~ RAVODAJ ~ 1. Ing. Tomáš Marek, České společnosti pro rozvoj bydlení. II. část. Z obsahu čísla: STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ RAVODAJ ~ 1. Ing. Tomáš Marek, České společnosti pro rozvoj bydlení. II. část. Z obsahu čísla: STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE"

Transkript

1 A TEPLICE KRUPKA ~ RAVODAJ STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Číslo 43. Listopad 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností' ZDARMA člen 1. Podstata bytového družstevnictví Zdálo by se, že vysvětlovat členům bytových družstev podstatu bytového družstevnictví je zbytečná práce. Že by taková snaha mohla působit provokativně. Ale věl'te, že tomu tak není. Příčinou je to, že po desltky let bylo bytové družstevníctvl záměrně deformováno s cílem jeho postupného splynuti s institutem.všelidového vlastnictví". Uvedenému záměru nahrávalo zejména slučováni bytových družstev do velkých celků, kde se dalo předpokládat, že pocit spoluvlastnictví a skutečný výkon vlastnických práv se budou pozvolna omezovat až k zániku. Bytové družstvo je především koexistence členů družstva, spolu- Z obsahu čísla: Ing. Tomáš Marek, České společnosti pro rozvoj bydlení II. část Čes ký stát a bydlení II. část. Nový delegát. Dalil objekt opraven. Znáte svého delegáta a jeho práci? Mravenci v bytech. Nové zú čtovací sazba za prováděni oprav. Da ň z pl'idané hodnoty a bytové družstvo. Oznámeni o zm ěnách při vyl'izování žádosti o povolováni úprav... Komplexní oprava bytových objektů v Kflžkovského ulici. Oprava bytového objektu v ulici Unčínská č.p Přehled prog ramů Domu kultury v Teplicích na měsle prosinec práce, solidaríta a společné spravováni bytových domů v družstevním vlastnictvf. Ačkoliv hlavním účelem je bydlení, uvádím je úmyslně až na konci výčtu, neboť účel bydlení není specifický pro bytové družstvo. Bydlet chtějl i nájemníci i vlastníci bytů či domků. Mám důvod se domnlvat, že právě přístup k výkonu práva povinností při družstevní samosprávě byl působen lm před-chozího režimu značně oslaben a řa d a č l e nů družstev si neuvědomuje, že s členským podílem na n ě přecházi i reálný podíl na majetku družstva. A být vlastníkem znamená především starost o provoz, údržbu, opravy, modernizace a ekonomiku i právní stránku správy nemovitostí. Platl, že kdo se nestará, bývá často nepřljemně překvapen. 2. Výhody a nevýhody bytového družstevnictví Je zajímavé, že většina základních principů bytového družstevnictví může /Pokračování na str. 2-3/ ~ 1.

2 Český stát a bydlení v jakékoliv firmě sebou nese i osobnl přinášet členům jak výhody, tak nevýhody. Základnl výhodou družstevního bydleni se jevl být princip neziskového hospodaření, alespol'\ pokud jde o hospodařeni s družstevnlmi byty. Tato zásada stavl cenu družstevniho bydlení do nižšl poloviny pomyslného rozpětí mezi nájemným v sociálnlm bydlení a nájemným v tržním pronájmu. Protože však bytová družstva musl ze svých zdrojů hradit veškeré náklady, tedy i náklady na údržbu, opravy a modernizaci, znamená to, že reálná výše úhrad prováděných družstevníky (pravidelných i individuálně schvalovaných), musl tyto náklady krýt. Družstevnici jsou tak přímo závislí nejen na celkové cenové úrovni cen, jež firmy zajišťujícl potřebné služby uplatl'\ujl, ale také na individuální schopnosti výkonných pracovníků družstva vybírat firmy, jež by pracovaly za výhodné ceny a přitom kvalitně. A přiznejme si, že jsou v této věci závislí též na mlre poctivosti zmlněných pracovnlků, kten vždy majl určitou možnost činit smlouvy s výhodou pro svoji kapsu (a někteří tak bohužel doopravdy činí). Nespornou výhodou je právo družstevníka podílet se na rozhodováni o důležitých věcech družstva, na kontrole hospodařeni družstva atd. Toto právo je však současně i závazkem, a to pro všechny. Znamená to, že aktivita a snaha jednotlivce ještě nic neznamená. Že je třeba přesvědčit podstatný počet členů družstva k tomu, aby se výkonem svých práva povinnosti soustavně zabývali. Ani to však nemusí stačit. Je totiž potřebné, aby jako vlastnlci (podflů) byli schopni rozhodovat na určité ekonomické úrovni a s určitým právním vědom lm - tedy kvalifikovaně. To už je problém. Většina lidi pracujlclch mimo uvedené obory čerpá své vědomosti zejména z médii a ze sdflených zkušenosti svých známých. Rozhodováni pak může mít v sobě prvky naivity a diletantismu, které se navlc nemusí projevovat jen u části řadového členstva, ale též u volených představitelů družstva. Ty plfpady se už staly a často končily dosti tragicky. Clenstvl tedy vyžaduje nejen trvalou aktivitu, ale také získáváni alespoň minimálnlho množství odborných znalosti z oboru hospodaření s ~ 2. IPokratování ze strany 11 majetkem. Clen bytového družstva je zpravidla nadán dosti značnými právy nakládat se svým členským podílem (na který se váže i nájem jeho bytu). Ve většině družstev může i bez omezeni dát svůj byt do podnájmu. Ve společnosti jako je bytové družstvo (viz samospráva, solidarita atd.), majl všechny právnl kroky prováděné jednotlivcem přlmý dopad na celek, minimálně na obyvatele jednoho domu. Příkladně při převodu členstvf se členem družstva stává nová osoba, která musí být přijata vlastně bez možnosti posuzování, zda je osobou ke člen stvl vhodnou. Z toho mohou vzniknout potiže. Podobně je to i v případě podnájmů. Společné bydlení v jednom bytovém domě vyžaduje značnou mlru ohledů a tolerance mezi jednotlivými uživateli bytů. Podnájemnlk snadno může chápat svůj dočasný pobyt v domě jako ubytováni v penzionu (nebo něco podobného) a nemá důvod vytvořit si vztahy s ostatnimi uživateli na žádoucl úrovni. Tím se ovšem může snižovat kvalita bydlení - vytvářeni domova - pro všechny. Člen bytového družstva je vlastníkem. Neni sice vlastníkem bytu ve kterém bydli, ale vlastnlkem - podílníkem na majetku družstva - nesporně je. Oproti běžnému nájemn íkovi, který je platlclm zákaznlkem bez jakýchkoliv majetkových práv, si družstevnlk při řádném hospodařeni nejen udržuje, ale fakticky zhodnocuje svůj majetkový podll (splácení anuity, modernizace atd.). Vlastnictvf podilu majetkovou odpovědnost. Ta může být aktivnl - vlastnlk je povinen přlpadné ztráty hradit, nebo "pouze" pasivnl - vlastnlk sice nehradl, ale může být zcela znehodnocen jeho majetkový podíl. Ani jedna z obou základních variant není nijak veselá. Družstevník tedy kromě toho, že bydli a plati stanovené běžné úhrady za bydleni ve svém bytě, nese plnou majetkovou odpovědnost za případné neúspěchy kolektivnlho hospodařeni bytového družstva minimálně v rozsahu rizika ztráty hodnoty svého členského podílu. 3. Společenská prospěšnost bytových družstev Tato otázka je čas od času opakovaně diskutována. V poslednl době je to zejména v souvislosti s připraveným návrhem zákona o podpoře výstavby družstevnlch bytů. Nechci tuto tezi (ač důležitou) příliš dramatizovat. Jsem totiž přesvědčen, že společenská prospěšnost bytových družstev je nesporná. Obchodnl zastoupeni v nově otevřené pobočce Moskevská 5, Ústí nad Labem, tel.: , mobil , e mail: PLASTOVÁ OKNA A DV E Ř E PRODEJ MONTÁŽ STAVEBNí PRÁCE VEKA SOFTLlNE rámy a křídla jsou konstruovány z pětikomorových profilů s ocelovou pozinkovanou výztuží. Úspora tepla Zvuková izolace Bezpečnostnl kování zn. Siegenia Snadná údržba a čištění Mnohotvárnost a estetika Záruka 7 let Využijte zaváděcích cen! Na českém trhu působime jíž vice než 10 let

3 Ve svém názoru vycházím z toho, že bytové družstvo je především dobrovolným společenstvím osob, které se rozhodly společně řešit svůj problém bydlení a které chtějí se získáným bytovým majetkem dlouhodobě úsporně hospodařil. Tato moje osobní definice zájmové základny pro existenci bytového družstva zřetelně poukazuje na společenskou prospěšnost, neboť se jedná o aktivitu ve prospěch skupiny osob, která se nerealizuje na úkor osob jiných. Je ovšem třeba zdůraznit, že ona mince má dvě strany. Znamená to, že bytové družstvo je společensky prospěšné pouze tehdy, pokud je dobrovolným společenstvím osob, které se rozhodly společně řešit svůj problém bydlení, a které chtějí se získaným bytovým majetkem dlouhodobě úsporně hospodařil. Jakmile ale bytové družstvo (resp. jeho členové) začne uplatňovat jiné přístupy, stává se jeho společenská prospěšnost iluzorní - družstvo může snadno získat charakter běžného podnikatelského subjektu, a to se všemi pozitivy i negativy, které s sebou podnikání může nést. Hovorit o možnostech státní podpory rozvoje bytového družstevnictví (zejm. výstavba a modernizace) má dle mého názoru smysl jen tehdy, pokud bytová družstva neztratila svoji netržní podstatu. Tomuto aspektu nebrání ekonomické aktivity, které bychom mohli nazvat vedlejší hospodářská činnosl. Avšak taková činnost by měla být doplňkovou záležitostí konanou ve prospěch družstevníků (např. získávání zdrojů na opravy a modernizaci domů) a hlavně by se neměla nijak dotýkat (břemeny, ručením, rizikem exekuce) majetkové podstaty bytového družstva - bytových domů. 4. Je družstevní bydlení bydlením sociálním? Poměrně často se můžeme setkat s tezí, že družstevní bydlení je jedním z typů sociálního bydlení. Dokonce se v literatuře objevují termíny jako "sociální bydlení v širším slova smyslu". Měli bychom si proto vysvětlit, co se vlastně skrývá pod pojmem "sociální bydlení". Protože slovo bydlení je srozumitelné, zbývá výraz "sociální". Slovo sociální můžeme vlastně nahradit slovem "společenský". Výraz "sociální bydlení" tedy představuje ten druh bydlení, o který se stará společnost (zpravidla stát). Z uvedeného je zřejmé, že výraz "sociální bydlení" ještě sám o sobě nic neríká o ekonomickém postavení rodiny, která by snad mohla jeho dobrodiní využíval. Pouze z obecné logiky funkce civilizované společnosti (státu) odvozujeme, že tato společnost by se měla v té či oné míře postarat o osoby, jež samy nejsou schopny plnohodnotné seberealizace (trvale či dočasně). Okruh takových osob není nijak exatně vymezen a závisí na momentální úrovni společenské morálky a politické vůle prosazované vedoucími subjekty dané společnosti. Položme si otázku: Mohou být mezi družstevníky osoby, jímž by měla společnost pomáhat s bydlením (více než ostatním)? Odpověď bude jistě ANO. Avšak kladná odpověď v žádném případě neznamená zařazení družstevního bydlení do oblasti "sociálního bydlení". Naopak, protože základním pilířem družstevnictvl je finanční spoluúčast, svépomoc a samospráva je zřejmé, že typický družstevník vykazuje znaky osoby, která je schopna se o své bydlení postarat. Sociální pomoc družstevníkům má potom zcela individuální povahu a nesouvisí s formou jejich bydleni. 5. V čem podporovat bytová družstva Není-Ii družstevní bydlení bydlením sociálním, je vůbec důvod, aby společnost výstavbu družstevních bytů a hospodařeni s nimi podporovala? Odpověď není vůbec jednoduchá. Již dříve jsme uvedli, že konec konců stát žádnou bytovou politiku mít nemusí a může se tvárit, že mu po tom jak občané bydlí nic není. Tento krajní přístup není naštěstí v Evropě obvyklý. Převažující teze bytových politik vyspělých států spočívá v tom, že "stát by měl pomáhat občanům při řešení jejich bytové otázky vytvářením podmínek pro možnost zabezpečení přiměřeného bydlení". Prakticky to může znamenat zejména to, že čím hůře si občan v životě vede, tím více se o něj společnost stará V žádném případě to však neznamena, že mu společnost zajistí bydlení, nota bene NOVÝ DELEGÁT V bytovém objektu v ulici V závětří vykonával řadu let funkci delegáta k velké spokojenosti družstevníků bydlících v tomto domě pan Milan Sysel. Po něm tuto odpovědnou funkci převzal pan Jindřich Mareš, který mu jménem celé samosprávy objektu děkuje za dlouholetou a obětavou práci pro spolubydlící. na úrovni současného standardu. Bytové družstevnictví bylo a je společensky přínosné tím, že vytváří svým členům možnost realizovat svoji potřebu bydlení v dobrém standardu s omezením působení tržních cen realizovaných v oblasti nájemního bydleni. Protože cena vody, plynu, elektřiny atd. je pro všechny stejná, jde zejména o konstrukci nájemného, která je u družstev "nákladová". Protože ekonomické zákonitosti jsou neoblomné a nelze se jim nijak vyhnout, musíme konstatovat, že onen nákladový přístup vede k finančně nenávratnému hospodařeni. Voíněji řečeno, družstevník kromě jiného splácí pořizovacl cenu bytu, avšak vložené prostředky se mu nijak nevrací (v úročení vloženého kapitálu). Jeho vklad tedy kapitálem /Dokončení na následující s/raněl DALŠí OBJEKT OPRAVEN V ulici Křížkovského prováděla komplexní opravu celého objektu firma UniWel STAVBY spol. s r. o. Firma byla vybrána představenstem SBD Mír na základě kvalitativních a cenových požadavků. Práci řídil pan Petr Řeháček. Přestože vše neproběhlo úplně bez problémů a počasí ke konci opravy také nepřálo, firma dokončila rekonstrukci včas a v odpovídající kvalitě. Za všechny členy družsva bydlící v objektu firmě UniWel tímto děkuje delegátka objektu paní J. Mahnertová ~ 3.

4 Český stát a bydlení nenl, pokud si zajišťoval vlastni bydlení a nepořídil si družstevnl byt jako předmět finančnl spekulace. Na tom ovšem není nic divného. Stejně tak postupují všechny osoby, které si pořizuji vlastnické byty či rodinné domky - pokud je to pro vlastní bydleni. Není tedy principiálního rozdllu mezi budovateli družstevních bytů a bytů či domků do vlastnictví jednotlivců. V tomto směru je tedy spravedlivé, aby pomoc státu byla pro všechny uvedené formy stejná (hypotéky, stavebnl spořeni, odpočitatelné úroky atd.). Přes shora uvedené zjištění si mysllm, že minimálně v současné době je žádoucí, aby byla družstevní bytová výstavba podporována o něco více než uvedené formy vlastnického bydleni. Důvod spočívá If tom, že družstevní bydlení do jísté míry supluje funkci běžného nájemního bydlení za situace, kdy výstavba nových nájemních bytů je principiálně velmi omezena a podnikatelská výstavba nájemních bytů prakticky neexistuje. Ten problém nesouvisl s deregulací nájemného v dříve obsazených bytech, ale je založen především v ustanovenlch občanského zákoniku, který chránl nájemníky (i ty špatné) nepřiměřeným způsobem. Protože ona sporná ustanovení se na /Dokončení z předcházející strany/ družstevnl byty nevztahuji, je vlastně družstevnictví v tomto směru svobodnějšl a m ů že lépe plnit funkci uspokojení popt ávky v segmentu pronájmů. Znáte svého delegáta a jeho práci? Při tak rozsáhlém majetku družslva a jeho správě nelze provádět komuníkaci s jednotlivými družstevníky. Proto se osvědčil systém delegátů, které si družstevníci volí ze svých řad. Pokud delegát svou funkci zodpovědně plní je vše v pořádku 'a i přes některé problémy se správa majetku daří. Chci předeslat, že si uvědomuji, že není jednoduché tuto funkci provádět a i to, že je náročná na čas a někdy i na nervovou soustavu. Oblasti práce delegáta jsou různorodé a zahrnují v sobě zprostředkování komunikace mezi řídícími složkami družstva a schůzi samosprávy, předávají požadavky potřeb družstevníků a budovy na oddělení bytového družstva a zase druhým směrem přenáší informace ze správy družstva na samosprávu, potažmo družstevníky. Delegát navíc zajišťuje mnohokráte i komunikaci mezi družstevníky objektu a často je nucen řešit ~ 4. Uvedený stav však nepovažuji za trvalý a jsem přesvědčen, že během řekněme deseti let se tento specifický význam družstevnictví začne vytrácet (není mu totiž organicky vlastni). Tfm nechci říci, že družstevnictví zanikne, nýbrž že zanikne důvod, aby mu společnost věnovala pozornost než ostatnlm formám řešení bytového problému. 6. Jak nas tavit podmínky dosažení podpory V dohledné době by měla vláda projednat návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů. Nenl podstatné, že i tento návrh obsahuje řadu chyb a neřešených postupů. Podstatné je, že společnos t cítl potřeb u podporovat družstevnictví nad obecnou úroveň pomoci Uak výše uvedeno). To je dobře. Jsem samozřejmě zklamán Um, že vláda nechce výši pomoci uzákonit a chce ji stanovovat na základě zmocnění nařízeními vlády. Jsem zklamán i formálnl složitostí a nepřehledností řízeni o dosažení této pomoci. Co mi však opravdu vadí je to, že vláda neformulovala žádné t echnické (kvalitativní), ekonomické a právní podmínky, které musí zamýšlená výstavba splňovat, aby mohla být státem podporována. Jako jeden z při kladů uvádlm, že ze starých předpisů byla opsána formulace nejmenšlho bytového domu v rozsahu dvou podlaží a čtyř bytů (přístupných ze společného schodiště), ačkoliv takový dům je vlastně "viladomem" s relativně vysokými náklady a neměl by být státem nadstandardně podporován. V zákoně není ani zmínka o vyloučení staveb v lokalitách s drahými pozemky s možností dotování. A konečně není ani nijak omezeno kolikrát za život může být občan jako družstevnlk adresátem státní pomoci (opět té nadstandardní). Mimochodem, povinnost vrátit poskytnutá plnění státu v nominální hodnotě v případě majetkových převodů nelze považovat za žádnou sankci. Chci- li někomu pomoci, měl bych tak či n it zřete l ně, j ednoz n ačně s přísnýmí podmínkami, které se však dajl pochopit a jejichž dodržování je vynutitelné. Na druhé straně by pomoc nemě la být symbolická, nýbrž taková, aby zavázáni se k dlouhodobému plněni stanovených podmínek (a jejich dodržováni) se skutečně vyplatilo. i spory mezi nimi. Další naplní práce delegáta je neméně důležítá a spočívá v naplňování rozhodovací pravomoci na Shromáždění delegátů. Delegátů, kteří toto všechno splňují je mnoho a za to jím patří dík jak představenslva, tak pracovníků družslva, ale hlavně jím patří dík družstevníků samotných. Pokud však čtenář nabyl dojmu, že s jeho vděčností to není tak jak uvádím, je potřeba se zamyslet, jestli jeho delegát splňuje výše uvedené představy o plnění úkolů delegáta. Může se totiž jednat o delegáta, který plní svou úlohu "ne zcela" a pak je nutno se zamyslet nad důvodem tohoto stavu. Důvodů může být několik a jedním z nich může být znechucení, kdy jeho práce je neustále zlehčována (znevažována), je osobně napadán a není brán jako autorita. Proto motivujme svého delegáta, požadujme správný výkon funkce. Rovněž ho ale musíme za jeho práci oceňovat tím, že ho budeme respektovat jako zvolenou autoritu, protože tim v podstatě respektujeme i sami sebe. Zdeněk Neuder!, č l e n představe nstva

5 Mravenci... Mravenec faraón (Monomorium pharaonis) patří k druhům, které jsou označovány jako "tramp ant" (tramp = tulák, vandrák, ant = mravenec), tj. ke skupině asi 10 druhů mravenců, kteří byli čínností člověka rozšířeni po celém světě. Jsou závislí na činnosti a výsledcích práce lidí a škodí jim. Mají řadu společných biologických vlastností, které jim usnadňují a umožňují uvedený způsob existence. Z hlediska možnosti jejich hubení je V podmínkách střední Evropy žijí mravenci faraóni pouze ve vytápěných vnitřních prostorech budov různého typu. Postřiky kontaktními insekticidy je nutné považovat za metodu nevhodnou pro jejich likvidaci. nejdůležitější to, že v jejich koloniích je prakticky neomezený počet samic, které nelétají ani při rojení. Po oplození zůstávají v mateřské kolonii a tím zajišťují vysokou množivost. Kolonie jsou rozděleny do mnoha dceřiných kolonií, s hnízdy ukrytými na různých místech, což zajišťuje velkou odolnost k nepříznivým vlivům prostředí. V podmínkách střední Evropy žijí mravenci faraóni pouze ve vytápěných vnitřních prostorech budov různého typu. Postřiky kontaktními insekticidy je nutné považovat za metodu nevhodnou pro jejich likvidaci. Mravenci faraóni patří mezi sociální hmyz a žijí v koloniích. Zásahy musí být vedeny proti celým koloniím, nikoliv proti jednotlivým mravencům. Hlavní zásadou jejich hubení je proto zničení všech kolonií, v bytech Ať chceme či nechceme setkáváme se často v našich bytech s nezvanými návštěvníky - mravenci faraóny. Proto bych vás chtěla seznámit s některými jejich vlastnostmi. aby v ošetřeném prostoru bylo dosaženo jejich úplného vyhubení. Jedinou vhodnou metodou hubení mravenců faraónů je použití nástrah. Vhodnou dobou jejich aplikace je topné období roku. Nástrahy mohou mít podobu granulí, polotuhé pasty nebo gelu. Dělnice musí nástrahu donést do hnízda a nakrmit jí všechny ostatní příslušníky kolonie. Aby měla nástraha potřebnou účinnost, musí mít její účinná látka specifické vlastnosti. Účinná látka nesmí bý1 repelentní (tj. nesmí mravence odpuzovat) a musí být účinná v dostatečně nízkých koncentracích. Návnada musí být ve vytápěném prostředí stabilní (nesmí se rozkládat) a v praxi musí obstát v konkurenci s ostatními zdroji potravy. Likvidací mravenců se zabývají různé odborné deratizační firmy zastoupené ve sdružení pracovníků ODD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace). Ing. Svatava Hakrová, člen představenstva Víte, že... na světě žije více než druhů mravenců:... obývají jak oblastí mírného pásma, tak i pouště, deštné pralesy a dokonce i arktické kraje?... některé druhy si stavějí hnizda v dutých stéblech?... mravenčí matka dokáže naklást několik tisíc vajíček během jediného týdne?... někteří mravenci pěstují ve svých mraveništích houby?... jistý druh bodavých mravenců dokáže svým bodnutím usmrtit i menšího ptáka? VÝHODNÉ POJiŠTĚNí pro občany i podnikatele majetek, odpovědnost, auta, život + úraz zajistí JANA FORŠTOVÁ kancelář Kapelnl 1, Teplice budova České spořitelny 2. poschodl pondělí+úterý 9-17 hodin , , informace lze i večer hod. na NOVÉ ZÚČTOVACí SAZBY ZA PROVÁDĚNí OPRAV Váženi družstevnici, s platnosti od představenstvo družstva rozhodlo o úpravě hodinové zúčtovacl sazby ( HZS ), kterou používá údržba družstva k provádění oprava to takto: 150 Kč/hod. pro vlastní bytový fond (týká se bytů ve vlastnictví družstva a společných prostor objektů) 250 Kč/hod pro ostatní (byty, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a cizí subjekty) Stávajici sazba 100 Kč Ihod. byla naposledy upravena Tato částka zdaleka nestačila pokrý1 náklady, které s prováděním oprava údržby souvisí. Vzhledem k tomuto faktu představenstvo družstva ke zvýšení HZS přistoupilo. Pukalcová Jaroslava, středisko údržby ~ 5.

6 Daň z přidané hodnoty a bytové družstvo Ve Zpravodaji Č. 40 z měsíce června 2004, jsme Vás již informovali, že se naše bytové družstvo stalo plátcem daně z přidané hodnoty od Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., který vstoupil v platnost obsahuje značné nedostatky a rovněž výklady k tomuto zákonu se různily. Teprve výklad zveřejněný dne na webu Ministerstva financí České republiky na stránkách České daňové správy upřesnil aplikaci zákona u bytových družstev. Plnění, která spoclvají v zajišťování bytových potřeb a dalších plnění přímo souvisejících s bytovými potřebami členů družstva nejsou považována za ekonomickou činnost bytového o PUJCKA Na nákup bytu, domu do OV Na nákup družstevního bytu Na rekonstrukci, výstavbu RD Na nákup podnikatelského objektu Dostupnost pro všechny Roční navýšení 3,5% Bez prokazování příjmu družstva, pokud jsou poskytována pro členy družstva - fyzické osoby. V praxi to znamená, že veškeré položky v předpisu za užívání bytu a služeb souvisejících s bydlenim budou bez DPH. Pokud jsou obdobná plnění poskytována právnickým osobám, jedná se o ekonomickou činnost i v případě, kdy tyto právnické osoby jsou členy družstva, neboť u právnických osob se nejedná o zajišťování bytových potřeb členů družstva. Ekonomickou činností jsou uvedená plnění rovněž v těch případech, kdy jsou poskytována pro osoby, které nejsou členy družstva nájemníkům. Vzhledem k tomu, že dle zákona o DPH je nájemné osvobozeno, na rozdíl od služeb poskytovaných vlastními zdroji, bude většina položek v měsíčním předpisu též bez DPH, ale např. záloha na domovníka, správce prádelny či mandlu,... je zdaňována příslušnou sazbou dle zákona tj. 19%. Ekonomickou činností je d~le účtován í různých administrativních poplatků a to jak pro členy tak nečleny družstva. Proto například zápisné, poplatek za převod členských práva povinností, ale též vystavení duplikátu nebo fotokopie musí družstvo účtovat včetně 19% DPH. Rovněž veškeré výkony družstevní údržby, které platí přímo uživatel bytu jsou ekonomickou činností družstva a účtují se s daní. Zde je však sazba různá vzhledem k vykonané práci údržbáře (5% nebo 19%). Na základě tohoto výkladu bude pro členy družstva - fyzické osoby k vytištěn nový měsíční předpis úhrad spojených s užíváním bytu, kde budou mimo jiné zohledněny i tyto skutečnosti. K opravě předpisu (bez tisku) došlo u garáží - členů fyzických osob zpětně již za období 08/2004, dopad této změny do SIPO byl od 11/ z tohoto důvodu si však nemusíte měnit trvalý příkaz, neboť tento drobný přeplatek Vám bude připsán na konto nájemného jako přeplatek nájmu. Pokud platíte přímo prostřednictvím SIPO bude poplatek upraven automaticky. Oprava u DPH týkající se služeb - tj. domovník, mandl, prádelna se projeví ve vyúčtování zálohových položek za rok Ludmila Turková, hlavní účetní tl 6.

7 OZNÁMENí o změnách při vyřizování žádostí o povolení úprav v bytových jednotkách, článek 45 Stanov seo "Mír" Teplice Váženi družstevnici, oznamujeme Vám, že v průběhu letošního roku došlo ke změnám ve vyřizování žádosti o povoleni úprav v bytových jednotkách, článek 45 Stanov SBO "Mír". Do března letošniho roku byly veškeré žádosti o povoleni úprav v bytových jednotkách (přestavby bytových jader, výměny oken, zaskleni lodžii, změny způsobu vytápění) vyřizovány investičnim oddělenim SBO "Míť'. Od jsou žádosti o povoleni úprav - výměny stávajiclch oken za nová a zaskleni lodžii zasklívaclm systémem vyřizovány na technickém úseku prrslušným technikem pro bytový objekt: pí Peicová, tel , kancelář Č. 4 p. Pokorný, tel , kancelář Č. 4 pí Hervertová, tel , kancelář Č. 2 pí Doležalová, tel , kancelář Č. 2 Výměnu oken je možné provést pouze na základě podaného "Ohlášeni stavebních úprav" příslušnému stavebnimu úřadu. Zasklení lodžie se provádl na základě vydaného "Stavebnlho povolení" příslušným stavebnlm úřadem : Od jsou žádosti o povoleni změny způsobu vytápění bytové jednotky (na pf. z topidel GAMAT na etážové topení), výměny radiátorů a spotřebičů (plynové karmy, kotle) vyřizovány energetikem, p.vopaskem, tel , kancelář Č. 4. Změnu způsobu vytápění bytové jednotky lze provést pouze na základě vydaného "Stavebnlho povoleni" příslušným stavebním úřadem. Všechny ostatni úpravy (přestavby bytových jader, zvětšení dveřního otvoru, zbouráni a postavení nových příček a pod.), na které musl být dle článku 45 Stanov SBO " Míť' vydán souhlas vlastnlka jsou nadále vyřizovány v investičnim odděleni, kde je vyřizuji pí Feichtingerová a pí Slezáčková, tel , kancelář Č. 37. Upozorňujeme Vás, že při provádění úprav v bytových jednotkách musí být dodrženy podmínky stanovené družstvem ve vyjádření k předložené žádosti o povolení úprav. Zuzana Schwarzerová, investičnloddělenl Vydávt: SeD Mlr Teplice, Redakčnl rada: pledsedkyně -Ing. Svatava Hakrová. tel, CIenové redakčnf rady: Ing. Václav Sláma. Zdeněk Néudert, Ing. V1adimlr Procházka. JUDr. Karel HumpUk. AdAlsa redakce: Gagarinova 1558, Teplice. Ntklad; 8100 výtisiw, Sazba a grafická úprava: Jilf KIoboučnlk, Potěminova b, Teplice, tel ' Tisk: SBD MlrTeplice, Gagarinova o:: O N O a.. "'W..J W z c O > a.. >< N ~ :l O.o )N :l Q) 00 U :l a.. O :l > L O~ ~ CO )00 'CO.c c,u N U ea.. 'c ~ > CO,_ >Ci5 Q) O E 5 Q) 'co 'S' E :l O.0"'0 'e "'O T""" 'cu CO "'O O 0"'0 > CO L- a.. N TEVYS s.r.o., Ruská Dubí l1a6i::i: rekonstrukce bytových jader od návrhu, přes zpracování projektové dokumentace, vyřizení stavebního povolení, realizaci a kolaudaci za sol idni cenu zajistíme bezrizikový prodej a koupi vašeho bytu elektromontážní práce a revize, stavební práce 4~"",V' ", Kontakt:, , , tl 7.

8 Komplexní oprava bytových objektů v ulici Křížkovského v Teplicích Další dva objekty zkrášlily pastelovými barvami svých fasád prostřed í k bydlení obyvate l ům Šanova. Volba tentokrát padla na obytné domy v ul. Křížkovského 250S-251 O a Křížkovského O nutnosti komplexní opravy rozhodlo především stář í a technický stav obou obj ekt ů, oba byly postaveny již v roce Nejvýhodnější cenovou nabldku na komplexnl op-ravu objektu v ul. Křížkovského předložila firma UniWel STAVBY spol. s r.o. Práce byly zahájeny v bleznu 2004 a dokončeny v říjnu Celkové náklady na realizaci dlla činily , Kč. Rekonstrukce byla provedena bez státnlch dotací ze stejných důvod ů jako u pledchozlho objektu v následujícím rozsahu : výměna oken v celém objektu včetně vnějšlch a vnitlnlch parapetů, sanace obvodového pláště a jeho zatepleni systémem Baumit, zatepleni Na základě této skutečnosti a po dohodě s delegáty objektů bylo vypsáno výběrové rlzení, kdy byly osloveny firmy se žádostí o zpracováni cenových nabldek. Pro realizaci komplexn I opravy domu Klížkovského 2511,2512 byla vybrána Prvn l krušnohorská realitnl kancelál s.r.o., Kadaň. Práce byly zahájeny v dubnu 2004 a dokončeny v zálí Celkové náklady na realizaci díla činily ,- Kč. Dílo bylo realizováno bez státnlch dotací pouze z prostředků zálohy na opravy a vnitrodružstevní půjčkou. Státnl úroková dotace PANEL, kterou by jako jedinou bylo možné na domě využít nárokována ze strany družstva nebyla, neboť aby byly splněny podmlnky programu musely by být práce na domě realizovány v daleko větš l m rozsahu ( vzhledem ke stáří objektu by musely být vyměněny rozvody elektro, plynu.. ), což by měloza následek podstatné zvýšeni splátek v měsíčnlth předpisech nájemného. Z toho důvodu byl rozsah oprav omezen tak, aby spláceni bankovního úvěru bylo t]s: pro nájemníky plíznivé. V rámci opravy byla provedena výměna oken v celém objektu včetně vně j šlch a vnitřních parapetů, sanace obvodového pláště a jeho zateplení systémem Capatect, zateplení stropů suterénu deskami z minerální plsti a výměna sklepnlch oken, sanace balkonů včetně výměny balkóno-vého zábradll a pokládky nových dlažeb, nové dlažby vstupů do objektu a opravy nátěrů. stropů suterénu deskami z minerálnl plsti a výměna sklepnlch oken, sanace balkonů včetně výměny balkónového zábradlí a pokládky nových dlažeb, nové dlažby vstupů do objektu a opravy nátěrů. Vložení finančních prostredků do komplexních oprav domu se uživatelům vyplatí. Zatepleni objektu zabraňuje nejen únik ů m tepla, ale i možnostem poruch zdiva v důsledku jeho promrzání, prodlouží se tedy i životnost konstrukcí snlžením jejich namáháni teplotnlmi rozdlly. Uživatelům zvyšuje úroveň bydleni a zajišťuje úspory na vytápěni zejména v našich klimatických podmlnkách, kde prevážnou část energie spotřebujeme na vytápění. Květos l ava S l ez á čkov á, investičn l oddělenl

9 Oprava bytového objektu v ul. Unčínská č.p.1666 v Teplicích, Představenstvo družstva ve spolupráci s technickým úsekem a delegátem objektu, po provedení stavebně technického průzkumu a po zpracování energetického auditu rozhodlo o provedení komplexní opravy objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně nákladnou akci byl objekt zařazen do seznamu žádosti o pnděleni státní finanční dotace do programu České energetické agentury ( ČEA ) " Státní program na podporu úspor energie a využiti obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004". L:ádost o přidělení dotace byla ze strany družstva zpracována a v lednu t.r. na ČEA podána. V souladu s podminkami pro podáni žádosti o dotace bylo vypsáno výběrové řizenl dle zákona Č. 199/1994 Sb. ve zněni pozdějšlch předpisů, resp. 49 na výběr dodavatele stavebnich prací. Na základě výsledku výběrového řizeni byla k realizaci akce vybrána firma TERMOCON s.r.o. Novosedlice a to z důvodu nejnižši nabidkové ceny. Stavebni práce byly zahájeny v červnu letošniho roku. Cilem oprav je komplexni zatepleni objektu za účelem sniženi jeho energetické náročnosti, statické zajištěni a nezbytné opravy obvodových konstrukci objektu včetně lodžií. V rámci stavby byly provedeny následující práce: 1/ Výměna výplni otvorů : - výměna oken a balkónových dveří v bytech a na chodbách ; - výměna vstupní stěny v hlavnim vstupu a dveří ve vedlajším vstupu;. - výměna oken v 1.PP vyzděnim ze sklobetonu; - oplechováni oken v průčelí a v lodžiich z hlinikového plechu s povrchovou úpravou. 21 Oprava lodžii: - výměna zábradlí na lodžiich s osazením nových kotevních prvků ; - sanace stropních lodžiových panelů; - provedeni nové hydroizolace lodžie a pokládka nové dlažby. 3/ Statické zajištění a zateplení obvodového pláště : - sanace lokálních poruch obvodového pláště ; - dodatečné přikotvení vnější žlb.vrstvy obvodových panelů k vnitřní nosné vrstvě ; - zateplení obvodového pláště kontaktní technologií STO. 4/ Sanace a zateplení střešního pláště; - vytvoření nové spádové vrstvy střechy násypem lehkého kameniva; - pokládka tepelné izolace; - provedení nové hydro izolace z asfaltových pásů Siplast. 5/ Úpravy vnitřních konstrukcí a rozvodů ÚT; - zatepleni stropů nad 1.PP z desek z minerální plsti; - vyregulováni ÚT v 1.PP na max. 15 C. - doplnění chybějícl tepelné izolace rozvodů ÚTv 1.PP. V průběhu realizace akce bylo družstvu sděleno, že i přes kvalitně zpracované žádosti dotace od ČEA objektu přiznána nebyla. Důvodem byla skutečnost, že počet přijatých žádosti o státní finanční podporu převýšil možnosti státního rozpočtu. Po vyřízení všech náležitostí a zajištění bankovního úvěru, o kterém se v současné době jedná, požádá družstvo Státnl fond rozvoje bydlení v rámci.programu na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologii - PANEL" o poskytnuti podpory - dotace na úhradu úroků z úvěru. Tato úroková dotace lak alespo~ zmírní finačni dopad do měsičních předpisů jednotlivých nájemníků po celou dobu spláceni úvěru. Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící objekt, práce na jeho opravách proběhly v krátké době a objekt byl v měsíci listopadu dokončen. V závěru našeho článku bychom rádi poděkovali za dobrou spolupráci s družstvem delegátovi objektu p. Soukupovi, který měl nemalou zásluhu na tom, že komplexní oprava objektu byla provedena v tomto roce. Ještě bychom se chtěli v krátkosti zmínit o probíhajicích opravách objektů Unčínská Na těchto objektech v současné době stavební práce pokračují. Jejich rozsah je kromě sanace a zateplení střešniho pláště stejný jako u objektu Unčínská Stavebni práce, vzhledem k velikosti objektu, budou dokončeny v květnu příštiho roku. O výsledku Vás budeme informovat v některém z dalších čislech zpravodaje. Poplatek na správu Romana Feichtingerová, investiční odděleni Představenstvo družstva stanovilo novou výši poplatkú na správu družstva. Změna bude od promítnuta do měsíčních předpisú za užívání bytů a garáží. Poplatek byl naposledy zvyšován před třemi lety k Pro úplnost Vám předkládám nárůst správního poplatku od roku Družstevni Družstevní Byty a garáže ve vlastnictvi byty garáže Kč 5 Kč Kč 5 Kč Fyzických osob členů Fyz. osob nečlenů bez Byty Garáže DPH Kč 5 Kč 75 Kč 5 Kč 95 Kč Kč 10 Kč 83 Kč 10 Kč 103 Kč Kč 10 Kč 89 Kč 10 Kč 130 Kč Kč 15 Kč 98 Kč 15 Kč 139 Kč Kč 29 Kč 110 Kč 110 Kč 145 Kč Ludmila Turková, hlavni účetní ~ 9.

10 DŮM KULTURY TEPLICE Mlfové nám tel středa kinosál Vstupné: 50,- Kč NECHOĎTE DNES BRZY SPÁT aneb Eva Stieberová uvádí své hosty MíR JEJICH DušíM Promítání filmu režiséra Pavla Stingla o kraji Zapadlých vlastenců. Zahraje kapela PASECKÝ KOUŘ. 2. t2. - čtvrtek ES Vstupné: 40.- Kč DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NORTH MUSIC PARTY úterý a KS Vstupné: 110,- Kč Předplatné sk. RD od VÁNOČNiPOHÁDKOVÉ PŘEKVAPENi S DÁDOU Hudebně zábavný porad s Dádou Patralovou úterý t9.00 SK Vstupné: 50,- Kč PERU Promítáni barevných diapozitivů loewa. Martina st ředa KS Vstupné: 150,- Kč Sleva: Senior pas VÁNOČNí KONCERT S ORCHESTREM VÁCLAVA HYBŠE ponděli KS Vstupné: 20,- Kč NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE Vystoupení pěveckého sboru Plamínek úterý a SK Vstupné: 20,- Kč Jan lltka MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA Maňáskové divadlo Teplice 14. a útelý a sveda KS Vstupné: 100,- Kč Sleva: Student, Senior pas VÁNOČNí KONCERT Joseph Haydn, Jakub Jan Ryba Úbnkujl: Brixiho komami soubor, Krušnohorský pěvecký sbor a další pátek SK Vstupné: 50,- Kč NE CHOĎTE DNES BRZY SPÁT aneb Eva Stieberová uvádí své hosty Pavel Štrobl: Vánoční etuda aneb veselohra o samotě. e] 10. Kam"za čtvrtek KS Vstupné: 100,- Kč Severočeská filharmonie Teplíce ŽOFIE VOKÁLKOVÁ. flétna FRANTiŠEK BUBLíK - hoboj A. Corelli, F. V. Kramál. W. A. Mozart. O. Mácha. Úankujl: Dětské sbory Poupata a Fontána. Dirigent: J. Šrámek neděle KS Vstupné: 60,- Kč Sleva: Student, Senior pas, VZP VÁNOČNí BENEFIČNi KONCERT Pastorely a vánoční poezie. Účinkuje : Brixlho komorní koncert sobota KS Vstupné: 150,- 250,- Kč Sleva: Senior pas, Student NOVOROČNí GALAKONCERT J. Strauss, F. lehár, O. Nedbal. Zaznl nejznáměj~i operetní melodie. KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO TEPLICE U Císařských lázni 4, _-.;te;;,;i... 4~17 51~5.;;;93;;;.O čtvrtek 19.00VS Vstupné: ,- Kč Donald Churchill CHVILKOVÁ SLABOST Divadlo Radka Brzobohatého Praha Rozvedeni manželé se setkávaj! na letním sldle, aby si rozdělili společné zarízení domu. Pn této příležitosti se nevyhnou výčitkám a posmě~ným ~ípkům na adresu svých nových partnerů. Celá siluace se nečekaně zkomplikuje a všechno dopadne jinak, než by divák předpokládal. Úankujl: R. BrzObohatý, H. Macluchová, J. Janěková mija. Elsnerová. Režie: J. Burian. 9. a čtvrtek a pátek 9.00 VS Vstupné: 30,- Kč HARRYHO HRA Tanečnf divadlo Teplice Pfiběh o chlapci, ktelý všechen svůj čas tráví u počítače a postupně ztrácl povědomost O tom, co je realita. Ai. když se stává součásti počltačové hry poznává, že je nutné, aby dobro zvítězilo nad zlem. Tanč í členové Tanečního divadla pod vedením Dagmar Bašusové čtvrtek MS Vstupné: 80,- Kč TEPLICKÉ MÓDNí IMPULSY Prodejní módní přehlídka podzim - zima z dílen módnlch návrhářů a teplických butíků. Moderuje Eva Stieberová sobota a VS Vslupné: ,- 250,- Kč Předplatné sk. E2, 03, S3 od Sleva: Senior pas od Smoljak, Címrman, Svěrák DLOUHÝ, ŠiROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ Žiikovské divadlo Járy Címrmana Praha Pohádka, která u děti propadla. Prvnl poo~nu toholo predstavení již tradičně vyplní.akademický semináf plný objevů zapomenutého dna našeho génia. Účinkuji : P. Brukner/P. Vondruška, J. HrabětaJB. Penc, M. Čepelka, J. Kliparl J. Weígel, l. Smolj.kIZ. Svěrák, V. Knotekl G. Rumlena. Re~e: l. Smoljak. 15. t2. - středa 9.00 a to.30 VS Vstupné: 30,- Kč Darina Martinovská VÁNOČNí DIAMANT Liduščino divadlo Praha Vánočnl pohádka o drahokamu plnícího ta nejtajnějš l přáni, s andělíčkem, čertem a Kašpárkem a s prvky luminiscenčnlho divadla. Pro děti z MS a žáky nižších ročnlků ZŠ škol. t sobota VS Vstupné: 40, Kč HARRYHOHRA Taneční dívadlo Teplice neděle t5.00 VS Vstupné: 40,- Kč MRAZiK OS 4 pod pernou Teplíce Nejznámější ruská pohádka v režii Zuzany Patočkové pondělí VS Vstupné: 100,-150,- Kč VÁNOČNi SALON FEŠÁKŮ Tradičnl vánočnl setkánl s populámí country skupinou a jejlmi hosty. Kapela v letošnlm roce oslavila 35. narozeniny. ÚčinkujI : R. Moucha, J. Turek, T. Kny, T. linka a další čtvrtek VS Vstupllé: 90,- t30,-18o,- 250,- Kč Sleva: Senior pas, Student M. de Falia, G. Bizet, R. Ščed rin ČARODĚJNÁ LÁSKA, CARMEN Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem Taneční verze známé Bizetovy opery Ca""en. Přiběh plný lásky, vášni a emocí. PŘIPRAVUJEME NA LEDEN Giuseppe Verdi - AlDA - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem Simon - DROBEČKY Z PERNíKU- Divadlo na Vinohradech Praha ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA - koncert 25.1, HIMÁLAJ - pfednáška 28,1. XIII. PLES KERAMIKŮ A DOMU KULTURY ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Předplatné JARO 2005 Předplatné JARO 2005 si můžete zakoupit od V pokladně Krušnohorského divadla. Pro stávající abonenty bude prodej zahájen již od Pokladmi je otevřena od pondělí do pátku vždy od 11.30do hodin. Telefon

11 KINO KVĚTEN Mirové nam tel KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBy,sTEREO Kino hraje denně od a hod., v pátek, sobotu také od hod. V sobotu a v neděli od hod. hrajeme ptedstavenr pro děti. KINO MÁ BEZBARIÉROVÝ PŘíSTUP slleda Vstupné: 60,- Kč. MP. "AZ.ISTVÁN A KIRÁLY" - KRÁLEM JE ŠTĚPÁN Rocková opera o jedné z nejvýznamněj~ích osobnosti maďarského stálu. Maďarsko - titulky -102 min stleda Vstupné: 50,- Kč. MP. MIR JEJICH DušiM Dokumentámi film režiséra PAVlA STINGLA o kraji Zapadlých vlastenců za osobní účasti režiséra. CR.._ čtvrtek - úterý t stleda potjze v Vslupné: 70,- KČ. P-12. PREMIÉRA BRIGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCicH Našla muže svých snů a odkráčeli spolu do západu slunce. Jenže co stalo pak? RENÉE ZEllWEGER znovu voli mezi COLINEM FIRTHEM a HUGHEM GRANTEM. V~ká Británie - titulky min sobota-neděl e VSlupné: 40,- Kč. MP KYTICE POHÁDEK III. Pásmo animovaných pohádek. Konzerva, Jak 'uníčko vrátilo štěmlku vodu, Cvrček a basa. Krtek a zelená hvézda, Velryba Abyrtev ad. CR- 70 min slleda Vstupné: 55, Kč. Sleva: Senior pas Filmový klub SILNICE Příběh dvojice potulných artistů, líčený s poetickou melancholii jejich bezvýhledného, bldou a strádáním poznamenaného živola, s americkým hercem ANTHONYM QUINNEM a GIUlIETIOU MASINI. Režie: Federico Fellini. Hálie -, lulky nim. Pledprodej od čtvrtek-neděle sobota - neděle také od Vslupné: 65,- Kč. MP. PREMI~RA. ÚŽASŇÁKOVI Bob Pa" kdysi býval jednlm z nějvěl! í ch světových supem rdinů - pod pseudonymem Pan ÚžasMk každý den zachra~oval životy a sváděl boje se zlými padouchy. Dětský animovaný film v režii Brada Birda. USA- dabing -115 min. Pledprodej od čtvrtek-neděle Vslupné: 60,- Kč. P-15. PREMI~RA PURPUROVÉ ŘEKY: ANDĚLÉ APOKALYPSY JEAN RENO a BENOIT MAGIMEl odkrývajl lajemslvi pro~e tého ~á!tera, luc BESSON ze! li ~ a mystici<ý Jhnller zkolaboval. Re~e : Onvier Dahan. FrandelltálieNelká Británie - titulky - 85 min. Pledprodej od pond~ l-sueda t stleda pouze v Vslupné: 65,- Kč. MP. PREMIÉRA Sleva: Senior pas DENíK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI Od chvíle, kdy jsme se rozloučili s princemou Miou (ANNE HATHAWAY) na kond filmu Denlk princezny, uplynulo pět let. Mia se mezitim stala okouzlujicl mladou ženou a je popravena vyrazit do Genovie, aby pfijala svou roli ve zdejšl královské rodině. Režie: Gany Marshall. USA-litulky -115 min. Pledprodej od slleda Vstupné: 55,- Kč. MP. Filmový klub MUŽ BEZ MINU,LOSTI Plíběh člověka, který zlratil paměť. Na okraji Helsinek, mezi bezdomovci, začlná život úplně úd nuly. Klehké drama o osamělosti. Hrajl:MARKKU PE1TOLAa KATI OUTINEN. Režie: Aki Kaurism~ki. Finsko - Francie - titulky - 97 min. Pledprodej od člvrtek-neděle sobola a neděle také od Vslupné: 60,- Kč. MP. PREMI~RA POLÁRNi EXPRES Není jednoduché věn na Sama Clause ve dwlli, kdy všichni pi'átelé i členové rodíny trvají na tom, že je smyšiený. Chlapcova vira je vsak odměněna jednou o Slědrý den, kdy ho v tlamě probudí parní lokomotiva. Hraji: TOM HANKS, CHRIS COPPOLA, EDDlE DEEZEN ad. USA-dabing -100 min. Předprodej od čtvrtek-neděle Vstupné: 70,- Kč. P-12. PREMIÉRA. Sleva: Senior pas DUŠE JAKO KAVIÁR Tato hořká komedie je filmem s celou ladou zajímavých scén a situaci, které velmi doble znáte z vlastního života, a proto se jim m ůžete s takovou upfímnostl zasmát. Hraji: TATlANA VI1HE1MOvA, VilMA CIBULKOvA, KAROLINA KAISEROVÁ, OND~EJ VETCHÝ ad. Režie: Milan Cieslar. CR - 99 min. PleOprodej od pondělí 's~eda Vslupné: 60,- Kč. P-15. PREMIÉRA. SANTA JE ÚCHYLI Vánoční čas a dvojice trestancíl tráví vánočn! čas tím, že objlždějí veká nákupn! centra v převlečení za Santu a jeho elfa s motivac[ přepadnout všechny obchody po cestě a napakovat se na Stědrý den. HrajI: BillY BOB THORTON, TONY COX, BRETI KEllY ad. USA- Jitulky- 93 min. Předprodej od pondě l i-úlerý Vslupné: 65.- Kč. P-12. PREMIÉRA Sleva: Senior pas. MILUJ MĚ PRosíM Mladý, talentovaný bankéř je posedlý pfedsiavou, že krásná dívka, kterou pravide lně polkává Y kavárně je jeho bývalou životní láskou. Zahon touhou zlskal ji zpět. V americkém romantickém thriueru se pfedslavl JOSH HARNETI a DIANE KRUGER. Re~e : Paul tkguigan. USA - tilulky - 90 min. Předprodej od slředa Vslupné: 60,- Kč. P-12. PREMI~RA. Filmový klub BROUK Americká nezávislá komedie vyprávl o tom, jak může smrt obyčejného hmyzu ovlivnit chod světa. Všedni situace dokáže odstartovat řetězovou reakci, která změn l osudy všech postav této bizarní komedie. USA - titulky - 89 min. Předprodej od sobota-tlvrtek a kromě Vstupné: 80,- Kč. MP. SNOWBOARĎÁCI Rok co rok. trávili vánoce s rodi~ a jejich otravnými rituály a den za dnem snili o svých vlastních vánoclch. Konečně můžou 'l)'tazil na svou prvn! skutečnou pánskou jízdu. Čeká je týden na horách. Režie: Karel Janák, hraji: V. KOTEK, E. GEISLEROvA, I. VONDRACKOvA, D. MoRAvKOvA, J. LANGMAJER, V. FREIMANOvA a další. CR - 95 min. Pledprodej od pátek-sobola Vstupné: 60,- Kč. MP. HELLBOY V pekle ho nechtěli, tak přiše l mezi nás! Ran Pertman jako celkem hodný poločert, klerý pomáhá Úradu pro výzkum paranormálních jevů bojovat proti nadpřirozenému zlu, které nás všechny ohrožuje (napl. Grigorij RasP<rtin v podání Karla Rodena). Adaptaci slavného comicsu režíroval Guillermo del Taro. USA -lilulky-122 min. Pledprodej od II pátek-sobola Vslupné: 60,- Kč. P-15. PURPUROVÉ ŘEKY: ANDĚLÉ APOKALYPSY JEAN RENO a BENOIT MAGIMEl odkrývajl tajemstvl pro~etého ~á!lera, luc BESSON zešílel a mystický thriller zkolaboval. Režie: Olivier Dahan. FrancielltálieNelká Británie - títulky 85 min. Pledprodej od sobola-nedě l e Vstupné: 50,- Kč. MP. U NÁS NA FARMĚ Tl'i krávy, k ů ň a mnol)o dalšlch zvífátek brání svůj domov pled zákeh1ým bandllou Slimem v dětském animovaném filmu. V čes ké m zněr!l : A1ES HAMA, HANA SEvCIKOVÁ, GABRIELA OSVALDOvA, ZDENA HADRB01COvA ad. USA-dabing-76 min. Pledprodej od ponděll-úte rý Vstupné: 65,- Kč. MP. SHREK 2 Na plátna kin se vracejl hrdinové úspěšného animovaného hitu hodný Shrek a jeho vyvolená, princezna Fiona. Vydávajl se vstříc novým dobrodružstvím, při nichž se setkají s mnoha populárnlmi postavami z pohádek. V českém zněn í : David Novolný, Tomáš Junčka, Kamila SpráchalovA, Jaroslava Kretschmerová ad. USA-dabing -1I0min. Pledprodej od stleda-étvrtek Vslupné: 65,- Kč. MP. GARFIELD VE FILMU Rodinná komedie o nejlínějš l k.očce na světě, která má konečně důvod vstát ze svého Iďesla. Do jeho spokojeného k.očičiho života zasáhne fenka Odle. V českém zněnl : V1ADIMIR CECH, JANA MA~ASOvA, DAVID PRACHA~ ad. USA - dabing - 77 min. Pledprodej od pátek-sobola Vslupné. 70,- Kč. P-12. PREMIÉRA DUŠE JAKO KAVIÁR Tato holl<á komedie je filmem s celou radou zajlmavých scén a situací, které velmi dobře znáte z vlastnlho života, a proto se jim můžete s takovou upnmnosti zasmát. Hraji: TATIANA VI1HE1MOvA, VilMA CIBULKOvA, KAROLINA KAISEROVA, ONDŘEJ VETCHÝ ad. Režie: Milan Cieslar. CR - 99 min. Předprodej od sobota Vstupné: 65,- Kč. P-15. UMUČENí KRISTA Poslednlch dvanáct bolestných, trpkých a krvavých hodin ze života Ježíše z Nazaretu. Sugestivně brutá!nl filmový prepis evangelia očima Mela Gibsooa. USA- titulky-121 min. Pledprodej od ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA e] 11.

12 OBCHODU A SLUŽEB Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12 tel: www: CtynetY atudijnl obor I matvrtlou OBCHODNIK LIOO8 Ve školnfm roce 2005/2006 přijímáme žáky ke studiu do následujfcich oborů: MATURITA Ovouletj" lludijnr obor s matlxtlou pro ablotventy učebnlctl obcrlj PODNIKÁNI &4-41-U524 ARANŽ~R e6-52-h1oo1 VÝUČNí LIST KADEŘNíK 69-ó1-H1OO1 OPERA TOR SKLADOV ANI HiOO3 PRODAVAČ - SMlšEN~ ZBožl e6-51-h1004 Dny otevřených dveří: 14. listopadu hod 18. listopadu hod 12. ledna hod VIDCOM elektronik servis OTEVŘENO NOVÉ SERVISNÍ CENTRUM V AREÁLU HVĚZDA - TRNOVANY - NOVÉ PRACOVIŠTĚ DVD ZAŘÍZENl - EXPRESNl LHŮTY OPRAV TELEVIZORŮ - OPRAVY CD. VĚži - OPRAVY VIDEOKAMER A VCR - OPRAVY A MONTÁŽE SATELITŮ -PRODEJ ANTÉN - DIGITÁLNÍ PŘÚEM TV - DVB-T - PRODEJ ELEKTRO A NÁHRADNlCH DÍLŮ REKLAMA ve Zpravodaji SeD Mír Teplice PŘílEŽiTOST PRO PODNIKATELE volejte Jiří Kloboučník TREND SERVIS - REKLAMNí PRÁCE Potěminova b, Teplice Dáte Vám na&ílíme: Grafické návrhy a výrobu : letáků ' prospektů ' vizitek ' pro restaurace originálně řešené jidelni listky ' návrhy firemnich značek' a dalši reklamní a propagačni materiály dle Vašeho přáni ' Areál Hvězda naleznete v Teplicích Trnovanech Sochorova ul u "Božího prstu". Opravna v Proseticích přestěhována na Hvězdu. Návrh a stavba PC dle požadavků (kancelář, hry) prodej komponent Prodej CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW Tel.: Vše za výhodné ceny ~ 12.

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Bytová družstva v České republice

Bytová družstva v České republice Bytová družstva v České republice JUDr. Petr Michal advokát, partner AK CÍSAŘ,ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. www.akccs.cz Právní úprava problematiky BD dekoncentrace právní úpravy bytových družstev meritum v Obchodním

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy.

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy. Problematika 6a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií s dotazy položenými zástupci MMR při společných jednání s MPO a SEI konaných dne 26. 1. 2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Praha březen 2015 Vypracoval: Ing. Tomáš CHALUPECKÝ předseda družstva Obchodní

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více