Opat André Louf rozlišuje ve své knize La gráce peut davantage (Milost zmůže víc) tři formy působení duchovního průvodce: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opat André Louf rozlišuje ve své knize La gráce peut davantage (Milost zmůže víc) tři formy působení duchovního průvodce: 1"

Transkript

1 PASTORAČNÍ VZTAH Vztah mezi duchovním průvodcem a penitentem není jednoznačnou záležitostí. Penitent má právo dovolit doprovázejícímu, aby ovlivňoval jeho život různou měrou. Role doprovázejícího se mění také v závislosti na tom, zda ve vztahu ke svému svěřenci plní nějaký úřad, či nikoli. Tři různé způsoby Opat André Louf rozlišuje ve své knize La gráce peut davantage (Milost zmůže víc) tři formy působení duchovního průvodce: 1 1. První způsob se v současnosti užívá nejčastěji na Západě a lze jej nazvat duchovním poradenstvím. Předpokládá naprosto svobodnou volbu toho, kdo vyhledává radu - volbu, jež nikdy není definitivní, neboť poradce lze změnit v kterémkoli okamžiku. Sama volba také vůbec nemusí být čím si absolutně výjimečným: přestože je zcela na místě varovat před využíváním služeb více duchovních poradců zároveň, nevylučuje se využití příležitostné konzultace u někoho jiného. V ženských kontemplativních klášterech jsou zmíněné vztahy víceméně institucionalizovány tím, že jsou sestrám určení dva zpovědníci (tak to kdysi bylo zakotveno v kanonickém právu a dodnes se tohoto postupu užívá): řádný zpovědník, který často funguje zároveň jako duchovní rádce, a mimořádný, který dochází do kláštera několikrát do roka, jehož však lze také požádat o radu. Obvykle to funguje bez větších potíží. Svatá Terezie z Avily velice dbala na to, aby svým sestrám umožnila požádat o radu skutečně duchovní a vzdělané kněze. Sama těž využívala nabízející se možnosti, jakmile někdo takový navštívil její klášter. Neustále zdůrazňovala důležitost kompetentních rádců, a dokonce dala podnět k založení mužské větve reformovaného Karmelu právě z toho důvodu, aby mohla svým sestrám zprostředkovat náležité duchovní vedení. Za těchto okolností není ve hře bezprostřední poslušnost penitenta vůči doprovázejícímu: v žádném případě poslušnost závazná, přestože proces přirozeně probíhá tak, že je dotyčný penitent žádající o radu ochoten řídit se radami toho, kdo je udílí, a obrací se na něho s důvěrou. V katolické církvi i v dalších křesťanských církvích, v nichž jsou kněží správci svátosti smíření, je důležité, aby jak oni sami, tak i jejich svěřenci dokázali odlišovat úlohu kněze jakožto zpovědníka od úlohy duchovního doprovázejícího. Pokání udělené zpovědníkem je samozřejmě třeba v poslušnosti vykonat. Kněz by se ale neměl domnívat, že si ho dotyčný automatický zvolil za duchovního vůdce pouze pro to, že se u něho několikrát vyzpovídal. Klást hned při první zpovědi množství otázek takovým způsobem, jako by už bylo nabíledni, že se k nám penitent znovu vrátí a že u nás hledá duchovní doprovázení, je nediskrétní a naivní. Duchovní rádce nepohlíží na své svěřence jako na své děti nebo poddané: spíše je průvodcem na cestě, a ten, kdo ho prosí o radu, mu - vzhledem k jeho znalostem a zkušenostem - dává důvěru. 2. Druhý způsob lze nazvat duchovní pedagogikou. Člověku se okamžitě vybaví novicmistr nebo novicmistrová v řeholním společenství. Termín pak lze vztáhnout též na katechety. V tomto případě má doprovázející jasně stanovený úkol: připravit na řeholní sliby, uvést do určité spirituality a formovat křesťanskou osobnost na základě učení víry. Zmíněný 1 André Louf. Ln gráce peut davantage, Desclée de Brouwer, Paříž 1992, str

2 vztah je typický pro učedníka a mistra. Je časově omezen: jakmile je úkol splněn a přednášky odpřednášeny, každý se vydá svou cestou. Duchovnímu rádci je věnována důvěra kvůli jeho osobní přitažlivosti, zatímco duchovnímu pedagogovi se prokazuje podřízenost vzhledem k jeho úřadu. Úloze duchovního pedagoga je třeba zpravidla dávat přednost před všemi ostatními vztahy. Kněží a rádci by si tuto prioritu měli uvědomovat a vystříhat se jakýchkoli konfliktů. Jsou-li zpovědníky v nějaké řeholní komunitě a přitom často a rádi podléhají pokušení odporovat novicmistrovi nebo novicmistrové, uchyluji se tím k lacinému způsobu sebeobrany a penitentům nijak neposlouží. Vyučování vyžaduje důslednost, má-li přinést skutečný užitek. Pokud si žák tuto potřebu uvědomí, v pozdější době si vždycky může poopravit nebo zkorigovat to, co mu mistr předával. 3. Do třetice lze konečně hovořit o duchovním otci v úzkém smyslu slova. Na vztahy tohoto typu narážíme především ve východní tradici. Těžiště zmíněného pouta netvoří vůdcovy schopnosti, nýbrž pokora a důvěra vedeného, a to nikoli především k osobě doprovázejícího, nýbrž k Bohu, jenž - smíme-li to tak říct odměňuje penitentovu pokoru tím, že mu prostřednictvím vůdcových slov dává duchovně růst. V tomto tvrzení lze nalézt pravdivé jádro. Bůh umožňuje, aby vše sloužilo k dobru těm, kdo v něho skládají důvěru. Posune-li se ovšem vztah důvěry především (a až do krajnosti) na osobu doprovázejícího, a nikoli už na Boha, může na konec odsunout penitentův vlastní úsudek a názor až na druhý plán. Jistě nám v této souvislosti přichází na mysl slib poslušnosti. Přestože v životopisech svatých nalézáme příklady zdařilého naplnění slibu poslušnosti, domnívám se, že je třeba bránit se před souhlasem s přijetím takového slibu jen na přání někoho druhého. Neexistuje přece žádná záruka, že duchovní otec nebo duchovní matka vždycky neomylně zprostředkovává Boží vůli. V pravoslaví se někteří dostávají až do extrému, v němž tvrdí, že je třeba zachovat věrnost svému duchovnímu otci a poslechnout ho i v případě, kdy bije do očí jeho hříšné jednání. V západní církvi se více zdůrazňuje role vlastního úsudku, i když z druhé strany občas také až příliš. Domnívám se však, že pastorační vztah je v ní vyváženější a zdravější, protože v něm penitent nese také svůj díl odpovědnosti a rady doprovázejícího přijímá s rozlišováním. Něčím zcela jiným je ovšem složit slib poslušnosti v rámci nějakého řeholního společenství: tehdy se slibuje podle řeholních pravidel a stanov kladoucích jednotlivci v jeho pravomocích naprosto jasné hranice. Svěřit vlastní život bez jakýchkoli výhrad do rukou druhého člověka může naproti tomu znamenat i pokoušení Boha. Ježíš důrazně prohlašuje, že jsme všichni bratry a že nikoho na zemi nemáme nazývat otcem (srov. Mt 23,8-9). Ne lze to chápat tak, že by v každém vztahu měla být přítomna vzájemná odpovědnost partnerů? Boží vedení každého jednotlivce vždycky znamená sou činnost přijímání dobrých rad zvnějšku (vůdce, dobrá četba) a pečlivého naslouchám vnitřnímu hlasu. Blízkost o odstup Ve vztahu duchovního rádce a vedeného je vždycky nejtěžší uchovat si rovnováhu mezi blízkostí a odstupem. Je naprosto samozřejmé, že se mezi průvodcem a penitentem postupně vytváří blízký osobní vztah, ale není třeba se toho nijak obávat. Samo slovo penitent napovídá, že svému pastýři důvěřujeme a že se mu odvažujeme svěřit i ty nejosobnější životní záležitosti. Takovou důvěru může probudit pouze blízký a otevřený vzájemný vztah. Je přece naprosto přirozené, že projevujeme své sympatie tomu, kdo nám věnuje svou důvěru. 2

3 Naštěstí jsou ty tam doby, kdy měl duchovní rádce zůstat zcela neosobní. Pouhé žonglování abstraktními pravidly ale nepřináší mnoho užitku. O tom se dost a dost načteme v knihách. Druhému člověku mnohem více pomůže to, co z osobnosti duchovního doprovázejícího vyzařuje - což ovšem předpokládá určitou dávku otevřenosti. Duchovní průvodce musí být schopen dát kus ze sebe, měl by být s to hovořit v určitých situacích o vlastních zkušenostech, a to jak kladných, tak i záporných. Bude-li sám sebe stavět na piedestal jakožto dokonalého a nedostižného vůdce, zjevně tím druhého příliš nepovzbudí. Mnohem více zato dosáhne tím, že mu bude občas vyprávět o své osobní cestě. Doprovázející by měl projevovat svou oddanost těm, kteří mu věnovali svou důvěru, aby mohli v ní mat, že si jich skutečně váží. Nelze vést někoho z pouhé povinnosti. Duchovní rozhovor není pouze nějakou činností, nýbrž i lidským vztahem. Kdo přichází s prosbou o radu, dokáže se otevřít teprve v okamžiku, kdy začne vnímat, že ten, kdo rady udílí, do vztahu osobně vstupuje, svého penitenta upřímně miluje a váží si ho. Jakmile zpovědník udílí rozhřešení, jedná in persona Christi (jménem Krista a v jeho zastoupení). Jenže duchovní doprovázející jedná navíc in persona propria (vlastním jménem): sdílí vlastní zkušenosti. Je zcela normální, že se dobrý duchovní vůdce těší vážnosti a lásce svého svěřence. Svatá Terezie z Avily o tom hovoří v Cestě k dokonalosti, kterou napsala pro své sestry. Duše oddané modlitbě ho (zpovědníka) považují za svatého, který chápe jejich jednáni, oblíbí si ho... Milujete-li ho, klidně ho milujte. Vždyť máme-li rády toho, kdo nám prokazuje nějakou hmotnou službu, proč bychom neměly mít rády toho, kdo se tak namáhá, aby naše duše prospívala! Je-li zpovědník světec, který miluje duchovní život, a my zakoušíme, jak jeho horlivost prospívá naší duši, pak si myslím, že láska k němu je prostředek, abychom víc postoupily k dokonalosti. Vzhledem K naší slabosti nám tato náklonnost podivuhodně pomáhá vykonat velké věci v Boží službě. Jakmile jsme však nahlas vyslovili tato slova, okamžitě je třeba dodat, že na druhé straně musí existovat také určitý odstup. Ten k lásce podstatně patří, má-li být skutečně láskou; střeží totiž svobodu druhého člověka a vždycky je syntézou blízkosti i odstupu. Doprovázející nemůže penitenty poutat na svou osobu a nesmí připouštět, aby se oni vázali na něho. Jediným důvodem jeho existence je vést svěřence blíže k Bohu. Jeho ukazováček má ukazovat na Pána. Přestože toto všechno dodržuje, může si být jist, že se vždycky najde někdo, kdo projeví více zájmu o jeho ukazováček než o směr, jímž ukazuje. Toto riziko je zvláště patrné v případě, jsou-li doprovázející a penitent různého pohlaví. Přirozená přitažlivost k opačnému pohlaví - Bohem stvořenému a ve své podstatě dobrému - může ovlivňovat pastorační vztah až natolik, že bude na překážku jeho pravému smyslu. Může se tak stát, je-li o radu požádána žena, a - nejčastěji - vyhledává-li žena duchovní doprovázení u mužů. Žena má ze svého založení větší sklon poutat se k druhému člověku. Tato tendence je nedílnou součástí její velikosti, existuje-li ovšem v patřičném kontextu. Může však pro ni samu i pro muže představovat past, nepracují-li oba vědomě na vlastní osobnosti. Jakmile si doprovázející všimne, že se žena ve svých myšlenkách až příliš často zaobírá jeho osobou, začne-li hovořit o své veliké lásce a o tom, že se jí o něm zdá, zachová se doprovázející navýsost rozumně, udrží-li si určitou rezervovanost. Penitentka mu například řekne: Tys mi tolik pomohl v mém modlitebním životě, a já tě vlastně ani po řádně neznám. Kdybych tě nepotkala, šla bych ke dnu. Jsi tím nejdůležitějším člověkem v mém životě a zdá se mi, že bychom si měli trochu více popovídat o našem vztahu a blíže se poznat. Je naprosto jasné, že v tomto případě se doprovázení zcela minulo svým cílem, protože důraz se klade více na vztah k doprovázejícímu než k Bohu. Na duchovního průvodce tu čeká nelehký úkol: nepodlehnout přirozené touze stát se středem obdivu, což je past, do niž se muž nechá velice 3

4 snadno vlákat. On však má právě zde projevit pevnost, o níž jsme už hovořili, ovšem pevnost jemnou. Brutální odmítnutí člověka, který právě svému zpovědníkovi vyznal, jak mnoho v jeho životě znamená, může mít katastrofální důsledky. Onen dotyčný totiž snad poprvé v životě potkal někoho, komu dokázal skutečně důvěřovat a jímž se cítil milován. Pokud doprovázející v takovém případě netaktně a chladně odstrčí lásku druhého a pustí ho k vodě, může mu zasadit rány, které se už nikdy nepodaří vyhojit. Odstup duchovního průvodce nesmí u penitenta vyvolávat pocit, že byl znovu odmítnut. Má naopak jasně signalizovat, že jeho péče a láska trvá dál a že jeho odstup neznamená její konec, ale naopak růst. Takové spojení blízkosti a odstupu napomáhá lidské mu zrání. Odstup je žádoucí také v případě, kdy penitent vyžaduje pro sebe příliš mnoho času a žije v domnění, že je jediným člověkem, který potřebuje péči a pozornost, anebo kdy píše jeden dopis za druhým, aniž by vzal v úvahu omezené možností svého zpovědníka. Doprovázející si v takovém případě vy tvořením poněkud většího odstupu zaručuje záchovný prostředek pro sebe, a svého penitenta tím navíc učí ohleduplnosti k druhým. Přenos a protipřenos Nelze hovořit o pastoračním vztahu, aniž bychom se několika slovy nezmínili o mechanismu přenosu a protipřenosu. Na tento jev upozornil především Freud, ačkoliv sám tento fenomén byl znám už dříve. Freud zjistil, že jeho pacienti na něho přenášeli nebo projektovali emoce, které v dětství chovali ke svým rodičům. Měl-li klient autoritativního otce, i ve svém pozdějším životě narážel na tohoto autoritativního otce vždycky, když navázal kontakt s jakoukoli formou autokracie. Pokaždé pak prožíval tytéž pocity strachu a bez mocného vzteku. Šlo-li skutečně o případ potlačených emocí, tedy takových, které nemohl nebo ne dokázal v dětství vyjádřit, projevily se (pokud se vůbec dostaly ke slovu) s mimořádnou intenzitou a silou. Ten, kdo v dětství nedostal od své matky dost lásky, bude o ni po celý svůj život žebrat. V každém setkání bude mlčky nebo i slovy prosit: Měj mě rád! Freud si uvědomoval, že tohoto pacientova přenosu na terapeuta lze při léčbě dobře využít, protože emoce, které se při něm dostávají ke slovu, mají kořeny v minulosti. Tak může přenos překlenout prostor mezi přítomným okamžikem a bolestiplnou minulostí. Prostřednictvím přenosu lze pronikat do minulosti a vyvolat ji ve vědomí. Vzniká tím šance ji ovlivnit, a v nejlepším případě i uzdravit. To však klade na terapeuta požadavek veliké zkušenosti. Vždyť i on má svá psychická zranění, a možná i on v dětství prožil traumata, jež se mohou snadno stát příčinou uvedené schematické reakce. Měl-li on sám autoritativního otce, rozpozná ho i ve svém agresivním pacientovi. V takovém případě hovoříme o protipřenosu. Pokud on sám v dětství zakusil jen málo lásky, vzniká u něho riziko, že začne příliš ukvapeně odpovídat na potřebu lásky svého pacienta, čímž ho k sobě připoutá. Je mimořádně důležité, aby si terapeut uvědomoval své frustrace, a tím od nich získal potřebný odstup. Je třeba, aby se terapeut choval neutrálně (což rozhodně neznamená chladně) a aby byl dostatečně svobodný od sebe samého, atak dokázal přenos přijmout. Vždyť přece jde o jeho pacienta, a nikoli o něho samého. Pokud se terapeut hněvá, obviňuje-li ho pacient z tyranství, a oplácí mu toutéž mincí, celou věc tím jenom zhoršuje. Akceptuje-li ovšem, že mu pacient přisuzuje určitou roli (např. autoritativního otce), avšak brání se ji přijmout, je na místě položit si otázku PROČ. Miluje-li skutečně svého pacienta, chce pro něho dobro a snaží se mu pomoci, aby dokázal dotyčný vykročit z bludného kruhu stále se opakujících schematických reakcí. Pokud ho pacient nenávidí, neodpovídá mu nenávistí, ale nakolik je to možné, uchová si pokoj a nevzrušuje se. Když mu pacient naopak projevuje svou lásku, nevztahuje ji výlučně na sebe a neodpovídá na ni týmž způsobem. Jeho odpovědi má být láska mnohem hlubší, která nespoutává, nýbrž naopak 4

5 osvobozuje. Tak terapeut dokazuje nejen slovy, ale celou svou bytosti, že existuje ještě jiná možnost než ta, kterou si zvolil jeho pacient, a že není třeba vylévat si na něm žluč anebo ho úplně vysát, nýbrž že je naopak možné vytrvat ve vztahu - a to v hlubokém a osvobozujícím. Tak může dotyčnému pomoci prorazit bludný kruh chybných vztahů k ostatním a způsobit, že se začne chovat zralým způsobem. To všecko se týká stejnou měrou duchovního doprovázejícího. Ten svěřencův přenos sice akceptuje, ale brání se přijmout roli, kterou od něho penitent očekává. Dá-li duchovnímu průvodci najevo svou lásku, ten ji nemusí okamžitě drsně a kategoricky odmítnout, protože by to vedlo jen k další mu svěřencovu zranění. Může naopak lásku pokojně přijmout se slovy: Děkuji! Tvá náklonnost mě těší a dojímá. Ale jak je to s tvou modlitbou? Stalo se v tom směru něco od našeho posledního rozhovoru? Tím se pokouší navrátit penitenta k původní záležitosti, jíž je v případě duchovního vedení vždycky vztah k Bohu. Nelze popírat, že může vzniknout i jasný a hluboce křesťanský přenos, který se v podstatě týká tajemství Vtělení. V sobě navzájem a především v osobách kněží vidíme Ježíše Krista. Ten sám přece prohlašuje: Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal (Lk 10,16). Udržuje-li si průvodce zdravý úsudek, nemůže dojít k přenosu lásky a důvěry k Pánu na toho, kdo ho pouze zastupuje. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše ( ) psala své sestře Pavlíně o své první svaté zpovědi, kterou prožila, když jí nebylo ještě ani sedm let: Jak pečlivě jste mě připravovala! Říkala jste mi, že nebudu vyznávat své hříchy člověku, ale Pánu Bohu. Byla jsem o tom doopravdy přesvědčena, proto jsem se vyzpovídala s velkou vírou, a dokonce jsem se vás ptala, jestli nemusím říct P. Ducellierovi, že ho z celého srdce miluji, poněvadž v jeho osobě budu mluvit s Pánem Bohem. Přátelství Lze si vůbec představit, že by mezi duchovním doprovázejícím a jeho penitentem vznikl hluboký přátelsky vztah, aniž by byl svazující, ale naopak osvobozující k plnějšímu životu právě díky tomu, že je člověk více sám sebou, sdílí-li se o všecko s druhým? V tom případě užívám výrazu přátelství v jeho bohatém a plném významu: jde o vztah, v němž jsou oba partneři vzájemně jeden pro druhého do značné míry transparentní. Netřeba popírat, že takové vztahy existovaly a existují. Připomeňme si svatého Františka Saleského a svatou Janu de Chantal, svatou Terezii z Avily a P. Graciána anebo spíše místně než časově (13. stol.) blízký vztah Petra z Dacie s Kristinou ze Stommelnu. Pokud taková přátelství existovala v minulosti, znamená to, že musí být reálná i dnes. V díle Temná noc popisuje svatý Jan od Kříže, jakým způsobem může takové přátelství existovat, a zároveň uvádí jednoznačná kritéria, podle nichž jsme s to posoudit, zda je vztah přátelství dobrý: Někteří z těchto lidí posbírají na duchovní cestě zalíbení v jiných osobách; což se častokrát rodí ze smyslnosti, a ne z ducha; a že je to tak, se pozná podle toho, že s uvědomováním si tohoto zalíbení zároveň nevzrůstá vědomí Boha a láska K němu, ale výčitky svědomí. Neboť když je zalíbení čistě duchovní, jak roste, roste s nim i vroucnost vůči Bohu a čím více se upevňuje, tím víc se upevňuje i oddanost Bohu a touha po Bohu a tím, že roste v jednom, roste i v druhém; neboť toto je vlastni Božímu Duchu, že dobrému dává vzrůst s dobrým, protože je zde připodobnění a shoda. Jak už jsem uvedl, iniciativa k prohloubení vztahu vychází často ze strany penitenta. Ten může pro žívat hlubokou lásku ke svému duchovnímu rádci a touží získat na ni odpověď. 5

6 Doprovázející musí být v takové situaci naprosto upřímný a s ohledem na penitentovy potřeby (anebo proto, aby ho nezklamal) nesmí projevovat jmou lásku, než kterou v Sobě skutečně má. Měl by být bdělý zvláště ve vztahu k osobě opačného pohlaví hledající duchovní radu a neměl by připustit, aby se dal naivně zaplést do emocí druhé strany. Je velmi pravděpodobné, že v něm svěřencovy emoce vyvolají jasnou odezvu: jeho úkolem však je uchovat si dostatečný odstup a ovládnout se natolik, aby se jimi nedal vláčet. Pro úkol duchovního vedení je zralý pouze ten, kdo dává absolutní přednost Bohu a zároveň si přitom plně uvědomuje, že jeho vztah k penitentům nemá žádný jiný cíl než vést je k bohatšímu vztahu s Bohem. Je-li rádcem muž žijící v celibátu, jak je tornu v případě katolických kněží, bývá při emocionálních projevech žen častokrát mnohem naivnější než muž žijící v manželství. Ženatý muž žijící ve šťastném manželství a prožívající hluboký vztah ke své partnerce si uchovává přirozenou rovnováhu v oblasti vlastních citů. Je pro něho naprosto samozřejmé (a tak tomu má v každém případě být), že věrnost manželce je předpokladem udržení určitého odstupu k ostatním ženám, které se mu svěřují. U těch, kteří si zvolili celibát, není emocionální život harmonizován tak hmatatelným způsobem. Ovšem jak pro toho, kdo žije v manželství, tak pro celibátníka je pro správný způsob vztahu k penitentům určující právě věrnost vlastnímu povolání. Prožíváme-li občas celibát jako oběť velice bolestně, je to normální. Nelze v něm žit bez určité dávky utrpení. Přestože žijeme v Boží blízkosti s touhou, aby on byl naší velikou radostí, mohou se dostavit okamžiky, v nichž zatoužíme po intimitě a něze, jaké poskytuje vydařené manželství. Celibát nijak nemění naši lidskou přirozenost. Bylo by podivné, a dokonce nenormální, kdybychom nikdy nepocítili určitou vrozenou touhu po ženě, již muž chová v srdci. Podléhat této přitažlivostí, pěstovat si ji anebo v ní setrvávat by ovšem bylo chybou. Takový pocit nebo touha je v každém případě pozváním k obnově našich slibů, k opakování našeho prvotního ANO, které jsme dali Ježíši Kristu a církvi, k novému prožíváni naší prvotní lásky (srov. Zj 2,4). Vzpomeňte si na minulé doby, kdy se vám dostalo světla, jak jste museli mnoho zápasit a trpět... Soucitně jste pomáhali uvězněným a s radostí jste snesli, když samí jste byli oloupeni o svůj majetek, nebo věděli, že máte majetek lepší a trvalý (Žid 10,32.34). Dotírající pocit osamělostí chápeme jako příležitost nejen k přijetí, ale k dobrovolnému přijetí této samoty, a dokonce jako výzvu, abychom si ji zamilovali, protože nám pak umožňuje totální a nerozdělenou lásku ke Kristu. Opravdu nejsme sami. Pocit samoty by se pokaždé měl stát odrazovým můstkem ke skutečnosti, a tou je fakt, že Pán je nám vždycky nablízku. Bude ostatně moudré, zůstaneme-li realisty a nebudeme-li v sobě hýčkat naivní sny o tom, že manželství absolutně vylučuje samotu. Velikým utrpením manželů totiž často bývá právě pocit osamělostí. Pro duchovního doprovázejícího žijícího v manželství může být obětí to, že jedinečný manželsky vztah vylučuje možnost vstoupit do totálního duchovního přátelství s někým, s nímž eventuálně prožívám hlubší duchovní souznění než se svým manželským partnerem. Život už je ale takový, a abychom jej dokázali žít skutečně lidsky, musíme zvolit jedno a druhého se zříct. U celibátníka, který se zřekl tepla domácího krbu a každodenní opory v blízkosti ženy, může duchovní vztah dosáhnout větší hloubky a dokonalejší odevzdanosti. Takový vztah či přátelství nelze vyhledávat nebo vyvolávat: jde totiž o dar, jímž Bůh často zahrnuje toho, kdo ho celým srdcem hledá. Tento dar navíc může nést plody před Pánem pouze tehdy, nežádají-ii vněm oba partneři nic jiného než právě jeho. Někteří celibátníci nikdy plně neakceptovali a nepřijali svou samotu, což má často za následek jejich příkrost a občas určitou zahořklost. Pak je ovšem velice těžké předávat 6

7 někomu Boží lásku. Kdo však pochopil smysl samoty celibátu, dokáže si ji zamilovat a děkovat za ni. Nebyl-li někdo ve svém celibátu a jeho samotě šťastný, bude se chovat velice nerozvážně, naváže-li hlubší vztah k druhému člověku. Nejčastěji tu jde o únik. K tomuto typu přátelství ale dozrává člověk zpravidla teprve po dlouhých letech života ve šťastné samotě. Kazatel říká, že všecko má svůj čas na všechno musí byt vhodná doba Zásadní a rozhodující pravidlo, jímž se má duchovní průvodce řídit je být bdělý a rozvážný tak aby v žádném případě nevyhledával u penitentů ze své strany uspokojení a aby si uvědomoval, jak rafinované cestičky je schopno si najít jeho vlastní sobectví. V duchovním vedení nejde nikdy o čest anebo o duchovní pokroky doprovázejícího, ale výhradně o růst jeho svěřenců v Bohu. 7

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun Sebezkušenostní závěrečná práce Název práce: Můj osobnostní posun Tam, kde cítím, že byl začátek píše se rok 2005, je mi 31 let, jsem tři roky ženatý, dva roky v nové práci, po té co jsem přestoupil z

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas.

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas. 2. 10. 2013 Vážení, dne 2.8.2013 jsem na olomoucké pobočce společnosti Gigacomputer reklamoval výrobek Sony Vaio VPC-SB1B9E/B, který jsem zde zakoupil dne 4.12.2012. Byl mi vystaven příjmový protokol č.135200537.

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

6. Co pro Vás znamená povolání ke

6. Co pro Vás znamená povolání ke Milí farníci! 4. neděle velikonoční je světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Chceme Vám vyjádřit svou vděčnost za Vaše modlitby na tento úmysl a povzbudit Vás slovy těch, kteří od Krista neodešli

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více