Hlavní metody vyučování výklad slovní referát,rozhovor,diskuze problémové metody - situační a inscenační metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní metody vyučování výklad slovní referát,rozhovor,diskuze problémové metody - situační a inscenační metody"

Transkript

1 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Služby cestovního Obecné cíle výuky vyučovacího předmětu Služby cestovního Cílem předmětu Služby cestovního je, aby žák pochopil jaké jsou požadavky na uspokojování potřeb účastníků cestovního. Jedná se o poskytování základních služeb doprava, ubytování, stravování a doplňkové služby.každá služba má specifické požadavky na cíle a obsah vzdělávání. Cílem je u žáků rozvíjet komunikativní, organizační, ale i koncepční a podnikatelské dovednosti. Mít profesionální postoj k zákazníkovi. Řešit problémy, využít ICT, umět diskutovat,pracovat v týmu, umět správně argumentovat. Charakteristika učiva Předmět vychází z obsahu odborného vzdělávacího oboru SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Výuka se zaměřuje na jednotlivé tématické celky služby CR,základní rozdělení hlavních a vedlejších služeb. Výchova k poskytnutí kvalitní a profesionální služby v národním,evropském a celosvětovém měřítku viz.průvodcovská služba Zpracování projektů viz.udržitelný rozvoj Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru. Služby cestovního souvisí s předměty zeměpis,dějepis,matematika,cizí jazyky,účetnictví,právo,výpočetní technika,elektronická a písemná komunikace Směřování výuky v oblasti citů,postojů,hodnot a preferencí Odborné vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů,hodnot a preferencí: pozitivní a aktivní postoj k životu,společnosti,vzdělávání,řešit problém uvědomování si vlastního názoru a jeho přiměřená obhajoba respektování názorů ostatních lidí odpovědnost za sebe,vlastní národ,svět pracovat pečlivě,kvalitně,profesionálně odpovědný přístup k plnění povinností a respektovat daná pravidla chápat pracovní činnost jako uspokojení seberealizace Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku.poskytují žákům prostor pro vlastní práci.ve výuce se uplatňuje frontální a skupinový přístup.využívány jsou učební pomůcky a didaktická technika (power-pointové prezentace,počítač, dataprojektor,mapy,atlasy,diaprojektor). Hlavní metody vyučování výklad slovní referát,rozhovor,diskuze problémové metody - situační a inscenační metody 247

2 Hlavní formy vyučování frontální výuka skupinová výuka exkurze praktická vystoupení domácí úlohy Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy,který je součástí školního řádu. V rámci hodnocení je kladen důraz prokázání znalostí aktivní přístup k učivu aplikaci znalostí schopnost práce v týmu tvořivý přístup k úkolům komunikační dovednosti Formy hodnocení individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce (referáty,seminární práce) pozorování žáka (hodnocení chování,postojů,zodpovědnosti,aktivita) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Přínos výuky služby cestovního k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení má pozitivní vztah k učení efektivně využívá různé strategie učení 2 samostatně zpracovává referáty a prezentace na dané téma využívá různých informačních zdrojů hodnotí věrohodnost a diskutuje o nich zná možnost svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání orientuje se v nabídce v CR Kompetence k řešení problémů využívá znalostí z ostatních předmětů,umí je aplikovat obhajuje své názory v diskuzi řeší problémy každodenního života zvažuje klady a zápory jednotlivých variant řešení,posuzuje rizika a důsledky spolupracuje při řešení problémů v týmu,podněcuje práci v týmu vlastními návrhy 248

3 Komunikativní kompetence prezentuje výsledky práce před ostatními žáky a učiteli formuje své myšlenky srozumitelně,přehledně,jazykově správně - aktivně diskutuje,obhajuje své názory a postoje,respektuje názory druhých - přehledně a jazykově správně formuje své myšlenky v písemné podobě přijímá radu i kritiku používá odborné termíny využívá moderní informační technologie Personální a sociální kompetence posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti,odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích odpovědně plné své úkoly reaguje na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí přispívá k udržování dobrých mezilidských vztahů (úcta,tolerance, slušnost) a k předcházení osobním konfliktům mít odpovědný vztah ke svému zdraví,pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj Matematické kompetence řešit dané úlohy,provádět reálný odhad výsledku vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,diagramy,grafy) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti,a tedy i vzdělání přizpůsobit se měnícím se pracovním podmínkám mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,prezentovat svůj osobní odborný potenciál své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů,zejména pak s využitím celo světové sítě Internet být mediálně gramotní Odborné kompetence 1.Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního organizuje,zabezpečuje a poskytuje jednotlivé služby cestovního připravuje podklady pro tvorbu produktů cestovního,sestavuje nabídku pro různé druhy a formy CR a pro skupiny klientů využívá informační technologie při vyhledávání a poskytování informací v CR 249

4 připravuje,provádí a vyhodnocuje průvodcovské služby nabízí a poskytuje hlavní služby (ubytování,dopravu,stravování) + vedlejší služby 2.Vykonává obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního orientuje se v obchodně-podnikatelských aktivitách subjektů CR kalkuluje ceny produktů a služeb,smluvně zabezpečuje jejich odbyt využívá nástroje k sestavení nabídky a propagaci produktů a služeb cestovního 4 3.Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své,spolupracovníků,klientů,návštěvníků zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout 4. Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce,výrobků nebo služeb chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality služeb zohledňuje požadavky klienta,návštěvníka,občana 5.Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje zná význam,účel a užitečnost vykonávané práce,její finanční popř. společenské ohodnocení zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, zisk,vliv na životní prostředí,sociální dopady efektivně hospodaří s finančními prostředky nakládá s materiály,energiemi,vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Při výuce služeb cestovního budou uplatňována tato průřezová témata a) Občan v demokratické společnosti Obsah tématu a jeho realizace osobnost a její rozvoj komunikace,vyjednávání,řešení konfliktů společnost jednotlivec a společenské skupiny,kultura,náboženství 250

5 historický vývoj (především v 19. a 20.století) stát,politický systém,politika,soudobý svět 5 potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život b) Člověk a životní prostředí Obsah tématu a jeho realizace současné globální,regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny,ohrožování ovzduší,vody,půdy,ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace,vliv prostředí na lidské zdraví možnosti a způsoby řešení enviromentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání v občanském životě (např.nástroje právní, ekonomické,informační,technické,technologické,organizační,prevence negativních jevů,principy udržitelnosti rozvoje Člověk a svět práce Obsah tématu a jeho realizace hlavní oblasti světa práce,charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky,pracoviště,mzda,pracovní doba,možnosti kariéry, společenská prestiž apod.) jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia,vztah k zájmům,studijním výsledkům, schopnostem a zdravotním předpokladům žáka trh práce,jeho ukazatele,všeobecné vývojové trendy,požadavky zaměstnavatelů soukromé podnikání,podstata formy podnikání,rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem,výhody a rizika podnikání,nejčastější formy podnikání činnosti,s nimiž je třeba při podnikání počítat,orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku 251

6 Ročník Téma Výsledek Učivo 1. Bezpečnost a ochrana zdraví, hygiena práce, požární prevence - vysvětlí základní úkoly a - povinnosti organizace při zajišťování BOZP - zdůvodní úlohu státního dozoru nad bezpečností práce - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - uvede základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich dodržování Bezpečnost a ochrana zdraví, hygiena práce, požární prevence - Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky ZSV, OBN, EKO Charakteristika Cestovního - faktory ovlivňující přímo a nepřímo cestovní ruch - charakterizuje CR a jeho specifiku - rozlišuje druhy a formy CR - určí základní podmínky pro rozvoj CR - zvláštnosti služeb cestovního Charakteristika cestovního - Význam služeb cestovního - Druhy a formy cestovního - Předpoklady rozvoje odvětví cestovního Marketing 252

7 - sleduje trendy a posoudí využívání moderních forem CR - vysvětlí hospodářský a kulturně-politický přínos CR - zná základní dokumenty pro - spolupráci a rozvoj CR v EU 2. Přípravy průvodce - vypracuje excerpční lístky - zpracuje deník průvodce, vypracuje itinerář, harmonogram - připraví dotazník pro klienta - vypracuje informační minimum ČR + zahraniční stát a údaje porovnává - orientuje se ve výkladu z hlediska formy a obsahu Příprava průvodce - Topografická příprava - Chronologická příprava - Psychologická příprava - Informační minimum - Komparační minimum - Technika výkladu Průvodcovská činnost PT a b. Zeměpis cestovního Dějiny kultury Matematika Technika poskytování služeb cestovního - uvede strukturu služeb CR a charakterizuje jejich komplex - vymezí pojem služby CR - charakterizuje jednotlivé služby CR a techniku jejich poskytování - při zabezpečování služeb dbá na Technika poskytování služeb cestovního - Zabezpečování a vyhodnocování služeb CR - mezinárodní standardy kvality řízení a poskytování služeb Marketing PT c. 253

8 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence dodržování právních předpisů norem, na ochranu majetku a práv spotřebitele, hygienu a bezpečnost práce a na ochranu životního prostředí posoudí kvalitu poskytovaných služeb, volí vhodné nástroje kontroly - vysvětlí hledisko ekonomické, sociální, technické, personální, materiální, demografické a uvádí příklady - uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - Zvláštnosti služeb CR - Předpoklady kdy účastníci projeví zájem o služby CR Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence - Pracovněprávní problematika BOZP - Bezpečnost technických zařízení Ubytovací služby - charakterizuje hotely a ostatní kategorie turistického ubytování včetně jejich klasifikace - používá odbornou terminologii - orientuje se v hlavních složkách hotelu a jejich fungování personál + aktiva + zákazník - orientuje se ve struktuře hotelových služeb (základní, doplňkové), v jejich náplni, funkci, koordinaci - vykonává činnosti recepce - zajišťuje a organizuje další Ubytovací služby - Základní charakteristika ubytovacích služeb - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování,jejich - klasifikace v ČR a ve světě - Organizace a řízení hotelů a ostatních kategorií turistického ubytování - Organizační struktura hotelu - Provozní management Činnost recepce - Hotelové služby Informační technologie Personální a sociální výchova 254

9 Činnost cestovní kanceláře a agentury služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - řídí se pokyny ubytovacího, provozního a reklamačního řádu - charakterizuje CK + CA - vysvětlí organizační strukturu - CK, CA a požadavky na pracovníky - navrhuje vhodné segmenty pro vytvoření nabídky pro specifické potřeby a požadavky různých forem CR a typických skupin klientů, připravuje cílené propagační aktivity pro prodej nabídky - rozliší zvláštnosti produktu - rozliší jednotlivé formy zájezdů - vyhledává relevantní zdroje informací pro tvorbu produktů cestovní kanceláře, informace posuzuje, třídí, využívá - analyzuje služební program - poskytuje doplňkové služby cestovní kanceláře - vytvoří produkt CK a k jeho nabídce a prezentaci využije marketingové nástroje - ověří organizační a marketingovou připravenost zájezdu, zhodnotí jeho průběh a ekonomické výsledky - vypracuje jednoduchý projekt nabídky a realizuje produkt CR Činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury - Vznik a vývoj CK v České republice a ve světě - Klasifikace kanceláří a agentur v České republice, činnost poskytované služby - Organizační struktura subjektu cestovního - Požadavky na pracovníky - Produkty CK - Druhy služeb poskytované Subjekty CR, zabezpečení služeb - Zvláštnosti produktu - Zájezd Formy zájezdů, tvorba zájezdů - Ceny zájezdů Kalkulace, riziko neobsazení - Nabídka, prodej, realizace Propagace přímá/nepřímá - Všeobecné a záruční podmínky CK - Reklamační řád - Výběr CK - Statistiky a postavení CK + CA v ČR Zeměpis cest. Matematika Management Marketing Informační technologie PT d. 255

10 - rozlišuje ceny zájezdů, dle služeb navrhne možné způsoby kalkulace, připravuje cílené propagační aktivity pro prodej nabídky - vymezí podmínky CK - navrhne výběr CK pro klienta Turistické informační centra a střediska - Charakterizuje činnost turistických informačních center - pracuje s informacemi a rezervačními a informačními systémy - uvede možnosti vytváření partnerství regionů, měst obcí a využití pro CR - podílí se na realizaci rozvoje regionálního CR Průvodcovské služby - charakterizuje průvodcovské služby - popíše náplň práce a povinnosti průvodců podle kategorií - uvede podmínky poskytování průvodcovských služeb v rámci EU - je připraven poskytovat služby turistického průvodce - posoudí turistický potenciál lokalit a jeho využití - připraví a realizuje itinerář trasy v daných lokalitách, vyhodnotí a vyúčtuje poskytnuté služby - vede agendu průvodce - profesionálně jedná v souladu Turistická informační centra a střediska - Činnost turistických center - Kategorizace turistických informačních center, poskytované služby - Partnerství regionů, měst, obcí Průvodcovské služby - Kategorie průvodců, činnosti - Osobnost průvodce, společenský protokol průvodce - Psychologické aspekty práce průvodce - Situace ohrožení - Historie průvodcovské činnosti - Osnova knižního průvodce Marketing Management Informační technologie PT c. Zeměpis cestovního Ruchu Dějiny kultury Matematika Informační technologie PT a a. 256

11 s požadavky na průvodce a jeho osobnost - je připraven řešit neobvyklé situace, poskytnout pomoc v nouzi, v ohrožení života a veřejného ohrožení - vyplní cestovní příkaz a spočítá náhrady - orientuje se v historii průvodcovské činnosti - analyzuje osnovu knižního průvodce 4. Stravovací služby Další služby cestovního Lázeňské služby - Orientuje se v základní kategorizaci stravovacích zařízení - vymezí náležitosti jídelního a nápojového lístku dokáže doporučit pokrmy národních kuchyní - popíše způsoby nabídky, placení - vymezí jednotlivé typy a popíše hlavní znaky forem rychlého stravování - rozliší jednotlivé společenské akce, popíše národní a světovou gastronomii, zhodnotí odlišnost zahraničních hostů - popíše stravovací zvyklosti v různých turistických destinacích - charakterizuje služby specifické pro jednotlivé druhy CR - popíše léčivé zdroje, indikace - charakterizuje MTZ Stravovací služby - Charakteristika stravovacích zařízení - Jídelní + nápojový lístek - Nabídka, prodej a placení produktů - Rychlé formy stravování - Společensko-gastronomické akce - Národní kuchyně a stravovací zvyklosti Další služby cestovního - léčivé zdroje, indikace Lázeňské služby Informační technologie Marketing Zeměpis cestovního Informační technologie PT b. 257

12 - popíše a navrhne jednotlivé služby volného času - rozliší formy lázeňských pobytů - Materiálně technická základna - Sortiment poskytovaných služeb - Formy lázeňských pobytů Služby venkovského cestovního - vymezí a navrhne rozsah jednotlivých služeb - osvětlí zvláštnosti služeb venkovského CR Služby venkovského cestovního - Ubytovací služby - Stravovací služby - Doplňkové služby Marketing PT b. Kongresové služby - rozliší a popíše jednotlivé akce - vysvětlí co obsahuje MTZ - navrhne plánování, přípravu - navrhne způsob kalkulace - navrhne způsob propagace Kongresové služby - Druhy akcí - MTZ - Organizační zajištění - Cenová kalkulace - Propagace Management Ekonomika Služby pasových a celních orgánů - charakterizuje cestovní doklady, platnost, vydávání, přestupky proti zákonu - zná účel a druhy víz, vyhledává informace týkající se vízové povinnosti - uvede další doklady vyžadované při přechodu hranic - je seznámen s významem a praktickými dopady celního řízení pro turistiku Služby pasových a celních orgánů - víza 258

13 Směnárenské služby - orientuje se v činnosti směnáren - orientuje se v kurzu, nákupu směně, devizových prostředků - rozlišuje platební prostředky v cestovním Směnárenské služby - Směnárenská místa - Kurz,nákup,prodej,směn - Šeky,platební karty Ekonomika Pojistné služby - vysvětlí účel zdravotního a cestovního pojištění - vysvětlí náležitosti pojistné smlouvy - vysvětlí účel připojištění - využití asistenční služby Pojistné služby - Druhy pojištění - Pojistné smlouvy - Připojištění - Asistenční služba Ekonomika Specifické formy CR Ekonomicko-právní a organizační aspekty podnikání v cestovním - vymezí možností jednotlivých forem - vysvětlí motiv účasti - vysvětlí proč účastníci CR projevují zájem o specifické formy CR - - orientuje se v institucionálním uspořádání cestovního - rozlišuje kompetence jednotlivých článků - vysvětlí roli mezinárodních organizací působících v cestovním Specifické formy cestovního - Dobrodružná turistika - Městská turistika, Náboženská, - Cykloturistika - Lovecká turistika, Rybolov - Juniorská, Seniorská turistika - Ostatní formy CR - Institucionální uspořádání cestovního Ekonomika PT c h c c. 259

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Střední odborné učiliště stravování

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a

Více

Podnikání nástavba denní

Podnikání nástavba denní RVP 64 41 - L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání nástavba denní Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/01 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyřleté

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více