1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s"

Transkript

1 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky) mohou poskytovat sociální služby, pokud splní podmínky poskytování sociálních služeb, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Základní podmínkou pro podnikání v oblasti sociálních služeb není získání živnostenského oprávnění (jedná se o podnikání na základě zvláštních předpisů 3 dost. 3 písm. af ŽZ), ale získání oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Pokud se však subjekt podnikající v oblasti sociálních služeb přesto rozhodne získat na tuto činnost také živnostenské oprávnění nebo hodlá také provozovat sociální službu, která není obsažena v zákoně o sociálních službách, tak se jedná o živnost volnou, a to Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Živnost můžeme charakterizovat jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (např. odborná způsobilost, praxe v oboru apod.). 1) Soustavná činnost není jednorázová nebo nahodilá činnost, ale v případě periodického (pravidelného) i neperiodického (nepravidelného) opakování stejné nebo podobné činnosti je podmínka soustavnosti splněna (např. sezónní prodej -prodej vánočních stromků). 2) Samostatnost znamená samostatné rozhodování o činnosti (živnosti), organizování činnosti atd. Opakem je např. zaměstnanecký vztah, ve kterém o činnosti - práci rozhoduje nadřízený. Nejde o samostatnost. 3) Provozování vlastním jménem znamená vystupovat v právních vztazích (např. při uzavírání obchodních smluv) vlastním jménem. Fyzická osoba uvádí své jméno a příjmení a případný dodatek jako obchodní jméno. Dodatkem může být rozlišení na otce a syna (Antonín Novák, mladší - junior, Antonín Novák starší - senior atd.) nebo rozlišení dle druhu činnosti (např."jan Petržala - aluservis"). 4) Provozování na vlastní odpovědnost znamená provozovat činnost na vlastní nebezpečí a vlastní účet. Podnikatel odpovídá za své závazky (dodavatelské faktury, mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojistné, daně, úvěry od bank apod.), které mu vzniknou v souvislosti s jeho podnikáním, celým svým majetkem, tedy i osobním. Toto se týká fyzické osoby. 1

2 5) Provozování za účelem dosažení zisku znamená podnikání s motivem dosažení zisku. Není tedy rozhodující, že se zisku na konci účetního období (kalendářního roku) nedosáhne, ale to že se o vytvoření zisku podnikatel snaží. Od probíhá registrace podnikatele u kteréhokoliv živnostenského úřadu (místní příslušnost živnostenských úřadů byla zrušena) či na kterémkoliv kontaktním místě CZECH Pointu. Na tomto místě je podnikateli vystaveno živnostenské oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku), proběhne registrace na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a registrace na finančním úřadě (FÚ) a zdravotní pojišťovně (ZP). 1.1 Registrace na Živnostenském úřadu Pro zahájení jakékoli podnikatelské činnosti je nutná registrace u příslušného Živnostenského úřadu. Živnostenský list se v současnosti již nevydává. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží Výpis z živnostenského rejstříku. Má-li podnikatel živnostenský list z minula, používá jej jako dřív, je stále platný. Pro podnikání tedy každý podnikatel potřebuje: a) živnostenské oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku), b) jiné oprávnění - podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým patří většinou státní zkouška (např. daňoví poradci, tlumočníci, soudní exekutoři, makléři, poskytovatelé sociálních služeb), c) nic - živnostenské oprávnění není potřeba např. pro činnosti, jako je: zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, činnost autorů - autorské honoráře, nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník,...). Činnosti, ke kterým není potřeba živnostenské oprávnění, uvádí 3 živnostenského zákona a 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů Živnostenské oprávnění Živnosti volné Volná živnost obsahuje činnosti uvedené v příloze 4 Živnostenského zákona. Pro získání volné živnosti stačí její ohlášení na živnostenském úřadě, zaplacení 1000 Kč za veškeré nahlášené živnosti a doložení splnění všeobecných podmínek pro udělení živnosti. Nemusí se dokládat odborná způsobilost - vzdělání ani praxe. 2

3 1.1.2 Všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění Mezi všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění patří ( 7 ŽZ): stáří minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům (což znamená, že osoba této způsobilosti nebyla zbavena), bezúhonnost (úřad si to ověří v trestním rejstříku), doklad o vlastnictví, případně jiném uživatelském právu (v případě, že bude živnost provozována v prostorách mimo trvalé bydliště). 1.2 Registrace u Finančního úřadu Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je každý poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Místně příslušným správcem daně je finanční úřad odpovídající trvalému bydlišti fyzické osoby. Nelze-li správce daně podle běžných pravidel určit, je jím Finanční úřad pro Prahu Přihláška k registraci Přihláška k registraci je formulář, jehož prostřednictvím se fyzická osoba registruje u finančního úřadu. Přihláška je různá pro fyzické a právnické osoby a je k dispozici na jakémkoliv finančním úřadu. Formulář je určen k registraci ke všem daním s výjimkou: daně z přidané hodnoty, daně spotřební, daně z nemovitosti. Pro registraci k těmto daním existuje samostatná přihláška. K přihlášce k registraci je nutno doložit zejména tyto doklady: kopie Výpisu z živnostenského rejstříku. kopie smlouvy s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu. Finanční úřad může požadovat i jiné doklady. Přesný seznam je umístěn na vývěskách umístěných v sídle daného finančního úřadu Doručení přihlášky Přihlášku je možno finančnímu úřadu doručit osobně nebo poštou. Doporučuje se osobní doručení registračního formuláře s přílohami. Na každém finančním úřadě je pracoviště registrací, kde od podnikatele přihlášku převezmou a ihned zkontrolují její správnost. Větší 3

4 finanční úřady mají pracoviště registrací právnických osob odděleno od fyzických osob. Některé finanční úřady vydávají dokonce Osvědčení o registraci ihned při první návštěvě, viz níže. V případě, že se podnikatel rozhodne pro doručení přihlášky k registraci poštou (případně podatelnou finančního úřadu), bude muset všechny přílohy přihlášky dokládat v ověřené verzi Osvědčení o registraci Osvědčení o registraci je doklad, který podnikatel obdrží po úspěšném vyřízení své přihlášky. Toto osvědčení si může vyzvednout pouze sám podnikatel, nebo osoba vybavená příslušnou plnou mocí. Osvědčení o registraci je velmi důležitým dokladem, jehož originál by měl podnikatel bedlivě střežit. Při veškerých změnách v registraci (každou změnu je podnikatel povinen nahlásit do 15 dnů) nebo při registraci dalších daní je povinen podnikatel tento originál předkládat Sankce Za nesplnění registrační povinnosti může finanční úřad udělit pokutu, která může v konečné výši dosáhnout až částky 2 mil. Kč. 1.3 Registrace u OSSZ Plátci pojistného na sociální zabezpečení jsou povinně zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tuto povinnost a následující zastřešuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Plátci pojistného na sociální zabezpečení Plátci pojistného na sociální zabezpečení jsou povinně zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Registrace zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) probíhá na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) na příslušném formuláři. Zaměstnavatel - Zaměstnavatelem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, které zaměstnávají alespoň 1 zaměstnance. 4

5 Zaměstnanec - Zaměstnanci jsou plátci pojistného, pokud jsou účastni nemocenského pojištění, popřípadě pouze důchodového pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) - OSVČ jsou plátci, pokud jsou účastny důchodového pojištění a dobrovolně mohou být plátci nemocenského pojištění Registrace OSVČ Podnikatel jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) se registruje na OSSZ, přičemž je nezbytné předložit kopii živnostenského oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku), kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně jiné oprávnění k výkonu činnosti. Dalšími potřebnými dokumenty jsou zápočtový list z předchozího zaměstnání, případně kopie potvrzení o ukončení evidence uchazeče o zaměstnání na úřadě práce Místní příslušnost OSVČ Trvalý pobyt podnikatele (OSVČ) je určující pro místní příslušnost OSSZ. Nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území České republiky, řídí se místní příslušnost správy sociálního zabezpečení místem hlášeného pobytu, nebude-li mít OSVČ v ČR trvalý ani hlášený pobyt, pak se místní příslušnost určí podle místa výkonu samostatné výdělečné činnosti. V případě, že je podnikání vykonáváno na několika místech, je místně příslušná ta správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení OSVČ převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti. Pro identifikaci plateb pojistného na sociální zabezpečení přiděluje správa sociálního zabezpečení zaměstnavateli a osobě samostatně výdělečně činné konkrétní variabilní symbol Pojištění na sociální zabezpečení Pojištění na sociální zabezpečení se dělí na dvě základní složky. Jedná se na jedné straně o pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na straně druhé o pojistné na nemocenské pojištění. Pojištění na sociální zabezpečení zahrnuje: pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pojistné na nemocenské pojištění Důchodové pojištění OSVČ Výše pojistného na důchodové pojištění OSVČ zjednodušeně řečeno závisí na příjmech ze samostatné výdělečné činnosti. Dále se povinnost odvádět pojistné na důchodové a 5

6 nemocenské pojištění odvozuje od skutečnosti, zda je nebo není OSVČ účastna tohoto pojištění. U důchodového pojištění platba závisí na tom, zda je vykonávaná hlavní nebo vedlejší činnost. V případě hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba pojistného na důchodové pojištění vždy povinná. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti závisí placení pojistného na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů v kalendářním roce, ze kterých se pojistné platí, nebo na tom, zda se k účasti na důchodové pojištění dobrovolně přihlásí. Nemocenské pojištění OSVČ U nemocenského pojištění je účast dobrovolná. Pokud se osoba samostatně výdělečně činná k účasti na nemocenském pojištění přihlásí, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění měsíčně, a to samostatně tzn. odděleně od zálohy na důchodové pojištění. Po dohodě se správou sociálního zabezpečení může případně platit na delší období, a to nejdéle do konce kalendářního roku Povinnosti podnikatele (OSVČ) vůči OSSZ Povinnosti osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a obsahuje následující povinnosti: a) Oznamovací povinnost OSVČ (platí i pro spolupracující osobu) je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den: zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje, ukončení samostatné výdělečné činnosti, zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, od kterého nevykonává zaměstnání, nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nemá nárok na výplatu PPM z důvodu těhotenství a porodu, pokud PPM náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, 6

7 pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. b) Termín oznamovací povinnosti Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. OSVČ, která osobně pečuje o osobu, mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II-IV a ohlásila tuto skutečnost pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit písemné prohlášení o tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech osob, které současně pečují o tuto osobu, že byla určena za osobu, která pečuje o osobu závislou na péči jiné osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí OSSZ o tom, že OSVČ pečuje o uvedenou osobu v největším rozsahu. c) Tiskopisy pro oznamovací povinnost Předepsané tiskopisy pro podnikatele jsou k dispozici na každé Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a také na internetové adrese d) OSVČ místní příslušnost OSSZ Místní příslušnost správy sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ, MSSZ) se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince, a to pro následující účely: vedení evidence pro účely důchodového pojištění OSVČ, kontrolu plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vybírání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, vydávání potvrzení pro OSVČ o výši zaplaceného pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, vráceném přeplatku na pojistném a vyplacených dávkách nemocenského pojištění pro účely nároku na dávky státní sociální podpory. Pokud nemá OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR, popřípadě, jde-li o cizince, řídí se místní příslušnost místem hlášeného pobytu. Nebude-li mít OSVČ v ČR trvalý ani hlášený pobyt, pak se místní příslušnost určí podle místa výkonu samostatné výdělečné činnosti. Je-li 7

8 několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti. V řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se místní příslušnost OSSZ řídí místem trvalého pobytu OSVČ, pokud je předmětem řízení rozhodování o pojistném OSVČ, o penále a o pokutě pro OSVČ, případně, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu v ČR, a nemá-li OSVČ hlášený ani trvalý pobyt v ČR a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ ta, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti. 1.4 Registrace u Zdravotní pojišťovny Veřejné zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci. Veřejné zdravotní pojištění patří k zákonnému pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci. Rozsah a podmínky, za kterých je poskytována zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění, jsou upraveny zákonem o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění). Výši pojistného, penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného upravuje Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Účast na zdravotním pojištění podnikatelů Zdravotní pojištění je v České republice povinné podle zákona pro: všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství), pro osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR a pracovně právní vztah je uzavřen podle právních předpisů ČR. Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty: a) osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a jsou činní pro zaměstnavatele, které: požívají diplomatických výhod, nemají sídlo na území ČR. b) osoby, které pobývají dlouhodobě a nepřetržitě v cizině (nejméně 6 měsíců), jsou v cizině zdravotně pojištěny a učinily o této skutečnosti u zdravotní pojišťovny písemné prohlášení a neplatí pojistné. ( 8 odst. 4. Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). 8

9 1.4.2 Plátci pojistného na zdravotní pojištění Zaměstnanci Zaměstnavatelé Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) Stát Plátci zdravotního pojištění v rámci států EU Od , po vstupu do EU, vstoupila v platnost nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72 EHS. Tato nařízení jsou přímo platná ve všech státech EU a mají přednost před zákonem. Od vstoupilo v platnost nové Nařízení Rady EHS 883/2004 obsahující: Princip jednoho pojištění (zpravidla ve státě výkonu výdělečné činnosti). Osoba pracující ve dvou či více státech a v jednom z nich bydlící, je pojištěna ve státě bydliště. Osoba bydlící v jednom státě a pracující pro jednu cizí firmu ve dvou různých jiných státech je pojištěna ve státě sídla firmy. Osoba bydlící v jednom státě a pracující pro dvě cizí firmy na území dvou různých jiných států - je pojištěna ve státě bydliště. Osoba podnikající v ČR a zaměstnaná v jiném členském státě - je pojištěna ve státě zaměstnání. Končí výjimka o pojištění ve dvou státech. Vyslaný pracovník do jiného členského státu zůstává pojištěn v ČR. Osoba pojištěná v jiném státě z titulu výkonu práce v tomto státě, nemusí platit pojistné v ČR. Osoba pojištěná v jednom státě, je zde pojištěna ve všech systémech sociálního pojištění (nelze být zdravotně pojištěn v jednom státě a důchodově ve druhém). Spolu s výdělečně činnou osobou jsou pojištěni i nezaopatření rodinní příslušníci, bez ohledu na to, v jakém státě bydlí (i když zde nemají trvalý pobyt). Pojistné je hrazeno ze všech příjmů. Důsledky zdravotního pojištění v rámci EU pro českou praxi: Osoba pojištěná dle pravidel Nařízení v jiné členské zemi nehradí pojištění v ČR, i když zde má trvalý pobyt. OSVČ z čl. státu vykonávající výdělečnou činnost na území ČR zde bude pojištěna, i když zde nemá trvalý pobyt. 9

10 Pojištěn zde bude i pracovník, který v ČR pracuje pro zaměstnavatele, který zde nemá sídlo (cizí zaměstnavatel se přihlásí v ČR, řídí se českými předpisy a odvádí za tohoto zaměstnance pojistné do ČR) Vymezení Osoby samostatně výdělečně činné pro zdravotní pojištění Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují (zák. č. 48/1997Sb, 5 písm. b)): osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona), osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností, osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle 5 písm. a) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti, spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů na ně lze rozdělit příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Jako OSVČ postupují pojištěnci i v případě, pokud mají příjmy podle 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů, zdaňované přímo u zdroje zvláštní sazbou daně (podle 36 zákona o daních z příjmů) nebo podle 4 zákona o daních z příjmů od daní z příjmů osvobozené Registrace osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na zdravotní pojišťovně K registraci je nutno předložit kopii Výpisu z živnostenského rejstříku Vyplnit formulář Oznámení pojištěnce. OSVČ se přihlašuje na nejbližší úřadovně zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěna a to do 8 dnů Od je možné úkony jako oznámení zahájení nebo ukončení samostatné činnosti nově provádět na tzv. Centrálních registračních místech, která jsou zřízena 10

11 při obecních živnostenských úřadech nebo prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního místa CZECH Pointu. Jakékoliv změny týkající se údajů uvedených na zdravotní pojišťovně je nutno oznámit do 8 dnů (např. změnu kategorie OSVČ nebo kdy je plátcem pojistného stát, nástup do zaměstnání). 30 denní lhůta se vztahuje na změnu jména, příjmení, trvalého pobytu (adresy) nebo rodného čísla. Pokud není pojištěnec přihlášen jako osoba samostatně výdělečně činná a neplatí za něho pojistné ani stát a nemá zaměstnavatele, platí pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů např. v době přípravy na podnikání, ale zatím tuto činnost neprovozuje, ani není zaměstnaná. Osoba bez zdanitelných příjmů je povinna platit minimální měsíční pojistné vypočtené jako 13,5 % z minimální mzdy (do této kategorie je rovněž nutno se přihlásit na zdravotní pojišťovně). Od , v souladu se zákonem č. 176/2002 Sb., název zákona patří do této kategorie osoba, u které tento stav trvá celý kalendářní měsíc. 2. REGISTRACE SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE 2.1 Vymezení poskytovatelů sociálních služeb Poskytovateli sociálních služeb mohou být (při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. 2.2 Vymezení soukromých subjektů poskytovatelů sociálních služeb z pohledu mikropodnikání Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky) mohou poskytovat sociální služby, pokud splní podmínky poskytování sociálních služeb, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Základní podmínkou pro podnikání v oblasti sociálních služeb není získání živnostenského oprávnění (jedná se o podnikání na základě zvláštních předpisů), ale získání oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. 2.3 Podmínky registrace 11

12 O registraci rozhoduje v případě fyzické nebo právnické osoby (mikropodniku) krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Podmínkou registrace pro fyzické či právnické osoby, které splňují podmínku mikropodniku, podle 79 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, je: Podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje následující náležitosti: 1. u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její organizační složky, IČ a statutární orgán, 2. u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození, 3. údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou: - název a místo zařízení nebo místa poskytování sociálních služeb, - druhy poskytovaných sociálních služeb, - okruh osob, pro které je sociální služba určena, popř. jejich věková hranice nebo druh zdravotního postižení, - popis realizace poskytování sociálních služeb, - popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb, - časový rozsah poskytování sociálních služeb, - kapacita poskytovaných sociálních služeb, - plán finančního zajištění sociálních služeb, - den započetí poskytování sociálních služeb. 4. doklad o bezúhonnosti fyzických osob, s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů (úřad si ověřuje v Rejstříku trestů sám), 5. doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, 6. je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřená kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, 7. doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 8. čestné prohlášení o skutečnostech, dokládajících odbornou způsobilost fyzických osob, poskytujících sociální služby. 12

13 Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby. Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu. 2.4 Rozhodnutí o registraci Registrující orgán vydá rozhodnutí o registraci, jestliže žadatel prokáže, že splňuje výše uvedené podmínky. Rozhodnutí o registraci obsahuje: označení poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů o poskytovateli, název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, druhy sociálních služeb, které budou poskytovány, okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány, údaj o kapacitě poskytovaných služeb, den započetí poskytování sociálních služeb. 2.5 Zrušení registrace Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže: poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky registrace, poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb, poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality ( 99 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění) a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření při inspekci sociálních služeb, poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace, přičemž tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti, poskytovatel sociálních služeb zneužije prostředky k úhradě za sociální služby. Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezačne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci. Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby. 2.6 Kdy není registrace nutná 13

14 Registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatelskou činnost (podle 2 odst. 2 obchodního zákoníku). Registrace se rovněž nevyžaduje u fyzické nebo právnické osoby, která je usazena v jiném členském státě EU, jestliže poskytuje sociální služby na území ČR dočasně a ojediněle, pokud prokáže skutečnosti dle 84, odst. 1-4 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. 2.7 Smlouva o poskytnutí sociální služby Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby nebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb. O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb. Tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva obsahuje tyto náležitosti: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v 73 až 77 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy. 2.8 Registr poskytovatelů sociálních služeb Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci a rovněž právnické a fyzické osoby uvedené v 84 (viz výše v textu). Registr je veden v listinné a elektronické podobě. 2.9 Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách 14

15 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost: sociální pracovníci za podmínek stanovených v 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě ve znění pozdějších předpisů) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává: 1a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb, 1b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, 1c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 1d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 15

16 (2) Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. (3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí. (4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče. (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu ( 36 zákona č. 96/2004 Sb.) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu ( 7 zákona č. 96/2004 Sb.) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu ( 36 zákona č. 96/2004 Sb.) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, d) uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle

17 (6) Obsah kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 a jeho minimální rozsah stanoví prováděcí právní předpis. (7) Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách. (8) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznání odborné kvalifikace). (9) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu ( 230 zákoníku práce). Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v 111 odst Standardy kvality Poskytovatel sociálních služeb musí splňovat standardy kvality. Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami ( 99 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění). Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č.505/2006 Sb., v platném znění) Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace; 17

18 c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje; d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje. 2. Ochrana práv osob a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 3. Jednání se zájemcem o sociální službu a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 4. Smlouva o poskytování sociální služby a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy; c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. 18

19 5. Individuální plánování průběhu sociální služby a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance; e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance. 6. Dokumentace o poskytování sociální služby a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby; c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele; c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě; d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 19

20 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat; b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb; c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj. 9. Personální a organizační zajištění sociální služby a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v 115 zákona o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována; b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance. 10. Profesní rozvoj zaměstnanců (pouze pro poskytovatele sociálních služeb se zaměstnanci) a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace; b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje; c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje; 20

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice Helena Zbranková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce popisuje sociální služby v České republice. Je rozdělena

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ).

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ). Znění 01.01.2015 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních sluţbách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více