~<}\ROtl~I s~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~<}\ROtl~I s~

Transkript

1 # <}\ROtl s<y P {tj\voj) j\j, unor Jubilanti na mesíc únor 1997 Zapalacová Ludmila Karolinka let Frydrychová Emílie Karolinka let Holcák Jindrich Zbranek Jaroslav Orságová Marie Konarík Josef Karolinka149 Karolinka 436 Karolinka 630 Karolinka let 80 let 85 let 75 let Kacellová Anastazie Karolinka let Orság Josef Karolinka 5 70 let nformace z matriky Narozeni: Adéla Havlišová Josef Leskovjan Úmrtí: Jelecková Marie Štefan Pavlacka Františka Orságová Marie Vojvodíková Prihlášeni: Od hlášeni: Prehlášeni: Karolinka 123 Karolinka 572 Karolinka let Karolinka let Karolinka let Karolinka let Grafvekového složení obyvatel obce je uveden na strane 7 nfonnace z obecního úradu Od plenárního zasedání, které se konalo dne 11prosince 1996 byly ctyri jednání obecní rady, z nichž vyjímáme tyto nejduležitejší záležitosti Šlo predevším o možnost zprovoznení lyžarského vleku, zajištení provedení technické kontroly skutecného stavu a v)'ber partnera, který by chtel vlek provozovat Bylo zjišteno, že vlek není v dobrém technickém stavu a není proto nadeje na jeho zprovoznení v letošní zime Ve všech radách bylo jednáno s reditelem Bytového podniku, a to predevším o vestavbe 2 b)10vých jednotek ve zdravotním stredisku, zajištení elektroinstalace v hasicském dome, úprava ordinace pro Gyneko a postupu v plynofikaci "Pod Palúchem"Byla projednána situace na úseku pohledávek a rozhodnuto dlužníky zverejnít na v)'vesceobecního úradu V další záležitosti se podarilo p Poláškovi z Kobylské ukoncit akci podpisu k souhlasu el vedení T)10 b)rly predány na SME Valašské Mezirící, osobne projednány další podrobnosti provedení, vcetne termínu provedení Nyní se reálne rýsuje, že akce bude do pololetí 1998 uskutecnena Další trasa v Ratkove zustává nerešená Obsáhlé jednání bylo vedeno se zástupci SDH Stanovnice a TJ sklárny Hasicum ze Stanovnice jde o 'i' stavbu hasicského domu Tuto záležitost nemuže rada rozhodnout a bude dána k posouzení príštímu plenárnímu zasedání Se sportovci b)'lo jednáno o vstupu do obcanského sdružení Zde vyslovila rada souhlas, i když i tento vstup pokud bude se všemi právy a povinnostmi musí rozhodnout plénum Dalším závažným problémem se ukázal svoz domovního odpadu z Karoinky a Nového Hrozenkova, kde ze strany Technických služeb Vsetín jsou problémy, co do skladby odpadu -vysoký obsah popela Presto, že se ceny za skládkování stále zvyšují, musely jsme volit odvoz až do Horního Lidce

2 2 Karolinský zpravodaj / Plnni rozpoctu obce Karolinka za -Xmsic 1996 Pi"ijmy schvál uprav plnni % rozp rozp tis Kc 2emda výživa Vniti"správa Dan z pi"ijfyzpodn Dan z pi"ijzávcinn Dan z nemov Dan z pi"ijprávosob-obec Dan z pijprávosob Doplzrušdani Dan celkem Správní poplatky Vlastni pi"ijmy celkem Láza rekrpopl Pokuty Sankcní popl Úroky Ostatní a náhpi"ijmy Popl ze pso Popl ze vstupného Popl z ubytkapac Popl z vei"prost Pi"ij z prod maj Vlastni pi"ijmy celkem Pi"evody z minroku O Dotace obci Sdružené prosti" ' Ost prosti" z OKU Dotace na soc dávky Úvry Úcelové prosti" Pi"evody mezi fondy Pi"ijmy cel k e m Výdaje Vodní hospodái"stvi 2emdlstvi Doprava Školství Kultura Vnitro Socvci Mistni hospodái"stvi Výstavba Všeobpoklspráva Neinvvýdaje celkem nvestice V ý d a j e celkem Pi"ebytek hosp pi"ed finanvypoi"ádáním 4870

3 Karolinský zpravodaj 2/ Plenárnímu zasedání bude predložena studie "Obnovy vesnice" zpracována pro dolní cást obce -u kostela a centrum obce Stejne tak bude predložen návrh na premístení vysokého napetí ve stavebním obvodu "Pod Becvou" se zahájením technické vybavennosti v uvažovaném sídlišti rodinných domku Zároven bude predložen návrh na dílcí zmenu územního plánu obce Rada projednala výsledky hospodarení obce a podrízených organizací za rok 1996 Výsledky jsou príznivé, pouze Materská škola skoncila ztrátou vlivem neúmerne vysokých nákladu na topení a energii Docílené výsledky hospodarení obce budou predloženy Plenárnímu zasedání dne a jsou zverejneny na strane 2 tohoto Zpravodaje Na tomto plenárním zasedání budou také projednány zámery v investicní výstavbe pro rok 1997 Požadavku a potreb se jeví v obci stále dostatek, prostredky jsou stále omezenejší, další úvery nehodláme prijímat Antonín Reška, starosta Vandalové v Karolince Charakter vesnice i mesta a jeho obyvatel lze posoudit podle úpravy jeho budova zarízení, podle kvetinové výzdoby a vysázené zelene Projíždejlcí cizí lidé si toho všímaji a hodnotí úroven zájmu správy obce i jejich obyvatel o celkový vzhled obce a také posuzují, jací lidé tu bydlí Pri pohledu na naši Karolinku nedáváme v tomto smeru dobrý príklad Podívejme se, jak vypadají naše autobusové zastávky v jak zdevastovaném stavu vítají naše cestující A dolní vlaková zastávka prímo žaluje, jak se tu podepsali vandalové Nejen ubohé nápisy na zdech, ale i okopaná omítka svedcí o primitivnosti nemyslících výrostku, kterí se za každou cenu chtejí presentovat, jak jsou silní a pritom ubozí Každý z nás se cítí dobre v pekne upraveném prostredí a tím je i vzhledná dopravní zastávka Co si asi o naší obci pomyslí cizí obcan, když vidl takovou spoušt? Pri tom nutno dodat, že v jarním období lonského roku byly všechny zastávky vybíleny a upraveny Také vývesní skrínka u autobusové zastávky ve stredu obce neušla pozornosti vandalu nekdo asi hodil nedopalek cigarety shora do skrínky a zpusobil její horní vyhorení Svého casu byla v zájmu pohodlí našich obcanu postavena visutá lávka pres Becvu za drogerií, zkracující cestu do stredu obce Úzký pruchod k této lávce je v žalostném stavu Nejen spousta nejapných škrábanic na zdech ohranicujíclch ulicku, ale vylámané díry v ozdobném cihlovém oplocení mrazí cloveka, kam až muže dojít lidská bezohlednost a sprostota Proc trpíme mezi sebou nekolik jedincu, kterí nám delají ostudu Meli bychom si všimnout, kdo to delá a jeho jméno nebojácne ohlásit na obecním úrade nebo policii Kdyby si tito výtecníci uvedomili že si zbytecne komplikujeme náš spolecný život a na odstranení jejich cmáranic a rádení musíme sáhnout do naší spolecné pokladny a zaplatit náklady na opravu toho co vandalové narušili Zdenek Doležálek

4 Karolinský zpravodaj 2/ Ps OÚ Karolinka dekuje policistum sloužícím ze soboty na nedeli / z 8 na 9ÚDora1997/, kterí zadrželi trojici vandalu Oto Š, Jana B ze Vsetína a Tomák K z Karolinky Výrocní valná hromada hasicu sklárny Crystalex Karolinka V sobotu 18ledna 1997 se konala Výrocní valná hromada hasicu sklárny Karolinka v klubovne hasicu Úcast clenu byla veliká a tak se dalo ocekávat, že valná hromada probehne ve velmi dobré atmosfére Za závod sklárny se zúcastnil pan ng Hrebícek, dále pak:bezpecnostní a požární technik pan ing Kneblík Za místní hasice byl prítomen pan Josef Vojkuvka s manželkou a za hasice ze Stanovnice pan Repka a Sedlák Sponzory zastupoval pan František Zatloukal s manželkou z Hostišova u Zlína Valnou hromadu zahájil pan Jirí Šaner Po slavnostním zahájení predal slovo predsedovi hasicu panu FrantiškuZapalacovi Ten prednesl výrocnízprávu,která nebylaaž tak dlouhá, ale zato byla vecná a ríkala vše o celorocnípráci závodníchhasicu Jelikož se v našem Zpravodajinedá celá zpráva uvést, presto Vámnekterézajímavéúryvkypredkládám: "Máme velice dobrý kádr clenu a rada z nich odpovedne pristupuje k plnení úkolu a zabezpecovánípožární bezpecnosti Na úkor svéhovolnéhocasu a rodiny"se bezplatne venují této cinnosti a to zejména v pracovnímklidu se zúcastnují v závode požárních hlídek Družstvo vyjelo 9x k požárum a 2x se zúcastnilo námetových cvicení Dále se provádelyopravya údržby požárních stríkacek a príprava dvou Avií na technické prohlídky Tady kladu velkou duležitost na úseku spolupráce s obcí a místnímpožárním sborem pro"zajištování požární bezpecnosti nejen na závode, ale v celé obci Je treba podekovatvšem sponzorum, kterí nám napomáhají,jak vecnými tak i financními prostredky uskutecnovatnaše souteže Ná! požární sbor má 2 družstva mužu a 1 družstvo žen když ženy se nezúcastnovaly pravidelne soutežev rámci extraligy, kde absolvovaly 5 souteží, kde skoncily vždy na 1míste Je škoda, že jsme nemohli obsazovat ženy pro každou soutež Proto tedy ženy obsadilyv celkovém hodnocení 10místo Muži se zúcastnili 14 souteží v rámci extra1igyv celkovémumístení na 6míste Dále 15 pohárových souteží mimo tuto extraligu Z techto souteží vysoce hodnotímsoutež v Prešove,kde muži obsadili lmísto Dále družstva spolu s výborem zabezpecovala usporádání 2 vlastních souteží Ratkovská grapa a Pohár vítezu poháru na fotbalovém hrišti Hodnotím-li cinnost od minulévalné hromady,pak:je treba se zmínit, že úkolykteréjsme si vytýcilina toto obdobíjsou beze zbytku splneny Úplné dokoncení naší klubovny, položení dlažby v kuchynce, terénní úpravy a prodlouženístrechy,to vše se delo pri zajištování soutežía další cinnostipožárníochranytadybych chtel vyzdvihnout velkou aktivitu Františka Baráka,Jardya RadošeGáškových,dáleSedlákovi, Ondrušovi a dalším, kterí se na techto pracích podíleli"tolik z výrocnízprávy Valná hromada mela i slavnostní ráz Bylo zde predávánípametníchmedailíza dlouholetoupráci Mezi ocenenýmibyla i paní Ježíková, která tuto poctuprevzalaza dlouholetouspoluprácipri všech akcíchhasicua Cervenéhokríže místní organizace v Karolince Slavnostní ráz melo i prijímání novýchclenudo závodníhosboru Valná hromadahasicu byla vecná a mela spád Po vycerpánívšech bodu programubyla vecere a pak: následovalo prátelské posezení všech úcastníku Na samý záver Vám predkládám co o valné hromaderekli nekteríúcastnícivalné hromady Pan Zatloukals jeho paní, sponzoriz Hostišovau Zma: "Hasiceze sklárnysponzorujemes mojipaní proto, že je to dobrá parta Jsou pracovití a obec Karolinku dobre reprezentují Pri této jejich cinnosti delají dobroureklamu i našemu podníku Valná hromada se nám líbila a hlavne se zde mluvilok veci Predsedahasicu sklárnykarolinkapan Zapalac: " Valná hromada byla pripravena podle platných osnovúcastbylavelmi dobráa jsem rád, že máme i novécleny,jelikož v soucasnédobeo tuto cinnost není velký zájem Pred námi jsou další úkoly letošníhoroku s tím, že se už budeme pripravovat na príští rok 1998,kdy je výrocí 120 let založení hasicského sboru v tehdejší sklárne Reich Pripravit tyto oslavy bude hodne práce " Jednatel místních hasicu obecního úradu pan Josef Vojkuvka: "Valná hromada se mi líbila a byla velmi dobre pripravena Je snad škoda, že se této valné hromady nezúcastnilo více zástupcu z okolních sboru Je taky na škodu, že za místní hasice jsem zde prítomen já a moje paní a nikdo další nebyl schopný se této valné hromady zúcastnit "

5 Karolinský zpravodaj 2/ Jaromír Repka -preventista hasicu ze Stanovnice: "Valná hromada se mi Ubila Chtel bych touto cestou podekovat za pozvání na tuto valnou hromadu Cením si práce hasicu skláren a jsem rád, že jsem se valné hromady zúcastnil" Co tedy ríci na záver? Valnou hromadou nekoncí práce A tak Vás všichni hasici ze skláren zvou na svuj tradicní Hasicský ples, který se uskutecní dne 22 února 1997 v hotelu Lidový dum v Novém Hrozenkove Karel Malík NovéObcanské sdružení S POR T Karolinka je tady, aneb se blýská na lepší casy ve sportu v Karolince! Velmi špatná situace v bývalé TJ-Moravské sklárny Karolinka donutila nekolik zbylých funkcionáruk tomu, že už to tak dál se sportem, Wavnevšak s fotbalemnejde Proto se rozhodli v prosinci minulého roku svolat výrocní valnou hromadu Na tu pozvali nejen své sportovce, kterých zde prišlo velmi málo, ale taky mnoho dalších obcanu, kterí v minulosti v telovýchove pracovalia pozvalitaké ty, o kterýchse vedelo,že urcite pomužoupredpokladse opravdusplnil Byl vytvorentak zvanýprípravnývýborza úcasti pana lkucery, MBambucha,F Morávka, KMalíka, lmalináka, MOrsága, ing VKréta, Davidka, AKrálíka a paní SKrálíkové Ti se pustili s obrovskýmnadšenímdo práce Byla uskutecnena mnohájednánímezi sklárnoucrystalexkarolinka, OÚ Karolinka,OÚ VelkéKarlovice,s vojenskými útvary ValašskéMezirící, Lipníkem nad Becvou, Hranice a taky na generálnímreditelstvístátního podnikucrystalexnovýbor Celkovývýsledekje takový, že vlastne vznikla nová sportovní organizace, která nese název -Sportovní sdružení - SPORT Karolinka Byl vypracován nový statut tohoto sdružení, ktery byl dne 20ledna 1997 zaregistrován na MV Ceské republiky v Praze Než byla provedena registrace, byl proveden nábor starých i nových clenu do tohoto sdružení Tato velmi duležitá práce se taky podarila a stále se ješte darí K dnešnímudni má obcanskésdružení SPORT Karolinkajiž 135 clenu A tak došlo k tomu,že prípravnývýborzacal uvažovato svolání valné hromady a to na den 311edna 1997 do zasedací mistnosti obecního úradu v Karolince Valná hromada se konala a mela dobrouúroven Pti prezenci a po zaplacení clenského príspevku obdržel každý clen svuj nový clenský prukaz Clenský prukaz je jednoduchý, na powed však velmi vkusný Je treba ješte dodat, že obcanské sdružení SPORT Karolinka bude spravovat ctyri své oddíly a to tenis, turisty, lyžare a fotbal Na této valné hromadebyly predány i cestné prukazy zasloužilýmclenuma to za jejich cinnost na úseku sportu v naší obci Jsou to pan RGášek, BFiala, AReška, št Konvicný,Fr Orság, APolášeka in memoriam Št Pavlacka Cetla se zde zpráva o cinnosti a hospodarení za minulý rok Byly prectenyi stanovy,které bylybez pripomínektaky valnou hromadou schválenypo krátké prestávce ve které probehly tajné volby ptedstavenstava a dozorcí rady Zvoleni byli všichni kandidáti, nadpolovicnívetšinou Zacala diskuse, která byla bohatá a hovorilo se zde opravdu k veci Za zmínku stojí zde uvést diskusní prispevekstarosty naší obce pana Rešky,který tekl, že se Wásíon i obecníúrad k tomutosdruženía že se budou snažit toto sdružení podporovat Dále pak uvedl, že pokud to obecní zastupitelstvo schválí, tak do tohoto sdružení obec vstoupí i jako právnická osoba Do ptedstavenstava sdružení byl za obec zvolen pan František Horák Na ustavující schuzi byli zvolenijako predseda pan ing Václav Krét, místopredseda pan vo Davídek a jednatel pan Zdenek Švec, Dozorcí rada bude pracovat ve složení slecna Šárka Gášková, pan Miroslav Bambucha pan VítezslavPavlacka Valná hromada nove se tvorícího sdružení Sport Karolinka se vyjádrila: " Ptejme si jenom, aby získala podporu od všech, kterí pomoc sh'bili Jedná se Wavneo sklárnu Crystaex,obecní úrad Karolinka a taky o soukromé podníkatele naší obce Bez této pomoci se nove tvorící Sport Karolinkaneobejde Vedení OS-SPORTKarolinka chce touto cestou podekovatvšem za dosavadní pomoc a zve Vás všechny do OS-SPORT Karolinka Za všechny Vám preji OS-SPORT mnoho úspechu na poli sportu a navázání na minulé tradice sportu v naší obcikarolinka LvžarskfJ - vlek v Karolince Karel Malík V roce 1986 byl v katastru obce Karolinka vybudován lyžafský vlek, který svými parametry(délka 1000m, prepravní kapacita 1200 osob/hod) patril ve své dobe k nejmodernejším v Beskydech v soucasné dobe je tento vlek nejdelší v okrese Vsenn Financní náklady dosáhly 1,39 mil Kcs, které investor, tehdejší MNV Karolinka, získal formou bezúrocné pujcky 2 mil Kcs z fondu Ministerstva obchodu a cestovního ruchu Celková hodnota vybudovaného dila dosáhla 1,9 mil Kcs vzhledem k množství brigádnických hodin

6 Karolinský zpravodaj 2/ odpracovaných v akci "Z" Splatnost pujcky byla stanovena na 10 let / do konce cervna 1996/ Provozovatelem vleku, který je v majetku obce se stala TJ Karolinka, které byl predán do bezplatného pronájmu Pfitom se predpokládal každorocne z provozu vleku urcitý výnos, jímt by byla splácena pujcka z fondu cestovního ruchu Bohužel však nebyla uzavrena tádná písemná smlouva mezi vlastníkem a provozovatelem vleku Za celou dobu pronájmu neodvedla TJ Karolinka obci lidove receno "ani korunu" s oduvodnením, te pro provoz vleku údajne nebyly vhodné snehové podmínky Tento argument stojí za povšimnuti Všichni máme ješte v pameti dlouhou lonskou zimu (1995/1996), která byla na sníh pomerne bohatá a také všechny vleky v okolí byly v provozu Protože z poskytnuté pujcky bylo do roku 1995 splaceno pouze 20 tisíc Kc, a to z obecního rozpoctu, požádala obec v roce 1996 Ministerstvo prumyslu a obchodu o odklad splátky Po jednáních s ministerstvem se obecnímu úradu podafilo oddálit bez penalizace splátku pujcky o pul roku, tj do Proto byla zbylá cást pujcky ve výši 1,37 mil Kc koncem roku 1996 uhrazena z rozpoctu obce Zároven byl lyžarský vlek preveden do správy Bytovému podniku Karolinka Jeho úkolem bylo zajistit revizi technického stavu vleku Predložená revizní zpráva uvádí radu závad, vcetne odcizených soucástek, z cehož vyplývá, že vlek není v soucasné dobe z technických a bezpecnostních duvodu schopen provozu Zprovoznení by si podle uvedené zprávy vyžádalofinancní náklad cca 100 tisíc Kc Obec s tímto výdajem ve svém rozpoctu na rok 1996 neuvažovala a nepocítá s ním ani pro rok 1997 Soucasným zámerem obce je vlek bud pronajmout nebo odprodat, proto hledá vhodného zájemce Dosud pfihlášené zájemce o koupi však odradily komplikované a mnohdy nejasné majetkoprávní vztahy k pozemkum, na kterých se lytarský vlek nachází, prestože byla obec ochotna aktivne pfispet k úspešnému rešeni - naprsvolatjednáni s dosavadními majiteli pozemku na obecni úrad Verme tomu, že se v nejbližší dobe najde seriózní schopný zájemce, který by v príšti zimní sezóne uvedl lyžarský vlek do provozu ke spokojenosti milovníku sjezdového lyžování z Karolinky, ale i návštevníku z blízkého a vzdáleného okolí Provozuschopný vlek techto parametru, v obci s dostatecnou stavovacl kapacitou, s pravidelným vlakovým a autobusovým spojením s okresním mestem a sousedními obcemi by nesloužil jen ke sportovním úcelum, ale byl by zároven i dobrou reklamou Karolinky a v neposledni rade by mohl být také financním prínosem jak pro místní podnikatelské aktivity, tak pro obecní pokladnu Mgr Pavel Pospíšil

7 :\ \ Vekové složení obce 35,,, ",,,,,,,,, ',,,,,,,,,,,,,,, 25,qq """""""""""""""""""""""'" a ' ' ""', Vekové složení obce 35 a """" +++lj 11 :::::::: :::: J """'i"-rt'" J\j \! l, j l J ;:::::!:!:Jl\::i ': =ccc'ljl"""""""""""""""""""'"! e;,-o ::s i 'N 1'5t i! -\O Ị \O } "\ \ """"""'""""'",'<TY/r!U!n 1 ::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::j::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::: "' "'" """"""""""""""'" U!UT/!>i::/,, 0 M H,,,, ""0"""""""""""""'" ':1:1:"""""'" 'Ln"" ':H::::::::: '----'- :::::::: :::, """::: :1:1::::::::::::::: t : tc:::::}: t """"""""" 'l"" " """""""' """""' "' r w o!!!uuiyy! UT/!U:!Yi: ::,o: u111 J u uu Ju """""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""" :):[)::[![::::"!':!![:[[:![:!!):[!::::::1::f:!:::::::1t: """"""""""""""""""""""""""""""""""""" l' 11ii---li --1 yy!/y YT/!THH 1 -i--]-1wfl O :::::1:1!:1:11: vek,, """""'rlv""""'" ' "::' :' : ::: m Tlli1m- "", --- """"" """,','" """"'" " "'r --- vek!i j, i }

8 Vekové složení obce 70 '-""-_ -' -'" """"""""" """"""""""""""',, o"""," o"""""""""""""""" o """"""""""""""""""""""""""""""""""'" """"""""""""""""""""""""""""""""""""'" o o""""," "", """"""""""""""""" o"," o """""""" """" """"""""""""""""""""""""""""""""""'" o""""""""" o """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""" o o""," o o," """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o """""""""'" -, o, o """"""""""""""" o"""" o """"""""""""""""""""""""", o, """""""""'" o o K o""" o, o o o Wmmnm mm rmm nm rr mm mm mo_or mml mmm d,,, f, """1"""" _,t '1", """""""""""""""""" '1'1' 1 """"""""""""""""""""'" : ::: t:: :::, 1' '1',"" "1 """""""""""""'" """"""'" 11 1 '1 """"""""""""""""""""'" """"" t, 11 f, "'1" 1, """"""""""""""""""""'" '1""",, ":;: :-:J: ;;: ; :;;: ;;;;: ;-:;: ;-: ;: ; ::: :; :-;: ::-:, " f<, 1 1, """""""" 1,, '1""""""""""""""""""""'" , 11 o 1f 1 '-""'1"""""""'1"""""""""""""""""""""" t, 11 " 11"'"""" 1 " '1', 1 """""""'1'" """"""""" o', '1' """"""'" T """"""""""""""" "jtii+i ijiii i:jjj i+:lljj jlj: jij jjjj:jf:: ::j i::i\ iii i:!ii ji: iii!ii ii :i: ii!: ;:_:::1::::;,,; :_::;:::_::: :::1: :":_:: :::::;,,;::::_: 111: ::::; :1\;: :::! ::;"':': :::: :::::::,,; o,,, o L 1 1, """"""""""""""""""""""""" o"""""""""""""""""""""""""," 1 1 o"""" """"""""""""""""""""""""""", """""""""",,, 1 0"""""""""""""",, 1',,, """"""""""""""""""""""""""" '1" ,,,, """""""'""""""","""'0"""""'" """'0 "", """"""""""""""'" t, 1,J """""""""""""""""""""""""""t-, 1 1'" 11'"""""""""" 1 1 "'1"""""""""'" 20 i--m jlj j---j-_:!w--!-:""m1t1m-!-- i-'m- """""""""""""""""""""""""""'" """"""""""""""'-""""""""""""'" """""""""""""""""""""""""""'" >[0 vek """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0"""""0"""'" """"""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'",, 1,"'"",,, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::: :;:::::::::::Y9H CELKEM

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

I'.~.. NS/(9 . ~- ' (\7. I(It(PLI. ZP/{II/lODR3 ...- '--' "" v -;;--U' -~ -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN "':J3

I'.~.. NS/(9 . ~- ' (\7. I(It(PLI. ZP/{II/lODR3 ...- '--'  v -;;--U' -~ -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN ':J3 " I'.... (\7 I(It(PLI. - ' NS/(9 ZP/{II/lODR3 v...- '--' "" v -;;--U' - -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN "':J3 Váženi obcané, Obecní úrad v Karolince Vám po dvoumesícní odmlce prináší nejnovejší informace o

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec Chlum hospodařila na počátku roku na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 28.12.2008. Zastupitelstvo

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet se zpracovává dle 17 zák. 250/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Pernink se při hospodaření s

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

'o. ~ IKtAfROU19S!KÝ. 'k( Z~,, ~t ~" ' ",, "" "..., ,'1 """ """ '",',!'!',', C OBECNÍHO ÚRADU) .,..,.. 1/95 C ~C>R- )

'o. ~ IKtAfROU19S!KÝ. 'k( Z~,, ~t ~ ' ,,  ..., ,'1   ',',!'!',', C OBECNÍHO ÚRADU) .,..,.. 1/95 C ~C>R- ) ' ",, 'o. ~ 'k( IKtAfROU19S!KÝ Z~,, ~t ~" /"./" ".. " ", "" "...,,'1 """ """ '",',!'!',',,,, : '' ".. ",,., ",' ff C OBECNÍHO ÚRADU).,..,.. 1/95 C ~C>R- ) J u b i 1 a n t i Ú nor 1995 ------------------------------

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s.

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s. Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s. úplné znění dle dodatků a změn č. 1-7 1 Základní ustanovení (1) Klub se nazývá plným názvem Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s. (dále jen klub). V běžném písemném styku

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 32. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 28.6.2013 od 19.00 hodin do 19.56 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více