologie, farmakokinetiky. Mohou se ale objevit jako zdůvodnění skutečného doporučení. Součástí textového odstavce KD doporučení je vždy vlastní doporučení ( doporučuje se ) a připouští se krátké zdůvodnění, nebo komentář, vždy však s ohledem na maximální stručnost. Naopak se zakazuje uvádět pouze samostatná zdůvodnění něčeho nebo komentáře, byť by z jejich obsahu bylo možné usuzovat na nějaké doporučení. Vyžaduje se, aby uvedená doporučení POKUD MOŽNO pokrývala HLAVNÍ PROCES KDP s možnými výjimkami v případě, že nejsou k dispozici vhodná doporučení dostatečně podložená EBM. V tom případě se ale jedná o určitý nedostatek daného KDP. Je vhodné mezi doporučení uvést, že je věc nejasná, výsledky studií jsou rozporné (tedy vlastně nejde o doporučení, ale konstatování stavu znalostí). Pokud existuje převládající avšak mylný názor, že je něco užitečné, pak je vhodné formulovat i skutečnost, že EBM to neprokázala. KD (pro ně to platí stejně nebo více, jako pro celý KS) by měla být inovativní. Tedy KD by se měla týkat situací, kdy se něco provádí málo, nebo na základě chybných kritérií (vyhodnocení podmínek), nebo naopak se to provádí často, ale přitom pro účinnost postupu chybí doklad, nebo je přímo neúčinnost prokázána. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 5 z 9

6 Nepovinnou položkou doporučení jsou krátká: o o o o zdůvodnění, vysvětlení, komentáře, odkazy (používají se všude tam, kde by zdůvodnění, vysvětlení, nebo komentáře byly neúnosně dlouhé). Příklady vhodného použití TKGAE0022 Klinický standard chirurgického ošetření dospělých s Crohnovou nemocí Pořadí Doporučení Klasifikace Odkaz na literaturu Klinické hledisko 1. a) Rozsah střevní resekce tenkého střeva a ileocékální oblasti by neměl být větší než je makroskopické postižení Crohnovy nemoci. EL1b,RGB 1. Fazio VW, Marchetti F, Church M, Goldblum JR, Lavery C, Hull TL, Milsom JW, Strong SA, Oakley JR, Secic M. Effect of resection margins on the recurrence of Crohn's disease in the small bowel. A randomized controlled trial. Ann Surg Oct;224(4):563-71; discussion Hodnocení: doporučení je správně formulováno formou větné stavby, je zřejmé co se doporučuje a jaký je klinický kontext (ten navíc vyplývá z toho, v jaké části procesu péče je toto doporučení uvedeno). Je uveden odkaz na literaturu. Příklady nevhodného použití KKCCS0008 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se zhoubným onemocněním anu Pořadí Doporučení Klasifikace Odkaz na literaturu Klinické hledisko 13 b) Pozitivní odpověď na CHRT II/A-B Hodnocení: doporučení je formulováno heslovitě s použitím zkratky, která není vysvětlena a není zřejmý žádný klinický kontext, ke kterému se doporučení vztahuje. Chybí odkaz na literaturu. Doporučení kritérium ukazatel Tato triáda vypadá na první pohled samozřejmě, ale je dost obtížné formulovat přesné hranice, i najít nějaký vhodný a typický příklad. Charakteristiky klíčového doporučení, klinického kritéria a ukazatele: 1. Klíčové doporučení je (pouhým) textem formulované odborné stanovisko zaměřené na zlepšení kvality nebo efektivity péče, vycházející z EBM (a hodnocené dle úrovně vědeckého důkazu). Mělo by se týkat pokud možno pouze jednoho, jednoznačně vymezeného aspektu péče, ke kterému lze stanovit alespoň jedno klinické kritérium. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 6 z 9

7 2. Klinické kritérium je co nejpřesnější textová formulace parametru hodnotícího nějaký aspekt (kvality, nebo efektivity) péče obsažený v doporučení. Nemusí obsahovat informace o způsobu měření, ev. standardizace, nebo formě statistické publikace tohoto parametru. K jednomu KD může být vztaženo více vhodných klinických kritérií, obvykle je ovšem jedno KD reprezentováno jedním klinickým kritériem. Rovněž lze říci, že je vhodné formulovat KD tak, aby mohlo být vyjádřeno jedním, nebo co nejmenším počtem klinických kritérií. 3. Procesní ukazatel je odvozován z klíčového doporučení vydaného v KDP a to prostřednictvím klinického kritéria, které představuje nějaký aspekt kvality a exaktně logicky formuluje, co se má měřit. Procesní ukazatel představuje míru dodržování (adherence) daného doporučení. Ukazatel je logicky a matematicky exaktně definovaný vztah vyjadřující výsledek měření v rámci odpovídajícího klinického kritéria. K jednomu klinickému kritériu můžeme navrhnout jeden, nebo více ukazatelů. Ukazatel obsahuje vyčerpávající informace o způsobu a podmínkách měření, ev. standardizaci a formě statistické publikace tohoto parametru. V rámci dokumentu KDP je většinou použit odkaz na konkrétní ukazatel registrovaný v Národní sadě ukazatelů zdravotních služeb (viz také PŘÍLOHA 5A METODY VÝVOJE UKAZATELŮ KVALITY A EFEKTIVITY PÉČE), ve které je pak ukazatel publikován se všemi technickými detaily. Příklad literatury Název Typ doporučení Vydavatel Fibrilace síní Klinický doporučený postup Datum vydání Červenec 2006 Klinické doporučení č. 1 Klinické kritérium Výjimka Ukazatel péče National Institue for Health and Clinical Excellence EKG vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů, u nichž byl zaznamenán nepravidelný puls a je u nich tedy podezření na fibrilaci síní. Všem pacientům, kteří se dostavili do zdravotnického zařízení primární či sekundární péče s anamnézou hypertenze, srdečního selhání, diabetu či iktu a všimli si nepravidelnosti pulsu, bylo nabídnuto EKG vyšetření a jakákoliv nová diagnóza fibrilace síní byla zaznamenána. Nebyla stanovena Podíl pacientů s nově zachycenou fibrilací síní při EKG vyšetření na základě anamnézy nepravidelného pulsu Příklad z našeho projektu u ukazatele TKNEU0001 Technologický klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 7 z 9

8 Lokalizace v procesu (blokové schéma) Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele definice 1 1. Diagnostiku a léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění je vhodné konzultovat v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). D 03/P1 konzultací pacientů s AINSO 03/P2 konzultací v TRC s PM/DM Podíl pacientů s autoimunitním nervosvalovým onemocněním, u kterých byla provedena konzultace v Centru pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů s PM/DM, u kterých byla provedena konzultace i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění IVIG a VPF je vhodné provádět v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě léčby IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). D 03/P3 léčby IVIG a VPF 03/P4 léčby v TRC s PM/DM Podíl pacientů léčených IVIG a VPF v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů léčených IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) 2 3. Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění pomocí VPF nebo jinou adekvátní eliminační metodu je možné provádět ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče (optimálně typu 2I9 dle platného Sazebníku výkonů nebo multioborovou s ošetřovacím dnem minimálně 00658) a odpovídajícím separátorem krevních elementů nebo přístrojem pro extrakorporální imunoadsorpci. D 03/P5 léčby VPF na JIP Podíl pacientů léčených VPF ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče a separátorem dle doporučení Vztah těchto tří pojmů lze vyjádřit následujícím způsobem: Doporučení zaměřené na aspekty kvality Klinická kritéria logicky přesně popisující aspekty kvality Procesní ukazatel měřící míru naplněného kriteria vyjádřenou v % všech případů Zdánlivý konflikt mezi doporučeními a Donabedianovým schématem Z názvu klinický doporučený postup jakoby vyplývalo, že všechna doporučení se musí týkat postupů, tedy jednotlivých kroků procesu péče. Tuto úvahu podporuje i fakt, že z doporučení jsou odvozovány procesní ukazatele. Přitom Donabedian popsal rámec péče tak, že sestává ze struktury, procesu a výsledků. Podle toho jsou také rozděleny ukazatele na strukturální (např. počet operací), procesní a výsledkové (např. nemocniční mortalita). Doporučení se však mohou týkat nejen procesu péče (i když toho se týká většinou nejvíc doporučení), ale i jeho struktury (např. kvalifikačních předpokladů, doporučeného počtu operací) a výsledků (např. jaké výsledky se mají sledovat). Situace se ještě komplikuje tím, že doporučení se mohou týkat péče o konkrétního pacienta v konkrétní organizaci, ale i systému zdravotní péče (např. doporučení může zdůrazňovat význam preventivních vyšetření). Podle toho jsou také doporučení používána Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 8 z 9

9 resp. implementována do reálné praxe. Doporučení týkající se činnosti konkrétní organizace musí být také v rámci implementace měřitelná s využitím procesních ukazatelů týkajících se dané organizace. Tedy doporučení, jaké vybavení má mít dané pracoviště, lze měřit pouze logickou proměnnou má/nemá a v druhém případě by se pacienti v této nemocnici neměli vůbec vyskytovat. Tedy aplikovat na toto doporučení procesní ukazatel určený pro používání v konkrétní nemocnici nemá smysl (není to ani možné, museli bychom leda počítat počty pacientů, kteří byli do nemocnice přijati v rozporu s doporučením). Rovněž doporučení, že nemocnice má sbírat data a měřit např. mortalitu, lze měřit procesním ukazatelem, který vyjadřuje podíl pacientů, u kterých byl proveden doporučený záznam dat a ne výsledkovým ukazatelem mortality. Pokud se doporučení týkají systému zdravotní péče, jsou také aplikována (implementována) na úrovni celonárodní (nebo alespoň regionální). Tedy i procesní ukazatele vycházející z těchto doporučení budou používána na vyšší úrovni, než je individuální poskytovatel péče. Abychom všechny tyto situace správně popsali, formulovali jsme následující pravidlo: Procesní ukazatel je vždy takový ukazatel, který vychází z doporučení bez ohledu na to, čeho se doporučení týká. Vždy však musí vyjadřovat míru adherence vůči doporučení, a pokud je doporučováno dodržení nějaké hodnoty strukturálního, nebo výsledkového ukazatele, nemění se tyto ukazatele na procesní. Vývoj procesních ukazatelů Vývoj procesních ukazatelů navazuje na zpracování všech doporučení a klinických kritérií. Procesní ukazatele měří míru adherence (dodržování) vydaných doporučení. Bývají vyjádřeny v procentech. Metodika vývoje procesních ukazatelů s konkrétními příklady je uvedena v PŘÍLOZE 5C VÝVOJ PROCESNÍCH UKAZATELŮ ODVOZENÝCH Z DOPORUČENÍ VYDANÝCH V KLINICKÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPECH. Souhrn a doporučení Důsledné prosazení exaktních formulací jednotlivých doporučení a zvládnutí metody vývoje procesních ukazatelů jsou dvě klíčové podmínky pro efektivní implementaci KS do klinické praxe s cílem skutečně zlepšit péči. Vytvořili jsme metodický základ pro obě tyto podmínky a ověřili jej v praxi. Na tento první krok je však třeba navázat důsledným dodržováním požadavku na exaktní formulace klíčových doporučení a systematickým vývojem procesních ukazatelů v rámci dalších aktivit týkajících se vývoje Národní sady klinických standardů zdravotních služeb. Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Stránka 9 z 9

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Příloha5c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Úvod Pro zabezpečení přípravy komplexního setu Národních akreditačních standardů zdravotnických

Více

K čemu mohou být standardy

K čemu mohou být standardy Společné aspekty vývoje standardů a ukazatelů zdravotní péče Miloš Suchý Člen pracovní skupiny pro kvalitu MZd., NRC K čemu mohou být standardy Formalizovaná diferenciace nabídky lékaři jsou schopni popsat

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Standardy z pohledu. Jan Švihovec

Standardy z pohledu. Jan Švihovec Standardy z pohledu klinické farmakologie Jan Švihovec DOPORUČENÝ POSTUP jde o systematicky vytvářená stanoviska s cílem pomáhat lékaři nebo pacientovi (!) při rozhodování o patřičné zdravotní péči za

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů zdravotních služeb - Příloha 9 Závěrečné zprávy

Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů zdravotních služeb - Příloha 9 Závěrečné zprávy Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů - Příloha 9 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý Datum: 12.10.2009 Dokument popisující návrh výběru

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Miroslav Zvolský Brainstormingový seminář Formalizace biomedicínských znalostí, 16. 6. 2014, Faustův dům Klinické doporučené postupy

Více

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo 13.6.2011 Agenda Úvod do problematiky Způsob řízení rizika, optimalizace Proces řízení rizika Vymezení

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

Cíle zpracování dokumentu pro pacienty a jejich blízké osoby

Cíle zpracování dokumentu pro pacienty a jejich blízké osoby Zpracování a vyhodnocení informací pro pacienty Příloha 3n Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu...

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu... Obsah B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP,

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 5. prosince 2013 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Screening a primární péče

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Odůvodnění

Více

6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING

6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING 6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING DIAGNOSTICKÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII Diagnóza v populačních šetřeních Musíme rozhodnout o každé osobě v souboru, zda se vyznačuje

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

QA Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu

QA Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu QA0217 - Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností... 2

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII 4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING Screening v systému péče o zdraví Péče o zdraví (zdravotní péče) laická péče o osobní zdraví odborná péče - individuální -

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009

Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb - Příloha 1 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý,

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Název standardu Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Vypracoval autorský tým. České společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s týmem pro vývoj Národní sady

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic MUDr. Pavel Kubů Zdravotnictví: nízká míra využívání IT Finanční služby Pojištění Spotřebitelské služby Velkoobchod Obchodní služby

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii

QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností...

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

1. Představení produktu Advance Hospital Analytics

1. Představení produktu Advance Hospital Analytics Benchmarking 2014 Petr Tůma Praha, 21.5.2014 Obsah sdělení 1. Představení produktu Advance Hospital Analytics Koncept produktu Globální analýza Speciální analýzy 2. Typické analytické postupy 3. Adresáti

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Výběrové šetření EHES

Výběrové šetření EHES Výběrové šetření EHES European Health Examination Survey Jana Kratěnová Státní zdravotní ústav Praha 26.10.2016 Lékařský dům Cíle EHES Sjednotit metodiku vyšetření v rámci Evropy, snaha o harmonizaci a

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) testosteron-undekanoátu (inekce)

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

QA Pokrytí mamografickým screeningem

QA Pokrytí mamografickým screeningem DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností... 2 2.2. Specifikace datového rozhraní... 5 3. Vstupní informace

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

POPIS DATOVÉHO ROZHRANNÍ PRO IMPORT DAT DO ASW PRO SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ

POPIS DATOVÉHO ROZHRANNÍ PRO IMPORT DAT DO ASW PRO SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ POPIS DATOVÉHO ROZHRANNÍ PRO IMPORT DAT DO ASW PRO SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 23.1.2009 Obsah Úvod... 2 Zkratky... 2 Položky povinné pro registraci zařízení... 2 Organizace... 2

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více