ANALÝZA PODNIKOVÉ KOMUNIKACE U OBLASTNÍHO ŘEDITELSTVÍ SLUŢBY CIZINECKÉ POLICIE BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA PODNIKOVÉ KOMUNIKACE U OBLASTNÍHO ŘEDITELSTVÍ SLUŢBY CIZINECKÉ POLICIE BRNO"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb ANALÝZA PODNIKOVÉ KOMUNIKACE U OBLASTNÍHO ŘEDITELSTVÍ SLUŢBY CIZINECKÉ POLICIE BRNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petr RAAB Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jindřich URBAN, Ph.D. Znojmo, 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Analýza podnikové komunikace u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a pouţil jsem jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Ve Znojmě dne 15. dubna 2010 Podpis autora

3 PODĚKOVÁNÍ V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem členům mé rodiny, kteří mě po celou dobu studia morálně podporovali. Můj dík patří i vedoucímu bakalářské práce PhDr. Jindřichu Urbanovi Ph.D. za účinnou pedagogickou a odbornou pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno, zejména vedoucí skupiny pro výkon sluţby Mgr. Wasserbauerovi, tiskovému mluvčímu Bc. Pittnerovi a pracovnici preventivně informační skupiny Bc. Krejčí, kteří mi ochotně poradili a poskytli potřebné podklady.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Petr RAAB Ekonomika a management Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb Název tématu: Analýza podnikové komunikace u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno Zásady pro vypracování: 1. S pouţitím odborné literatury zpracujete teoretickou část, která se týká problematiky firemní komunikace 2. V teoretické části se především zaměřte na literaturu, která se týká prostředí nepodnikatelského sektoru a přihlíţejte k tomu, ţe prostředí Policie ČR je velmi specifické a ne všechny teoretické poznatky jsou zde uplatnitelné 3. V praktické části se zaměřte na podnikovou komunikaci ve vybraném organizačním článku Policie ČR, tedy u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno 4. Cíl: Zmapujte současnou externí podnikovou komunikaci v Oblastním ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Navrhněte, jakým způsobem byste externí komunikaci v daném organizačním článku Policie ČR obohatil a na jaké sociální skupiny byste se při tom zaměřil.

5

6 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je analyzovat externí komunikaci u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány prostředky podnikové identity podnikový design, podniková kultura, produkt organizace, image organizace a stěţejní pozornost je věnována podnikové komunikaci. Praktická část popisuje stávající externí komunikaci u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno, cílové skupiny, pro které je určena a způsoby komunikace. V závěru praktické části jsou uvedeny vlastní návrhy na obohacení externí komunikace. Klíčová slova: externí komunikace, podniková identita, podnikový design, podniková kultura, image organizace EINLEITUNG Das Ziel dieser Bakkalaureatsarbeit ist die Analyse der externen Kommunikation bei der Gebietsdirektion der Fremdenpolizei Brünn. Die Arbeit ist in theoretische und praktische Teile eingeteilt. Im theoretischen Teil sind die Mitteln der Betriebsidentität, das Betriebsdesign, die Betriebskultur, das Produkt und das Image der Organisation beschrieben und speziell ist hier die Betriebskommunikation beachtet. Der praktische Teil bezieht sich auf die bisherige externe Kommunikation bei der Gebietsdirektion der Fremdenpolizei Brünn, auf die Zielgruppen, für die die Kommunikation bestimmt ist und auf die Kommunikationsarten. Der letzte Teil orientiert sich an eigene Vorschläge, wie man die externe Kommunikation verbessern kann. Die Schlüsselwörter: die externe Kommunikation, Betriebsidentität, Betriebsdesign, Betriebskultur, das Image der Organisation.

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Základní pojem Interní komunikace Externí komunikace PODNIKOVÁ IDENTITA Základní pojem Podnikový design Podniková komunikace Firemní kultura Produkt organizace Image organizace PRAKTICKÁ ČÁST Cizinecká policie Úkoly Oblastního ředitelství PROSTŘEDKY EXTERNÍ KOMUNIKACE Jednotný vizuální styl Logo Policie České republiky Slogan Policie České republiky Barva Police České republiky Znak cizinecké policie Sluţební dopravní prostředky Komunikace prostřednictvím podnikové kultury Silniční kontrola Vztahy s médii Účast na veletrzích... 31

8 6.4. Partneři ke komunikaci Bezpečnostní orgány sousedních států Oblast lidských zdrojů Dobrovolné návraty Preventivní činnost Spolupráce se základními školami Spolupráce s romskou komunitou Humanitární činnost NÁVRHY K OBOHACENÍ Nově narození cizinci Děti předškolního věku Děti školního věku Starší populace ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ... 43

9 1. ÚVOD Potřeba komunikace je stará jako lidstvo samo. Naši předkové se dorozumívali pomocí posunků, gest, skřeků a pohledů. S vývojem člověka se vyvíjejí i formy komunikace. Asi před lety začíná být pouţíván jazyk jako prostředek komunikace. Před 5000 lety lidstvo v několika částech světa vynalézá písmo a přidáme-li k tomu vynález knihtisku ve středověku, nic nebránilo tomu, aby se přenos informací v tištěné podobě začal rozšiřovat do všech oblastí ţivota. Nejdříve v podobě tištěných knih a později v podobě denního tisku a novin. Jako prostředky komunikace vstupují do popředí rozhlas, tisk a televize prostředky masové komunikace. Mlčeti zlato mluviti stříbro nebo mluviti zlato mlčeti stříbro. Určitě ještě existují subjekty, které uznávají první část tohoto přísloví, ale jejich heslem nebude transparentnost a otevřenost. V dnešní době, kdy otevřenost ke komunikaci hraje důleţitou roli ve vnímání organizace veřejností, vstupuje do popředí druhá inovační část přísloví, tedy potřeba někoho o něčem pokud moţno co nejkomplexněji informovat, s někým komunikovat. Tato potřeba se netýká jenom výrobní sféry, ale všech subjektů státní správy a samosprávy, organizačních sloţek státu a jím podřízených organizací, nadačních spolků, charitativních organizací a mnoha dalších subjektů, jejichţ prvořadým úkolem je v převáţné míře poskytování sluţeb. Do popředí se tak dostává lidský faktor, který se na této komunikaci bude nejvíce podílet a bude hrát nezanedbatelnou roli ve vzájemné komunikaci. Touto prací bude analyzována komunikace u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Toto téma jsem si vybral z důvodu toho, ţe cizinecká policie by měla klást na problematiku vnější komunikace značný důraz. I Česká republika se stává zemí multikulturní a umění komunikovat s lidmi, kteří pocházejí z různých sociokulturních prostředích, se stává čím dále tím důleţitějším elementem práce příslušníků cizinecké policie. 8

10 2. CÍL A METODIKA Cílem této bakalářské práce je analyzovat externí podnikovou komunikaci u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Prostudovaná odborná literatura se zaměřením zejména do oblasti nepodnikatelského sektoru se stala návodem ke zpracování teoretické části. Pozornost je věnována prostředkům podnikové identity podnikovému designu, firemní kultuře, produktu organizace a podnikové komunikaci stěţejní oblasti teoretické části. Popsána je i vzájemná vazba podnikové identity, podnikové kultury a hlavně podnikové komunikace na vytváření image organizace. V praktické části se zabývám podnikovou komunikací u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie. Nejdříve podávám základní informace o cizinecké polici a náplni její činnosti. Následuje část o prostředcích externí komunikace. Své nezastupitelné místo zde sehrává působení jednotného vizuálního stylu, podnikové kultury jako prostředků neverbální komunikace. Hlavní část popisuje předmět a formy externí komunikace a cílové skupiny, pro které je určena. Nejde o výčet všech cílových skupin. Následuje část pro moje návrhy na obohacení externí komunikace. Klíčovou cílovou skupinou pro externí komunikaci budou cizinci a své místo zde budou mít i senioři. V praktické části vycházím z vlastních poznatků získaných u svého zaměstnavatele a vzájemných konzultací s pracovníky organizace. 9

11 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1. Základní pojem Podniková komunikace vychází z vedení firmy a je zaměřena interně (dovnitř organizace na jednotlivé útvary, na zaměstnance), tak i externě (navenek na cílové skupiny veřejnosti). Ve vnějších vztazích je nejdůleţitější mít dobré vztahy s těmi segmenty veřejnosti, které jsou pro organizaci klíčové. V sektoru státní správy chápeme celou problematiku v širším kontextu jako komunikaci instituce, organizace, společnosti či státu (FORET, 2006, str. 44) Interní komunikace Klíčovou roli v organizaci má její management. Jednou z úloh v sociální komunikaci v organizaci je jeho podíl na vymezení a zajištění odpovídající organizační struktury a rovněţ vnitřního a vnějšího pracovního prostředí. Vnitřní komunikace přímo ovlivňuje mezilidské vztahy v organizaci, ale také vztah zaměstnanců k ní. Jde o komunikaci horizontální, vertikální a diagonální. Důleţitou součástí interní komunikace je výměna informací mezi vedením a zaměstnanci. Mezi nejznámější komunikační kanály, kterými probíhá komunikace patří: - ústní (porady, rozhovory); - písemná komunikace (časopisy, noviny, věstníky, nástěnky); - intranetová komunikace. Ústní komunikace probíhá mezi pracovníky v přímém, resp. bezprostředním kontaktu, a to zejména: - tváří v tvář mezi jednotlivci; - ve formě diskuse u kulatého stolu; - na konferencích a shromáţděních; - v pracovních skupinách, v pracovních týmech. Jde o formu mezilidské interakce, kdy obě zúčastněné strany mají moţnost doptávat se, vysvětlovat a docílit tak vzájemného porozumění. Klíčovým nástrojem vnitřní komunikace jsou porady. Pod pojmem interní komunikace je chápán řízený, tedy formální proces komunikace v organizaci. V organizaci probíhá komunikace i neformálně, neřízeně. Například, kdyţ se sejdou pracovníci na obědě, hovoří o své práci, o záţitcích, vztazích, sympatiích a citech (BEDRNOVÁ a kol., 2007, str ). 10

12 Cílem můţe být posílení identifikace zaměstnanců s organizací, budování jejich loajality a vytváření pozitivního klimatu projevujícího se zdravou soutěţivostí, motivací, pocitem spoluodpovědnosti za úspěch organizace. Mezi hlavní cíly komunikace patří: - informovat pracovníky organizace o cílech, úspěších; - motivovat pracovníky; - vytvářet vhodné pracovní podmínky pro práci (SVĚTLÍK, 2005, str. 209). Písemná komunikace má své nezastupitelné místo. Nejdůleţitější výhodou písemné komunikace je uchování informace ve stejné kvalitě. Vyuţívá se nejčastěji, tam kde je třeba informaci zachovat v písemné podobě, např. výstupy z jednání, porad zadání důleţitých úkolů, termínů či přesných parametrů. Vedle jiţ zmíněných komunikačních nástrojů sem patří: - časopisy informují o úspěších firmy, u zaměstnanců přispívají k zvyšování jejich sounáleţitosti k organizaci; - podnikové noviny či zpravodaje vycházejí častěji neţ časopisy a jsou více zaměřeny na zaměstnance a jejich potřeby, obsahují-li informace o plánech vedení a moţných dopadech na pracovníky, zvyšují tím jeho účinnost; - oběţníky plní funkci naléhavých či aktuálních zpráv; - nástěnky. Intranetová komunikace osloví či zasáhne větší mnoţství cílové skupiny najednou, zajistí obousměrnost kanálů, rychlost přenosu informací, jejich dostupnost i v nestandardním čase. Patří sem a intranet, firemní konference (včetně telefonických a videokonferencí, elektronická podoba zpravodaje) (BEDRNOVÁ a kol., 2007, str ) Externí komunikace K formování konkrétní komunikační strategie organizace je nutné vţdy přistupovat podle aktuální situace, konkrétních poţadavků a potřeb. Nezbytným úkolem pro budování efektivních vztahů s vnější veřejností je určení cílových skupin. Identifikace, určení skupiny veřejnosti podle stanovených kritérií, je nezbytné pro přípravu strategie interakce, pro zvolení komunikačních kanálů a volbu komunikačního prostředku. Nezbytnost komunikace organizace a budování vztahů s různými skupinami veřejnosti se projevuje tím výrazněji, čím širší spektrum autonomních celků v sociálním prostředí začíná působit. S nutností komunikace organizace roste význam sdělovacích prostředků, které se 11

13 s nástupem rozhlasu, televize a internetu staly hlavním nástrojem public relations. Význam masových médií v sociální komunikaci nespočívá ani tak v jejich vlivu na příjemce, ale zejména v nepřímém, pozvolném a dlouhodobém vlivu, který mají na lidskou kulturu a organizaci sociálního ţivota. Budování efektivních vztahů s médii, podobně jako výběr vhodného média, patří mezi hlavní zásady profesionální práce s veřejností. Dobré vztahy s médii se mohou stát předpokladem pro budování dobré image organizace. (BEDRNOVÁ a kol., 2007, str ) Mezi skupiny, se kterými je potřeba co nejúčelněji a co nejčastěji prostřednictvím public relations komunikovat patří: - obyvatelstvo a spotřebitelé organizace představuje na nejrůznějších úrovních významný prvek společnosti a má vůči komunitě nemalé povinnosti. Proto také musí udrţovat vysokou prestiţ v povědomí nejširší veřejnosti. Výsledky se pak dostaví v klíčových situacích, které se týkají bezprostředně okolí organizace. - politická prostředí, vláda, krajské úřady a další zastupitelstva. Organizace, která je neustále v kontaktu s orgány státní správy samosprávy a trvale je informuje, získává u nich značnou výhodu. Organizace, která pravidelně poskytuje informace působí vůči orgánům státní správy profesionálně. - pracovní prostředí, odbory, podnikové rady, spolupracovníci a zaměstnavatelé: Programy firemních komunikací a firemní kultury jsou nástroje rozvíjení důvěry a porozumění a spokojenosti mezi vnitřní veřejností. Patří sem hodnocení pracovníků, odměny a kulturní aktivity. Ve vztahu k odborům jde o předcházení konfliktům a jejich případné řešení. Odboroví pracovníci jsou zapojování do nejrůznějších aktivit organizace jsou zváni na účast představitelů na jednání vedení firmy. - média jde o udrţení zájmu medií o organizace a vzájemný funkční vztah, který je zárukou, ţe média budou vnímat naši organizaci daleko srozumitelněji a s větším porozuměním. Organizace musí být vůči tisku, rozhlasu a televizi transparentní, otevřená a připravená kdykoliv se v médiích prezentovat a to ne jenom v případech krizových situací, ale i v případě prevence a vysvětlování různých hledisek a stanovisek organizace. - tvůrci mínění občanské iniciativy, zájmové organizace (spolky) - k této skupině musí organizace přistupovat s mimořádnou citlivostí. Vytvoří-li si důvěru v této cílové skupině veřejnosti, má organizace zajištěnou hráz 12

14 k předcházení útoků ze strany občanských iniciativ (SVOBODA, 2009, str ). 4. PODNIKOVÁ IDENTITA 4.1. Základní pojem Podniková identita přestavuje hlavní strategii organizace. Je také sociální technikou pro zaloţení, rozvoj a stabilizaci organizace. Disponuje určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které určitou organizaci spojují a současně ji od jiných odlišují. Obr. č. 1 Struktura podnikové identity Základ: Podniková identita Filozofie organizace Prostředky: podnikový podniková podniková produkt design komunikace kultura organizace Výsledek: Podniková image Zdroj: (SVOBODA, 2006, str ) Filozofie organizace Pro nastavení kaţdé podnikové identity je nejdůleţitější filozofie organizace (poslání organizace). Vychází z hlubších důvodů, proč daná organizace vznikla, jak funguje a kam má směřovat. Po jasně definovaném poslání organizace můţe od vedení vzejít podnikatelská vize, coţ jsou všemi zaměstnanci sdílené cíle. Představuje jasnou, motivující, sjednocující činnost všech pracovníků. Úlohou vedení je vizi jasně a stručně definovat, a pro její naplnění nadchnout a získat zaměstnance. 13

15 Mezi prostředky podnikové identity patří: - podnikový design; - firemní komunikace; - firemní kultura; - produkt organizace (FORET, 2006, str ) Podnikový design Jde o soubor vizuálních konstant, které jsou pouţívány v komunikaci uvnitř, ale především vně firmy. Grafická podoba vizuálního stylu by měla být zakotvena v design manuálu, který přesně vymezuje jejich vyuţívání. Co všechno můţe vytvářet firemní design: - název firmy a způsob jeho prezentace; - logo jako identifikační zkratka; - značka pro zviditelnění a odlišení produktu; - písmo a barvy; - sluţební grafika (propagační prvky a tiskoviny); - orientační grafika (způsoby úprav interiérů, označení budov); - oděvy zaměstnanců; - dárkové předměty (VYSEKALOVÁ, 2009, str. 40) Podniková komunikace Tvoří strategickou komunikační střechu organizace. Komunikace mají dlouhodobý záměr a jasný cíl. Budovat pozitivní postoje k organizaci i mimo něj a společně s podnikovou kulturou, podnikovým designem a produktem organizace vytváří firmě jednotný image. Má pozitivní vliv na změnu veřejného mínění. (SVOBODA, 2009, str. 36) Podniková komunikace představuje komunikační prostředky, komplex všech forem chování, jimiţ organizace o sobě něco sděluje, komunikuje s vnějším a vnitřním prostředím. Je vnějším projevem firemní identity a základním zdrojem firemní kultury. Cílem je adekvátní oslovení jednotlivých cílových skupin tak, aby byly vytvořeny pozitivní postoje k firmě, aby se firemní komunikace stala důleţitou součástí firemní identity, protoţe bez odpovídající komunikace a prezentace strategie a hodnot nelze vytvořit potřebnou image (VYSEKALOVÁ, 2009, str. 63). Součásti podnikové komunikace: 14

16 - public relations - vytvářejí a zprostředkovávají dialog s veřejností nejrůznějšími formami. Jednou ze součástí public relations je press relations, která poskytuje médiím informace ke zveřejnění; - corporate advertising - zahrnuje reklamu v médiích; - propagace stanovisek organizace vyuţívá moţnost vyjadřovat se ke společenským, politickým a dalším veřejným otázkám. Je často propojována s reklamou v médiích; - veřejná vystoupení představitelé organizace jsou vázání k nejrůznějším povinnostem, členství v různých institucích a organizacích. Jsou také zváni k společenským, správních aktivitám. Jejich vystoupení či účast zvyšuje prestiţe organizace, kterou reprezentují; - human relations - komunikace, kterou organizace uskutečňuje pro podporu vzdělávání, propagace podnikových hodnot nebo sdělování informací, prostřednictvím inzerce k získávání pracovních sil na trhu práce vně i uvnitř organizace; - investor relations - zveřejňují bilance organizace o výsledcích dosaţených za uplynulé období; - employee communications komunikace směrem k zaměstnancům ucelený vnitřní informační systém či program k informování spolupracovníků. Obvyklými prostředky jsou podnikové časopisy, dopisy vedoucích pracovníků zaměstnancům, výměna informací, filmy či různá podniková shromáţdění; - government relations metody a formy komunikace s významnými osobnostmi ve vládě, státní správě. Převáţně se jedná o lobbing. - university relations - organizace potřebují spolupracovat s vysokými školami. V praxi se projevuje tato potřeba různými účastmi na zadávání zakázek, vysílání pracovníků k účasti na výuce; - minority relations - zpracovávají významný společensko-ekonomický prostor národnostních menšin či komunit. Problematika vztahu k menšinám je aktuální v příhraničních oblastech, kde ţijí obyvatelé polské, německé či slovenské národnosti (SVOBODA, 2009, str ). 15

17 4.4. Firemní kultura Firemní kultura vyjadřuje určitý charakter firmy, celkovou atmosféru, vnitřní ţivot ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Mluvíme také o zvycích, rituálech vyuţívaných ve firmě i o hodnotách, které se projevují v obecných vzorcích chování a jednání všech pracovníků (VYSEKALOVÁ, 2009, str. 67). Firemní kultura je souhrn, jak organizace skutečně funguje, pracuje, jak si získala zaměstnance pro svoje záměry a cíle a prosazuje firemní identitu (FORET, 2006, str. 57). Firemní kultura zahrnuje: - působení firmy a jejích pracovníků navenek; - vztahy mezi zaměstnanci, jejich myšlení, vzorce chování; - celkové klima organizace, zvyklosti, ceremoniály; - co je povaţováno za klady a co za zápory; - hodnoty sdílené většinou pracovníků. Prvky firemní kultury: - symboly, např. zkratky, slang, způsoby oblékání, symboly, postavení; - hrdinové pracovníci slouţící jako model ideálního chování; - rituály oslavy, schůze, psaní zpráv, plánování, informační a kontrolní činnost; - hodnoty jde o všeobecné vědomí, co je dobré a co špatné, hodnotné či nehodnotné. Promítají se do pracovní morálky, sounáleţitosti pracovníků s firmou i do celkové orientace firmy. Nejdůleţitější pravidla firemní kultury pro organizaci: - firemní (podnikový) řád, směrnice řízení firmy (podpisový řád, zastupování managementu apod.); - směrnice pro pracovní oblékání; - pracovní doba a délka přestávek; - kodex jednání zaměstnance; - ochrana majetku (VYSEKALOVÁ, 2009, str ) Produkt organizace Produktem chápeme podstatu existence organizace. Chápeme tím tedy, ţe můţe jít hmotné statky, sluţby nebo i o myšlenky. Při budování firemní identity jsou důleţité také emocionální vlastnosti produktu. Patří mezi ně: - celkový proţitek z toho, ţe produkt vyuţívám; 16

18 - osobní identifikace s produktem; - uspokojení vkusu prostřednictvím estetických vlastností; - vliv produktu na prestiţ; - produkt jako symbol sebevyjádření Image organizace Image chápeme jako představu, kterou o naší organizaci vytváří jednotlivec, jak na základě svých osobních zkušeností, tak zejména ze sdělení a informací získaných od jiných osob či médií (FORET, 2006, str. 65). Image organizace ovlivňuje vnímání a chování cílových či vztahových skupin. Při pozitivní image firmy se vztahové skupiny chovají k firmě pozitivně a v případě negativní image se chovají negativně (např. odmítáním produktu či zaměstnáním v dané firmě). Image chápeme jako celostní pojem, jako komplexní, vícedimenzionální systém, který je ovlivnitelný v čase. Základní teze charakteristické pro tento pojem jsou: - výsledek výměny názorů mezi jednotlivce a společností, uskutečňované v konfliktní situaci; - komplexní, vícedimenzionální strukturovaný systém, který je výrazný; - skládá s objektivních a subjektivních, správných či nesprávných představ; - prochází neustále vývojem; - má kognitivní, ale i afektivní, behaviorální, sociální a osobní komponenty; - představuje ve svém výsledku zhodnocení a zjednodušení na charakteristicky proţité detaily; - je sdělitelný a lze ho analyzovat vědeckými metodami; - působí na názory a chování a podstatně je ovlivňuje; - poukazuje na psychologickou a sociální povahu objektu (VYSEKALOVÁ, 2009, str ). 17

19 Obr. č. 2 -Image organizace Podniková identita jak vypadá jak vypadá Podniková kultura co a jak dělá Image organizace Podniková komunikace co se o ní říká Zdroj: (FORET, 2006, str. 64) Z komunikačního hlediska si celý proces můţeme představit takto: Podnikovou identitu sděluje vedení zaměstnancům nástroji public relations, ale především specifickými prostředky podnikové komunikace (tištěné zpravodaje, podnikové noviny, intranet, školení, schůze, soutěţe zaměstnanců, směrnice k vyuţívání jednotného stylu, dopravní prostředky, oblečení, dopisní papíry, atd.). Ostatní sloţky vnímají identitu organizace prostřednicím marketingové komunikace ve sdělovacích prostředcích. Image organizace není výsledkem těchto komunikačních nástrojů, ale vlastní podnikové kultury, chování a všech aktivit zaměstnanců. V principu to znamená, aby designu jednotného vizuálního stylu a podnikové identitě odpovídala také kultura. Vzájemné působení těchto sloţek za podpory podnikové komunikace vyvolá u klíčových sloţek veřejnosti poţadovanou odezvu (FORET, 2006, str ). 18

20 5. PRAKTICKÁ ČÁST 5.1. Cizinecká policie Obr. č. 3 - Znak cizinecké policie Zdroj: Foto autora Cizinecká policie je specializovanou sloţkou Policie České republiky s celorepublikovou působností. V čele stojí Ředitelství sluţby cizinecké policie Praha, kterému je podřízeno sedm oblastních ředitelství sluţby. Jedním z těchto ředitelství je i Oblastní ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Působí ve třech krajích, a to v kraji Jihomoravském, Zlínském a kraji Vysočina. Sídlo má v Brně. Tab. č. 1 Rozloha krajů a počty obyvatel stav k Název kraje Rozloha km² Počet obyvatel Jihomoravský Vysočina Zlínský Celkem Zdroj: (ČSÚ, 2010) Obr. č. 4 - Budova Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno 19

21 Zdroj: Foto autora Oblastní ředitelství sluţby cizinecké policie Brno vzniklo 1. ledna 2008 po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Den vstupu do Schengenského prostoru znamenal pro cizineckou policii opuštění referátů cizinecké a pohraniční policie na hraničních přechodech, kde se prováděly hraniční kontroly. Nové inspektoráty cizinecké policie vznikly ve vnitrozemí. Se změnou dislokace útvarů souvisela i změna formy práce. Oblastnímu ředitelství sluţby cizinecké policie Brno je podřízeno devět inspektorátů cizinecké policie, odbor specializovaných činností, zařízení pro zajištění cizinců Poštorná, které slouţí v převáţné míře k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a od 1. listopadu 2009 i Přijímací středisko cizinců Zastávka u Brna, jehoţ hlavním úkolem je přijímání prohlášení o mezinárodní ochraně v České republice. To, čím se odlišují jednotlivé sloţky Policie je v jejich specifikaci, zaměření, poslání, vizi a strategii s jakými přistupuje sloţka ke své činnosti dané zákonem. Posláním Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno je zajištění kvalitní a efektivní sluţby veřejnosti, plnění úkolů a povinností dané zákonem o Policii České republiky a zákonem o pobytu cizinců na teritoriu oblastního ředitelství všemi pracovníky. Vizí Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno je, ţe je plnohodnotným společenstvím všech jeho součástí, které na svém úseku společně vykonávají činnost k zajištění oprávněných poţadavků vedoucí k maximální spokojenosti a důvěře zákazníka. Vizí je současně 20

22 i aktivní činnost všech zaměstnanců Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno zabránit nelegálnímu vstupu neoprávněných osob na území České republiky. Pro letošní rok 2010 si stanovila cizinecká policie priority, mezi které patří: - sníţení nelegální migrace v Schengenských podmínkách; - důsledná kontrolní činnost vyplývající ze zákona o pobytu cizinců; - moderní informační technologie; - optimalizace personálních vztahů; - spolupráce zaměřená na integraci cizinců, poskytování informací, přednášková činnost ve spolupráci s neziskovými a jinými organizacemi zaměřená na pobyt cizinců v České republice a negativní projevy rasismu a xenofobie na školách, zlepšení informovanosti o realizovaných projektech v problematice menšin a rasové nesnášenlivosti; - profesionální přístup k veřejnosti; - systematické vytváření pozitivního obrazu o sluţbě cizinecké policie a její činnosti; - dodrţování etického kodexu; - vnitřní a vnější komunikace; - vzdělávání policistů zvyšování odborné připravenosti; - mezinárodní spolupráce; - boj proti korupci (Policie ČR,2010a) Úkoly Oblastního ředitelství Oblastní ředitelství sluţby cizinecké policie plní tyto úkoly: - v rozsahu své působnosti na úseku státní správy ve věcech povolování vstupu, pobytu a ukončování pobytu cizinců; - vyhodnocuje pravost dokladů, veřejných listin a cenin; - provádí kontrolu stavu značení státní hranice; - spolupracuje při zajišťování veřejného pořádku; - dohlíţí na silniční provoz a ţivotní prostředí; - provádí ochranu vnitřních hranic při jejím dočasném znovuzavedení, dle nařízení Evropského parlamentu; - plní úkoly v trestním řízení; 21

23 - odhaluje, oznamuje a projednává přestupky a správní delikty ve věcné příslušnosti; - podílí se na plnění závazků vyplývajících mezinárodních smluv; - spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými osobami; - vede vlastní evidence a provozuje informační systémy. 6. PROSTŘEDKY EXTERNÍ KOMUNIKACE 6.1. Jednotný vizuální styl Jak tedy komunikuje Oblastní ředitelství sluţby cizinecké policie s veřejností? Prostředkem komunikace je firemní design (nebo-li jednotný vizuální styl). Vizuálním stylem chápeme jednotné označení budov, kanceláří, směrových tabulí v budovách, pouţíváním jednotného hlavičkového papíru, jednotného druhu písma, barvy, vizitek a jednotného označení sluţebních dopravních prostředků. Jednotný vizuální styl je ustálen a definován grafickým manuálem, který ve spolupráci s firmou EURO RSCG Praha Policie České republiky sjednotila v jeden ustálený celek komunikace Logo Policie České republiky Autorem loga Policie České republiky je akademický malíř Vlastimil Housa, které vytvořil jiţ v roce Základem je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně půlena. Ve středu je umístěn pravidelný kříţ s rameny ve tvaru lípových lístků. Kolem hvězdy je kruhový nápis Police České republiky provedený velkými písmeny. Nápis je ohraničen vnějším okruţím Slogan Policie České republiky Slogan Pomáhat a chránit vyjadřuje sdělení Police České republiky veřejnosti, co je základním posláním kaţdého policisty Barva Police České republiky Barvou Policie České publiky a tedy i cizinecké policie je tmavě modrá, doplněná středně modrou a světle moudrou. Proč modrá barva? 22

24 Z hlediska symboliky má modrá barva význam jako zdroj pro klid, mír, uvolnění a je barvou příjemné atmosféry. Je barvou dobromyslného idealisty, který má sklon k nezištnosti, k ochotě pomáhat a pro kterého je klid, pořádek a mír to, o co je hodno bojovat. Modrá barva také symbolizuje samostatnost, plnění povinností, úctu k zákonu a pořádku. Modré oblečení působí vznešeně, elegantně a nenápadně. Vyvolává pocit klidu, harmonie a bezpečí a poskytuje tím uvolnění a spokojenost. Pokud se člověk obklopuje modrou barvou oblečení, auto, byt a nábytek je pravděpodobné, ţe má (nebo postupně získá) velkou víru a důvěru v lidstvo a jeho vývoj. Je schopen dobře a přesně formulovat své myšlenky a přesvědčení druhých. Mentální význam modré barvy je úcta k autoritám, podporuje schopnost vyjednávat. Pokud pouţíváme modrou v situacích, které vyţadují čestnost, přímočarost, upřímnost, znamená to, ţe tuto barvu dokáţeme chápat a ocenit. S modrou barvou koresponduje i barva sluţebního stejnokroje, který je taktéţ tmavě modrý, se světle modrými doplňky. Obr. č. 5 - Policista ve sluţebním stejnokroji Zdroj: Foto autora Znak cizinecké policie Jiţ od 13. století stateční Chodové střeţili bedlivě česko-bavorskou hranici. Ve známost vešli knihou od Aloise Jiráska, kterou ilustroval Mikoláš Aleš. Choda 23

25 namaloval v dlouhém plášti, který má na hlavě chodský širák, v rukou čakan a u nohou mu sedí soustředěný pes s krátkýma ušima a hustou srstí. Právě hlava tohoto druhu psa se stala symbolem znaku cizinecké policie. Hlava chodského psa je umístěna na modrém podkladu, který je ohraničen okruţím v barvě bílo-červeno-modré trikolóry Sluţební dopravní prostředky Součástí vizuálního stylu jsou i sluţební dopravní prostředky a jejich barevné provedení. V současné době probíhá u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno výměna sluţebních dopravních prostředků za nové vozy, které vzešly z výběrového řízení zahájeného dne 28. března Výměna dopravních prostředků je naplánována na roky 2008 aţ Výběrové řízení vyhrála společnost ŠKODA AUTO a.s., která nabídla prodej aţ 3500 vozidel. Policie České republiky odebere 3200 vozidel, 2300 vozidel v provedení práva přednosti v jízdě a 900 vozidel v civilním provedení, za celkovou cenu 1,322 miliardy korun českých s DPH. Vozidla budou nakupována v typu Octavia sedan, Octavia combi v policejní úpravě. V roce 2008 bylo nakoupeno 1400 vozů. V roce 2009 bylo přiděleno Oblastnímu ředitelství sluţby cizinecké policie Brno 28 nových vozidel v provedení práva přednosti v jízdě a 2 vozy Schengenbus v novém provedení. Nové sluţební dopravní prostředky jsou v barvě stříbrné metalízy. Na přední kapotě je umístěno na samolepící nálepce logo Policie České republiky, dle grafického manuálu určené pro sluţební dopravní prostředky. Na bocích sluţebních vozidel jsou umístěny samolepící modro-ţluté reflexní nálepky. Na modré samolepící nálepce v prostoru předních dveří je slogan Pomáhat a chránit a v zadní části sluţebního vozu je označení telefonního sluchátka s číslem 158 (číslo pro bezplatné telefonní spojení na Policii České republiky, sloţky integrovaného záchranného systému). 24

26 Obr. č. 6 - Sluţební vůz Policie České republiky Zdroj: Foto autora Vedení oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno si je vědomo, jaký význam má pouţívání všech sloţek jednotného vizuálního stylu na zaměstnance a širokou veřejnost, proto dbá na jeho důsledném dodrţování Komunikace prostřednictvím podnikové kultury Nejdůleţitějším pravidlem kultury u cizinecké policie je dodrţování etického kodexu policie, který udává jasné principy, jeţ policisté a zaměstnanci chtějí sdílet a dodrţovat, vědomi si svého poslání slouţit veřejnosti. 1. Cílem Policie České republiky je: - chránit bezpečnost pořádek ve společnosti; - prosazovat zákonnost; - chránit práva a svobody osob; - preventivně působit proti trestné a jiné protiprávné činnosti a potírat ji; - usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 2. Základními hodnotami Policie České republiky je: - profesionalita; - nestrannost; - odpovědnost; - ohleduplnost; 25

27 - bezúhonnost. 3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je: - prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, stáními a nestátními institucemi; - chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost; - uplatňovat rovný a korektní přístup ke kaţdé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony; - při výkonu sluţby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uváţení; - pouţívat donucovací prostředky pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s ţádnou osobou krutě, nehumánně či poniţujícím způsobem; - nést odpovědnost za kaţdou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě; - zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při sluţební činnosti; - zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichţ přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu sluţby; - zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 4. Závazkem vůči ostatním příslušníků Policie České republiky je: - usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci; - respektovat zásady slušného a korektního jednání mezi sebou; - netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků 5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je: - nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon; - chovat se bezúhonně ve sluţbě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentoval Policii České republiky svým jednání, vystupováním i zevnějškem (Policie ČR, 2010b). Mezi další významná pravidla firemní kultury, která přímo ovlivňují neverbální komunikaci patří pravidlo o slušném chování, sluţebním jednání a sluţební zdvořilosti. V této interní směrnice je stanoveno jaká pravidla musí policista dodrţovat při vystupování na veřejnosti. Na veřejně přístupných místech policista se zdrţuje takového jednání, které by znevaţovalo jeho důstojnost a autoritu - nekouří, nekonzumuje jídlo, nepije a neţvýká. 26

28 Pro budování důstojného obrazu policisty na veřejnosti je neméně důleţitá i vnější úprava policisty. Kaţdý policista, který si je vědom této skutečnosti dbá, aby jeho sluţební stejnokroj byl udrţován v čistotě a patřičné kvalitě. Na hlavě nosí vţdy pokrývku hlavy, dle ročního období. Vlasy nosí vţdy řádně ostříhané a upravené, bez zbarvení kontrastními barvami. Sestřih nesmí být charakteristický pro radikální či extremistické skupiny. Policista dbá taktéţ, aby byl řádně oholen a měl upraven plnovous či knír. Má zakázáno nosit šperky, ozdoby, které by vzhledem ke svému tvaru mohly sniţovat váţnost a důstojnost policisty na veřejnosti, stejně jako viditelné tetování. Kaţdý průjezd vozidel Policie České republiky veřejnost vnímá a registruje, proto je náleţitá pozornost vedení policie věnována způsobu řízení sluţebních dopravních prostředků, technickému stavu a ošetřování sluţebních motorových vozidel. Pravidelně v ročních intervalech se provádí školení řidičů motorových vozidel. Součástí školení je přezkoušení ze znalostí zákona o provozu na pozemních komunikacích, poskytnutí první pomoci a způsobu jízdy motorových vozidel. Význam těchto školení je v eliminaci dopravních nehod příslušníků policie a zvyšování správných návyků způsobu jízdy motorových vozidel u policistů. Tyto návyky jsou následně aplikovány v praxi. S provozem sluţebních motorových vozidel souvisí kontrola technického stavu a jejich údrţba. Vozidla jsou předávána umytá a dotankována pohonnými hmotami. O kultuře u cizinecké policie také svědčí odměňování svých policistů medailemi Policie ČR. Tato slavnostní chvíle evokuje v myšlení policistů důleţitost jejich práce pro Policii České republiky a sluţbu cizinecké policie. O kultuře cizinecké policie v celorepublikovém kontextu hovoří i vyhlášení policisty roku sluţby cizinecké policie. První ročník se uskutečnil 21. října 2009 v prostorách Národního muzea v Praze za rok Oblastní ředitelství cizinecké policie Brno bylo vyhodnoceno jako nejlepší ředitelství za uvedený rok. Součástí slavnostního vyhlášení bylo i uvedené nového znaku cizinecké policie Silniční kontrola Jednou z forem práce cizinecké policie je silniční kontrola. Místo silniční kontroly má hlídka určeno s ohledem na bezpečnost své vlastní a ostatních účastníků silničního provozu. Provádí se převáţně na přehledném místě, v nočních hodinách zpravidla osvětleném. Jeden člen hlídky provádí zastavování vozidla a druhý jej zajišťuje. Policista, který zastavuje vozidla stojí v jízdním pruhu, proti směru jízdy zastavovaného vozidla. 27

29 V pravé ruce drţí zastavovací terč, zvednutý do výšky hlavy a druhou rukou ukazuje na místo, kde má řidič zastavit. Řidiče vojensky pozdraví a současně přidá i občanský pozdrav. Vyzve řidiče např.: silniční kontrola, předloţte doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Při komunikaci dbá cti, váţnosti a důstojnosti osoby i své vlastní. Pouţívá zpravidla kratší věty. Dotazy řidiče neignoruje a odpovídá formou přiměřených odpovědí. Pouţívá přiměřenou intonaci hlasu a spisovně artikuluje. Verbální komunikaci se snaţí doplňovat přiměřenou gestikulací horních končetin a neustále řidiče vizuálně sleduje. Při prvotní komunikaci policista vyhodnotí, jedná-li se o člověka pasivního, agresivního či asertivního. Při jednání s pasivním člověkem se mu snaţí nehledět přímo do očí. Hovoří klidným, věcným, spíše tiším hlasem. Pokud se ho řidič na něco zeptá, snaţí se mu podat vyčerpávající informace. Pokud komunikuje s agresivním člověkem, dívá se mu přímo do očí a udrţuje si neustále vzdálenost 1,5 metru tuto pozici si snaţí neměnit. Hovoří klidně, věcně a pomalu, jistým nevzrušeným hlasem. Stojí uvolněně, gesta pouţívá pomalu a plynule. Musí ovládat svoje emoce, aby nepodlehl panice. Dojde-li ke konfliktu, neváhá s omluvou. Policista stojí pevně na svých stanoviscích, projevuje však pochopení a uznání. Při komunikaci s asertivním člověkem si musí policista uvědomit, ţe jedná s asertivním typem člověka a podává mu jasné, stručné vysvětlení svoji činnosti. Musí mít pod kontrolou neustále svoje emoce a nesmí se nechat vyprovokovat. Jedná stejně asertivně. Není-li kontrolou zjištěno spáchání přestupku či trestného činu, policista vojensky pozdraví a rozloučí se. Je-li zjištěno protiprávní jednání - přestupek, oznámí tuto skutečnost přestupci s tím, ţe jeho jednání bude řešeno v blokovém řízení. Výše pokuty je závislá na závaţnosti přestupku, míře zavinění a okolnostech, za kterých byl přestupek spáchán a k osobě pachatele. O výši pokuty policista nesmlouvá z důvodu sníţení autority. Velice často je silniční kontrola spojena s pobytovou kontrolou. Při těchto kontrolách je komunikace o trochu sloţitější, z důvodu interpretování přesných a výstiţných obratů v cizí řeči. Jelikoţ většina příslušníků cizinecké policie pracovala na hraničních přechodech, ovládá minimálně jeden světový jazyk na úrovni běţné konverzace. Osoby, které jsou se v motorovém vozidle při silniční kontrole, jsou vyzvány také k předloţení dokladů totoţnosti. Ve většině případů nezjišťuje policista porušení právních předpisů a pobytová kontrola je ukončena s pozdravením a rozloučením se v cizím jazyce. Někdy je uveden do činnosti tzv. šestý smysl policisty. Jedná se o jistý druh předvídavosti. Spouštěcím mechanismem můţe být podivné chování osádky vozidla. Pokud cestující při rozhovoru koktají, v obličeji rudnou, je to prvotní signál se o cizince více zajímat. 28

30 6.3. Vztahy s médii Ve vztahu ke sdělovacím prostředkům prosazuje Oblastní ředitelství sluţby cizinecké policie Brno svoji vlastní mediální strategii. Pro styk s medii všeho druhu je u Oblastního ředitelství určena funkce tiskového mluvčího, která je součástí preventivně informační skupiny. V této skupině pracují dva pracovníci. Tiskový mluvčí Bc. Roman Pittner, který má v popisu práce hlavně styk s medii, informuje o činnosti a dění v rámci Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno a pracovník zabývající se preventivní činností. Tuto v dnešní době významnou a pro budoucí časy ţádoucí pozici vykonává u Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno Bc. Dana Krejčí. Její laskavý a vlídný přístup otevírá komunikaci mezi ţáky ve školách a cizineckou policii, kam směřují hlavně projekty cizinecké police v oblasti prevence proti rasismu a xenofobii. Spolupracuje s minoritními skupinami, různými neziskovými a charitativními organizacemi na společných projektech zaměřených na integraci cizinců do společnosti. Mezi nejdůleţitější úkoly tiskového mluvčího patří zpracování informací pro sdělovací prostředky všeho druhu. Spolupracuje se všemi organizačními články oblastního ředitelství v oblasti propagace práce policie. Mezi jeho kompetence patří organizování tiskových konferencí, besed a různých seminářů. Organizuje setkání pracovníků médií s vedoucími pracovníky oblastního ředitelství. O důleţitých zprávách informuje media adekvátně, prostřednictvím webových stránek a zaměstnance prostřednictvím intranetu. Zpráva z tisku: Mikulov - Celníci ve spolupráci s policisty zadrţeli v úterý u Lanţhota dva Ukrajince. Jeden z nich neměl povolení k pobytu v České republice, a tak ho čekalo vyhoštění. Převaděči hrozí vězení. Cizinecká policie řeší takových případů po vstupu do Schengenu spoustu. Hlavně v Mikulově, který je pro běţence další přestupní stanicí. Konkrétně Mikulov je na potencionální převaděčské trase vedoucí přes Polsko a Českou republiku do Rakouska a dále na jih. Zcela suverénně vedeme v České republice v počtu zadrţených lidí. Jsou to především občané Ruska, to znamená z Čečenska, a loni to byli nově Gruzínci, prozradil mluvčí cizinecké policie Brno Roman Pittner. Od začátku letošního roku zadrţela cizinecká policie na jihu Moravy desítky osob, které u nás neměly co pohledávat. Jednoduchým způsobem. U silnice si policisté vytipovávají auta s podezřelou posádkou, kterou následně podrobí důkladné kontrole. Po vstupu do Schengenu a zrušení hlídek na hraničních přechodech je to jediná moţnost, jak běţence 29

31 odhalit. Také Pittner potvrdil, ţe Česká republika je pouze tranzitní zemí. Přidal modelovou situaci. Cizinci vstoupí do prvního státu Schengenu, coţ je Polsko, kde zpravidla poţádají o azyl. Tím pádem mají moţnost se v azylových zařízeních dát dohromady, najíst se, odpočinout si. Potom si seţenou převaděče a pokračují dál na jih, popsal mluvčí cizinecké policie. Najdou se i běţenci, které zadrţení neodradí od dalšího pokusu o nelegální překročení hranice. Loni jsme měli takový případ. Chytli jsme skupinu běţenců, vrátili je za tři týdny zpět polským kolegům a za dva dny nato jsme je tady měli znovu, vylíčil Pittner. Naposledy policisté zadrţeli u hranic s Rakouskem osmadvacetiletého Ukrajince. Měl smůlu. Ze své vlasti se dostal přes Maďarsko na Slovensko a pak do České republiky. Tam skončil. Za jeho nelegální pobyt na našem území ho čekalo vyhoštění na dobu dvou let. Ve středu jsme ho v rámci mezinárodní smlouvy předali na Slovensko, popsal Pittner (ŠEVČÍK, 2010). Práce preventivní skupiny je také spojena s vydávání podnikového časopisu. Tento časopis dostal jméno Oblastní zpravodaj. Je určen zaměstnancům cizinecké policie a je na jednotlivé podřízené sloţky rozesílán v elektronické podobě. Frekvence vydávání časopisu není pravidelná. V roce 2009 bylo vydáno celkem osm čísel časopisů. Obsahem oblastního zpravodaje jsou články, které se přímo dotýkají policistů na inspektorátech, zprávy ze školení a seminářů, články o nových technických prostředcích určených k práci cizinecké policie, o úspěších policistů na poli sportovním či mimořádném odváţném činu, který zaslouţí naše uznání. Redakční rada dává také prostor zaměstnancům, aby zde mohly prezentovat svoje postřehy z pracovní činnosti. Tématem článku mohou být zajímavé postřehy z dovolené, náměty k návštěvě zajímavých míst, o kterých stojí zato napsat pár řádků. 30

32 Obr. č. 7 Oblastní zpravodaj Zdroj: Firemní obrázek Účast na veletrzích Neméně důleţitou prezentací kaţdé organizace, tedy i Policie České republiky je účast na veletrzích. Ministerstvo vnitra, jako tradiční účastník veletrhu IDET prezentovalo činnost rezortu, především nové kvality své práce, reformy a posuny v činnosti Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru v posledních letech. Expozice, které realizovalo Muzeum Policie České republiky za přispění odborníků z jednotlivých útvarů mělo za úkol dovést návštěvníky k uskutečňované vizi mít dobře fungující, průhledný a moderní úřad, jehoţ poslání je slouţit lidem. Expozice v námětových okruzích ukázala, jak policisté, hasiči a ostatní zaměstnanci ministerstva ve své kaţdodenní činnosti vytváří bezpečné prostředí nejen pro občany České republiky, ale pro všechny, kdo tady pobývají. Představilo projekty, technologie a techniku. Hlavním úkolem byla prezentace bezpečnostního sboru, který i kdyţ je sebelépe vycvičený, nevyřeší úkoly, které mu jsou kladeny co cesty. Potřebuje podporu a důvěru veřejnosti a potřebuje prolomit klima lhostejnosti k vnímání bezpečí ve společnosti. Policie chtěla tímto ubezpečit návštěvníky 31

33 veletrhu, ţe je tu proto, aby se stala rádcem a pomocníkem, na které je moţno se obracet nejenom v mezních situacích, s důvěrou a bez obav. Plně si uvědomuje, ţe míra spokojenosti občanů s prací je výsledkem porovnání očekávaného se skutečností. Ve stručnosti představila reformu policie, která umoţňuje pracovat mnohem více preventivně neţ represivně. Představila novou techniku, která bude slouţit všem policistům či hasičskému záchrannému sboru. Hlavním smyslem expozice Ministerstva vnitra bylo vytvořit u návštěvníků pozitivní náhled na práci jednotlivých sloţek policie a Hasičského záchranného sboru, a aby odcházeli s pocitem potřebnosti existence těchto sloţek a vybaveni informacemi, které jim usnadní styk s resortem v okamţiku, kdy jej budou potřebovat. (Veletrhy Brno, 2009) 6.4. Partneři ke komunikaci K plnění sluţebních úkolů napomáhají Oblastnímu ředitelství sluţby cizinecké policie také jeho partneři. Nejdůleţitějšími partnery ke spolupráci a také ke komunikaci jsou Krajská ředitelství policie kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského kraje, územní odbory Policie České republiky, ale i orgány státní správy jako jsou úřady práce, ţivnostenské úřady, hygienické stanice, Česká obchodní inspekce, Celní správa, státní zastupitelství a orgány samosprávy (města a obce). Oblastní ředitelství sluţby cizinecké policie má uzavřeny ústní smlouvy se jmenovanými orgány na regionální a místní úrovni. Tyto smlouvy jsou naplňovány formou společných kontrolních akcí, nebo při zabezpečování kulturních, sportovních a společenských akcí. S úřady práce je spolupráce uskutečňována prostřednictvím společných akcí zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců a dodrţování pobytového reţimu. S celními úřady a Českou obchodní inspekcí se spolupráce uskutečňuje formou kontrol na trţnicích. S Hasičským záchranným sborem jsou kontroly směřovány zejména na ubytovací zařízení. Úkolem Hasičského záchranného sboru je důsledná kontrola dodrţování bezpečnostních pravidel a eliminace moţných poţárních rizik v ubytovacích zařízeních. O důleţitosti partnerství mezi Oblastním ředitelstvím sluţby cizinecké policie Brno a orgány samospráv svědčí projekt OBEC, který byl v první fázi určen pro obce s rozšířenou působností na teritoriu Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Cílem byla prezentace práce cizinecké policie na teritoriu Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno po vstupu České republiky do Schengenského prostoru na nově vzniklých inspektorátech, dislokovaných v místě působnosti obcí s rozšířenou působností 32

34 a navázání partnerství. V druhé fázi projektu byly postupně zasílány orgánům samospráv kontaktní údaje na nově vzniklé útvary cizinecké policie (jména vedoucích, telefonní a faxová čísla, ové adresy a u skupin povolování pobytu i úřední a pracovní hodiny). Na základě uskutečněných prvních rozhovorů se pravidelně konají setkání mezi zástupci cizinecké policie a orgány samosprávy. K podpoře vzájemné komunikace je od roku 2008 vyuţíván firemní časopis, který je rozesílán elektronicky na všechny úřady v teritoriu cizinecké policie Brno. Na jeho vydávání se podílí redakční rada, která je personálně sloţena ze zaměstnanců oddělení důleţitých pro chod Oblastního ředitelství sluţby cizinecké policie Brno. Časopis dostal jméno Oblastní informační bulletin a je určen všem obecním úřadům. Obsahem časopisu jsou například nová kontaktní telefonní spojení na oddělení, informace o počtech cizinců s povoleným pobytem na teritoriu kraje, o místech, kde je moţno očekávat zvýšené bezpečnostní riziko z pohledu cizinecké policie, o výsledcích činnosti oblastního ředitelství a o projektech, na kterých se podílí cizinecká policie. Obr. č. 8 - Informační bulletin Zdroj: Firemní obrázek Toto partnerství je umocňováno také prací příslušníků cizinecké policie, kteří jsou členy zastupitelstev obecních úřadů, rad obcí, a různých komisí při obecních úřadech. Tuto práci vykonávají nad rámec svých pracovních povinností a tím reprezentují svého zaměstnavatele. 33

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno 2009 Obsah TK Postavení SCP v rámci Policie Dobrovolné návraty Výsledky činnosti Nelegální migrace Pobytová problematika ZZC, PSC Preventivní projekty 2 Představení kpt.

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více