Opat André Louf rozlišuje ve své knize La gráce peut davantage (Milost zmůže víc) tři formy působení duchovního průvodce: 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opat André Louf rozlišuje ve své knize La gráce peut davantage (Milost zmůže víc) tři formy působení duchovního průvodce: 1"

Transkript

1 PASTORAČNÍ VZTAH Vztah mezi duchovním průvodcem a penitentem není jednoznačnou záležitostí. Penitent má právo dovolit doprovázejícímu, aby ovlivňoval jeho život různou měrou. Role doprovázejícího se mění také v závislosti na tom, zda ve vztahu ke svému svěřenci plní nějaký úřad, či nikoli. Tři různé způsoby Opat André Louf rozlišuje ve své knize La gráce peut davantage (Milost zmůže víc) tři formy působení duchovního průvodce: 1 1. První způsob se v současnosti užívá nejčastěji na Západě a lze jej nazvat duchovním poradenstvím. Předpokládá naprosto svobodnou volbu toho, kdo vyhledává radu - volbu, jež nikdy není definitivní, neboť poradce lze změnit v kterémkoli okamžiku. Sama volba také vůbec nemusí být čím si absolutně výjimečným: přestože je zcela na místě varovat před využíváním služeb více duchovních poradců zároveň, nevylučuje se využití příležitostné konzultace u někoho jiného. V ženských kontemplativních klášterech jsou zmíněné vztahy víceméně institucionalizovány tím, že jsou sestrám určení dva zpovědníci (tak to kdysi bylo zakotveno v kanonickém právu a dodnes se tohoto postupu užívá): řádný zpovědník, který často funguje zároveň jako duchovní rádce, a mimořádný, který dochází do kláštera několikrát do roka, jehož však lze také požádat o radu. Obvykle to funguje bez větších potíží. Svatá Terezie z Avily velice dbala na to, aby svým sestrám umožnila požádat o radu skutečně duchovní a vzdělané kněze. Sama těž využívala nabízející se možnosti, jakmile někdo takový navštívil její klášter. Neustále zdůrazňovala důležitost kompetentních rádců, a dokonce dala podnět k založení mužské větve reformovaného Karmelu právě z toho důvodu, aby mohla svým sestrám zprostředkovat náležité duchovní vedení. Za těchto okolností není ve hře bezprostřední poslušnost penitenta vůči doprovázejícímu: v žádném případě poslušnost závazná, přestože proces přirozeně probíhá tak, že je dotyčný penitent žádající o radu ochoten řídit se radami toho, kdo je udílí, a obrací se na něho s důvěrou. V katolické církvi i v dalších křesťanských církvích, v nichž jsou kněží správci svátosti smíření, je důležité, aby jak oni sami, tak i jejich svěřenci dokázali odlišovat úlohu kněze jakožto zpovědníka od úlohy duchovního doprovázejícího. Pokání udělené zpovědníkem je samozřejmě třeba v poslušnosti vykonat. Kněz by se ale neměl domnívat, že si ho dotyčný automatický zvolil za duchovního vůdce pouze pro to, že se u něho několikrát vyzpovídal. Klást hned při první zpovědi množství otázek takovým způsobem, jako by už bylo nabíledni, že se k nám penitent znovu vrátí a že u nás hledá duchovní doprovázení, je nediskrétní a naivní. Duchovní rádce nepohlíží na své svěřence jako na své děti nebo poddané: spíše je průvodcem na cestě, a ten, kdo ho prosí o radu, mu - vzhledem k jeho znalostem a zkušenostem - dává důvěru. 2. Druhý způsob lze nazvat duchovní pedagogikou. Člověku se okamžitě vybaví novicmistr nebo novicmistrová v řeholním společenství. Termín pak lze vztáhnout též na katechety. V tomto případě má doprovázející jasně stanovený úkol: připravit na řeholní sliby, uvést do určité spirituality a formovat křesťanskou osobnost na základě učení víry. Zmíněný 1 André Louf. Ln gráce peut davantage, Desclée de Brouwer, Paříž 1992, str

2 vztah je typický pro učedníka a mistra. Je časově omezen: jakmile je úkol splněn a přednášky odpřednášeny, každý se vydá svou cestou. Duchovnímu rádci je věnována důvěra kvůli jeho osobní přitažlivosti, zatímco duchovnímu pedagogovi se prokazuje podřízenost vzhledem k jeho úřadu. Úloze duchovního pedagoga je třeba zpravidla dávat přednost před všemi ostatními vztahy. Kněží a rádci by si tuto prioritu měli uvědomovat a vystříhat se jakýchkoli konfliktů. Jsou-li zpovědníky v nějaké řeholní komunitě a přitom často a rádi podléhají pokušení odporovat novicmistrovi nebo novicmistrové, uchyluji se tím k lacinému způsobu sebeobrany a penitentům nijak neposlouží. Vyučování vyžaduje důslednost, má-li přinést skutečný užitek. Pokud si žák tuto potřebu uvědomí, v pozdější době si vždycky může poopravit nebo zkorigovat to, co mu mistr předával. 3. Do třetice lze konečně hovořit o duchovním otci v úzkém smyslu slova. Na vztahy tohoto typu narážíme především ve východní tradici. Těžiště zmíněného pouta netvoří vůdcovy schopnosti, nýbrž pokora a důvěra vedeného, a to nikoli především k osobě doprovázejícího, nýbrž k Bohu, jenž - smíme-li to tak říct odměňuje penitentovu pokoru tím, že mu prostřednictvím vůdcových slov dává duchovně růst. V tomto tvrzení lze nalézt pravdivé jádro. Bůh umožňuje, aby vše sloužilo k dobru těm, kdo v něho skládají důvěru. Posune-li se ovšem vztah důvěry především (a až do krajnosti) na osobu doprovázejícího, a nikoli už na Boha, může na konec odsunout penitentův vlastní úsudek a názor až na druhý plán. Jistě nám v této souvislosti přichází na mysl slib poslušnosti. Přestože v životopisech svatých nalézáme příklady zdařilého naplnění slibu poslušnosti, domnívám se, že je třeba bránit se před souhlasem s přijetím takového slibu jen na přání někoho druhého. Neexistuje přece žádná záruka, že duchovní otec nebo duchovní matka vždycky neomylně zprostředkovává Boží vůli. V pravoslaví se někteří dostávají až do extrému, v němž tvrdí, že je třeba zachovat věrnost svému duchovnímu otci a poslechnout ho i v případě, kdy bije do očí jeho hříšné jednání. V západní církvi se více zdůrazňuje role vlastního úsudku, i když z druhé strany občas také až příliš. Domnívám se však, že pastorační vztah je v ní vyváženější a zdravější, protože v něm penitent nese také svůj díl odpovědnosti a rady doprovázejícího přijímá s rozlišováním. Něčím zcela jiným je ovšem složit slib poslušnosti v rámci nějakého řeholního společenství: tehdy se slibuje podle řeholních pravidel a stanov kladoucích jednotlivci v jeho pravomocích naprosto jasné hranice. Svěřit vlastní život bez jakýchkoli výhrad do rukou druhého člověka může naproti tomu znamenat i pokoušení Boha. Ježíš důrazně prohlašuje, že jsme všichni bratry a že nikoho na zemi nemáme nazývat otcem (srov. Mt 23,8-9). Ne lze to chápat tak, že by v každém vztahu měla být přítomna vzájemná odpovědnost partnerů? Boží vedení každého jednotlivce vždycky znamená sou činnost přijímání dobrých rad zvnějšku (vůdce, dobrá četba) a pečlivého naslouchám vnitřnímu hlasu. Blízkost o odstup Ve vztahu duchovního rádce a vedeného je vždycky nejtěžší uchovat si rovnováhu mezi blízkostí a odstupem. Je naprosto samozřejmé, že se mezi průvodcem a penitentem postupně vytváří blízký osobní vztah, ale není třeba se toho nijak obávat. Samo slovo penitent napovídá, že svému pastýři důvěřujeme a že se mu odvažujeme svěřit i ty nejosobnější životní záležitosti. Takovou důvěru může probudit pouze blízký a otevřený vzájemný vztah. Je přece naprosto přirozené, že projevujeme své sympatie tomu, kdo nám věnuje svou důvěru. 2

3 Naštěstí jsou ty tam doby, kdy měl duchovní rádce zůstat zcela neosobní. Pouhé žonglování abstraktními pravidly ale nepřináší mnoho užitku. O tom se dost a dost načteme v knihách. Druhému člověku mnohem více pomůže to, co z osobnosti duchovního doprovázejícího vyzařuje - což ovšem předpokládá určitou dávku otevřenosti. Duchovní průvodce musí být schopen dát kus ze sebe, měl by být s to hovořit v určitých situacích o vlastních zkušenostech, a to jak kladných, tak i záporných. Bude-li sám sebe stavět na piedestal jakožto dokonalého a nedostižného vůdce, zjevně tím druhého příliš nepovzbudí. Mnohem více zato dosáhne tím, že mu bude občas vyprávět o své osobní cestě. Doprovázející by měl projevovat svou oddanost těm, kteří mu věnovali svou důvěru, aby mohli v ní mat, že si jich skutečně váží. Nelze vést někoho z pouhé povinnosti. Duchovní rozhovor není pouze nějakou činností, nýbrž i lidským vztahem. Kdo přichází s prosbou o radu, dokáže se otevřít teprve v okamžiku, kdy začne vnímat, že ten, kdo rady udílí, do vztahu osobně vstupuje, svého penitenta upřímně miluje a váží si ho. Jakmile zpovědník udílí rozhřešení, jedná in persona Christi (jménem Krista a v jeho zastoupení). Jenže duchovní doprovázející jedná navíc in persona propria (vlastním jménem): sdílí vlastní zkušenosti. Je zcela normální, že se dobrý duchovní vůdce těší vážnosti a lásce svého svěřence. Svatá Terezie z Avily o tom hovoří v Cestě k dokonalosti, kterou napsala pro své sestry. Duše oddané modlitbě ho (zpovědníka) považují za svatého, který chápe jejich jednáni, oblíbí si ho... Milujete-li ho, klidně ho milujte. Vždyť máme-li rády toho, kdo nám prokazuje nějakou hmotnou službu, proč bychom neměly mít rády toho, kdo se tak namáhá, aby naše duše prospívala! Je-li zpovědník světec, který miluje duchovní život, a my zakoušíme, jak jeho horlivost prospívá naší duši, pak si myslím, že láska k němu je prostředek, abychom víc postoupily k dokonalosti. Vzhledem K naší slabosti nám tato náklonnost podivuhodně pomáhá vykonat velké věci v Boží službě. Jakmile jsme však nahlas vyslovili tato slova, okamžitě je třeba dodat, že na druhé straně musí existovat také určitý odstup. Ten k lásce podstatně patří, má-li být skutečně láskou; střeží totiž svobodu druhého člověka a vždycky je syntézou blízkosti i odstupu. Doprovázející nemůže penitenty poutat na svou osobu a nesmí připouštět, aby se oni vázali na něho. Jediným důvodem jeho existence je vést svěřence blíže k Bohu. Jeho ukazováček má ukazovat na Pána. Přestože toto všechno dodržuje, může si být jist, že se vždycky najde někdo, kdo projeví více zájmu o jeho ukazováček než o směr, jímž ukazuje. Toto riziko je zvláště patrné v případě, jsou-li doprovázející a penitent různého pohlaví. Přirozená přitažlivost k opačnému pohlaví - Bohem stvořenému a ve své podstatě dobrému - může ovlivňovat pastorační vztah až natolik, že bude na překážku jeho pravému smyslu. Může se tak stát, je-li o radu požádána žena, a - nejčastěji - vyhledává-li žena duchovní doprovázení u mužů. Žena má ze svého založení větší sklon poutat se k druhému člověku. Tato tendence je nedílnou součástí její velikosti, existuje-li ovšem v patřičném kontextu. Může však pro ni samu i pro muže představovat past, nepracují-li oba vědomě na vlastní osobnosti. Jakmile si doprovázející všimne, že se žena ve svých myšlenkách až příliš často zaobírá jeho osobou, začne-li hovořit o své veliké lásce a o tom, že se jí o něm zdá, zachová se doprovázející navýsost rozumně, udrží-li si určitou rezervovanost. Penitentka mu například řekne: Tys mi tolik pomohl v mém modlitebním životě, a já tě vlastně ani po řádně neznám. Kdybych tě nepotkala, šla bych ke dnu. Jsi tím nejdůležitějším člověkem v mém životě a zdá se mi, že bychom si měli trochu více popovídat o našem vztahu a blíže se poznat. Je naprosto jasné, že v tomto případě se doprovázení zcela minulo svým cílem, protože důraz se klade více na vztah k doprovázejícímu než k Bohu. Na duchovního průvodce tu čeká nelehký úkol: nepodlehnout přirozené touze stát se středem obdivu, což je past, do niž se muž nechá velice 3

4 snadno vlákat. On však má právě zde projevit pevnost, o níž jsme už hovořili, ovšem pevnost jemnou. Brutální odmítnutí člověka, který právě svému zpovědníkovi vyznal, jak mnoho v jeho životě znamená, může mít katastrofální důsledky. Onen dotyčný totiž snad poprvé v životě potkal někoho, komu dokázal skutečně důvěřovat a jímž se cítil milován. Pokud doprovázející v takovém případě netaktně a chladně odstrčí lásku druhého a pustí ho k vodě, může mu zasadit rány, které se už nikdy nepodaří vyhojit. Odstup duchovního průvodce nesmí u penitenta vyvolávat pocit, že byl znovu odmítnut. Má naopak jasně signalizovat, že jeho péče a láska trvá dál a že jeho odstup neznamená její konec, ale naopak růst. Takové spojení blízkosti a odstupu napomáhá lidské mu zrání. Odstup je žádoucí také v případě, kdy penitent vyžaduje pro sebe příliš mnoho času a žije v domnění, že je jediným člověkem, který potřebuje péči a pozornost, anebo kdy píše jeden dopis za druhým, aniž by vzal v úvahu omezené možností svého zpovědníka. Doprovázející si v takovém případě vy tvořením poněkud většího odstupu zaručuje záchovný prostředek pro sebe, a svého penitenta tím navíc učí ohleduplnosti k druhým. Přenos a protipřenos Nelze hovořit o pastoračním vztahu, aniž bychom se několika slovy nezmínili o mechanismu přenosu a protipřenosu. Na tento jev upozornil především Freud, ačkoliv sám tento fenomén byl znám už dříve. Freud zjistil, že jeho pacienti na něho přenášeli nebo projektovali emoce, které v dětství chovali ke svým rodičům. Měl-li klient autoritativního otce, i ve svém pozdějším životě narážel na tohoto autoritativního otce vždycky, když navázal kontakt s jakoukoli formou autokracie. Pokaždé pak prožíval tytéž pocity strachu a bez mocného vzteku. Šlo-li skutečně o případ potlačených emocí, tedy takových, které nemohl nebo ne dokázal v dětství vyjádřit, projevily se (pokud se vůbec dostaly ke slovu) s mimořádnou intenzitou a silou. Ten, kdo v dětství nedostal od své matky dost lásky, bude o ni po celý svůj život žebrat. V každém setkání bude mlčky nebo i slovy prosit: Měj mě rád! Freud si uvědomoval, že tohoto pacientova přenosu na terapeuta lze při léčbě dobře využít, protože emoce, které se při něm dostávají ke slovu, mají kořeny v minulosti. Tak může přenos překlenout prostor mezi přítomným okamžikem a bolestiplnou minulostí. Prostřednictvím přenosu lze pronikat do minulosti a vyvolat ji ve vědomí. Vzniká tím šance ji ovlivnit, a v nejlepším případě i uzdravit. To však klade na terapeuta požadavek veliké zkušenosti. Vždyť i on má svá psychická zranění, a možná i on v dětství prožil traumata, jež se mohou snadno stát příčinou uvedené schematické reakce. Měl-li on sám autoritativního otce, rozpozná ho i ve svém agresivním pacientovi. V takovém případě hovoříme o protipřenosu. Pokud on sám v dětství zakusil jen málo lásky, vzniká u něho riziko, že začne příliš ukvapeně odpovídat na potřebu lásky svého pacienta, čímž ho k sobě připoutá. Je mimořádně důležité, aby si terapeut uvědomoval své frustrace, a tím od nich získal potřebný odstup. Je třeba, aby se terapeut choval neutrálně (což rozhodně neznamená chladně) a aby byl dostatečně svobodný od sebe samého, atak dokázal přenos přijmout. Vždyť přece jde o jeho pacienta, a nikoli o něho samého. Pokud se terapeut hněvá, obviňuje-li ho pacient z tyranství, a oplácí mu toutéž mincí, celou věc tím jenom zhoršuje. Akceptuje-li ovšem, že mu pacient přisuzuje určitou roli (např. autoritativního otce), avšak brání se ji přijmout, je na místě položit si otázku PROČ. Miluje-li skutečně svého pacienta, chce pro něho dobro a snaží se mu pomoci, aby dokázal dotyčný vykročit z bludného kruhu stále se opakujících schematických reakcí. Pokud ho pacient nenávidí, neodpovídá mu nenávistí, ale nakolik je to možné, uchová si pokoj a nevzrušuje se. Když mu pacient naopak projevuje svou lásku, nevztahuje ji výlučně na sebe a neodpovídá na ni týmž způsobem. Jeho odpovědi má být láska mnohem hlubší, která nespoutává, nýbrž naopak 4

5 osvobozuje. Tak terapeut dokazuje nejen slovy, ale celou svou bytosti, že existuje ještě jiná možnost než ta, kterou si zvolil jeho pacient, a že není třeba vylévat si na něm žluč anebo ho úplně vysát, nýbrž že je naopak možné vytrvat ve vztahu - a to v hlubokém a osvobozujícím. Tak může dotyčnému pomoci prorazit bludný kruh chybných vztahů k ostatním a způsobit, že se začne chovat zralým způsobem. To všecko se týká stejnou měrou duchovního doprovázejícího. Ten svěřencův přenos sice akceptuje, ale brání se přijmout roli, kterou od něho penitent očekává. Dá-li duchovnímu průvodci najevo svou lásku, ten ji nemusí okamžitě drsně a kategoricky odmítnout, protože by to vedlo jen k další mu svěřencovu zranění. Může naopak lásku pokojně přijmout se slovy: Děkuji! Tvá náklonnost mě těší a dojímá. Ale jak je to s tvou modlitbou? Stalo se v tom směru něco od našeho posledního rozhovoru? Tím se pokouší navrátit penitenta k původní záležitosti, jíž je v případě duchovního vedení vždycky vztah k Bohu. Nelze popírat, že může vzniknout i jasný a hluboce křesťanský přenos, který se v podstatě týká tajemství Vtělení. V sobě navzájem a především v osobách kněží vidíme Ježíše Krista. Ten sám přece prohlašuje: Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal (Lk 10,16). Udržuje-li si průvodce zdravý úsudek, nemůže dojít k přenosu lásky a důvěry k Pánu na toho, kdo ho pouze zastupuje. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše ( ) psala své sestře Pavlíně o své první svaté zpovědi, kterou prožila, když jí nebylo ještě ani sedm let: Jak pečlivě jste mě připravovala! Říkala jste mi, že nebudu vyznávat své hříchy člověku, ale Pánu Bohu. Byla jsem o tom doopravdy přesvědčena, proto jsem se vyzpovídala s velkou vírou, a dokonce jsem se vás ptala, jestli nemusím říct P. Ducellierovi, že ho z celého srdce miluji, poněvadž v jeho osobě budu mluvit s Pánem Bohem. Přátelství Lze si vůbec představit, že by mezi duchovním doprovázejícím a jeho penitentem vznikl hluboký přátelsky vztah, aniž by byl svazující, ale naopak osvobozující k plnějšímu životu právě díky tomu, že je člověk více sám sebou, sdílí-li se o všecko s druhým? V tom případě užívám výrazu přátelství v jeho bohatém a plném významu: jde o vztah, v němž jsou oba partneři vzájemně jeden pro druhého do značné míry transparentní. Netřeba popírat, že takové vztahy existovaly a existují. Připomeňme si svatého Františka Saleského a svatou Janu de Chantal, svatou Terezii z Avily a P. Graciána anebo spíše místně než časově (13. stol.) blízký vztah Petra z Dacie s Kristinou ze Stommelnu. Pokud taková přátelství existovala v minulosti, znamená to, že musí být reálná i dnes. V díle Temná noc popisuje svatý Jan od Kříže, jakým způsobem může takové přátelství existovat, a zároveň uvádí jednoznačná kritéria, podle nichž jsme s to posoudit, zda je vztah přátelství dobrý: Někteří z těchto lidí posbírají na duchovní cestě zalíbení v jiných osobách; což se častokrát rodí ze smyslnosti, a ne z ducha; a že je to tak, se pozná podle toho, že s uvědomováním si tohoto zalíbení zároveň nevzrůstá vědomí Boha a láska K němu, ale výčitky svědomí. Neboť když je zalíbení čistě duchovní, jak roste, roste s nim i vroucnost vůči Bohu a čím více se upevňuje, tím víc se upevňuje i oddanost Bohu a touha po Bohu a tím, že roste v jednom, roste i v druhém; neboť toto je vlastni Božímu Duchu, že dobrému dává vzrůst s dobrým, protože je zde připodobnění a shoda. Jak už jsem uvedl, iniciativa k prohloubení vztahu vychází často ze strany penitenta. Ten může pro žívat hlubokou lásku ke svému duchovnímu rádci a touží získat na ni odpověď. 5

6 Doprovázející musí být v takové situaci naprosto upřímný a s ohledem na penitentovy potřeby (anebo proto, aby ho nezklamal) nesmí projevovat jmou lásku, než kterou v Sobě skutečně má. Měl by být bdělý zvláště ve vztahu k osobě opačného pohlaví hledající duchovní radu a neměl by připustit, aby se dal naivně zaplést do emocí druhé strany. Je velmi pravděpodobné, že v něm svěřencovy emoce vyvolají jasnou odezvu: jeho úkolem však je uchovat si dostatečný odstup a ovládnout se natolik, aby se jimi nedal vláčet. Pro úkol duchovního vedení je zralý pouze ten, kdo dává absolutní přednost Bohu a zároveň si přitom plně uvědomuje, že jeho vztah k penitentům nemá žádný jiný cíl než vést je k bohatšímu vztahu s Bohem. Je-li rádcem muž žijící v celibátu, jak je tornu v případě katolických kněží, bývá při emocionálních projevech žen častokrát mnohem naivnější než muž žijící v manželství. Ženatý muž žijící ve šťastném manželství a prožívající hluboký vztah ke své partnerce si uchovává přirozenou rovnováhu v oblasti vlastních citů. Je pro něho naprosto samozřejmé (a tak tomu má v každém případě být), že věrnost manželce je předpokladem udržení určitého odstupu k ostatním ženám, které se mu svěřují. U těch, kteří si zvolili celibát, není emocionální život harmonizován tak hmatatelným způsobem. Ovšem jak pro toho, kdo žije v manželství, tak pro celibátníka je pro správný způsob vztahu k penitentům určující právě věrnost vlastnímu povolání. Prožíváme-li občas celibát jako oběť velice bolestně, je to normální. Nelze v něm žit bez určité dávky utrpení. Přestože žijeme v Boží blízkosti s touhou, aby on byl naší velikou radostí, mohou se dostavit okamžiky, v nichž zatoužíme po intimitě a něze, jaké poskytuje vydařené manželství. Celibát nijak nemění naši lidskou přirozenost. Bylo by podivné, a dokonce nenormální, kdybychom nikdy nepocítili určitou vrozenou touhu po ženě, již muž chová v srdci. Podléhat této přitažlivostí, pěstovat si ji anebo v ní setrvávat by ovšem bylo chybou. Takový pocit nebo touha je v každém případě pozváním k obnově našich slibů, k opakování našeho prvotního ANO, které jsme dali Ježíši Kristu a církvi, k novému prožíváni naší prvotní lásky (srov. Zj 2,4). Vzpomeňte si na minulé doby, kdy se vám dostalo světla, jak jste museli mnoho zápasit a trpět... Soucitně jste pomáhali uvězněným a s radostí jste snesli, když samí jste byli oloupeni o svůj majetek, nebo věděli, že máte majetek lepší a trvalý (Žid 10,32.34). Dotírající pocit osamělostí chápeme jako příležitost nejen k přijetí, ale k dobrovolnému přijetí této samoty, a dokonce jako výzvu, abychom si ji zamilovali, protože nám pak umožňuje totální a nerozdělenou lásku ke Kristu. Opravdu nejsme sami. Pocit samoty by se pokaždé měl stát odrazovým můstkem ke skutečnosti, a tou je fakt, že Pán je nám vždycky nablízku. Bude ostatně moudré, zůstaneme-li realisty a nebudeme-li v sobě hýčkat naivní sny o tom, že manželství absolutně vylučuje samotu. Velikým utrpením manželů totiž často bývá právě pocit osamělostí. Pro duchovního doprovázejícího žijícího v manželství může být obětí to, že jedinečný manželsky vztah vylučuje možnost vstoupit do totálního duchovního přátelství s někým, s nímž eventuálně prožívám hlubší duchovní souznění než se svým manželským partnerem. Život už je ale takový, a abychom jej dokázali žít skutečně lidsky, musíme zvolit jedno a druhého se zříct. U celibátníka, který se zřekl tepla domácího krbu a každodenní opory v blízkosti ženy, může duchovní vztah dosáhnout větší hloubky a dokonalejší odevzdanosti. Takový vztah či přátelství nelze vyhledávat nebo vyvolávat: jde totiž o dar, jímž Bůh často zahrnuje toho, kdo ho celým srdcem hledá. Tento dar navíc může nést plody před Pánem pouze tehdy, nežádají-ii vněm oba partneři nic jiného než právě jeho. Někteří celibátníci nikdy plně neakceptovali a nepřijali svou samotu, což má často za následek jejich příkrost a občas určitou zahořklost. Pak je ovšem velice těžké předávat 6

7 někomu Boží lásku. Kdo však pochopil smysl samoty celibátu, dokáže si ji zamilovat a děkovat za ni. Nebyl-li někdo ve svém celibátu a jeho samotě šťastný, bude se chovat velice nerozvážně, naváže-li hlubší vztah k druhému člověku. Nejčastěji tu jde o únik. K tomuto typu přátelství ale dozrává člověk zpravidla teprve po dlouhých letech života ve šťastné samotě. Kazatel říká, že všecko má svůj čas na všechno musí byt vhodná doba Zásadní a rozhodující pravidlo, jímž se má duchovní průvodce řídit je být bdělý a rozvážný tak aby v žádném případě nevyhledával u penitentů ze své strany uspokojení a aby si uvědomoval, jak rafinované cestičky je schopno si najít jeho vlastní sobectví. V duchovním vedení nejde nikdy o čest anebo o duchovní pokroky doprovázejícího, ale výhradně o růst jeho svěřenců v Bohu. 7

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže komentář PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ KNIHY 1,1 Do temné noci začínají duše vstupovat, když je Bůh postupně vytrhuje ze stavu začátečníků, nejde tedy v prvé řadě o kategorie

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST SYNDROM VYHOŘENÍ Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST Zvonící budík ukončuje další bezesnou noc. Cítím se úplně mimo. Už zase mám vstávat a fungovat!!! Nemám

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více