Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti"

Transkript

1 Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Občanské sdružení Občanské sdružení je právní formou neziskové organizace založené na členském principu. Právní forma občanského sdružení je asi nejjednodušší, velmi flexibilní formou založení neziskové organizace. Struktura a pravomoci orgánů jsou zcela v dispozici stanov sdružení. Občanské sdružení je také formou nejméně nákladnou, nenáročnou na zřízení. Jde o formu právnické osoby vhodné za účelem dosahování celé řady veřejně prospěšných cílů. Běžně nalezneme občanská sdružení s více jak desítkou zaměstnanců, a vedle nich taková, kde veškerá činnost závisí na dobrovolné práci jejich členů. Založení a vznik občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Účel, pro nějž lze tuto právnickou osobu založit, zákon vymezuje velice volně. Podle 2 zákona mohou občané zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení a sdružovat se v nich. Členy sdružení mohou být i právnické osoby. Občanská sdružení dnes skutečně představují v ČR právní základ fungování občanské společnosti v nejširším slova smyslu. Není naopak dovoleno zakládat občanská sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost, podporovat násilí a jinak porušovat ústavu a zákony, nebo taková, jež svých cílů hodlají dosáhnout neústavními, resp. nezákonnými prostředky. Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR. Návrh na registraci sdružení podává přípravný výbor. Představují jej nejméně tři fyzické osoby, z nich alespoň jedna musí být starší 18 let. Členové přípravného výboru návrh podepíší, uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Uvedou, kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: název sdružení, sídlo, cíl činnosti, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření. Až do vytvoření orgánů sdružení jedná jménem Sdružení přípravný výbor, pokud stanovy neurčují jinak. Ministerstvo vnitra ČR odmítne sdružení registrovat pouze za předpokladu, že z předložených stanov sdružení vyplývá, že jde o politickou stranu nebo hnutí, nebo subjekt zakládaný za účelem výkonu výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání, či církev nebo náboženskou společnost, na něž se zákon o sdružování občanů nevztahuje; stanovy nejsou v souladu s principy stanovenými zákonem o sdružování občanů ( 3 odst. 1 a 2 zákona); jde o nedovolené sdružení ( 4 zákona), nebo jeho cíle jsou v rozporu s dalšími požadavky zákona ( 5 zákona).

2 Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Vznik sdružení, jeho název, adresu sídla a jejich změny oznámí ministerstvo do 7 dnů po registraci Českému statistickému úřadu, který vede evidenci sdružení. Nadace, nadační fond Na rozdíl od občanského sdružení není nadace založena na členském, ale na majetkovém principu. Základem právní podstaty nadace je účelově vázaný majetek. V ČR jsou právnickými osobami tohoto typu nadace a nadační fond. Označení nadace a nadační fond musí být součástí jejich názvu. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. Tato účelová sdružení majetku lze za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zřizovat na základě zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Tento zákon považuje za obecně prospěšné cíle, k jejichž dosažení lze zejména nadace a nadační fondy zřizovat, zejména rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv či jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Majetkovou podstatu nadace tvoří nadační jmění. Jde o peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů, jež jsou zapsány v nadačním rejstříku. Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. Nadační jmění je nezcizitelné, pokud tak zřizovatel nebo dárce stanovil. Jinak s ním lze disponovat v souladu s cíli nadace a s péčí řádného hospodáře. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky, anebo je použít na investice do zákonem stanovených druhů finančních produktů, zejména cenných papírů, či do nemovitostí. Nadační jmění proto může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, a jinými majetkovými právy a majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. Z nadačního jmění rovněž nelze poskytovat půjčky. Majetek nadace tvoří vedle nadačního jmění také ostatní majetek nadace. Ten mohou podobně tvořit jen peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, na nichž neváznou zástavní práva. Nadace využívá k dosažení účelů, pro něž byla zřízena, výnosy z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. Naopak prostředky, jež tvoří nadační jmění, nemůže nadace volně užívat k plnění svých cílů. Naproti tomu nadační fond nevytváří nadační jmění a může používat k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. Nadaci a nadační fond lze zřídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi zřizovateli, zakládací listinou, pokud jde o nadaci jediného zřizovatele. Nadace nebo nadační fond zřízené závětí Jde-li o zřízení nadace závětí, musí být nadační listina pořízena ve formě notářského zápisu. Závěť musí obsahovat určení názvu nadace nebo nadačního fondu a další náležitosti podle zákona o nadacích a nadačních fondech. Pokud závěť uvedené náležitosti nemá, je v části

3 obsahující zřízení nadace nebo nadačního fondu neplatná. Jinak musí nadační listina obsahovat kromě dalších náležitostí také vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje. Dalším důležitým dokumentem, jímž se spravuje nadace nebo nadační fond, jsou jejich statuty. Statut nadace nebo nadačního fondu upravuje postup pro jednání orgánů nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat, a způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují. Nadační listina, statut nadace nebo nadačního fondu musí také stanovit pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu nebo určit, jak budou tato pravidla stanovena. Nadace nebo nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku. Rejstřík vede rejstříkový soud, určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku. Součástí rejstříku je rovněž statut nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva. Nadace má povinnost vydat výroční zprávu. Účetní uzávěrka nadace musí být ověřena auditorem, pokud v daném kalendářním roce úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 mil. Kč, nebo pokud je majetek nadačního fondu vyšší než 3 miliony Kč. Nadace nebo nadační fond se zrušují dosažením účelu, pro který byly zřízeny. Rozhodným datem je den uvedený v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu. Kromě toho může být nadace nebo nadační fond zrušena rozhodnutím soudu, rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu, jestliže majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Soud rovněž může nadaci zrušit na návrh k tomu oprávněných osob, pokud nadační jmění trvale nepřináší žádný výnos, nadace nemá jiný majetek a nemůže tak plnit účel, pro který byla zřízena, nebo pokud došlo ke snížení nadačního jmění pod Kč a nadace ve stanovené lhůtě nerozhodla o navýšení jmění z ostatního majetku ani o sloučení s jinou nadací. Soud rovněž na návrh oprávněných osob zruší nadační fond, jestliže se trvale majetek nadačního fondu vyčerpal a ten již nemůže plnit účel, pro který byl zřízen. Nadace nebo nadační fond může být rovněž rozhodnutím soudu zrušena, pokud při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákon o nadacích a nadačních fondech, vlastní nadační listinu nebo statut, pokud její orgány nevykonávají více než jeden rok své zákonem uložené povinnosti nebo pokud nadace nebo nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byly zřízeny (zejména pokud nadace po tuto dobu neposkytuje nadační příspěvky), a ve lhůtě soudem stanovené nezjedná nápravu. Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, kromě zákonem výslovně vymezených činností. Těmi jsou pronájem nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nadace a nadační fondy se rovněž nesmějí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. Jejich majetek smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině, ve statutu nadace nebo nadačního fondu. V zásadě může nadace nebo nadační fond použít svůj majetek dvojím způsobem: jako nadační příspěvek, nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu. Náklady na správu nadace či nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu, pro nějž byla zřízena, náklady související s provozem a odměny za výkon funkcí v orgánech nadace nebo nadačního fondu. Majetek nadace nebo nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšnou společnost charakterizují zejména veřejně prospěšné služby, poskytované veřejnosti. Formou obecně prospěšné společnosti tak bývají zakládány zejména neziskové organizace poskytující vzdělávací, sociální nebo humanitární služby. Okruh činnosti obecně

4 prospěšné společnosti vymezuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti je zákonnou podmínkou existence obecně prospěšné společnosti. Služby musí být poskytovány za předem stanovených, pro všechny uživatele stejných podmínek. Kromě obecně prospěšných služeb může obecně prospěšná společnost vykonávat i takzvanou doplňkovou činnost, pokud jí bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Název společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jen zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. Že obecně prospěšná společnost poskytuje obecně prospěšné služby, v žádném případě neznamená, že je nemůže poskytovat za úplatu ani vytvářet při své činnosti zisk. Zisk však nesmí použít ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců, ale jedině k poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena. Zisk po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. Obecně prospěšná společnost se rovněž nesmí účastnit na podnikání jiných osob. Organizační složky mimo území České republiky smí zřizovat, pokud je v příslušném státě upraveno hospodaření obecně prospěšné společnosti obdobně, jako v české právní úpravě. Obecně prospěšné společnosti, které jsou příjemci financí z veřejných rozpočtů nad 1 milion korun ročně, ty, které nezřídily dozorčí radu a ty, které měly čistý obrat vyšší než 10 milionů korun, musí mít roční účetní závěrku ověřenu auditorem. Společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. Zakladatelé společně podepisují zakládací smlouvu. Pravost podpisů na smlouvě musí být úředně ověřena. V případě jediného zakladatele se namísto smlouvy pořizuje zakládací listina, a to formou notářského zápisu. Zakládací listina, nebo zakládací smlouva obsahuje: 1. název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, jde-li o právnickou osobu nebo jméno, rodné číslo, popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu; 2. název a sídlo obecně prospěšné společnosti; 3. druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost poskytovat; 4. podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb; 5. dobu, na kterou se společnost zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou; 6. jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů správní rady, 7. způsob jednání správní rady, 8. jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů dozorčí rady, je-li zřízena, 9. hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, jsou-li vkládány, u nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadem, 10. způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Rejstřík vede soud, který je pověřen vedením obchodního rejstříku. Návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podává zakladatel nebo osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná. K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina a doklad o vzniku a

5 trvání zakladatele, je-li právnickou osobou. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost se zrušuje: 1. uplynutím doby, na kterou byla založena, 2. dosažením účelu, pro který byla založena, 3. dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti, 4. vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, 5. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, 6. prohlášením konkursu na její majetek. Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti a o její likvidaci na návrh, jestliže: 1. se v uplynulém roce nekonalo ani jedno zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti, 2. nebyly jmenovány orgány společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období před více než rokem, 3. společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací listině po dobu delší než šest měsíců, 4. provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, 5. společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu s tímto zákonem, 6. společnost porušuje ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech. Soud může také stanovit lhůtu k odstranění příčiny, pro kterou bylo zrušení obecně prospěšné společnosti navrženo. Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je jejím statutárním orgánem. Po vzniku obecně prospěšné společnosti vydává statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině. Výkonným orgánem je ředitel. Ten nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je ale oprávněn účastnit se jejího jednání s poradním hlasem. Ředitel řídí obecně prospěšnou společnost, pokud nejde o činnost vyhrazenou působnosti správní rady nebo jiného orgánu společnosti. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Společnost je povinna zřídit dozorčí radu, pokud byl do jejího majetku vložen majetek státu nebo obce, nebo pokud užívá nemovitý majetek státu nebo obce, a obecně prospěšná společnost, která podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Zřízení dozorčí rady může stanovit i zakládací listina. Dozorčí rada má nejméně tři a maximálně sedm členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, ten svolává a řídí její jednání. První dozorčí radu jmenuje zakladatel. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření, nejpozději do šesti měsíců po skončení kalendářního roku. Období lze také upravit na školní rok u obecně prospěšných společností, jejichž činnost se týká oblasti výchovy a vzdělávání. Výroční zprávy musí být veřejně přístupné. Obchodní společnost založená za jiným účelem než podnikání

6 Obchodní společnosti jsou typicky právnickými osobami zakládanými za účelem podnikání. Jejich zakládání se řídí obchodním zákoníkem. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, než je podnikání. Tyto dvě formy společnosti jsou typicky využívány jako formy vzniku a existence vzdělávacích institucí středního a vysokého školství. Obě formy obchodní společnosti se zřizují zakladatelskou smlouvou, podepsanou všemi zakladateli, jež musí mít formu notářského zápisu. Společnost s ručením omezeným může založit i jediný zakladatel, akciová společnost může být založena jediným zakladatelem právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. V případě společnosti jediného zakladatele nedochází pochopitelně k založení společnosti zakladatelskou smlouvou. Namísto ní se pořizuje zakladatelská listina, vyhotovená ve formě notářského zápisu. Obě formy obchodních společností vytvářejí povinně základní kapitál. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň Kč, akciová společnost vytváří základní kapitál ve výši alespoň Kč, pokud jde o společnost s veřejnou nabídkou akcií. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň Kč. Základní kapitál je peněžním vyjádřením souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Velikost vkladu odpovídá účasti společníka na rozhodování ve společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným je vyjádřením této účasti společníka podíl ten představuje účast společníka na společnosti, z toho vyplývající práva a povinnosti. Jednou z nejdůležitějších je ručení společníka za závazky společnosti. Společník ručí za závazky společnosti jen do té doby, dokud nebylo zapsáno splacení všech vkladů do obchodního rejstříku. Všichni společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů. Rozhodující je stav zápisu v obchodním rejstříku. Jinak odpovídá za své závazky sama společnost, a to celým svým majetkem. Práva a povinnosti společníka akciové společnosti (tedy akcionáře) jsou vtělena do akcií. Akcie jsou cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře účastnit se na řízení a zisku společnosti. Základní kapitál akciové společnosti je tak vždy rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionář za závazky akciové společnosti sám neodpovídá. Odpovídá samotná společnost, a to veškerým svým majetkem. Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení, buď s likvidací, nebo bez likvidace pokud její jmění přechází na právního nástupce. Společnost se zrušuje zejména: a. uplynutím doby, na kterou byla založena, b. dosažením účelu, pro který byla založena, c. dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, d. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, e. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti jsou často vyloučeny z možnosti získat grantové prostředky a státní dotace, a to i tehdy, jsou-li založeny za jiným účelem než je podnikání. Grantové a dotační výzvy totiž jen výjimečně počítají s možností přidělení

7 prostředků na neziskové aktivity obchodním společnostem. Výjimkou z tohoto pravidla bývají dotace Ministerstva školství soukromým školám. Obchodní společnosti založené za jiným účelem než je podnikání jsou zřizovány typicky za účelem zajištění provozu soukromých vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nebo soukromých základních, středních a vyšších odborných škol podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Soukromé vysoké školy potřebují ke své činnosti státní souhlas, který vydává Ministerstvo školství. Jsou povinny samostatně zajistit finanční prostředky pro vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Nejvyužívanější formou získání těchto prostředků je v případě soukromých vysokých škol vybírání školného. Ministerstvo školství však může soukromé vysoké škole poskytnout dotaci na některé druhy stipendií. Pro určení výše dotace je rozhodný zejména dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy, typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost. Dotace pro soukromé základní a střední školství jsou poskytovány ve větším rozsahu, podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách, k financování dalších školských služeb a provozu škol. Církevní právnická osoba Jako neziskové organizace mohou v ČR vyvíjet obecně prospěšnou činnost rovněž církevní právnické osoby. Církevní právnická osoba je subjekt právně odlišný od církve či náboženské společnosti. Jak církev, tak náboženská společnost a církevní právnická osoba jsou každá samostatnou právnickou osobou, která může jednat navenek a zakládat svým jednáním právní účinky. Církve a náboženské společnosti jsou však zřizovateli církevních právnických osob. Církevní právnické osoby jsou proto církvím nebo náboženským společnostem hierarchicky podřízeny ve svých vzájemných vnitřních vztazích, a podléhají jimi vydaným interním předpisům, popř. správním předpisům a jiným vnitřním normám. Pouze registrované církve nebo náboženské společnosti mohou zřizovat církevní právnické osoby. Církev nebo náboženská společnost může samozřejmě vyznávat a šířit svou víru bez jakékoliv státní registrace či souhlasu. Registrací však získávají tyto subjekty celou řadu významných veřejných práv, jako je právo zřizovat školy či sobě podřízené církevní právnické osoby. Církevní právnické osoby jsou zapisovány do rejstříku evidovaných právnických osob, který vede Ministerstvo kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Samostatnými právnickými osobami podle veřejného práva se stávají touto evidencí. Církve a náboženské společnosti mohou zřizovat dva typy právnických osob: orgány registrovaných církví a náboženských společností, řeholní a jiné církevní instituce, jež jsou založeny za účelem vyznávání náboženské víry. Právo zřizovat tyto právnické osoby vyplývá z ústavně zaručeného práva církví a náboženských společností spravovat své záležitosti nezávisle na státních orgánech. Nejrozšířenějším typem této církevní právnické osoby jsou tak samosprávné jednotky společenství věřících jednotlivých církví nebo náboženských společností, v Čechách například farnosti nebo sbory. To samozřejmě neznamená, že by tyto církevní právnické osoby nesměly vykonávat jinou činnost, než za účelem vyznávání náboženské víry. Zákon o církvích a náboženských společnostech omezuje jejich činnost pouze v tom smyslu, že pro ně podnikání a jiná výdělečná činnost může být pouze činností doplňkovou vedle obecně prospěšné činnosti charitativní, sociální nebo

8 zdravotnické. Jistě to také neznamená, že tyto právnické osoby by mohly vykonávat pouze ty formy veřejně prospěšné činnosti, jež zákon výslovně uvádí. Naopak se celá řada z nich věnuje činnosti kulturní a všeobecně vzdělávací, například v rámci ochrany kulturního dědictví. účelová zařízení registrovaných církví nebo náboženských společností, založené pro poskytování charitativních služeb. Účelová zařízení církví a náboženských společností se od výše zmíněné formy církevní právnické osoby liší zejména užším vymezením předmětu činnosti, jíž může být pouze poskytování služeb. Charity, diakonie a jiná účelová zařízení jsou oprávněně zřizovány pouze za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb veřejnosti, tedy za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Rovněž pro ně však platí, že mohou podnikat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost, a to jako činnost doplňkovou. Církve nebo náboženské společnosti i církevní právnické osoby samozřejmě mohou, stejně jako jakýkoliv jiný subjekt, založit také kteroukoliv jinou formu právnické osoby podle zvláštních zákonů. Mohou se tak stát za podmínek stanovených zákonem o církvích a náboženských společnostech a zvláštními zákony zakladatelkami či spoluzakladatelkami právnických osob uvedených výše. Fyzická osoba Za účelem realizace veřejně prospěšného cíle či charitativní činnosti sbírají příspěvky a dary také fyzické osoby nebo jejich neformální skupiny. Jedná se však o případy spíše výjimečné, protože fyzické osoby jsou pro veřejné dárcovství málo transparentními partnery. Vyplývá to z minimální veřejné kontroly, jež se v případech veřejně prospěšných aktivit fyzických osob uplatňuje. Většina grantových a dotačních řízení rovněž z těchto důvodů fyzické osoby ani jejich skupiny nepokládá za způsobilé příjemce rozdělovaných finančních prostředků. Fyzické osoby, ani jejich neformální skupiny také například nemohou konat sbírku podle zákona o veřejných sbírkách, jež může být provozována pouze právnickými osobami. Obvykle proto fyzické osoby za účelem shromažďování finančních prostředků na veřejně prospěšné účely zakládají právnické osoby, jejichž hospodaření umožňuje transparentní nakládání s darovanými prostředky. Shromažďování darů fyzickými osobami je tak realizováno typicky za nějakým vysloveně soukromým, byť obecně bohulibým, charitativním účelem, jako je například léčba nemocného dítěte. Kromě toho jsou fundraisingové aktivity fyzických osob realizovány nejčastěji k dosažení místně významného veřejně prospěšného cíle. Mezi sousedy se totiž obvykle dobře ví, kdo je slušný člověk a kdo ne. Fyzické osoby, které mají důvěru v prostředí své komunity, tak mohou poměrně úspěšně shromažďovat finanční prostředky na méně nákladné projekty místního významu, jako je např. zřízení pamětní desky zasloužilému rodáku na jeho rodném domě, nebo záchrana prastaré lípy na náměstí. Fyzické osoby, jež tímto způsobem chtějí dary shromažďovat, by však neměly nikdy zapomenout, že hospodaří se svěřenými finančními prostředky. Jejich přijetím za účelem obstarání nějaké věci veřejného zájmu se dostávají do pozice příkazníka, který musí podle svých schopností a znalostí vynakládat tyto finanční prostředky potřebným a užitečným způsobem, jinými slovy, musí jednat s péčí řádného hospodáře. Není rozhodně vhodné uchovávat svěřené finanční prostředky doma v prádelníku, ale je třeba mít pro jejich uložení zřízen samostatný bankovní účet nebo alespoň podúčet. V každém případě je nezbytné vést o hospodaření s nimi řádné účetnictví, odděleně od vlastního soukromého majetku a závazků. Nedbalost může mít nedozírné následky. Nejenže se ztracená důvěra jen těžko dobývá zpět, ale v případech hrubé nedbalosti může vzniknout také podezření z úmyslného podvodného jednání či zpronevěry.

9 Darování do zahraničí Darování do zahraničí jen zřídka probíhá jako darování právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem mimo ČR. Typicky spravují dary určené na pomoc v zahraničí neziskové organizace se sídlem v České republice, nebo veřejné mezinárodní organizace jako UNHCR nebo UNICEF. Ty také zajišťují využití finančních prostředků na projekty v zahraničí. Nejčastěji se tak peníze dostávají na místo svého určení a zde jsou využívány díky spolupráci mezi českými a místními neziskovými organizacemi, jež působí přímo v zemích, do nichž jsou dary určeny. Nevýhodou darování do zahraničí je pro dárce poměrně nesnadná kontrola, jak bylo s darovanými finančními prostředky naloženo. Dary do zahraničí jsou obvykle určeny na humanitární pomoc v rozvojových zemích, často v krizových sociálních podmínkách, s těžkou dostupností cílových lokalit. Většina dárců nikdy nebude mít možnost tato místa navštívit ani spolehlivě zjistit, co se tam ve skutečnosti odehrává. Dárci proto s oblibou podporují projekty s co nejkonkrétnějším zadáním, kde mohou přes velkou vzdálenost dopředu poměrně přesně odhadnout velikost a charakter cílové skupiny a sledovat výsledek projektu. Úspěšné jsou tak zejména veřejné sbírky s cílem postavit v konkrétním místě školu, vodovod, nebo zabezpečit konkrétnímu dítěti zaopatření potřebné pro školní výuku (takzvaná adopce na dálku). V případě adopce na dálku je vazba dárce na konkrétního obdarovaného nejsilnější. Dárcovství s veřejně prospěšným účelem tu snadno splývá se soukromým dárcovstvím. Lidé si vyměňují dopisy, fotografie, často zatouží poslat jen tak pro radost dítěti dárek či se osobně setkat. Účelem výměny dopisů a osobních upomínek mezi dárcem a konkrétním obdarovaným však není navázání soukromého vztahu, ale v první řadě umožnění kontroly dárci, že s jeho finančními prostředky bylo naloženo smluveným způsobem. Pozvat dítě z Afriky do Prahy, či mu poslat k vánocům drobnosti, k nimž nemá ve svém prostředí přístup, může vypadat na první pohled lákavě. K navazování soukromých vztahů s obdarovanými v rámci veřejně prospěšných projektů je však třeba přistupovat opatrně. Často se uvádí, že pro lidi z diametrálně odlišného industriálního, sociálního a kulturního prostředí může být konfrontace s postmoderní společností frustrující a v případě mladých lidí může narušit jejich zdravý vývoj. Kromě toho by každý dárce měl mít na paměti, že darování je vždy úkonem bezúplatným, nezištným, a tedy pro dárce nevýhodným. Dárce musí počítat s tím, že jeho jedinou odměnou je vnitřní uspokojení, a potřebu sociálních vztahů je třeba v první řadě naplnit ve společnosti lidí nezatížených jednostrannou vděčností obdarovaného k dárci. Neznamená to samozřejmě, že by navázání osobního kontaktu v případě projektů adopce na dálku bylo v každém případě nevhodné. Dárci by ale měli jakékoliv soukromé kontakty, včetně úmyslu věnovat drobné dárky, jež jdou nad rámec projektu, projednat předem s nevládní organizací, která projekt zajišťuje, a řídit se jejím doporučením. Pokud jsou naopak předem upozorněni, že takový postup může vést k problémům, měli by se těchto kroků v každém případě vyvarovat. Obecné charitativní sbírky do zahraničí jsou kromě toho účinným prostředkem pomoci v případě humanitárních katastrof, protože umožňují v krátké době shromáždit poměrně velké objemy finančních prostředků, jež mohou být použity rychle k nákupu toho, co právě v dané situaci oběti katastrofy nejvíce potřebují. Při přírodních katastrofách a v náhlých krizových situacích nemají dary do zahraničí pouze podobu darování finančních prostředků. Mohou zahrnovat také vyslání specializovaných záchranných týmů, techniky a zdravotnických zařízení do místa katastrofy. Při darování do zahraničí může v určitých případech dojít ke zdanění dárce podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Obecně platí, že poplatníkem daně darovací je vždy nabyvatel. Při darování fyzickou osobou, která má trvalý

10 pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je vždy dárce poplatníkem, nebo alespoň ručitelem daně darovací. Dar darovaný přímo zahraničnímu subjektu také není nikdy podle českého práva odečitatelný od základu daně; totéž platí o daru do sbírky pořádaného zahraničním subjektem v zahraničí.

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 OBSAH: Schváleno (Vydáno): 27.03.1990 Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 1-5 Úvodní ustanovení 6-11 Registrace a vznik sdružení 12-16 Zánik sdružení 15 Soudní

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZÁKON. č. 83/1990 Sb.

ZÁKON. č. 83/1990 Sb. ZÁKON č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/2002 Sb., 230/2006 Sb., 342/2006 Sb., 33/2008 Sb. a 227/2009 Sb. Federální shromáždění Československé

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie Ing. Vojík Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou typem neziskové právnické osoby s posláním poskytovat

Více

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb.

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Přednáška 3 FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Využito materiálů kolegy Mgr. Vlastimila Vitoula, PF MU is.muni.cz - Studijní materiály k předmětu BPV_ERNO + Materiálů kolegy mgr. Jaroslava

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 33/2008 Sb. Změna:

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Šance pro děti Nadační fond je účelové sdružení majetku, zřízený pro uskutečňování programů v oblasti protidrogové prevence a programů podpůrných. 1. Základní ustanovení 1.1. Název

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ ve znění změn ze dne 9. 12. 2002, 28. 2. 2003, 7.12. 2005, 26.3.2007, 31.5.2007, 31.3.2008 a 16.6.2008 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF

STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF Preambule Dobrovolné občanské sdružení Česká golfová federace (dále jen ČGF), se sídlem: 150 00 Praha 5, Strakonická ul. č.p. 2860/4, zastoupené prezidentem JUDr. Milanem Veselým

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

248/1995 Sb. ZÁKON ze dne 28. září 1995 HLAVA I. Základní ustanovení

248/1995 Sb. ZÁKON ze dne 28. září 1995 HLAVA I. Základní ustanovení 248/1995 Sb. ZÁKON ze dne 28. září 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů HLAVA I Základní ustanovení 1 Tento zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Ekonomika Státní podnik

Ekonomika Státní podnik S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 17. Státní podnik Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY Společnost: VÍTKOVICE, a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

S t a t u t nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

S t a t u t nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové S t a t u t nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové 1 Č á s t I Úvodní ustanovení čl. 1 Název nadace Název nadace zní: PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

STATUT Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Článek 1 Název nadace

STATUT Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Článek 1 Název nadace STATUT Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Článek 1 Název nadace Název nadace zní: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. (dále jen nadace ) Článek 2 Sídlo nadace Sídlem nadace je: Praha 6, Evropská 2690/17,

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více