Drahomíra Vaculová, osvč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drahomíra Vaculová, osvč"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Sponzoři Úřad vlády ČR OLOMOUC VELKÉ MEZIŘÍČÍ Kolektivní členové Drahomíra Vaculová, osvč 1

2 Základní informace o Klubu bechtěreviků o.s. Klub bechtěreviků o.s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení jejich života (firem, odborníků, rodinných příslušníků, přátel apod.), ustavené v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. Sdružení působí na území České republiky, sídlem je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2. Čestnými členy klubu jsou: prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., spoluzakladatel Klubu bechtěreviků, MUDr. Hana Hornátová, spoluzakladatelka Klubu bechtěreviků a bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, Ing. Jindřich Zich, spoluzakladatel klubu bechtěreviků a jeho dlouholetý předseda, prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc, ředitel Revmatologického ústavu a paní Jana Kameníková, dlouholetá členka a bývalá předsedkyně Klubu bechtěreviků. Čestným předsedou Klubu bechtěreviků je Karel Vedral, zakládající člen a dlouholetý prezident Klubu bechtěreviků. Úkolem Klubu je sdružovat pacienty Bechtěreviky, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost (především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života bechtěreviků. Spolupracuje se státními a dalšími organizacemi doma i v zahraničí. Klub bechtěreviků byl založen v roce Je členem Mezinárodní federace Bechtěrevických organizací ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje okolo 30 Bechtěrevických organizací ze všech světadílů (s výjimkou Afriky). Klub bechtěreviků se stal zakládajícím členem CARD (České asociace pro revmatické choroby Czech Association of Rheumatic Diseases) Klub bechtěreviků je členem řady pacientských sdružení, koalic a skupin, je zakládajícím členem České rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotně postižených ČR. V obou organizacích má své stálé zástupce. Klub vydává pro své členy informační časopis Bechtěrevik, ve kterém jsou publikovány odborné články lékařů - revmatologů, materiály s problematikou sociálně zdravotní, překlady odborných článků ze zahraničních zdravotnických časopisů, rady bechtěrevikům, zprávy o činnosti Klubu a jeho Krajských výborů, Výkonného výboru a různé příspěvky členů Klubu. Od roku 2004 je vydáván jako měsíčník. Klub má své internetové stránky rovněž jednotlivé kraje již mají stránky, kde mohou informovat o svých krajských specifikách. Klub bechtěreviků organizuje jak na celostátní úrovni, tak i v některých krajích týdenní, případně víkendové rekondiční pobyty. Součástí pobytu bývají i přednášky, zejména z oboru revmatologie a další nejrůznější akce na rozvoj pohybové aktivity bechtěreviků, tak na další kulturní vyžití kolektivu. Členem Klubu bechtěreviků se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let, který projeví o členství zájem, a to na základě platné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku, který nyní činí 300 ročně. Kolektivním členem se mohou stát nejrůznější organizace, které s Klubem bechtěreviků spolupracují a které chtějí napomoci k jeho rozvoji. Klub bechtěreviků potom zpětně takovéto kolektivní členy zviditelňuje mezi svými členy i v širší veřejnosti. Kolektivní člen hradí roční členský příspěvek ve výši 1.000,-. Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků je Shromáždění delegátů, které svolává předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků nejméně jedenkrát za rok. Výkonný výbor sestává z předsedy a místopředsedy, které volí Shromáždění delegátů a ze čtrnácti zástupců krajů. Výkonný výbor řídí činnost klubu, zajišťuje akce s celostátní působností, vydávání klubového časopisu Bechtěrevik, vede a provádí nutný technicko 2

3 administrativní servis kanceláře klubu apod. Předseda a členové výkonného výboru zastupují Klub při různých vnitrostátních i zahraničních akcích. Výkonný výbor se snaží radit a pomáhat svým členům, kteří o to požádají. K 31. prosinci roku 2011 Klub evidoval 2053 členů jednotlivců a 9 kolektivních členů. Kolektivními členy jsou Léčebné lázně Jáchymov a.s., Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Lázně Bělohrad a.s., Lázně Hodonín, Lázně Darkov a.s., Boisynchron a.s., Lázně Bechyně spol. s r.o., Jacques & partner spol. s r.o. a OSVČ Vaculová Drahomíra. Jako pomůcku pro domácí rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou vydal Klub v minulosti Příručku pro bechtěreviky, v roce 2011 potom vydal překlad novější příručky, kterou vydala partnerská bechtěrevická organizace ve Velké Británii. Ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze vznikla magnetofonová kazeta s názvem Domácí cvičení. A ve spolupráci s LL Jáchymov a.s. byla natočena videokazeta s názvem Cvičení a léčba při zánětlivém onemocnění páteře, kterou jsme v roce 2010 vydali v provedení DVD. Pro pohodlné cvičení zajistil Klub bechtěreviků pro své členy jednotná cvičební trička a ponožky označené logem Klubu bechtěreviků. Pro další prezentaci našich členů při společných akcích jsme zajistili slušivá modrá trička s krátkým rukávem a límečkem, která jsou rovněž s logem KB. Tak, jako již jednou v minulosti, nechali jsme v roce 2010 vyrobit ponožky. Tentokráte ve dvou odstínech šedé, opět s logem klubu, které opět již našly řadu zájemců z našich řad. Podstatu své činnosti vidí Klub bechtěreviků nadále především ve výchově pacientů k pravidelným rehabilitačním návykům a životosprávě, odpovídající dg. Morbus Bechtěrev. Je důležité informovat o této chorobě ve světle nejnovějších poznatků, i o možnostech zpřístupnění rehabilitačního cvičení. Toto je velký úkol pro krajské organizace, které se postupně více zapojují do práce Klubu. Cílem Výkonného výboru Klubu bechtěreviků je vybudovat fungující systém krajských a případně i regionálních skupin, obdobně, jako je tomu ve většině evropských pacientských organizací a rovněž tak v USA a Kanadě. Klub s radostí vítá spolupráci se všemi revmatology a rehabilitačními pracovníky v ČR, kteří jsou ochotni přispívat do klubového časopisu Bechtěrevik a spolupracovat s KB jak v Praze, tak i v krajích. Doufáme, že lékaři budou i nadále své pacienty informovat o existenci a činnosti Klubu bechtěreviků. Výbor Klubu se obrací pravidelně s prosbou na všechny, kteří mohou přispět na činnost klubu jak finanční částkou (sponzorský dar), za zveřejnění článku v časopise, tak i materiálně (např. kancelářské potřeby, reklamní předměty apod.). Získané prostředky budou použity např. na organizační zajištění rekondičních pobytů, nebo na vydávání časopisu Bechtěrevik. 3

4 Kontakty: Předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků o.s. Jindřich Fanta Telefon: Místopředseda VV Klubu bechtěreviků o.s. Alena Loudová Telefon: , Zpráva o činnosti KB za r Rok 2011 byl takovým normálním, průměrným rokem. Složení Výkonného výboru se změnilo jen nepatrně. Předsedou jihomoravské krajské organizace a členem Výkonného výboru, se stal pan Antonín Růžička. Vyměnil si funkci s Aloisem Skládaným, který je nyní jeho zástupcem. Ke změně došlo ještě na postu předsedy krajského výboru v Hlavním městě Praze předsedkyní je paní Barbora Cífková. Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků od loňského roku pracuje v novém složení a lze říci, že se podařilo operativně řešit úkoly, které před komisí byly postaveny. Uplynulý rok lze hodnotit celkově kladně, i když v některých oblastech stále byla celá řada problémů. V rozvoji činnosti nás velmi ovlivňuje celková situace v naší společnosti. Stále ještě není jasná koncepce lázeňské péče na druhé pololetí letošního roku a dále do budoucna. Řada našich členů narazila na značné problémy při vyřizování žádostí o prodloužení průkazů ZTP a ZTP/P, při vyřizování invalidních důchodů apod. Zejména potom cítíme, že čím více se vše zdražuje, tím mají naši členové hlouběji do kapsy a musejí zvažovat, co si ještě mohou dovolit, jakou rehabilitaci, či jakou rekondici si mohou uhradit. Poděkování proto patří těm krajským organizacím, které dokázaly svým členům přispět a tím zvýšit dostupnost zahraničních i tradičních domácích rekondičních pobytů. Přesto lze konstatovat, že rekondiční pobyty zůstávají důležitou součástí činnosti klubu. Celkově prošlo rekondicemi na 285 účastníků, z toho 174 na celostátní úrovni. Ostatní byly na víkendových a týdenních pobytech, které organizovaly jednotlivé kraje. Podrobnější informace o uspořádaných rekondicích v uplynulém roce se dočtete v příslušné části výroční zprávy. Poděkování na tomto úseku patří našim kolektivním členům, kteří sehrávají velmi významnou roli. Naše rekondiční pobyty bychom bez jejich výhodnějších cenových relací, než jsou ty běžné komerční, nebyli schopni realizovat. Zvláštní poděkování potom patří našemu kolektivnímu členu Léčebným lázním Jáchymov. Lázním 4

5 Jáchymov se v roce 2011, ale i na rok letošní 2012, podařilo uzavřít se zdravotními pojišťovnami smlouvy o možnosti využití FT poukazu při našich rekondicích, čímž se podařilo snížit cenovou úroveň pobytu pro naše členy. Díky projektu a následné dotaci z Úřadu vlády se nám v loňském roce podařilo vypořádat se s úkoly na úseku mezinárodní činnosti Klubu bechtěreviků. Jak uvádíme v písemné části výroční zprávy, naši dva delegáti Dr. Miloš Konrád a ing. Jaromír Fajkus se zúčastnili mezinárodního kongresu ASIF, který se konal tentokrát v Tureckém Izmiru. Oběma děkujeme za dobrou reprezentaci našeho Klubu na této významné mezinárodní akci. Na podporu této činnosti jsme použili dotaci Úřadu vlády ve výši ,-, za což děkujeme. Pro letošní rok, kdy není organizován kongres, jsme vypracovali projekt na mezinárodní činnost a podařilo se získat ,-. Co se týká organizačně administrativního servisu, do něhož spadá převážná část další naší činnosti, využili jsme dotaci z Úřadu vlády ve výši ,-, kterou se nám podařilo díky projektu získat na rok Pro letošní rok 2012 se nám podařilo získat ještě o něco více, což je ,-. Poděkovat bych chtěl naší místopředsedkyni Alence Loudové za neúnavnost, se kterou vyhledává další a další možnosti na podávání projektů a zejména za práci, kterou odvádí při jejich zpracovávání. Je to mnohdy boj s větrnými mlýny, neboť z většiny projektů nakonec nic není, jen zůstává ta práce. I další členové Výkonného výboru předsedové některých krajů vědí, jaké úsilí je třeba vyvinout pro získání alespoň nějaké dotace. Těm, kterým se to podařilo, patří též poděkování a to samozřejmě nejen předsedům, ale dalším členům, kteří se na získávání dotací podílejí. Nyní k dalšímu tématu vydávání časopisu Bechtěrevik. V roce 2011 jsme vydali 12 výtisků našeho časopisu (čísla 130 až 141). V měsíci lednu již tradičně vyšel náš měsíčník v maximálním nákladu kusů. Tento lednový výtisk vychází vždy se složenkou na úhradu členského příspěvku a s vloženou přihláškou na rekondice. Časopis, tak jako každý rok v lednu, obdrží všichni registrovaní členové Klubu bechtěreviků, a to i Ti, kteří neuhradili z různých důvodů členský příspěvek, případně i Ti, kteří v následujících měsících šetří naše náklady tím, že do rodiny jim běžně stačí zasílat jen jeden výtisk pro dva nebo tři členy klubu. Od února do prosince 2010 vycházel Bechtěrevik opět v nákladu do 1300 kusů, což se každý měsíc odvíjí od počtu členů, kteří mají aktuálně uhrazen členský příspěvek. V tomto období se již do většiny rodin zasílá jen jeden výtisk. Pravidelně také zasíláme přes 60 výtisků z části povinně a z části dobrovolně dle našeho zvážení nejrůznějším institucím, lékařům - revmatologům, čestným členům a podobně. Poděkování na tomto místě patří tiskárně pana ing. Václava Fabiána z Horních Počernic, kde již druhým rokem časopis tiskneme. Dle odezvy našich členů, jsme s úrovní tisku spokojeni a Výkonný výbor oceňuje i maximálně vstřícný přístup v cenové politice pana Fabiána. V těchto dnech jsme obdrželi dubnové číslo našeho časopisu, kde je vložena nová členská známka na rok Tento časopis dostal každý člen, který řádně uhradil členský příspěvek. Zde chci zdůraznit, že řada našich členů stále nedodržuje nutnou zásadu, aby jako variabilní či specifický symbol uváděli své členské číslo. Dohledávání plateb, kde toto číslo chybí, je složité a v některých případech dochází k tomu, že platba není připsána tomu, kdo platil. V roce 2010 jsme započali s výrobou nových členských průkazů. Jak víte, nové průkazy vyrábíme a rozesíláme jen těm členům, kteří projeví o průkazky dobrovolně zájem a uhradí náklady s ním spojené. Nový průkaz potom slouží nejen jako určitý doklad o členství, ale v případě, že obsahuje i příslušnou roční 5

6 známku, jako doklad o zaplacení členského příspěvku, může posloužit k získání dříve zmiňované slevě v některých lázních, například v Lázních Jáchymov. Za první rok jsme vyrobili téměř 500 ks průkazů, v roce 2011 přibili další, celkem jsme do současné doby předali našim členům přes 750 průkazek. Na výrobě se stále podílí člen krajského výboru KH kraje Slávek Kozák, tímto mu děkuji za tuto záslužnou činnost. V roce 2010 jsme nechali vyrobit DVD s cvičením pro nás bechtěreviky. Většinou si tato DVD objednávají jednotliví členové na dobírku, což zajišťuje převážně opět Alenka Loudová. Jen minimum je objednáváno přes jednotlivé kraje. Přitom by takto měli naši bechtěrevici podstatně levnější. Zaplatili by jen prodejní cenu, což je 80,-. Dobírkou to dodnes vycházelo na dvojnásobek. Velkého zájmu se těší i ponožky, které jsme nechali vyrobit rovněž v roce Ponožky se velmi dobře nosí, nestahují nohu a tak je o ně stále zájem. Některé velikosti nám bohužel již došly, ale v průběhu ještě tohoto pololetí chceme objednat další várku, abychom zájem členů uspokojili. S oblastí domácího cvičení souvisí i brožůrka, kterou jsme převzali od našich anglických kolegů bechtěreviků (NASS). Tuto příručku jsme vydali jako přílohu bechtěrevika č. 138 v září Příruček, které byly částečně financovány rovněž z dotace Úřadu vlády, jsme nechali vytisknout větší množství, abychom uspokojili i další, zejména nově přihlášené členy. Poděkování opět patří našemu bechtěrevikovi ze středočeského kraje Jaromíru Fajkusovi, který tuto příručku přeložil. Poděkování patří i rektorce časopisu, slečně Janě Imrýškové, která ji upravila do konečné podoby. Chtěl bych zde připomenout i další oblast, kde jsme zaznamenali další zkvalitnění a rozvoj naší činnosti. Jde o oblast internetu. Naše celostátní stránky, jak většina z Vás ví (www.klub-bechtereviku.cz) se neustále rozvíjejí a zdokonalují. Největší zásluhu na tom má ten, který je obhospodařuje pan Petr Zástěra, člen krajské organizace Vysočina. I jemu je třeba zde veřejně poděkovat. Vznikl Facebook, v současné době dostává podobu nová knihovna, kam se již někteří z členů zaregistrovali. Zde budou zejména články, které vyšly v našem časopisu a ke kterým se bude někdo z našich řádných členů mít zájem vrátit. Budou zde další články, přeložené z partnerských organizací v cizině apod. Zde bych chtěl vyzvat naše členy, kteří by mohli pomoci při překladech, zejména z němčiny, aby se přihlásili. Co se týká jednotlivých krajských webových stránek, to můžete nejlépe posoudit sami, když si je projdete. Některé kraje nám opět usnuly na vavřínech, potřebovaly by probudit a své stránky opět omladit. Jednotlivé krajské výbory potom ať sami rozhodnou, zda si jejich web master, zaslouží pochvalu, nebo dokonce nějako odměnu. Můžete mu například přiznat větší příspěvek na nějakou rekondici, nebo jinou klubovou akci. Měli bychom se v budoucnu zaměřit na to, aby některé krajské weby, které jsou na sub doméně celostátních stránek, zaznamenaly určité odlišnosti a zpestření, aby byly pro bechtěreviky přitažlivější a nesplývaly v jedno. V rámci projektu na OAS, se kterým jsme uspěli u Úřadu vlády, jsme mohli pořídit druhý přenosný počítač (notebook). Ten má nyní přidělený místopředsedkyně klubu Alenka Loudová. V roce letošním se podařilo získat přes Nadaci Charty 77 dva kusy repasovaných počítačů bez monitoru, které nedávno došly. Jakmile se na ně podívají naši odborníci kolegové bechtěrevici budeme moci využít tyto výkonnější počítače v naší práci. Členové klubu v jednotlivých krajích, kde se podařilo sponzorsky zajistit magneto terapeutické přístroje typu Abolito, si zapůjčují tyto přístroje a jsou vesměs s nimi spokojeni. 6

7 Neúnavná je na tomto úseku naše bechtěrevička, která jako OSVČ je i naším kolektivním členem, Drahuška Vaculová. Shání další sponzory, ale vyhledává i další možnosti, jak našim členům zpříjemnit náš boj s bechtěrevovou chorobou. Organizuje rekondiční pobyty ve slovenském Štúrovu, kam se naši členové rádi vracejí, podílí se na organizaci dalších pobytů, jako U Loubů na Vysočině, pomáhá při akcích zde v Praze, jako je například ta dnešní. Zajímavou spolupráci dojednala s dalším naším kolektivním členem Biosynchron a.s. Jejich rekreační zařízení Biosynchronka v Horním Maršově, který je nedaleko Jánských Lázní či Pece pod Sněžkou v Krkonoších, je nabízeno našim členům za zvýhodněnou cenu. Pobyt na osobu a noc jen za 150,-. Pokoje jsou jedno a dvou lůžkové s vlastním sociálním zařízením. Chata je pouze s vlastním stravováním, ale je zde celkem slušně vybavená kuchyňka, kterou můžete použít. Lůžkoviny zapůjčuje pan správce, který je v místě. V současné době máme celkem 9 kolektivních členů, zástupce některých jsem zde dnes přivítal. V roce 2011 jsme se při organizování rekondičních pobytů po letech vrátili do Třeboně. Lázně Třeboň s.r.o. tzv. Bertiny lázně se staly naším dalším kolektivním členem. Co říci ještě k úseku hospodářské a další navazující činnosti. Na úseku hospodaření se příznivě projevila práce naší účetní paní Ivety Novákové. Nejen díky její práci, ale i díky práci naši pokladní Olinky Krouželové, díky pokladním v krajích jsme dokázali celou rozsáhlou hospodářskou agendu úspěšně zvládnout. Poměrně hodně práce musí zvládnout paní Romana Hlaváčková v Moravskoslezském kraji, kde je největší množství obratu co do hospodaření ze všech krajských organizací. I paní Romaně patří moje poděkování a doufám, že jsme opět trochu pokročili směrem k té optimální komunikaci při zvládání čím dál tím náročnějších úkolů v této oblasti. Zejména při zpracovávání dotací od Úřadu vlády se tentokráte naše paní účetní Nováková dost zapotila. Ještě jednou ji tímto děkuji. Stále nacházíme rezervy v zaškolování odpovědných funkcionářů v některých krajích, aby nedocházelo ke zbytečným chybám při vedení krajských pokladen a dokladů. Některým nedochází, že zákony musíme dodržovat, i když jsou někdy dost problematické a mnohdy odporují zdravému selskému rozumu. Konkrétnější výsledky hospodaření za rok 2011 najdete v příslušné části Výroční zprávy. Chtěl bych zde ještě jednou upozornit, že od letošního roku máme funkční dva centrální bankovní účty. Jednak ten starý, který je u Komerční banky a dále nově zřízený u ČSOB Poštovní spořitelny, který začali naši členové ve značné míře využívat. Tím se nám potvrdilo, že jeho zřízení byl dobrý tah. Krajské účty u ČSOB celkově fungují dobře, stále platí, že u těchto účtů se neplatí za vedení, celkové poplatky za pohyby jsou však také nemalé. V hospodářském přehledu zjistíte, že na úhradu poplatků se stále musí počítat se značnou částkou. Co ještě říci na adresu práce Výkonného výboru a jeho jednotlivých členů. V uplynulém období se Výkonný výbor scházel pravidelně každý měsíc v kanceláři klubu. Zpravidla se jednalo o druhý čtvrtek v měsíci. Jedenkrát za čtvrt roku jsme se potom scházeli v Pardubicích na sobotním jednání. Účast na jednotlivých jednáních je různá, rovněž tak účast jednotlivých členů se liší, někteří chodí pravidelně, někteří méně. 7

8 Na úseku sportovní činnosti se uskutečnil již tradiční celostátní turnaj ve stolním tenise v Děčíně. Kladně hodnocený od účastníků byl i turnaj O putovní pohár předsedy VV v bowlingu. Ten se opět po roce vrátil do Pardubického centra Luka bowling. Dokonce zaznělo přání některých zúčastněných družstev, že bychom se v Pardubicích mohli scházet i dvakrát do roka. O tomto návrhu bude Výkonný výbor ještě jednat při sestavování plánu akcí na rok V letošním roce máme již potvrzenou rezervaci na sobotu 8. prosince Těším se proto na shledání s mnohými z Vás v uvedeném termínu v Pardubicích. Udělejte si na tuto sobotu již nyní volno a přijeďte. Nejde přece jen o bowling, ale i o setkání s těmi, které rádi uvidíme. Jednotlivci i celé skupiny našich členů se potom setkávají i při dalších cvičeních, jak v tělocvičnách, tak v bazénech, při plavání, při výšlapech a dalších akcích, které pořádají jednotlivé krajské organizace. Všem organizátorům děkuji za jejich nemalé úsilí. Za podporu děkujeme všem státním a územním orgánům, kteří nás podpořili. Ať již se jedná o Úřad vlády ČR, o Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský či Zlínský kraj. Děkuji tímto za dotace Statutárním městům Ostrava, Opava, Olomouc a Ústí nad Labem, městům Litovel, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou, ale i obci Štěpánov na Olomoucku. Děkujeme dále všem sponzorům z privátního sektoru. Jsou zde takoví, kteří se opakují každoročně, jako Nadace OKD, nebo Nadace DKS (Děti, kultura sport) se sídlem v Uherském Hradišti. Všem těmto, ale i dalším, které jsem přímo nejmenoval, jakož i některým našim členům, kteří věnují každoročně nad rámec svým členských povinností, stovky či dokonce v některých případech jeden či dva tisíce, moc a moc děkujeme a doufáme, že nám zůstanou příznivě nakloněni. Přehled o výnosech a nákladech za rok 2011 VÝNOSY CELKEM Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Ostatní výnosy Z toho - spoluúčast členů KB na rekondicích VV , , , , ,00 - spoluúčast členů KB na krajských akcích 6 140,00 - úhrada za členské průkazy ,00 - úroky 301, ,42 Přijaté příspěvky ,42 Z toho - přijaté členské příspěvky - příspěvky kolektivních členů ,00 - přijaté příspěvky sponzorské dary ,00 Provozní dotace celkem Z toho provozní dotace centra (účet 111) , ,00 Z toho - dotace Úřadu vlády mezinárodní ,00

9 činnost (MČ) - dotace Úřadu vlády Org. administrativní servis (OAS) ,00 - z centrálních dotací určeno na OOV , ,00 Z toho provozní dotace krajů Z toho - od MS kraje ,00 - od PA kraje 8 000,00 - od PL kraje ,00 - od ZL kraje ,00 - od SM Ostrava ,00 - od SM Opava ,00 - od SM Ústí nad Labem 5 000,00 - od SM Olomouc ,00 - od Města Velké Meziříčí (VY) ,00 - od Města Žďár nad Sázavou (VY) ,00 - od Města Litovel (OL) 2 000,00 - od Obce Štěpánov (OL) 3 000,00 NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu celkem , ,30 Z toho - kancelářské potřeby a režijní materiál 1 512,00 - materiál čerpáno z dotace MS kraje 2 400,00 - materiál čerpáno z dotace ÚV OAS ,70 - nákup DDHM čerpáno z dotace ÚV OAS ,60 - rehabilitační pomůcky ,00 Spotřebované nákupy (el.energie,voda,plyn kancelář) ,00 Prodané zboží (DVD apod.) Opravy a udržování dotace ÚV - OAS Cestovné celkem , , ,40 Z toho - cestovné čerpáno z dotace MS kraje 1 948,00 - cestovné čerpáno z dotace obce Štěpánov 1 441,00 - cestovné čerpáno z dotace ÚV - MČ ,40 - cestovné čerpáno z dotace ÚV - OAS ,00 - ostatní cestovné 1 194,00 Náklady na reprezentaci vč. Valné hromady 9 027,80

10 Ostatní služby celkem ,29 Z toho - Ostatní služby 6 592,00 - Telefonní poplatky ,24 - Poštovní služby ,00 - poštovné čerpáno z dotace MS kraje 317,00 - poštovné čerpáno z dotace SM Ostrava 80,00 - Distribuce časopisu Bechtěrevik ,80 - Tisk časopisu Bechtěrevik ,80 - Tisk příručky pro bechtěreviky ,60 - Školení, semináře, přednášky 5 350,00 - Tisk členských průkazek 745,00 - Nájemné kancelář ,80 - Nájemné ostatní ,00 - Členství v ASIF 3 060,32 - Povinný příspěvek NRZP a ČRHO 600,00 - Náklady spojené s výp.techn., internet,sw 3 288,00 - Náklady spojené s výp.techn., - dotace MS kraje 3 000,00 - Účetnictví, audit , ,73 - Rekondice - rekondice - čerpání dotace MS kraje ,00 - rekondice - čerpání dotace SM Ostrava ,00 - rekondice - čerpání dotace SM Opava 4 815, ,00 - rekondice čerpáno z dotace ZL kraje - rekondice grand OKD ,00 - Rekondice krajské příspěvky členům ,00 - Hrazené příspěvky na rekondice členům 100,00 Osobní náklady Dohody - celkem ,00 - DPP ,00 - DPP čerpáno z dotace MS kraje ,00 - DPP čerpáno z dotace SM Ostrava 6 660,00 - DPP čerpáno z dotace SM Opava 8 600,00 - DPČ ,00 - Zákonné zdravotní pojištění 4 320,00 Ostatní daně a poplatky 420,00 10

11 Ostatní náklady (bank.poplatky, kursové ztráty aj.) celkem ,92 - kursové ztráty 5 753,14 - bankovní poplatky ,78 - jiné ostatní náklady 1 202,00 - jiné ost.náklady čerpáno z dotace MS kraje 383,00 - jiné čerpáno z grantu OKD 300,00 REKAPITULACE VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM Hospodářský výsledek celkem Účty v bankách celkem k , , , ,39 Stav účtu KB k ,71 Stav účtu KB k ,34 Stav účtu 111- ČSOB k ,87 Stav účtu 111 ČSOB k ,71 Stav účtu Euro k , ,62 Stavy krajských účtů k : 301 Jihočeský kraj ,39 Jihomoravský kraj - 22 Královéhradecký kraj - 33 Zlínský kraj - 44 Moravskoslezský kraj - 55 Plzeňský kraj - 66 Ústecký kraj - 77 Kraj Vysočina - 88 Olomoucký kraj - 99 Liberecký kraj - 10 Hlavní město Praha - 12 Středočeský kraj - 13 Pardubický kraj - 14 Karlovarský kraj , , , , , , , , , , , , ,62 11

12 Mezinárodní spolupráce v roce 2011 Na mezinárodní spolupráci jsme od Úřadu vlády ČR obdrželi dotaci ve výši ,-, čímž se nám podařilo uhradit část nákladů na tuto činnost, zejména jsme mohli poslat naše dva delegáty na mezinárodní kongres ASIFu, který se uskutečnil v Tureckém Izmiru v termínu listopadu Kongres pořádala turecká společnost bechtěreviků ASHAD ve spolupráci s lázněmi Izmir Balcova. ASIF je Mezinárodní federace bechtěrevických společností, která sdružuje národní organizace bechtěreviků z 29 zemí s celkovým počtem více než členů. Jednání kongresu bylo zaměřeno nejen na organizační záležitosti, velký prostor byl věnován přednáškám o nových metodách léčby a výzkumu genetických faktorů, které podmiňují Bechtěrevovu chorobu. Nové vedení ASIF je úspěšné v získávání dotací od sponzorů, což umožnilo zahájit projekt na vytvoření seznamu hotelů přátelských k bechtěrevikům (ortopedické matrace a polštáře). Naše delegace se zapojila do diskuze a navrhla, aby další projekty byly zaměřeny na řešení problémů, které se týkají většiny bechtěreviků, například nových rehabilitačních postupů. Naši delegáti navázali kontakty s vedením řady národních organizací, mimo jiné s novým vedením anglické organizace bechtěreviků, která nám umožnila překlad jejich příručky pro pacienty. Jedním bodem programu i byla informace o připravovaném mezinárodním projektu, který by měl vypracovat souhrn informací speciálně pro pacienty, u kterých byla právě určena diagnóza a které jim mají pomoci se rychleji naučit žít s bechtěrevovou nemocí. Součástí kongresu byla i exkurze do dvou lázeňských míst, specializujících se na léčbu revmatických nemocí. Vedle účasti na kongresu nám dotace pomohla spolufinancovat výměnu členských časopisů s ostatními národními organizacemi a uhradit členský poplatek za členství v ASIFu. Úřadu vlády za přidělenou dotaci děkujeme. Rekondiční pobyty 2011 Rekondiční pobyty se staly již tradicí, pro některé členy i samozřejmostí. Výkonný výbor Klubu bechtěreviků má snahu o zachování těchto pobytů i v dalších letech. Připravili jsme nové, netradiční projekty a rekondiční pobyty. V roce 2011 se celostátní rekondice uskutečnily v několika jarních a v několika podzimních termínech. Na jaře to byly 2 turnusy v Jáchymově s účastí 17, 17 po jednom turnusu to bylo v Bohdanči se 17 účastníky, v Třeboni 3, v Turčianských Teplicích bylo 14 členů. Na rekondiční pobyty v Podhájské jeli 4 účastníci. Nové, netradiční rekondice jsme realizovali na Vysočině U Loubů, zúčastnilo se jich 16 osob a byli velmi spokojeni. Celkem se jarních celostátních rekondičních pobytů zúčastnilo 88 našich členů. Co se týká podzimu, celostátních rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 86 osob. V Jáchymově proběhly 4 turnusy, tentokráte s 15, 14, 18 a 12 našimi členy. V ostatních případech proběhlo vždy po jednom týdenním běhu. V Bohdanči bylo 8, v Darkově 6 účastníků, v Bechyni 5 a U Loubů 8. Do Turčianských Teplic se vypravilo 42 členů klubu. Mimo týdenních rekondičních pobytů, proběhly i rozšířené víkendové pobyty takové Mini rekondice, které se stávají značně oblíbené. V Kostelci u Zlína uspořádala Zlínská krajská organizace prodloužený víkend pro 13 členů a týdenních rekondic se zúčastnilo 19 členů. Moravskoslezská krajská organizace uspořádala v roce 2011 dva víkendové pobyty na Odře, kde bylo 28 osob, jeden víkendový pobyt v lázních Darkov, kde bylo 19 osob a jeden víkendový pobyt s hipoterapií v Jakartovicích, kde bylo 9 osob. 12

13 Na rekondičních pobytech, organizovaných moravskoslezskou krajskou organizací, se vystřídalo 56 osob. Krajská organizace Kraje Vysočina pořádala v Podlesí ozdravný pobyt pro 9 osob. Kraj Pardubický tradičně na Medlově a zúčastnilo se tohoto pobytu 14 osob. Celkem se na celorepublikové úrovni na rekondicích v roce 2011 vystřídalo 285 členů našeho klubu. Nižší zájem o rekondice však plně koresponduje s celkovým vývojem naší ekonomiky. Ceny se zvyšují a naši členové, mnohdy částečně či plně invalidní, musí šetřit se svými výdaji. V roce 2011 jsme na celostátní rekondice neobdrželi státní dotaci z Ministerstva zdravotnictví, která nám v předcházejících letech velice finančně pomáhala. Od Ministerstva zdravotnictví se nám nepodařilo získat dotaci ani na zahraniční rekondiční pobyty v Turčianských Teplicích a v Podhájské. V dalším období bychom se chtěli i nadále věnovat tomuto druhu naší činnosti. Rekondiční pobyty mají nesmírnou důležitost v rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou. Pro nás bechtěreviky je velmi důležité nejen cvičení a společné návyky, které potom uplatňujeme při každodenním domácím cvičení, ale samotné tyto společné pobyty. Zde se setkávají postižení se stejnou chorobou, s různými stupni postižení a tím umožňujeme všem výměnu zkušeností či dalších poznatků. Přínosem není vždy jenom cvičení, ale celková duševní a tělesná pohoda, což potvrzují Ti, kteří s námi jezdí na rekondice již více let. Časopis Bechtěrevik V roce 2011 jsme vydali 12 výtisků našeho časopisu (čísla 130 až 141). V měsíci lednu již tradičně vyšel náš měsíčník v maximálním nákladu kusů. Tento lednový výtisk vychází s vloženou složenkou na úhradu členského příspěvku a s vloženou přihláškou na rekondice. Časopis, tak jako každý rok v lednu, obdrží všichni registrovaní členové Klubu bechtěreviků, a to i Ti, kteří neuhradili z různých důvodů členský příspěvek, případně i TI, kteří šetří naše náklady tím, že do rodiny jim běžně stačí zasílat jen jeden výtisk pro dva nebo tři členy klubu. Od února do prosince 2011 vycházel Bechtěrevik opět v nákladu mezi 1300 až 1400 kusy, což se každý měsíc odvíjí od počtu členů, kteří mají aktuálně uhrazen členský příspěvek. Do dubnového časopisu byla poprvé vložena členská známka, kterou si mohli všichni členové, kteří včas uhradili členský příspěvek na rok 2011, vylepit do svého členského průkazu. V měsíci září jsme jako přílohu časopisu vydali Příručku pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou, přeloženou naším členem Jaromírem Fajkusem, kterou vydali naši britští kolegové bechtěrevici. V průběhu roku se již do většiny rodin zasílá jen jeden výtisk časopisu. Pravidelně také zasíláme přes 60 výtisků z části povinně a z části dobrovolně dle požadavků krajů nejrůznějším institucím, lékařům - revmatologům, čestným členům a podobně. V roce 2011 jsme již neobdrželi dotaci na vydávání časopisu od Ministerstva zdravotnictví, jak tomu bylo v předchozím období. Část nákladů na tisk a distribuci bylo možné podpořit z dotace Úřadu vlády na organizačně administrativní servis našemu sdružení. Ostatní náklady jsme pokrývali z vlastních zdrojů. Celkové náklady na výrobu a distribuci časopisu činily necelých ,-. Z toho distribuce činí cca 111 tisíc korun, což je asi o 10 tisíc více než v roce předešlém. Náklady na výrobu v tiskárně Fabián, v Horních Počernicích, činily přes ,-, z toho Příručka pro bechtěreviky činila asi ,-. 13

14 Z toho vyplývá, že při srovnatelném množství výtisků v průběhu roku, jsme tiskárně zaplatili za tisk stejnou částku, jako v roce Tiskárně Fabián z Prahy - Horních Počernic proto tímto děkujeme za velice dobrou spolupráci při výrobě našeho časopisu. Krajské organizace (které dodaly podklady) Jihomoravský kraj Klub bechtěreviků krajská organizace Jihomoravského kraje má v současnosti 354 členů, na začátku roku 2011 měla 350 členů. Krajské schůzky se konaly v roce 2011 pravidelně první středu v měsíci v Občanském klubu ÚMČ Brnostřed. Na žádost členů se schůzky konaly i v prázdninové měsíce červenec a srpen. O schůzkách informujeme v měsíčníku Bechtěrevik. Dne 2. března 2011 se konalo volební krajské shromáždění a dalo by se nazvat přelomové. Finanční prostředky KB JMK nepožádal pro rok 2011 o dotace nebo jiné finanční příspěvky, a tak hospodařil pouze s příspěvky členů KB, ale činnost se začala pomalu rozšiřovat. Bowling v roce 2011 jsme hráli 27.4., 16.8., 31.8., , v Olympii Brno a dne jsme se zúčastnili celostátního turnaje KB v Pardubicích. Rehabilitace od září jsme začali kolektivně cvičit 1x měsíčně na rehabilitačním oddělení MOÚ Brno pod dohledem odborné rehabilitační pracovnice. Doba cvičení je 1 hodina, z toho půl hodiny se cvičí na žíněnce a půl hodiny na balonech. V současnosti již cvičíme 2x měsíčně. Celostátních rekondic se zúčastnili 4 členové KB JMK. Kultura 11. listopadu jsme navštívili představení Rychlé šípy v divadle Radost a dne 22.listopadu jsme byli na exkurzi v Knihovně Jiřího Mahena. Za oživení činnosti KB JMK v kulturní oblasti patří poděkování naší nové člence paní Ludmile Bartoňové. Poděkování patří také aktivním členům, kteří se zúčastňují pravidelných schůzek, sportovních a kulturních akcí KB JMK. Kraj Vysočina Klub bechtěreviků krajská organizace Kraje Vysočina (KO KB Vysočina) v roce 2011 pracovala obdobně jako v letech minulých. Našich akcí se zúčastňovali členky a členové KO KB Vysočina jen ze Žďáru n/s, Nového Města na Moravě a Velkého Meziříčí. Pokud to lze nazvat takto, tak činnost na území kraje Vysočina se utlumuje (asi) pro nezájem členů KO KB Vysočina z jiných okresů. Opět tedy konstatujeme, že jsme sice funkční pro celý kraj Vysočina, ale aktivně pracují jen členové KO KB Vysočina spádově patřící do okresu Žďár n/s, především potom z města Žďár n/s, Nové Město na Moravě a města Velké Meziříčí. V roce 2011 jsme pravidelně každý pátek cvičili pod velením naší velmi dobré cvičitelky Boženky v bazénu ve Žďáru n/s, a to až do konce listopadu, kdy došlo k havárii stavby a výhled dalšího pokračování je v nedohlednu. 14

15 V roce 2011 jsme pokračovali v dobré tradici výšlapů zaměřené převážně na okolí Žďáru n/s, Velkého Meziříčí a Nového Města na Moravě. Zaměření bylo stejné jako v předchozích letech, ale pro rok 2012 a další léta máme v plánu přejít pěšky od pramenů Sázavy až po vtok Sázavy do Vltavy u Davle. samozřejmě jen po úsecích max. do 10km a to nikoliv v navazujících etapách, ale jak to vyjde. Za sebou už máme z roku 2011 úsek Smrčná Ledeč n/s, Přibyslav Stříbrné Hory a budeme pokračovat. Pokračuje pravidelný pondělní bowling ve žďárské Laguně. V roce 2011 jsme uspořádali minirekondici v zařízení Na Podlesí, zúčastnili jsme se týdenních rekondic v Turčianských Teplicích. V listopadu jsme prošli naučnou stezku údolím řeky Balinky, zakončenou obědem na zvěřinových hodech a okresním a krajským přeborem KO KB Vysočina v bowlingu v zařízení Riwer bowling ve Velkém Meziříčí. Každoročně svádíme boj o získání financí od měst našeho kraje na podporu naší činnosti. Získali jsme granty jen z Měst Žďár n/sázavou a Velké Meziříčí. Oběma městům tímto děkujeme. Opět jsme jednali o sponzorství i s podnikateli a ani v roce 2011 jsme nesehnali žádný sponzorský dar od podnikatelů. Královéhradecký kraj Pravidelné členské schůzky probíhaly podle plánu. Jarní schůzky jsme zahajovali mini turnajem v bowlingu. Výsledky jsme zveřejnili na webu. Všichni se dobře bavili a po turnaji proběhlo nevolební krajské shromáždění v Centru. Na shromáždění byli zvoleni delegáti - účastníci celorepublikového Shromáždění delegátů do Prahy. Projednali jsme organizační záležitosti, zhodnotili činnost za rok 2011 a schválili plán na rok Hodnocení rekondic v Bělohradě bylo velmi příznivé. Součástí březnové schůzky byla přednáška pana Černého o zdravotní kosmetice. Výlet na hvězdárnu, který jsme uskutečnili v květnu, byl pěkný. Tradiční červnové posezení u Míry Špryňara se vydařilo, počasí nám přálo. Říjnová schůzka začínala přednáškou ze vzdělávacího programu Zdraví pro každého se zaměřením na vysvětlení podstaty a vzniku bolesti. Byl nám představen domácí magnet vyráběný v Novém Bydžově. Překvapivým zjištěním bylo například, že chronická bolest vede k rychlejšímu stárnutí mozku. Po přednášce probíhala členská schůze a v jejím rámci byla podána informace Mgr. Morávka z Okresní rady zdravotně postižených v Hradci Králové časopis Mosty, bezbariérový přístup do královéhradeckých lesů, připomínky k nové legislativě. Předsedkyně podala informaci o spolupráci CARDu a KB ohledně rekondic, sportovní činnosti a školení. Naplánovali jsme podrobnosti rekondic v Lázních Bělohrad. V rámci prosincové schůzky proběhla přednáška právníka Centra JUDr. Valenty o změnách v sociální legislativě od , která vyvolala vaši bouřlivou diskuzi. Na závěr předsedkyně poděkovala za práci krajskému výboru, všem řádným a aktivním členům, díky jejichž příspěvkům má náš krajský účet kladnou bilanci. Dále poděkovala Centru pro pomoc zdravotně postiženým, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradce Králové, České asociaci pro revmatické choroby za finanční dotace. Liberecký kraj Naše členská základna v Libereckém kraji, má cca 90 členů, ale bohužel se nás společně moc neschází, někdy není čas a někdy zase chuť, ale v Liberci je nás pár nadšenců co chodíme pravidelně cvičit do rehabilitačního centra Sarema. Prostor zde není veliký, jsme rozděleni do dvou skupin, neboť více jak 5 se nás na plochu nevejde. Cvičíme při hudbě, půl hodiny na míčích a pak na zádech, na břichu i vsedě. Pravidelně nás cvičí zhruba 10 osob, z toho 8 libereckých a 2 Béďové přijíždí z Jablonce nad Nisou. 15

16 Hledáme i vhodnější prostory, kam by se nás vešlo více najednou. Zatím je cvičení každé pondělí v rehabilitačním centru Sarema v Železné ul. 245 / 4 v Liberci a to od a od hodin, hodina stojí 50,- a je také potřeba donést od lékaře FT poukaz na LTV / léčebný tělocvik /. Několikrát do roka posedíme po cvičení u pivečka, popovídáme si, vždyť každý máme ty své bolístky a je dobré si o tom s někým povídat. Někomu dělá dobře denní cvičení, plavání, jízda na kole, je to individuální, každý si musí vyzkoušet, co mu pomáhá nejvíce, ale hlavně je důležitá dobrá nálada, když je člověk ve stresu, jsou jeho problémy ještě o to větší Moravskoslezský kraj Činnost a hospodaření v roce 2011 díky míře stanovené spoluúčasti a souběhu dotačních prostředků na jednotlivé akce bylo mírně ziskové. Začínali jsme s částkou ,25. Hlavní subjekty jež nám přispěly v roce 2011 dotacemi a dary na naši činnost: - Krajský úřad Moravskoslezský kraj, sídlem v Ostravě ,- - Statutární město Ostrava, Magistrát, - OSVZ ,- - Statutární Město Opava ,- - Nadace OKD ,- - členské příspěvky ( á 50,- a další sponz. dary) 5 350,- - příjmy za spoluúčasti klientů na akcích ,- - Výnos z úroků na účtu KB-MS 31,69 Naše činnost spočívala v organizování společných víkendových rekondic, plavání v bazénech s teplou vodou, také zajišťujeme pro naše členy možnost tzv. akutní pomoci a hipoterapii. Za všechny tyto aktivity jsme v loňském roce utratili částku ,- a celkem s penězi na zajištění organizační činnosti to bylo ,-. V roce 2011 jsme organizovali celkem 5 rekondičních pobytů víkendových. Celkem se rekondic zúčastnilo 66 účastníků, z toho bylo 64 členů KB-MS (96,96%), 2 členů z jiných krajských organizací KB a přátel. Ze všech 66 účastníků bylo 27 osob postižených Bechtěrevovou chorobou (40,90%). Rekondic se zúčastnilo 66 osob, z toho 38 osob rekondic v Hotelu ODRA, 19 osob v Lázních Darkov a 9 osob na rekondicích s hipoterapií v Penzionu nad stájí v Jakartovicích. V roce 2011 jsme za rekondiční pobyty utratili ,-. Členům KB-MS se na rekondiční pobyty cena snižovala o dotace, které jsme získali od výše jmenovaných subjektů. Nečlenové Klubu bechtěreviků a členové jiných krajských organizací hradili vždy plnou cenu. Rekondice probíhaly v Nestátním zdravotnickém zařízení Odra s.r.o. Ostravice, v Lázních Darkov, a.s. v Karviné a hipoterapie v Penzionu nad stájí v obci Jakartovice. Víkendové rekondice jsme se snažili rozložit na období celého roku. První se konaly v Nestátním zdravotnickém zařízení ODRA, které se nachází v centru Beskyd, přímo pod Lysou horou v termínu od 10. do 12. června 2011 a zúčastnilo se jí 18 osob. 10 členů bylo z KB-MS, z nichž bylo 8 bechtěreviků. V termínu jsme zorganizovali rekondiční pobyt s hipoterapií v Penzionu nad stájí v obci Jakartovice. Zúčastnilo se jí 9 osob, z toho 7 členů KB-MS, 2 bechtěreviků, 7 nebechtěreviků Další rekondiční víkend jsme strávili opět na ODŘE, a to v termínu od od do a zúčastnilo se jí 20 osob z KB-MS. Celkem 10 účastníků byly osoby postižené Bechtěrevovou chorobou, 10 neb. Sezónu rekondic jsme stejně jako v předcházejícím roce ukončili víkendem v Lázních Darkov. Rekondiční pobyt se uskutečnil v termínu od 11. do Zúčastnilo se celkem 19 osob, z toho bylo 7 osob postižených Bechtěrevovou chorobou. 16

17 Pokud bychom měli uplynulý rok z hlediska rekondic hodnotit, pak můžeme konstatovat, že byl velmi úspěšný a vzhledem k nízkým spoluúčastem byl počet účastníků vyšší než v roce Splnili jsme vše, co jsme si stanovili v plánu práce na rok Dokonce rekondiční pobyt v Hotelu Odra na podzim byl pořádán mimořádně navíc díky získanému grantu z Nadace OKD. Za návštěvu bazénů a masáží jsme utratili ,-. Bazény s teplou vodou využíváme v Hotelu Imperial Ostrava, ve Vítkovické nemocnici a.s., bazén v Sanatoriu Klimkovice, Lázních Darkov, obci Fryčovice. Masáže a další pomoc od bolesti nám poskytovali Sdružení DJK Centrum fyzioterapie a léčebné rehabilitace, Jan Prašek v Ostravě,Jitka Nytrová Hukvaldy,Barbora Velartová ve Fryčovickém Sport centru, Léčebné a rehabilitační služby Opava, Petra Sábelová Frýdek Místek, Věslava Hnízdilová v Třinci, Zita Erich Frýdek Místek, Petr Klos Ostrava a Hotel Odra Ostravice.. Rehabilitační aktivitou s níž jsme začali v roce 2008, je Hipoterapie. I v roce 2011 jsme nakoupili permanentky na hipoterapii (zdravotní jízdu na koni) v jízdárně Stelly v Hradci nad Moravicí a Penzion Nad Stájí Jakartovice. Další aktivity KB-MS: - Komunitní plán: KB-MS se již řadu let intenzivně zapojuje do práce Komunitního plánu v Ostravě a také pokračuje spolupráce s KP v Opavě. Je také registrován v KP Havířov. Propaguje tak významně svou práci a získává dobré i negativní zkušenosti z jiných organizací. - Informační letáky: K seznámení veřejnosti s existencí Bechtěrevovy choroby a službami, které nabízí KB-MS vydáváme každoročně 2 druhy informačních letáčků s přihláškou do KB. Jsme uvedeni v katalogu služeb a zařízení pro ZdP občany v Ostravě. - Den sociálních služeb: Významnou akcí je účast KB-MS na celodenní akci: Den sociálních služeb, která je organizována KP v Ostravě. - Výzkumná práce: V září 2008 jsme zahájili práci na výzkumném úkolu: Vliv rekondic na hybnost pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Práce je vázána na týdenní rekondice v Turč. Teplicích a do ledna 2009 pokračovala sběrem dat. a pak v tomto roce byla také zpracována. V roce 2010 tento projekt uspěl a Ministerstvo ZDR poskytlo na tyto rekondice dotace. Počet členů KB-MS v roce členů a v roce členů, tedy nárůst o 3. Stále tedy se dostatečný počet lidí s Bechtěrevem s ním nechce smířit a aktivním přístupem, do kterého patří i pravidelné rehabilitace, tím pádem i naše rekondiční pobyty, proti němu bojují a snaží se vytvořit určité návyky, které v konečném důsledku mohou průběh Bechtěrevovy choroby zpomalit či zmírnit. A to je přesně ten důvod, proč jsme před pár lety s organizací rekondičních pobytů začali, a čas ukazuje, že zvolený směr byl asi správný. Doufáme, že tento zvolený směr se nám bude dařit realizovat i v následujících letech. Informace o činnosti krajské organizace klubu poskytujeme na www stránkách Olomoucký kraj Náš krajský klub má 76 platících členů, z tohoto počtu se jen jedna třetina účastní pravidelných schůzí, které se konají každý druhý měsíc, třetí týden v úterý. Na našich schůzkách se projednávají aktuální informace z Výkonných výborů a členové si zde mají možnost předat své zdravotní i jiné zkušenosti a poznatky. V dubnu jsme členům připravili přednášku o zelených potravinách, v prosinci o speciálních zdravotních výstelkách obuvi. Každého čtvrt roku pořádáme turnaj v bowlingu. V roce 2011 jsme získali dotace od Magistrátu města Olomouce ,-, od obce Štěpánov 3.000,- a od Města Litovel 2.000,-. Za dotace těmto děkujeme. 17

18 A díky poskytnutým příspěvkům jsme mohli členům opět zajistit permanentky na specielní cvičení, které je určené výhradně pro osoby s tímto onemocněním, nakoupily jsme rehabilitační polštáře a členové získali i příspěvek na celorepublikové týdenní rekondiční pobyty v lázních Bohdaneč, Turčianských Teplicích a v Jáchymově. Pardubický kraj Rok 2011 jsme zahájili dne 28. ledna. Naše setkání proběhlo v České Třebové, v restauraci Národní dům v Kozlovské ulici, kde je zároveň čtyř dráhový bowling. Předseda Karel Pásler zde seznámil s plánem činnosti na r a informoval nás o biologické léčbě. Po výborném obědě jsme si zahráli bowling. Celkovým vítězem se stal Láďa Hnát z Rudoltic. Ve volné diskuzi jsme probrali zážitky z Vánoc a Nového roku a vyhodnotili naši činnost v uplynulém roce. Sešli jsme se v počtu, který se pravidelně zúčastňuje všech ostatních akcí tzv. zdravé jádro. V dubnu se někteří naši členové aktivně zapojili do organizace celostátního Shromáždění delegátů v Praze. Ve dnech 4. až 6. června jsme uspořádali již tradiční víkendovou rekondici v rekreačním středisku DKV Česká Třebová - Medlov Tři Studně osada Yukon. Na programu jsme měli přátelské posezení u večerního táboráku a opékání vuřtů, ale i přednášku na téma Houby a jejich použití, s důrazem na možnost jejich záměny. Navštívili jsme krytý bazén v restauraci U Loubů, muzeum v Novém Městě na Moravě a poznávali jsme i krásy Vysočiny. Hledali jsme sochy Michala Olšiaka. Již jsme našli tyto sochy: - Mamlas pod stromem, - Hamroň u Jedlovského rybníka, - Mamut v lese U rozštípené skály, - Hraniční kámen /mezi Čechami a Moravou/, který je symbolizován Moravskou orlicí a Českým lvem, - Kůň tahá z bahna povoz v Hamrech, - Hrochy v Škrdlovicích, - Raka na návsi u rybníka s lekníny Jordán v Račině - a sochu Výra v osadě Yukon mezi rybníky Medlov a Sykovec u restaurace Na Stezce. Našli jsme si i čas na sport, v areálu rekreačního střediska DKV Medlov jsme si zahráli nohejbal, badminton či kuželky. Říjnová schůzka v penzionu Hůrka se sice uskutečnila, ale účast byla velice slabá, v prosinci jsme se aktivně zúčastnili celostátního turnaje v bowlingu v Pardubicích. V průběhu roku se jednotlivci zúčastňují i celostátních rekondic, zejména v Jáchymově a Darkově, ale i na Slovensku ve Štúrovu, v Turčianských Teplicích či Podhájské. Plzeňský kraj A nyní několik údajů o naší činnosti v r Celkem máme k členů, z toho platících je 52. K tomuto problému bych chtěl poznamenat, že na lednovém Výkonném výboru byl nadnesen návrh na zvýšení členského příspěvku na 350,- z důvodů zvýšení provozních nákladů (časopis a pod.). Tato záležitost se bude řešit na Shromáždění delegátů v Praze. 18

19 Počet členských schůzí v r byl 11 s průměrnou účastí 18 členů. Zasedání Výkonného výboru v Praze jsem se zúčastnil celkem 7x. Zpráva o zájmové činnosti bude velmi krátká. Začátkem září se uskutečnil rehabilitační pobyt v Konstantinových Lázních, kterého se zúčastnilo celkem 8 osob. Celou akci zajišťoval člen výboru p. Žán, za což bych mu chtěl touto cestou poděkovat. Věřím, že zúčastnění byli s průběhem pobytu spokojeni. Bowling se konal celkem 9x v 1. Pololetí, ve druhém pololetí se z důvodů nezájmu již nekonal. Proto jsme se nezúčastnili ani celostátního turnaje v Pardubicích. V plánu činnosti na r jsme měli další akce, které se bohužel pro nezájem členů neuskutečnily. Středočeský kraj Co se týká činnosti naší organizace za uplynulý rok, lze opět konstatovat, že skupina našich členů, která má spádově blízko do Kolína, se i v tomto roce scházela jedenkráte v měsíci na cvičení v bazénu a další rehabilitaci v areálu Oblastní nemocnice Kolín. Celkově se počet rehabilitovaných členů zvednul ze 46 na 62 osob v porovnání s rokem V dalších částech kraje se členové věnují většinou plavání, různým rehabilitacím, jako masážím apod. Většinou jde o samostatné akce. Naše organizace dostala sponzorským darem do užívání magneto-terapeutický přístroj Abolito. členové jej po celý rok využívali. Někteří členové se zúčastňují cvičení, která organizuje pražská krajská organizace KB pod vedením p. prof. Šulcové. Řada našich členů se zúčastnila celostátních Naši rekondic: jarních turnusů se zúčastnilo 14 a podzimních 24 našich členů. Celkem tedy 38 účastníků. Lze konstatovat, že v minulém roce byl ze strany našich členů srovnatelný zájem. V roce předcházejícím bylo na rekondicích 37 účastníků z našeho kraje. Naše družstvo se zúčastnilo již 7. ročník celostátního turnaje v bowlingu O putovní pohár předsedy Výkonného výboru v Pardubicích. Přínosem není jen sportovní zápolení, ale zejména setkávání se s dalšími bechtěreviky z celé republiky. Našemu družstvu se vedlo poměrně dobře, obsadilo po hubeném předloňském výsledku, pěkné druhé místo, kdy jsme opět nestačili pouze na ústecké kolegy. Mezi jednotlivci si nejlépe vedl Mirek Meduna, který skočil pátý, hned za ním na 6. místě se umístil Milan Brabec. Vašek Svoboda byl 8. a Jirka Martínek 11. Co se týká členské základny naší krajské organizace, k jsme měli celkem 210 členů, k to bylo rovných 200 členů. Bylo přijato pouze 5 nových členů, členství ukončilo celkem 15 středočechů. Stále však patříme k těm nejpočetnějším krajským organizacím, jsou 4 kraje, které mají přes 200 členů. Krajské schůzky se uskutečňují téměř pravidelně každý měsíc, s výjimkou některého letního měsíce o prázdninách. Členové se schází zpravidla 3. čtvrtek v měsíci mezi 15 a 17 hodinou. Ústecký kraj Počet registrovaných členů KB v kraji je stabilizován. Naše činnost je různorodá. Scházíme se pravidelně na rehabilitačním cvičení v Ústecké poliklinice, kde pod odborným vedením fyzioterapeuta Martina vždy propotíme své oblečení. Po cvičení následuje odměna formou občerstvení, kde během půl hodiny zvládneme i probrat různé věci formou členské schůze. Poměrně dost členů se zapojuje do různých akcí, ať kulturních, sportovních nebo společenských. V rámci možností zdravotních a finančních, navštěvujeme koncerty a divadelní představení. Mimo jiné jsme také navštívili představení v Drážďanském divadle, ale i v Národním divadle v Praze. 19

20 Snažíme se pořádat různé sportovní akce republikového charakteru. Většinou se to podaří a účastníci se rozjíždějí domů s cenami a dobrou náladou, protože strávili sobotu v kolektivu přátel. Zajistit turnaj v bowlingu nebo stolním tenise, tak to jsem již za ta léta získal zkušenosti. Ovšem sehnat ceny pro všechny účastníky, je čím dále větší dřina. V roce 2011 nám nefinanční sponzorské dary poskytly tyto podniky a instituce: Krajský úřad Ústí nad Labem, Městský úřad Ústí nad Labem, České Dráhy, Zdravotní pojišťovna MV, Léčebné lázně Jáchymov a.s, Lázně Darkov a.s., ERGOTEP, Proseč u Skutče, RIVAL Zlín a někteří z nás členů. Na každou akci se snažím mít o pár cen více, aby i ten poslední měl šanci výběru. Na posledním turnaji v listopadu nás bylo pouze 38. Podařilo se mi uspořádat přednášku s krajským revmatologem MUDr. Helenou Šedivou. Sešlo se 32 účastníků, ale z toho jen 3 Bechtěrevici. Měl jsem domluvenou přednášku s firmou STARLIFE Roberta Změlíka. Pan Změlík musel odcestovat a paní Čechové, která měla přijet z Olomouce onemocnělo dítě, nakonec jsem musel něco o této firmě říci sám. I to se někdy stává, že vše nevyjde. Výbornou spolupráci a to již několikaletou máme s AVAZem Děčín. Jedná se o asociaci vozíčkářů a zdravotně postižených. Navzájem jsme účastníky sportovních akcí, mnozí z vás znají vozíčkáře ze stolního tenisu, nebo bowlingu. Pani Mílu znají všichni účastníci sportovních akcí, které pořádáme, protože se stará o prezentaci, tak ta pracuje jako účetní v AVAZ Děčín. Poměrná část členů je pasivní a čeká, co se pro ně udělá, kdyby se jejich aktivita jen trošku probudila, tak by to bylo ku prospěchu nás všech. Každý by měl dát nějaký návrh na činnost, tak aby byla možnost si vybrat aktivity podle svých zájmů a ne jen kritizovat, že tato a ona akce není podle jeho gusta. Vzpomeňte si na pana Wericha když zpíval:ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.myslím si, že tak by to mělo být i v našem klubu, obzvlášť v této době. Často jsem žádán o pomoc od studentek zdravotních škol při jejich studiu, které si vybraly téma Bechtěrevova choroba. Snažím se vždy vyhovět v rámci možností a tak někdy 2x ročně dělám pokusného Béďu. Zabírá to dost volného času, ale když to je pro dobrou věc, tak se rád obětuji. Zlínský kraj V roce 2011 jsme uspořádali týdenní a krátkodobý pobyt v Lázních Kostelci u Zlína s účastí 32 lidí. Díky darům od Nadace DKS, firmy Barum Continental a Krajského úřadu Zlín na činnost v celkové výši , jsme rekondice mohli uspořádat za velmi atraktivní cenu pro všechny členy KLUBU. Na základě kladného ohlasu budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších letech. Nejdůležitější náplní naší činnosti se stala poradenská a informační činnost. Ta je pravidelnou součástí čtvrtletních krajských schůzek, kde průměrná účast bývá přes 35 procent. Nejrozšířenějším bodem programu bývá seznámení s novými předpisy a hlavně výměna poznatků, předávání zkušeností pro řešení zdravotních, sociálních a životních problémů, které před nás staví časté změny vyhlášek, zákonů a prováděcích předpisů při vyřizování důchodů, lázeňských pobytů, průkazek apod. Individuální poradenství, zejména před koncem roku se stalo téměř každodenní náplní činnosti. K dobré operativnosti a účinnosti nám nejvíc pomáhá to, že víc jak polovina členů má přístup k internetu a hlavně skutečnost, že se navzájem již známe natolik, kdy jeden druhému dokáže na základě vlastních zkušeností poradit a pomoci 20

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU

NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU Vážení kolegové bechtěrevici, v lednovém čísle časopisu jsem psal o tom, že si v letošním roce připomeneme kulaté, dvacáté výročí od vzniku našeho občanského sdružení. Zmínil

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny...

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... zvolen nový výbor Společnosti Parkinson ze života klubů Autor plastiky u nemocnice v Havlíčkově

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

Historie REVMA LIGY v ČR

Historie REVMA LIGY v ČR Historie REVMA LIGY v ČR 1. Část Mílovými kroky se blíží nový rok 2011, rok dvacátého výročí založení REVMA LIGY v ČR. Staří členové, kteří pamatují začátky RL pomalu odcházejí, přicházejí noví a považuji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 Ročník 62 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 do 10. 3. ZDENĚK NETOPIL: obrazy, grafika Výstava ve foyer divadla H. Počernice 1. 3. 15.00 OBUŠKU Z PYTLE VEN Divadlo H. Počernice 2.

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

ROÈNÍK XXIV ÈERVENEC ÈER 2005 ÈÍS. 2 Z O B S A H U

ROÈNÍK XXIV ÈERVENEC ÈER 2005 ÈÍS. 2 Z O B S A H U Zpravodaj ROÈNÍK XXIV ÈERVENEC 2005 ÈÍS. 2 Z OBSAHU : Výroèní zpráva 2004 Pozvánka na ša- chový memoriál Vèasná medikace u Duchennovy MD Invalidní dùchody Stali jsme se pozorovateli EAMDA Z vašich dopisù

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Z tvorby Václava Žďárského

Z tvorby Václava Žďárského NSON43 2014 PARK Terapie PN včera a předevčírem Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA O počítačích Z tvorby Václava Žďárského Rozhovor s Pavlem Kneřem Vaše minipříběhy k 20. výročí založení Společnosti Parkinson,

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více