Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013"

Transkript

1 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění Informace, které jsou zde uvedené, jsou obecného charakteru. Brantl & Partners, s.r.o. nenese odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti v tomto dokumentu. Zároveň nenese žádnou odpovědnost za škodu v případech, kdy informace budou použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby. Ostatní změny v legislativě s účinností od 2013 Brantl & Partners, s.r.o. Revoluční 1056/8, CZ Praha 1 Tel.: , Fax: , ; Stránka 1

2 Úvodní slovo Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem celé naší kanceláře pozdravil na prahu roku 2013 a popřál Vám i Vašim blízkým pevné zdraví, štěstí, osobní i profesní úspěchy, zkrátka a dobře pohodový rok. Zároveň mi také dovolte poděkovat Vám za spolupráci s naší kanceláří v předchozím roce. Spolu s mými kolegy si velice vážíme důvěry, se kterou se na nás obracíte při řešení svých každodenních podnikatelských problémů. Také v roce 2013 jsme připraveni provázet Vás úskalím podnikání a zejména překotných legislativných změn na poli daňového práva. Abychom Vám usnadnili v vstup do nového roku, připravili jsme přehled nejdůležitějších změn, z nichž některé jsme nedočkavě očekávali těsně před koncem loňského roku. Přeji Vám příjemné čtení a zejména pevné nervy při jejich uvádění do praxe! Jan Brantl, partner společnosti Finanční správa Počínaje 1. lednem 2013 dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky k zásadní změně české daňové správy. Stávající systém územních finančních orgánů je nahrazen novou soustavou orgánů Finanční správy, která se nově skládá z Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu. Nejvýznamnější změnou pro většinu daňových subjektů, i když až na výjimky formální, optickou, pak je zřízení 14 finančních úřadů, které mají sídlo v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě, a dále jejich územních pracovišť, která nahrazují stávající finanční úřady (v místech, kde měly sídlo původní finanční úřady do konce roku 2012). Územní pracoviště jsou tak pouze vnitřními organizačními jednotkami jednotlivých finančních úřadů, nejsou již tedy místně příslušným správcem daně. Úkolem jednotlivých územních pracovišť je pak zejména zajistit lepší výkon správy daní a být tak nablízku jednotlivým daňovým subjektům. Na územním pracovišti je pak také umístěn spis daňového subjektu, kde je do něj možné nahlédnout. Na následujícím příkladu lze dokumentovat dopad reorganizace daňové správy na daňový subjekt běžnou s.r.o. Př. Společnost s.r.o. má sídlo v Benešově do konce roku 2012 byl místně příslušným finančním úřadem Finanční úřad v Benešově; počínaje 1. lednem 2013 se místně příslušným finančním úřadem stává Finanční úřad pro Středočeský kraj, územním pracovištěm, kde bude umístěn spis společnosti, bude Územní pracoviště v Benešově. Změna systému územních finančních orgánů si v neposlední řadě vyžádala i změnu daňových formulářů, jejich aktuální podobu je možné nalézt na webu finanční správy (http://cds.mfcr.cz) v záložce Daňové tiskopisy. Placení daně V souvislosti s výše uvedenou reorganizací daňové správy je nutné upozornit, že počínaje 1. lednem 2013 musí být platby veškerých daní poukazovány již novým finančním úřadům, nikoli původním (od ledna 2013 tedy územním pracovištím). Nově vzniklé finanční úřady pak mají zřízeny nové bankovní účty, jejichž čísla jsou k dispozici na webu finanční správy (http://cds.mfcr.cz) v záložce Finanční správa ČR. Stránka 2

3 Finanční správa a daň z nemovitostí Reorganizace daňové správy a její budování na krajském principu má zásadní vliv na daň z nemovitostí, přestože v oblasti ostatních daní významné změny nepocítíme. Je to dáno úpravou místní příslušnosti pro správu této daně, která se nadále řídí umístěním nemovitosti. Vzhledem k tomu, že v rámci kraje je nově zřízen pouze jeden finanční úřad, daň z nemovitostí, které jsou umístěny na území jednoho kraje, je pak spravována pouze tímto jediným finančním úřadem což představuje zjednodušení oproti původní úpravě do konce roku 2012, kdy i v rámci jednoho kraje mohlo být místně příslušných i několik finančních úřadů. Pro poplatníka daně to pak v praxi znamená podání pouze jednoho daňového přiznání za všechny nemovitosti umístěné v rámci jednoho kraje a odpovídající platbu pouze jednomu finančnímu úřadu. Pro úplnost dodáváme, že v případě umístění nemovitostí na území více krajů, pak samozřejmě platí povinnost podávat daňová přiznání a provádět úhrady daně odpovídajícím finančním úřadům. V praxi je pak v rámci kraje určeno jedno územní pracoviště, kde je uložen spis daně z nemovitosti za veškeré nemovitosti umístěné v tomto kraji. Poplatník daně následně komunikuje pouze s tímto určeným pracovištěm, které by mělo být určeno tak, aby byla komunikace pro poplatníka hospodárná a komfortní. Sjednocení spisu pod jedno územní pracoviště v rámci kraje pak není pro poplatníka spojeno s žádnými povinnostmi, vše je provedeno automaticky. Určení územního pracoviště je dáno jednotnými pravidly, která jsou zveřejněna na webu finanční správy (http://cds.mfcr.cz) v záložce Legislativa a metodika/ Informace, stanoviska a sdělení/ Daň z nemovitostí. Důchodové spoření tzv. Opt-out Počínaje 1. lednem 2013 je Finanční správa ČR zapojena do realizace důchodové reformy, a to do správy tzv. druhého pilíře této reformy. Podstatou tohoto pilíře, který představuje důchodové spoření, je platba 5 % z pojistného základu (vyměřovací základ pro důchodové pojištění u zaměstnanců, či vyměřovací základ pro důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ) na účet vybrané penzijní společnosti. V praxi to znamená vyvedení 3 % pojistného z tzv. prvního pilíře, tj. z důchodového pojištění tak, jak jej známe, a jeho navýšení ze strany účastníka spoření další 2 %. Zapojení Finanční správy Účastník důchodového spoření musí uzavřít příslušnou smlouvu s vybranou penzijní společností, kterou si sám vybere a která disponuje příslušnou licencí ČNB. Penzijní společnost je následně povinna zaslat žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření do Centrálního registru smluv, který spravuje Specializovaný finanční úřad (mimo jiné je správcem daně vybraných daňových subjektů, např. s obratem na 2 mld. Kč). Tento finanční úřad dále vyrozumí účastníka spoření o jejím zaregistrování. Jednotlivé finanční úřady (jedná se o finanční úřady ve smyslu reformy finanční správy s účinností od 1. ledna 2013) jsou pověřeny výběrem pojistného od účastníků spoření a dále jeho distribucí příslušným penzijním společnostem. Účastník spoření - zaměstnanec V případě účastníka spoření zaměstnance, provádí srážku pojistného jeho zaměstnavatel, který tak vstupuje do role plátce pojistného a tím pádem plní následující povinnosti: sráží a odvádí sražené pojistné (v průběhu roku formou záloh na pojistné) na příslušný účet finančního úřadu; srážka a odvod pojistného probíhají současně se zálohou na daň ze závislé činnosti, současně s odvodem pojistného podává finančnímu úřadu měsíční hlášení o sraženém pojistném, a to pouze elektronicky (ve stanoveném formátu a struktuře dle Daňového řádu, např. obdobně jako souhrnné hlášení), podává elektronicky následné hlášení, pokud zjistí, že záloha na pojistné nebyla stanovena ve správné výši nebo v předchozím hlášení uvedl chybné údaje, po skončení pojistného roku (kalendářní rok) podává vyúčtování pojistného (spolu s vyúčtováním zálohy ze závislé činnosti), též pouze elektronicky, oznamuje porušení oznamovací povinnosti účastníkem spoření např. že účastník spoření Stránka 3

4 zaměstnavateli neoznámí včas den, kdy se stal účastníkem spoření atp. Vzory souvisejících tiskopisů jsou zveřejněny na webu finanční správy (http://cds.mfcr.cz) v záložce Důchodové spoření. Registrace zaměstnavatele, resp. plátcovy pokladny jako plátce pojistného probíhá automaticky podáním prvního hlášení o sraženém pojistném, za předpokladu, že je registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti. Neprodleně poté, co plátce pojistného přestane mít posledního poplatníka pojistného (účastníka spoření), je povinen podat elektronicky oznámení o změně registračních údajů, ve kterém tuto skutečnost uvede. Účastník spoření OSVČ zaměstnance účastníka spoření, zaměstnavatel za tohoto zaměstnance odvádí pojistné na důchodové pojištění o 3 % nižší z jeho vyměřovacího základu (3,5 % oproti standardním 6,5 %), tedy celkem v úhrnu za zaměstnance i zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu (toto pojistné se dále navyšuje o nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). OSVČ, které nebudou účastny důchodového spoření, pak hradí nezměněné pojistné na důchodové pojištění stejně jako v roce 2012 ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu. U OSVČ, která naproti tomu spoření účastna bude, se odvod pojistného snižuje na 26,2 % z vyměřovacího základu (o 3 % pojistného, které se vyvádí z prvního pilíře). Tato 3 % zvýšená o další 2 % z vyměřovacího základu, která je povinen přidat ze svého účastník důchodové spoření v rámci druhého pilíře, pak budou odváděny příslušnému finančnímu úřadu. Oproti zaměstnancům OSVČ, která je účastna spoření v rámci druhého pilíře, nehradí zálohy na pojistné v průběhu pojistného období (kalendářního roku). Pojistné je tak povinna uhradit po skončení pojistného roku na účet příslušného finančního úřadu společně s daní z příjmů fyzických osob. Zároveň je také povinna podat pojistné přiznání, a to ve lhůtě pro podání svého daňového přiznání. Aby byl eliminován případný vysoký doplatek pojistného po skončení pojistného roku, může OSVČ využít možnost hradit v jeho průběhu pojistné před datem splatnosti, a to až do výše 100 tis. Kč. Toto pojistné je následně automaticky převedeno na osobní spořící účet. V případě, že by odvod pojistného v průběhu roku překročil uvedenou výši, stává se rozdíl přeplatkem ve smyslu Daňového řádu, který může být použit na úhradu jiné daně (i finančním úřadem z moci úřední v případě nedoplatku na dani), či může být požádáno o její vrácení. Pojistné na důchodové pojištění Důchodové pojištění (tzn. pojištění v rámci prvního pilíře na státní důchod ), resp. výše pojistného, které se odvádí příslušné správě sociálního zabezpečení, pak reaguje na skutečnost, zda poplatník pojistného (zaměstnanec či OSVČ) je účastníkem důchodového spoření v rámci druhého pilíře. V případě zaměstnance, který není účastníkem druhého pilíře, se odvod pojistného nemění. Oproti tomu u Stránka 4

5 Změny daňových a pojistných zákonů 1. Daně z příjmů Omezení v souvislosti s výdajovými paušály u příjmů z podnikání a samostatné výdělečné činnosti a příjmů z pronájmu. Přestože procentní výše výdajových paušálů zůstává nezměněna, dochází počínaje rokem 2013 k omezení jejich maximálně uplatnitelné částky. V případě 40% paušálu, který mohou uplatňovat např. advokáti, daňoví poradci, výkonní umělci atp., se částka takto stanovených výdajů omezuje na 800 tis. Kč. Pokud se jedná o 30% paušál, který lze uplatnit v rámci pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (příjmy z takového pronájmu jsou součástí dílčího základu daně z podnikání a samostatné výdělečné činnosti, je částka takto stanovených výdajů omezena na 600 tis. Kč). Stejné omezení platí i u 30% výdajového paušálu v případě příjmů z pronájmu zahrnovaných do dílčího základu z pronájmu dle 9 zákona o daních z příjmů. Solidární zvýšení daně Počínaje rokem 2013 jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob podrobeni zvýšení daně o 7 % z úhrnu zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (vztahuje se na hrubé příjmy, nikoliv na superhrubou mzdu) a dílčího základu daně z podnikání a samostatné výdělečné činnosti (tj. vztahuje se na příjmy snížené o související výdaje), který přesáhne 48- násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2013 tak je zvýšení daně aplikováno na vymezený úhrn příjmů přesahující Kč. Jak dále vyplývá z uvedeného, zvýšení daně se nevztahuje na příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy či ostatní příjmy. Toto solidární zvýšení daně se připočítává k dani z příjmů vypočtené standardním způsobem. V případě zaměstnanců je solidární zvýšení daně aplikováno i na zálohu ze závislé činnosti, a to na příjmy zahrnované do zálohy na daň ze závislé činnosti přesahující 4-násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. V roce 2013 se tedy solidární zvýšení daně aplikuje na příjmy zahrnované do zálohy přesahující v daném kalendářním měsíci částku Kč. V této souvislosti je také potřeba upozornit na skutečnost, že nově mají povinnost podávat daňové přiznání i zaměstnanci výhradně s příjmy ze závislé činnosti, kteří podléhají solidárnímu zvýšení daně. Po skončení roku již tak nebudou moci využít možnosti nechat si provést roční zúčtování daně svým zaměstnavatelem. Slevy na dani z příjmů fyzických osob Vedle výše uvedeného omezení uplatnitelných výdajů novela zákona o daních z příjmů také zavádí nemožnost uplatnění slevy na dani na manželku či manžela žijící/ho ve společné domácnosti s poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, jež nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč a daňového zvýhodnění na vyživované dítě za předpokladu, že poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatní u příjmů z podnikání nebo u příjmů z pronájmu výdajový paušál. Zároveň musí platit, že součet těchto dílčích základů daně je vyšší než 50 % celkového základu daně z příjmů fyzických osob. V praxi to tak znamená, že poplatník výhradně s příjmy z podnikání uplatňující výdajový paušál bude omezen na uplatnění těchto slev např. oproti poplatníkovi, který si vedle příjmů ze zaměstnání podnikáním pouze přivydělává. Významné omezení v oblasti slev na dani přináší novela také pro aktivní důchodce, kteří počínaje rokem 2013 již nemohou uplatnit základní slevu na dani ve výši Kč za předpokladu, že k 1. lednu zdaňovacího období pobírají starobní důchod. V zásadě se tak v tomto směru vracíme k úpravě platné do konce roku Zvýšení srážkové daně v případě plateb nerezidentům z daňových rájů Novela zákona o daních z příjmů dále přináší i zvýšení srážkové daně na 35 % v případě plateb nerezidentům z jurisdikcí mimo EU, Evropský hospodářský prostor a třetí země, se kterými ČR nemá uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění či smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech. Stránka 5

6 2. Změny zákona o DPH Teprve 19. prosince loňského roku byly Poslaneckou sněmovnou definitivně schváleny obě novely zákona o DPH poté, co byly vráceny Senátem. Jak technická novela, tak tzv. daňový balíček pak byly 21. prosince podepsány prezidentem a nic tak už nebránilo, aby ještě na poslední chvíli vyšly ve Sbírce zákonů jako zákony č. 500/2012 Sb. a 502/2012 Sb. Na poslední chvíli tak bylo potvrzeno zvýšení obou sazeb daně o 1 % na 15 % a 21 %, a to s účinností od 1. ledna Na co si dát pozor Kvůli změnám, jež přináší technická novela, se plátci musí připravit např. na to, že budou muset na webu finanční správy (http://cds.mfcr.cz) sledovat, zda jejich dodavatel není označen jako nespolehlivý plátce, nebo zda provádí úhradu na bankovní účet zveřejněný správcem daně u poskytovatele zdanitelného plnění. V opačném případě budou finančnímu úřadu ručit za nezaplacenou daň z daného zdanitelného plnění. V souvislosti se zveřejňováním bankovních účtů navíc vyvstává všem plátcům registrovaným do konce roku 2012 povinnost, aby nejpozději do oznámili správci daně všechna čísla účtů používaná pro ekonomickou činnost. Pokud by plátci chtěli určit ke zveřejnění jen některá z těchto čísel, resp. jejich zveřejnění odmítnout, musí tak učinit také v této lhůtě. V opačném případě budou zveřejněna čísla všech účtů uvedená plátcem v přihlášce k registraci. Vzhledem k této lhůtě by měla být čísla účtů plátců zveřejněna až a do této doby tedy nemůže být ručení příjemce plnění aplikováno. Další úskalí se týká změny stanovení délky zdaňovacího období. V roce, kdy byl plátce registrován, a v bezprostředně následujícím roce je nově zdaňovacím obdobím zásadně kalendářní měsíc. Jak se tato změna dotýká současných čtvrtletních plátců? V případě plátců registrovaných v roce 2011 a dříve nijak, ti zůstanou nadále kvartálními plátci daně. Plátce registrovaný v roce 2012, který splňuje podmínky pro volbu čtvrtletního zdaňovacího období a jehož zdaňovacím obdobím pro rok 2012 bylo kalendářní čtvrtletí, se podle přechodných ustanovení novely zákona může rozhodnout, že jeho zdaňovací období pro rok 2013 je i nadále kalendářní čtvrtletí. Tuto skutečnost je nicméně povinen oznámit správci daně, a to nejpozději do konce ledna 2013, jinak se stane automaticky měsíčním plátcem daně. Změny v oblasti fakturace Novelizace ustanovení týkajících se daňových dokladů jsou v převážné míře vyvolány implementací změn na úrovni evropské legislativy. Tyto změny rozšiřují využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů, což by mělo přispět ke snížení administrativní zátěže jak u podnikatelské sféry, tak i u správce daně. Novela stanoví, že s použitím daňového dokladu v elektronické podobě (tj. vystavením, předáním, zpřístupněním a uchováním po stanovenou dobu) musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. Jedná se o rozšíření povinnosti souhlasu, neboť dle dosavadního znění zákona musí příjemce plnění souhlasit pouze s jeho vystavením. Zákon o DPH však nijak nevymezuje vlastní způsob udělení tohoto souhlasu, a tato otázka je tak plně ponechána na účastnících obchodní transakce. Dále se ruší povinnost doplňovat údaje přímo na daňovém dokladu nebo zjednodušeném daňovém dokladu, neboť obsah daňových dokladů v listinné a elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uchovávání nezměněn. Povinnost doplnit některé údaje se přesouvá do evidence pro daňové účely. Navíc tím přestává platit i skutečnost, že datum doplnění údajů na daňovém dokladu je považováno za datum vystavení daňového dokladu. Tím bude vždy datum vystavení daňového dokladu uvedené vystavitelem na daňovém dokladu, jež představuje povinnou náležitost daňového dokladu i z hlediska Směrnice společném systému DPH v EU. Novela také zavádí následující konkrétní formulace, které by měly být používány na daňových dokladech: vystaveno zákazníkem, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, daň odvede zákazník, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. Nově bude možné použít zjednodušený daňový doklad při jakémkoliv způsobu úplaty, tedy i bezhotovostní. Bude zachován limit celkové částky za plnění na daňovém Stránka 6

7 dokladu ve výši Kč, ale tento typ dokladu bude vystavován na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, a nikoliv na požádání zákazníka. Nově jej navíc bude možné vystavit i v případech splátkového kalendáře, platebního kalendáře, souhrnného daňového dokladu a dokladu o použití. Bude vypuštěn zákaz vystavení zjednodušeného daňového dokladu v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu. Zákaz bude nicméně zachován u zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků. Novela stanoví, že u všech daňových dokladů, tzn. v listinné i elektronické podobě, musí být od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Věrohodností původu daňového dokladu je míněno zaručení totožnosti osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila. Čitelnost je zajištěna v případě, že je pro člověka možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení. To znamená, že daňový doklad je zobrazitelný tak, aby veškerý jeho obsah týkající se povinných náležitostí daňového dokladu stanovených v zákoně o DPH byl jasně čitelný a srozumitelný. Neporušeností obsahu se pak rozumí, že obsah daňového dokladu nebyl změněn. překročila stanovený obrat bez ohledu na to, zda podá žádost o registraci či nikoli. Pro plátce, kteří nevedou účetnictví, je významnou změnou skutečnost, že z 21 byl vypouštěn odstavec 2, který doposud umožňoval, aby tito plátci přiznali daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě, kdy přijali úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění. Došlo také ke zjednodušení v oblasti aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací. Určení, zda daná služba podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, totiž v praxi často znamenalo vynaložení nepřiměřeného úsilí. Proto byl do ustanovení 92e navržen nový odstavec 2, z něhož vyplývá, že v případě, kdy poskytovatel těchto služeb režim přenesení daňové povinnosti uplatní, tj. vystaví daňový doklad bez daně a uvede na něj údaj, že daň odvede zákazník, a příjemce plnění tento doklad akceptuje tím, že doplní výši daně ve své evidenci pro účely DPH, použije se právní fikce, že dané plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. V takovém případě nebude uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti zpochybnitelné ze strany správce daně. Vlastní způsob zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu je plně ponechán na volbě daňového subjektu. Konkrétní způsoby a příklady možností jejich zajištění budou upraveny v metodickém materiálu Generálního finančního ředitelství. Možnost převodu daňového dokladu z listinné podoby do elektronické bude nově rozšířena i o opačnou možnost převodu daňového dokladu z elektronické podoby do listinné. Další změny zákona o DPH v kostce Od nového roku navíc došlo k prodloužení doby, po jejímž uplynutí je převod staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně, na pět let. Plátce přitom nově může uplatnit daň i po uplynutí této doby. Novela dále přináší zkrácení doby mezi překročením obratu a okamžikem, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem o jeden měsíc. Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku se přitom stane plátcem od prvního dne druhého měsíce (doposud třetího) následujícího po měsíci, ve kterém Stránka 7

8 3. Ostatní změny v legislativě Daň z převodu nemovitostí Počínaje rokem 2013 se zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí z 3 % na 4 %. Zvýšení sazby daně se však dle přechodných ustanovení aplikuje na transakce s nemovitostmi po datu účinnosti novely, tedy po 1. lednu V případě prodeje nemovitosti realizovaného v roce 2012, kdy zároveň byl zapsán i vklad práva do katastru nemovitostí, se nadále uplatní sazba daně ve výši 3 %, přestože daňové řízení proběhne až v roce 2013 (tj. mimo jiné vznikne povinnost podat daňové přiznání, dojde k vyměření daně atd.). Zrušení stropu pro zdravotní pojištění Pro roky 2013 až 2015 je zrušen maximální vyměřovací základ zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných pro placení veřejného zdravotního pojištění. Maximální vyměřovací základ naopak zůstává v případě sociálního pojištění. Zvýšení limitu pro osvobozené příspěvky zaměstnavatele na produkty tzv. spoření na stáří Od 1. ledna se navyšuje částka osvobozených příspěvků zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění či soukromé životní pojištění z úhrnné částky Kč na částku Kč ročně. Stránka 8

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO171

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému 1 Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.). Jako orgány Finanční správy ČR jsou

Více

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy?

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Základním prvkem důchodového spoření ve II. pilíři je zavedení elektronické komunikace zaměstnavatelů se správcem pojistného,

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_14_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Daňové doklady: písemnost, která může mít podobu listinnou nebo

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více