~<}\ROtl~I s~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~<}\ROtl~I s~

Transkript

1 # <}\ROtl s<y P {tj\voj) j\j, unor Jubilanti na mesíc únor 1997 Zapalacová Ludmila Karolinka let Frydrychová Emílie Karolinka let Holcák Jindrich Zbranek Jaroslav Orságová Marie Konarík Josef Karolinka149 Karolinka 436 Karolinka 630 Karolinka let 80 let 85 let 75 let Kacellová Anastazie Karolinka let Orság Josef Karolinka 5 70 let nformace z matriky Narozeni: Adéla Havlišová Josef Leskovjan Úmrtí: Jelecková Marie Štefan Pavlacka Františka Orságová Marie Vojvodíková Prihlášeni: Od hlášeni: Prehlášeni: Karolinka 123 Karolinka 572 Karolinka let Karolinka let Karolinka let Karolinka let Grafvekového složení obyvatel obce je uveden na strane 7 nfonnace z obecního úradu Od plenárního zasedání, které se konalo dne 11prosince 1996 byly ctyri jednání obecní rady, z nichž vyjímáme tyto nejduležitejší záležitosti Šlo predevším o možnost zprovoznení lyžarského vleku, zajištení provedení technické kontroly skutecného stavu a v)'ber partnera, který by chtel vlek provozovat Bylo zjišteno, že vlek není v dobrém technickém stavu a není proto nadeje na jeho zprovoznení v letošní zime Ve všech radách bylo jednáno s reditelem Bytového podniku, a to predevším o vestavbe 2 b)10vých jednotek ve zdravotním stredisku, zajištení elektroinstalace v hasicském dome, úprava ordinace pro Gyneko a postupu v plynofikaci "Pod Palúchem"Byla projednána situace na úseku pohledávek a rozhodnuto dlužníky zverejnít na v)'vesceobecního úradu V další záležitosti se podarilo p Poláškovi z Kobylské ukoncit akci podpisu k souhlasu el vedení T)10 b)rly predány na SME Valašské Mezirící, osobne projednány další podrobnosti provedení, vcetne termínu provedení Nyní se reálne rýsuje, že akce bude do pololetí 1998 uskutecnena Další trasa v Ratkove zustává nerešená Obsáhlé jednání bylo vedeno se zástupci SDH Stanovnice a TJ sklárny Hasicum ze Stanovnice jde o 'i' stavbu hasicského domu Tuto záležitost nemuže rada rozhodnout a bude dána k posouzení príštímu plenárnímu zasedání Se sportovci b)'lo jednáno o vstupu do obcanského sdružení Zde vyslovila rada souhlas, i když i tento vstup pokud bude se všemi právy a povinnostmi musí rozhodnout plénum Dalším závažným problémem se ukázal svoz domovního odpadu z Karoinky a Nového Hrozenkova, kde ze strany Technických služeb Vsetín jsou problémy, co do skladby odpadu -vysoký obsah popela Presto, že se ceny za skládkování stále zvyšují, musely jsme volit odvoz až do Horního Lidce

2 2 Karolinský zpravodaj / Plnni rozpoctu obce Karolinka za -Xmsic 1996 Pi"ijmy schvál uprav plnni % rozp rozp tis Kc 2emda výživa Vniti"správa Dan z pi"ijfyzpodn Dan z pi"ijzávcinn Dan z nemov Dan z pi"ijprávosob-obec Dan z pijprávosob Doplzrušdani Dan celkem Správní poplatky Vlastni pi"ijmy celkem Láza rekrpopl Pokuty Sankcní popl Úroky Ostatní a náhpi"ijmy Popl ze pso Popl ze vstupného Popl z ubytkapac Popl z vei"prost Pi"ij z prod maj Vlastni pi"ijmy celkem Pi"evody z minroku O Dotace obci Sdružené prosti" ' Ost prosti" z OKU Dotace na soc dávky Úvry Úcelové prosti" Pi"evody mezi fondy Pi"ijmy cel k e m Výdaje Vodní hospodái"stvi 2emdlstvi Doprava Školství Kultura Vnitro Socvci Mistni hospodái"stvi Výstavba Všeobpoklspráva Neinvvýdaje celkem nvestice V ý d a j e celkem Pi"ebytek hosp pi"ed finanvypoi"ádáním 4870

3 Karolinský zpravodaj 2/ Plenárnímu zasedání bude predložena studie "Obnovy vesnice" zpracována pro dolní cást obce -u kostela a centrum obce Stejne tak bude predložen návrh na premístení vysokého napetí ve stavebním obvodu "Pod Becvou" se zahájením technické vybavennosti v uvažovaném sídlišti rodinných domku Zároven bude predložen návrh na dílcí zmenu územního plánu obce Rada projednala výsledky hospodarení obce a podrízených organizací za rok 1996 Výsledky jsou príznivé, pouze Materská škola skoncila ztrátou vlivem neúmerne vysokých nákladu na topení a energii Docílené výsledky hospodarení obce budou predloženy Plenárnímu zasedání dne a jsou zverejneny na strane 2 tohoto Zpravodaje Na tomto plenárním zasedání budou také projednány zámery v investicní výstavbe pro rok 1997 Požadavku a potreb se jeví v obci stále dostatek, prostredky jsou stále omezenejší, další úvery nehodláme prijímat Antonín Reška, starosta Vandalové v Karolince Charakter vesnice i mesta a jeho obyvatel lze posoudit podle úpravy jeho budova zarízení, podle kvetinové výzdoby a vysázené zelene Projíždejlcí cizí lidé si toho všímaji a hodnotí úroven zájmu správy obce i jejich obyvatel o celkový vzhled obce a také posuzují, jací lidé tu bydlí Pri pohledu na naši Karolinku nedáváme v tomto smeru dobrý príklad Podívejme se, jak vypadají naše autobusové zastávky v jak zdevastovaném stavu vítají naše cestující A dolní vlaková zastávka prímo žaluje, jak se tu podepsali vandalové Nejen ubohé nápisy na zdech, ale i okopaná omítka svedcí o primitivnosti nemyslících výrostku, kterí se za každou cenu chtejí presentovat, jak jsou silní a pritom ubozí Každý z nás se cítí dobre v pekne upraveném prostredí a tím je i vzhledná dopravní zastávka Co si asi o naší obci pomyslí cizí obcan, když vidl takovou spoušt? Pri tom nutno dodat, že v jarním období lonského roku byly všechny zastávky vybíleny a upraveny Také vývesní skrínka u autobusové zastávky ve stredu obce neušla pozornosti vandalu nekdo asi hodil nedopalek cigarety shora do skrínky a zpusobil její horní vyhorení Svého casu byla v zájmu pohodlí našich obcanu postavena visutá lávka pres Becvu za drogerií, zkracující cestu do stredu obce Úzký pruchod k této lávce je v žalostném stavu Nejen spousta nejapných škrábanic na zdech ohranicujíclch ulicku, ale vylámané díry v ozdobném cihlovém oplocení mrazí cloveka, kam až muže dojít lidská bezohlednost a sprostota Proc trpíme mezi sebou nekolik jedincu, kterí nám delají ostudu Meli bychom si všimnout, kdo to delá a jeho jméno nebojácne ohlásit na obecním úrade nebo policii Kdyby si tito výtecníci uvedomili že si zbytecne komplikujeme náš spolecný život a na odstranení jejich cmáranic a rádení musíme sáhnout do naší spolecné pokladny a zaplatit náklady na opravu toho co vandalové narušili Zdenek Doležálek

4 Karolinský zpravodaj 2/ Ps OÚ Karolinka dekuje policistum sloužícím ze soboty na nedeli / z 8 na 9ÚDora1997/, kterí zadrželi trojici vandalu Oto Š, Jana B ze Vsetína a Tomák K z Karolinky Výrocní valná hromada hasicu sklárny Crystalex Karolinka V sobotu 18ledna 1997 se konala Výrocní valná hromada hasicu sklárny Karolinka v klubovne hasicu Úcast clenu byla veliká a tak se dalo ocekávat, že valná hromada probehne ve velmi dobré atmosfére Za závod sklárny se zúcastnil pan ng Hrebícek, dále pak:bezpecnostní a požární technik pan ing Kneblík Za místní hasice byl prítomen pan Josef Vojkuvka s manželkou a za hasice ze Stanovnice pan Repka a Sedlák Sponzory zastupoval pan František Zatloukal s manželkou z Hostišova u Zlína Valnou hromadu zahájil pan Jirí Šaner Po slavnostním zahájení predal slovo predsedovi hasicu panu FrantiškuZapalacovi Ten prednesl výrocnízprávu,která nebylaaž tak dlouhá, ale zato byla vecná a ríkala vše o celorocnípráci závodníchhasicu Jelikož se v našem Zpravodajinedá celá zpráva uvést, presto Vámnekterézajímavéúryvkypredkládám: "Máme velice dobrý kádr clenu a rada z nich odpovedne pristupuje k plnení úkolu a zabezpecovánípožární bezpecnosti Na úkor svéhovolnéhocasu a rodiny"se bezplatne venují této cinnosti a to zejména v pracovnímklidu se zúcastnují v závode požárních hlídek Družstvo vyjelo 9x k požárum a 2x se zúcastnilo námetových cvicení Dále se provádelyopravya údržby požárních stríkacek a príprava dvou Avií na technické prohlídky Tady kladu velkou duležitost na úseku spolupráce s obcí a místnímpožárním sborem pro"zajištování požární bezpecnosti nejen na závode, ale v celé obci Je treba podekovatvšem sponzorum, kterí nám napomáhají,jak vecnými tak i financními prostredky uskutecnovatnaše souteže Ná! požární sbor má 2 družstva mužu a 1 družstvo žen když ženy se nezúcastnovaly pravidelne soutežev rámci extraligy, kde absolvovaly 5 souteží, kde skoncily vždy na 1míste Je škoda, že jsme nemohli obsazovat ženy pro každou soutež Proto tedy ženy obsadilyv celkovém hodnocení 10místo Muži se zúcastnili 14 souteží v rámci extra1igyv celkovémumístení na 6míste Dále 15 pohárových souteží mimo tuto extraligu Z techto souteží vysoce hodnotímsoutež v Prešove,kde muži obsadili lmísto Dále družstva spolu s výborem zabezpecovala usporádání 2 vlastních souteží Ratkovská grapa a Pohár vítezu poháru na fotbalovém hrišti Hodnotím-li cinnost od minulévalné hromady,pak:je treba se zmínit, že úkolykteréjsme si vytýcilina toto obdobíjsou beze zbytku splneny Úplné dokoncení naší klubovny, položení dlažby v kuchynce, terénní úpravy a prodlouženístrechy,to vše se delo pri zajištování soutežía další cinnostipožárníochranytadybych chtel vyzdvihnout velkou aktivitu Františka Baráka,Jardya RadošeGáškových,dáleSedlákovi, Ondrušovi a dalším, kterí se na techto pracích podíleli"tolik z výrocnízprávy Valná hromada mela i slavnostní ráz Bylo zde predávánípametníchmedailíza dlouholetoupráci Mezi ocenenýmibyla i paní Ježíková, která tuto poctuprevzalaza dlouholetouspoluprácipri všech akcíchhasicua Cervenéhokríže místní organizace v Karolince Slavnostní ráz melo i prijímání novýchclenudo závodníhosboru Valná hromadahasicu byla vecná a mela spád Po vycerpánívšech bodu programubyla vecere a pak: následovalo prátelské posezení všech úcastníku Na samý záver Vám predkládám co o valné hromaderekli nekteríúcastnícivalné hromady Pan Zatloukals jeho paní, sponzoriz Hostišovau Zma: "Hasiceze sklárnysponzorujemes mojipaní proto, že je to dobrá parta Jsou pracovití a obec Karolinku dobre reprezentují Pri této jejich cinnosti delají dobroureklamu i našemu podníku Valná hromada se nám líbila a hlavne se zde mluvilok veci Predsedahasicu sklárnykarolinkapan Zapalac: " Valná hromada byla pripravena podle platných osnovúcastbylavelmi dobráa jsem rád, že máme i novécleny,jelikož v soucasnédobeo tuto cinnost není velký zájem Pred námi jsou další úkoly letošníhoroku s tím, že se už budeme pripravovat na príští rok 1998,kdy je výrocí 120 let založení hasicského sboru v tehdejší sklárne Reich Pripravit tyto oslavy bude hodne práce " Jednatel místních hasicu obecního úradu pan Josef Vojkuvka: "Valná hromada se mi líbila a byla velmi dobre pripravena Je snad škoda, že se této valné hromady nezúcastnilo více zástupcu z okolních sboru Je taky na škodu, že za místní hasice jsem zde prítomen já a moje paní a nikdo další nebyl schopný se této valné hromady zúcastnit "

5 Karolinský zpravodaj 2/ Jaromír Repka -preventista hasicu ze Stanovnice: "Valná hromada se mi Ubila Chtel bych touto cestou podekovat za pozvání na tuto valnou hromadu Cením si práce hasicu skláren a jsem rád, že jsem se valné hromady zúcastnil" Co tedy ríci na záver? Valnou hromadou nekoncí práce A tak Vás všichni hasici ze skláren zvou na svuj tradicní Hasicský ples, který se uskutecní dne 22 února 1997 v hotelu Lidový dum v Novém Hrozenkove Karel Malík NovéObcanské sdružení S POR T Karolinka je tady, aneb se blýská na lepší casy ve sportu v Karolince! Velmi špatná situace v bývalé TJ-Moravské sklárny Karolinka donutila nekolik zbylých funkcionáruk tomu, že už to tak dál se sportem, Wavnevšak s fotbalemnejde Proto se rozhodli v prosinci minulého roku svolat výrocní valnou hromadu Na tu pozvali nejen své sportovce, kterých zde prišlo velmi málo, ale taky mnoho dalších obcanu, kterí v minulosti v telovýchove pracovalia pozvalitaké ty, o kterýchse vedelo,že urcite pomužoupredpokladse opravdusplnil Byl vytvorentak zvanýprípravnývýborza úcasti pana lkucery, MBambucha,F Morávka, KMalíka, lmalináka, MOrsága, ing VKréta, Davidka, AKrálíka a paní SKrálíkové Ti se pustili s obrovskýmnadšenímdo práce Byla uskutecnena mnohájednánímezi sklárnoucrystalexkarolinka, OÚ Karolinka,OÚ VelkéKarlovice,s vojenskými útvary ValašskéMezirící, Lipníkem nad Becvou, Hranice a taky na generálnímreditelstvístátního podnikucrystalexnovýbor Celkovývýsledekje takový, že vlastne vznikla nová sportovní organizace, která nese název -Sportovní sdružení - SPORT Karolinka Byl vypracován nový statut tohoto sdružení, ktery byl dne 20ledna 1997 zaregistrován na MV Ceské republiky v Praze Než byla provedena registrace, byl proveden nábor starých i nových clenu do tohoto sdružení Tato velmi duležitá práce se taky podarila a stále se ješte darí K dnešnímudni má obcanskésdružení SPORT Karolinkajiž 135 clenu A tak došlo k tomu,že prípravnývýborzacal uvažovato svolání valné hromady a to na den 311edna 1997 do zasedací mistnosti obecního úradu v Karolince Valná hromada se konala a mela dobrouúroven Pti prezenci a po zaplacení clenského príspevku obdržel každý clen svuj nový clenský prukaz Clenský prukaz je jednoduchý, na powed však velmi vkusný Je treba ješte dodat, že obcanské sdružení SPORT Karolinka bude spravovat ctyri své oddíly a to tenis, turisty, lyžare a fotbal Na této valné hromadebyly predány i cestné prukazy zasloužilýmclenuma to za jejich cinnost na úseku sportu v naší obci Jsou to pan RGášek, BFiala, AReška, št Konvicný,Fr Orság, APolášeka in memoriam Št Pavlacka Cetla se zde zpráva o cinnosti a hospodarení za minulý rok Byly prectenyi stanovy,které bylybez pripomínektaky valnou hromadou schválenypo krátké prestávce ve které probehly tajné volby ptedstavenstava a dozorcí rady Zvoleni byli všichni kandidáti, nadpolovicnívetšinou Zacala diskuse, která byla bohatá a hovorilo se zde opravdu k veci Za zmínku stojí zde uvést diskusní prispevekstarosty naší obce pana Rešky,který tekl, že se Wásíon i obecníúrad k tomutosdruženía že se budou snažit toto sdružení podporovat Dále pak uvedl, že pokud to obecní zastupitelstvo schválí, tak do tohoto sdružení obec vstoupí i jako právnická osoba Do ptedstavenstava sdružení byl za obec zvolen pan František Horák Na ustavující schuzi byli zvolenijako predseda pan ing Václav Krét, místopredseda pan vo Davídek a jednatel pan Zdenek Švec, Dozorcí rada bude pracovat ve složení slecna Šárka Gášková, pan Miroslav Bambucha pan VítezslavPavlacka Valná hromada nove se tvorícího sdružení Sport Karolinka se vyjádrila: " Ptejme si jenom, aby získala podporu od všech, kterí pomoc sh'bili Jedná se Wavneo sklárnu Crystaex,obecní úrad Karolinka a taky o soukromé podníkatele naší obce Bez této pomoci se nove tvorící Sport Karolinkaneobejde Vedení OS-SPORTKarolinka chce touto cestou podekovatvšem za dosavadní pomoc a zve Vás všechny do OS-SPORT Karolinka Za všechny Vám preji OS-SPORT mnoho úspechu na poli sportu a navázání na minulé tradice sportu v naší obcikarolinka LvžarskfJ - vlek v Karolince Karel Malík V roce 1986 byl v katastru obce Karolinka vybudován lyžafský vlek, který svými parametry(délka 1000m, prepravní kapacita 1200 osob/hod) patril ve své dobe k nejmodernejším v Beskydech v soucasné dobe je tento vlek nejdelší v okrese Vsenn Financní náklady dosáhly 1,39 mil Kcs, které investor, tehdejší MNV Karolinka, získal formou bezúrocné pujcky 2 mil Kcs z fondu Ministerstva obchodu a cestovního ruchu Celková hodnota vybudovaného dila dosáhla 1,9 mil Kcs vzhledem k množství brigádnických hodin

6 Karolinský zpravodaj 2/ odpracovaných v akci "Z" Splatnost pujcky byla stanovena na 10 let / do konce cervna 1996/ Provozovatelem vleku, který je v majetku obce se stala TJ Karolinka, které byl predán do bezplatného pronájmu Pfitom se predpokládal každorocne z provozu vleku urcitý výnos, jímt by byla splácena pujcka z fondu cestovního ruchu Bohužel však nebyla uzavrena tádná písemná smlouva mezi vlastníkem a provozovatelem vleku Za celou dobu pronájmu neodvedla TJ Karolinka obci lidove receno "ani korunu" s oduvodnením, te pro provoz vleku údajne nebyly vhodné snehové podmínky Tento argument stojí za povšimnuti Všichni máme ješte v pameti dlouhou lonskou zimu (1995/1996), která byla na sníh pomerne bohatá a také všechny vleky v okolí byly v provozu Protože z poskytnuté pujcky bylo do roku 1995 splaceno pouze 20 tisíc Kc, a to z obecního rozpoctu, požádala obec v roce 1996 Ministerstvo prumyslu a obchodu o odklad splátky Po jednáních s ministerstvem se obecnímu úradu podafilo oddálit bez penalizace splátku pujcky o pul roku, tj do Proto byla zbylá cást pujcky ve výši 1,37 mil Kc koncem roku 1996 uhrazena z rozpoctu obce Zároven byl lyžarský vlek preveden do správy Bytovému podniku Karolinka Jeho úkolem bylo zajistit revizi technického stavu vleku Predložená revizní zpráva uvádí radu závad, vcetne odcizených soucástek, z cehož vyplývá, že vlek není v soucasné dobe z technických a bezpecnostních duvodu schopen provozu Zprovoznení by si podle uvedené zprávy vyžádalofinancní náklad cca 100 tisíc Kc Obec s tímto výdajem ve svém rozpoctu na rok 1996 neuvažovala a nepocítá s ním ani pro rok 1997 Soucasným zámerem obce je vlek bud pronajmout nebo odprodat, proto hledá vhodného zájemce Dosud pfihlášené zájemce o koupi však odradily komplikované a mnohdy nejasné majetkoprávní vztahy k pozemkum, na kterých se lytarský vlek nachází, prestože byla obec ochotna aktivne pfispet k úspešnému rešeni - naprsvolatjednáni s dosavadními majiteli pozemku na obecni úrad Verme tomu, že se v nejbližší dobe najde seriózní schopný zájemce, který by v príšti zimní sezóne uvedl lyžarský vlek do provozu ke spokojenosti milovníku sjezdového lyžování z Karolinky, ale i návštevníku z blízkého a vzdáleného okolí Provozuschopný vlek techto parametru, v obci s dostatecnou stavovacl kapacitou, s pravidelným vlakovým a autobusovým spojením s okresním mestem a sousedními obcemi by nesloužil jen ke sportovním úcelum, ale byl by zároven i dobrou reklamou Karolinky a v neposledni rade by mohl být také financním prínosem jak pro místní podnikatelské aktivity, tak pro obecní pokladnu Mgr Pavel Pospíšil

7 :\ \ Vekové složení obce 35,,, ",,,,,,,,, ',,,,,,,,,,,,,,, 25,qq """""""""""""""""""""""'" a ' ' ""', Vekové složení obce 35 a """" +++lj 11 :::::::: :::: J """'i"-rt'" J\j \! l, j l J ;:::::!:!:Jl\::i ': =ccc'ljl"""""""""""""""""""'"! e;,-o ::s i 'N 1'5t i! -\O Ị \O } "\ \ """"""'""""'",'<TY/r!U!n 1 ::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::j::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::: "' "'" """"""""""""""'" U!UT/!>i::/,, 0 M H,,,, ""0"""""""""""""'" ':1:1:"""""'" 'Ln"" ':H::::::::: '----'- :::::::: :::, """::: :1:1::::::::::::::: t : tc:::::}: t """"""""" 'l"" " """""""' """""' "' r w o!!!uuiyy! UT/!U:!Yi: ::,o: u111 J u uu Ju """""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""" :):[)::[![::::"!':!![:[[:![:!!):[!::::::1::f:!:::::::1t: """"""""""""""""""""""""""""""""""""" l' 11ii---li --1 yy!/y YT/!THH 1 -i--]-1wfl O :::::1:1!:1:11: vek,, """""'rlv""""'" ' "::' :' : ::: m Tlli1m- "", --- """"" """,','" """"'" " "'r --- vek!i j, i }

8 Vekové složení obce 70 '-""-_ -' -'" """"""""" """"""""""""""',, o"""," o"""""""""""""""" o """"""""""""""""""""""""""""""""""'" """"""""""""""""""""""""""""""""""""'" o o""""," "", """"""""""""""""" o"," o """""""" """" """"""""""""""""""""""""""""""""""'" o""""""""" o """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""" o o""," o o," """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o """""""""'" -, o, o """"""""""""""" o"""" o """"""""""""""""""""""""", o, """""""""'" o o K o""" o, o o o Wmmnm mm rmm nm rr mm mm mo_or mml mmm d,,, f, """1"""" _,t '1", """""""""""""""""" '1'1' 1 """"""""""""""""""""'" : ::: t:: :::, 1' '1',"" "1 """""""""""""'" """"""'" 11 1 '1 """"""""""""""""""""'" """"" t, 11 f, "'1" 1, """"""""""""""""""""'" '1""",, ":;: :-:J: ;;: ; :;;: ;;;;: ;-:;: ;-: ;: ; ::: :; :-;: ::-:, " f<, 1 1, """""""" 1,, '1""""""""""""""""""""'" , 11 o 1f 1 '-""'1"""""""'1"""""""""""""""""""""" t, 11 " 11"'"""" 1 " '1', 1 """""""'1'" """"""""" o', '1' """"""'" T """"""""""""""" "jtii+i ijiii i:jjj i+:lljj jlj: jij jjjj:jf:: ::j i::i\ iii i:!ii ji: iii!ii ii :i: ii!: ;:_:::1::::;,,; :_::;:::_::: :::1: :":_:: :::::;,,;::::_: 111: ::::; :1\;: :::! ::;"':': :::: :::::::,,; o,,, o L 1 1, """"""""""""""""""""""""" o"""""""""""""""""""""""""," 1 1 o"""" """"""""""""""""""""""""""", """""""""",,, 1 0"""""""""""""",, 1',,, """"""""""""""""""""""""""" '1" ,,,, """""""'""""""","""'0"""""'" """'0 "", """"""""""""""'" t, 1,J """""""""""""""""""""""""""t-, 1 1'" 11'"""""""""" 1 1 "'1"""""""""'" 20 i--m jlj j---j-_:!w--!-:""m1t1m-!-- i-'m- """""""""""""""""""""""""""'" """"""""""""""'-""""""""""""'" """""""""""""""""""""""""""'" >[0 vek """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0"""""0"""'" """"""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'",, 1,"'"",,, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::: :;:::::::::::Y9H CELKEM

I'.~.. NS/(9 . ~- ' (\7. I(It(PLI. ZP/{II/lODR3 ...- '--' "" v -;;--U' -~ -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN "':J3

I'.~.. NS/(9 . ~- ' (\7. I(It(PLI. ZP/{II/lODR3 ...- '--'  v -;;--U' -~ -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN ':J3 " I'.... (\7 I(It(PLI. - ' NS/(9 ZP/{II/lODR3 v...- '--' "" v -;;--U' - -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN "':J3 Váženi obcané, Obecní úrad v Karolince Vám po dvoumesícní odmlce prináší nejnovejší informace o

Více

'o. ~ IKtAfROU19S!KÝ. 'k( Z~,, ~t ~" ' ",, "" "..., ,'1 """ """ '",',!'!',', C OBECNÍHO ÚRADU) .,..,.. 1/95 C ~C>R- )

'o. ~ IKtAfROU19S!KÝ. 'k( Z~,, ~t ~ ' ,,  ..., ,'1   ',',!'!',', C OBECNÍHO ÚRADU) .,..,.. 1/95 C ~C>R- ) ' ",, 'o. ~ 'k( IKtAfROU19S!KÝ Z~,, ~t ~" /"./" ".. " ", "" "...,,'1 """ """ '",',!'!',',,,, : '' ".. ",,., ",' ff C OBECNÍHO ÚRADU).,..,.. 1/95 C ~C>R- ) J u b i 1 a n t i Ú nor 1995 ------------------------------

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

~PR~\VOf)~\J. ~{~\Ro ti ~,S~{y. mwt listopad ft. Jubilanti na prosinec 1996. Prihlášeni: 1. Informace z obecního úradu. Informace z matriky.

~PR~\VOf)~\J. ~{~\Ro ti ~,S~{y. mwt listopad ft. Jubilanti na prosinec 1996. Prihlášeni: 1. Informace z obecního úradu. Informace z matriky. .# ~{~\Ro ti ~,S~{y ~PR~\VOf)~\J Jubilanti na prosinec 1996 mwt listopad ft Anna Bitalová 12. 11. 1996 Ludmila Plesníková Karolinka 652 85 let 21. 11. 1996 Jaroslav Orság Karolinka 117 75 let 6. 12. 1996

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Rj\'/0 Dj\J. ll~' S~{y. ~{~\Ro '7.P. Jubilanti na mesíc srpen NAROZENÍ. Informace z mestského úradu UMR TI

Rj\'/0 Dj\J. ll~' S~{y. ~{~\Ro '7.P. Jubilanti na mesíc srpen NAROZENÍ. Informace z mestského úradu UMR TI ~{~\Ro.# ll~' S~{y '7.P Rj\'/0 Dj\J Jubilanti na mesíc srpen Orság Josef Karolinka 308 70 let 3. 8. 1928 Bartošková Anna Karolinka 518 70 let 3.8.1928 Konaríková Marie Karolinka 242 80 let 18.8. 1918 Dujková

Více

N á v r h Záv ný ú rok 2011 Mikroregion dobrovolný svazek obcí Ždánicko

N á v r h Záv ný ú rok 2011 Mikroregion dobrovolný svazek obcí Ždánicko N á v r h Závěrečný účet rok 211 Mikroregion dobrovolný svazek obcí Ždánicko MIKROREGION Ždánicko dobrovolný svazek obcí se sídlem Násedlovice č. 129,PSČ 696 36 IČ 7963363 Oznámení o zveřejnění Návrhu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozqoctu 2011. Príjmy 3697570,33 32 304 594,00

Návrh rozqoctu 2011. Príjmy 3697570,33 32 304 594,00 Návrh rozqoctu 2011 Príjmy Návrh2800000,00 1 640000,00 rozpoctu 405000,00 225000,00 130000,00 100000,00 385000,00 25000,00 70000,00 80000,00 10000,00 3000,00 0,00 ODPA 2321 3341 3392 3613 6171 6310 3314

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KAMA-AUDIT, spol s ro, Spojovací 658, 69661 Vnorovy, osvedcení KA CR c 316 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ~Obec Mutenice Zpráva o výsledku prezkoumání hospodafení za úcetní období roku 2006 POCET LISTU: 8

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více