~<}\ROtl~I s~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~<}\ROtl~I s~

Transkript

1 # <}\ROtl s<y P {tj\voj) j\j, unor Jubilanti na mesíc únor 1997 Zapalacová Ludmila Karolinka let Frydrychová Emílie Karolinka let Holcák Jindrich Zbranek Jaroslav Orságová Marie Konarík Josef Karolinka149 Karolinka 436 Karolinka 630 Karolinka let 80 let 85 let 75 let Kacellová Anastazie Karolinka let Orság Josef Karolinka 5 70 let nformace z matriky Narozeni: Adéla Havlišová Josef Leskovjan Úmrtí: Jelecková Marie Štefan Pavlacka Františka Orságová Marie Vojvodíková Prihlášeni: Od hlášeni: Prehlášeni: Karolinka 123 Karolinka 572 Karolinka let Karolinka let Karolinka let Karolinka let Grafvekového složení obyvatel obce je uveden na strane 7 nfonnace z obecního úradu Od plenárního zasedání, které se konalo dne 11prosince 1996 byly ctyri jednání obecní rady, z nichž vyjímáme tyto nejduležitejší záležitosti Šlo predevším o možnost zprovoznení lyžarského vleku, zajištení provedení technické kontroly skutecného stavu a v)'ber partnera, který by chtel vlek provozovat Bylo zjišteno, že vlek není v dobrém technickém stavu a není proto nadeje na jeho zprovoznení v letošní zime Ve všech radách bylo jednáno s reditelem Bytového podniku, a to predevším o vestavbe 2 b)10vých jednotek ve zdravotním stredisku, zajištení elektroinstalace v hasicském dome, úprava ordinace pro Gyneko a postupu v plynofikaci "Pod Palúchem"Byla projednána situace na úseku pohledávek a rozhodnuto dlužníky zverejnít na v)'vesceobecního úradu V další záležitosti se podarilo p Poláškovi z Kobylské ukoncit akci podpisu k souhlasu el vedení T)10 b)rly predány na SME Valašské Mezirící, osobne projednány další podrobnosti provedení, vcetne termínu provedení Nyní se reálne rýsuje, že akce bude do pololetí 1998 uskutecnena Další trasa v Ratkove zustává nerešená Obsáhlé jednání bylo vedeno se zástupci SDH Stanovnice a TJ sklárny Hasicum ze Stanovnice jde o 'i' stavbu hasicského domu Tuto záležitost nemuže rada rozhodnout a bude dána k posouzení príštímu plenárnímu zasedání Se sportovci b)'lo jednáno o vstupu do obcanského sdružení Zde vyslovila rada souhlas, i když i tento vstup pokud bude se všemi právy a povinnostmi musí rozhodnout plénum Dalším závažným problémem se ukázal svoz domovního odpadu z Karoinky a Nového Hrozenkova, kde ze strany Technických služeb Vsetín jsou problémy, co do skladby odpadu -vysoký obsah popela Presto, že se ceny za skládkování stále zvyšují, musely jsme volit odvoz až do Horního Lidce

2 2 Karolinský zpravodaj / Plnni rozpoctu obce Karolinka za -Xmsic 1996 Pi"ijmy schvál uprav plnni % rozp rozp tis Kc 2emda výživa Vniti"správa Dan z pi"ijfyzpodn Dan z pi"ijzávcinn Dan z nemov Dan z pi"ijprávosob-obec Dan z pijprávosob Doplzrušdani Dan celkem Správní poplatky Vlastni pi"ijmy celkem Láza rekrpopl Pokuty Sankcní popl Úroky Ostatní a náhpi"ijmy Popl ze pso Popl ze vstupného Popl z ubytkapac Popl z vei"prost Pi"ij z prod maj Vlastni pi"ijmy celkem Pi"evody z minroku O Dotace obci Sdružené prosti" ' Ost prosti" z OKU Dotace na soc dávky Úvry Úcelové prosti" Pi"evody mezi fondy Pi"ijmy cel k e m Výdaje Vodní hospodái"stvi 2emdlstvi Doprava Školství Kultura Vnitro Socvci Mistni hospodái"stvi Výstavba Všeobpoklspráva Neinvvýdaje celkem nvestice V ý d a j e celkem Pi"ebytek hosp pi"ed finanvypoi"ádáním 4870

3 Karolinský zpravodaj 2/ Plenárnímu zasedání bude predložena studie "Obnovy vesnice" zpracována pro dolní cást obce -u kostela a centrum obce Stejne tak bude predložen návrh na premístení vysokého napetí ve stavebním obvodu "Pod Becvou" se zahájením technické vybavennosti v uvažovaném sídlišti rodinných domku Zároven bude predložen návrh na dílcí zmenu územního plánu obce Rada projednala výsledky hospodarení obce a podrízených organizací za rok 1996 Výsledky jsou príznivé, pouze Materská škola skoncila ztrátou vlivem neúmerne vysokých nákladu na topení a energii Docílené výsledky hospodarení obce budou predloženy Plenárnímu zasedání dne a jsou zverejneny na strane 2 tohoto Zpravodaje Na tomto plenárním zasedání budou také projednány zámery v investicní výstavbe pro rok 1997 Požadavku a potreb se jeví v obci stále dostatek, prostredky jsou stále omezenejší, další úvery nehodláme prijímat Antonín Reška, starosta Vandalové v Karolince Charakter vesnice i mesta a jeho obyvatel lze posoudit podle úpravy jeho budova zarízení, podle kvetinové výzdoby a vysázené zelene Projíždejlcí cizí lidé si toho všímaji a hodnotí úroven zájmu správy obce i jejich obyvatel o celkový vzhled obce a také posuzují, jací lidé tu bydlí Pri pohledu na naši Karolinku nedáváme v tomto smeru dobrý príklad Podívejme se, jak vypadají naše autobusové zastávky v jak zdevastovaném stavu vítají naše cestující A dolní vlaková zastávka prímo žaluje, jak se tu podepsali vandalové Nejen ubohé nápisy na zdech, ale i okopaná omítka svedcí o primitivnosti nemyslících výrostku, kterí se za každou cenu chtejí presentovat, jak jsou silní a pritom ubozí Každý z nás se cítí dobre v pekne upraveném prostredí a tím je i vzhledná dopravní zastávka Co si asi o naší obci pomyslí cizí obcan, když vidl takovou spoušt? Pri tom nutno dodat, že v jarním období lonského roku byly všechny zastávky vybíleny a upraveny Také vývesní skrínka u autobusové zastávky ve stredu obce neušla pozornosti vandalu nekdo asi hodil nedopalek cigarety shora do skrínky a zpusobil její horní vyhorení Svého casu byla v zájmu pohodlí našich obcanu postavena visutá lávka pres Becvu za drogerií, zkracující cestu do stredu obce Úzký pruchod k této lávce je v žalostném stavu Nejen spousta nejapných škrábanic na zdech ohranicujíclch ulicku, ale vylámané díry v ozdobném cihlovém oplocení mrazí cloveka, kam až muže dojít lidská bezohlednost a sprostota Proc trpíme mezi sebou nekolik jedincu, kterí nám delají ostudu Meli bychom si všimnout, kdo to delá a jeho jméno nebojácne ohlásit na obecním úrade nebo policii Kdyby si tito výtecníci uvedomili že si zbytecne komplikujeme náš spolecný život a na odstranení jejich cmáranic a rádení musíme sáhnout do naší spolecné pokladny a zaplatit náklady na opravu toho co vandalové narušili Zdenek Doležálek

4 Karolinský zpravodaj 2/ Ps OÚ Karolinka dekuje policistum sloužícím ze soboty na nedeli / z 8 na 9ÚDora1997/, kterí zadrželi trojici vandalu Oto Š, Jana B ze Vsetína a Tomák K z Karolinky Výrocní valná hromada hasicu sklárny Crystalex Karolinka V sobotu 18ledna 1997 se konala Výrocní valná hromada hasicu sklárny Karolinka v klubovne hasicu Úcast clenu byla veliká a tak se dalo ocekávat, že valná hromada probehne ve velmi dobré atmosfére Za závod sklárny se zúcastnil pan ng Hrebícek, dále pak:bezpecnostní a požární technik pan ing Kneblík Za místní hasice byl prítomen pan Josef Vojkuvka s manželkou a za hasice ze Stanovnice pan Repka a Sedlák Sponzory zastupoval pan František Zatloukal s manželkou z Hostišova u Zlína Valnou hromadu zahájil pan Jirí Šaner Po slavnostním zahájení predal slovo predsedovi hasicu panu FrantiškuZapalacovi Ten prednesl výrocnízprávu,která nebylaaž tak dlouhá, ale zato byla vecná a ríkala vše o celorocnípráci závodníchhasicu Jelikož se v našem Zpravodajinedá celá zpráva uvést, presto Vámnekterézajímavéúryvkypredkládám: "Máme velice dobrý kádr clenu a rada z nich odpovedne pristupuje k plnení úkolu a zabezpecovánípožární bezpecnosti Na úkor svéhovolnéhocasu a rodiny"se bezplatne venují této cinnosti a to zejména v pracovnímklidu se zúcastnují v závode požárních hlídek Družstvo vyjelo 9x k požárum a 2x se zúcastnilo námetových cvicení Dále se provádelyopravya údržby požárních stríkacek a príprava dvou Avií na technické prohlídky Tady kladu velkou duležitost na úseku spolupráce s obcí a místnímpožárním sborem pro"zajištování požární bezpecnosti nejen na závode, ale v celé obci Je treba podekovatvšem sponzorum, kterí nám napomáhají,jak vecnými tak i financními prostredky uskutecnovatnaše souteže Ná! požární sbor má 2 družstva mužu a 1 družstvo žen když ženy se nezúcastnovaly pravidelne soutežev rámci extraligy, kde absolvovaly 5 souteží, kde skoncily vždy na 1míste Je škoda, že jsme nemohli obsazovat ženy pro každou soutež Proto tedy ženy obsadilyv celkovém hodnocení 10místo Muži se zúcastnili 14 souteží v rámci extra1igyv celkovémumístení na 6míste Dále 15 pohárových souteží mimo tuto extraligu Z techto souteží vysoce hodnotímsoutež v Prešove,kde muži obsadili lmísto Dále družstva spolu s výborem zabezpecovala usporádání 2 vlastních souteží Ratkovská grapa a Pohár vítezu poháru na fotbalovém hrišti Hodnotím-li cinnost od minulévalné hromady,pak:je treba se zmínit, že úkolykteréjsme si vytýcilina toto obdobíjsou beze zbytku splneny Úplné dokoncení naší klubovny, položení dlažby v kuchynce, terénní úpravy a prodlouženístrechy,to vše se delo pri zajištování soutežía další cinnostipožárníochranytadybych chtel vyzdvihnout velkou aktivitu Františka Baráka,Jardya RadošeGáškových,dáleSedlákovi, Ondrušovi a dalším, kterí se na techto pracích podíleli"tolik z výrocnízprávy Valná hromada mela i slavnostní ráz Bylo zde predávánípametníchmedailíza dlouholetoupráci Mezi ocenenýmibyla i paní Ježíková, která tuto poctuprevzalaza dlouholetouspoluprácipri všech akcíchhasicua Cervenéhokríže místní organizace v Karolince Slavnostní ráz melo i prijímání novýchclenudo závodníhosboru Valná hromadahasicu byla vecná a mela spád Po vycerpánívšech bodu programubyla vecere a pak: následovalo prátelské posezení všech úcastníku Na samý záver Vám predkládám co o valné hromaderekli nekteríúcastnícivalné hromady Pan Zatloukals jeho paní, sponzoriz Hostišovau Zma: "Hasiceze sklárnysponzorujemes mojipaní proto, že je to dobrá parta Jsou pracovití a obec Karolinku dobre reprezentují Pri této jejich cinnosti delají dobroureklamu i našemu podníku Valná hromada se nám líbila a hlavne se zde mluvilok veci Predsedahasicu sklárnykarolinkapan Zapalac: " Valná hromada byla pripravena podle platných osnovúcastbylavelmi dobráa jsem rád, že máme i novécleny,jelikož v soucasnédobeo tuto cinnost není velký zájem Pred námi jsou další úkoly letošníhoroku s tím, že se už budeme pripravovat na príští rok 1998,kdy je výrocí 120 let založení hasicského sboru v tehdejší sklárne Reich Pripravit tyto oslavy bude hodne práce " Jednatel místních hasicu obecního úradu pan Josef Vojkuvka: "Valná hromada se mi líbila a byla velmi dobre pripravena Je snad škoda, že se této valné hromady nezúcastnilo více zástupcu z okolních sboru Je taky na škodu, že za místní hasice jsem zde prítomen já a moje paní a nikdo další nebyl schopný se této valné hromady zúcastnit "

5 Karolinský zpravodaj 2/ Jaromír Repka -preventista hasicu ze Stanovnice: "Valná hromada se mi Ubila Chtel bych touto cestou podekovat za pozvání na tuto valnou hromadu Cením si práce hasicu skláren a jsem rád, že jsem se valné hromady zúcastnil" Co tedy ríci na záver? Valnou hromadou nekoncí práce A tak Vás všichni hasici ze skláren zvou na svuj tradicní Hasicský ples, který se uskutecní dne 22 února 1997 v hotelu Lidový dum v Novém Hrozenkove Karel Malík NovéObcanské sdružení S POR T Karolinka je tady, aneb se blýská na lepší casy ve sportu v Karolince! Velmi špatná situace v bývalé TJ-Moravské sklárny Karolinka donutila nekolik zbylých funkcionáruk tomu, že už to tak dál se sportem, Wavnevšak s fotbalemnejde Proto se rozhodli v prosinci minulého roku svolat výrocní valnou hromadu Na tu pozvali nejen své sportovce, kterých zde prišlo velmi málo, ale taky mnoho dalších obcanu, kterí v minulosti v telovýchove pracovalia pozvalitaké ty, o kterýchse vedelo,že urcite pomužoupredpokladse opravdusplnil Byl vytvorentak zvanýprípravnývýborza úcasti pana lkucery, MBambucha,F Morávka, KMalíka, lmalináka, MOrsága, ing VKréta, Davidka, AKrálíka a paní SKrálíkové Ti se pustili s obrovskýmnadšenímdo práce Byla uskutecnena mnohájednánímezi sklárnoucrystalexkarolinka, OÚ Karolinka,OÚ VelkéKarlovice,s vojenskými útvary ValašskéMezirící, Lipníkem nad Becvou, Hranice a taky na generálnímreditelstvístátního podnikucrystalexnovýbor Celkovývýsledekje takový, že vlastne vznikla nová sportovní organizace, která nese název -Sportovní sdružení - SPORT Karolinka Byl vypracován nový statut tohoto sdružení, ktery byl dne 20ledna 1997 zaregistrován na MV Ceské republiky v Praze Než byla provedena registrace, byl proveden nábor starých i nových clenu do tohoto sdružení Tato velmi duležitá práce se taky podarila a stále se ješte darí K dnešnímudni má obcanskésdružení SPORT Karolinkajiž 135 clenu A tak došlo k tomu,že prípravnývýborzacal uvažovato svolání valné hromady a to na den 311edna 1997 do zasedací mistnosti obecního úradu v Karolince Valná hromada se konala a mela dobrouúroven Pti prezenci a po zaplacení clenského príspevku obdržel každý clen svuj nový clenský prukaz Clenský prukaz je jednoduchý, na powed však velmi vkusný Je treba ješte dodat, že obcanské sdružení SPORT Karolinka bude spravovat ctyri své oddíly a to tenis, turisty, lyžare a fotbal Na této valné hromadebyly predány i cestné prukazy zasloužilýmclenuma to za jejich cinnost na úseku sportu v naší obci Jsou to pan RGášek, BFiala, AReška, št Konvicný,Fr Orság, APolášeka in memoriam Št Pavlacka Cetla se zde zpráva o cinnosti a hospodarení za minulý rok Byly prectenyi stanovy,které bylybez pripomínektaky valnou hromadou schválenypo krátké prestávce ve které probehly tajné volby ptedstavenstava a dozorcí rady Zvoleni byli všichni kandidáti, nadpolovicnívetšinou Zacala diskuse, která byla bohatá a hovorilo se zde opravdu k veci Za zmínku stojí zde uvést diskusní prispevekstarosty naší obce pana Rešky,který tekl, že se Wásíon i obecníúrad k tomutosdruženía že se budou snažit toto sdružení podporovat Dále pak uvedl, že pokud to obecní zastupitelstvo schválí, tak do tohoto sdružení obec vstoupí i jako právnická osoba Do ptedstavenstava sdružení byl za obec zvolen pan František Horák Na ustavující schuzi byli zvolenijako predseda pan ing Václav Krét, místopredseda pan vo Davídek a jednatel pan Zdenek Švec, Dozorcí rada bude pracovat ve složení slecna Šárka Gášková, pan Miroslav Bambucha pan VítezslavPavlacka Valná hromada nove se tvorícího sdružení Sport Karolinka se vyjádrila: " Ptejme si jenom, aby získala podporu od všech, kterí pomoc sh'bili Jedná se Wavneo sklárnu Crystaex,obecní úrad Karolinka a taky o soukromé podníkatele naší obce Bez této pomoci se nove tvorící Sport Karolinkaneobejde Vedení OS-SPORTKarolinka chce touto cestou podekovatvšem za dosavadní pomoc a zve Vás všechny do OS-SPORT Karolinka Za všechny Vám preji OS-SPORT mnoho úspechu na poli sportu a navázání na minulé tradice sportu v naší obcikarolinka LvžarskfJ - vlek v Karolince Karel Malík V roce 1986 byl v katastru obce Karolinka vybudován lyžafský vlek, který svými parametry(délka 1000m, prepravní kapacita 1200 osob/hod) patril ve své dobe k nejmodernejším v Beskydech v soucasné dobe je tento vlek nejdelší v okrese Vsenn Financní náklady dosáhly 1,39 mil Kcs, které investor, tehdejší MNV Karolinka, získal formou bezúrocné pujcky 2 mil Kcs z fondu Ministerstva obchodu a cestovního ruchu Celková hodnota vybudovaného dila dosáhla 1,9 mil Kcs vzhledem k množství brigádnických hodin

6 Karolinský zpravodaj 2/ odpracovaných v akci "Z" Splatnost pujcky byla stanovena na 10 let / do konce cervna 1996/ Provozovatelem vleku, který je v majetku obce se stala TJ Karolinka, které byl predán do bezplatného pronájmu Pfitom se predpokládal každorocne z provozu vleku urcitý výnos, jímt by byla splácena pujcka z fondu cestovního ruchu Bohužel však nebyla uzavrena tádná písemná smlouva mezi vlastníkem a provozovatelem vleku Za celou dobu pronájmu neodvedla TJ Karolinka obci lidove receno "ani korunu" s oduvodnením, te pro provoz vleku údajne nebyly vhodné snehové podmínky Tento argument stojí za povšimnuti Všichni máme ješte v pameti dlouhou lonskou zimu (1995/1996), která byla na sníh pomerne bohatá a také všechny vleky v okolí byly v provozu Protože z poskytnuté pujcky bylo do roku 1995 splaceno pouze 20 tisíc Kc, a to z obecního rozpoctu, požádala obec v roce 1996 Ministerstvo prumyslu a obchodu o odklad splátky Po jednáních s ministerstvem se obecnímu úradu podafilo oddálit bez penalizace splátku pujcky o pul roku, tj do Proto byla zbylá cást pujcky ve výši 1,37 mil Kc koncem roku 1996 uhrazena z rozpoctu obce Zároven byl lyžarský vlek preveden do správy Bytovému podniku Karolinka Jeho úkolem bylo zajistit revizi technického stavu vleku Predložená revizní zpráva uvádí radu závad, vcetne odcizených soucástek, z cehož vyplývá, že vlek není v soucasné dobe z technických a bezpecnostních duvodu schopen provozu Zprovoznení by si podle uvedené zprávy vyžádalofinancní náklad cca 100 tisíc Kc Obec s tímto výdajem ve svém rozpoctu na rok 1996 neuvažovala a nepocítá s ním ani pro rok 1997 Soucasným zámerem obce je vlek bud pronajmout nebo odprodat, proto hledá vhodného zájemce Dosud pfihlášené zájemce o koupi však odradily komplikované a mnohdy nejasné majetkoprávní vztahy k pozemkum, na kterých se lytarský vlek nachází, prestože byla obec ochotna aktivne pfispet k úspešnému rešeni - naprsvolatjednáni s dosavadními majiteli pozemku na obecni úrad Verme tomu, že se v nejbližší dobe najde seriózní schopný zájemce, který by v príšti zimní sezóne uvedl lyžarský vlek do provozu ke spokojenosti milovníku sjezdového lyžování z Karolinky, ale i návštevníku z blízkého a vzdáleného okolí Provozuschopný vlek techto parametru, v obci s dostatecnou stavovacl kapacitou, s pravidelným vlakovým a autobusovým spojením s okresním mestem a sousedními obcemi by nesloužil jen ke sportovním úcelum, ale byl by zároven i dobrou reklamou Karolinky a v neposledni rade by mohl být také financním prínosem jak pro místní podnikatelské aktivity, tak pro obecní pokladnu Mgr Pavel Pospíšil

7 :\ \ Vekové složení obce 35,,, ",,,,,,,,, ',,,,,,,,,,,,,,, 25,qq """""""""""""""""""""""'" a ' ' ""', Vekové složení obce 35 a """" +++lj 11 :::::::: :::: J """'i"-rt'" J\j \! l, j l J ;:::::!:!:Jl\::i ': =ccc'ljl"""""""""""""""""""'"! e;,-o ::s i 'N 1'5t i! -\O Ị \O } "\ \ """"""'""""'",'<TY/r!U!n 1 ::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::j::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::: "' "'" """"""""""""""'" U!UT/!>i::/,, 0 M H,,,, ""0"""""""""""""'" ':1:1:"""""'" 'Ln"" ':H::::::::: '----'- :::::::: :::, """::: :1:1::::::::::::::: t : tc:::::}: t """"""""" 'l"" " """""""' """""' "' r w o!!!uuiyy! UT/!U:!Yi: ::,o: u111 J u uu Ju """""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""" :):[)::[![::::"!':!![:[[:![:!!):[!::::::1::f:!:::::::1t: """"""""""""""""""""""""""""""""""""" l' 11ii---li --1 yy!/y YT/!THH 1 -i--]-1wfl O :::::1:1!:1:11: vek,, """""'rlv""""'" ' "::' :' : ::: m Tlli1m- "", --- """"" """,','" """"'" " "'r --- vek!i j, i }

8 Vekové složení obce 70 '-""-_ -' -'" """"""""" """"""""""""""',, o"""," o"""""""""""""""" o """"""""""""""""""""""""""""""""""'" """"""""""""""""""""""""""""""""""""'" o o""""," "", """"""""""""""""" o"," o """""""" """" """"""""""""""""""""""""""""""""""'" o""""""""" o """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""" o o""," o o," """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o """""""""'" -, o, o """"""""""""""" o"""" o """"""""""""""""""""""""", o, """""""""'" o o K o""" o, o o o Wmmnm mm rmm nm rr mm mm mo_or mml mmm d,,, f, """1"""" _,t '1", """""""""""""""""" '1'1' 1 """"""""""""""""""""'" : ::: t:: :::, 1' '1',"" "1 """""""""""""'" """"""'" 11 1 '1 """"""""""""""""""""'" """"" t, 11 f, "'1" 1, """"""""""""""""""""'" '1""",, ":;: :-:J: ;;: ; :;;: ;;;;: ;-:;: ;-: ;: ; ::: :; :-;: ::-:, " f<, 1 1, """""""" 1,, '1""""""""""""""""""""'" , 11 o 1f 1 '-""'1"""""""'1"""""""""""""""""""""" t, 11 " 11"'"""" 1 " '1', 1 """""""'1'" """"""""" o', '1' """"""'" T """"""""""""""" "jtii+i ijiii i:jjj i+:lljj jlj: jij jjjj:jf:: ::j i::i\ iii i:!ii ji: iii!ii ii :i: ii!: ;:_:::1::::;,,; :_::;:::_::: :::1: :":_:: :::::;,,;::::_: 111: ::::; :1\;: :::! ::;"':': :::: :::::::,,; o,,, o L 1 1, """"""""""""""""""""""""" o"""""""""""""""""""""""""," 1 1 o"""" """"""""""""""""""""""""""", """""""""",,, 1 0"""""""""""""",, 1',,, """"""""""""""""""""""""""" '1" ,,,, """""""'""""""","""'0"""""'" """'0 "", """"""""""""""'" t, 1,J """""""""""""""""""""""""""t-, 1 1'" 11'"""""""""" 1 1 "'1"""""""""'" 20 i--m jlj j---j-_:!w--!-:""m1t1m-!-- i-'m- """""""""""""""""""""""""""'" """"""""""""""'-""""""""""""'" """""""""""""""""""""""""""'" >[0 vek """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0"""""0"""'" """"""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'",, 1,"'"",,, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::: :;:::::::::::Y9H CELKEM

~PR~\VOf)~\J. ~{~\Ro ti ~,S~{y. mwt listopad ft. Jubilanti na prosinec 1996. Prihlášeni: 1. Informace z obecního úradu. Informace z matriky.

~PR~\VOf)~\J. ~{~\Ro ti ~,S~{y. mwt listopad ft. Jubilanti na prosinec 1996. Prihlášeni: 1. Informace z obecního úradu. Informace z matriky. .# ~{~\Ro ti ~,S~{y ~PR~\VOf)~\J Jubilanti na prosinec 1996 mwt listopad ft Anna Bitalová 12. 11. 1996 Ludmila Plesníková Karolinka 652 85 let 21. 11. 1996 Jaroslav Orság Karolinka 117 75 let 6. 12. 1996

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

NAROZENÍ ÚMRTÍ. Kazmír František Karolinka 9 92 let 16.4.1906. VítekJan Karolinka 85 75 let 28. 4. 1923. Karolinka 63. Frydrychová Helena 14.3.

NAROZENÍ ÚMRTÍ. Kazmír František Karolinka 9 92 let 16.4.1906. VítekJan Karolinka 85 75 let 28. 4. 1923. Karolinka 63. Frydrychová Helena 14.3. Jubilanti na mesíc duben Informace z obecního úradu Kazmír František Karolinka 9 92 let 16.4.1906 VítekJan Karolinka 85 75 let 28. 4. 1923 Frydrychová Helena 14.3. 1998 Prihlášeni: 2 Odhlášeni: 1 Prehlášeni:

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal číslo 1/2015 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal Halenkovský zpravodaj starosta občanům 1/2015 Starosta občanům Vážení spoluobčané a návštěvníci našich stránek,

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas neúprosně plyne, dětem skončily prázdniny, podzim se blíží, ale prvních 14 zářijových dní plných sluníčka nám ještě umožnilo dobít baterky. Ač se to mnohým nezdá,

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení. Zpravodaj města Chropyně 05/2006 Obsah: - Klub českých turistů - Z jednání rady města - Pro pamětníky a nepamětníky - Koupání na Šlajzi - Z jednání Zastupitelstva města Chropyně - Zápis ZUŠ - Jarní povodeň

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2012 6. DUBNA 2012 KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice ZŠ Karolinka překročení limitu minerálních vláken O celé situaci jste byli informováni prostřednictvím webových

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 DVACET LET ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY V JANOVÉ V den zahájení druhého kola prezidentských voleb, tedy 25. a 26. ledna 2013 uspořádala Základní škola Janová den otevřených dveří

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma

Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma 8, 8 Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma Vimperk potrebuje nápady a rychlost... snad po podzimních volbách V minulém vydání Vimperských novin v clánku "Vimperk potrebuje nápady a

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více