Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda"

Transkript

1 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Ing. Jiří Cihlář 9. června 2015 od 18 hod hod. Ing. Bambuškarová Pavlína, Benda Pavel, Ing. Bolek Ladislav, Cihlář Miloslav, Filipín Martin, Jiří Gröger, Mgr. Himl Josef, Hejna Zbyněk, Bc. Lukeš Jaroslav, Sedláček Stanislav, MVDr. Starc Jiří, Urban Petr, Vácha Milan Martin Filipín, Pavel Benda Šťastná Ivana Program: Zahájení Kontrola zápisu č. 5/2015, č. 6/2015 Zpráva o činnosti rady obce Zpráva o činnosti výborů Schválení zakladatelské smlouvy právnické osoby - společnosti s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014 Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2014 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/124/15, reg.č /15 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/15, reg.č /15 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1656/15, reg.č Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1172/2015, reg.č /15 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1197/2015, reg.č /15 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci Obslužná komunikace a chodníky Borek Výběr zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov Výběr zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Výběr zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově Výběr zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov Výběr zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov Vyhlášení záměru nájmu pozemků pronajatých do Schválení prodeje pozemku parc.č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k.ú. Sepekov Žádost o prodej pozemku par.č. 871/86 v obci a katastrálním území Sepekov Různé, diskuze Závěr

2 JEDNÁNÍ 1. Zahájení 7. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné. Předsedající určila ověřovatele a zapisovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu určila pana Martina Filipína a pana Pavla Bendu, zapisovatelkou zápisu určila Ivanu Šťastnou. Předsedající nechala schválit navržený program jednání s tím, že bod č. 14 bude přesunut na začátek jednání tj. na druhé místo. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny připomínky. Přijaté usnesení č. 91: ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 7/ Výběr zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov Městys Sepekov podal žádost o podporu na projekt Zateplení ZŠ Sepekov na Státní fond životního prostředí České republiky v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Dne byla žádost akceptována pod číslem a byla zařazena do seznamu podpořených žádostí. Výpis ze seznamu projektů, které schválil Ministr životního prostředí Richard Brabec v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí v rámci 64. výzvy. Žadatel Název Celkové opatření náklady akce Zatepleni Městys ZŠ SeSepekov 784 pekov Uznatelné náklady Požadovaná dotace z FS. dotace z FS Požadovaná Hodnocení dotace ze KPS SFŽPSFŽP Celkové Řídící hodnocení výbor OP ŽP ANO 41,08 ANO Rada SFŽP ANO Rozpočet projektu Zateplení Základní školy Sepekov Položka A) Přímé realizační výdaje - komplexní zateplení budovy B) Náklady na propagační opatření C) Projektová příprava Způsobilé výdaje v Kč Celkové výdaje v Kč vypracování Energetického auditu a štítků obálky budovy - vypracování projektové dokumentace - vypracování dotační žádosti a zajištění potřebných příloh D) Náklady na činnost odborného technického dozoru E) Rozpočtová rezerva Celkové výdaje projektu bez zahrnutí úspor - úspora provozních výdajů za 5 let vygenerovaná opatřeními Celkové výdaje projektu

3 ZM vyhlásilo usnesením č. 86/2015 výběrové řízení na zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov. Zadání výběrového řízení bylo specifikováno projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma VL projekt. Výběrové řízení bylo zpracováno za pomoci externího odborníka paní Gabriely Vacikové, Písek. Termín k podání nabídek do výběrového řízení končil Závěr komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek Komise se jednomyslně shoduje na následujícím: 1/ Z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a úplnosti nabídky komise rozhodla vyloučit uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274/2, Tábor, IČ Odůvodnění : Uchazeč ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení dle 68 odst. 3) písmene a-c - zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 68 odst. (3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka je tedy posuzována jako nekompletní a je z hlediska nesplnění formálních požadavků vyloučena z dalšího hodnocení. 2 / Z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a úplnosti nabídky komise rozhodla vyloučit uchazeče Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10, IČ Odůvodnění : Uchazeč ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení dle 68 odst. 3) písmene a-c - zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 68 odst. (3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka je tedy posuzována jako nekompletní a je z hlediska nesplnění formálních požadavků vyloučena z dalšího hodnocení. 3/ Z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a úplnosti nabídky komise rozhodla vyloučit uchazeče Lupoměch Petr, Bohuňov 60, Bystřice nad Pernštejnem, IČ Odůvodnění : Uchazeč ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení dle 68 odst. 3) písmene a-c - zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 68 odst. (3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

4 c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka je tedy posuzována jako nekompletní a je z hlediska nesplnění formálních požadavků vyloučena z dalšího hodnocení. 4/ Komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku předložila firma Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice, IC , která nabídla celkovou částku za realizaci zakázky včetně rozpočtové rezervy 5% částku ,56, DPH 21% ,49 tj. celková částka ,05 Kč. Komise doporučuje zadavateli tj. městysi Sepekov uzavřít smlouvu dílo k zakázce Zateplení ZŠ Sepekov s firmou firma Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice, IC , která předložila nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Komise doporučuje zadavateli schválit nabídku druhou v pořadí a nabídku třetí v pořadí jako eventuelních náhradníků v případě odstoupení uchazeče. Realizace zakázky z dotačních prostředků OPŽP je podmíněna úspěšným dokončením v akce do Poř. č. Cenová nabídka včetně rozpočtové rezervy Obchodní jméno a sídlo uchazeče vítězné Cena bez DPH Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice IC Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice IČ Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, Chýnov IČ ,56 DPH Celková cena , , , , , , , ,25 Členové komise s podpisy Ing. Pavlína Bambuškarová Gabriela Vaciková Pavel Benda Stanislav Sedláček Gröger Jiří Hodnotící komise předala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli dne Diskuze: Předsedající požádala paní Gabrielu Vacikovou o podání informace o průběhu a výsledku výběrového řízení. Paní Vaciková informovala přítomné, že výběrové řízení na zhotovení stavby Zateplení ZŠ Sepekov bylo zveřejněno na profilu zadavatele od do Celkem 19 firem si vyžádalo zadávací dokumentaci, 7 firem předložilo nabídku. Tři firmy ze sedmi nedoložily čestné prohlášení dle 68 odst.3) písmene a-c zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. Tyto firmy byly vyřazeny z důvodu nesplnění formálních požadavků. Nejlevnější byla firma Brick-stav CZ s.r.o. Komise doporučuje schválit první tři vybrané firmy pro případ, že by některá z firem například z kapacitních důvodů odstoupila.

5 Petr Urban se dotázal jaká bude částka dotace, když první firma odstoupí. Gabriela Vaciková všechny firmy mají dostatečnou rezervu v rámci poskytnuté dotace. Přijaté usnesení č. 92: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Zateplení ZŠ Sepekov a schvaluje nabídku firmy 1., 2., a 3. v pořadí Poř. č. Cenová nabídka včetně rozpočtové rezervy Obchodní jméno a sídlo uchazeče vítězné Brick-stav CZ s.r.o., Vráto 101, České Budějovice IC Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice IČ Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, Chýnov IČ Cena bez DPH DPH Celková cena , , , , , , , , ,25 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši dle odpovídajících nabídek a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 3. Kontrola zápisu č. 5/2015, č. 6/2015 Zápisy z jednání ZM č. 5/2015, č. 6/2015 byly součástí přílohy materiálu k jednání. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 93: ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 5/2015 a č. 6/ Zpráva o činnosti rady obce Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 12, 13, 14, 15/2015 nebyly čtené, byly součástí přílohy k materiálu pro jednání. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 94: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 12/2015, č. 13/2015, č. 14/2015, č. 15/2015.

6 5. Zpráva o činnosti výborů 5.1. Zpráva o činnosti finančního výboru S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Bc. Jaroslav Lukeš Finanční výbor projednal na svém jednání dne : - účetní uzávěrku Městyse Sepekov za rok 2014 a konstatoval, že účetní uzávěrka proběhla v souladu se zákonem; - Závěrečný účet Městys Sepekov za rok 2014, který byl řádně zveřejněn na úřední desce. Městys Sepekov měl na rok 2014 schválený vyrovnaný rozpočet ve výši Kč. V závěrečném účtu bylo uvedeno čerpání 6ti dotačních titulů v celkové výši Kč. Na běžném účtu byla k částka Kč. ZŠ a MŠ, která je příspěvkovou organizací hospodařila se ziskem Kč, tyto prostředky zůstaly v rozpočtu školy. Městys na provoz školy přispíval celkovou částkou Kč. Místním spolkům poskytl dotaci v celkové částce ,- Kč. Na DPH v rámci ekonomické činnosti odvedl Kč. - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse za rok nebyly zjištěny nedostatky. - Kontrolu pokladny bez závad. Přijaté usnesení č. 95: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zpráva o činnosti kontrolního výboru S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru pan Milan Vácha. Kontrolní výbor provedl na svém jednání dne kontrolu zápisu z jednání ZM Sepekov č. 5/2015 a č. 6/ Kontrolní výbor nedoporučuje, aby pojízdná prodejna zajížděla na nádraží z důvodu malého zájmu o tyto služby - Kontrolní výbor schvaluje prodloužení doby výběru tříděného odpadu na sběrném místě. - Doporučuje opětovné seřízení automatického provozu na přečerpávací stanici Borek. Přijaté usnesení č. 96 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru Zpráva o činnosti osadního výboru S činností osadního výboru seznámil předseda výboru pan Petr Urban. Osadní výbor řešil na své schůzi mimo jiné : - výměnu stropu v kapličce a nátěr dveří bude realizováno koncem června. - byla podána informace o opravě Hantákova křížku - dosypání krajnic u zrekonstruované silnice nyní probíhá - zatékání do šatny a starého WC v kulturním domě v Líšnici již je opraveno Přijaté usnesení č. 97: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru pan Stanislav Sedláček Stavební výbor na své schůzi dne mimo záležitostí na vědomí projednal:

7 - souhlas se stavbou: Milevsko kompostárna NN přípojka kabelem souhlas se změnou kanalizační přípojky pana Milana Bečváře na obecní řad reklamace obložení WC v prvním patře budovy úřadu nekvalitně provedená práce, nedodržení technologií a použití nevhodného materiálu. Informace o předání staveniště k dostavbě kulturního domu, které proběhlo Buňky budou umístěny podél budovy, materiál bude na místě skladován minimálně. Přijaté usnesení č. 98: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci. 6. Schválení zakladatelské smlouvy právnické osoby - společnosti s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. ZM schválilo usnesením č. 53/2015 ze 4. zasedání konaného dne založení právnické osoby s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. Znění usnesení: Přijaté usnesení č. 53/2015 : ZM se rozhodlo založit v souladu s 84 odst. 2) písm. e) právnickou osobu - společnost s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. Přijaté usnesení č. 54/2015 : ZM schvaluje sídlo spol s. r.o.: , Sepekov 174 Přijaté usnesení č. 55/2015 : ZM schvaluje jako 1. jednatele společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. Pavla Bendu. Přijaté usnesení č. 56/2015 : ZM schvaluje jako 2. jednatele společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. Petra Urbana. Přijaté usnesení č. 57/2015 : ZM schvaluje základní kapitál společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. ve výši ,- Kč Přijaté usnesení č. 58/2015 : ZM schvaluje obchodní podíl Městyse Sepekov ve společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o. 100%. Přijaté usnesení č. 59/2015 : ZM schvaluje tyto předměty podnikání právnické osoby Služby městyse Sepekov s.r.o.: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Velkoobchod a maloobchod Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí s tím, že Zakladatelská listina sepsaná notářkou dle této specifikace bude schválena zastupitelstvem Městyse Sepekov. Notářka JUDr. Ilona Pavlasová, Písek připravila na podkladě přijatých usnesení Zakladatelskou listinu, která bude sepsána formou notářského zápisu. Plné znění Zakladatelské listiny bylo součástí přílohy k materiálu pro jednání.

8 Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 99: Městys Sepekov se rozhodl založit v souladu s 84 odst. 2) písm. e) právnickou osobu - společnost s ručením omezeným s názvem Služby městyse Sepekov s.r.o. a schvaluje Zakladatelskou listinu tohoto znění : ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným I. Městys Sepekov se sídlem Sepekov 174, PSČ , identifikační číslo , jako jediný zakladatel a společník, zakládá obchodní společnost s ručením omezeným v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a podle zakladatelské listiny tohoto znění: ii. Firma Firma společnosti zní: Služby městyse Sepekov s. r.o III. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je : Sepekov IV. Doba trvání Společnost se zakládá na dobu neurčitou V. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, zemědělství vi. Základní kapitál, vklad společníka a správce vkladu Základní kapitál společnosti činí ,--Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) základní kapitál tvoří peněžitý vklad jediného zakladatele, který se zavazuje jej splatit v plné výši před zápisem společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne sepisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který založí správce vkladu nejpozději do 7 (slovy : sedmi) dnů ode dne podpisu zakladatelské listiny před vznikem společnosti spravuje splacený vklad správce vkladu správou vkladu se pověřuje zakladatel městys Sepekov se sídlem Sepekov 174, PSČ , identifikační číslo VII. Splatnost nových vkladů 1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být zaplacen do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne převzetí závazku k novému vkladu Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do 30 ( slovy : třiceti) dnů

9 3. V případě prodlení se splacením vkladu je společník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky (pokud smlouva neurčí jinak) VIII. Orgány společnosti Společnost má tyto orgány: Valná hromada Jednatelé Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jejíž působnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích s tím, že valná hromada dále rozhoduje o : a) změně obsahu společenské smlouvy, b) zrušení společnosti s likvidací, c) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora Nepřipouští se rozhodování mimo valnou hromadu v případech, kdy je ze zákona nutné osvědčit rozhodnutí formou veřejné listiny. Nepřipouští se kumulativní hlasování Jediný společník společnosti vykonává působnost valné hromady Společník má 1 (slovy : jeden) hlas na každý 1.000,--Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) svého vkladu Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (slovy: dva) jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti ve všech věcech každý samostatně Jednatelé se podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelům přísluší zejména zajišťování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informovat společníky o záležitostech společnosti, a na základě účetní závěrky rozhodovat o vyplacení podílu na zisku jednatelům náleží obchodní vedení společnosti Zakladatel určuje, že prvními jednateli společnosti jsou : Pavel Benda, narozený , bytem Sepekov 392, okres Písek, Petr Urban, narozený , bytem Sepekov, část Líšnice 62, okres Písek IX. Zvýšení a snížení základního kapitálu Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti je možno provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s obecně závaznou právní úpravou X. Podíl Společnost má pouze jeden druh podílu, a to podíl základní Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Při založení společnosti činí základní podíl městyse Sepekov 100% ( slovy : jedno sto procent) a odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši ,--Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) Společník může volně převést svůj podíl nebo jeho část na jinou osobu Rozdělení podílu je možné pouze při jeho převodu, či přechodu na právního nástupce nebo dědice společníka Kmenové listy se nevydávají

10 XI. Závěrečná ustanovení Právní poměry společnosti s ručením omezeným, které neupravuje tento zakladatelský dokument, se řídí obecně závaznými právními předpisy v případě, že některé ustanovení tohoto zakladatelského dokumentu se, ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelského dokumentu touto skutečností nedotčena Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelského dokumentu, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý a pověřuje starostku podpisem notářského zápisu. 7. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014 Dle novely zákona o účetnictví, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek má městys povinnost schvalovat účetní závěrku. Podklady pro schvalování účetní závěrky se dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. se rozumí zejména : a) schvalovaná účetní závěrka, b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 a e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Podklady účetní závěrky Městyse Sepekov jsou součástí přílohy materiálu k jednání. Podle 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy. Přijaté usnesení č. 100: Zastupitelstvo Městyse Sepekov na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tímto schvaluje účetní závěrku Městyse Sepekov za rok 2014.

11 8. Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2014 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění upravuje Krajský úřad Jihočeský kraj přezkoumal ve dnech , 2.2. a na základě zákona č. 420/2004 Sb. hospodaření Městyse Sepekov za rok 2014 s tímto závěrem: Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce Úřadu Městyse Sepekov v době od do doby jednání tohoto zastupitelstva. Přijaté usnesení č. 101: Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením Městyse Sepekov za rok 2014, a to bez výhrad. Přijaté usnesení č. 102: Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje podání žádosti o provedení auditu hospodaření Městyse Sepekov za rok 2015 ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje. 9. Smlouva o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) SDO/OEZI/124/15, reg.č /15

12 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 48 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Křížek s kamennou zídkou v Sepekově, kú. Sepekov, pč. 3105/50. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (38,13 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 103: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/124/15, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu ve výši 48 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Křížek s kamennou zídkou v Sepekově, kú. Sepekov, pč. 3105/50 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 10. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/15, reg.č /15 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 9 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Hantákův kříž, parc.č. 1569/5 v k.ú. Líšnice u Sepekova. Povinná finanční spoluúčast žadatele je 3.879,- Kč (30,12 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Diskuze: Martin Pokorný se dotázal kde se nachází Hantákův kříž. Starostka upřesnila, že se jedná o křížek u silnice Sepekov Líšnice u odbočky na Pytlák. Přijaté usnesení č. 104: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/125/15, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 9 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření č. II Drobná sakrální architektura na realizaci projektu Hantákův kříž, parc.č. 1569/5 v k.ú. Líšnice u Sepekova a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 11. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1656/15, reg.č Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 30 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu Posílení materiálně technického vybavení jednotky SDH Sepekov. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30,81 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Diskuze: Starostka upřesnila, že se v dotaci je obsažena mimo jiné i výměna oken v klubovně SDH, jinak se jedná o věcné prostředky.

13 Přijaté usnesení č. 105: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1656/15, reg.č mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 30 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu Posílení materiálně technického vybavení jednotky SDH Sepekov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 12. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1172/2015, reg.č /15 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 800 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova kanalizace u nádraží Sepekov. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů pro jektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 106: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1172/2015, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 800 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova kanalizace u nádraží Sepekov s vlastní povinnou finanční spoluúčasti Městyse Sepekov ve výši ,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 13. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1197/2015, reg.č /15 Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 600 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova vodovodu u nádraží Sepekov. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 107: ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1197/2015, reg.č /15 mezi Jihočeským krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 600 tis. Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu Obnova vodovodu u nádraží Sepekov s vlastní povinnou finanční spoluúčasti Městyse Sepekov ve výši ,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 14. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci Obslužná komunikace a chodníky Borek Městys Sepekov na podkladě výběrového řízení uzavřel dne Smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou STRABAG a.s. na realizaci stavby Obslužná komunikace a chodníky Borek. Rea-

14 lizace akce byla rozdělena do 3 etap. Na základě Dodatku č. 1 k této smlouvě měla být do konce roku 2014 stavba kompletně dokončena. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2015, ale z důvodu značné finanční náročnosti akcí, na které městys získal dotaci v letošním roce, je předkládán dodatek č. 2, který posunuje termín úplného dokončení akce do Starostka informovala, že poslední fáze by měla činit částku ,- Kč K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 108: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne ve znění dodatku č. 1 mezi Městysem Sepekov na straně objednatele a firmou STRABAG a.s. na straně zhotovitele na akci Obslužná komunikace a chodníky Borek, kdy předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení II. etapy c a III. etapy do a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Předsedající předala z důvodu slovo z důvodu hlasové indispozice místostarostovi. 15. Výběr zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Městys Sepekov za účelem provedení opravy místní komunikace Na skále podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 2. Dotační žádosti nebylo vyhověno. Rozpočtovaná cena díla je 812 tis. Kč vč. DPH. Akce s náklady 820 tis. Kč je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok ZM vyhlásilo usnesením č. 76/2015 ze dne výběrové řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále. Do stanoveného termínu, tj. do podaly nabídku tyto firmy: firma PORR, a.s. SWIETELSKI stavební, s.r.o. STRABAG a.s. Záruka Splnění podmínek nabídky Nabídková cena v Kč vč. DPH ,30 36 měsíců ano ,94 36 měsíců ano ,22 60 měsíců ano IČ Diskuze: Pavel Benda konstatoval, že všichni měli možnost nahlédnout do podaných nabídek a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy. Přijaté usnesení č. 109: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále a schvaluje zhotovitelem stavby firmu SWIETELSKI stavební, s.r.o., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši ,94 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 16. Výběr zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově

15 Městys Sepekov má záměr vybudovat chodník na hřbitově a za tímto účelem rovněž podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 1. Akce byla podpořena dotací ve výši 110 tis. Kč. Rozpočtovaná cena celého díla byla 630 tis. Kč vč. DPH. Pro I. etapu, která má být realizována v letošním roce, byly plánovány náklady ve výši 470 tis. Kč. Akce je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok ZM vyhlásilo usnesením č. 77/2015 ze dne výběrové řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově s touto specifikací zadání: 1. etapa podélný chodník hlavní délka chodníku bm šířka chodníku.. cca 1,2 m provedení.. žulové kostky rozměru 4-6 cm do drtě žulové obrubníky do betonového lože 2. etapa podélný chodník vedlejší a příčné chodníky délka chodníku bm šířka chodníku.. cca 1,2 m provedení.. žulové kostky rozměru 4-6 cm do drtě žulové obrubníky do betonového lože Do stanoveného termínu, tj. do podaly nabídku tyto firmy: Nabídková cena v Kč vč. DPH firma Služby Města Milevska, s.r.o. M Build, s.r.o. RE-IN, s.r.o. SWIETELSKI stavební, s.r.o. IČ etapa 2. etapa , ,08 Splnění podmínek nabídky ano ano ano ano Přítomní byli vyzváni, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Přijaté usnesení č. 110: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově a schvaluje zhotovitelem stavby firmu Služby Města Milevska, s.r.o., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou I. etapy ve výši ,- Kč a realizací v roce 2015 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Realizace II. etapy s cenou ve výši ,- Kč bude provedena v roce Výběr zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov Městys Sepekov má záměr obnovit část veřejného kanalizačního řádu v lokalitě u nádraží. Tato část kanalizace je v havarijním stavu. Za tímto účelem podal žádost o poskytnutí dotace v rámci grantové podpory Jihočeského kraje 2015 v opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, podopatření Kanalizace. Firma THERMOPROJEKT vypracovala zjednodušenou dokumentaci, jejíž součástí je i rozpočet.

16 Na základě této dokumentace byla podána žádost o poskytnutí grantu, celkové náklady uváděné v ní jsou Kč bez DPH. Požadované prostředky byly Kč, což by činilo 70%. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dotaci ve výši Kč. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč bez DPH. Základní údaje o stavbě: Jde o výměnu dožívajícího betonového potrubí kanalizace v úseku 392 metrů, náhradou za potrubí plastové. Dílo zahrnuje 10 revizních šachet a výměnu odbočení části kanalizačních přípojek v počtu 36 kusů. ZM vyhlásilo usnesením č. 87/2015 výběrové řízení na zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov. Zadání výběrového řízení bylo specifikováno zjednodušenou dokumentací pro realizaci, kterou vypracovala firma Thermoprojekt. Do stanoveného termínu, tj. do podaly nabídku tyto firmy: firma IČ Nabídková cena v Kč bez DPH kanalizace UNIKO Písek, s.r.o ,82 ROBRO, s.r.o. Nabídková cena v Kč bez DPH vodovod Nabídková cena v Kč bez DPH Vodovod + kanalizace Po řadí , , , , ,20 5. M Build, s.r.o , ZVÁNOVEC a.s Jiří Hrůza, Zbelítov , ,16 8. Chališ, s.r.o INSTALLTOP, s.r.o , , (chybný součet??) ,33 9. REKON INSTA s.r.o ČEVAK a.s Splnění podmínek nabídky, záruka Ano, 60 měsíců Ano, 36 měsíců Ano, 48 měsíců Ano, 60 měsíců Ano, 60 měsíců Ano, 48 měsíců Ano, 60 měsíců Ano, práce 36 měsíců, zařízení 24 měsíců Ano, 24 měsíců Diskuze: Starostka informovala, že tato tabulka podaných nabídek se vztahuje i dalšímu bodu, tj. k bodu č. 18 Výběr zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov. Pavel Benda nejlevnější nabídku podala firma Zvánovec a.s. Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy.

17 Přijaté usnesení č. 111: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Obnova kanalizace u nádraží Sepekov a schvaluje zhotovitelem stavby firmu ZVÁNOVEC a.s., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši ,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 18. Výběr zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov Městys Sepekov má záměr obnovit část veřejného vodovodu v lokalitě u nádraží. Za tímto účelem podal žádost o poskytnutí dotace v rámci grantové podpory Jihočeského kraje 2015 v opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, podopatření Vodovody, související objekty a úpravny vody. Firma THERMOPROJEKT vypracovala zjednodušenou dokumentaci k tomuto dílu, její součástí je i rozpočet. Na základě této dokumentace byla podána žádost, celkové náklady uváděné v ní jsou Kč bez DPH. Požadované prostředky byly Kč, což by činilo 70%. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dotaci ve výši Kč. Povinná finanční spoluúčast žadatele je ,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou ,- Kč. Základní údaje o stavbě: Stavba řeší obnovu výměnu původního vodovodního potrubí v původních trasách v lokalitě u nádraží. V těchto ulicích je původní vodovodní síť ze 70. let, ve značně špatném stavu, prakticky již na hranici životnosti. Časté opravy a zejména vysoké úniky vody lze v zásadě řešit pouze výměnou stávajícího potrubí v délce 450 metrů, včetně přípojek v počtu 36 kusů. Stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov a Obnova kanalizace u nádraží Sepekov jsou ve stejné trase a měly by probíhat společně. ZM vyhlásilo usnesením č. 88/2015 výběrové řízení na zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov. Zadání výběrového řízení bylo specifikováno zjednodušenou dokumentací pro realizaci, kterou vypracovala firma Thermoprojekt. Nabídky podané do stanoveného termínu, tj. do viz výše. Diskuze: Pavel Benda opět je nejlevnější firma Zvánovec, a.s. Přítomní byli vyzváni, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k projednávanému bodu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy. Přijaté usnesení č. 112: ZM provedlo hodnocení a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele stavby Obnova vodovodu u nádraží Sepekov a schvaluje zhotovitelem stavby firmu ZVÁNOVEC a.s., schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou ve výši , - Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo Vyhlášení záměru pronájmu/pachtu pozemků pronajatých do ZOD Sepekov Smlouva o nájmu pozemků ze dne ve znění dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne uzavřená se Zemědělským obchodním družstvem Sepekov zaniká ke dni Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit v souladu s 39 zákona o obcích záměr pachtu pozemků.

18 Návrh smluvní podmínek pachtovní smlouvy byl součástí materiálu k jednáni. Seznam pozemků ve vlastnictví Městyse Sepekov pronajatých do ZOD byl součástí matriálu k jednání. Diskuze:. Pan Benda upozornil, že je potřeba doplnit termín pronájmu Starostka je potřeba zásadně řešit protipovodňovou ochranu obce a obnovu cest. Tyto záležitosti si také přejí občané. Nynější nájemce používá obecní cesty a v současné době nám na jejich opravu nikdo nic nedává i přestože jsme se snažili tuto záležitost řešit. Dotace na plochu je v současné době přes 6 000,- Kč dle kultury, pokud má nájemce dobytčí jednotky tak se dotace zvyšují. Bude potřeba dát prostor k předání tak, aby byla půda stále obhospodařována. Jedná se cca o 200 ha, musíme se domluvit na době pronájmu. Bc. Lukeš řeší to občanský zákoník? p. Benda navrhuji minimálně 5 let, aby nájemce mohl řádně hospodařit Starostka pokud pozemky pronajmeme na 10 let, cena bude vyšší Ing. Bolek navrhuji 5 let p.pokorný 10 let je dlouhá doba Starostka na základě doporučení právníka firmy musí předložit čestné prohlášení o bezdlužnosti, abychom nejednali s někým, kdo nebude schopen nájemné zaplatit. Bc. Lukeš u bodu g) návrhu bych zvolil volnější formu Starostka v návrhu chybí uvedeno po dohodě s propachovatelem doplníme do podmínek Ing. Bambuškar (občan) běžně se uzavírá smlouva na dobu dle dotačního titulu, 5 let je adekvátní Ing. Bolek nyní jednáme pouze o záměru pronájmu Starostka v záměru pronájmu by měli být uvedeny podmínky Všichni jednoznačně navrhují dobu uzavření pronájmu 5 let. Přijaté usnesení č. 113 : ZM vyhlašuje v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu/pachtu pozemků v majetku Městyse Sepekov : Předmět nájmu/pachtu: 1. pozemky v katastrálním území Sepekov viz výčet příloha č. 1 tohoto záměru 2. pozemky v katastrálním území Líšnice u Sepekova viz výčet příloha č. 2 tohoto záměru 3. pozemky v katastrálním území Zálší u Sepekova viz výčet příloha č. 3 tohoto záměru Přílohy č. 1-3 jsou součástí zápisu z jednání. Smluvní podmínky pachtovní smlouvy a) Pachtovné je splatné nejpozději do běžného roku na účet pronajímatele č /0800 vedený u České spořitelny, a.s. b) Pachtýř se zavazuje užívat propachtované pozemky výhradně pro pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat, ve výjimečných případech se souhlasem pronajímatele pro pěstování biomasy v podobě rychle rostoucích rostlin a dřevin. Pachtýř je povinen všechny pozemky soustavně a řádně obhospodařovávat. c) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od do d) Nájemní smlouva může být ukončena před uplynutí doby nájmu na základě písemné dohody smluvních stran.

19 e) V případech zvláštního zřetele, zejména za předpokladu, že pronajímatel bude potřebovat předmět pachtu, nebo jeho část, uvolnit v souladu s platným územním plánem k rozvoji obce, může být tato smlouva ze strany pronajímatele jednostranně vypovězena a to vždy nejpozději k 30. září běžného roku s 12 měsíční výpovědní lhůtou, která započne plynout od 1. října roku, kdy byla výpověď doručena nájemci. f) Z důvodu nutnosti zajištění protipovodňové ochrany obcí ve správním území Městyse Sepekov je Propachtovatel oprávněn vyžadovat na určitých pozemcích změnu kultury. g) Pachtýř se zavazuje k tomu, že na propachtovaných pozemcích obnoví po předchozí dohodě s propachtovatelem jím vybrané cesty tak, jak jsou zaneseny v katastru nemovitostí. Pachtýř se dále zavazuje na své náklady ke každoroční investici do štěrkového a zpevňujícího materiálu v minimální výši ,- Kč za kalendářní rok na úpravy a opravy jím užívaných cest po dohodě s propachtovatelem. h) Propachtovatel je oprávněn vypovědět pachtovní smlouvy jednostranně bez udání důvodu, a to v případě hrubého porušení smluvních povinností (zejména na základě neplacení nájemného, užívání pozemků v rozporu s účelem vymezeným touto smlouvou). ch) Minimální cena za nájem 1 ha pozemku: Žadatel o pacht výše uvedených pozemků akceptuje minimální cenu pachtovného za 1 hektar pozemku ve výši 2 500,- Kč. Průběh a podmínky výběru pachtýře: Zájemci o uzavření pachtovní smlouvy podají své písemné žádosti o uzavření pachtovní smlouvy na adresu Úřadu Městyse Sepekov (Sepekov 174), a to nejpozději do 21 dnů od zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce včetně. Spolu se žádostí o uzavření pachtovní smlouvy je zájemce povinen v téže lhůtě doručit Úřadu Městyse Sepekov potvrzená čestná prohlášení, jejichž formuláře jsou připraveny k vyzvednutí na Úřadu Městyse Sepekov kdykoli v úředních hodinách od vyvěšení tohoto záměru až do konce lhůty k podání žádosti o uzavření pachtovní smlouvy, Každý zájemce podáním své žádosti automaticky akceptuje návrh smluvních podmínek pachtovní smlouvy, včetně minimální ceny za 1ha pozemku ve výši 2.500,- Kč. Postup v případě podání žádostí o pacht pozemků více zájemci: V případě, že více zájemců podá ve lhůtě žádost o uzavření pachtovní smlouvy k předmětným pozemkům, budou tito zájemci nejpozději do 14 dnů po uzavření lhůty vyzváni k účasti na jednání na úřadu Městyse Sepekov za účelem realizace výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den konání výběru komise složená ze zástupců Městyse Sepekov. Každý účastník napíše na předtištěný a orazítkovaný list papíru cenu (výši pachtovného) za 1 ha předmětného pozemku ročně, kterou je ochoten zaplatit (minimální cena byla stanovena na 2500,-Kč / 1 ha/rok). Takto vyplněný list vlastnoručně podepíše, vloží do obálky, zalepí a odevzdá komisi pro vyhodnocení jednotlivých nabídek. Vyhodnocení nabídek proběhne ihned a za přítomnosti účastníků. Za nejvýhodnější nabídku bude označena ta, která bude obsahovat nejvyšší cenu za 1 ha předmětného pozemku. Zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, bude bezprostředně po skončení výběru sdělen další postup vedoucí k uzavření nájemní smlouvy.

20 Jestliže vybraný zájemce neuzavře nájemní smlouvu ve stanovené lhůtě do 30 dnů od převzetí návrhu nájemní smlouvy, bude Městys Sepekov postupně vyzývat k uzavření nájemní smlouvy účastníky dle stanoveného pořadí. Městys Sepekov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo záměr zrušit. 20. Schválení prodeje pozemku parc.č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k.ú. Sepekov Pan Bedřich Pekárek, Sepekov 29, požádal Městys Sepekov o koupi pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2, v k. ú. Sepekov, který je min. 38 let užíván jako předzahrádka domu č.p. 29. Zákres situace v katastrální mapě ZM schválilo svým usnesením č. 80/2015 záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v obci a katastrálním území Sepekov. Záměr prodeje pozemku byl v souladu s 39 zákona o obcích zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov po dobu od do doby jednání tohoto zastupitelstva. Žádný jiný zájemce vyjma pana Bedřicha Pekárka žádost o koupi nepodal. Diskuze: Pan Benda musíme určit cenu Mgr. Himl prodávali jsem za 100,- Kč/ m2 Přijaté usnesení č. 114: ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3105/6, zahrada, o výměře 27 m2 v katastrálním území Sepekov panu Bedřichu Pekárkovi, Sepekov 29 za cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 2 700,-

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů zastupitelstva Zasedací místo Úřadu Městyse Sepekov 28. dubna 2015 od 18 hodin 18.00

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: zasedací místnost Úřadu

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 12 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: zasedací místnost Úřadu

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 10 + 1 (od 18.43 hodin) členů zastupitelstva 18.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Dřevo Pevnost Poznání 002-2012

Dřevo Pevnost Poznání 002-2012 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému na nákup dřeva a dřevěných stavebních materiálů pro projekt Pevnost Poznání, zadávanou dle 95 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více