~ RAVODAJ ~ 1. Ing. Tomáš Marek, České společnosti pro rozvoj bydlení. II. část. Z obsahu čísla: STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ RAVODAJ ~ 1. Ing. Tomáš Marek, České společnosti pro rozvoj bydlení. II. část. Z obsahu čísla: STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE"

Transkript

1 A TEPLICE KRUPKA ~ RAVODAJ STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Číslo 43. Listopad 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností' ZDARMA člen 1. Podstata bytového družstevnictví Zdálo by se, že vysvětlovat členům bytových družstev podstatu bytového družstevnictví je zbytečná práce. Že by taková snaha mohla působit provokativně. Ale věl'te, že tomu tak není. Příčinou je to, že po desltky let bylo bytové družstevníctvl záměrně deformováno s cílem jeho postupného splynuti s institutem.všelidového vlastnictví". Uvedenému záměru nahrávalo zejména slučováni bytových družstev do velkých celků, kde se dalo předpokládat, že pocit spoluvlastnictví a skutečný výkon vlastnických práv se budou pozvolna omezovat až k zániku. Bytové družstvo je především koexistence členů družstva, spolu- Z obsahu čísla: Ing. Tomáš Marek, České společnosti pro rozvoj bydlení II. část Čes ký stát a bydlení II. část. Nový delegát. Dalil objekt opraven. Znáte svého delegáta a jeho práci? Mravenci v bytech. Nové zú čtovací sazba za prováděni oprav. Da ň z pl'idané hodnoty a bytové družstvo. Oznámeni o zm ěnách při vyl'izování žádosti o povolováni úprav... Komplexní oprava bytových objektů v Kflžkovského ulici. Oprava bytového objektu v ulici Unčínská č.p Přehled prog ramů Domu kultury v Teplicích na měsle prosinec práce, solidaríta a společné spravováni bytových domů v družstevním vlastnictvf. Ačkoliv hlavním účelem je bydlení, uvádím je úmyslně až na konci výčtu, neboť účel bydlení není specifický pro bytové družstvo. Bydlet chtějl i nájemníci i vlastníci bytů či domků. Mám důvod se domnlvat, že právě přístup k výkonu práva povinností při družstevní samosprávě byl působen lm před-chozího režimu značně oslaben a řa d a č l e nů družstev si neuvědomuje, že s členským podílem na n ě přecházi i reálný podíl na majetku družstva. A být vlastníkem znamená především starost o provoz, údržbu, opravy, modernizace a ekonomiku i právní stránku správy nemovitostí. Platl, že kdo se nestará, bývá často nepřljemně překvapen. 2. Výhody a nevýhody bytového družstevnictví Je zajímavé, že většina základních principů bytového družstevnictví může /Pokračování na str. 2-3/ ~ 1.

2 Český stát a bydlení v jakékoliv firmě sebou nese i osobnl přinášet členům jak výhody, tak nevýhody. Základnl výhodou družstevního bydleni se jevl být princip neziskového hospodaření, alespol'\ pokud jde o hospodařeni s družstevnlmi byty. Tato zásada stavl cenu družstevniho bydlení do nižšl poloviny pomyslného rozpětí mezi nájemným v sociálnlm bydlení a nájemným v tržním pronájmu. Protože však bytová družstva musl ze svých zdrojů hradit veškeré náklady, tedy i náklady na údržbu, opravy a modernizaci, znamená to, že reálná výše úhrad prováděných družstevníky (pravidelných i individuálně schvalovaných), musl tyto náklady krýt. Družstevnici jsou tak přímo závislí nejen na celkové cenové úrovni cen, jež firmy zajišťujícl potřebné služby uplatl'\ujl, ale také na individuální schopnosti výkonných pracovníků družstva vybírat firmy, jež by pracovaly za výhodné ceny a přitom kvalitně. A přiznejme si, že jsou v této věci závislí též na mlre poctivosti zmlněných pracovnlků, kten vždy majl určitou možnost činit smlouvy s výhodou pro svoji kapsu (a někteří tak bohužel doopravdy činí). Nespornou výhodou je právo družstevníka podílet se na rozhodováni o důležitých věcech družstva, na kontrole hospodařeni družstva atd. Toto právo je však současně i závazkem, a to pro všechny. Znamená to, že aktivita a snaha jednotlivce ještě nic neznamená. Že je třeba přesvědčit podstatný počet členů družstva k tomu, aby se výkonem svých práva povinnosti soustavně zabývali. Ani to však nemusí stačit. Je totiž potřebné, aby jako vlastnlci (podflů) byli schopni rozhodovat na určité ekonomické úrovni a s určitým právním vědom lm - tedy kvalifikovaně. To už je problém. Většina lidi pracujlclch mimo uvedené obory čerpá své vědomosti zejména z médii a ze sdflených zkušenosti svých známých. Rozhodováni pak může mít v sobě prvky naivity a diletantismu, které se navlc nemusí projevovat jen u části řadového členstva, ale též u volených představitelů družstva. Ty plfpady se už staly a často končily dosti tragicky. Clenstvl tedy vyžaduje nejen trvalou aktivitu, ale také získáváni alespoň minimálnlho množství odborných znalosti z oboru hospodaření s ~ 2. IPokratování ze strany 11 majetkem. Clen bytového družstva je zpravidla nadán dosti značnými právy nakládat se svým členským podílem (na který se váže i nájem jeho bytu). Ve většině družstev může i bez omezeni dát svůj byt do podnájmu. Ve společnosti jako je bytové družstvo (viz samospráva, solidarita atd.), majl všechny právnl kroky prováděné jednotlivcem přlmý dopad na celek, minimálně na obyvatele jednoho domu. Příkladně při převodu členstvf se členem družstva stává nová osoba, která musí být přijata vlastně bez možnosti posuzování, zda je osobou ke člen stvl vhodnou. Z toho mohou vzniknout potiže. Podobně je to i v případě podnájmů. Společné bydlení v jednom bytovém domě vyžaduje značnou mlru ohledů a tolerance mezi jednotlivými uživateli bytů. Podnájemnlk snadno může chápat svůj dočasný pobyt v domě jako ubytováni v penzionu (nebo něco podobného) a nemá důvod vytvořit si vztahy s ostatnimi uživateli na žádoucl úrovni. Tím se ovšem může snižovat kvalita bydlení - vytvářeni domova - pro všechny. Člen bytového družstva je vlastníkem. Neni sice vlastníkem bytu ve kterém bydli, ale vlastnlkem - podílníkem na majetku družstva - nesporně je. Oproti běžnému nájemn íkovi, který je platlclm zákaznlkem bez jakýchkoliv majetkových práv, si družstevnlk při řádném hospodařeni nejen udržuje, ale fakticky zhodnocuje svůj majetkový podll (splácení anuity, modernizace atd.). Vlastnictvf podilu majetkovou odpovědnost. Ta může být aktivnl - vlastnlk je povinen přlpadné ztráty hradit, nebo "pouze" pasivnl - vlastnlk sice nehradl, ale může být zcela znehodnocen jeho majetkový podíl. Ani jedna z obou základních variant není nijak veselá. Družstevník tedy kromě toho, že bydli a plati stanovené běžné úhrady za bydleni ve svém bytě, nese plnou majetkovou odpovědnost za případné neúspěchy kolektivnlho hospodařeni bytového družstva minimálně v rozsahu rizika ztráty hodnoty svého členského podílu. 3. Společenská prospěšnost bytových družstev Tato otázka je čas od času opakovaně diskutována. V poslednl době je to zejména v souvislosti s připraveným návrhem zákona o podpoře výstavby družstevnlch bytů. Nechci tuto tezi (ač důležitou) příliš dramatizovat. Jsem totiž přesvědčen, že společenská prospěšnost bytových družstev je nesporná. Obchodnl zastoupeni v nově otevřené pobočce Moskevská 5, Ústí nad Labem, tel.: , mobil , e mail: PLASTOVÁ OKNA A DV E Ř E PRODEJ MONTÁŽ STAVEBNí PRÁCE VEKA SOFTLlNE rámy a křídla jsou konstruovány z pětikomorových profilů s ocelovou pozinkovanou výztuží. Úspora tepla Zvuková izolace Bezpečnostnl kování zn. Siegenia Snadná údržba a čištění Mnohotvárnost a estetika Záruka 7 let Využijte zaváděcích cen! Na českém trhu působime jíž vice než 10 let

3 Ve svém názoru vycházím z toho, že bytové družstvo je především dobrovolným společenstvím osob, které se rozhodly společně řešit svůj problém bydlení a které chtějí se získáným bytovým majetkem dlouhodobě úsporně hospodařil. Tato moje osobní definice zájmové základny pro existenci bytového družstva zřetelně poukazuje na společenskou prospěšnost, neboť se jedná o aktivitu ve prospěch skupiny osob, která se nerealizuje na úkor osob jiných. Je ovšem třeba zdůraznit, že ona mince má dvě strany. Znamená to, že bytové družstvo je společensky prospěšné pouze tehdy, pokud je dobrovolným společenstvím osob, které se rozhodly společně řešit svůj problém bydlení, a které chtějí se získaným bytovým majetkem dlouhodobě úsporně hospodařil. Jakmile ale bytové družstvo (resp. jeho členové) začne uplatňovat jiné přístupy, stává se jeho společenská prospěšnost iluzorní - družstvo může snadno získat charakter běžného podnikatelského subjektu, a to se všemi pozitivy i negativy, které s sebou podnikání může nést. Hovorit o možnostech státní podpory rozvoje bytového družstevnictví (zejm. výstavba a modernizace) má dle mého názoru smysl jen tehdy, pokud bytová družstva neztratila svoji netržní podstatu. Tomuto aspektu nebrání ekonomické aktivity, které bychom mohli nazvat vedlejší hospodářská činnosl. Avšak taková činnost by měla být doplňkovou záležitostí konanou ve prospěch družstevníků (např. získávání zdrojů na opravy a modernizaci domů) a hlavně by se neměla nijak dotýkat (břemeny, ručením, rizikem exekuce) majetkové podstaty bytového družstva - bytových domů. 4. Je družstevní bydlení bydlením sociálním? Poměrně často se můžeme setkat s tezí, že družstevní bydlení je jedním z typů sociálního bydlení. Dokonce se v literatuře objevují termíny jako "sociální bydlení v širším slova smyslu". Měli bychom si proto vysvětlit, co se vlastně skrývá pod pojmem "sociální bydlení". Protože slovo bydlení je srozumitelné, zbývá výraz "sociální". Slovo sociální můžeme vlastně nahradit slovem "společenský". Výraz "sociální bydlení" tedy představuje ten druh bydlení, o který se stará společnost (zpravidla stát). Z uvedeného je zřejmé, že výraz "sociální bydlení" ještě sám o sobě nic neríká o ekonomickém postavení rodiny, která by snad mohla jeho dobrodiní využíval. Pouze z obecné logiky funkce civilizované společnosti (státu) odvozujeme, že tato společnost by se měla v té či oné míře postarat o osoby, jež samy nejsou schopny plnohodnotné seberealizace (trvale či dočasně). Okruh takových osob není nijak exatně vymezen a závisí na momentální úrovni společenské morálky a politické vůle prosazované vedoucími subjekty dané společnosti. Položme si otázku: Mohou být mezi družstevníky osoby, jímž by měla společnost pomáhat s bydlením (více než ostatním)? Odpověď bude jistě ANO. Avšak kladná odpověď v žádném případě neznamená zařazení družstevního bydlení do oblasti "sociálního bydlení". Naopak, protože základním pilířem družstevnictvl je finanční spoluúčast, svépomoc a samospráva je zřejmé, že typický družstevník vykazuje znaky osoby, která je schopna se o své bydlení postarat. Sociální pomoc družstevníkům má potom zcela individuální povahu a nesouvisí s formou jejich bydleni. 5. V čem podporovat bytová družstva Není-Ii družstevní bydlení bydlením sociálním, je vůbec důvod, aby společnost výstavbu družstevních bytů a hospodařeni s nimi podporovala? Odpověď není vůbec jednoduchá. Již dříve jsme uvedli, že konec konců stát žádnou bytovou politiku mít nemusí a může se tvárit, že mu po tom jak občané bydlí nic není. Tento krajní přístup není naštěstí v Evropě obvyklý. Převažující teze bytových politik vyspělých států spočívá v tom, že "stát by měl pomáhat občanům při řešení jejich bytové otázky vytvářením podmínek pro možnost zabezpečení přiměřeného bydlení". Prakticky to může znamenat zejména to, že čím hůře si občan v životě vede, tím více se o něj společnost stará V žádném případě to však neznamena, že mu společnost zajistí bydlení, nota bene NOVÝ DELEGÁT V bytovém objektu v ulici V závětří vykonával řadu let funkci delegáta k velké spokojenosti družstevníků bydlících v tomto domě pan Milan Sysel. Po něm tuto odpovědnou funkci převzal pan Jindřich Mareš, který mu jménem celé samosprávy objektu děkuje za dlouholetou a obětavou práci pro spolubydlící. na úrovni současného standardu. Bytové družstevnictví bylo a je společensky přínosné tím, že vytváří svým členům možnost realizovat svoji potřebu bydlení v dobrém standardu s omezením působení tržních cen realizovaných v oblasti nájemního bydleni. Protože cena vody, plynu, elektřiny atd. je pro všechny stejná, jde zejména o konstrukci nájemného, která je u družstev "nákladová". Protože ekonomické zákonitosti jsou neoblomné a nelze se jim nijak vyhnout, musíme konstatovat, že onen nákladový přístup vede k finančně nenávratnému hospodařeni. Voíněji řečeno, družstevník kromě jiného splácí pořizovacl cenu bytu, avšak vložené prostředky se mu nijak nevrací (v úročení vloženého kapitálu). Jeho vklad tedy kapitálem /Dokončení na následující s/raněl DALŠí OBJEKT OPRAVEN V ulici Křížkovského prováděla komplexní opravu celého objektu firma UniWel STAVBY spol. s r. o. Firma byla vybrána představenstem SBD Mír na základě kvalitativních a cenových požadavků. Práci řídil pan Petr Řeháček. Přestože vše neproběhlo úplně bez problémů a počasí ke konci opravy také nepřálo, firma dokončila rekonstrukci včas a v odpovídající kvalitě. Za všechny členy družsva bydlící v objektu firmě UniWel tímto děkuje delegátka objektu paní J. Mahnertová ~ 3.

4 Český stát a bydlení nenl, pokud si zajišťoval vlastni bydlení a nepořídil si družstevnl byt jako předmět finančnl spekulace. Na tom ovšem není nic divného. Stejně tak postupují všechny osoby, které si pořizuji vlastnické byty či rodinné domky - pokud je to pro vlastní bydleni. Není tedy principiálního rozdllu mezi budovateli družstevních bytů a bytů či domků do vlastnictví jednotlivců. V tomto směru je tedy spravedlivé, aby pomoc státu byla pro všechny uvedené formy stejná (hypotéky, stavebnl spořeni, odpočitatelné úroky atd.). Přes shora uvedené zjištění si mysllm, že minimálně v současné době je žádoucí, aby byla družstevní bytová výstavba podporována o něco více než uvedené formy vlastnického bydleni. Důvod spočívá If tom, že družstevní bydlení do jísté míry supluje funkci běžného nájemního bydlení za situace, kdy výstavba nových nájemních bytů je principiálně velmi omezena a podnikatelská výstavba nájemních bytů prakticky neexistuje. Ten problém nesouvisl s deregulací nájemného v dříve obsazených bytech, ale je založen především v ustanovenlch občanského zákoniku, který chránl nájemníky (i ty špatné) nepřiměřeným způsobem. Protože ona sporná ustanovení se na /Dokončení z předcházející strany/ družstevnl byty nevztahuji, je vlastně družstevnictví v tomto směru svobodnějšl a m ů že lépe plnit funkci uspokojení popt ávky v segmentu pronájmů. Znáte svého delegáta a jeho práci? Při tak rozsáhlém majetku družslva a jeho správě nelze provádět komuníkaci s jednotlivými družstevníky. Proto se osvědčil systém delegátů, které si družstevníci volí ze svých řad. Pokud delegát svou funkci zodpovědně plní je vše v pořádku 'a i přes některé problémy se správa majetku daří. Chci předeslat, že si uvědomuji, že není jednoduché tuto funkci provádět a i to, že je náročná na čas a někdy i na nervovou soustavu. Oblasti práce delegáta jsou různorodé a zahrnují v sobě zprostředkování komunikace mezi řídícími složkami družstva a schůzi samosprávy, předávají požadavky potřeb družstevníků a budovy na oddělení bytového družstva a zase druhým směrem přenáší informace ze správy družstva na samosprávu, potažmo družstevníky. Delegát navíc zajišťuje mnohokráte i komunikaci mezi družstevníky objektu a často je nucen řešit ~ 4. Uvedený stav však nepovažuji za trvalý a jsem přesvědčen, že během řekněme deseti let se tento specifický význam družstevnictví začne vytrácet (není mu totiž organicky vlastni). Tfm nechci říci, že družstevnictví zanikne, nýbrž že zanikne důvod, aby mu společnost věnovala pozornost než ostatnlm formám řešení bytového problému. 6. Jak nas tavit podmínky dosažení podpory V dohledné době by měla vláda projednat návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů. Nenl podstatné, že i tento návrh obsahuje řadu chyb a neřešených postupů. Podstatné je, že společnos t cítl potřeb u podporovat družstevnictví nad obecnou úroveň pomoci Uak výše uvedeno). To je dobře. Jsem samozřejmě zklamán Um, že vláda nechce výši pomoci uzákonit a chce ji stanovovat na základě zmocnění nařízeními vlády. Jsem zklamán i formálnl složitostí a nepřehledností řízeni o dosažení této pomoci. Co mi však opravdu vadí je to, že vláda neformulovala žádné t echnické (kvalitativní), ekonomické a právní podmínky, které musí zamýšlená výstavba splňovat, aby mohla být státem podporována. Jako jeden z při kladů uvádlm, že ze starých předpisů byla opsána formulace nejmenšlho bytového domu v rozsahu dvou podlaží a čtyř bytů (přístupných ze společného schodiště), ačkoliv takový dům je vlastně "viladomem" s relativně vysokými náklady a neměl by být státem nadstandardně podporován. V zákoně není ani zmínka o vyloučení staveb v lokalitách s drahými pozemky s možností dotování. A konečně není ani nijak omezeno kolikrát za život může být občan jako družstevnlk adresátem státní pomoci (opět té nadstandardní). Mimochodem, povinnost vrátit poskytnutá plnění státu v nominální hodnotě v případě majetkových převodů nelze považovat za žádnou sankci. Chci- li někomu pomoci, měl bych tak či n it zřete l ně, j ednoz n ačně s přísnýmí podmínkami, které se však dajl pochopit a jejichž dodržování je vynutitelné. Na druhé straně by pomoc nemě la být symbolická, nýbrž taková, aby zavázáni se k dlouhodobému plněni stanovených podmínek (a jejich dodržováni) se skutečně vyplatilo. i spory mezi nimi. Další naplní práce delegáta je neméně důležítá a spočívá v naplňování rozhodovací pravomoci na Shromáždění delegátů. Delegátů, kteří toto všechno splňují je mnoho a za to jím patří dík jak představenslva, tak pracovníků družslva, ale hlavně jím patří dík družstevníků samotných. Pokud však čtenář nabyl dojmu, že s jeho vděčností to není tak jak uvádím, je potřeba se zamyslet, jestli jeho delegát splňuje výše uvedené představy o plnění úkolů delegáta. Může se totiž jednat o delegáta, který plní svou úlohu "ne zcela" a pak je nutno se zamyslet nad důvodem tohoto stavu. Důvodů může být několik a jedním z nich může být znechucení, kdy jeho práce je neustále zlehčována (znevažována), je osobně napadán a není brán jako autorita. Proto motivujme svého delegáta, požadujme správný výkon funkce. Rovněž ho ale musíme za jeho práci oceňovat tím, že ho budeme respektovat jako zvolenou autoritu, protože tim v podstatě respektujeme i sami sebe. Zdeněk Neuder!, č l e n představe nstva

5 Mravenci... Mravenec faraón (Monomorium pharaonis) patří k druhům, které jsou označovány jako "tramp ant" (tramp = tulák, vandrák, ant = mravenec), tj. ke skupině asi 10 druhů mravenců, kteří byli čínností člověka rozšířeni po celém světě. Jsou závislí na činnosti a výsledcích práce lidí a škodí jim. Mají řadu společných biologických vlastností, které jim usnadňují a umožňují uvedený způsob existence. Z hlediska možnosti jejich hubení je V podmínkách střední Evropy žijí mravenci faraóni pouze ve vytápěných vnitřních prostorech budov různého typu. Postřiky kontaktními insekticidy je nutné považovat za metodu nevhodnou pro jejich likvidaci. nejdůležitější to, že v jejich koloniích je prakticky neomezený počet samic, které nelétají ani při rojení. Po oplození zůstávají v mateřské kolonii a tím zajišťují vysokou množivost. Kolonie jsou rozděleny do mnoha dceřiných kolonií, s hnízdy ukrytými na různých místech, což zajišťuje velkou odolnost k nepříznivým vlivům prostředí. V podmínkách střední Evropy žijí mravenci faraóni pouze ve vytápěných vnitřních prostorech budov různého typu. Postřiky kontaktními insekticidy je nutné považovat za metodu nevhodnou pro jejich likvidaci. Mravenci faraóni patří mezi sociální hmyz a žijí v koloniích. Zásahy musí být vedeny proti celým koloniím, nikoliv proti jednotlivým mravencům. Hlavní zásadou jejich hubení je proto zničení všech kolonií, v bytech Ať chceme či nechceme setkáváme se často v našich bytech s nezvanými návštěvníky - mravenci faraóny. Proto bych vás chtěla seznámit s některými jejich vlastnostmi. aby v ošetřeném prostoru bylo dosaženo jejich úplného vyhubení. Jedinou vhodnou metodou hubení mravenců faraónů je použití nástrah. Vhodnou dobou jejich aplikace je topné období roku. Nástrahy mohou mít podobu granulí, polotuhé pasty nebo gelu. Dělnice musí nástrahu donést do hnízda a nakrmit jí všechny ostatní příslušníky kolonie. Aby měla nástraha potřebnou účinnost, musí mít její účinná látka specifické vlastnosti. Účinná látka nesmí bý1 repelentní (tj. nesmí mravence odpuzovat) a musí být účinná v dostatečně nízkých koncentracích. Návnada musí být ve vytápěném prostředí stabilní (nesmí se rozkládat) a v praxi musí obstát v konkurenci s ostatními zdroji potravy. Likvidací mravenců se zabývají různé odborné deratizační firmy zastoupené ve sdružení pracovníků ODD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace). Ing. Svatava Hakrová, člen představenstva Víte, že... na světě žije více než druhů mravenců:... obývají jak oblastí mírného pásma, tak i pouště, deštné pralesy a dokonce i arktické kraje?... některé druhy si stavějí hnizda v dutých stéblech?... mravenčí matka dokáže naklást několik tisíc vajíček během jediného týdne?... někteří mravenci pěstují ve svých mraveništích houby?... jistý druh bodavých mravenců dokáže svým bodnutím usmrtit i menšího ptáka? VÝHODNÉ POJiŠTĚNí pro občany i podnikatele majetek, odpovědnost, auta, život + úraz zajistí JANA FORŠTOVÁ kancelář Kapelnl 1, Teplice budova České spořitelny 2. poschodl pondělí+úterý 9-17 hodin , , informace lze i večer hod. na NOVÉ ZÚČTOVACí SAZBY ZA PROVÁDĚNí OPRAV Váženi družstevnici, s platnosti od představenstvo družstva rozhodlo o úpravě hodinové zúčtovacl sazby ( HZS ), kterou používá údržba družstva k provádění oprava to takto: 150 Kč/hod. pro vlastní bytový fond (týká se bytů ve vlastnictví družstva a společných prostor objektů) 250 Kč/hod pro ostatní (byty, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a cizí subjekty) Stávajici sazba 100 Kč Ihod. byla naposledy upravena Tato částka zdaleka nestačila pokrý1 náklady, které s prováděním oprava údržby souvisí. Vzhledem k tomuto faktu představenstvo družstva ke zvýšení HZS přistoupilo. Pukalcová Jaroslava, středisko údržby ~ 5.

6 Daň z přidané hodnoty a bytové družstvo Ve Zpravodaji Č. 40 z měsíce června 2004, jsme Vás již informovali, že se naše bytové družstvo stalo plátcem daně z přidané hodnoty od Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., který vstoupil v platnost obsahuje značné nedostatky a rovněž výklady k tomuto zákonu se různily. Teprve výklad zveřejněný dne na webu Ministerstva financí České republiky na stránkách České daňové správy upřesnil aplikaci zákona u bytových družstev. Plnění, která spoclvají v zajišťování bytových potřeb a dalších plnění přímo souvisejících s bytovými potřebami členů družstva nejsou považována za ekonomickou činnost bytového o PUJCKA Na nákup bytu, domu do OV Na nákup družstevního bytu Na rekonstrukci, výstavbu RD Na nákup podnikatelského objektu Dostupnost pro všechny Roční navýšení 3,5% Bez prokazování příjmu družstva, pokud jsou poskytována pro členy družstva - fyzické osoby. V praxi to znamená, že veškeré položky v předpisu za užívání bytu a služeb souvisejících s bydlenim budou bez DPH. Pokud jsou obdobná plnění poskytována právnickým osobám, jedná se o ekonomickou činnost i v případě, kdy tyto právnické osoby jsou členy družstva, neboť u právnických osob se nejedná o zajišťování bytových potřeb členů družstva. Ekonomickou činností jsou uvedená plnění rovněž v těch případech, kdy jsou poskytována pro osoby, které nejsou členy družstva nájemníkům. Vzhledem k tomu, že dle zákona o DPH je nájemné osvobozeno, na rozdíl od služeb poskytovaných vlastními zdroji, bude většina položek v měsíčním předpisu též bez DPH, ale např. záloha na domovníka, správce prádelny či mandlu,... je zdaňována příslušnou sazbou dle zákona tj. 19%. Ekonomickou činností je d~le účtován í různých administrativních poplatků a to jak pro členy tak nečleny družstva. Proto například zápisné, poplatek za převod členských práva povinností, ale též vystavení duplikátu nebo fotokopie musí družstvo účtovat včetně 19% DPH. Rovněž veškeré výkony družstevní údržby, které platí přímo uživatel bytu jsou ekonomickou činností družstva a účtují se s daní. Zde je však sazba různá vzhledem k vykonané práci údržbáře (5% nebo 19%). Na základě tohoto výkladu bude pro členy družstva - fyzické osoby k vytištěn nový měsíční předpis úhrad spojených s užíváním bytu, kde budou mimo jiné zohledněny i tyto skutečnosti. K opravě předpisu (bez tisku) došlo u garáží - členů fyzických osob zpětně již za období 08/2004, dopad této změny do SIPO byl od 11/ z tohoto důvodu si však nemusíte měnit trvalý příkaz, neboť tento drobný přeplatek Vám bude připsán na konto nájemného jako přeplatek nájmu. Pokud platíte přímo prostřednictvím SIPO bude poplatek upraven automaticky. Oprava u DPH týkající se služeb - tj. domovník, mandl, prádelna se projeví ve vyúčtování zálohových položek za rok Ludmila Turková, hlavní účetní tl 6.

7 OZNÁMENí o změnách při vyřizování žádostí o povolení úprav v bytových jednotkách, článek 45 Stanov seo "Mír" Teplice Váženi družstevnici, oznamujeme Vám, že v průběhu letošního roku došlo ke změnám ve vyřizování žádosti o povoleni úprav v bytových jednotkách, článek 45 Stanov SBO "Mír". Do března letošniho roku byly veškeré žádosti o povoleni úprav v bytových jednotkách (přestavby bytových jader, výměny oken, zaskleni lodžii, změny způsobu vytápění) vyřizovány investičnim oddělenim SBO "Míť'. Od jsou žádosti o povoleni úprav - výměny stávajiclch oken za nová a zaskleni lodžii zasklívaclm systémem vyřizovány na technickém úseku prrslušným technikem pro bytový objekt: pí Peicová, tel , kancelář Č. 4 p. Pokorný, tel , kancelář Č. 4 pí Hervertová, tel , kancelář Č. 2 pí Doležalová, tel , kancelář Č. 2 Výměnu oken je možné provést pouze na základě podaného "Ohlášeni stavebních úprav" příslušnému stavebnimu úřadu. Zasklení lodžie se provádl na základě vydaného "Stavebnlho povolení" příslušným stavebnlm úřadem : Od jsou žádosti o povoleni změny způsobu vytápění bytové jednotky (na pf. z topidel GAMAT na etážové topení), výměny radiátorů a spotřebičů (plynové karmy, kotle) vyřizovány energetikem, p.vopaskem, tel , kancelář Č. 4. Změnu způsobu vytápění bytové jednotky lze provést pouze na základě vydaného "Stavebnlho povoleni" příslušným stavebním úřadem. Všechny ostatni úpravy (přestavby bytových jader, zvětšení dveřního otvoru, zbouráni a postavení nových příček a pod.), na které musl být dle článku 45 Stanov SBO " Míť' vydán souhlas vlastnlka jsou nadále vyřizovány v investičnim odděleni, kde je vyřizuji pí Feichtingerová a pí Slezáčková, tel , kancelář Č. 37. Upozorňujeme Vás, že při provádění úprav v bytových jednotkách musí být dodrženy podmínky stanovené družstvem ve vyjádření k předložené žádosti o povolení úprav. Zuzana Schwarzerová, investičnloddělenl Vydávt: SeD Mlr Teplice, Redakčnl rada: pledsedkyně -Ing. Svatava Hakrová. tel, CIenové redakčnf rady: Ing. Václav Sláma. Zdeněk Néudert, Ing. V1adimlr Procházka. JUDr. Karel HumpUk. AdAlsa redakce: Gagarinova 1558, Teplice. Ntklad; 8100 výtisiw, Sazba a grafická úprava: Jilf KIoboučnlk, Potěminova b, Teplice, tel ' Tisk: SBD MlrTeplice, Gagarinova o:: O N O a.. "'W..J W z c O > a.. >< N ~ :l O.o )N :l Q) 00 U :l a.. O :l > L O~ ~ CO )00 'CO.c c,u N U ea.. 'c ~ > CO,_ >Ci5 Q) O E 5 Q) 'co 'S' E :l O.0"'0 'e "'O T""" 'cu CO "'O O 0"'0 > CO L- a.. N TEVYS s.r.o., Ruská Dubí l1a6i::i: rekonstrukce bytových jader od návrhu, přes zpracování projektové dokumentace, vyřizení stavebního povolení, realizaci a kolaudaci za sol idni cenu zajistíme bezrizikový prodej a koupi vašeho bytu elektromontážní práce a revize, stavební práce 4~"",V' ", Kontakt:, , , tl 7.

8 Komplexní oprava bytových objektů v ulici Křížkovského v Teplicích Další dva objekty zkrášlily pastelovými barvami svých fasád prostřed í k bydlení obyvate l ům Šanova. Volba tentokrát padla na obytné domy v ul. Křížkovského 250S-251 O a Křížkovského O nutnosti komplexní opravy rozhodlo především stář í a technický stav obou obj ekt ů, oba byly postaveny již v roce Nejvýhodnější cenovou nabldku na komplexnl op-ravu objektu v ul. Křížkovského předložila firma UniWel STAVBY spol. s r.o. Práce byly zahájeny v bleznu 2004 a dokončeny v říjnu Celkové náklady na realizaci dlla činily , Kč. Rekonstrukce byla provedena bez státnlch dotací ze stejných důvod ů jako u pledchozlho objektu v následujícím rozsahu : výměna oken v celém objektu včetně vnějšlch a vnitlnlch parapetů, sanace obvodového pláště a jeho zatepleni systémem Baumit, zatepleni Na základě této skutečnosti a po dohodě s delegáty objektů bylo vypsáno výběrové rlzení, kdy byly osloveny firmy se žádostí o zpracováni cenových nabldek. Pro realizaci komplexn I opravy domu Klížkovského 2511,2512 byla vybrána Prvn l krušnohorská realitnl kancelál s.r.o., Kadaň. Práce byly zahájeny v dubnu 2004 a dokončeny v zálí Celkové náklady na realizaci díla činily ,- Kč. Dílo bylo realizováno bez státnlch dotací pouze z prostředků zálohy na opravy a vnitrodružstevní půjčkou. Státnl úroková dotace PANEL, kterou by jako jedinou bylo možné na domě využít nárokována ze strany družstva nebyla, neboť aby byly splněny podmlnky programu musely by být práce na domě realizovány v daleko větš l m rozsahu ( vzhledem ke stáří objektu by musely být vyměněny rozvody elektro, plynu.. ), což by měloza následek podstatné zvýšeni splátek v měsíčnlth předpisech nájemného. Z toho důvodu byl rozsah oprav omezen tak, aby spláceni bankovního úvěru bylo t]s: pro nájemníky plíznivé. V rámci opravy byla provedena výměna oken v celém objektu včetně vně j šlch a vnitřních parapetů, sanace obvodového pláště a jeho zateplení systémem Capatect, zateplení stropů suterénu deskami z minerální plsti a výměna sklepnlch oken, sanace balkonů včetně výměny balkóno-vého zábradll a pokládky nových dlažeb, nové dlažby vstupů do objektu a opravy nátěrů. stropů suterénu deskami z minerálnl plsti a výměna sklepnlch oken, sanace balkonů včetně výměny balkónového zábradlí a pokládky nových dlažeb, nové dlažby vstupů do objektu a opravy nátěrů. Vložení finančních prostredků do komplexních oprav domu se uživatelům vyplatí. Zatepleni objektu zabraňuje nejen únik ů m tepla, ale i možnostem poruch zdiva v důsledku jeho promrzání, prodlouží se tedy i životnost konstrukcí snlžením jejich namáháni teplotnlmi rozdlly. Uživatelům zvyšuje úroveň bydleni a zajišťuje úspory na vytápěni zejména v našich klimatických podmlnkách, kde prevážnou část energie spotřebujeme na vytápění. Květos l ava S l ez á čkov á, investičn l oddělenl

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

...'. RAVODAJ . I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i  ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Nejvyšší orgán družstva

Nejvyšší orgán družstva KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne 19.6.2001 zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

V še,- člen';', našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne, pi'edstavenstva i & TEPLICE KRUPKA ~ 5BD_ @ll~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ 2002. >, "J. \".. ~ :.~..... '

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době

Více