Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Název veřejné zakázky: Název: IČO : Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce formou blended learningu Zadavatel Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9, Třebíč Mgr. Alois Novák, ředitel Mgr. Alois Novák Telefon: , Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka pro žáky a pedagogické pracovníky Střední školy stavební Třebíč formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) podporujícího výuku CLIL a výuku žáků se specifickými poruchami učení a zaměřeného především na rozvoj ústních komunikačních dovedností studujících. Kurzy mají umožňovat online i off-line studium s využitím informačních technologií (počítač, notebook, tablet) a i jiných zařízení, jako např. interaktivní tabule pro potřeby výuky žáků ve škole, kterou má podpořený uživatel k dispozici nezávisle na místě, době a délce aktuálního studia. U žáků bude výuka zahrnovat jak běžnou výuku v hodinách, tak i domácí přípravu a studium. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí: 1) Zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) pro 3 učitele střední školy po dobu minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity 2) Zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) pro 390 žáků střední školy po dobu minimálně 3 měsíců od zahájení realizace aktivity Nabídku je možno podat pouze na obě části dohromady, není přípustné podat nabídku pouze na jednu nebo druhou část odděleně. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty 1

2 a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení. Článek 3 Předpokládaná hodnota zakázky Celková předpokládaná hodnota zakázky činí celkem ,- Kč bez DPH, ,- vč. DPH. Předpokládaná hodnota je zároveň i hodnotou maximální, která nemůže být v nabídce překročena. Článek 4 Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Článek 5 Požadavky na varianty Článek 6 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 6.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace za jednotlivé části 1 a 2 a celkovou nabídkovou cenu Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky Všechny případné náklady a výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč Zadavatel stanoví, že při hodnocení rozhoduje pro plátce DPH i pro neplátce DPH nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH. Článek 7 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 7.1. Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán), sídlo /místo podnikání/ bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, IČO, DIČ, telefon, fax, (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu, pokud ji má Uchazeč ve své nabídce předloží návrh Smlouvy na realizaci služeb, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Jiné úpravy či zásahy do obchodních podmínek než doplnění údajů v označených částech (v textu zvýrazněno), budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od 2

3 údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Přílohou smlouvy bude Příloha č. 1 této zadávací dokumentace, ve které bude vyznačeno, zda uchazeč jednotlivé požadavky specifikace zakázky splňuje či nesplňuje (formou označení splňuje nesplňuje) Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, zejména doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Uchazeč předloží v nabídce následující dokumenty: a) Krycí list nabídky - příloha č. 3 b) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (dle čl. 9 zadávací dokumentace) c) Doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče příloha č Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel z důvodu právní jistoty doporučuje, aby nabídka uchazeče byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou Pro sestavení a vyplnění krycího listu se uchazeči doporučuje použít přílohu zadávací dokumentace č. 3 Krycí list nabídky (vzor) Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Článek 8 Podání nabídky 8.1. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky do do 11:00 hodin. Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny zadavatele Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce formou blended learningu NEOTEVÍRAT (v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení) Nabídky se podávají poštou na níže uvedenou adresu: 3

4 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/ Třebíč nebo osobně na sekretariát školy, číslo dveří 215, telefon Provozní doba v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Článek 9 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel pro účely veřejné zakázky stanoví tyto požadavky na kvalifikaci: 9.1. Základní kvalifikační předpoklady: Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této zadávací dokumentace formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady: Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v prosté kopii tohoto dokladu. Originál či úředně ověřená kopie ne starší 90 dnů (ke dni podání nabídky) bude doložena před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci a to v prosté v kopii. Originál nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu bude doložena před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů (ke dni podání nabídky). Článek 10 Způsob hodnocení nabídek Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH, za předpokladu, že bude splněna i maximální nabídková cena u jednotlivých částí specifikace a uchazečem nabízený výukový systém bude splňovat všechny minimální požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1 ZD Specifikace předmětu zakázky Článek 11 Ostatní podmínky zadávacího řízení Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení Pokud dojde k nesouladu údajů uvedených v zadávací dokumentaci a v obchodních podmínkách, platí to, co je uvedeno v obchodních podmínkách Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž bez udání důvodu a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů Uchazeč spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena do Uchazeč předloží čestné prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Článek 14 Přílohy zadávací dokumentace Specifikace předmětu veřejné zakázky Obchodní podmínky Kupní smlouva (návrh) Krycí list nabídky (vzor) Čestné prohlášení (vzor) V Třebíči dne Mgr. Alois Novák, ředitel školy 5

6 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky 1. Předmět zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka pro žáky a pedagogické pracovníky Střední školy stavební Třebíč formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) podporujícího výuky CLIL a výuku žáků se specifickými poruchami učení a zaměřeného především na rozvoj ústních komunikačních dovedností studujících. Kurzy umožní on-line i off-line studium s využitím informačních technologií (počítač, notebook, tablet) a i jiných zařízení, jako např. interaktivní tabule pro potřeby výuky žáků ve škole, kterou má podpořený uživatel k dispozici nezávisle na místě, době a délce aktuálního studia. U žáků bude výuka zahrnovat jak běžnou výuku v hodinách, tak i domácí přípravu a studium. Termín zajištění a realizace veřejné zakázky je ode dne podepsání smlouvy s poskytovatelem maximálně do Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí: 1) Zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) pro 3 učitele střední školy po dobu minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity maximální nabídková cena za 1 učitele nesmí překročit částku 5 200,-- Kč bez DPH, celková cena za realizaci aktivity č.1 nesmí překročit částku ,-- Kč bez DPH Studium angličtiny pro 3 pedagogické pracovníky Střední školy stavební Třebíč v intenzívním jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended learningu pod vedením lektora, které zahrnuje: V průběhu realizace aktivity časově neomezené samostudium dle výchozí úrovně jazykových znalostí studenta prostřednictvím řízeného a individualizovaného elektronického výukového systému (min. 20 hodin studia za měsíc, případně i více dle individuálního zájmu a času studenta). Osobní ústní konzultace s lektorem minimálně 1 x za 14 dnů, prostřednictvím Skypu, telefonicky atp. Typ kurzů obecná angličtina 2) Zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) pro 390 žáků střední školy po dobu minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity - maximální nabídková cena za 1 žáka nesmí překročit částku 1 690,-- Kč bez DPH, celková cena za realizaci aktivity č. 2 nesmí překročit částku ,-- Kč bez DPH Studium angličtiny pro max. 390 žáků Střední školy stavební Třebíč v intenzívním jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended learningu respektujícího výchozí úroveň znalostí žáků. Kurz bude probíhat pod 6

7 vedením vyškoleného pedagoga zapojené školy v rámci běžné výuky angličtiny. Studium zahrnuje: Využívání výukového systému jak v hodinách angličtiny i ve výuce jiných předmětů ve škole, tak při domácí přípravě a studiu žáků s možností časově neomezeného samostudia v průběhu realizace aktivity prostřednictvím řízeného individualizovaného elektronického výukového systému. Individualizovanou podporu žáků se specifickými poruchami učení. Kurzy pro dvě kategorie žáků (střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou) s ohledem na jejich vstupní úroveň dovedností. Bez ohledu na stupeň vzdělání musí kurzy nabízet možnost studia i začátečníkům Zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) pro 3 učitele Střední školy stavební Třebíč po dobu minimálně 3 měsíce od zahájení realizace Dodávaný kombinovaný interaktivní výukový systém musí splňovat následující podmínky: - umožní učitelům přístup k výuce prostřednictvím kombinovaného interaktivního výukového systému, přístup bude umožněn prostřednictvím unikátního přístupového jména a hesla do 14 dnů od podepsání smlouvy s trváním po dobu minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity - přístup bude umožněn přes instalovanou aplikaci připojenou na server poskytovatele vzdělávacího programu - učiteli bude umožněn přístup k aplikaci prostřednictvím školních zařízení (počítače, notebooky, tablety), případně i přes domácí zařízení učitele Ke splnění komplexnosti dodávaného systému je nutno splňovat následující minimální požadované parametry: A. Poskytnutí online informace o průběhu vzdělávání v tomto rozsahu: poskytování podrobného přehledu o vzdělávání jednotlivých účastníků průběžně a za celou dobu vzdělávání (dosažená vstupní a výstupní úroveň, aktuální úroveň vzdělávání, frekvence plnění jednotlivých lekcí vyjádřeno např. v %, efektivita studia, počet nahrání vlastního hlasu, počet přehrání vlastního hlasu; poskytování on-line formativní zpětné vazby a informací, co dělá vzdělávající se učitel správně a v čem by se měl zlepšit; poskytování elektronických adaptivních vstupních a výstupních testů, průběžných testů v lekcích včetně on-line vyhodnocení testů; B. Systém podporuje osvojení ústních komunikačních dovedností: systém umožňuje libovolně časté nahrávání vlastního ústního projevu vzdělávajícího se (mluvení) a opakované přehrávání (poslech) této autentické nahrávky; systém nabízí jako jeden druh aktivity komunikaci s lektorem; výukový systém umožňuje porovnání nahraného ústního projevu studujícího se vzorem a vyhodnocení správnosti a plynulosti mluveného projevu; systém nabízí alespoň jeden druh aktivit pro nácvik, upevňování a osvojení ústních komunikačních dovedností v rámci jedné učební jednotky (lekce); 7

8 C. Systém umožňuje řízenou individualizaci vzdělávání formou blended learningu: systém nejprve na základě integrovaných vstupních testů a poté na základě průběžného vyhodnocování dosahovaných výsledků a zvládnutí probírané látky (analýzou vzdělávacích aktivit, průběžným testováním) automaticky otvírá vzdělávajícímu se další studijní bloky a lekce a řídí tak jeho vzdělávání; součástí vzdělávání jsou pravidelné konzultace s lektorem; že ve výukovém systému budou k dispozici různé úrovně nabízených kurzů od začátečníků až po úroveň min. C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň bude možné ověřit jak přímo v nabízeném výukovém systému, tak i z doložené metodiky a sylabů ke všem nabízeným kurzům. možnost plnohodnotného vzdělávání kdykoli a kdekoli bez jakéhokoli omezení (on-line i off-line). 1.2 Zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka formou kombinovaného interaktivního výukového systému (blended learningu) pro 390 žáků Střední školy stavební Třebíč po dobu minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity Dodávaný kombinovaný interaktivní výukový systém musí splňovat následující podmínky: - umožní žákům přístup k výuce prostřednictvím kombinovaného interaktivního výukového systému, přístup bude umožněn prostřednictvím unikátního přístupového jména a hesla do 14 dnů od podepsání smlouvy s trváním minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity - přístup bude umožněn přes instalovanou aplikaci připojenou na server poskytovatele vzdělávacího programu - žákům bude umožněn přístup k aplikaci prostřednictvím školních zařízení (počítače, notebooky, tablety), případně i přes domácí zařízení žáků Ke splnění komplexnosti dodávaného systému je nutno splňovat následující minimální požadované parametry: A. Poskytnutí on-line formativní zpětně vazby v tomto rozsahu: poskytování podrobného přehledu o vzdělávání jednotlivých žáků průběžně a za celou dobu vzdělávání (dosažená vstupní a výstupní úroveň, aktuální úroveň vzdělávání, aktuální plnění a frekvence plnění jednotlivých lekcí vyjádřeno např. v %, efektivita studia), počet nahrání vlastního hlasu, počet přehrání vlastní nahrávky; přístup bude umožněn přes instalovanou aplikaci připojenou na server uchazeče /dodavatele; poskytování informace o frekvenci, době a efektivitě studia průběžně i za celou dobu studia, přístup bude umožněn přes instalovanou aplikaci připojenou na server uchazeče /dodavatele; poskytování on-line informace o tom, co má žák zvládnuté a co má studovat; přístup bude umožněn přes instalovanou aplikaci připojenou na server uchazeče /dodavatele; poskytování on-line zpětné vazby a informací, co dělá vzdělávající se žák správně a v čem by se měl zlepšit; přístup bude umožněn přes instalovanou aplikaci připojenou na server uchazeče /dodavatele; 8

9 poskytování elektronických adaptivních vstupních a výstupních testů, průběžných testů v lekcích včetně on-line vyhodnocení testů; B. Systém podporuje osvojení ústních komunikačních dovedností: systém umožňuje libovolně časté nahrávání vlastního ústního projevu studujícího (mluvení) a opakované přehrávání (poslech) této autentické nahrávky; výukový systém umožňuje libovolně častý poslech a opakované přehrávání mluvených výukových textů, dialogů a cvičení; výukový systém umožňuje porovnání nahraného ústního projevu studujícího se vzorem a vyhodnocení správnosti a plynulosti mluveného projevu; výukový systém umožňuje zaznamenávání počtů nahrávání ústního projevu studujícího; výukový systém nabízí více než jeden druh popsaných aktivit pro nácvik upevňování a osvojení ústních komunikačních dovedností v rámci každé učební jednotky; C. Systém umožňuje řízenou individualizaci vzdělávání formou blended learningu: výukový systém otevře odpovídající lekce a určí rozsah studijní látky prostřednictví integrovaných vstupních testů, na základě kterých je určena počáteční úroveň jazykových znalostí konkrétního studujícího; výukový systém otvírá studujícímu další studijní bloky a lekce, a řídí tak jeho studium na základě průběžného vyhodnocování dosahovaných výsledků a zvládnutí probírané látky (analýzou studijních aktivit, průběžným testováním); že ve výukovém systému budou k dispozici různé úrovně nabízených kurzů od začátečníků až po úroveň min. C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň bude možné ověřit jak přímo v nabízeném výukovém systému, tak i z doložené metodiky a sylabů ke všem nabízeným kurzům. D. Zajištění metodické podpory V rámci zajištění metodické podpory dodavatel zajistí: poskytování metodické podpory učitelům zajišťujícím výuku žáků po celou dobu vzdělávání (např. formou seminářů, interaktivního počítačového kurzu, řešení metodických problémů a dotazů); a) poskytovatel poskytne 4 pedagogickým pracovníkům Střední školy stavební Třebíč kompletní proškolení na metodiku všech využívaných kurzů a zajistí jejich proškolení dle podporované metody CLIL v oblasti metodiky, výuky blended learningu, poskytování zpětné vazby a zapojení výukového systému do standardní výuky, v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin. Proškolení proběhne v učebnách zadavatele. Komplexní metodikou metodickou příručkou či manuálem se rozumí komplexní metodicko-didaktické pokyny, návody, náměty a tipy na výukové aktivity pro učitele ke všem modulům a lekcím, které popisují, jak s nabízeným výukovým 9

10 programem či systémem pracovat a využívat jej jak při školní výuce, tak při domácí přípravě žáků. b) Poskytovatel poskytne 4 pedagogickým pracovníkům komplexní sylaby, tj. přehled učiva (osnovy, studijní plány) ke všem nabízeným kurzům a lekcím. Poznámka: Ukázky metodiky, metodických materiálů a ukázky sylabů k nabízeným kurzům budou také součástí nabídek uchazečů. Další specifikace veřejné zakázky uvedené v částech E - G platí současně pro část 1 a 2 E. Zajištění ICT podpory V rámci zajištění ICT podpory dodavatel zajistí: poskytnutí ICT podpory vzdělávacího systému (např. při instalaci, řešení technických problémů). a) zabezpečení instalace výukového systému na zařízení účastníků, a to dálkově, v případě nutnosti prostřednictvím ICT servisu. b) poskytnutí technické podpory žákům a pedagogickým pracovníkům a metodické podpory pedagogickým pracovníkům. ICT podpora bude poskytována minimálně 3 měsíce od zahájení realizace aktivity a to v podobě údržby a aktualizace výukového systému, při řešení problémů s funkčností výukového systému do konce následujícího pracovního dne ode dne nahlášení na poskytovateli. F. Podklady pro monitorovací indikátory Poskytovatel vyhotoví dle pokynů zadavatele pro potřebu souhrnné evaluační zprávy ředitele potřebné údaje a podklady a to: a) přehledy pedagogických pracovníků, kteří budou tuto formu studia angličtiny a zavádění metody CLIL ve výuce žáků využívat; b) přehledy pedagogických pracovníků, kteří budou do této formy studia angličtiny sami zapojeni; tyto přehledy budou doloženy výpisy elektronických záznamů o dosahovaných výsledcích jejich studia; c) přehledy žáků, kteří budou do této formy studia angličtiny zapojeni; tyto přehledy budou doloženy výpisy elektronických záznamů o dosahovaných výsledcích jejich studia d) výstup srovnávacích testů dokládající progresi jazykových znalostí zapojených pedagogických pracovníků a žáků. 10

11 G. Ostatní požadavky Poskytovatel pro potřeby zadavatele zajistí: a) přístupové údaje do svého reálného výukového blended learningového systému, a to pro účely posouzení a hodnocení nabídky. Poskytovatel musí umožnit zadavateli (členům hodnotící komise) přístup do reálného výukového systému minimálně do doby ukončení zadávacího řízení (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, nebo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení). b) že výukové systém bude obsahovat kurzy podporující CLIL minimálně pro 2 předměty vyučované na SŠ (např. matematika, fyzika, dějepis, dějiny architektury, občanská nauka ). Celková nejvýše přípustná cena za služby činí maximálně ,- Kč bez DPH a ,-- Kč vč. DPH Je nutné dodržet maximální ceny i u jednotlivých částí 1 a 2. 11

12 Příloha č. 2 Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy, předkládaný jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně v textu vytečkováno a v příloze č. 1 vyznačí, zda nabídka požadované podmínky splňuje či nesplňuje) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách. 12

13 Smlouva na realizaci řízeného a individualizovaného studia anglického jazyka formou blended learningu pro pedagogické pracovníky a žáky Střední školy stavební Třebíč uzavřená dle 1746 odst. 2 a násl. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) I. Smluvní strany 1. Střední škola stavební Třebíč sídlo: Kubišova 1214/9, Třebíč zastoupený: Mgr. Alois Novák, ředitel školy IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Osoba oprávněná jednat ve věci plnění smlouvy: Mgr. Alois Novák, hlavní manažer projektu Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a pedagogů v anglickém jazyce formou blended learningu tel.: , (dále též zadavatel ) a 2. Název uchazeče:. sídlo:. zastoupený:.. IČO:. DIČ: bankovní spojení:. Osoba oprávněná jednat ve věci plnění smlouvy: tel.: (dále též poskytovatel ) II. Předmět smlouvy 2.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli níže specifikované služby a závazek objednatele služby převzít a zaplatit za ně poskytovateli dohodnutou cenu. 2.2 Předmětem plnění smlouvy je zajištění a realizace intenzivních jazykových kurzů anglického jazyka pro žáky a pracovníky Střední školy stavební Třebíč formou řízené a individualizované kombinované výuky (blended learningu) podporujících výuku CLIL a výuku žáků se specifickými poruchami učení a zaměřených především na rozvoj ústních komunikačních dovedností studujících. Do této klíčové aktivity se zapojí 3 pedagogičtí pracovníci a 390 žáků. 13

14 2.3 Jazykové kurzy budou umožňovat online i off-line studium s využitím informačních technologií (počítač, notebook, tablet) a i jiných zařízení, jako např. interaktivní tabule pro potřeby výuky žáků ve škole, kterou má podpořený uživatel k dispozici nezávisle na místě, době a délce aktuálního studia. U žáků bude výuka zahrnovat jak běžnou výuku v hodinách, tak i domácí přípravu a studium. 2.4 Poskytovatel zajistí studium angličtiny pro 3 pedagogické pracovníky Střední školy stavební Třebíč po dobu minimálně tří měsíců v intenzívní jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended leasingu pod vedením lektora. Studium zahrnuje: - časově neomezené samostudium dle výchozí úrovně jazykových znalostí studenta prostřednictvím řízeného a individualizovaného elektronického výukového systému (min. 20 hodin studia za měsíc, případně i více dle individuálního zájmu a času studenta); - osobní ústní konzultace s lektorem minimálně 1 x za 14 dnů, prostřednictvím Skypu, telefonicky atp; - typ kurzů obecná angličtina 2.5 Poskytovatel zajistí studium angličtiny pro 390 žáků Střední školy stavební Třebíč po dobu minimálně tří měsíců v intenzívním jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended learningu respektujícího výchozí úroveň znalostí žáků. Kurz bude probíhat pod vedením proškoleného pedagoga Střední školy stavební Třebíč v rámci běžné výuky angličtiny. Studium zahrnuje: - využívání výukového systému jak v hodinách angličtiny i ve výuce jiných předmětů ve škole, tak při domácí přípravě a studiu žáků s možností časově neomezeného samostudia prostřednictvím řízeného individualizovaného elektronického systému; - individualizovanou podporu žáků se specifickými poruchami učení; - kurzy pro dvě kategorie žáků střední vzdělání s maturitou a střední vzdělání s výučním listem, s ohledem na jejich vstupní úroveň dovedností. Kurzy musí nabízet možnost studia i začátečníkům. 2.6 Poskytovatel zajistí v průběhu plnění smlouvy uživatelskou a technickou podporu, tj.: - zabezpečení instalace výukového systém na zařízení Střední školy stavební Třebíč, a to dálkově; v případě nutnosti prostřednictvím ICT servisu - poskytnutí technické podpory žákům a pedagogickým pracovníkům a metodické podpory žákům a pedagogickým pracovníkům po dobu trvání projektu. ICT podpora bude poskytována po dobu trvání projektu do a to v podobě údržby a aktualizace výukového systému s vyřešením problémů s funkčností výukového systému vždy do konce následujícího pracovního dne ode dne nahlášení problému na kontaktní osoby poskytovatele ve věci plnění smlouvy. 2.7 Poskytovatel poskytne 4 pedagogickým pracovníkům Střední školy stavební Třebíč komplexní metodiku, metodické materiály a kompletní proškolení na metodiku všech využívaných kurzů a zajistí jejich proškolení dle podporované metody CLIL v oblasti metodiky, výuky blended leariningu, poskytování zpětné vazby a zapojení výukového systému do standardní výuky, a to v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin. Proškolení proběhne v učebnách objednatele. 2.8 Poskytovatel poskytne pedagogickým pracovníkům Střední školy stavební Třebíč komplexní sylaby, tj. přehled učiva (osnovy, studijní plány) ke všem využívaným kurzům a lekcím. 2.9 Poskytovatel vyhotoví dle pokynů zadavatele pro potřebu souhrnné evaluační zprávy ředitele potřebné údaje a podklady a to: a) přehledy pedagogických pracovníků, kteří budou tuto formu studia angličtiny a zavádění metody CLIL ve výuce žáků využívat; b) přehledy pedagogických pracovníků, kteří budou do této formy studia angličtiny sami zapojeni; tyto přehledy budou doloženy výpisy elektronických záznamů o dosahovaných výsledcích jejich studia; c) přehledy žáků, kteří budou do této formy studia angličtiny zapojeni; tyto přehledy budou doloženy výpisy elektronických záznamů o dosahovaných výsledcích jejich studia. Na závěr plnění smlouvy poskytovatel předá objednateli výstup srovnávacích testů dokládající progresi jazykových znalostí zapojených pedagogických pracovníků a žáků. III. Místo a termín plnění smlouvy 3.1 Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč 3.2 Prezenční proškolení pedagogických pracovníků proběhne na místě: Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč 3.3 Termín plnění smlouvy: - zahájení plnění smlouvy: do 14 dnů po uzavření smlouvy - ukončení plnění smlouvy: nejpozději

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více