Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne od hod. v kancelái starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty"

Transkript

1 Obec Kyselka tel.,fax: , Zastoupená starostou obce Josefem Janátem Kyselka IO j. 310/2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne od hod. v kancelái starosty Pítomni: p.janát, p. Kousal, p.kylsán, p.lasák, p. Ztratil, p. Fanta Zapisovatel : p. Kousal Ovovatelé: p.kylsán, p. Lasák Omluveni: p. Zicha, p. Novotný Nepítomen : p.petrilák Program: 1) Informace o probíhajících akcích - oprava fasády na Základní škole v Kyselce - základy pro šatnový objekt na hišti v Radošov 2) Stavební komise 3) Rzné AD 1) Základní škola - starosta podal informaci o probíhající renovaci fasády na Základní škole -Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvou s firmou KVARYOD s.r.o. Šatnový objekt - starosta informoval o probíhající stavb šaten na hišti v Radošov - na stavbu je dotace od Krajského úadu K. Vary ve výši ,- K - stavbu provádí ve spolupráci s KMV firma Baustav, K.Vary - sportovci obdrželi dotaci od sportovní unie Karlovarska ,- K AD 2) Stavební komise a) Hrušková Vra žádost ást p.p..823/1, 823/2 k.ú. Radošov u Kyselky k výstavb RD vlastnictví PF R, do poadníku b) man. Cupalovi žádost o pronájem ásti p.p.. 986/5 k.ú. Radošov u Kyselky, cca 15 m2, a poražení túje a proezání ke na uvedené parcele - OZ souhlasí c) p.matoušek žádost o koupi ásti p.p.. 47, k.ú. Radošov u Kyselky k domu.p.7 OZ souhlasí d) editelka ZŠ Kyselka B. Zemanová žádost o souhlas s oplocením areálu školy a zrušení dopravního hišt, které je nevyhovující

2 AD 3) Rzné OZ souhlasí musí se vybudovat vrata pro umožnní vjezdu k objektu bývalé školní družiny a) Informace bude projíždt obcí Veterán rely OZ bere na vdomí b) Informace starosta o jednání na Krajském úad ohledn vybudování cyklotrasy Kyselka Vojkovice ( organizuje a ídí to KÚKK) c) Informace o dsledkách vichice: - ulomená špika smrku na návsi v Nové Kyselce žádost p.kopecké o pokácení zbývajících smrk u její nemovitosti stavební komise proví - chaty za ústavem- p. Moudrý žádost o pokácení naklonného stromu ( musí ešit ve spolupráci s fa. Lesy R, Horní Blatná a ZE) - Letovi, Svobodovi ulomený strom - OZ souhlasí s pokácením - vichice - Hudekovi, Kaprovi prasklý strom, ást odstranili hasii, zbytek zajistí VLS - poškozená stecha na budov Obecního úadu pojistka oprava d) OZ schvaluje žádost paní Míškové o poskytnutí pjky e) Starosta informoval o podpisu smlouvy na ,- K dotace na internet do knihovny a K na rekonstrukci šaten v Radošov Skoneno : 18:10 hod. Zapsal : Kousal Ovil: Fanta, Kylsán Vyvšeno na úední desce dne: Sejmuto:

3 Obec Kyselka tel.,fax: , Zastoupená starostou obce Josefem Janátem Kyselka 118 IO j. 340 /2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva,které se konalo dne 11.srpna 2004 od hod v kancelái starosty. Pítomni : p.janát, p.kylsán, p.zicha, p.novotný, p.fanta, p.petrilák, p.kousal Omluveni : p.lasák, p.ztratil Ovovatelé : p.petrilák, p.janát Hosté : paní Zemanová,editelka Základní školy p. Lukchs Program : 1) Informace o pipravenosti školy na nový školní rok Program oslav 50 let školy 2) Informace o probíhajících akcích fasáda školy - šatnový objekt 3) Stavební komise 4) Kontrolní výbor 5) Rzné 1) editelka školy informovala o pipravenosti školy na školní rok 2004/05 - pro udržení školy nutnost spojování tíd ( pedbžn 105 žák) - informace o složení pedagogického sboru - ZŠ bude dne oslavovat 50.výroí trvání školy Dnem otevených dveí setkání bývalých uitel a žák,na které jsou všichni srden zváni - vyšel Almanach k 50tému výroí. - dále probhla diskuze o problémech školy a další její existencí. 2) Starosta podal informaci o stavu prací na fasád školy odstranení lešení do 15.8.,dokonení sokl do 22.srpna. Šatnový objekt základy ped dokonením,pokraování po domluv s KMV - devo na stechu dodají VLS Velichov - starosta vybere tesae pro stavbu stechy 3) - p. Kanický st. žádost o pokácení smrku OZ souhlasí zajist odborné pokácení na své náklady - p. Lampar žádost o pokácení stromu OZ souhlasí, - paní Kocourková žádost o dokoupení pozemku k chat k zajištní pístupové cesty OZ souhlasí K/m2 s bemenem volného pístupu na cestu - p.hochmut žádost o pozemek pro maringotku pi rybaení žádá slevu z ceny, OZ nesouhlasí se slevou. - p.fišer, Radošov 84 žádost o pokácení strom upesnit nejasné majetkové vztahy stavební komise proví

4 - p.plešner žádost o likvidaci vývrat provit na míst majetkové vztahy - Žádost o odstranní polom v oblasti chat Mattoniho koupališt obrátit se na Lesy eské republiky - p.valentin Hvíž žádost o pozemek cca 1000 m2 v Nové Kyselce majetek PFR zapsat do poadníku - informace o volných pozemcích v chatové oblasti starosta zajistí vývsku na 7 parcel 4) Kontrola hospodaení obce a ZŠ jako píspvkové organizace Po zmn úetní v ZŠ bez vtších závad,dokonování odstranní závad (formálních) do konce roku 2004 Finanní úad provádí kontrolu financování mostu doposud není uzavená. 5) a) Poškození mostu zajištna oprava pes SMP a Tesaství Biskup (zhotovitel),finanní krytí jde z povinného ruení idiky - ešení rychlého prjezdu i pes zákazové znaky instalovat zpomalovací retardéry,zákaz vjezdu nákladních aut(ešit ve spolupráci s policií) b) vyezat koví U Hrubých c) starosta vyzve PF R k údržb jejich pozemk d) informace o jednání s JUDr.ihákovou - rozsudek s fa REKOM výpov obce byla oprávnná - situace s láznmi - u Krajského soudu beze zmn - vymáhání pokut a pestupky,které jsou v ešení (Štopferová.. - dodatek k mandátní smlouv bude projednán na píštím jednání e) Obecní zastupitelstvo souhlasí,aby starosta zahájil jednání s bankami o poskytnutí úvru na dofinancování mostu f) ešení situace ohledn ochrany lázeského území starosta proví souasný stav na Magistrátu KV g) informace o píprav rozpotu z hlediska rovnosti muž a žen h) urgence projektu vody a odpadu u VSOKu zajistí starosta Obecní zastupitelstvo bere na vdomí : - Zprávu editelky školy o stavu pipravenosti na školní rok a oslavu 50 ti let existence školy - Informaci o prbhu prací na ZŠ a šatnách - Žádost o pozemek p.hvížd - Zprávu o probíhajících finanních kontrolách Schvaluje : Pokácení strom p.kanickému a p.lamparovi Prodej pozemk pí.kocourkové Ukládá starostovi : -Oznámit zámr prodat 7 volných parcel v chatové oblasti projednat s policií Zákaz vjezdu nákladních aut na most a instalace zpomalovacích retardér - vyzvat Pozemkový fond R k údržb pozemk, které vlastní - zahájit jednání s bankami o poskytnutí úvru na doplacení mostu - ovit stav projektových prací na pívodu vody a kanalizace Za mostem - zajistit tesae na zhotovení stechy Ukoneno Vyvšeno dne : Sejmuto dne :

5 Obec Kyselka tel.,fax: , Zastoupená starostou obce Josefem Janátem Kyselka 118 IO j. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 8.záí 2004 od hod v kancelái starosty Pítomni : p.janát,p.kylsán,zicha,p.fanta,p.petrilák,p.kousal,p.lasák,p.ztaratil Omluven : p.novotný dovolená Ovovatelé : p.ztratil,p.petrilák Program : 1) Stav stavebních prací 2) Stavební komise 3) Rzné - add 1) 1.etapa fasády na ZŠ je dokonena, pokraování v dalších etapách je závislé na finanních prostedcích v roce 2005 základy pro šatny sportovc 1. etapa základy pedány 2 etapa hrubá stavba dle finanních prostedk add 2) a) Smrky v Nové Kyselce u kapliky stavební komise doporuuje k vykácení a odborné proezání lípy + proezání jasan podél cesty proti p.frýbertovi(zajistí p.zicha) nutnost opravy stechy na kaplice zajistí starosta b) Požadavek chata na odklizení polámaných strom je teba se domluvit s povodím Ohe OZ souhlasí c) p.plešner žádost o vyištní lesa u chatky,návrh na výsadbu nových stromk. - OZ souhlasí e) p.ztratil žádost o vybudování skladu OZ souhlasí pi splnní všech legislativních podmínek pro výstavbu f) paní Kocourková žádost o poskytnutí slevy pi nákupu pozemk OZ zamítá poskytnout slevu Add 3) a) dodatek mandátní smlouvy s JUDr.ihákovou OZ souhlasí b)ceny obd v ZŠ MŠ 25.-K roník K roník K zamstnanci K cizí strávníci 40.- K - OZ souhlasí c) Provozní ád knihovny vetn intrnetu OZ - schvaluje d) Výzva ZE na okleštní strom v blízkosti el.vedení vyvsit výzvu

6 na veejných tabulích e) ochranná pozemková pasma jsou stále v platnosti,nelze rušit, zanikají se zánikem budov(informace z Magistrátu ) f) informace o jednání na Krajském úadu pipravit plán rozvoje obce po roce 2006 námty budou shromažovat zastupitelé a pedloží na dalším jednání. g) návrh na zpracování Obecního znaku a praporu OZ souhlasí sponzoruje pan Ztratil v celé výši náklad h) Jednání s p.kimským souhlas s retardery na most - posunutí cedule Radošov k domku u Letových - doplnní znaek Dej pednost ke kostelu - zajistit úklid mostu - dotažení podlahy a oprava trámu i) p.ztratil žádost o poskytnutí slevy na pronájmu kempu Ontario jako kompenzaci za budování obecní cesty OZ souhlasí pro rok 2004 j) Informace o konání voleb do krajského zastupitelstva a senátu - starosta stanovil poet len volební komise 6 + pedseda Obecní zastupitelstvo schvaluje :-dodatek mandátní smlouvy s JUDr. ihákovou - výši stravného v Základní škole - Provozní ád knihovny - Poet len volební komise 6 + pedseda souhlasí : s vykácením smrk v Nové Kyselce a proezání - strom( ve vegetaním klidu) - s vybudováním skladu p.ztratila - se zadáním zpracování obecního praporu a znaku (hradí p. Ztratil) bere na vdomí : výzvu ZE k oezání strom v blízkosti el.vedení Ukoneno Vyvšeno : Sejmuto :

7 Obec Kyselka tel.,fax : , Zastoupená starostou Josefem Janátem Kyselka 118 http//www.obeckyselka.cz IO J.417/2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 13. íjna 2004 v hod. v kancelái starosty Pítomni : p.janát,p.kousal,p.fanta,p.ztratil,p.zicha,p.kylsán,p.lasák, p. Novotný Omluven : p.petrilák nemoc Ovovatelé zápisu: p.janát,p.novotný Program : 1) Návštva závodu Mattoni,pravidelné setkání s Dr.Pasqualem 2) Stavební komise 3) Finanní komise 4) Rzné add 1) Zastupitelé prošli celým výrobním závodem,od lisovny až k expedici. Poté bylo setkání s vedením závodu a p.dr.pasqualem.starosta informoval o innosti obce v letošním roce, Dr.Pasquale o výsledcích a zámrech podniku. V prbhu roku 2005 by mla být provedena generální oprava železniního mostu a lávky,zahájena oprava domu Centrály.V letošním roce byly velké investice do minerálkovod, špatná sezona a tak závod Mattoni nemže obec finann podpoit pi výstavb šaten. Add 2) a) Smrkovi žádost o zrušení pronájmu OZ souhlasí s tím,že pozemek bude uveden do pvodního stavu. b) p.höhnl žádost o pokácení naklonných strom OZ souhlasí c) p.vrána žádost o dokoupení pozemku OZ souhlasí dodržet zachování lesní cesty, pi zamování pizvat zástupce OÚ d) p.moudrý žádost o pokácení polomu OZ souhlasí e) manž.ho kovi žádost o vyjádení ke stavb rod.domku stavební komise proví- bude jednáno na píštím zasedání zastupitelstva. Add 3) 1) Jmenování inventarizaní komise. Inventarizaci provést ke dni ,zápisy odevzdat do Hlavní inventarizaní komise p.janát,p.novotný,p.zicha Obecní úad p.ztratil,p.novotný,paní Kousalová,Míšková Požární ochrana : p.kousal,p.cupal,p.kylsán Kultura p.fanta,p.coufal,p.lasák Kemp p.zicha,p.ztratil,p.kousal

8 Místní hospodáství,bytová správa p.lasák,p.petrilák,p.kylsán 2) Úprava rozpotu OZ byla pedložena úetní uzávrka za III. tvrtletí úprava : dotace na volby ,70 - neinvestiní dotace na ZŠ K - zmna : pronájem pozemk rozpoet K úprava 6 mil K prodej pozemk - rozpoet 6 mil K - úprava ,-K - zstatek na bžném útu k ,- K - návrh k rozpotu na rok ,- K na zalesnní - dlužníci se stavem k zvl.píloha 3) Úvr od Komerní banky :OZ schvaluje úvr od komerní banky ve výši 3 mil.- K na úhradu faktury za Devný most v Radošov Jako zástavu schvaluje most samotný,nebo budovu ZŠ,nebo budovu OÚ Byl pedložen splátkový kalendá s tím,že v pípad získání prostedk je možno splatit celý úvr bez sankcí. 4) OZ schvaluje výhledový plán píjm a výdaj do roku 2006 add 4) a) Dopis Ministerstva obrany k využití kempu starosta vyvolá nové jednání b) Dopis od sdružení obcí Vlada k jednání obcí pilehlých k vojenskému prostoru v pípad jednání se zúastní starosta c) Pokácení polomu pod ústavem v Radošov OZ souhlasí se smlouvou s firmou LESS & TRADE s.r.o. na vykácení a odkoupení polomu. d) Starosta informoval o situaci kolem lázní.oz souhlasí s pipojením se k vitelm. e) OZ bere na vdomí Výroní zprávu Základní školy za školní rok 2003/2004 e) Nabytí pozemk od Pozemkového fondu R starosta informoval o stavu jednání f) OZ schvaluje píspvek na turnaj v mariáši ve výši 1 000,- K g) v týdnu budou po obci rozvezeny kontejnery k podzimnímu úklidu h)obecní ples bude v pátek v restauraci Na Špici i) Obecní úad hledá firmu,která by zabezpeila zimní údržbu v obci Ukoneno hod. Vyvšeno : Sejmuto :

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení V dubnu 1999 vyšlo 1. íslo Ptenského zpravodaje. Stalo se tak z rozhodnutí nových zastupitel, kte í cht li ve svém volebním období lépe informovat všechny ob

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Autorský kolektiv Jií erný, starosta Bc. Jana Jeleková, místostarostka a zastupitelé obce: Mgr. Marcela Kubíková Hana Vedralová Hana Žantová Zbynk Holina Miroslav Nosek

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení B ezen 2010. 1 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí: A) Zastupitelstvo obce bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více