Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda"

Transkript

1 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Ing. Jiří Cihlář 9. června 2015 od 18 hod hod. Ing. Bambuškarová Pavlína, Benda Pavel, Ing. Bolek Ladislav, Cihlář Miloslav, Filipín Martin, Jiří Gröger, Mgr. Himl Josef, Hejna Zbyněk, Bc. Lukeš Jaroslav, Sedláček Stanislav, MVDr. Starc Jiří, Urban Petr, Vácha Milan Martin Filipín, Pavel Benda Šťastná Ivana Program: Zahájení Kontrola zápisu č. 5/2015, č. 6/2015 Zpráva o činnosti rady obce Zpráva o činnosti výborů Schválení zakladatelské smlouvy právnické osoby - společnosti s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014 Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2014 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/124/15, reg.č /15 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/15, reg.č /15 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1656/15, reg.č Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1172/2015, reg.č /15 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1197/2015, reg.č /15 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci Obslužná komunikace a chodníky Borek Výběr zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov Výběr zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Výběr zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově Výběr zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov Výběr zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov Vyhlášení záměru nájmu pozemků pronajatých do Schválení prodeje pozemku parc.č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k.ú. Sepekov Žádost o prodej pozemku par.č. 871/86 v obci a katastrálním území Sepekov Různé, diskuze Závěr

2 JEDNÁNÍ 1. Zahájení 7. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné. Předsedající určila ověřovatele a zapisovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu určila pana Martina Filipína a pana Pavla Bendu, zapisovatelkou zápisu určila Ivanu Šťastnou. Předsedající nechala schválit navržený program jednání s tím, že bod č. 14 bude přesunut na začátek jednání tj. na druhé místo. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny připomínky. Přijaté usnesení č. 91: ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 7/ Výběr zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov Městys Sepekov podal žádost o podporu na projekt Zateplení ZŠ Sepekov na Státní fond životního prostředí České republiky v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Dne byla žádost akceptována pod číslem a byla zařazena do seznamu podpořených žádostí. Výpis ze seznamu projektů, které schválil Ministr životního prostředí Richard Brabec v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí v rámci 64. výzvy. Žadatel Název Celkové opatření náklady akce Zatepleni Městys ZŠ SeSepekov 784 pekov Uznatelné náklady Požadovaná dotace z FS. dotace z FS Požadovaná Hodnocení dotace ze KPS SFŽPSFŽP Celkové Řídící hodnocení výbor OP ŽP ANO 41,08 ANO Rada SFŽP ANO Rozpočet projektu Zateplení Základní školy Sepekov Položka A) Přímé realizační výdaje - komplexní zateplení budovy B) Náklady na propagační opatření C) Projektová příprava Způsobilé výdaje v Kč Celkové výdaje v Kč vypracování Energetického auditu a štítků obálky budovy - vypracování projektové dokumentace - vypracování dotační žádosti a zajištění potřebných příloh D) Náklady na činnost odborného technického dozoru E) Rozpočtová rezerva Celkové výdaje projektu bez zahrnutí úspor - úspora provozních výdajů za 5 let vygenerovaná opatřeními Celkové výdaje projektu

3 ZM vyhlásilo usnesením č. 86/2015 výběrové řízení na zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov. Zadání výběrového řízení bylo specifikováno projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma VL projekt. Výběrové řízení bylo zpracováno za pomoci externího odborníka paní Gabriely Vacikové, Písek. Termín k podání nabídek do výběrového řízení končil Závěr komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek Komise se jednomyslně shoduje na následujícím: 1/ Z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a úplnosti nabídky komise rozhodla vyloučit uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274/2, Tábor, IČ Odůvodnění : Uchazeč ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení dle 68 odst. 3) písmene a-c - zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 68 odst. (3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka je tedy posuzována jako nekompletní a je z hlediska nesplnění formálních požadavků vyloučena z dalšího hodnocení. 2 / Z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a úplnosti nabídky komise rozhodla vyloučit uchazeče Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10, IČ Odůvodnění : Uchazeč ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení dle 68 odst. 3) písmene a-c - zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 68 odst. (3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka je tedy posuzována jako nekompletní a je z hlediska nesplnění formálních požadavků vyloučena z dalšího hodnocení. 3/ Z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a úplnosti nabídky komise rozhodla vyloučit uchazeče Lupoměch Petr, Bohuňov 60, Bystřice nad Pernštejnem, IČ Odůvodnění : Uchazeč ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení dle 68 odst. 3) písmene a-c - zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 68 odst. (3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

4 c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka je tedy posuzována jako nekompletní a je z hlediska nesplnění formálních požadavků vyloučena z dalšího hodnocení. 4/ Komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku předložila firma Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice, IC , která nabídla celkovou částku za realizaci zakázky včetně rozpočtové rezervy 5% částku ,56, DPH 21% ,49 tj. celková částka ,05 Kč. Komise doporučuje zadavateli tj. městysi Sepekov uzavřít smlouvu dílo k zakázce Zateplení ZŠ Sepekov s firmou firma Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice, IC , která předložila nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Komise doporučuje zadavateli schválit nabídku druhou v pořadí a nabídku třetí v pořadí jako eventuelních náhradníků v případě odstoupení uchazeče. Realizace zakázky z dotačních prostředků OPŽP je podmíněna úspěšným dokončením v akce do Poř. č. Cenová nabídka včetně rozpočtové rezervy Obchodní jméno a sídlo uchazeče vítězné Cena bez DPH Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice IC Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice IČ Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, Chýnov IČ ,56 DPH Celková cena , , , , , , , ,25 Členové komise s podpisy Ing. Pavlína Bambuškarová Gabriela Vaciková Pavel Benda Stanislav Sedláček Gröger Jiří Hodnotící komise předala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli dne Diskuze: Předsedající požádala paní Gabrielu Vacikovou o podání informace o průběhu a výsledku výběrového řízení. Paní Vaciková informovala přítomné, že výběrové řízení na zhotovení stavby Zateplení ZŠ Sepekov bylo zveřejněno na profilu zadavatele od do Celkem 19 firem si vyžádalo zadávací dokumentaci, 7 firem předložilo nabídku. Tři firmy ze sedmi nedoložily čestné prohlášení dle 68 odst.3) písmene a-c zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. Tyto firmy byly vyřazeny z důvodu nesplnění formálních požadavků. Nejlevnější byla firma Brick-stav CZ s.r.o. Komise doporučuje schválit první tři vybrané firmy pro případ, že by některá z firem například z kapacitních důvodů odstoupila.

5 Petr Urban se dotázal jaká bude částka dotace, když první firma odstoupí. Gabriela Vaciková všechny firmy mají dostatečnou rezervu v rámci poskytnuté dotace. Přijaté usnesení č. 92: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov a schvaluje nabídku firmy 1., 2., a 3. v pořadí Poř. č. Cenová nabídka včetně rozpočtové rezervy Obchodní jméno a sídlo uchazeče vítězné Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice IC Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice IČ Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, Chýnov IČ Cena bez DPH DPH Celková cena , , , , , , , , ,25 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši dle odpovídajících nabídek a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 3. Kontrola zápisu č. 5/2015, č. 6/2015 Zápisy z jednání ZM č. 5/2015, č. 6/2015 byly součástí přílohy materiálu k jednání. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 93: ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 5/2015 a č. 6/ Zpráva o činnosti rady obce Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 12, 13, 14, 15/2015 nebyly čtené, byly součástí přílohy k materiálu pro jednání. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 94: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 12/2015, č. 13/2015, č. 14/2015, č. 15/2015.

6 5. Zpráva o činnosti výborů 5.1. Zpráva o činnosti finančního výboru S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Bc. Jaroslav Lukeš Finanční výbor projednal na svém jednání dne : - účetní uzávěrku Městyse Sepekov za rok 2014 a konstatoval, že účetní uzávěrka proběhla v souladu se zákonem; - Závěrečný účet Městys Sepekov za rok 2014, který byl řádně zveřejněn na úřední desce. Městys Sepekov měl na rok 2014 schválený vyrovnaný rozpočet ve výši Kč. V závěrečném účtu bylo uvedeno čerpání 6ti dotačních titulů v celkové výši Kč. Na běžném účtu byla k částka Kč. ZŠ a MŠ, která je příspěvkovou organizací hospodařila se ziskem Kč, tyto prostředky zůstaly v rozpočtu školy. Městys na provoz školy přispíval celkovou částkou Kč. Místním spolkům poskytl dotaci v celkové částce ,- Kč. Na DPH v rámci ekonomické činnosti odvedl Kč. - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse za rok nebyly zjištěny nedostatky. - Kontrolu pokladny bez závad. Přijaté usnesení č. 95: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zpráva o činnosti kontrolního výboru S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru pan Milan Vácha. Kontrolní výbor provedl na svém jednání dne kontrolu zápisu z jednání ZM Sepekov č. 5/2015 a č. 6/ Kontrolní výbor nedoporučuje, aby pojízdná prodejna zajížděla na nádraží z důvodu malého zájmu o tyto služby - Kontrolní výbor schvaluje prodloužení doby výběru tříděného odpadu na sběrném místě. - Doporučuje opětovné seřízení automatického provozu na přečerpávací stanici Borek. Přijaté usnesení č. 96 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru Zpráva o činnosti osadního výboru S činností osadního výboru seznámil předseda výboru pan Petr Urban. Osadní výbor řešil na své schůzi mimo jiné : - výměnu stropu v kapličce a nátěr dveří bude realizováno koncem června. - byla podána informace o opravě Hantákova křížku - dosypání krajnic u zrekonstruované silnice nyní probíhá - zatékání do šatny a starého WC v kulturním domě v Líšnici již je opraveno Přijaté usnesení č. 97: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru pan Stanislav Sedláček Stavební výbor na své schůzi dne mimo záležitostí na vědomí projednal:

7 - souhlas se stavbou: Milevsko kompostárna NN přípojka kabelem souhlas se změnou kanalizační přípojky pana Milana Bečváře na obecní řad reklamace obložení WC v prvním patře budovy úřadu nekvalitně provedená práce, nedodržení technologií a použití nevhodného materiálu. Informace o předání staveniště k dostavbě kulturního domu, které proběhlo Buňky budou umístěny podél budovy, materiál bude na místě skladován minimálně. Přijaté usnesení č. 98: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci. 6. Schválení zakladatelské smlouvy právnické osoby - společnosti s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. ZM schválilo usnesením č. 53/2015 ze 4. zasedání konaného dne založení právnické osoby s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. Znění usnesení: Přijaté usnesení č. 53/2015 : ZM se rozhodlo založit v souladu s 84 odst. 2) písm. e) právnickou osobu - společnost s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. Přijaté usnesení č. 54/2015 : ZM schvaluje sídlo spol s. r.o.: , Sepekov 174 Přijaté usnesení č. 55/2015 : ZM schvaluje jako 1. jednatele společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. Pavla Bendu. Přijaté usnesení č. 56/2015 : ZM schvaluje jako 2. jednatele společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. Petra Urbana. Přijaté usnesení č. 57/2015 : ZM schvaluje základní kapitál společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. ve výši ,- Kč Přijaté usnesení č. 58/2015 : ZM schvaluje obchodní podíl Městyse Sepekov ve společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. 100%. Přijaté usnesení č. 59/2015 : ZM schvaluje tyto předměty podnikání právnické osoby Služby městyse Sepekov s.r.o.: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Velkoobchod a maloobchod Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí s tím, že Zakladatelská listina sepsaná notářkou dle této specifikace bude schválena zastupitelstvem Městyse Sepekov. Notářka JUDr. Ilona Pavlasová, Písek připravila na podkladě přijatých usnesení Zakladatelskou listinu, která bude sepsána formou notářského zápisu. Plné znění Zakladatelské listiny bylo součástí přílohy k materiálu pro jednání.

8 Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 99: Městys Sepekov se rozhodl založit v souladu s 84 odst. 2) písm. e) právnickou osobu - společnost s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. a schvaluje Zakladatelskou listinu tohoto znění : ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným I. Městys Sepekov se sídlem Sepekov 174, PSČ , identifikační číslo , jako jediný zakladatel a společník, zakládá obchodní společnost s ručením omezeným v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a podle zakladatelské listiny tohoto znění: ii. Firma Firma společnosti zní: Služby městyse Sepekov s. r.o III. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je : Sepekov IV. Doba trvání Společnost se zakládá na dobu neurčitou V. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, zemědělství vi. Základní kapitál, vklad společníka a správce vkladu Základní kapitál společnosti činí ,--Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) základní kapitál tvoří peněžitý vklad jediného zakladatele, který se zavazuje jej splatit v plné výši před zápisem společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne sepisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který založí správce vkladu nejpozději do 7 (slovy : sedmi) dnů ode dne podpisu zakladatelské listiny před vznikem společnosti spravuje splacený vklad správce vkladu správou vkladu se pověřuje zakladatel městys Sepekov se sídlem Sepekov 174, PSČ , identifikační číslo VII. Splatnost nových vkladů 1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být zaplacen do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne převzetí závazku k novému vkladu Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do 30 ( slovy : třiceti) dnů

9 3. V případě prodlení se splacením vkladu je společník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky (pokud smlouva neurčí jinak) VIII. Orgány společnosti Společnost má tyto orgány: Valná hromada Jednatelé Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jejíž působnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích s tím, že valná hromada dále rozhoduje o : a) změně obsahu společenské smlouvy, b) zrušení společnosti s likvidací, c) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora Nepřipouští se rozhodování mimo valnou hromadu v případech, kdy je ze zákona nutné osvědčit rozhodnutí formou veřejné listiny. Nepřipouští se kumulativní hlasování Jediný společník společnosti vykonává působnost valné hromady Společník má 1 (slovy : jeden) hlas na každý 1.000,--Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) svého vkladu Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (slovy: dva) jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti ve všech věcech každý samostatně Jednatelé se podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelům přísluší zejména zajišťování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informovat společníky o záležitostech společnosti, a na základě účetní závěrky rozhodovat o vyplacení podílu na zisku jednatelům náleží obchodní vedení společnosti Zakladatel určuje, že prvními jednateli společnosti jsou : Pavel Benda, narozený , bytem Sepekov 392, okres Písek, Petr Urban, narozený , bytem Sepekov, část Líšnice 62, okres Písek IX. Zvýšení a snížení základního kapitálu Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti je možno provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s obecně závaznou právní úpravou X. Podíl Společnost má pouze jeden druh podílu, a to podíl základní Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Při založení společnosti činí základní podíl městyse Sepekov 100% ( slovy : jedno sto procent) a odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši ,--Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) Společník může volně převést svůj podíl nebo jeho část na jinou osobu Rozdělení podílu je možné pouze při jeho převodu, či přechodu na právního nástupce nebo dědice společníka Kmenové listy se nevydávají

10 XI. Závěrečná ustanovení Právní poměry společnosti s ručením omezeným, které neupravuje tento zakladatelský dokument, se řídí obecně závaznými právními předpisy v případě, že některé ustanovení tohoto zakladatelského dokumentu se, ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelského dokumentu touto skutečností nedotčena Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelského dokumentu, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý a pověřuje starostku podpisem notářského zápisu. 7. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014 Dle novely zákona o účetnictví, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek má městys povinnost schvalovat účetní závěrku. Podklady pro schvalování účetní závěrky se dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. se rozumí zejména : a) schvalovaná účetní závěrka, b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 a e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Podklady účetní závěrky Městyse Sepekov jsou součástí přílohy materiálu k jednání. Podle 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy. Přijaté usnesení č. 100: Zastupitelstvo Městyse Sepekov na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tímto schvaluje účetní závěrku Městyse Sepekov za rok 2014.

11 8. Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2014 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění upravuje Krajský úřad Jihočeský kraj přezkoumal ve dnech , 2.2. a na základě zákona č. 420/2004 Sb. hospodaření Městyse Sepekov za rok 2014 s tímto závěrem: Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce Úřadu Městyse Sepekov v době od do doby jednání tohoto zastupitelstva. Přijaté usnesení č. 101: Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením Městyse Sepekov za rok 2014, a to bez výhrad. Přijaté usnesení č. 102: Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje podání žádosti o provedení auditu hospodaření Městyse Sepekov za rok 2015 ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje. 9. Smlouva o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) SDO/OEZI/124/15, reg.č /15

12 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 48 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Křížek s kamennou zídkou v Sepekově, kú. Sepekov, pč. 3105/50. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (38,13 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 103: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/124/15, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu ve výši 48 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Křížek s kamennou zídkou v Sepekově, kú. Sepekov, pč. 3105/50 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 10. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/15, reg.č /15 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 9 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Hantákův kříž, parc.č. 1569/5 v k.ú. Líšnice u Sepekova. Povinná finanční spoluúčast žadatele je 3.879,- Kč (30,12 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Diskuze: Martin Pokorný se dotázal kde se nachází Hantákův kříž. Starostka upřesnila, že se jedná o křížek u silnice Sepekov Líšnice u odbočky na Pytlák. Přijaté usnesení č. 104: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/125/15, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 9 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Hantákův kříž, parc.č. 1569/5 v k.ú. Líšnice u Sepekova a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 11. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1656/15, reg.č Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 30 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu Posílení materiálně technického vybavení jednotky SDH Sepekov. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30,81 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Diskuze: Starostka upřesnila, že se v dotaci je obsažena mimo jiné i výměna oken v klubovně SDH, jinak se jedná o věcné prostředky.

13 Přijaté usnesení č. 105: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1656/15, reg.č mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 30 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu Posílení materiálně technického vybavení jednotky SDH Sepekov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 12. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1172/2015, reg.č /15 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 800 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova kanalizace u nádraží Sepekov. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů pro jektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 106: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1172/2015, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 800 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova kanalizace u nádraží Sepekov s vlastní povinnou finanční spoluúčasti Městyse Sepekov ve výši ,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 13. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1197/2015, reg.č /15 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 600 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova vodovodu u nádraží Sepekov. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 107: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1197/2015, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 600 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova vodovodu u nádraží Sepekov s vlastní povinnou finanční spoluúčasti Městyse Sepekov ve výši ,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 14. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci Obslužná komunikace a chodníky Borek Městys Sepekov na podkladě výběrového řízení uzavřel dne Smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou STRABAG a.s. na realizaci stavby Obslužná komunikace a chodníky Borek. Rea-

14 lizace akce byla rozdělena do 3 etap. Na základě Dodatku č. 1 k této smlouvě měla být do konce roku 2014 stavba kompletně dokončena. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2015, ale z důvodu značné finanční náročnosti akcí, na které městys získal dotaci v letošním roce, je předkládán dodatek č. 2, který posunuje termín úplného dokončení akce do Starostka informovala, že poslední fáze by měla činit částku ,- Kč K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 108: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne ve znění dodatku č. 1 mezi Městysem Sepekov na straně objednatele a firmou STRABAG a.s. na straně zhotovitele na akci Obslužná komunikace a chodníky Borek, kdy předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení II. etapy c a III. etapy do a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Předsedající předala z důvodu slovo z důvodu hlasové indispozice místostarostovi. 15. Výběr zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Městys Sepekov za účelem provedení opravy místní komunikace Na skále podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 2. Dotační žádosti nebylo vyhověno. Rozpočtovaná cena díla je 812 tis. Kč vč. DPH. Akce s náklady 820 tis. Kč je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok ZM vyhlásilo usnesením č. 76/2015 ze dne výběrové řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále. Do stanoveného termínu, tj. do podaly nabídku tyto firmy: firma PORR, a.s. SWIETELSKI stavební, s.r.o. STRABAG a.s. Záruka Splnění podmínek nabídky Nabídková cena v Kč vč. DPH ,30 36 měsíců ano ,94 36 měsíců ano ,22 60 měsíců ano IČ Diskuze: Pavel Benda konstatoval, že všichni měli možnost nahlédnout do podaných nabídek a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy. Přijaté usnesení č. 109: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále a schvaluje zhotovitelem stavby firmu SWIETELSKI stavební, s.r.o., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši ,94 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 16. Výběr zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově

15 Městys Sepekov má záměr vybudovat chodník na hřbitově a za tímto účelem rovněž podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 1. Akce byla podpořena dotací ve výši 110 tis. Kč. Rozpočtovaná cena celého díla byla 630 tis. Kč vč. DPH. Pro I. etapu, která má být realizována v letošním roce, byly plánovány náklady ve výši 470 tis. Kč. Akce je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok ZM vyhlásilo usnesením č. 77/2015 ze dne výběrové řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově s touto specifikací zadání: 1. etapa podélný chodník hlavní délka chodníku bm šířka chodníku.. cca 1,2 m provedení.. žulové kostky rozměru 4-6 cm do drtě žulové obrubníky do betonového lože 2. etapa podélný chodník vedlejší a příčné chodníky délka chodníku bm šířka chodníku.. cca 1,2 m provedení.. žulové kostky rozměru 4-6 cm do drtě žulové obrubníky do betonového lože Do stanoveného termínu, tj. do podaly nabídku tyto firmy: Nabídková cena v Kč vč. DPH firma Služby Města Milevska, s.r.o. M Build, s.r.o. RE-IN, s.r.o. SWIETELSKI stavební, s.r.o. IČ etapa 2. etapa , ,08 Splnění podmínek nabídky ano ano ano ano Přítomní byli vyzváni, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 110: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově a schvaluje zhotovitelem stavby firmu Služby Města Milevska, s.r.o., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou I. etapy ve výši ,- Kč a realizací v roce 2015 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Realizace II. etapy s cenou ve výši ,- Kč bude provedena v roce Výběr zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov Městys Sepekov má záměr obnovit část veřejného kanalizačního řádu v lokalitě u nádraží. Tato část kanalizace je v havarijním stavu. Za tímto účelem podal žádost o poskytnutí dotace v rámci grantové podpory Jihočeského kraje 2015 v opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, podopatření Kanalizace. Firma THERMOPROJEKT vypracovala zjednodušenou dokumentaci, jejíž součástí je i rozpočet.

16 Na základě této dokumentace byla podána žádost o poskytnutí grantu, celkové náklady uváděné v ní jsou Kč bez DPH. Požadované prostředky byly Kč, což by činilo 70%. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dotaci ve výši Kč. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč bez DPH. Základní údaje o stavbě: Jde o výměnu dožívajícího betonového potrubí kanalizace v úseku 392 metrů, náhradou za potrubí plastové. Dílo zahrnuje 10 revizních šachet a výměnu odbočení části kanalizačních přípojek v počtu 36 kusů. ZM vyhlásilo usnesením č. 87/2015 výběrové řízení na zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov. Zadání výběrového řízení bylo specifikováno zjednodušenou dokumentací pro realizaci, kterou vypracovala firma Thermoprojekt. Do stanoveného termínu, tj. do podaly nabídku tyto firmy: firma IČ Nabídková cena v Kč bez DPH kanalizace UNIKO Písek, s.r.o ,82 ROBRO, s.r.o. Nabídková cena v Kč bez DPH vodovod Nabídková cena v Kč bez DPH Vodovod + kanalizace Po řadí , , , , ,20 5. M Build, s.r.o , ZVÁNOVEC a.s Jiří Hrůza, Zbelítov , ,16 8. Chališ, s.r.o INSTALLTOP, s.r.o , , (chybný součet??) ,33 9. REKON INSTA s.r.o ČEVAK a.s Splnění podmínek nabídky, záruka Ano, 60 měsíců Ano, 36 měsíců Ano, 48 měsíců Ano, 60 měsíců Ano, 60 měsíců Ano, 48 měsíců Ano, 60 měsíců Ano, práce 36 měsíců, zařízení 24 měsíců Ano, 24 měsíců Diskuze: Starostka informovala, že tato tabulka podaných nabídek se vztahuje i dalšímu bodu, tj. k bodu č. 18 Výběr zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov. Pavel Benda nejlevnější nabídku podala firma Zvánovec a.s. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy.

17 Přijaté usnesení č. 111: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov a schvaluje zhotovitelem stavby firmu ZVÁNOVEC a.s., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši ,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 18. Výběr zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov Městys Sepekov má záměr obnovit část veřejného vodovodu v lokalitě u nádraží. Za tímto účelem podal žádost o poskytnutí dotace v rámci grantové podpory Jihočeského kraje 2015 v opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, podopatření Vodovody, související objekty a úpravny vody. Firma THERMOPROJEKT vypracovala zjednodušenou dokumentaci k tomuto dílu, její součástí je i rozpočet. Na základě této dokumentace byla podána žádost, celkové náklady uváděné v ní jsou Kč bez DPH. Požadované prostředky byly Kč, což by činilo 70%. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dotaci ve výši Kč. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Základní údaje o stavbě: Stavba řeší obnovu výměnu původního vodovodního potrubí v původních trasách v lokalitě u nádraží. V těchto ulicích je původní vodovodní síť ze 70. let, ve značně špatném stavu, prakticky již na hranici životnosti. Časté opravy a zejména vysoké úniky vody lze v zásadě řešit pouze výměnou stávajícího potrubí v délce 450 metrů, včetně přípojek v počtu 36 kusů. Stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov a Obnova kanalizace u nádraží Sepekov jsou ve stejné trase a měly by probíhat společně. ZM vyhlásilo usnesením č. 88/2015 výběrové řízení na zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov. Zadání výběrového řízení bylo specifikováno zjednodušenou dokumentací pro realizaci, kterou vypracovala firma Thermoprojekt. Nabídky podané do stanoveného termínu, tj. do viz výše. Diskuze: Pavel Benda opět je nejlevnější firma Zvánovec, a.s. Přítomní byli vyzváni, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy. Přijaté usnesení č. 112: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov a schvaluje zhotovitelem stavby firmu ZVÁNOVEC a.s., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši , - Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo Vyhlášení záměru pronájmu/pachtu pozemků pronajatých do ZOD Sepekov Smlouva o nájmu pozemků ze dne ve znění dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne uzavřená se Zemědělským obchodním družstvem Sepekov zaniká ke dni Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit v souladu s 39 zákona o obcích záměr pachtu pozemků.

18 Návrh smluvní podmínek pachtovní smlouvy byl součástí materiálu k jednáni. Seznam pozemků ve vlastnictví Městyse Sepekov pronajatých do ZOD byl součástí matriálu k jednání. Diskuze:. Pan Benda upozornil, že je potřeba doplnit termín pronájmu Starostka je potřeba zásadně řešit protipovodňovou ochranu obce a obnovu cest. Tyto záležitosti si také přejí občané. Nynější nájemce používá obecní cesty a v současné době nám na jejich opravu nikdo nic nedává i přestože jsme se snažili tuto záležitost řešit. Dotace na plochu je v současné době přes 6 000,- Kč dle kultury, pokud má nájemce dobytčí jednotky tak se dotace zvyšují. Bude potřeba dát prostor k předání tak, aby byla půda stále obhospodařována. Jedná se cca o 200 ha, musíme se domluvit na době pronájmu. Bc. Lukeš řeší to občanský zákoník? p. Benda navrhuji minimálně 5 let, aby nájemce mohl řádně hospodařit Starostka pokud pozemky pronajmeme na 10 let, cena bude vyšší Ing. Bolek navrhuji 5 let p.pokorný 10 let je dlouhá doba Starostka na základě doporučení právníka firmy musí předložit čestné prohlášení o bezdlužnosti, abychom nejednali s někým, kdo nebude schopen nájemné zaplatit. Bc. Lukeš u bodu g) návrhu bych zvolil volnější formu Starostka v návrhu chybí uvedeno po dohodě s propachovatelem doplníme do podmínek Ing. Bambuškar (občan) běžně se uzavírá smlouva na dobu dle dotačního titulu, 5 let je adekvátní Ing. Bolek nyní jednáme pouze o záměru pronájmu Starostka v záměru pronájmu by měli být uvedeny podmínky Všichni jednoznačně navrhují dobu uzavření pronájmu 5 let. Přijaté usnesení č. 113 : ZM vyhlašuje v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu/pachtu pozemků v majetku Městyse Sepekov : Předmět nájmu/pachtu: 1. pozemky v katastrálním území Sepekov viz výčet příloha č. 1 tohoto záměru 2. pozemky v katastrálním území Líšnice u Sepekova viz výčet příloha č. 2 tohoto záměru 3. pozemky v katastrálním území Zálší u Sepekova viz výčet příloha č. 3 tohoto záměru Přílohy č. 1-3 jsou součástí zápisu z jednání. Smluvní podmínky pachtovní smlouvy a) Pachtovné je splatné nejpozději do běžného roku na účet pronajímatele č /0800 vedený u České spořitelny, a.s. b) Pachtýř se zavazuje užívat propachtované pozemky výhradně pro pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat, ve výjimečných případech se souhlasem pronajímatele pro pěstování biomasy v podobě rychle rostoucích rostlin a dřevin. Pachtýř je povinen všechny pozemky soustavně a řádně obhospodařovávat. c) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od do d) Nájemní smlouva může být ukončena před uplynutí doby nájmu na základě písemné dohody smluvních stran.

19 e) V případech zvláštního zřetele, zejména za předpokladu, že pronajímatel bude potřebovat předmět pachtu, nebo jeho část, uvolnit v souladu s platným územním plánem k rozvoji obce, může být tato smlouva ze strany pronajímatele jednostranně vypovězena a to vždy nejpozději k 30. září běžného roku s 12 měsíční výpovědní lhůtou, která započne plynout od 1. října roku, kdy byla výpověď doručena nájemci. f) Z důvodu nutnosti zajištění protipovodňové ochrany obcí ve správním území Městyse Sepekov je Propachtovatel oprávněn vyžadovat na určitých pozemcích změnu kultury. g) Pachtýř se zavazuje k tomu, že na propachtovaných pozemcích obnoví po předchozí dohodě s propachtovatelem jím vybrané cesty tak, jak jsou zaneseny v katastru nemovitostí. Pachtýř se dále zavazuje na své náklady ke každoroční investici do štěrkového a zpevňujícího materiálu v minimální výši ,- Kč za kalendářní rok na úpravy a opravy jím užívaných cest po dohodě s propachtovatelem. h) Propachtovatel je oprávněn vypovědět pachtovní smlouvy jednostranně bez udání důvodu, a to v případě hrubého porušení smluvních povinností (zejména na základě neplacení nájemného, užívání pozemků v rozporu s účelem vymezeným touto smlouvou). ch) Minimální cena za nájem 1 ha pozemku: Žadatel o pacht výše uvedených pozemků akceptuje minimální cenu pachtovného za 1 hektar pozemku ve výši 2 500,- Kč. Průběh a podmínky výběru pachtýře: Zájemci o uzavření pachtovní smlouvy podají své písemné žádosti o uzavření pachtovní smlouvy na adresu Úřadu Městyse Sepekov (Sepekov 174), a to nejpozději do 21 dnů od zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce včetně. Spolu se žádostí o uzavření pachtovní smlouvy je zájemce povinen v téže lhůtě doručit Úřadu Městyse Sepekov potvrzená čestná prohlášení, jejichž formuláře jsou připraveny k vyzvednutí na Úřadu Městyse Sepekov kdykoli v úředních hodinách od vyvěšení tohoto záměru až do konce lhůty k podání žádosti o uzavření pachtovní smlouvy, Každý zájemce podáním své žádosti automaticky akceptuje návrh smluvních podmínek pachtovní smlouvy, včetně minimální ceny za 1ha pozemku ve výši 2.500,- Kč. Postup v případě podání žádostí o pacht pozemků více zájemci: V případě, že více zájemců podá ve lhůtě žádost o uzavření pachtovní smlouvy k předmětným pozemkům, budou tito zájemci nejpozději do 14 dnů po uzavření lhůty vyzváni k účasti na jednání na úřadu Městyse Sepekov za účelem realizace výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den konání výběru komise složená ze zástupců Městyse Sepekov. Každý účastník napíše na předtištěný a orazítkovaný list papíru cenu (výši pachtovného) za 1 ha předmětného pozemku ročně, kterou je ochoten zaplatit (minimální cena byla stanovena na 2500,-Kč / 1 ha/rok). Takto vyplněný list vlastnoručně podepíše, vloží do obálky, zalepí a odevzdá komisi pro vyhodnocení jednotlivých nabídek. Vyhodnocení nabídek proběhne ihned a za přítomnosti účastníků. Za nejvýhodnější nabídku bude označena ta, která bude obsahovat nejvyšší cenu za 1 ha předmětného pozemku. Zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, bude bezprostředně po skončení výběru sdělen další postup vedoucí k uzavření nájemní smlouvy.

20 Jestliže vybraný zájemce neuzavře nájemní smlouvu ve stanovené lhůtě do 30 dnů od převzetí návrhu nájemní smlouvy, bude Městys Sepekov postupně vyzývat k uzavření nájemní smlouvy účastníky dle stanoveného pořadí. Městys Sepekov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo záměr zrušit. 20. Schválení prodeje pozemku parc.č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k.ú. Sepekov Pan Bedřich Pekárek, Sepekov 29, požádal Městys Sepekov o koupi pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2, v k. ú. Sepekov, který je min. 38 let užíván jako předzahrádka domu č.p. 29. Zákres situace v katastrální mapě ZM schválilo svým usnesením č. 80/2015 záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v obci a katastrálním území Sepekov. Záměr prodeje pozemku byl v souladu s 39 zákona o obcích zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov po dobu od do doby jednání tohoto zastupitelstva. Žádný jiný zájemce vyjma pana Bedřicha Pekárka žádost o koupi nepodal. Diskuze: Pan Benda musíme určit cenu Mgr. Himl prodávali jsem za 100,- Kč/ m2 Přijaté usnesení č. 114: ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3105/6, zahrada, o výměře 27 m2 v katastrálním území Sepekov panu Bedřichu Pekárkovi, Sepekov 29 za cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 2 700,-

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů zastupitelstva Zasedací místo Úřadu Městyse Sepekov 28. dubna 2015 od 18 hodin 18.00

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 21. listopadu 2013 od 18.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. prosince 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. prosince 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. prosince 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: Zdeněk Polák Zapisovatel:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 29. ledna 2013 od 18 hod Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více