Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1

2 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j. a data vydání rozhodnutí) Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Č.j.20/7/2005 ze dne Zřizovatel Městská část Praha-Suchdol, se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, IČ Charakteristika školy (úplná základní škola s ročníkem, součásti MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ atd.) Jedná se o úplnou základní školu s ročníkem, součástí školy je školní jídelna a školní družina. Škola Mikoláše Alše se nachází v klidném prostředí městské části Praha- Suchdol a je jedinou základní školou v obci. Navštěvují ji také žáci, pro než není spádovou. Své jméno dostala po českém malíři a kreslíři, který v Suchdole v letech žil a za jehož pobytu zde vznikla jeho nejznámější díla. Škola se muže pochlubit osmdesátiletou historií, provoz zde byl zahájen v roce Výuka zde probíhá v ročníku, na I. stupni ve dvou paralelních třídách s výjimkou 4. ročníku, na II. stupni pak v 7. ročníku také ve dvou paralelních třídách, v 6., 8. a 9. ročníku po třídě jedné. Škola funguje ve dvou vzájemně propojených budovách, ve starší z nich je umístěna školní družina a třídy. Vedle tříd se zde nachází i odborné učebny gymnastický sál, keramická dílna a učebna praktických činností. Ve druhé budově, která byla otevřena v roce 1993, se vedle kmenových tříd nachází také několik odborných učeben pracovna fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyně, tělocvična. Škola je vybavena multifunkční učebnou s interaktivní tabulí, další dvě interaktivní tabule jsou umístěny v učebně výpočetní techniky a v kmenové učebně II. třídy na Staré budově. V přilehlém okolí se nachází dětské hřiště a osvětlené hřiště s umělým povrchem, které v odpoledních hodinách slouží i veřejnosti. Škola pořádá každoročně ve spolupráci s ČZU plavecký výcvik pro žáky III. tříd. Žáci VII. třídy absolvují pravidelně lyžařský výcvik. Škola nabízela v rámci poradenského centra služby speciálního pedagoga, školního psychologa a výchovného poradce. Prevenci sociálně patologických jevů zabezpečuje metodik prevence. Ve školním roce 2012/2013 škola spolupracovala například s Českou zemědělskou univerzitou na projektu zaměřeném na lesní pedagogiku či se společností Člověk v tísni (akce Běh pro Afriku). 4. Údaje o vedení školy Ředitelka školy Ve funkci od Vzdělání Datum jmenování na Jméno, příjmení, titul roku základě konkurzního řízení Petra Levá, Mgr VŠ Alexandra Kejharová, Mgr VŠ Zástupce ředitelky školy Ve funkci od Vzdělání Oblast řízení Jméno, příjmení, titul roku Petr Mácha, Mgr VŠ Pedagogická I. a II. stupeň Pozn.: V době od odvolání ředitelky Mgr. Petry Levé ( ) do jmenování Mgr. Alexandry Kejharové na základě konkurzního řízení ( ) vykonával funkci statutárního zástupce školy Mgr. Petr Mácha. 2

3 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje tel , fax Počet tříd a žáků, vzdělávací program školy, vzdělávací projekty a) počet tříd a žáků, školní vzdělávací program/y název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program dle RVP ZV, č.j.134/2007, od Celkem 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků b) vzdělávací projekty vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt *) Celkem *) doplňte název 7. Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2012/13; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) (způsob sledování, hlavní poznatky) Na základě zjištění vyplývajících z kontroly ČŠI a následně přijatých opatření (viz. Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012) byla naplánována revize a novelizace Školního vzdělávacího programu. V průběhu prvního pololetí školního roku 2012/2013 byla připravena novelizovaná verze Školního vzdělávacího programu a také byla jmenována nová koordinátorka ŠVP Lucie Vlčková. S ohledem na Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/ z 29. ledna 2013 bylo nutné zapracovat do připraveného návrhu další změny stanovené zmíněným opatřením. V průběhu školního roku 2012/2013 se podařilo připravit novelizovanou verzi, která byla schválena Školskou radou a vstupuje v platnost v následujícím školním roce 2013/

4 ročníky Ve školním roce 2012/2013 se žáci ročníků učili podle Školního vzdělávacího programu. Učivo a stanovené výstupy v ročníku byly splněny, zbýval dostatečný čas na opakování a procvičování učiva. Vyučovalo se frontálně, skupinově, ale i individuálně (také díky přítomnosti asistenta pedagoga ve 2. třídě). Pedagogové využívali převážně tyto metody a formy: komunitní a hodnotící kruhy, techniky dramatické výchovy, úlohy respektující mezipředmětové vztahy, dovednostně praktické metody, názorně demonstrační metody, aktivizující a slovní metody a další. Ke zdařilým akcím 1. ročníků patřil den věnovaný Lesní pedagogice (ve spolupráci s ČZU), karneval v rámci projektu Předškolák, návštěvy divadelních představení aj. Žáci prvních ročníků velmi úspěšně reprezentovali školu ve sportovních soutěžích (šplhu). Ve druhých ročnících se pokračovalo ve výuce matematiky podle prof. Hejného. Přínosem a zpestřením výuky bylo zavedení prvků programu Začít spolu (ranní kruh, sebehodnocení žáků, prezentace vlastní činnosti, práce v centrech ). Žáky velice zaujal projekt Život s handicapem. Úspěšná byla i spolupráce s rodiči, někteří z nich představili dětem svou profesi. Třetí ročníky se zúčastnily několika exkurzí (např. do knihovny, do lékárny, do Liberce), navštívili divadelní a filmová představení. Všechny ročníky se zapojily do zdařilého projektu Každý jsme jiný, ale vzájemně se respektujeme a 5. ročníky Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka všech předmětů ve 4. a 5. ročníku podle ŠVP. Stanovené školní výstupy se dařilo naplňovat pomocí alternativních postupů a metod se zřetelem na mezipředmětové vztahy. Tematické plány byly vypracovány podle upraveného ŠVP. Nejčastěji používané metody a formy: komunitní kruh mezipředmětové vztahy myšlenkové mapy práce s informacemi brainstorming názornost dramatizace textu divadelní a filmová představení techniky a metody dramatické besedy výchovy exkurze metody zaměřené na rozvoj výuka v terénu klíčových kompetencí metody zaměřené na Organizace výuky: výuka frontální, skupinová, individuální projektové vyučování 5. ročníky byly testovány za pomoci SCIO testů, které byly zaměřené mj. i na studijní předpoklady žáků, a zároveň se zúčastnili plošného testování NIQES (viz. bod 35 této výroční zprávy). 7.3 Český jazyk Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka předmětu Český jazyk v ročníku dle ŠVP a výuka byla rozdělena do tří složek komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek prolínal. 4

5 Učitelé se zaměřili na moderní výukové metody a formy jako jsou kritické myšlení, zážitková pedagogika, kooperativní učení, myšlenková mapa, prvky výchovného programu Začít spolu. Věnovali se podpoře čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním. Žáci byli vedeni k řešení jednotlivých problémům s využitím vlastní kreativity. Žáci 8. ročníku spolu se žáky II. A realizovali v průběhu roku projekt Mosty. Při tomto projektu starší žáci připravovali úkoly pro mladší žáky. Společně je poté řešili. V rámci výuky navštívil 2. stupeň filmová a divadelní představení zinscenovaných literárních děl. V projektovém týdnu se žáci věnovali autorům, kteří slavili významná životní jubilea. 7.4 Matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis Matematika se ve školním roce 2012/2013 vyučovala dle ŠVP s dotací 4 hodiny týdně v ročníku a 5 hodin týdně v 9. ročníku. Takovéto rozvržení hodin v průběhu docházky na 2. stupeň nejeví jako optimální. Hlavním cílem bylo naučit žáky základní algebraické a geometrické postupy a zároveň jim ukázat provázanost matematiky sostatními přírodními vědami. Do vyučovacího procesu byly ve značné míře zařazeny úkoly, které souvisí s řešením problémů v běžném životě. Vyučující se zaměřili na rozvíjení paměti, představivosti a logického úsudku. Výuka matematiky a přírodních věd probíhala většinou v běžných třídách, někdy vyučující využívali učebnu výpočetní techniky. V hodinách zeměpisu (dotace 2 hod. týdně pro 6. až 9. třídu) žáci pracovali na dílčích projektech, které následně prezentovali v prostorách školy. V rámci projektového vyučování byly využívány metody, jako je týmová práce, rozdělení pracovních kompetencí, samostatné vyhledávání informací a jejich následné třídění. Součástí výuky v chemii (dotace 2 hod. týdně pro 8. a 9. ročník) a v přírodopise (6. až 8. ročník dotace 2 hod. týdně, 9. ročník 1 hodina týdně) byly také exkurze a výuka mimo školu planetárium, ZOO Praha, botanická zahrada, pivovar, chemický jarmark, skleník tropických rostlin, byla využívána také audiovizuální technika v podobě DVD zejména z produkce BBC v tématech příslušných k probírané látce. Vyučování v chemii a přírodopise se prolíná s ostatními předměty a klade důraz na užití poznatků v praktickém životě. Projekty a samostatnými pracemi byla posílena samostatnost žáků. 7.5 Anglický jazyk, německý jazyk Anglický jazyk byl vyučován v 1. ročníku jako nepovinný předmět podle učebnice Angličtinka 1, Hrej a naučíš se (P. Blažek). Ve 2. ročníku byla použita učebnice Angličtina pro malé školáky (M. Zahálková). Tyto učebnice je žádoucí příští rok nahradit vhodnějšími. Ve 3. ročníku se vyučovalo podle Chit Chat 1, ve 4. roč. Chit Chat 2, od 5. do 9. ročníku podle učebnic Project 1 4. Učebnice Chit Chat 1 2 a Project 1 4 jsou výraznou oporou k dosahování všech klíčových kompetencí i vlastního jazykového vzdělávání, podporují samostatnost dětí, umožňují diferencovat výkony podle individuálních schopností, skupinovou práci, střídají různé formy činností a způsoby práce. Pozitivem výuky byla již léty osvědčená diferenciace výuky do paralelních skupin (od 5. ročníku, kromě 9. třídy, kde byla pouze jedna skupina) podle jazykové úrovně žáků. Přihlížíme tak intenzivněji k individuálním potřebám žáků. Časté projekty v rámci hodin AJ pomáhaly dětem učit se komunikovat o vlastních zážitcích a zkušenostech a výrazně rozšiřovaly slovní zásobu, podněcovaly schopnost logického uvažování, podporovaly samostatné myšlení a kreativitu, schopnost k řešení problémů, rozvíjely schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých. Mimořádně nadaní žáci se zde mohli dobře realizovat, neboť přesahovali stanovené požadavky, postupovali kreativně a v případě potřeby pomáhali s prací žákům pomalejším. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňovali 5

6 své vlastní pracovní tempo, zvládli zadaný úkol, ale na nižší úrovni. Vyučující se snažili respektovat individualitu žáka. Na 2. stupni opět proběhl projektový den, tentokrát na téma Slavná výročí. Další výhodou vyučování podle ŠVP je zavedení druhého jazyka jako volitelného předmětu. V případě naší školy se jedná o německý jazyk. Vyučoval se od 7. do 9. ročníku s časovou dotací dvou hodin. Děti studující němčinu měly možnost vycestovat na exkurzi do Rakouska (Vídeň). Určitým bonusem bylo zařazení anglické konverzace s rodilým mluvčím pod záštitou English Link, soukromé jazykové školy s více než dvacetiletou praxí. Tato škola pořádá kurzy nejen pro dospělé, ale i pro děti, a těší se vynikající pověsti. Na příští školní rok plánujeme opět zařadit jazykově poznávací zájezd do Velké Británie (Anglie), který se z organizačních důvodů letos nekonal. 7.6 Dějepis, občanská výchova, rodinná výchova Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka předmětů Dějepis, Občanská výchova a Rodinná výchova podle ŠVP ve všech ročnících. Stanovené školní výstupy se dařilo naplňovat a bylo dbáno také na mezipředmětové vztahy a posilování konstruktivistického pojetí výuky na úkor frontálního vyučování. V rámci této snahy tak byly žákům také, mimo jiné, zadávány stejně jako v předchozích letech samostatné úkoly, při nichž museli uplatňovat jak tvůrčí myšlení, tak schopnost spolupráce v týmu např. tvorba comicsu či fotografií na témata z historie, vytváření nejrůznějších finančních rozvah v rámci občanské výchovy apod. Součástí výuky dějepisu byly také exkurze (např. do Židovského muzea, Památníku Heydrichiády, na Pražský hrad, po pražských historických památkách atd.) Do výuky Rodinné a zejména Občanské výchovy byla pravidelně zařazována i aktuální témata a vyučující se snažili vést žáky ke kultivovanému formulování vlastních názoru na tato témata. Dostatečný prostor byl rovněž věnován problematice finanční gramotnosti, zejména v 9. ročníku. 7.7 Informatika Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka informatiky podle ŠVP a to ve ročních a v 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Veškerá výuka probíhala v učebně výpočetní techniky, která je vybavena dostatečným počtem pracovních stanic s nejnovějším operačním systémem Windows 7. Tato učebna byla v průběhu roku vybavena interaktivním dataprojektorem (funkčností se rovná interaktivní tabuli), díky čemuž bylo možné výuku zefektivnit a názorně předvést všem žákům najednou jak obsah učiva, tak způsob práce. Zavádění informatiky i v nižších ročnících 1. stupně, stejně jako obsah učiva daný ŠVP, se ukázal jako adekvátní a tak již žáci 4. ročníku zvládli základní práci se soubory, textovým editorem a grafickým editorem. Značný důraz byl kladen rovněž na zásady bezpečné práce s počítačem a zejména na bezpečnost při pohybu na internetu (ochrana osobních údajů apod.). Při této výuce se jako vhodná pomůcka ukázaly materiály poskytované v rámci projektu Safer Internet. V 8. ročníku pak bylo zařazeno průřezové téma Mediální výchova. 6

7 8. Údaje o pracovnících školy (v rámci hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 5 5 spec. pedagogové 1 1 psychologové 0 0 pedagog. vol. času 0 0 asistenti pedagoga 1 1 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 20 let (včetně) let let let let 61 rok a více z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho počet žen c) odb. kvalifikace (ne aprobovanost) pedagogických pracovníků k dle zák. č.563/2004 Sb. (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 6 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 3 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace 3 7

8 počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj žáci učící se cj jako povinně jako povinný předmět volitelný předmět žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní příp. komentář v příloze e) výuka některých předmětů v cizím jazyku (forma výuky, třídy, počet hodin výuky týdně a číslo rozhodnutí MŠMT) Nevyučoval se žádný předmět v cizím jazyku. f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 6 z toho do důchodu (počet) 0 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet) 4 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 1 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) (existenci plánu DVPP, jeho zaměření.) DLOUHODOBÉ STUDIUM (dle plat. vyhl.) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd 2 5 let studium pedagogiky 0 0 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských 0 0 zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium 0 0 (další aprobace ) celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku 8

9 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické 0 0 pracovníky studium pro výchovné poradce 1 2,5 roku studium k výkonu specializovaných 0 0 činností celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 1 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání (zejména kurzy a semináře) počet účastníků délka studia (v týdnech či dnech) Česko-braniborský seminář 2 4 dny Tvorba individuálních plánů 1 1 den Práce s žáky s SPU 1 1 den Prevence rizikového chování pro I. 1 1 den stupeň Seminář Ekoškola 1 1 den e-twinning 2 1 den Rozvíjíme čtenářskou a 2 1 den matematickou gramotnost/zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Kim-Ball 3 1 den Základní kurz Začít spolu 3 2 dny Práce s žáky s pervazivní poruchou den autismem Ekologizace provozu škol 1 1 den Čtením a psaním ke kritickému 1 1 den myšlení Inkluzivní vzdělávání v praxi 2 1 den Činnostní učení ve výuce ve 2. a dny ročníku Vedení dětské skupiny pro děti 1 1 den s problémovým chováním Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra 1 1 den 9

10 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné*) počet tříd počet žáků *) uveďte které 10. Složení specializovaných tříd k : celkem z toho z toho z toho poruchy učení poruchy chování přípravné třídy počet žáků ve spec. třídách Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky (organizace jejich vzdělávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti V průběhu roku 2012/2013 nebyl na škole vzděláván žádný mimořádné nadaný žák ( dle platné vyhlášky). 13. Počet integrovaných dětí k (na základě doporučení PPP, SPC a odborného lékaře): celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2013/14 plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2012/13, které nastoupí v září 2013 počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia 1 2 církevní gymnázia

11 b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo): z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 17 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty (názvy jednotlivých volitelných a nepovinných předmětů vyučovaných ve školním roce 2012/13, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto předměty; příp. způsob organizace) Povinně volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk Užité výtvarné činnosti Vedení domácnosti 43 žáků 30 žáků 27 žáků 42 žáků Nepovinné předměty: Anglický jazyk Celkem 43 žáků žáků, resp. 71 žáků (každý 2 volitelné předměty) a 43 žáků nepovinný Aj v 1. ročníku 18. Kroužky (názvy jednotlivých kroužků organizovaných ve školním roce 2012/13, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto kroužky) Nabídku kroužků na škole zajišťovalo v 1. pololetí školního roku 2012/2013 občanské sdružení Šestikráska, které zahájilo v tomto školním roce svou desátou sezónu. Ve 2. pololetí školního roku již toto občanské sdružení ve své činnosti na škole nepokračovalo a kroužky byly v době od února do června 2013 organizovány přímo školou. Florbal pro žáky I. stupně 24 žáků Korálkování 12 žáků Šachy 10 žáků Stolní tenis 12 žáků Flétna 5 žáků Klavír 13 žáků Keramika 10 žáků Celkem 86 žáků 11

12 19. Školní družina, školní klub: počet oddělení počet žáků školní družina školní klub 0 0 ( + stručné hodnocení jejich činnosti) Ihned v září byla naplněna celková kapacita ŠD (120 žáků) žáky z 1. až 3. ročníků. O žáky se staraly vychovatelky v5 odděleních. Zájmové vzdělávání probíhalo dle Školního vzdělávacího programu ŠD Hrou za poznáním. Vhodnými metodami a formami práce docházelo k naplňování specifických cílů a klíčových kompetencí. Součástí výchovně vzdělávací práce byly příležitostné činnosti, například sportovní turnaje, kulturní akce, besedy, tematické vycházky, výtvarné soutěže, apod. i pobytová akce žáků II. odd. pod názvem Nocování v ŠD. Během roku školní družina spolupracovala s různými organizacemi a byly pořádány pravidelné návštěvy místní knihovny. Výsledky všech činností byly prezentovány prostřednictvím fotodokumentace zveřejněné pro všechny zájemce na webových stránkách ŠD. Hodnocení činnosti a žáků bylo prováděno podle potřeby v průběhu anebo na konci činnosti. Základním prostředkem práce v družině byla hra, která napomáhala rozvíjet nejrůznější složky osobnosti. Pro posílení rozvoje sociálních kompetencí byl realizován projekt Sociální učení formou herních činností. Během roku byly z grantu MČ Praha- Suchdol pořízeny společenské a didaktické hry, při kterých si žáci osvojovali dovednosti sociální interakce, percepce, kooperace, učili se komunikačním dovednostem, metodám řešení problémů, eliminovat problémové jevy nevhodného chování či nezvládnutí emocí. Po celý rok žáci III. oddělení pečovali o zvířátka - želvu suchozemskou, želvu vodní a agamu vousatou, ve IV. oddělení o morče. Kontrolní činnost probíhala podle plánu. V měsíci květnu zajišťovala ŠD souvislou pedagogickou praxi studentkám SPgŠ. Spolupráce s rodiči byla vstřícná. Rodiče sponzorovali výlet do Království železnic, věnovali odměny do připravených soutěží. Informovanost rodičů probíhala prostřednictvím nástěnek, webových stránek, osobních rozhovorů. 20. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, pomoc školy při začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, příp. dalšími subjekty), zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí V loňském školním roce působily na škole 2 výchovné poradkyně: Ing. Monika Radová pro kariérové poradenství a Mgr. Helena Pavlasová pro výchovné poradenství žákům s SPU, která tuto funkci převzala prvním rokem a zároveň nastoupila studium výchovného poradenství na PedF UK(250 hodin). Ve školním roce 2012/2013 pracovali vyučující, jak na I. tak na II. stupni podle jednotných individuálních vzdělávacích plánů. Na jejich tvorbě se podíleli třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů, přičemž spolupracovali s výchovnou poradkyní. Tyto plány pak byly po společné konzultaci předloženy k podpisu těmto zúčastněným: PhDr. Ireně Kitzberger-Vlachynské, speciální pedagožce Mgr. Evě Míkové, výchovné poradkyni Mgr. Heleně Pavlasové, všem vyučujícím, kterých se plán týkal, a dále rodičům a žákovi, kteří byli seznámeni s povinnostmi pro ně určenými. V individuálních vzdělávacích plánech bylo 12

13 zdůrazněno zaměření na plnění individuálních cílů a tomu odpovídalo i zaměření učiva pro jednotlivé žáky. Postupy a metody byly průběžně konzultovány se speciální pedagožkou Mgr. Evou Míkovou, která prováděla náslechy a výsledky svého pozorování reflektovala s jednotlivými vyučujícími. V pololetí proběhlo hodnocení, na jehož základě bylo možné porovnat úroveň žákových vědomostí a to, do jaké míry se plán osvědčil. Vyučující s přihlédnutím k těmto skutečnostem pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů dále i ve 2. pololetí. Spolupráce a komunikace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, s kterými se aktivně pracovalo, byla bezproblémová a přínosná ve všech oblastech. Velkým přínosem pro práci s dětmi s SPU byly konzultace s Mgr. Evou Míkovou i PhDr. Irenou Kitzberger-Vlachynskou, které na škole během celého roku působily. Tyto konzultace využívali jak vyučující, tak i rodiče s dětmi. Pozitivem na této spolupráci bylo i to, že některé děti mohly být vyšetřeny přímo ve škole. Během celého školního roku probíhala spolupráce vyučujících také s výchovnou poradkyní, která byla nápomocna i při řešení v konkrétních situacích. Jednalo se mj. i o situace výchovného charakteru. 21. Hodnocení prevence rizikového chování (na základě minimálních preventivních programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a větších akcích) Stejně jako v předchozích letech byly i ve školním roce 2012/2013 pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci rizikového chování, jejichž cílem bylo zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům okolí. Škola stejně jako v předchozích letech spolupracovala formou pravidelného měsíčního setkávání metodiků prevence jednak se školami Městské části Praha 6 a jednak s Pedagogicko psychologickou poradnou. V průběhu školního roku došlo ke změně ve funkci metodika prevence rizikového chování novým metodikem se stala Mgr. Olga Vítková. Již osmým rokem pokračovala spolupráce s o.s. Prev-Centrum v Praze 6, které na škole zajišťovalo bloky všeobecné primární prevence Prevence rizik a hlouposti. Jedná se o bloky tří vyučovacích hodin jednou za pololetí pro každou třídu. Do programu byly letos zapojeny všechny třídy II. stupně. Pod vedením zkušených lektorů se během těchto bloků žáci za pomoci didaktických her, diskusí, práce ve skupinách a dalších aktivit seznámili blíže s problematikou jevů, označovaných souhrnně jako rizikové chování. Spolupráce školy s Prev-Centrem je na velmi dobré úrovni, pravidelně každé pololetí společně hodnotíme cíle, které jsme si na počátku programu primární prevence stanovili. Výhodou je rovněž skutečnost, že na blocích všeobecné primární prevence se účastní také třídní učitelé, kteří mohou ve své další práci s jednotlivými třídami navázat na poznatky získané během těchto bloků. V průběhu roku se také zúčastnili žáci V. třídy programu specifické primární prevence Spokojená třída. Škola také využila služeb Útvaru prevence Městské policie. Pro žáky ročníků jsme zorganizovali přednášky, jejichž náplní byla problematika sociálně patologických jevů a trestní odpovědnosti mladistvých. Programy organizované Městskou policií se ukázaly jako efektivní a zejména komplexní, co do pokrytí jak jednotlivých ročníků, tak i probíraných témat. Naši snahou jak v rámci spolupráce s Prev-Centrem, tak i s Městskou policií je cílená prevence, tedy působení na všechny věkové kategorie žáků tak, aby každý absolvoval pokud možno všechny programy. Ve školním roce 2012/2013 bylo již potřetí realizováno dotazníkové šetření mezi žáky II. stupně mající za úkol mapovat situaci v oblasti rizikového chování. Z tohoto šetření 13

14 vyplynuly pro oblast rizikového chování priority, na které je třeba se soustředit v příštím školním roce, přičemž se jedná zejména o prevenci v oblasti kouření a užívání alkoholu. 22. Školská rada složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy Školská rada při ZŠ Mikoláše Alše působí v současné době ve složení: 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogů a 3 zástupci zřizovatele. Ve školním roce 2012/2013 se konalo osm jednání školské rady, které se týkaly schvalování dodatků ke Školnímu vzdělávacímu programu a Školnímu vzdělávacímu programu Školní družiny, projednání výroční zprávy, inspekční zprávy, návrhu na odvolání ředitelky školy, Vnitřního řádu Školní družiny, rozpočtu a novelizovaného Školního vzdělávacího programu. Všechny zápisy z jednání Školské rady a projednávané dokumenty jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS ) a. SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy Sdružení rodičů při základní škole Mikoláše Alše) Spolupráce se SRPŠ má ve škole dlouholetou tradici. Hlavní výbor SRPŠ úzce spolupracuje s vedením školy. Informace přenášejí zástupci jednotlivých tříd ostatním rodičům prostřednictvím třídních schůzek. Na základě schváleného rozpočtu pak SRPŠ z příspěvků rodičů přispívá například na výukové materiály, učební pomůcky, výtvarné potřeby, na odměny v různých soutěžích, na vybavení cvičné kuchyně, na květiny pro pedagogy, pamětní listy, na mezinárodní projekty apod. b. Člověk v tísni Ve školním roce 2012/2013 se zapojila škola ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol charitativní akce Běžím pro školu v Africe. Na stavbu školy v Etiopii jsme přispěli téměř ,- Kč. c. Liga proti rakovině V květnu 2012 jsme podpořili akci, kterou vyhlašuje výše uvedená organizace. V rámci Květinového dne jsme přispěli částkou ,- na léčbu pacientů onkologicky nemocných. d. Spolupráce s ČZU v Praze-Suchdole V letošním školním roce navázala škola spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v rámci vzdělávacích bloků tzv. lesní pedagogiky, které vedli studenti fakulty Lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na tuto spolupráci budeme navazovat i v příštím školním roce s tím, že na projektu by měli participovat i vyučující I. stupně například formou evaluace jednotlivých programů a bloků. e. Mateřská škola K Roztokům a Mateřská škola Gagarinova V rámci spolupráce s MŠ V Praze-Suchdole zorganizovala škola projekt Předškolák, určený pro budoucí žáky 1. tříd. Již druhým rokem tak probíhaly tradiční návštěvy předškoláků ve vybraných třídách I. stupně a děti z mateřských škol měly možnost vyzkoušet si aktivity, které pro ně vyučující se svými žáky připravili. 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 283 z toho počty žáků z jiných škol 0 14

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1 V Praze dne 30.9.2011 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více