INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Technologie"

Transkript

1 Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Technologie Autoři: Ing. Mgr. Jarmila Gabrielová, doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod 3 1. Obecně technická východiska Základní zákonitosti technologie a techniky Systém technologií Struktura technologie Širší souvislosti technologií a techniky Teorie komunikace (poradenská komunikace) a možnosti jejího uplatnění při rozvíjení kariérového rozhodování žáků v technologických předmětech Činnosti ve výuce zaměřené na podporu kariérového rozhodování žáka Učitel, žák a kariérové rozhodování v technologických předmětech Exkurze Zadávání učebních úloh Projekty ve výuce Možnost využití didaktických her Ke komunikaci učitele a žáka Náměty učebních situací Učební situace zaměřené na sebepoznání Učební situace zaměřené na nácvik rozhodování Učební situace zacílené na získání podložených podkladů pro kariérové rozhodování 31 Informační zdroje - seznam 34 2

3 Úvod INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ K dobrému zvládnutí aplikace průřezového tématu Člověk a svět práce v technologických předmětech Vám napomůže i prostudování příkladů dobré praxe. Na vhodné okamžiky, kdy podle našeho názoru byste měli příklady dobré praxe studovat, budete upozorněni. Jde o tyto příklady dobré praxe: Projektový den (J. Gabrielová), A2-19 Předmět konstrukční cvičení v oboru vzdělávání M/12 Strojírenství; Téma výuky: Podnikání ve strojírenství (M. Jelínek) A2-19 Předmět konstrukční cvičení v oboru vzdělávání M/12 Strojírenství; Téma výuky: Hledání práce ve strojírenství (M. Jelínek) Kapitola 2 tohoto textu je zacílena na dobrý způsob Vaší komunikace se žákem v situaci související s jeho kariérovým rozhodováním, kdy mu vlastně radíte. Text pro modul 8 Poradenská komunikace (J. Gabrielová, R Gamba), zpracovaný pro kariérové poradce, je pro Vás vhodný v celém jeho rozsahu. Po prostudování tohoto textu dokážete: Vysvětlit podstatu technologie, její základní zákonitosti, strukturu technologických činností, jejich systém, souvislosti s člověkem, společností, přírodou, charakterizovat význam výuky o technologiích pro kariérové rozhodování ve Vašem oboru. Spojit podporu kariérového rozhodování žáků s obsahem výuky technologie, opírat se při tom o poznání teorie komunikace (poradenská komunikace). Ve své výuce dobře aplikovat metody, které jsou zvlášť významné pro rozvíjení schopnosti žáka konat optimální rozhodnutí o své kariéře. Vytvořit situace ve výuce, které kromě výuky technologie budou zahrnovat podporu kariérového rozhodování. Těmto cílům a jejich pořadí odpovídá i řazení kapitol v následujícím textu. Asi není třeba Vás dlouze přesvědčovat, že do výuky technologických předmětů patří přiměřeně zastoupené souvislosti humanitní a společenské. Nejde o odtržené kapitoly, ale o organickou součást Vaší výuky. Asi budete také souhlasit, že Vaše výuka zaměřením na postupy a způsoby činností (s důrazem na činnosti prováděné v budoucnu Vašimi žáky při výkonu profese) má široké a specifické možnosti k naplňování cílů a zařazování obsahu průřezového tématu Člověk a svět práce. Jste významní pro rozvíjení profesní identity Vašich žáků, pro vytváření jejich snahy být dobrými odborníky, pro jejich kariérové rozhodování. Na Vás také leží úloha ukázat jim k tomu cesty, včetně cest vzdělávacích. Rámcové vzdělávací programy Vás k tomu směrují; rozhodně Vám zaměření na spoluutváření profesní kariéry žáků spíš předepisují, než by v něm bránily. Jejich text i další základní metodické texty jsou ovšem zaměřeny více na znalostní a dovednostní stránku obsahu vzdělávání (kompetence), pro kariérové rozhodování žáků významné souvislosti humanitní a vztahové jsou více ponechány na Vás. V textu RVP Vašeho oboru (toho, který učíte nejraději, máte-li jich více) označte a zapamatujte si místa, která jakkoli souvisejí s Vaší výukou a týkají se rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování žáků (kromě průřezového tématu Svět práce ). zapamatujte si Máme-li napsat jednou větou, co je nejdůležitější, potom: Je to Vaše kvalitní výuka snažte se učit každou hodinu dobře, to žákům usnadní i kariérové rozhodování. Předložili jsme před Vás jakási obecná, deklarativní prohlášení. V obecné rovině zůstaneme i v následujícím textu a pomocí odborné teorie zdůvodníme uvedené myšlenky. Bude tedy následovat obecně technologické moudro; text není pro Vás určený k naučení, spíš se nad ním zamyslete a uvidíte, že má i instrumentální charakter. 3

4 Při psaní textu předpokládáme, že vytváření podmínek pro kariérové rozhodování žáka je organickou součástí Vaší výuky o technologiích. Vycházíme tedy důsledně z technologie. Tu ovšem chápeme v širokém smyslu, nemůžeme se zaměřit na technologie typické jen pro několik málo profesí. V rozdílnosti obsahu technologických vyučovacích předmětů spočívá obtížnost našeho úkolu. Pravda je ale, že náš příklon ke strojařině asi rozpoznáte. Dále se už budeme zabývat tím, jak na to. Část 1 si pozorně projděte, buď Vám bude vyhovovat, nebo ne. To záleží na Vašem odborném a hlavně profesním zaměření. Text se zdá být určený hlavně pro zájemce, není to tak, dá Vám nadhled důležitý pro Vaši strategii rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování u Vašich žáků. 4

5 1. Obecně technická východiska Charakterizovat rozsáhlé oblasti skutečnosti je vždy obtížné, což platí i pro vyjádření významu velmi obsáhlého pojmu technologie. Také proto existuje mnoho těchto charakteristik, popř. definic. My je shrneme do následující formulace: Technologie souhrn postupů a způsobů výroby, užívání, údržby i likvidace uměle vytvořených objektů. Poznámky: Asi jste si všimli, že termín technologie můžeme podle kontextu používat v jednotném i množném čísle; může znamenat oblast technických věd nebo společenské praxe, ale i konkrétní způsob činnosti (např. obrábění); ve druhém případě budeme v tomto textu hovořit spíš o technologické činnosti, použijeme množné číslo atp. Technologie nepochybně souvisí s technikou, jejich souvislostí se zde zabývat nebudeme. Nyní si povšimneme základních stránek technologií. Ty ovlivňují nejen jejich provádění, ale i výuku o technologiích, a tedy také to, jak do výuky o technologiích organicky začlenit souvislosti kariérového rozhodování. 1.1 Základní zákonitosti technologie a techniky Obsah a způsoby myšlení spojeného s technologií a technikou všeobecně předurčují tzv. základní zákonitosti techniky, popř. technologie (H. Wolffgramm, 1994). Projevují se tedy i ve výuce, a proto souvisejí i s otázkami kariérového rozhodování. Budeme stručně prezentovat čtyři nejzákladnější zákonitosti technologie a techniky: A. Jednota přírodních a společenských momentů v technologii a technice Jde o nejobecnější zákonitost, dalšími zákonitostmi je v zásadě konkretizována. Každý technologický postup, technický objekt či systém spočívá v účelném využití přírodních pochodů, jevů, zákonitostí, jsou relativně zjevné. Společenské a humanitní souvislosti, vlivy, se projevují až při hlubší analýze, jejich působení je zdánlivě nepřímé a nedirektivní, je však účinné. Přírodní a společenské zákonitosti jsou ve vzájemném spolupůsobení. Přírodní zákonitosti vymezují možný prostor technických řešení, volba, objem i tempo vytváření a způsob užívání techniky a technologií jsou závislé na společenských a lidských potřebách, možnostech, náladách, módě, politice aj. Pro výuku o technologii (i technice) z toho vyplývá, že správná výuka musí zahrnovat i společenské a humanitní souvislosti těchto činností, jinak jde o výuku neúplnou. Např. řezná rychlost při obrábění souvisí s ekonomickými kategoriemi (výslednou cenou aj.). Také profesní souvislosti zde mají být zastoupeny (perspektiva technologií, trendy v rozvoji dané společnosti, tradice, pracovní prostředí aj.). Později ukážeme, kudy mohou do výuky vstupovat. Je zpravidla zřejmé, na které znalosti žáků z oblasti přírodních věd navazujete. Které společenské zákonitosti (kromě ekonomických) souvisejí s Vaší výukou? Pojmenujte některé. B. Komplexní charakter technologie a techniky. Zpravidla existuje značný počet současně působících přírodních a společenských zákonitostí v technice a technologiích. Zanedbání kterékoliv z nich může způsobit škody morální i materiální. zapamatujte si Tato komplexnost se projevuje i v rovině výuky. Přílišné zaměřování jejího obsahu například jen na podstatu technologie je problematické. Celkové profesní zvládnutí technologie znamená i zvládnutí např. otázek pracovně 5

6 bezpečnostních, nejrůznějších legislativních souvislostí, způsobů zjišťování informací, vzdělávacích možností (třeba na současné škole žáka nebo v okolí, či možností neformálního vzdělávání a informálního učení), postojových otázek spojených s profesí atp. Ve středním odborném vzdělávání představuje takové uplatnění komplexnosti obtížný moment, vyžadující Vaši vysokou odbornost. Dosažení komplexnosti výuky však vede k dobrým výsledkům z hlediska kariérového rozhodování žáků, které se stává podloženým. Poznámka: Znovu poukazujeme na náročnost a komplexnost profesního vzdělávání a nevhodnost odhlédnutí od souvislostí obsahu výuky, zejména od souvislostí významných pro dlouhodobé úspěšné provádění profese. C. Určenost (determinovanost) technologií a techniky. Technologie stejně jako technika je prostředek dosahování zdůvodněných cílů a účelů. Základní otázkou i přístupem je proto otázka: pro co, k jakému účelu jsou prováděny, vypracovány či vytvořeny? Kořeny jejich vzniku tedy spočívají vně technologií a techniky, někde v oblasti potřeb člověka či společnosti. Základní logický vztah v technice je proto vztah účel prostředek, nazýván je finalita, regulován je dalšími normami či hledisky společenskými (v tom i legislativními) a přírodními. zapamatujte si V oblasti kariérového rozhodování je zřejmé, že úvahy o trendech uplatnění určité technologické činnosti, o jejím budoucím významu, o problémech a rizicích atp., to vše na pozadí celkového rozvoje, jsou významné z hlediska kariérového rozhodování vzhledem k možnostem budoucího uplatnění a životní úrovni žáka. Jde o organickou součást obsahu výuky poskytující střední odborné vzdělání. Domníváte se, že lze hovořit o marketingu školy? Popř. zadejte sousloví marketing školy do vyhledávače. D. Mnohost možností technologických řešení. Při technických činnostech bývá zpravidla možný větší počet v podstatě správných řešení určité situace (v důsledku komplexního charakteru techniky a technologie je nesnadné formulování optimálního řešení, o některých řešeních se vedou veřejné diskuse doprovázené emocemi). Technologie a technika mají tedy alternativní charakter věc se dá vyrobit různými způsoby z různých materiálů atp. Ve výuce je tato zákonitost zajímavá při problémové výuce, kde tedy existuje mnohost správných řešení problémů. Z hlediska kariérového rozhodování jde o obtíž např. z čeho budou vyráběny za 25 let automobily, čím budou poháněny, jaká bude náplň s tím spojených profesí? shrnutí Vidíme, že zaměření na kariérové rozhodování do Vaší výuky patří i z hlediska odborného, že nejde o jednoduchou věc, ale o problém složitý; to je ovšem výuka Vašich předmětů vždy. 1.2 Systém technologií Hovořili jsme o mnohosti technologických řešení atp. Jaký je vlastně systém technologických činností, které jsou k dispozici? 6

7 informační zdroje Na otázky systému a další podobné otázky naše technická teorie není příliš zaměřena, vycházíme zde z německých zdrojů (H. Wolffgramm, 1994, uvádíme to proto, že jsou všeobecně hůře dostupné). V technologické činnosti či procesu lze spatřit tři linie či toky. Jsou to látka, energie, informace. Podle toho, která z těchto linií je hlavním objektem zpracování a budoucím hlavním produktem (další jsou tam pro zajištění technologického procesu), je prováděno základní členění technologií (v lihovaru nebo v lisovně plastů jsou příslušné technologie zaměřené na zpracování látky, v elektrárně nebo v teplárně na zpracování energie a v informačních centrech jsou objektem technologií informace). Látka, energie nebo informace mohou být přemísťovány, popř. skladovány, může být měněn jejich tvar (látky, parametrů energie bez změny druhu, informací jiným způsobem zápisu ), může být měněna jejich podstata (např. chemickou změnou u látek či změnou jejich složení, změnou druhu energie, syntézou dílčích informací atp.). Tím je dáno, že základní členění technologií (základ tvorby jejich systému) tvoří tabulka se třemi řádky a třemi sloupci. Látka Energie informace změna tvaru XX změna podstaty změna místa Na tomto základě může být uspořádán systém technologických činností pro každé z těchto polí. V klasickém pojetí výuky technologií strojírenských, do značné míry i stavebních a dalších, vysoce převažuje jedno z devíti polí této tabulky, je to pole symbolizující technologie, při nichž je měněn tvar látky, popř. materiálu (v tabulce je pole označeno XX). Tyto technologie jsou podle jejich účelu členěny do těchto skupin: 1. vznik nového tvaru z beztvarého materiálu, 2. tváření, 3. dělení, 4. spojování, 5. vytváření vrstev, 6. změna vlastností materiálů (při zachování jejich chemické podstaty). Poznámka: Technologie se často učí i v jiných vyučovacích předmětech nebo tématech než jen takto označených. Často totiž vidíme, že mnohé technologie jsou zařazeny spolu s technickými objekty, které hrají důležitou roli při jejich realizaci (např. výroba a rozvod elektrické energie, většina technologií změny místa a skladování látek a výrobků a rovněž informací). shrnutí Můžete si myslet, že jsme zapomněli, proč tento text píšeme. Není to tak. Jistě si dobře uvědomujete, jak podstata technologie ovlivňuje podmínky práce, která je v souvislosti s tím konána. V předchozím textu jsme uvedli, že ukážeme, jak do obsahu výuky dobře začlenit souvislosti kariérového rozhodování. S tím jsme už začali, následující otázky struktury technologické činnosti jsou z tohoto hlediska ještě důležitější. Výše uvedený systém technologických činností či technologií asi osloví spíš strojaře než textiláky. I tam se však mnoho z něj dá aplikovat (podle našich zkušeností). Jaký systém technologických činností uplatňujete ve výuce Vy? 7

8 1.3 Struktura technologie Při porozumění technologiím má, kromě systému technologií, značný význam porozumění struktuře technologie. Pomůže Vám analyticky pohlédnout na obsah Vaší výuky a organicky začlenit rozvíjení kariérového rozhodování žáka. informační zdroje Jde opět o teorii převzatou z německých zdrojů, především H. Wolffgramma, (u nás lze doporučit slovensky psanou práci autora jménem Fedor Svatý). Obecnou strukturu každé technologické činnosti vyjadřuje toto schéma. Nejprve se s ním seznamte a vytvořte si předběžné představy, které souvisejí s nějakou technologií, která je pro Vás běžná; zejména pro klasické strojírenské technologie je toto schéma dobře pochopitelné. Následující text Vám pomůže toto schéma pochopit. nástroj zpracovávaný objekt. podstata technologické činnosti operační energie zapamatujte si Každá technologická činnost má určitou podstatu, která bývá ale v pozměněné podobě společná více technologiím; ty lze potom sdružit podle podstaty do určitých skupin, ale ty se někdy mohou velmi lišit podle zpracovávaného objektu, jehož vlastnosti také velmi ovlivňují podmínky, v nichž je technologie prováděna. Příklady: Podstatou obrábění (alespoň v jeho klasické podobě) je postupné odřezávání třísek řezným klínem, může být jeden nebo více těchto břitů, mohou mít geometricky určitý tvar nebo ne, jako třeba u broušení, také kinematika při těchto činnostech může být odlišná. Stále jde ale o obrábění. V těchto souvislostech snad lze do určité míry uvažovat i o požadavcích na profese, které obrábění provádějí. Ale podmínky při obrábění se mohou dosti lišit (třeba už podle materiálu obrobku). Při použití sít jde o prosévání, které může být navíc principiálně považováno za obdobné filtrování. Zde je již začlenění do jedné skupiny podle podstaty technologie spornější a také v praxi mohou tyto činnosti probíhat při velmi odlišných podmínkách, prováděny mohou být mnoha profesemi. 8

9 Příklady ukazují, že jen z teoretické podstaty technologické činnosti nelze dosti dobře odvodit profesní souvislosti (to jsme již uvedli v jiné souvislosti) a budeme muset v tomto rozboru pokračovat dále, vrátíme se ke schématu. V průběhu každé technologické činnosti dochází k vzájemnému spolupůsobení (popisuje je podstata technologické činnosti) tří subsystémů, jsou to: zpracovávaný objekt látka, energie, informace, nástroj název označuje vlastní pracovní orgán, bezprostředně působící na zpracovávaný objekt, až následně je uvažováno další zařízení umožňující jeho dobrou funkci; tedy nástroj je například soustružnický nůž, předmětem dalších úvah může být až potom soustruh (jeho funkční součásti mohou být probírány v jiných vyučovacích předmětech), operační energie, přímo působící na zpracovávaný objekt (v případě soustružení jde o energii mechanickou). Mezi subsystémy jsou komplexní vzájemné vztahy a podmínky působení, jsou znázorněny šipkami. Šipky jsou sice obousměrné a označují vzájemné ovlivňování podmínek spolupůsobení, zde je ovšem schéma z hlediska praxe poněkud zjednodušeno. Vysvětlíme to na příkladech. Příklady: Pokud chci odlévat ocel, a ne šedou litinu, musím volit odpovídající formovací materiály, tedy takové, které odolají vyšší licí teplotě oceli. Chci-li obrábět tvrdou ocel, musím volit odpovídající materiál řezných nástrojů, výkonný stroj. Chci-li nabízet ubytovací služby pro náročnou klientelu, musím disponovat odpovídajícím zařízením. zapamatujte si Pro nás je důležité, a příklady to ilustrují, že zpracovávaný objekt a jeho vlastnosti mají určující význam pro podmínky, při nichž technologická činnost probíhá. To se týká jak požadavků na nástroj, tak požadavků na další zařízení, na spotřebu energie, na prostředí. Také na informační toky, a tedy náročnost práce. To poslední ještě vysvětlíme. Již jsme uvedli, že v technologické činnosti můžeme rozlišit tři linie či toky. Jeden je hlavní, podle něj jsou technologie tříděny, další jsou nezbytné pro zajištění průběhu technologické činnosti. Je-li materiálový tok tokem hlavním, bývá tok energie zpravidla dosti transparentní, informační tok je více skrytý a je buď přímo zajišťován pracovní činností zaměstnance (pozorováním, rozhodováním, reakcemi), nebo může být automatizován. Ovšem vždy se projevuje náročnost zpracovávaného objektu a způsobu zpracování v mohutnosti tohoto informačního toku a také v náročnosti na výkon profese. Projevuje se i náročností zařízení, pomocí kterého lze technologickou činnost realizovat. shrnutí Ukázali jsme, že pro posouzení vlivu technologické činnosti na náročnost profese, ať už z hlediska obvyklých pracovních podmínek nebo z hlediska kvalifikace zaměstnance (mohutný informační tok), je třeba zohlednit především: způsob, jímž technologickou činností procházejí látka, energie, informace, podstatu technologické činnosti a podmínky jejího průběhu vyplývající z charakteru zpracovávaného objektu, mohutnost informačního toku a způsoby obvyklé při práci s informacemi u dané technologické činnosti. Je tedy známou skutečností popsanou i v učebnici Svět práce pro základní školy, že určující pro charakteristiku profese je zpracovávaný objekt. Nástroje i další objekty používané k práci jsou na zpracovávaném předmětu závislé, a tedy její charakter určují méně, zejména jsou-li jen užívány. Vždyť dosti složité technické nástroje používá zubní lékař nebo účetní, a přitom tyto profese nelze považovat za technické. Jak je tomu u prodavačů a podobných profesí, ti nic nevyrábějí, ale zato hodně komunikují? 9

10 Většina prodávaného zboží má látkovou povahu, hlavní tok v typických činnostech těchto profesí ale může být tvořen i energiemi nebo informacemi. Použít opět abstraktní pojem informace, aby zachytil nezbytnou schopnost prodavačů komunikovat s lidmi, není ale vhodné. Zde se dostáváme k dalšímu faktoru: jsou to širší souvislosti technologií a techniky. Zajímavá (a jednoduchá) je otázka, zda zpracovávaný objekt může být také člověk. Pokuste se na ni odpovědět. Jestliže ano, formulujte specifika těchto prací a nároky na příslušné profese. Vyberte si významnou technologickou činnost obsaženou ve Vaší výuce, stanovte zpracovávaný objekt a jeho vlastnosti, z toho odvoďte souvislosti potřebné pro výkon profese. Dále stanovte vedlejší toky probíhající v této činnosti (např. energie, informace, je-li zpracovávaný objekt látkové povahy) a uveďte souvislosti s výkonem profese. 1.4 Širší souvislosti technologií a techniky Vysvětlili jsme už, že technologie a technika vznikají na základě potřeb člověka a společnosti, jsou prostředkem i výsledkem práce. Jsou tedy spojeny řadou souvislostí nejen s přírodou, ale i s člověkem a společností. Některé přírodní společenské momenty vstupují přímo do podstaty technologie či techniky, o těch jsme pojednali v části věnované základním zákonitostem technologie a techniky. Zde se budeme zabývat, jak název napovídá, souvislostmi techniky s jejím přírodním a společenským okolím. Pro nás není až tak důležité rozlišení, jestli jde o přímou součást techniky nebo o její okolí, ale jde nám o vliv daného faktoru na kariérové rozhodování žáka (a tedy o pozornost, kterou je třeba mu ve výuce věnovat). shrnutí Tyto souvislosti jsou nazývány širšími souvislostmi technologií a techniky, a jak uvidíte, uplatňují se významně při kariérovém rozhodování. Soubor těchto širších souvislostí představuje rozsáhlý komplex. Tento komplex souvislostí nelze považovat za stejnorodý z hlediska jejich významu ve vztahu k technologiím a technice, a tedy také k příslušné výuce. Z hlediska objektivního významu lze širší souvislosti dělit do tří tříd podle důležitosti. Do první, nejdůležitější třídy jsou řazeny souvislosti, jejichž respektování je v praxi i ve výuce nezbytné. Mezi ně patří souvislosti bezpečnostní, protipožární, zdravotní, životního prostředí atp. Do druhé třídy lze začlenit souvislosti, které mají závažné celospolečenské důsledky ekonomické, surovinové a materiálové, energetické, informační (možnosti získání informací o technologii, komunikace v souvislosti s technologií aj.), branně-bezpečnostní aj. Do třetí třídy důležitosti řadíme aspekty, které mají doplňkový, užší význam a jejichž nezačlenění neovlivní podstatně úroveň výuky. Jde o aspekt historický atp. Poznámka: Širší souvislosti techniky mohou být ve výuce technologických předmětů zastoupeny jednak jako organická součást jejich obsahu (poučení o nich je obsahem výuky, např. výuka přímo zaměřená na bezpečnost práce), mohou být uplatněny také jako kritéria posuzování a hlediska chápání jiné problematiky, tedy jiných témat (při výuce o určité technologii je její součástí poučení o bezpečnosti práce). 10

11 Lze předchozí poznámku aplikovat i na souvislosti kariérového rozhodování v technologických předmětech? V následujícím textu se stručně dotkneme jednotlivých souvislostí, jejich výběr a řazení jsou provedeny nejen s ohledem na jejich objektivní význam, ale také s ohledem na jejich význam z hlediska kariérového rozhodování. Souvislosti pracovní bezpečnosti a protipožární ochrany Tyto souvislosti patří k pilířům technického vzdělávání. Tvoří organickou součást obsahu výuky, mohou být součástí obecnějších oblastí výchovy žáků výchovy k bezpečnému životu a k odpovědnému rozhodování o životním stylu, osvojování základů organizace a plánování práce, udržování pořádku, kázni, přesnosti a pečlivosti. K těmto souvislostem, sice poněkud neorganicky, přiřadíme otázky stability průběhu technologických procesů (na zaměstnance zde vznikají obdobné požadavky). Řada profesí je z hlediska pracovního rizika ze své podstaty značně náročná, nebezpečí úrazu či jiné nehody je stále přítomno. Žáci si ne vždy uvědomují nezbytnost otravného dodržování pravidel bezpečnosti a nedovedou si dobře představit problémy, které v této oblasti mohou mít třeba ve vyšším věku. Vyžadována je stálá pozornost a kondice (duševní i tělesná), pohotovost, stabilita a spolehlivost, uvážlivost, ochota k potřebnému vzdělávání atp. Celá tato oblast v profesi představuje trvale stresující faktor. Je-li toto žák schopen trvale snášet, má potřebné předpoklady? Souvislosti zdravotní a životního prostředí Tyto souvislosti navazují na předchozí uvedené, jde tedy o problematiku s mnoha paralelami. Vliv výkonu profese na zdraví, jak lze doložit mnoha příklady z výkonu různých profesí, je velmi značný. Ne vždy, ale velmi často hraje značnou roli pracovní prostředí (zde zúžíme celkové životní prostředí v souladu s posláním tohoto textu). Pro kariérové rozhodování daného žáka je zde namnoze potřeba odborného vyšetření, jiný postup je nezodpovědný. Vliv na zdraví má samozřejmě i pracovní riziko a snaha o jeho minimalizaci, viz výše. Souvislosti ekonomické Poznatky nezbytné pro uplatnění těchto souvislostí při posuzování jimi prováděných technologických činností mohou být žáky dobře uplatněny i v souvislosti s kariérovým rozhodováním. Zvyšování efektivnosti, snižování nákladů, způsob uzavírání pracovního poměru atp. je v tomto smyslu jednou stránkou těchto souvislostí, druhou je obvyklá ekonomická úroveň a s ní spojené okolnosti výkonu zvolené profese, možnosti pro podnikání či kariérový postup, pravidelnost příjmů, nezbytné náklady na vzdělávání atp. Ekonomické souvislosti se významně odrážejí v textu RVP, v SOV je prostor pro přípravu žáka na jejich uplatnění při kariérovém rozhodování v ekonomicky zaměřených vyučovacích předmětech; v technologických předmětech se projevují spíše jako aspekt (hledisko) provádění technologických činností. Souvislosti surovinové, materiálové a energetické V době globalizace některé souvislosti sice pozbývají na významu, jiné se ale naopak stávají rozhodujícími. Jejich uplatňování ve výuce technologií těsně souvisí s dalšími souvislostmi, zejména ekonomickými a regionálními. V souvislosti s kariérovým rozhodováním lze organicky do výuky začlenit úvahy o dostupnosti a energetické náročnosti materiálů typických pro určitou profesi, o možnostech náhrady náročných materiálů a s tím spojených vlivech na profesi. Souvislosti informační (a komunikace) Není potřeba zvlášť dokazovat, že informační tok spojený se zajištěním některých technologií je vysoký, informace jsou komplikované a v abstraktní formě, na pracovníka náročné; mohou také pocházet z mezilidské komunikace se všemi jejími specifiky. Potom by v některých případech další zvýšení informačního toku bylo nepříjemné, zatímco jinde je to naopak. Například je rozdíl mezi informačním tokem, kterým je zatěžována prodavačka samoobsluhy, když klade zboží do regálu a když jde potom do pokladny. Podobně zaměstnanec obsluhující soustruh bude jinak zatěžován, bude-li pracovat se strojem řízeným programem a bude-li vyrábět unikátní, náročnou součást. V souvislosti s kariérovým rozhodováním je třeba klást žákovi otázku, zda je ochoten či schopen zvládat velké či malé množství informací, informací náročných na myšlení. Jak je schopen komunikovat s dalšími lidmi, a to i v případě, že mu není dobře. Jak je schopen pro komunikaci i další práci s informacemi používat technické prostředky. Tato oblast je u různých profesí specifická, není třeba pro Vás ji v tomto textu dále analyzovat. Souvislosti historické a regionální Z hlediska kariérového rozhodování sem lze zahrnout místní tradice v jejich běžném chápání, ale také tradice rodinné, hrdost na absolvování určité školy a pocit příslušnosti k této škole. 11

12 Pro typickou profesi nebo také pro běžnou technologickou činnost konkretizujte s pomocí výše uvedeného textu projevy širších souvislostí u nich. Je možné, že ve Vašem případě budou i jiné souvislosti hrát významnou roli popište je. shrnutí Myšlenku, že technologicky zaměřené předměty mají význam pro přípravu žáka na kariérové rozhodování a že tato příprava do jejich výuky patří, jsme dokumentovali především z hlediska teorie obecné technologie. Ukázali jsme také strategii při začleňování otázek kariérového rozhodování do obsahu výuky těchto předmětů. Usilovali jsme o Váš systémový pohled (nadhled) na celou tuto oblast. Proto jsme věnovali pozornost struktuře technologických činností, jejich systému a také souvislostem, v nichž probíhají. Vidíte, že základní hledisko pro kariérové rozhodování je dáno zpracovávaným objektem. Již mnohé dosud použité pojmy mají tento systémový význam, a to již při jejich intuitivním chápání. Tak pokročte k dalším kapitolám, k této vstupní teorii se můžete v případě potřeby nebo zájmu vrátit. Říkáte si, pořád nějaké souvislosti s člověkem, přírodou, společností, profesí. Není toho příliš, a co je to za teorie, kde vše souvisí se vším? Letmo si projděte příklady dobré praxe, které jsme Vám doporučili těsně pod částí Obsah. Vidíte z nich, že souvislostí kariérového rozhodování mnoho skutečně je, že jsou potřebné, a tedy je třeba hledat, jak je do výuky organicky začlenit. A o tom byla tato kapitola. 12

13 2. Teorie komunikace (poradenská komunikace) a možnosti jejího uplatnění při rozvíjení kariérového rozhodování žáků v technologických předmětech Vycházíme z předpokladu, že cílem výuky technologických předmětů orientovaných na profesní přípravu je také přispět kariérovému rozhodování žáků ve fázi druhé volby profesní orientace. V těchto předmětech jsou pro to jedinečné možnosti, ale učitel musí se žáky přiměřeně komunikovat. K dispozici Vám v tomto kurzu proto předkládáme text, který se poradenskou komunikací hluboce zabývá. Jde o text nazvaný Poradenská komunikace, autoři jsou J. Gabrielová a R. Gamba. Vaším úkolem není hned jeho podrobné studium, ale projít si jej. Až budete mít náladu, tak se do něj začtěte, hlavně do částí, které považujete za potřebné a které Vás tudíž zaujmou. Popravdě řečeno spoléháme na to, že zájem o něj budete mít brzy. Už proto, že text je dosti odlišný od toho, co jste četli pro získání své odbornosti. Text je srozumitelný a užitečný. S Vaší prací souvisí, i když používá termíny jako poradce a klient (je určen především kariérovým či výchovným poradcům). Dosaďte si místo nich učitel a žák, učitel je žákovi ostatně poradcem a žák je Váš/náš klient. V tomto textu se ještě k otázkám komunikace vrátíme, budeme při tom vycházet více z Vaší role učitele. Považujeme za vhodné, abyste obstojně znali text Poradenská komunikace dříve než pokračování tohoto textu. 13

14 3. Činnosti ve výuce zaměřené na podporu kariérového rozhodování žáka Charakter technologie nejen umožňuje, ale silně předurčuje výchovný charakter výuky o technologiích (komplexnost zahrnující technologické, přírodovědné a společenské komponenty, finalita, řešitelský charakter, mnohost technických řešení aj.). V této výuce jde mj. o prezentaci možností a nároků (i na pracovníka) technologií, jež jsou dány objektivní možností posuzovanou přírodovědnými zákony, realizovatelností posuzovanou technickými hledisky, úspěšností posuzovanou ekonomickými hledisky, ekologickou únosností, právní bezchybností i společenskou poptávkou. zapamatujte si Obsahu profesně zaměřené výuky o technologiích žák plně porozumí, pokud chápe také otázky či souvislosti týkající se toho, co pro něj provádění těchto technologií bude znamenat. 3.1 Učitel, žák a kariérové rozhodování v technologických předmětech Začneme tím, že uvedeme (připomeneme), s čím by do takto pojaté výuky měl vstupovat učitel a s jakými předpoklady do ní asi vstupuje žák po absolvování základní školy. Co by tedy měl učitel technologicky zaměřených předmětů (dle podkladů NÚOV) pro rozvíjení kariérového rozhodování žáků umět: poznat schopnosti a možnosti žáka (i pomocí základních diagnostických metod), u žáků rozvíjet dovednosti spojené se sebepoznáním, žáci by měli poznat, v čem spočívá a na čem závisí úspěšný proces sebepoznání, u žáků rozvíjet dovednosti spojené s efektivní komunikací, verbální i písemnou, i prezentací sebe a především svých výsledků, naučit žáka rozpoznat a ohodnotit jeho osobní předpoklady ve vztahu ke zvolené profesi, jeho silné i slabé stránky a zvláštnosti, raději tak, aby se žáci hodnotili spíš pozitivně; rozvíjet předpoklady a dovednosti žáků významné pro jejich kariérové rozhodování, podloženým hodnocením žáků je učit objektivně hodnotit jejich možnosti se zřetelem k situaci na trhu práce, upřesnit představy žáků o zvolené profesi a ukazovat jim vhodné cesty k dosažení profesních cílů (k čemuž jsou v technologicky zaměřených předmětech jedinečné předpoklady), zprostředkovat žákům znalosti a dovednosti důležité pro budoucí uplatnění na trhu práce, orientovat se v možnostech jednotlivých profesí, a to také z hlediska variability možností jejich uplatnění a možností dalšího vzdělávání. Povšimněte si, jak uvedené požadavky organicky souvisejí s Vaší výukou: podpora žáků v rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování není tedy žádný umělý implantát. Mnoho z uvedeného jste se učili jako součást studia k získání Vaší pedagogické způsobilosti. Co by si měl žák přinést ze základní školy: RVP pro základní vzdělávání i vzdělávací praxe na základních školách věnují otázkám profesní orientace značnou pozornost. Především tematický okruh Svět práce (příslušící do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, jehož výuka je pro školy povinná) má stanoveny výstupy významné pro Vaši výuku, žák: orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy, využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání, prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. Podle našeho názoru by žák po absolvování ZŠ měl mít osvojeny následující přístupy: Klást si otázku, zda je profese (technologie) potřebná (i v budoucnosti, v regionu, kde chce žít). Jen na základě informací ze spolehlivých zdrojů lze odpovědně volit budoucí profesi. Pro volbu profese reálně posoudit sám sebe, vědět, že opak se nevyplatí. Je třeba být reálný také při zvažování místních podmínek pro volbu povolání a brát v úvahu budoucí vývoj. Měl by umět výstižně i přesvědčivě mluvit a psát o sobě, o svých záměrech, zájmech i potřebách tak, aby nabízel své možnosti. 14

15 zapamatujte si Kariérové rozhodování žáka probíhá na základě určitých kritérií. Podle M. Pugnerové (2006) je lze rozdělit do dvou logických skupin takto: 1. žákova povahová, intelektová, tělesná, zdravotní aj. specifika, také zájmy, představy, šance, ale i hranice a omezení, 2. charakteristické znaky povolání, např. způsob pracovních činností, typické zpracovávané objekty, pracovní prostředky a prostředí, současný význam profese aj. Vlastní rozhodování je porovnáváním obou skupin kritérií a hledáním přijatelného řešení pro žáka, ve věku 15 až 17 let a později by žák měl již být schopen více sladit své aspirace s možnostmi. Záměr prospět kariérovému rozhodování žáka lze v technologických předmětech uskutečnit jak posílením sebepoznání (skupina 1), tak posílením znalostí o charakteristikách výkonu profese. V tomto rozsahu se tento záměr může stát cílem výuky, což vyžaduje zajištění prostředků a vytváření vhodných učebních situací ve výuce. V nich by tedy žáci měli být motivováni, mělo by být prohloubeno jejich sebepoznání, měli by být informováni o charakteristikách výkonu profese a měli by se orientovat v samotném procesu rozhodování a zvládat činnosti související. Jakými postupy konkrétně ve výuce rozvíjíte obě tyto stránky kariérového rozhodování? Pojem učební situace jsme zde zvolili za výchozí. Má široký význam, může zahrnovat obsah, prostředky i podmínky učení, osobnosti učitele a žáka i jejich činnost spojenou s vyučováním a učením. Lze jej také dobře chápat intuitivně. Součástí učebních situací mohou být například úlohy, hry nebo jiné prostředky učitele, které jsou významné pro rozvoj postojů a vztahů. Existuje pochopitelně celá škála učebních situací, mj. z hlediska jejich komplexnosti (zda je řízená, zda se na průběhu učení přímo podílí učitel atp.). Je požadováno, aby pro žáka byly vytvářeny učební situace, které podněcují jeho aktivní jednání a tím umožňují pochopit souvislosti naučeného. K tomu ovšem žák potřebuje vhodně uspořádanou a jemu popsanou učební situaci, aby věděl, co má dělat, jaký výsledek je očekáván, podle jakých pravidel bude hodnocen. Je třeba také uvést, že v profesním vzdělávání nabývají učební situace povahy aplikačních situací a od učitelů se přitom očekává flexibilní pomoc, je-li potřebná. shrnutí V předchozím textu jsme ukázali jakousi strategii, jak začlenit informace (i další potřebný obsah) pro podporu kariérového rozhodování žáků do výuky. Jen pro připomenutí uvedeme několik možností: spojovat technologické činnosti s profesí, popř. uvádět jejich význam pro výkon profese, požadavky na výkon profese a podmínky jejího výkonu vztahovat prioritně ke zpracovávanému objektu, až následně k pracovním prostředkům, využívat obecnější, přehledový obsah, začleňovat do výuky a pro podporu kariérového rozhodování žáků využívat širší souvislosti výuky, ukázat a využívat zdroje informací potřebných pro výkon profese, uvádět možnosti kariérového růstu, učit žáky vybírat, posuzovat a využívat seriózní, objektivní informace, rozhodnutí přijímat podle nich, pracovat tak s informačními vstupy, zde konkrétně v aplikaci na kariérové rozhodování jakožto velmi komplexní "učební úlohu" viz i níže shrnutí za taxonomií úloh: kariérové a jiné obdobné rozhodování je dokladem toho, že "úlohy" nejvyšší kategorie jsou přímo součástí životní praxe, žákům umožňovat sebeprezentaci, diskusi, obhajobu své práce a svých výsledků, umožnit žákovi porovnávání svých daností s požadavky profese, vybízet žáky k vzájemné spolupráci. 15

16 Výčet zdaleka není úplný, ale protože psychika dokáže dobře pracovat se 7 ± 2 současnými okolnostmi, nebudeme uvádět další, protože jsme již na maximu. Navíc jsme se již dotkli i procesu výuky, tím se budeme zabývat v dalším textu. Uvedeme tedy teorii postupů a forem, které mohou být při vytváření učebních situací a v průběhu výuky využity a které považujeme za nejvýznamnější. Nejprve se pro úplnost dotkneme významu exkurzí, potom učebních úloh, výukových projektů, stručně také didaktických her a tuto část ukončíme poučením o komunikaci učitele a žáka, a to se zřetelem k souvislostem kariérového rozhodování. Pokud si myslíte a přesvědčíte se, že některý dále uvedený postup je pro Vás nepotřebný, tak se jím zabývejte méně. 3.2 Exkurze Probíhá mimo obvyklá místa výuky. Je to organizační forma výuky, která z hlediska kariérového rozhodování může snížit odtrženost teoretické výuky od reality profese, určitou chaotičnost a fragmentárnost žákových informací a představ získaných z různých zdrojů, může rozšířit zúžené představy získané na jednom nebo málo pracovištích. Žáci mohou vidět, jak ve skutečnosti vypadá výkon profesí, pomůže jim to utřídit si myšlenky, promyslet vhodnost, varianty, možnosti jimi preferované profese ve vztahu k sobě, popř. korigovat svou volbu. Exkurze tak zlepšuje jejich orientaci a umožňuje adekvátní kariérové rozhodování. Žáci totiž často podléhají zkresleným představám pocházejícím z nespolehlivých zdrojů, někdy také vnímají pouze pozitivní stránky svých rozhodnutí. Další postupy patří již především do výuky. 3.3 Zadávání učebních úloh Je to základní prostředek učitele, kterým navozuje činnost žáků, v dalším Vám proto předložíme základy teorie učebních úloh. Jde o teorii důležitou pro práci učitele. Na jedné straně by to pro Vás neměla být novinka, na druhé straně pokud činnost s učebními úlohami dobře zvládnete, nebude pro Vás obtíží navodit činnost žáků rozvíjející také jejich kariérové rozhodování. informační zdroje Pedagogicko-psychologická teorie učebních úloh je u nás spojena se jménem D. Tollingerové, učební úlohy chápala jako prostředek racionálního řízení učebních činností žáků. Usilovala o zvýšení zřetele k žákovi, zdůrazňovala hlediska rozvoje žáka, jeho činností při řešení úloh, snažila se změnit do té doby obvyklou dominanci pozornosti jen k naučení obsahu. Potvrdila předpoklad, že je možné učební činnosti žáka při řešení úlohy předem projektovat. Zajímavá je publikace J. Nikla (1997), z níž velmi vydatně čerpáme. Odborné názvosloví spojené s teorií učebních úloh zapamatujte si Jako úloha jsou chápána všechna zadání, která subjekt stimulují k činnosti řešící tato zadání. Potom jako učební úlohu lze chápat každé pedagogické zadání, které se vytváří, aby zajistilo u žáků dosažení určitého učebního cíle. Učební úloha je zaměřena na pět aspektů učení: obsahový, situační (motivační), operační, formativní a regulativní, může mít různou formu obtížnosti. Je to tedy každé zadání, které vyžaduje realizaci určitých úkonů a je zadáváno s didaktickým záměrem. (J. Nikl, 1997) Učební úloha může mít dvojí charakter: je neproblémová, žák disponuje všemi obsahy a postupy činnosti, potom také bývá označována úkol, je problémová (je nositelkou problému). Toto členění je závislé na úrovni žáků. Z hlediska kariérového rozhodovaní najdou uplatnění oba typy úloh, význam úloh problémových není zde třeba vysvětlovat. 16

17 Problém je teoretická nebo praktická obtíž, kterou je potřeba řešit vlastním aktivním zkoumáním žáka, aktivizací jeho myšlenkové činnosti (zde vycházíme z J. Skalkové). Vzniká na základě rozporu mezi žákem již osvojenými poznatky a požadovanými výsledky. Je navozován zadáním problémové učební úlohy, při hledání řešení žák současně získává nové informace; problémovým úlohám se později budeme také věnovat. zapamatujte si Učební úlohy jsou žákům nejčastěji zadávány v souborech, od jednoduchých po nejsložitější. Soubor učebních úloh nemá být monotematický, jak z hlediska způsobu zadání, tak z hlediska činností směřujících k řešení. Znaky učební úlohy: 1. Jazyková forma je výzvou k řešení (otázka, pokyn, příkaz), má tedy apelační charakter. V zadání proto lze ohraničit vyjádření předpokladů a podmínek řešení a formulaci obsahující otázku či příkaz, je to podnět pro činnost žáka a vlastně i cíl úlohy. Z hlediska kariérového rozhodování jde vzhledem k zaměření obsahu technologických předmětů na souvislosti blízké profesní činnosti a zahrnutí potřebných momentů do otázky či podnětu rozvíjejícího činnost žáků. 2. Pedagogická smysluplnost působnost učební úlohy je zpravidla určena učební situací, v níž je zadávána, mimo ni ztrácí smysl. V této situaci má učební úloha věcné pole, jež charakterizuje obsah učiva a netýká se činnosti žáků, a významové pole, které navozuje činnost žáka a charakterizuje pedagogický smysl úlohy. Jak jsme již uvedli u bodu 1, obsah podporující kariérové rozhodování je v obsahu úloh či věcném poli úloh technologických předmětů zastoupen, zde jde o zahrnutí těchto aspektů do významového pole úlohy žák by měl vědět o zájmu učitele předložit jeho pozornosti i oblast kariérového rozhodování. 3. Stimulační síla úloha podněcuje žáka k provádění zamýšlených činností, např. jednoznačným a precizním zadáním, přiměřeností, využitím vizualizace, odkazem na pomůcky atp. Z hlediska kariérového rozhodování zde nebývá problém, souvislosti kariérového rozhodování do technologických předmětů patří, nejsou uměle připojeny, viz úvodní části textu. Také využití dalších uvedených prostředků nebývá nadměrně obtížné. 4. Regulační potence po vyvolání činností k řešení je udrží až do vyřešení, průběh řešení text úlohy vhodně organizuje. Záměr učitele související s kariérovým rozhodováním žáka může být dobře deklarován a pro žáka čitelný. 5. Emocionálně motivační náboj učební úloha má provokovat zájem, zvídavost, být přitažlivá. Zde netřeba pochybovat o zájmu žáka o vlastní budoucnost, jde i o významný výchovný cíl zájem o vlastní budoucnost. 6. Aspirační nivó vzbuzovat chuť k úspěšnému řešení, dávat naději na úspěch. O významu tohoto faktoru jsme se výše zmiňovali, ukazuje žákovi jeho možnosti, míru jeho možností atp. U úlohy, která se Vám zamlouvá, a to i z hlediska jejího významu pro budoucí profesi žáka, zvažte, jak se uvedené znaky konkrétně projevují. Taxonomie učebních úloh Učební úlohy lze třídit z hlediska témat či obsahu, k nimž se vztahují, to je tzv. třídění typologické, nebo dle náročnosti myšlenkových operací, které jejich řešení vyžaduje, to je tzv. třídění taxonomické. Každá vyšší kategorie taxonomického třídění zahrnuje všechny kategorie nižší. Čím je kategorie vyšší, tím je náročnější. Uvedeme taxonomii učebních úloh D. Tollingerové, u nás rozšířenou, s přiřazením příslušných akčních slov. 1. Úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků: 1.1 úlohy na znovupoznání, 17

18 1.2 úlohy na reprodukci jednotlivých faktů, čísel, pojmů apod., 1.3 úlohy na reprodukci definic, norem, pravidel apod., 1.4 úlohy na reprodukci velkých textových celků, básní, tabulek aj., Příklady akčních slov: kolik, kdy, která z, kdo, kde, co je, jak zní, která z alternativ, popř. slovesa definovat, reprodukovat, doplnit, pojmenovat, nazvat. 2. Úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky: 2.1 úlohy na zjišťování faktů (měření, vážení, jednoduché výpočty apod.), 2.2 úlohy na vyjmenování a popis faktů (výpočet, soupis), 2.3 úlohy na vyjmenování a popis procesů a způsobů činnosti, 2.4 úlohy na rozbor a skladbu (analýzu a syntézu), 2.5 úlohy na porovnávání a rozlišování (komparace a diskriminace), 2.6 úlohy na třídění (kategorizace a klasifikace), 2.7 úlohy na zjišťování vztahů mezi fakty (příčina, následek, cíl, prostředek, vliv, funkce, účel, nástroj, způsob apod.), 2.8 úlohy na abstrakci, konkretizaci a zobecňování, 2.9 řešení jednoduchých příkladů (s neznámými veličinami), Příklady akčních slov: jak se vyrábí, čím se liší, jakým způsobem, co je příčinou, popř. slovesa sepsat, vyjmenovat části, porovnat, objasnit, popsat, převést, změřit, vysvětlit známý postup atp. 3. Úlohy vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky: 3.1 úlohy na překlad (translaci, transformaci), 3.2 úlohy na výklad (interpretaci), vysvětlení smyslu, vysvětlení významu, zdůvodnění apod., 3.3 úlohy na vyvozování (indukci), 3.4 úlohy na odvozování (dedukci), 3.5 úlohy na dokazování a ověřování (verifikaci), 3.6 úlohy na hodnocení, Příklady akčních slov: jak rozumíte, proč myslíte, převeďte do jiného jazyka, přečtěte diagram či vzorec, popř. slovesa označit ve schématu, vysvětlit smysl či význam, zdůvodnit, ověřit správnost, diskutovat, prokázat, najít principy uspořádání. 4. Úlohy vyžadující sdělení poznatků: 4.1 úlohy na vypracování přehledu, výtahu, obsahu apod., 4.2 úlohy na vypracování zprávy, pojednání, referátu apod., 4.3 samostatné písemné práce, výkresy, projekty apod., Příklady akčních slov: udělat přehled, vypovídat o provedených úlohách a jejich fázích, podmínkách atp., vypracovat zprávu či projekt, ocenit, oponovat, vyvrátit. 5. Úlohy vyžadující tvořivé myšlení: 5.1 úlohy na praktickou aplikaci, 5.2 řešení problémových situací, 5.3 kladení otázek a formulace úloh, 5.4 úlohy na objevování na základě vlastních pozorování, 5.5 úlohy na objevování na základě vlastních úvah. Příklady akčních slov: formulovat dotaz, aplikovat teorii prakticky, formulovat úlohu, významně kombinovat nebo modifikovat, vyvodit obecné závěry, shrnout, vymyslet praktický příklad, na základě vlastního pozorování určit. shrnutí Z hlediska otázek kariérového rozhodování žáků si dovolíme dvě poznámky: Nezavrhujte nebo nepodceňujte úlohy vyšších kategorií taxonomie, i když máte pocit, že žáci ještě nemají dostatek konkrétních poznatků. Ve vhodné rovině obecnosti mohou být jejich poznatky dostačující, žáci se mohou učit postupy kritického myšlení, hodnocení a rozhodování. Také si mohou uvědomit, co by je mohlo zajímat, co ke zdůvodněnému rozhodnutí ještě potřebují zjistit a hledat příslušné zdroje. D. Tollingerová se při tvorbě této taxonomie úloh opírala o Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů. Před nedávnem byla provedena revize této taxonomie, která jednoduše řečeno zdůrazňuje význam hodnocení jako vzdělávacího cíle (řadí jej do vysoké kategorie). Již víte, že příprava na kariérové rozhodování spočívá do značné míry v rozvoji schopnosti hodnocení včetně sebehodnocení. 18

19 Zajímá Vás, jak lze taxonomii učebních úloh využívat pro posouzení úloh a jejich souboru? Lze provádět: Taxace zjištění operační kvality úlohy zařazením pod některou z výše uvedených kategorií a označení příslušným číslem desetinného třídění (lze usuzovat na obtížnost učební úlohy z hlediska myšlenkových operací). Stanovení indexu variability stanovení míry různorodosti požadovaných myšlenkových operací souborem učebních úloh. Index variability Iv je dán podílem součtu různých úloh (z hlediska začlenění do taxonomie až na desetinné místo, tedy např. 5.2) a počtem všech použitých úloh (Iv nad 0,9 vysoce variabilní, Iv 0,8 vyhovující, Iv 0,7 spíše monotónní, Iv pod 0,6 monotónní). Zjištění pozičního indexu do poziční tabulky se zaznamená četnost výskytu úloh dle jednotlivých kategorií (zde pouze od 1 do 5, ne tedy na desetinné místo ), tak zjistíme, na které kategorie učebních úloh je v souboru kladen důraz. Vyjádření didaktické hodnoty souboru učebních úloh znamená vztažení pozičního indexu k plánované úrovni cílů osvojení učiva. Pro soubor úloh, který jste žákům již zadávali, proveďte taxaci, stanovení indexu variability, dále zjištění pozičního indexu. Potom porovnejte, zda se kryje s formulací cíle, který jste pro výuku stanovili (máte-li např. naučit žáky řešit odborné problémy, nestačí jen úlohy zaměřené na zapamatování, ty tam být mohou, ale ne pouze nebo převážně). Využití problémových úloh ve výuce konkretizace Problémové úlohy musí splňovat následující požadavky: obsahovat problém (z hlediska žáků), logicky navazovat na dosavadní znalosti žáků, být přiměřené, představovat nové poznání, vyvolávat chuť poznávat. Zde by z hlediska kariérového rozhodování neměly vznikat potíže. V průběhu didaktické analýzy učiva tedy učitel vymezuje souvislosti významné pro otázky kariérového poradenství a přiměřené z hlediska myšlení žáků, jejich dosavadního poznání i učební situace. V souvislostech kariérového rozhodování lze předpokládat zájem žáků i větší možnosti učitele zájem žáků využít. Pro vznik hodnotné problémové situace je významné dodržení těchto zásad: Učitel rozdělí znalosti a dovednosti na ty, které musí žáci zvládat již před zadáním problémové úlohy, na ty, které jim případně sdělí při zadání, a na ty, které si osvojí po zadání problémové úlohy (neboť vzniká možnost i potřeba si učivo osvojit), do značné míry vlastním úsilím, řešením problému. Zde mohou v oblasti kariérového poradenství vzniknout potíže s možností aktuálního využití spolehlivých informací o realitě profese, věnujte proto pozornost těmto okolnostem, pořizujte si databázi internetových adres, mějte v pohotovosti zástupce profesí z řad sociálních partnerů atp. Učivo, které je určené k zapamatování, jsou zejména vědomosti, popisy atp. Učivo, které je určeno k porozumění a k tvořivému osvojení, jsou zejména obecné zákonitosti nebo obecné způsoby činnosti; i do této druhé skupiny patří mnoho souvislostí kariérového rozhodování. Při řešení problému se žáci zabývají zpřesňováním, zdůvodňováním, analýzou a rozvíjením hypotéz, podle okolností analyticky nebo heuristicky. Postup může být: 1. Vyjádření problému. V čem problém spočívá? 2. Naznačení ideálního řešení. Čeho chceme dosáhnout? 3. Sběr informací, doplnění znalostí. 4. Návrhy řešení, alternativy, hypotézy. 5. Zhodnocení návrhů. V této fázi zjistíme, zda je řešení dostačující. Pokud ne, vrátíme se zpět k první fázi. 6. Realizace návrhu. Co jsme vyřešili? Splnili jsme cíl? 19

20 U problémové úlohy, kterou máte k dispozici, si promyslete, kde v uvedeném postupu jejího řešení lze dobře uplatnit hledisko rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování. 3.4 Projekty ve výuce Úlohy velkého rozsahu je možno považovat za výukové projekty, metoda výuky založená na využívání projektů je projektová metoda, při větším rozsahu hovoříme o projektovém vyučování. Projekt musí být zajímavý a motivující, neboť těžiště výuky se přesouvá k rozsáhlé aktivní činnosti žáka při jeho řešení, potřebné znalosti musí být relativně samostatně doplňovány a upevňovány, začleněny do širších souvislostí, navazovány jsou kontakty mezi žáky, žák tedy organizuje svou práci a organizuje a řídí práci jiných ve skupině. Ještě více se to týká projektů s bohatými afektivními cíli, jako jsou projekty související s profesním uplatněním a rozvíjením kariérového rozhodování. informační zdroje Existuje relativně bohatá pedagogická literatura zabývající se výukovými projekty. Doporučujeme text D. Nezvalové (online). zapamatujte si Při využívání projektů ve výuce je doporučováno dodržovat tyto přístupy: uplatnit přirozený a nenásilný způsob poznávání, blížící se škole hrou, brát zřetel k potřebám a zájmům jedince, vycházet z aktuální situace podněty, se kterými se v projektech pracuje, přicházejí z přirozených situací jednotlivce, školního i širšího společenského prostředí, výsledky mají mít konkrétní, užitečnou podobu, uplatnit interdisciplinaritu projekty nabízejí možnost celistvého poznání, včetně rozvoje kompetencí, využít seberegulaci a zodpovědnost žáka při učení role učitele se mění z řídící na konzultační, orientovat činnost žáka na výsledek, rozvíjet schopnosti plánovat, fantazii a tvořivost, podporovat skupinovou realizaci, možnosti individuální diferenciace a sociálního učení. shrnutí Při dodržení těchto základních přístupů žák získává více předpokladů významných pro kariérové rozhodování, učí se hledat informace, spolupracovat, rozhodovat se, nalézá smysl vzdělávání, nachází jeho spojitost s profesí, získává sebedůvěru z hlediska jeho uplatnění i zjišťuje své slabší stránky. Pozornost žáka nepřechází rychle z tématu na téma, má prostor k dokončení práce v oblasti, se kterou se může ztotožnit. Projektová výuka je vhodná pro všechny žáky. Žáci nadaní se mohou podílet na přípravě projektu, při vlastní výuce působit jako asistenti, učí se formulovat své myšlenky tak, aby jim slabší žáci rozuměli. Žáci méně nadaní mohou přiměřeně uplatnit své schopnosti na svých místech, nejsou až ti druzí nebo dokonce neúspěšní. Pro pomaleji chápající žáky má učitel více času, protože nadaní i méně nadaní žáci zvládají výuku především samostatně. Trocha zajímavé teorie Všeobecně lze rozlišovat projekty: podle účelu na problémové, konstrukční, hodnotící (např. porovnat více možností), drilové; podle navrhovatele na spontánní (studenti či žáci), uměle připravené učitelem, jejich kombinace; podle místa na školní, domácí, jejich kombinace; podle počtu žáků na individuální, kolektivní či skupinové, jejich kombinace; podle časové dotace na krátkodobé (den, hodinu) a dlouhodobé; 20

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous)

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous) (pracovní materiály k výuce, bez jazykové korektury, sestavila K.Vlčková) - edukační cíl = základní ped. kategorie, projektuje výchovně-vzdělávací výsledky, vyjadřuje účel edukace a implikuje směr působení,

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více