INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Technologie"

Transkript

1 Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Technologie Autoři: Ing. Mgr. Jarmila Gabrielová, doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod 3 1. Obecně technická východiska Základní zákonitosti technologie a techniky Systém technologií Struktura technologie Širší souvislosti technologií a techniky Teorie komunikace (poradenská komunikace) a možnosti jejího uplatnění při rozvíjení kariérového rozhodování žáků v technologických předmětech Činnosti ve výuce zaměřené na podporu kariérového rozhodování žáka Učitel, žák a kariérové rozhodování v technologických předmětech Exkurze Zadávání učebních úloh Projekty ve výuce Možnost využití didaktických her Ke komunikaci učitele a žáka Náměty učebních situací Učební situace zaměřené na sebepoznání Učební situace zaměřené na nácvik rozhodování Učební situace zacílené na získání podložených podkladů pro kariérové rozhodování 31 Informační zdroje - seznam 34 2

3 Úvod INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ K dobrému zvládnutí aplikace průřezového tématu Člověk a svět práce v technologických předmětech Vám napomůže i prostudování příkladů dobré praxe. Na vhodné okamžiky, kdy podle našeho názoru byste měli příklady dobré praxe studovat, budete upozorněni. Jde o tyto příklady dobré praxe: Projektový den (J. Gabrielová), A2-19 Předmět konstrukční cvičení v oboru vzdělávání M/12 Strojírenství; Téma výuky: Podnikání ve strojírenství (M. Jelínek) A2-19 Předmět konstrukční cvičení v oboru vzdělávání M/12 Strojírenství; Téma výuky: Hledání práce ve strojírenství (M. Jelínek) Kapitola 2 tohoto textu je zacílena na dobrý způsob Vaší komunikace se žákem v situaci související s jeho kariérovým rozhodováním, kdy mu vlastně radíte. Text pro modul 8 Poradenská komunikace (J. Gabrielová, R Gamba), zpracovaný pro kariérové poradce, je pro Vás vhodný v celém jeho rozsahu. Po prostudování tohoto textu dokážete: Vysvětlit podstatu technologie, její základní zákonitosti, strukturu technologických činností, jejich systém, souvislosti s člověkem, společností, přírodou, charakterizovat význam výuky o technologiích pro kariérové rozhodování ve Vašem oboru. Spojit podporu kariérového rozhodování žáků s obsahem výuky technologie, opírat se při tom o poznání teorie komunikace (poradenská komunikace). Ve své výuce dobře aplikovat metody, které jsou zvlášť významné pro rozvíjení schopnosti žáka konat optimální rozhodnutí o své kariéře. Vytvořit situace ve výuce, které kromě výuky technologie budou zahrnovat podporu kariérového rozhodování. Těmto cílům a jejich pořadí odpovídá i řazení kapitol v následujícím textu. Asi není třeba Vás dlouze přesvědčovat, že do výuky technologických předmětů patří přiměřeně zastoupené souvislosti humanitní a společenské. Nejde o odtržené kapitoly, ale o organickou součást Vaší výuky. Asi budete také souhlasit, že Vaše výuka zaměřením na postupy a způsoby činností (s důrazem na činnosti prováděné v budoucnu Vašimi žáky při výkonu profese) má široké a specifické možnosti k naplňování cílů a zařazování obsahu průřezového tématu Člověk a svět práce. Jste významní pro rozvíjení profesní identity Vašich žáků, pro vytváření jejich snahy být dobrými odborníky, pro jejich kariérové rozhodování. Na Vás také leží úloha ukázat jim k tomu cesty, včetně cest vzdělávacích. Rámcové vzdělávací programy Vás k tomu směrují; rozhodně Vám zaměření na spoluutváření profesní kariéry žáků spíš předepisují, než by v něm bránily. Jejich text i další základní metodické texty jsou ovšem zaměřeny více na znalostní a dovednostní stránku obsahu vzdělávání (kompetence), pro kariérové rozhodování žáků významné souvislosti humanitní a vztahové jsou více ponechány na Vás. V textu RVP Vašeho oboru (toho, který učíte nejraději, máte-li jich více) označte a zapamatujte si místa, která jakkoli souvisejí s Vaší výukou a týkají se rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování žáků (kromě průřezového tématu Svět práce ). zapamatujte si Máme-li napsat jednou větou, co je nejdůležitější, potom: Je to Vaše kvalitní výuka snažte se učit každou hodinu dobře, to žákům usnadní i kariérové rozhodování. Předložili jsme před Vás jakási obecná, deklarativní prohlášení. V obecné rovině zůstaneme i v následujícím textu a pomocí odborné teorie zdůvodníme uvedené myšlenky. Bude tedy následovat obecně technologické moudro; text není pro Vás určený k naučení, spíš se nad ním zamyslete a uvidíte, že má i instrumentální charakter. 3

4 Při psaní textu předpokládáme, že vytváření podmínek pro kariérové rozhodování žáka je organickou součástí Vaší výuky o technologiích. Vycházíme tedy důsledně z technologie. Tu ovšem chápeme v širokém smyslu, nemůžeme se zaměřit na technologie typické jen pro několik málo profesí. V rozdílnosti obsahu technologických vyučovacích předmětů spočívá obtížnost našeho úkolu. Pravda je ale, že náš příklon ke strojařině asi rozpoznáte. Dále se už budeme zabývat tím, jak na to. Část 1 si pozorně projděte, buď Vám bude vyhovovat, nebo ne. To záleží na Vašem odborném a hlavně profesním zaměření. Text se zdá být určený hlavně pro zájemce, není to tak, dá Vám nadhled důležitý pro Vaši strategii rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování u Vašich žáků. 4

5 1. Obecně technická východiska Charakterizovat rozsáhlé oblasti skutečnosti je vždy obtížné, což platí i pro vyjádření významu velmi obsáhlého pojmu technologie. Také proto existuje mnoho těchto charakteristik, popř. definic. My je shrneme do následující formulace: Technologie souhrn postupů a způsobů výroby, užívání, údržby i likvidace uměle vytvořených objektů. Poznámky: Asi jste si všimli, že termín technologie můžeme podle kontextu používat v jednotném i množném čísle; může znamenat oblast technických věd nebo společenské praxe, ale i konkrétní způsob činnosti (např. obrábění); ve druhém případě budeme v tomto textu hovořit spíš o technologické činnosti, použijeme množné číslo atp. Technologie nepochybně souvisí s technikou, jejich souvislostí se zde zabývat nebudeme. Nyní si povšimneme základních stránek technologií. Ty ovlivňují nejen jejich provádění, ale i výuku o technologiích, a tedy také to, jak do výuky o technologiích organicky začlenit souvislosti kariérového rozhodování. 1.1 Základní zákonitosti technologie a techniky Obsah a způsoby myšlení spojeného s technologií a technikou všeobecně předurčují tzv. základní zákonitosti techniky, popř. technologie (H. Wolffgramm, 1994). Projevují se tedy i ve výuce, a proto souvisejí i s otázkami kariérového rozhodování. Budeme stručně prezentovat čtyři nejzákladnější zákonitosti technologie a techniky: A. Jednota přírodních a společenských momentů v technologii a technice Jde o nejobecnější zákonitost, dalšími zákonitostmi je v zásadě konkretizována. Každý technologický postup, technický objekt či systém spočívá v účelném využití přírodních pochodů, jevů, zákonitostí, jsou relativně zjevné. Společenské a humanitní souvislosti, vlivy, se projevují až při hlubší analýze, jejich působení je zdánlivě nepřímé a nedirektivní, je však účinné. Přírodní a společenské zákonitosti jsou ve vzájemném spolupůsobení. Přírodní zákonitosti vymezují možný prostor technických řešení, volba, objem i tempo vytváření a způsob užívání techniky a technologií jsou závislé na společenských a lidských potřebách, možnostech, náladách, módě, politice aj. Pro výuku o technologii (i technice) z toho vyplývá, že správná výuka musí zahrnovat i společenské a humanitní souvislosti těchto činností, jinak jde o výuku neúplnou. Např. řezná rychlost při obrábění souvisí s ekonomickými kategoriemi (výslednou cenou aj.). Také profesní souvislosti zde mají být zastoupeny (perspektiva technologií, trendy v rozvoji dané společnosti, tradice, pracovní prostředí aj.). Později ukážeme, kudy mohou do výuky vstupovat. Je zpravidla zřejmé, na které znalosti žáků z oblasti přírodních věd navazujete. Které společenské zákonitosti (kromě ekonomických) souvisejí s Vaší výukou? Pojmenujte některé. B. Komplexní charakter technologie a techniky. Zpravidla existuje značný počet současně působících přírodních a společenských zákonitostí v technice a technologiích. Zanedbání kterékoliv z nich může způsobit škody morální i materiální. zapamatujte si Tato komplexnost se projevuje i v rovině výuky. Přílišné zaměřování jejího obsahu například jen na podstatu technologie je problematické. Celkové profesní zvládnutí technologie znamená i zvládnutí např. otázek pracovně 5

6 bezpečnostních, nejrůznějších legislativních souvislostí, způsobů zjišťování informací, vzdělávacích možností (třeba na současné škole žáka nebo v okolí, či možností neformálního vzdělávání a informálního učení), postojových otázek spojených s profesí atp. Ve středním odborném vzdělávání představuje takové uplatnění komplexnosti obtížný moment, vyžadující Vaši vysokou odbornost. Dosažení komplexnosti výuky však vede k dobrým výsledkům z hlediska kariérového rozhodování žáků, které se stává podloženým. Poznámka: Znovu poukazujeme na náročnost a komplexnost profesního vzdělávání a nevhodnost odhlédnutí od souvislostí obsahu výuky, zejména od souvislostí významných pro dlouhodobé úspěšné provádění profese. C. Určenost (determinovanost) technologií a techniky. Technologie stejně jako technika je prostředek dosahování zdůvodněných cílů a účelů. Základní otázkou i přístupem je proto otázka: pro co, k jakému účelu jsou prováděny, vypracovány či vytvořeny? Kořeny jejich vzniku tedy spočívají vně technologií a techniky, někde v oblasti potřeb člověka či společnosti. Základní logický vztah v technice je proto vztah účel prostředek, nazýván je finalita, regulován je dalšími normami či hledisky společenskými (v tom i legislativními) a přírodními. zapamatujte si V oblasti kariérového rozhodování je zřejmé, že úvahy o trendech uplatnění určité technologické činnosti, o jejím budoucím významu, o problémech a rizicích atp., to vše na pozadí celkového rozvoje, jsou významné z hlediska kariérového rozhodování vzhledem k možnostem budoucího uplatnění a životní úrovni žáka. Jde o organickou součást obsahu výuky poskytující střední odborné vzdělání. Domníváte se, že lze hovořit o marketingu školy? Popř. zadejte sousloví marketing školy do vyhledávače. D. Mnohost možností technologických řešení. Při technických činnostech bývá zpravidla možný větší počet v podstatě správných řešení určité situace (v důsledku komplexního charakteru techniky a technologie je nesnadné formulování optimálního řešení, o některých řešeních se vedou veřejné diskuse doprovázené emocemi). Technologie a technika mají tedy alternativní charakter věc se dá vyrobit různými způsoby z různých materiálů atp. Ve výuce je tato zákonitost zajímavá při problémové výuce, kde tedy existuje mnohost správných řešení problémů. Z hlediska kariérového rozhodování jde o obtíž např. z čeho budou vyráběny za 25 let automobily, čím budou poháněny, jaká bude náplň s tím spojených profesí? shrnutí Vidíme, že zaměření na kariérové rozhodování do Vaší výuky patří i z hlediska odborného, že nejde o jednoduchou věc, ale o problém složitý; to je ovšem výuka Vašich předmětů vždy. 1.2 Systém technologií Hovořili jsme o mnohosti technologických řešení atp. Jaký je vlastně systém technologických činností, které jsou k dispozici? 6

7 informační zdroje Na otázky systému a další podobné otázky naše technická teorie není příliš zaměřena, vycházíme zde z německých zdrojů (H. Wolffgramm, 1994, uvádíme to proto, že jsou všeobecně hůře dostupné). V technologické činnosti či procesu lze spatřit tři linie či toky. Jsou to látka, energie, informace. Podle toho, která z těchto linií je hlavním objektem zpracování a budoucím hlavním produktem (další jsou tam pro zajištění technologického procesu), je prováděno základní členění technologií (v lihovaru nebo v lisovně plastů jsou příslušné technologie zaměřené na zpracování látky, v elektrárně nebo v teplárně na zpracování energie a v informačních centrech jsou objektem technologií informace). Látka, energie nebo informace mohou být přemísťovány, popř. skladovány, může být měněn jejich tvar (látky, parametrů energie bez změny druhu, informací jiným způsobem zápisu ), může být měněna jejich podstata (např. chemickou změnou u látek či změnou jejich složení, změnou druhu energie, syntézou dílčích informací atp.). Tím je dáno, že základní členění technologií (základ tvorby jejich systému) tvoří tabulka se třemi řádky a třemi sloupci. Látka Energie informace změna tvaru XX změna podstaty změna místa Na tomto základě může být uspořádán systém technologických činností pro každé z těchto polí. V klasickém pojetí výuky technologií strojírenských, do značné míry i stavebních a dalších, vysoce převažuje jedno z devíti polí této tabulky, je to pole symbolizující technologie, při nichž je měněn tvar látky, popř. materiálu (v tabulce je pole označeno XX). Tyto technologie jsou podle jejich účelu členěny do těchto skupin: 1. vznik nového tvaru z beztvarého materiálu, 2. tváření, 3. dělení, 4. spojování, 5. vytváření vrstev, 6. změna vlastností materiálů (při zachování jejich chemické podstaty). Poznámka: Technologie se často učí i v jiných vyučovacích předmětech nebo tématech než jen takto označených. Často totiž vidíme, že mnohé technologie jsou zařazeny spolu s technickými objekty, které hrají důležitou roli při jejich realizaci (např. výroba a rozvod elektrické energie, většina technologií změny místa a skladování látek a výrobků a rovněž informací). shrnutí Můžete si myslet, že jsme zapomněli, proč tento text píšeme. Není to tak. Jistě si dobře uvědomujete, jak podstata technologie ovlivňuje podmínky práce, která je v souvislosti s tím konána. V předchozím textu jsme uvedli, že ukážeme, jak do obsahu výuky dobře začlenit souvislosti kariérového rozhodování. S tím jsme už začali, následující otázky struktury technologické činnosti jsou z tohoto hlediska ještě důležitější. Výše uvedený systém technologických činností či technologií asi osloví spíš strojaře než textiláky. I tam se však mnoho z něj dá aplikovat (podle našich zkušeností). Jaký systém technologických činností uplatňujete ve výuce Vy? 7

8 1.3 Struktura technologie Při porozumění technologiím má, kromě systému technologií, značný význam porozumění struktuře technologie. Pomůže Vám analyticky pohlédnout na obsah Vaší výuky a organicky začlenit rozvíjení kariérového rozhodování žáka. informační zdroje Jde opět o teorii převzatou z německých zdrojů, především H. Wolffgramma, (u nás lze doporučit slovensky psanou práci autora jménem Fedor Svatý). Obecnou strukturu každé technologické činnosti vyjadřuje toto schéma. Nejprve se s ním seznamte a vytvořte si předběžné představy, které souvisejí s nějakou technologií, která je pro Vás běžná; zejména pro klasické strojírenské technologie je toto schéma dobře pochopitelné. Následující text Vám pomůže toto schéma pochopit. nástroj zpracovávaný objekt. podstata technologické činnosti operační energie zapamatujte si Každá technologická činnost má určitou podstatu, která bývá ale v pozměněné podobě společná více technologiím; ty lze potom sdružit podle podstaty do určitých skupin, ale ty se někdy mohou velmi lišit podle zpracovávaného objektu, jehož vlastnosti také velmi ovlivňují podmínky, v nichž je technologie prováděna. Příklady: Podstatou obrábění (alespoň v jeho klasické podobě) je postupné odřezávání třísek řezným klínem, může být jeden nebo více těchto břitů, mohou mít geometricky určitý tvar nebo ne, jako třeba u broušení, také kinematika při těchto činnostech může být odlišná. Stále jde ale o obrábění. V těchto souvislostech snad lze do určité míry uvažovat i o požadavcích na profese, které obrábění provádějí. Ale podmínky při obrábění se mohou dosti lišit (třeba už podle materiálu obrobku). Při použití sít jde o prosévání, které může být navíc principiálně považováno za obdobné filtrování. Zde je již začlenění do jedné skupiny podle podstaty technologie spornější a také v praxi mohou tyto činnosti probíhat při velmi odlišných podmínkách, prováděny mohou být mnoha profesemi. 8

9 Příklady ukazují, že jen z teoretické podstaty technologické činnosti nelze dosti dobře odvodit profesní souvislosti (to jsme již uvedli v jiné souvislosti) a budeme muset v tomto rozboru pokračovat dále, vrátíme se ke schématu. V průběhu každé technologické činnosti dochází k vzájemnému spolupůsobení (popisuje je podstata technologické činnosti) tří subsystémů, jsou to: zpracovávaný objekt látka, energie, informace, nástroj název označuje vlastní pracovní orgán, bezprostředně působící na zpracovávaný objekt, až následně je uvažováno další zařízení umožňující jeho dobrou funkci; tedy nástroj je například soustružnický nůž, předmětem dalších úvah může být až potom soustruh (jeho funkční součásti mohou být probírány v jiných vyučovacích předmětech), operační energie, přímo působící na zpracovávaný objekt (v případě soustružení jde o energii mechanickou). Mezi subsystémy jsou komplexní vzájemné vztahy a podmínky působení, jsou znázorněny šipkami. Šipky jsou sice obousměrné a označují vzájemné ovlivňování podmínek spolupůsobení, zde je ovšem schéma z hlediska praxe poněkud zjednodušeno. Vysvětlíme to na příkladech. Příklady: Pokud chci odlévat ocel, a ne šedou litinu, musím volit odpovídající formovací materiály, tedy takové, které odolají vyšší licí teplotě oceli. Chci-li obrábět tvrdou ocel, musím volit odpovídající materiál řezných nástrojů, výkonný stroj. Chci-li nabízet ubytovací služby pro náročnou klientelu, musím disponovat odpovídajícím zařízením. zapamatujte si Pro nás je důležité, a příklady to ilustrují, že zpracovávaný objekt a jeho vlastnosti mají určující význam pro podmínky, při nichž technologická činnost probíhá. To se týká jak požadavků na nástroj, tak požadavků na další zařízení, na spotřebu energie, na prostředí. Také na informační toky, a tedy náročnost práce. To poslední ještě vysvětlíme. Již jsme uvedli, že v technologické činnosti můžeme rozlišit tři linie či toky. Jeden je hlavní, podle něj jsou technologie tříděny, další jsou nezbytné pro zajištění průběhu technologické činnosti. Je-li materiálový tok tokem hlavním, bývá tok energie zpravidla dosti transparentní, informační tok je více skrytý a je buď přímo zajišťován pracovní činností zaměstnance (pozorováním, rozhodováním, reakcemi), nebo může být automatizován. Ovšem vždy se projevuje náročnost zpracovávaného objektu a způsobu zpracování v mohutnosti tohoto informačního toku a také v náročnosti na výkon profese. Projevuje se i náročností zařízení, pomocí kterého lze technologickou činnost realizovat. shrnutí Ukázali jsme, že pro posouzení vlivu technologické činnosti na náročnost profese, ať už z hlediska obvyklých pracovních podmínek nebo z hlediska kvalifikace zaměstnance (mohutný informační tok), je třeba zohlednit především: způsob, jímž technologickou činností procházejí látka, energie, informace, podstatu technologické činnosti a podmínky jejího průběhu vyplývající z charakteru zpracovávaného objektu, mohutnost informačního toku a způsoby obvyklé při práci s informacemi u dané technologické činnosti. Je tedy známou skutečností popsanou i v učebnici Svět práce pro základní školy, že určující pro charakteristiku profese je zpracovávaný objekt. Nástroje i další objekty používané k práci jsou na zpracovávaném předmětu závislé, a tedy její charakter určují méně, zejména jsou-li jen užívány. Vždyť dosti složité technické nástroje používá zubní lékař nebo účetní, a přitom tyto profese nelze považovat za technické. Jak je tomu u prodavačů a podobných profesí, ti nic nevyrábějí, ale zato hodně komunikují? 9

10 Většina prodávaného zboží má látkovou povahu, hlavní tok v typických činnostech těchto profesí ale může být tvořen i energiemi nebo informacemi. Použít opět abstraktní pojem informace, aby zachytil nezbytnou schopnost prodavačů komunikovat s lidmi, není ale vhodné. Zde se dostáváme k dalšímu faktoru: jsou to širší souvislosti technologií a techniky. Zajímavá (a jednoduchá) je otázka, zda zpracovávaný objekt může být také člověk. Pokuste se na ni odpovědět. Jestliže ano, formulujte specifika těchto prací a nároky na příslušné profese. Vyberte si významnou technologickou činnost obsaženou ve Vaší výuce, stanovte zpracovávaný objekt a jeho vlastnosti, z toho odvoďte souvislosti potřebné pro výkon profese. Dále stanovte vedlejší toky probíhající v této činnosti (např. energie, informace, je-li zpracovávaný objekt látkové povahy) a uveďte souvislosti s výkonem profese. 1.4 Širší souvislosti technologií a techniky Vysvětlili jsme už, že technologie a technika vznikají na základě potřeb člověka a společnosti, jsou prostředkem i výsledkem práce. Jsou tedy spojeny řadou souvislostí nejen s přírodou, ale i s člověkem a společností. Některé přírodní společenské momenty vstupují přímo do podstaty technologie či techniky, o těch jsme pojednali v části věnované základním zákonitostem technologie a techniky. Zde se budeme zabývat, jak název napovídá, souvislostmi techniky s jejím přírodním a společenským okolím. Pro nás není až tak důležité rozlišení, jestli jde o přímou součást techniky nebo o její okolí, ale jde nám o vliv daného faktoru na kariérové rozhodování žáka (a tedy o pozornost, kterou je třeba mu ve výuce věnovat). shrnutí Tyto souvislosti jsou nazývány širšími souvislostmi technologií a techniky, a jak uvidíte, uplatňují se významně při kariérovém rozhodování. Soubor těchto širších souvislostí představuje rozsáhlý komplex. Tento komplex souvislostí nelze považovat za stejnorodý z hlediska jejich významu ve vztahu k technologiím a technice, a tedy také k příslušné výuce. Z hlediska objektivního významu lze širší souvislosti dělit do tří tříd podle důležitosti. Do první, nejdůležitější třídy jsou řazeny souvislosti, jejichž respektování je v praxi i ve výuce nezbytné. Mezi ně patří souvislosti bezpečnostní, protipožární, zdravotní, životního prostředí atp. Do druhé třídy lze začlenit souvislosti, které mají závažné celospolečenské důsledky ekonomické, surovinové a materiálové, energetické, informační (možnosti získání informací o technologii, komunikace v souvislosti s technologií aj.), branně-bezpečnostní aj. Do třetí třídy důležitosti řadíme aspekty, které mají doplňkový, užší význam a jejichž nezačlenění neovlivní podstatně úroveň výuky. Jde o aspekt historický atp. Poznámka: Širší souvislosti techniky mohou být ve výuce technologických předmětů zastoupeny jednak jako organická součást jejich obsahu (poučení o nich je obsahem výuky, např. výuka přímo zaměřená na bezpečnost práce), mohou být uplatněny také jako kritéria posuzování a hlediska chápání jiné problematiky, tedy jiných témat (při výuce o určité technologii je její součástí poučení o bezpečnosti práce). 10

11 Lze předchozí poznámku aplikovat i na souvislosti kariérového rozhodování v technologických předmětech? V následujícím textu se stručně dotkneme jednotlivých souvislostí, jejich výběr a řazení jsou provedeny nejen s ohledem na jejich objektivní význam, ale také s ohledem na jejich význam z hlediska kariérového rozhodování. Souvislosti pracovní bezpečnosti a protipožární ochrany Tyto souvislosti patří k pilířům technického vzdělávání. Tvoří organickou součást obsahu výuky, mohou být součástí obecnějších oblastí výchovy žáků výchovy k bezpečnému životu a k odpovědnému rozhodování o životním stylu, osvojování základů organizace a plánování práce, udržování pořádku, kázni, přesnosti a pečlivosti. K těmto souvislostem, sice poněkud neorganicky, přiřadíme otázky stability průběhu technologických procesů (na zaměstnance zde vznikají obdobné požadavky). Řada profesí je z hlediska pracovního rizika ze své podstaty značně náročná, nebezpečí úrazu či jiné nehody je stále přítomno. Žáci si ne vždy uvědomují nezbytnost otravného dodržování pravidel bezpečnosti a nedovedou si dobře představit problémy, které v této oblasti mohou mít třeba ve vyšším věku. Vyžadována je stálá pozornost a kondice (duševní i tělesná), pohotovost, stabilita a spolehlivost, uvážlivost, ochota k potřebnému vzdělávání atp. Celá tato oblast v profesi představuje trvale stresující faktor. Je-li toto žák schopen trvale snášet, má potřebné předpoklady? Souvislosti zdravotní a životního prostředí Tyto souvislosti navazují na předchozí uvedené, jde tedy o problematiku s mnoha paralelami. Vliv výkonu profese na zdraví, jak lze doložit mnoha příklady z výkonu různých profesí, je velmi značný. Ne vždy, ale velmi často hraje značnou roli pracovní prostředí (zde zúžíme celkové životní prostředí v souladu s posláním tohoto textu). Pro kariérové rozhodování daného žáka je zde namnoze potřeba odborného vyšetření, jiný postup je nezodpovědný. Vliv na zdraví má samozřejmě i pracovní riziko a snaha o jeho minimalizaci, viz výše. Souvislosti ekonomické Poznatky nezbytné pro uplatnění těchto souvislostí při posuzování jimi prováděných technologických činností mohou být žáky dobře uplatněny i v souvislosti s kariérovým rozhodováním. Zvyšování efektivnosti, snižování nákladů, způsob uzavírání pracovního poměru atp. je v tomto smyslu jednou stránkou těchto souvislostí, druhou je obvyklá ekonomická úroveň a s ní spojené okolnosti výkonu zvolené profese, možnosti pro podnikání či kariérový postup, pravidelnost příjmů, nezbytné náklady na vzdělávání atp. Ekonomické souvislosti se významně odrážejí v textu RVP, v SOV je prostor pro přípravu žáka na jejich uplatnění při kariérovém rozhodování v ekonomicky zaměřených vyučovacích předmětech; v technologických předmětech se projevují spíše jako aspekt (hledisko) provádění technologických činností. Souvislosti surovinové, materiálové a energetické V době globalizace některé souvislosti sice pozbývají na významu, jiné se ale naopak stávají rozhodujícími. Jejich uplatňování ve výuce technologií těsně souvisí s dalšími souvislostmi, zejména ekonomickými a regionálními. V souvislosti s kariérovým rozhodováním lze organicky do výuky začlenit úvahy o dostupnosti a energetické náročnosti materiálů typických pro určitou profesi, o možnostech náhrady náročných materiálů a s tím spojených vlivech na profesi. Souvislosti informační (a komunikace) Není potřeba zvlášť dokazovat, že informační tok spojený se zajištěním některých technologií je vysoký, informace jsou komplikované a v abstraktní formě, na pracovníka náročné; mohou také pocházet z mezilidské komunikace se všemi jejími specifiky. Potom by v některých případech další zvýšení informačního toku bylo nepříjemné, zatímco jinde je to naopak. Například je rozdíl mezi informačním tokem, kterým je zatěžována prodavačka samoobsluhy, když klade zboží do regálu a když jde potom do pokladny. Podobně zaměstnanec obsluhující soustruh bude jinak zatěžován, bude-li pracovat se strojem řízeným programem a bude-li vyrábět unikátní, náročnou součást. V souvislosti s kariérovým rozhodováním je třeba klást žákovi otázku, zda je ochoten či schopen zvládat velké či malé množství informací, informací náročných na myšlení. Jak je schopen komunikovat s dalšími lidmi, a to i v případě, že mu není dobře. Jak je schopen pro komunikaci i další práci s informacemi používat technické prostředky. Tato oblast je u různých profesí specifická, není třeba pro Vás ji v tomto textu dále analyzovat. Souvislosti historické a regionální Z hlediska kariérového rozhodování sem lze zahrnout místní tradice v jejich běžném chápání, ale také tradice rodinné, hrdost na absolvování určité školy a pocit příslušnosti k této škole. 11

12 Pro typickou profesi nebo také pro běžnou technologickou činnost konkretizujte s pomocí výše uvedeného textu projevy širších souvislostí u nich. Je možné, že ve Vašem případě budou i jiné souvislosti hrát významnou roli popište je. shrnutí Myšlenku, že technologicky zaměřené předměty mají význam pro přípravu žáka na kariérové rozhodování a že tato příprava do jejich výuky patří, jsme dokumentovali především z hlediska teorie obecné technologie. Ukázali jsme také strategii při začleňování otázek kariérového rozhodování do obsahu výuky těchto předmětů. Usilovali jsme o Váš systémový pohled (nadhled) na celou tuto oblast. Proto jsme věnovali pozornost struktuře technologických činností, jejich systému a také souvislostem, v nichž probíhají. Vidíte, že základní hledisko pro kariérové rozhodování je dáno zpracovávaným objektem. Již mnohé dosud použité pojmy mají tento systémový význam, a to již při jejich intuitivním chápání. Tak pokročte k dalším kapitolám, k této vstupní teorii se můžete v případě potřeby nebo zájmu vrátit. Říkáte si, pořád nějaké souvislosti s člověkem, přírodou, společností, profesí. Není toho příliš, a co je to za teorie, kde vše souvisí se vším? Letmo si projděte příklady dobré praxe, které jsme Vám doporučili těsně pod částí Obsah. Vidíte z nich, že souvislostí kariérového rozhodování mnoho skutečně je, že jsou potřebné, a tedy je třeba hledat, jak je do výuky organicky začlenit. A o tom byla tato kapitola. 12

13 2. Teorie komunikace (poradenská komunikace) a možnosti jejího uplatnění při rozvíjení kariérového rozhodování žáků v technologických předmětech Vycházíme z předpokladu, že cílem výuky technologických předmětů orientovaných na profesní přípravu je také přispět kariérovému rozhodování žáků ve fázi druhé volby profesní orientace. V těchto předmětech jsou pro to jedinečné možnosti, ale učitel musí se žáky přiměřeně komunikovat. K dispozici Vám v tomto kurzu proto předkládáme text, který se poradenskou komunikací hluboce zabývá. Jde o text nazvaný Poradenská komunikace, autoři jsou J. Gabrielová a R. Gamba. Vaším úkolem není hned jeho podrobné studium, ale projít si jej. Až budete mít náladu, tak se do něj začtěte, hlavně do částí, které považujete za potřebné a které Vás tudíž zaujmou. Popravdě řečeno spoléháme na to, že zájem o něj budete mít brzy. Už proto, že text je dosti odlišný od toho, co jste četli pro získání své odbornosti. Text je srozumitelný a užitečný. S Vaší prací souvisí, i když používá termíny jako poradce a klient (je určen především kariérovým či výchovným poradcům). Dosaďte si místo nich učitel a žák, učitel je žákovi ostatně poradcem a žák je Váš/náš klient. V tomto textu se ještě k otázkám komunikace vrátíme, budeme při tom vycházet více z Vaší role učitele. Považujeme za vhodné, abyste obstojně znali text Poradenská komunikace dříve než pokračování tohoto textu. 13

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Metodika výuky technické výchovy na II. st. ZŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky technické výchovy na II. st. ZŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Jan Šubert Metodika výuky technické výchovy na II. st. ZŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Tato

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Sebepoznání a sebehodnocení... 4 2. Osobnostní charakteristiky důležité pro kariérové rozhodování... 8 3. Zdroje informací o potenciálu žáka a způsoby zjišťování... 10 4. Kariérové rozhodování...

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více