Zlatd stezka. Sbornik Prachatickeho muzea. rocnik 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatd stezka. Sbornik Prachatickeho muzea. rocnik 1"

Transkript

1 Zlatd stezka Sbornik Prachatickeho muzea rocnik

2 REGIONALNIARCHEOLOGICKY VYZKUM PRACHATICKEHO MUZEA V LETECH 1993 A 1994: EVIDENCE, DOKUMENTACE A ZACHRANA fflstorickeho DEDICTVI Jaromir Benes V popfedi zajmu soudobe ceske archeologie stoji ochrana stavajiciho nalezoveho fondu pnmo v terenu a hospodafem s archeologickymi prameny. Posledmch deset let studia naznacilo, ze podzemni movity i nemovity pramenny fond neni nevycerpatelny. S tim souvisi i nutnost provadet v maximalm mire zachrannou Cinnost a dalsi aktivity oboru archeologicke pamatkove pece, vyvolane stavebni explozi posledmch let. S touto ideou bylo zalozeno na jafe roku 1993 i archeologicke pracoviste Prachatickeho muzea. Evidence nalezisf a archeologickych akci Zakladem jakekoliv systemati tejsi archeologicke prace jsou archeologicke databaze. Pro prachaticky okres existuji dve dila soupisoveho charakteru a to nemovitych archeologickych pamatek a stfedovekych tvrzi (srov. clanek J. Michalka v teto rubrice s pozn. 1 a 2), avsak neexistoval pfehled tech lokalit, ktere bezne nezanechavaji na povrchu zeme stopy. Techto nalezist' byva v nasi zemedelske krajine nejvfce. Jejich registrovany pocet zavisi na mnoha faktorech, pfedevsim na mistnich geomorfologickych podmfnkach, ale hlavne na stupni prozkoumanosti dotysneho uzemi. Proto byly hned v prvnich mesicich zahajeny prace na standardnf mapove prostorove identifikaci archeologickych nalezist' (PIAN), kterych se nejprve ujala Katefina Satavova a pozdeji Jan Samata. V soucasne dobe je znamo na okrese Prachatice 176 registracf archeologickych nalezis't'. Zdroju bylo nekolik. Pfedevsim byla provedena excerpce rocenek Vyzkumy v Cechach (vydava Archeologicky listav AV CR Praha). Vyuzito bylo soupisu, vznikleho na zaklade prvotm'ho zpracovanf stareho archeologick^ho depozitafe. Vyznamnym pfinosem bylo poskytnuti udaju o nove zjistenych pravekych a stfedovskych nalezistich od kolegu dr. Jana Michalka ze strakonickeho muzea a Marka Parkmana z Prachatic, kterym bychom radi na tomto mistfi srdecne podekovali. Do nove mapove databaze byly dale prubezne vynaseny v echny terenni akce prachatickeho pracoviste. Naleziste byla zakreslovana do sekcnich listu Zakladni mapy Cesk6 republiky 1: bud" bodove (u archeologickych akci), liniove (u liniovych staveb) nebo plosne (zejmena u vysledku povrchovych pruzkumu). Ke kazde mape (pro prachaticky okres jichje 95) byla zalozena karta, na kterou se zapisuji vsechny pruvodnf lidaje. Duplicitne jsme pofidili take podobnou databazi v mefitku 1 : Zjisfovaci a revizni pruzkum Na zaklade sdeleni pana Machovce jsme v lete 1994 navstivili okoli Zitne u Netolic a Vrbice u Zitne, kde se podafilo identifikovat dve zcela nova mohylovs pohfebiste. V prvnim pfipade bylo v prostoru lesa Prazdk lokalizovano 6-8 mohyl, v druhem pfipade v poloze Za libisem mohyl, jejichz protahly tvar muze signalizovat jejich zafazeni do raneho stfedoveku. Jiny druh pece o jiz zname nemovite archeologickfi pamatky spociva v jejich reviznich pruzkumech. Jde o kontrolu jejich neporusenosti, vegetacniho krytu na pamatce a podobne. V roce 1993 jsme navstivili mohylnik Na kluzi u Vitejovic, latenske ctyfuhelnflcovite hrazeni Hradiste u Malovic, hradiste Dvory u Lazist', hrady Hus, Osule, hradiste Velky Hradecek u Tfebanic a JSmu u Micovic. Nektere revizni pruzkumy mely i zvlastnf duvody, jako v pfipade Sanci u Volar, kde nalezl laicky prospektor pan V. Krejcf z Vimperka soubor unikatnfch militfirii z valecneho roku 1620, ktere vyznamne obohatily archeologickou sbirku pracoviste (srovnej (Sldnek F. Kubfi a P. Zavfela v tomto sborniku, vyber pfedmetu na obr. 6). Dne jsem proved! spolu s J. Frohlichem (Prachenske muzeum Pisek) revizni vyzkum pobliz Vitejovic, kde mel lidajne amatersky vykopce v druhe polovine 80. let provest odkryv a vyzvednuti cca 1000 az 1500 pazourkovych artefaktu. Mfsto, lezici na uzke terase nad nivou Zlateho potoka hned u lesni komunikace jizne od obce, se podafilo podle vykopovych stop pomerne snadno najit. Plocha cca 330 x 200 cm byla zacistena a prostor vkopu zdokumentovan. Nasledne jsme odebrali prvnich 20 cm zlute nepravidelne probarvene prachovit^ sprase. Zde bylo nalezeno sest zlomku sedohnddeho pazourku. 105

3 Pod vrstvou sprase jsme narazili na kofeny okolni'ch stromu. Shodne jsme konstatovali, ze amatersky vkop byl ucinen s vysokou pravdepodobnosti do jiz pfemfsteneho terenu. Puvodni situace byla zfejme pfemi'stena pfi stavbe komunikace a amater si koncentrace pazourku vsiml zfejme tehdy, kdyz prochazel po lesni ceste. Kopal jen na tech mfstech, kde se vyskytovaly velke koncentrace artefaktu. Reviznim vyzkumem se bohuzel nepodafilo ziskat alespon elementarni datovaci material, ktery by nase znalosti o tomto vyjimecnem nalezovem miste upfesnil. Osidlem z doby kamenne vsak zde bylo s jistotou prokazano. Geodeticko topograficky pruzkum V prubehu roku 1993 byla navazana spoluprace s ceskobudejovickou firmou Geoterc, s niz byly provedeny dva geodeticko topograficke pruzkumy. Byl tak vyzkousen zpusob, kterym bychom chteli v budoucnu postupne dokumentovat dulezite archeologicke nemovite pamatky prachatickeho okresu. Zamefovani se provadelo laserovym zamefovacem TOPCON. Ziskana data byla zpracovana v ceskobudejovickem CAD studiu programem Autocad s nastavbou GEO. V obou pffpadech bylo ponzeno nekolik grafickych vystupu na barevne tiskarne. 1. Hradiste Venec u Lcovic, k. o. Zalezly K pruzkumu hradiste Venec u Lcovic, lezicfrnu na katastru obce Zalezly vedla pracoviste pfedevsim nutnost zpracovat podklady pro trojrozmerny model hradiste, ktery je jiz vystaven v casti nove stale expozice okresniho muzea, venovane praveku. Existuje sice starsi zamefeni z konce dvacatych let, provedene prof. Albinem Stockym, avsak tento plan hradiste jiz v mnoha ohledech nevyhovoval nasim pozadavkum. Druhy duvod byl ciste odborny: napoprve provest pruzkum te nejlepsi archeologicke pamatky okresu. Ones disponujeme jiz fadou poznatku o Icovickem hradisti. Je velmi pravdepodobne, ze mohutny trojity system kamennych hradeb byl vybudovan uz v S.stoletf pf. Kr. Zakladnf osou hradiste (obr.l) je protahly skalni masiv o delce temef tff set metru, bezfci od zapadu na vychod. Bylo zde dumyslne vyuzito terenu, nebot' skalni bloky jsou pnmo zakomponovany do struktury opevneni. Jadrem celeho hradiste je tzv. akropole, ktera dala svym tvarem znamemu jihoceskemu hradisti jmeno. Je to mfsto situovane na skalnatem bloku zvedaji'cim se 15 metru nad okolni teren. Az dosud se soudilo, ze jediny pnstup na akropoli umoznovala unikatni hackovita brana na jihozapade tohoto utvaru. Nas jarni pruzkum vsak ukazal jeste dalsi mozny velmi uzky vstup mezi skalm'm masivem na severu a kuzelem kamenneho valu. Dva pruchody vnitfniho vence na zapade a vychode jsou nesporne moderniho puvodu. Velmi zajimava je existence studny nebo spi'se sberace vody, o kterem se vsak pochybuje, zda je pravekeho puvodu (podobny sberac se podafilo identifikovat v centralni partii hradiste Dvory u Lazist', viz nepubl. pruzkum autora clanku). Jeho praveke staff je velmi pravdepodobne. Na obrazku (obr.l) je sberac vyznacen teckou v hrotu vrstevnice ve snizenine pomerne plocheho prostoru tzv. akropole. Pozoruhodny je i system vnejsfho opevneni. Jeho delka dosahuje 1470 metru delky (pocitame-li dvacet metru pfirozene skaly ve stfedovem pferuseni pak 1490 m). Vlastni teleso valu je cleneno 15 pruchody. Je velmi obtizne bez dalsiho vyzkumu rozhodnout, ktery prostor plnil funkci brany a ktery nikoliv. Je velmi pravdepodobne, ze jich nebylo mnoho, nebot' vetsf pocet bran snizuje hajitelnost fortifikace. Pfedpokladame, ze vnejsf opevneni bylo v dobe latenske osazeno maximalne jednou nebo dvema branami, nepocitame-ii v to pravdepodobne vstupy podel nebo nad skalnimi stupni. Vyska dnes rozvalene hradby cinila tfi az ctyfi metry, pncemz na korane hradby byla zfejme vztycena dfeveha palisada. 2. Hradek na Stozecke skale V mesici kvetnu 1993 provedlo Prachaticke muzeum kompletni zamefeni reliktu bezejmenneho hradku na Stozecke skale a jeho bezprostfedniho okoli. Rovnez i v pfipade teto lokality slo o dva cfle (podklady pro model do st51e expozice a vlastm obohaceni znalosti o objektu). Zamefovany a dokumentovany byly vsechny na povrchu patrne detaily opevneni hradku. Body byly cleneny na body vrstevnic a body reliktu opevneni. Stozecka skala lezi v tzv. I.ochrannem stupni Narodniho parku Sumava na jihozapadnim uboci hory Stozec v nadm.vysce 950 az 973 m. Topograficky pruzkum zanikle'ho stfedovekeho hradku probihal v navaznosti na vyzkum JCM Ceske Budejovice (ved. P. Zavfel). Na zapadnim sirsim temeni Stozecke skaly bylo mozne zamefit pouze severni oblouk zdi hradku a dale prostor, ktery zni na poklep dute: podle pfedchoziho archeologickeho vyzkumu zde stala obytna vez. Pozornost byla vgnovana moznym pfistupovym cestam. Za jednu z nich Ize povazovat uzky pruchod na vychodni strane opevneni hradku po hfebeni skalniho masivu (dnes jej respektuje turisticky pfistup 106

4 Obr. 1. Latenske hmdiste Venec u Lcnvic, k. o. Zdlezly, okres Prachatice. Move geodeticke zammni. Silne imenseno. od Stozecke kaple). Pruzkum objevil relikt pfistupove cesty, jehoz delsf osa probiha asi 20 m severovychodne od opevnovaci zdi. Zde byl objeven uvozovity litvar, ustici ze severu zhruba do stfedu Stozecke skaly mezi jeji zapadni vrcholovou plosinu s hradkem a vychodni hrot skalniho masivu, Dalsi mozna pnstupova cesta vede od vodmho pramene (dnes poutni misto s kapli), vzdaleneho vzdusnou carou 160 m od stfedu architektonickych pozustatku, tedy pfes vychodni hfeben Stozecke skaly. Vysledek GTP byl pouzit jako podklad pro zhotoveni trojrozmerneho modelu puvodniho vzhledu pamatky (srov. clanek F. Kubu a P. Zavfela v tomto sborniku, obr. 4:B). Nejprve byl vzhled hradku telefonicky konzultovan s T. Durdlkem (pro nedostatek casu to neslo osobne). Pole byla ponzena autorem teto zpravy kresba, na jejimz zaklade pan Jinderle z Ceskych Budejovic zhotovil model tak, jak je dnes prezentovan v expozici Prachatickeho muzea. Zachranny archeologicky vyzkum Zachranne akce jsou dnes nejen zakladni povinnosti vetsiny archeologickych pracovist', ale i klicovym zdrojem financovani jejich provozu. Kazdy investor, jehoz podnikatelskou cinnostf vznika nutnost archeologickeho dozoru nebo vykopavek v casovem pfedstihu pfed stavebnim zasahem, je podle zakona povinen v pine vysi hradit naklady vyzkumu. V tomto principu se odra^i spravedliva logika: kdo financuje vetsi stavbu, nici pochopitelne i vie archeologickych objektu a vrstev a musi i vice na jejich zachranu zaplatit. Jde o zasadu pfimeho smluvnfho vztahu mezi archeology a stavebniky, ktera plati ve vetsine zemi Evropske unie. Touto zasadou se bude zfejme fidit nase archeologicka pamatkova pece i v budoucich letech. 107

5 Odborna pracoviste okresnich muzei jsou ve slozitem fetezci pamatkove pece v pozici tzv. opravnene organizace. Navazuji smluvm vztahy s investory, ktefi maji pochopitelny zajem na co nejnizsich nakladech a na co nejrychlejsim provedeni vyzkumu. To nuti na jednu stranu archeology k efektivite, na druhe strane Jim to umoznuje rychle zfskat poznatky, ktere by jinak velmi obtizne a s daleko vetsimi naklady shromazd'ovali. Jelikoz archeologicke pracoviste zahajilo svou cinnost takzvane na zelenem drnu, zvykali si investofi na tuto zakonnou povinnost v roce 1993 na Prachaticku jen zvolna, coz se neobeslo bez mnoha slozitych jednanf. Zachranne vyzkumy byly provadeny na celem uzemi okresu Prachatice. Nasledujici fadky podavaji pfehled tech nejdulezitejsi'ch akci a jejich vysledku: 1. Netolicc, Obecni ulice, trasa plynovodu. Investor: Jihoceska plynarenska a. s. Zachranny vyzkum probehl v mesici listopadu Mel formu prubezneho dozoru na hlavni trase, probihajici celym mestem. Dokumentacni a odkryvove prace v profilu ryhy probehly v Obecni ulici, kde se podafilo zachytit zbytky dvou kulturnich vrstev na dvou mistech (Obj. 1 a 3/93) a dva zahloubene objekty (Obj. 2 a 4/93) - zasobni jamy ze 14 az 15. stoletl Pozoruhodna je zejmena jama c. 2/93, kterou se podafilo identifikovat jiz 30 cm pod soucasnym povrchem vozovky. Jama byla zahloubena do zlutozeleneho jflu, jeji profll byl vakovity s nalevkovite se rozsifujicim hrdlem. Vypln obsahovala vrcholne stredoveke keramicke zlomky. Vyzkum pfinesl cenny poznatek v torn smyslu, ze potvrdil i pozorovanf z prachatickeho mestskeho jadra, ze linie ulic jsou v techto mensich jihoceskych mestech jen velmi malo zmeneny a uchovavajf tak stav z 13. az 14. stoleti, kdy byla zalozena. Tento rozdil je patrny ve srovnani se stratigrafickou situaci ve velkych mestech, napf. v Praze, kde se bezne nalezaji mnohametrova souvrstvi (dr. Hrdlicka, pers. com.). 2. Prachatice, kostel sv. Jakuba. Investor: Mesto Prachatice. V tydnu od do provedlo archeologicke pracoviste Prachatickeho muzea zachrannou akci v kapli sv.barbory v kostele sv. Jakuba. Jmenovana pamatka patfi k nejlepe dochovanym gotickym sakralm'm stavbam v jiznfch Cechach. Vyzkum byl vyvolan nutnymi zemm'mi pracemi v souvislosti s celkovou rekonstrukci kostela. Zemni price v prostoru kaple sv. Barbory (dosud tzv. jizni sakristie) byly provadeny za ucelem zmeny mikroklimatickych podmmek, nutnych pro optimalni zachovani restaurovane freskove vyzdoby. Prostor je nyni vyuzit jako kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna. Zemni prace v dobe pri'chodu archeologa jiz nanestesti probihaly a tak se pozornost mohla soustredit pfedevsfm na ovefeni zakladni stratigraficke a nalezove situace v danem miste vcetne lokalizace nalezu. Podel obvodovych sten mi'stnosti byla rucne do hloubky cca 100 cm od urovne podiatry hloubena cm siroka sonda. Po cele plose kaple byla zjistena zrejme mnohokrat pfemfstena hneda hlinitoplscita vrstva, obsahujici sporadicky zlomky vrcholne stredoveke keramiky a volne lidske kosti. Ponekud odlisna situace byla zjistena v severovychodni casti mistnosti, kde byly v hloubce cm odhaleny 2 torsa lidskych skeletu in situ. Tyto skelety spoci'valy na ponekud tvrdsi vyplni hnedosede barvy. Jeden ze skeletu byl puvodne umisten v rakvi, jejiz hmota se naznakove projevila pfi zacistbvani. Pozoruhodna nalezova situace se objevila pfi jizni operne stene kaple pod oknem. Jiz od urovne podlahy zde byla pozorovana vyssi koncentrace vrcholne stfedovekeho keramickeho materialu. Pfi zacistbvani hmoty zdi byly v sektoru K-J zjisteny volneji ulozene kameny stejnych rozmeru jako okolni zdivo, ktere pfi zacistbvani vypadavaly ze steny. Mezi kameny bylo nalezeno velke mnozstvi vrcholne stredoveke keramiky v pomerne velkych stfepech (celkove asi 2 plastikove bedny). V prubehu praci se nepodafilo zjistit, jak tato nalezova situace vznikla. Muze souviset burf s vnejsim prostfedim kostela (prorazeni otvoru z vnejsku a nasledne zahazem kameny a stfepovym materialem nebo s mladsimi (avsak stale jeste stfedovekymi) stavebnimi zasahy uvnitf kostela. Tato moznost se jevf jako pravdepodobnejsi, nebot' ve stejnem rohu byl zdokumentovan i nadlehcovaci oblouk mladsi vestavby schodiste. Ziskany soubor stredoveke keramiky, ktery byl v kapli sv. Barbory nalezen, je dosud nejrozsahlejsim nalezovym celkem prachaticke vrcholne stfedoveke keramiky, ktery byl dosud zi'skan za pfitomnosti archeologa. Je tvofen beznou stfedovekou hrnicinou, typove zahrnujici proste hrnce, hrnce se tfmenovym uchem, panve, talife a dalsi zbozi. Ramcove je mozno je zafadit do 15. stoleti, avsak pfesnejsi urceni pfinese az fadna typologicka analyza. 3. Prachatice, trasa plynovodu: Solnf ulice. Investor: Mesto Prachatice. V cervnovych dnech probehl zacnrann)' archeologicky vyzkum v Solni ulici. Stavba plynovodu zde pronzla nektere stfedoveke nalezove situace. Jiz pfedem byl znamo, ze pod povrchem asfaltu Ize ocekavat nekolik horizontu vozovky tak, jak v prubehu staleti narustala. Odhalena situace byla pomerne jednoducha a tedy snadno vysvetlitelna. Pod telesem starsi kostkove dlazby byl nalezen horizont starsiho, nejspise 108

6 pozdne stfedovekeho dlazdeni. Stfedne velke plossi kameny byly v hloubce asi padesati centimetru nasikmo naskladany tak, ze vytvafely souvisle dlazdeni. Ackoliv bude slozitejsi vznik dlazby pfesneji datovat, je podle nalezu keramickych zlomku ve vrstve pod dlazbou patrne, ze Solni ulice byla takto vydlazdena nekdy na pfelomu 16. az 17. stoletf. Tak Ize totiz datovat casove nejmladsi zlomky, ktere tato dlazba pfikryla. Vrstva pod dlazbou je rovnez pozoruhodna. Je totiz jedinym, asi tficet centimetru silnym horizontem, ktery oddeloval dlazbu od pfsciteho rostleho podlozi. Hmota tohoto horizontu obsahovala velke mnozstvi rozdrcenych kosti, vetsinou vetsfch hospodafskych zvffat. Jde jednoznacne o puvodnf nedlazdeny povrch komunikace, ktera byla vyspravovana vsfm, co bylo pobliz ulice k dispozici. Svedcf to o spatnych hygienickych pomerech ve stfedovekem meste. Je vsak jiste, ze bylo mozno kratce zkoumat archeologicke pozustatky stfedoveke komunikace v mistech, kde zacfnala tzv. Zlata stezka. Trasa plynovodu odhalila v Solni ulici rovnez dva pozoruhodne objekty, jejichz hmota pffmo tvofila tzv. Hornf branu, tedy dnes jiz neexistujici soucast mestskeho opevneni. Na rohu Horni a Solni ulice byla odhalena lie zakladove zdi brany, ktera tvofila pfimy vstup do mesta. Byla tak vytvofena moznost konfrontovat a doplnit zavery nedavno provedeneho stavebne historickeho pruzkumu domu cp. 129, ktery nedavno proved! architekt R. Kristian. Dalsim pozoruhodnym zjistenim bylo zachyceni vrcholne stfedoveke kamenne konstrukce, souvisejici se vstupem do mesta. 4. Prachatice, Horni ulice, u klastera. Investor: Jihoceska energetika a.s. Vyzkum probihal v lete Jeho cilem bylo zjistit archeologicke pomery na stavebni parcele, nachazejici se v zahrade domu cp. 97 vedle klastera. Vyber zkoumaneho uzemi byl limitovan rozsahem stavby 5x10 m. V hornf casti terenni vlny byla zalozena sonda 1/94 5x5 m s rozsifenim 4x2 m, ktera odhalila tyto situace a vrstvy: V nejzapadnejsi casti sondy bylo odkryto a prozkoumano nekolik sedych, vicemene kompaktmch vrstev, z nichz druha od shora obsahovala keramiku, zhotovenou ve velke vetsine tuhovou technologii a kterou Ize ramcove klast do 14. stoleti. Tyto sede vrstvy, nasedajici na podlozi, kryly vnejsi prostor dale k vychodu prudce se svazujiciho pffkopu. Na linii zalomeni do pffkopu na jeho povrchu se nachazelo znacne mnozstvi drobnych a stfedne velkych kamenu, ktere byly zfejme protierozni ochranou hornf casti pffkopu. Podlozi bylo identifikovano v hloubce 120 cm (mefeno od hornfho okraje navazky). Pod subrecentnfmi situacemi se nachazela mohutna kompaktnf, drobnymi kameny malo promfsena oranzovookrova prachovitojflovita vrstva, ktera mfsty obsahovala znacne mnozstvi baroknf keramiky a mince: razby 18. stoletf (nejstarsf 1707). Tato vrstva byla postupne snizovana, pficemz byl preparovan sedohnedy povrch pffkopu. Pfiblizne 400 cm od zapadnf hrany sondy v hloubce 320 cm (kolem cm pod soucasnym povrchem) od nejvyssiho bodu soucasneho povrchu byl odhalen zacatek kamenneho zavalu. Nejnizsf bod pffkopu, ale i oranzovookrove vrstvy se nachazel 500 cm od zapadnf steny sondy. Zaval pokracoval vychodnfm smerem po cele delce vychodnf sondy (200 cm siroke a 400 cm dlouhe rozsffeno. Pod povrchem kamenneho zavalu a v jeho hmote se nachazela sedocerna vypln, obsahujfci keramiku stoleti. Z vyzkumu pochazf vetsf mnozstvf keramiky, prejzu, skla, zlomku kachlu a nekolik minci. Nejpocetnejsf soubor tvoff keramika 18. stoletf, kterou se podafilo identifikovat v oranzovookrove vrstve, kam byla jako odpad hromadne vyhozena. Stary material, tuhova keramika vrcholneho stfedoveku, byla nalezena v omezenem mnozstvf. Pfedstihovy vyzkum byl prvnfm plosnym archeologickym odkryvem uvnitf historickeho mestskeho organismu stareho mesta Prachatice. Zachytil nejstarsf opevnenf mesta a definoval zpusob jeho zaniku ve zkoumanem mfste. Pfinesl rovnez velke mnozstvf materialnich dokladu, jejichz vyznam chronologicko typologicky vyznam bohuzel vyrazne snizuje smesny charakter vetsiny archeologickych vrstev. Zachranny charakter vyzkumu limitoval moznost prozkoumat prostfedf pffkopu dukladneji a pfesneji urcit linii goticke kamenne hradby. 5. Vimperk, kostel sv. Bartolomeje. Investor: Mesto Vimperk. Vyzkum probihal formou dozoru pfi hloubfcfch pracfch, jejichz cflem bylo snfzit okolnf teren kostela sv. Bartolomeje na uroven zakladove spary. Duvodem teto stavby bylo odvlhcenf zdiva kostela. Stavba, ktera pochazf ze 3. ctvrtiny 13. stoletf, je nejstarsf architekturou Vimperka. Pfi hloubenf ryh podel obvodovych sten kostela dochazelo postupne k likvidaci novodobych pohfbu a hrobek. Pfekvapive nebyla identifikovana zadna kulturnf vrstva a z keramickych nalezu je mozne se zmfnit pouze o nekolika velmi malych zlomcfch cerne redukcne palene keramiky 15. az 16. stoletf. Negativnf evidence sfdlistnfch vrstev muze byt zpusobena prubeznou a v historii castou zmenou pohfbivanf v tesnem okolf hfbitova a ostatne take zfejmou neexistenci sfdelni aktivity v bezprostfednfm okolf kostela. Bylo vyuzito vyhody odhaleneho zdiva, ktere bylo fotograficky a kresebne podrobne zdokumentovano. 109

7 6. Vimperk, zamecke arkady. Investor: Sprava Narodniho parku Sumava. V mesici cervnu byl zahajen vyzkum v prostoru zamecke zdi v arealu vimperskeho zamku. Sondaze v useku planovane I. etapy sanace hradebni zdi (mezi mestskou gotickou branou a renesancni arkadovou vezi) byly provedeny jak u paty zdi (sondy 1 a 2/94), tak v zamecke zahrade za hradebni zdi (3 a 4/94). Bylo zjisteno, ze zakladova spara zdi byla vytvofena na prudkem svahu na stavebne upravene skale v hloubce cca 70 cm od soucasne urovne, kdezto prostor za hradebni zdi smerem do svahu byl umele vyrovnavan pfi stavbe renesancm'ch zahrad. Zde byly polozeny dve sondy: 3/94 (3 x 3 m) u renesancni veze zjistila konstrukci stavebnich uprav (dfevena konstrukce barokniho ochozu) a nalezy ze 16. stoleti (tabul. sklo, figuralni kachel + keramika). Sonda 4/94 (9 x 2,5 m, hluboke sondovani 3 x 2,5 m) byla polozena u stykoveho prostoru zdi a goticke mestske brany. Byla zde zjistena mohutna vrstva se smisenou keramikou stoleti a pozdne stfedovekou. V teto vrstve byla nalezena velka cast kachlovych kamen (z obytne brany?). V hloubce cca 250 cm byly pozorovany vrstvy z 15. stoleti. V hloubce 300 cm bylo sondovani zastaveno. Vyzkum zjistil, ze rekonstrukce hradebni zdi nenarusi vaznejsi archeologicke situace. Historicka krajina Prachaticka Na sklonku roku 1993 byl koncipovan ramec dlouhodobejsiho programu s nazvem Historicka krajina Prachaticka. Pfedmetem projektu je dokumentace soucasneho stavu architektonickych a archeologickych pamatek severovychodni casti Prachaticka, vcetne zakladniho hodnocem dokumentovaneho stavu pamatek v jejich historicko - geografickem kontextu. Cilem postupne budovaneho programu je poskytnout odborne vefejnosti vyjerpavajici a plosne souvisly pfehled pamatek v definovanem geografickem ramci formou odborne publikace, poskytnout statni sprave a samosprave prostorovou databazi pro GIS (geograficky informacni system), umoznujici efektivni a rychle uzemni rozhodovani. V neposledni fade chce program nabidnout vefejnosti kompletni podklady pro zhotoveni informacnich panelu o nejdulezitejsich pamatkach umi'stenych pfimo v terenu a shromazdit dostatek podkladoveho materialu pro ruzne typy vystav a popularnich prezentaci. Jaky bude osud tohoto zameru, bude zaviset pfedevsim na mnozstvi financnich prostfedku a tempu zachrannych vyzkumu. Archeologicky vyzkum Prachaticka je v pocatcich. Prvm dva roky regionalni prace ukazaly jednak vyraznou potfebu zachrannych archeologickych vyzkumu, pomerne dobfe kombinovatelnou s koncepcni vyzkumnou praci. Prachaticky region, lezici v "netradicnf" (z hlediska archeologickeho zajmu) podhorske a horske sfdelni zone, skyta podle naseho nazoru dosud nedocenene moznosti ziskavani archeologickych informaci. Resume Die regionale archaologische Forschung des Prachatitzer Museums in den Jahren 1993 und 1994: Evidenz, Dokumentation und Rettung des historischen Erbes Die archaologische Arbeitsstatte des Prachatitzer Museums wurde im Friihjahr 1993 gegriindet, und zwar mit Aufgabe einer komplexen archaologischen Denkmalpflege. Zur Grundtatigkeit dieser Arbeitsstatte entwickelten sich die archaologischen Rettungsgrabungen, deren Zahl im Zusammenhang mit der Bauexplosion nach November 1989 enorm gestiegen ist. Zuerst war es notig, die Arbeitsstatte technisch auszurusten und eine zuverlassige Datenbasis der archaologischen Aktionen zu schaffen. Man realisierte auch einige Revisions-und geodetisch-topographische Forschungen. Die wichtigste verlief im Raum der bekanntesten unbeweglichen Denkwiirdigkeit des Prachatitzer Gebietes - des latenezeitlichen Burgwalls Venec u Lcovic. Die Haupttatigkeit lag in den archaologischen Rettungsgrabungen. Die wichtigsten Grabungen des Jahres 1993 verliefen in Netolice, wo in der Nahe des Marktplatzes vier hochmittelalterliche Objekte dokumentiert und bemustert wurden, und in Prachatitz, wo man in der Jakobs-Kirche eine sehr wertvolle Kollektion hochmittelalterlicher Keramik gefunden hat. Von den Rettungsgrabungen des Jahres 1994 sind folgende zu nennen: Erforschung der Renaissancemauern des Schlosses in Winterberg und vor allem Aufdeckung der altesten Stadtmauern in Prachatitz. Die beiden letztgenannten Grabungen brachten viele Uberreste der hochmittelalterlichen und friihneuzeitlichen materiellen Kultur (Keramik, Kacheln, Miinzen usw.). Bereits wahrend des Jahres 1993 wurde auch das langfristige Programm der komplexen Erforschung der historischen Landschaft rund um Prachatitz formuliert. 110

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

6.1. Lokalizace a přírodní poměry

6.1. Lokalizace a přírodní poměry 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ Marcela Waldmannová 52 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM A POKUS O ZÁCHRANU TORZA TECHNICKÉ PAMÁTKY Marcela Waldmannová

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Resumé: Téma Archeologický výzkum historického jádra Prahy je pro svou šíři uchopitelné různými způsoby. Jedním z nich je problematika odborné likvidace historických souvrství s cílem přeměnit stratigrafii

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

ARCHEOLOGICKE VYZKUMY V JIZNICH CECHACH

ARCHEOLOGICKE VYZKUMY V JIZNICH CECHACH ARCHEOLOGICKE VYZKUMY V JIZNICH CECHACH 23 2O1O Uvod JAROMIR BENES - MAREK PARKMAN - MARTIN PTAK - TEREZA SALKOVA ARCHEOLOGICKY VYZKUM RANE STREDOVEKEHO HRADISTE NA JANU V NETOLICICH A OBJEV ZANIKLE CIRKEVNI

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu II. část

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu II. část Zpráva ze zahraničního studijního pobytu II. část Účastník: Ing. Vladimír Brůna katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, pracoviště Most termín: 11.1. 1.2. 2013 místo: Egypt Káhira, Bawitti příjemce

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky UJEP Pracoviště UJEP v Mostě, Dělnická 21, areál ISŠT COP, 434 01 Most e-mail: bruna@geolab.cz; http://www.geolab.cz

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Archeologie Pražského hradu a Hradčan

Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan 1 Hradčany přírodní prostředí a topografie 2 Historie výzkumu Hradčan 3 Panovnická rezidence jako archeologická lokalita 4 Význam

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách 9. ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Ondřej Chvojka Petr Menšík 9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách Stavba koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince byla

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2001 2002

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2001 2002 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2001 2002 Zdeněk Dragoun a kolektiv Začátek úvodní části pravidelného příspěvku o archeologických výzkumech, věnovaných problematice středověkého vývoje Prahy, by

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Razítko žádající oprávněné organizace:

Razítko žádající oprávněné organizace: Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Zpráva o archeologickém výzkumu PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II (I. etapa zjišťovací sondáž)

Více

Cíle a navrhované metody

Cíle a navrhované metody Příloha č. 2 Cíle a navrhované metody Šlo by o pokračování badatelského archeologického výzkumu Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové, a to podle bodu VIII doporučení odborné komise z 19. 9.

Více

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun P RŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA O b s a h

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998 Zdeněk Dragoun a kolektiv Stavební boom v Praze neustává a tato skutečnost má samozřejmý dopad na množství probíhajících záchranných archeologických výzkumů.

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce): Velemín Oparno 565849 k.ú. Oparno 711411 Okres

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V PRAZE V LETECH 1976 A 1977

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V PRAZE V LETECH 1976 A 1977 ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V PRAZE V LETECH 1976 A 1977 Zdeněk Dragoun a kolektiv Záchrana a dokumentace archeologických památek na území Prahy získala v letech 1976 a 1977 nové rozměry. Vzrůst nároků

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE A) IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY IDENTIFIKACE STAVBY: Název stavby: Základní charakteristika stavby: IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA: Základem úprav v Národní kulturní památce Mikulčice část Akropole

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012)

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) 1903 1924-1926 B. Matějka K. Guth 1925-1929 K. Guth, J. Pasternak a kol.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

^analyze. B. Souhrnna zprava. Zatepleni bytoveho domu Bukolska 772/10,773/8 a 774/6, Praha 8, Bohnice. zari 2013.

^analyze. B. Souhrnna zprava. Zatepleni bytoveho domu Bukolska 772/10,773/8 a 774/6, Praha 8, Bohnice. zari 2013. B. Souhrnna zprava Zatepleni bytoveho domu Bukolska 772/10,773/8 a 774/6, Praha 8, Bohnice Datum: Zpracoval: zari 2013 Doc. Ing. Vladimir Zdara, CSc. Autorizovany inzenyr pro pozemm stavby, CKAIT 0007329

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

AREÁL SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOV ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA

AREÁL SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOV ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA Areál zaniklé sklářské hutě a panského domu v Bedřichově Popis archeologického nálezu, jeho současný stav a užívání Základní lokaci sklárny na vyvýšenině uprostřed louky pod Lesní chatou prokázal již zjišťovací

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu

Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu Předběžná investorská zpráva o provedení archeologického výzkumu, zaměřená na možnost prezentace nalezených archeologických památek. ARCHAIA Olomouc o.p.s.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE NA POZEMCÍCH KATASTR. Č. 14, 15, 21 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JILEMNICE 659959 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: město Jilemnice,

Více