SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU"

Transkript

1 Josef VONDRÁK Ladislav POTUŽÁK SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU Recenzent Jozef VAĽKO, Ivan MRÁZ Abstract: General principles of artillery reconnaissance assets subordination are defined in accordance with new operational exercises rules. Fundamental requirements on both range of reconnaissance assets and reconnaissance area wide and depth are enunciate on the basis of asked and real possibilities comparison. ÚVOD Ekonomická situace České republiky si vyžádala provedení reformy Armády České republiky ve změněném zdrojovém rámci. Tato skutečnost se odrazila v drastické redukci bojových útvarů, která postihla i všechny součásti dělostřelectva AČR, včetně jednotek dělostřeleckého průzkumu. To vyvolalo potřebu zavádění nových, efektivnějších prostředků. Tento trend byl zahájen vývojem a zavedením průzkumného a pozorovacího kompletu SNĚŽKA, pokračoval zavedením systému řízení palby ASPRO, kombinovaného průzkumného přístroje a integrovaného průzkumného systému LOS. V současnosti probíhá zavádění dalších průzkumných systémů k dělostřeleckým útvarům, které svými možnostmi doplní spektrum senzorů, které mohou detekovat zejména dělostřelecké zbraňové systémy v sestavě nepřítele. Až do počátku 90. let kopírovala organizace dělostřeleckého průzkumu organizaci systému velení, což znamenalo, že každý dělostřelecký velitel, který se účastnil řízení palby, měl k dispozici průzkumné družstvo vybavené průzkumnými přístroji. Kromě těchto prostředků byly u dělostřeleckých útvarů zavedeny i prostředky technického a vzdušného průzkumu, a to radiolokátory SNAR-10 a ARSOM-1, zvukoměrná souprava PZK-SČZ-6M, případně AZK-5 a byl také vyvinut lehký průzkumný letoun NETOPÝR, který však nebyl zaveden do výzbroje. Tyto prostředky doplňovaly nebo měly doplnit spektrum senzorů dělostřeleckého průzkumu. Do jisté míry umožňovaly zjišťovat nepřátelské cíle bez ohledu na terénní reliéf a dohlednost. Radiolokátory SNAR-10 a ARSOM-1 byly nahrazeny průzkumným a pozorovacím kompletem SNĚŽKA, resp. radiolokátorem ARTHUR. Zvukoměrné soupravy a lehký průzkumný letoun NETOPÝR však byly zrušeny bez náhrady. Možnosti dělostřeleckého průzkumu se tak zmenšily i v oblasti dosahu průzkumných prostředků. 1 PODMÍNKY SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Při definování požadavků na prostředky dělostřeleckého průzkumu je vhodné vycházet z dosud nejčastěji aplikovaného způsobu přidělování prostředků dělostřeleckého průzkumu brigádnímu úkolovému uskupení (BÚU). Jedním ze stálých prvků bojové sestavy brigády je uskupení druhů vojsk a zálohy, které tvoří mimo jiné přidělené 42

2 dělostřelecké oddíly 1. Pro plnění bojových úkolů brigádním úkolovým uskupením se počítá s přidělením smíšeného dělostřeleckého oddílu (smdo) i s organickými dělostřeleckými průzkumnými jednotkami a prostředky dělostřeleckého průzkumu. Velitel oddílu s dalšími příslušníky štábu smdo, družstvo vyhodnocení a analýzy průzkumu brigády (drapzb) a družstvo koordinace palebné podpory brigády (drkoopb) vytvoří na místě velení BÚU Středisko koordinace palby (SKP). Kromě toho může být BÚU přidělena radiolokační četa se třemi radiolokátory ARTHUR. Praporní úkolové uskupení (PrÚU) obvykle bude mít k dispozici družstvo koordinace palebné podpory mpr (drkooppr), které vytvoří místo koordinace palby (MKP) a družstvo technického průzkumu s průzkumným a pozorovacím kompletem SNĚŽKA (PzPK SNĚŽKA). Každé rotní úkolové uskupení (RÚU) obvykle bude mít k dispozici dělostřelecké průzkumné družstvo s integrovaným průzkumným systémem LOS (IPzS LOS). Výjimku tvoří 43.vmpr jehož dělostřelecká průzkumná družstva jsou vybavena terénními vozidly Land Rover a přenosným kombinovaným průzkumným přístrojem. Velitel dělostřeleckého průzkumného družstva plní současně funkci koordinátora palebné podpory na stupni rota. Přidělení vzletů vrtulníku se pro vedení dělostřeleckého průzkumu v současné době nepředpokládá. Požadavky na prostředky dělostřeleckého průzkumu je možné rozdělit do čtyř oblastí: - požadovaný dosah prostředků dělostřeleckého průzkumu; - požadovaná šířka pásma (sektoru) průzkumu dělostřeleckých průzkumných jednotek (prostředků); - požadavky na dobu činnosti dělostřeleckých průzkumných jednotek a prostředků; - požadavky na zjištění průzkumových údajů. Pro stanovení směrů rozvoje prostředků dělostřeleckého průzkumu je potřebné rovněž porovnat požadované možnosti s možnostmi stávajících prostředků dělostřeleckého průzkumu. V článku jsou definovány požadavky na prostředky dělostřeleckého průzkumu z hlediska požadovaného dosahu a požadované hloubky a šířky pásma průzkumu dělostřeleckých průzkumných jednotek. 2 POŽADOVANÝ A SKUTEČNÝ DOSAH PROSTŘEDKŮ DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU Stupeň rota. Dělostřelecké průzkumné družstvo s integrovaným průzkumným systémem (IPzS) LOS zaujímá stanoviště (pozorovatelnu) v bezprostřední blízkosti velitele rotního úkolového uskupení (RÚU). Vzdálenost velitelsko pozorovacího stanoviště velitele roty od předního okraje nepřítele není předpisy stanovena. Z ustanovení o nutnosti pozorovat a řídit boj jednotky a o hloubce sestavy je zřejmé, že 1 MO ČR. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky. Část 1 Mechanizovaná brigáda. Vševojsk-1-2. Praha: s. 43

3 velitel roty bude v útoku i obraně působit zpravidla v bojové sestavě prvosledových čet. V závislosti na terénu, taktické situaci a dalších okolnostech se vzdálenost velitele roty, a tedy i dpzdr, od předního okraje bude měnit. Lze však konstatovat, že nejčastěji bude velitel roty od předního okraje nepřítele ve vzdálenosti 0,5 až 1 km. Cílem vedení průzkumu dělostřeleckými průzkumnými družstvy je zjišťování cílů, které mohou působit na podporovanou rotu obvykle přímou nebo polopřímou střelbou, prostředků průzkumu apod., tedy cílů, které se budou nacházet v prostorech s přímou viditelností a v celé šířce bojové sestavy roty. Zpravidla se bude jednat o prostředky prvosledových rot nepřítele. V závislosti na taktických a terénních podmínkách bude hloubka prostoru obrany roty 2 i více km. Šířka pásma bojové činnosti se podle druhu boje podporované jednotky pohybuje mezi 1,5 až 3 km. Z uvedeného vyplývá požadavek na vedení průzkumu do hloubky 3 a více km a do šířky až 3 km. Stupeň prapor. Průzkumný a pozorovací komplet (PzPK) SNĚŽKA zaujímá postavení v prostoru taktického místa velení PrÚU v blízkosti stanoviště velitele praporu a má možnost výběru pozorovacího stanoviště z hlediska využití maximálního dosahu prostředků dělostřeleckého průzkumu ovlivnit. Kromě toho bude PzPK SNĚŽKA určován k plnění samostatných úkolů (např. sledování předpokládaných pochodových os). Mechanizovaný prapor může bránit prostor obrany o šířce 6 až 8 km i více 1. Úkolem palebné podpory PrÚU v obraně bude vyřazovat vojska v prostorech soustředění, v průběhu přesunu a rozvinování do bojových sestav a útočící vojska, dělostřelecké a minometné jednotky, místa velení a prostředky radioelektronického boje 1. Hlavní místa velení nepřítele se v útoku budou zpravidla rozmisťovat za prvními sledy útočících vojsk. Palebné prostředky a prostředky radioelektronického boje nepřítele budou zaujímat postavení co nejblíže přednímu okraji. V útoku budou prostředky palebné podpory v závislosti na období palebného ničení vyřazovat dělostřelecké jednotky, průzkumné prostředky, místa velení a prvosledové jednotky nepřítele. Dalším úkolem útočícího praporu bude zničení nepřítele v prostorech rot druhého sledu 1. Z ustanovení vojenských předpisů AČR o rozmístění těchto prvků bojové sestavy a na základě podobnosti taktických norem AČR a cizích armád lze usoudit, že úkolem průzkumu bude zjišťovat cíle v obraně do hloubky až 3 km a v útoku do hloubky 3 až 5 km sestavy nepřítele. Pro sledování pochodových os se přiděluje jednomu družstvu technického průzkumu maximálně jedna předpokládaná pochodová osa, kterou průzkumný prostředek sleduje na maximální vzdálenost. Maximální vzdálenost je potřebné stanovit s ohledem na dostřel zbraňových systémů, tj. přibližně 20 km. Dělostřelecké palebné jednotky, určené pro střelbu na pochodové proudy se rozmísťují těsně za předním okrajem vlastních vojsk nebo i před ním. To znamená, že současné palebné jednotky mají dostřel až 20 km do hloubky bojové sestavy nepřítele. Z uvedených zásad vyplývá, že prostředky dělostřeleckého průzkumu na stupni prapor musí být schopny vést průzkum až do hloubky 5 km od předního okraje, tj. na celkovou vzdálenost přibližně 6 km do hloubky v pásmu průzkumu širokém 8 i více km. V případě zjišťování pochodových proudů je požadováno vedení průzkumu až na vzdálenost větší než 20 km. Stupeň brigáda. Prostředky palebné podpory BÚU budou vyřazovat stejné druhy cílů jako na stupni prapor. Při obraně na důležitém směru může BÚU bránit prostor obrany o šířce 15 až 20 km i více 1. Na základě předpokladu uvedeného pro stupeň prapor lze vyvodit, že úkolem dělostřeleckého průzkumu BÚU bude zjišťovat cíle do hloubky 5 až 44

4 10 km a do šířky 20 i více km. Kromě toho budou mít prostředky dělostřeleckého průzkumu BÚU za úkol zjišťovat střílející dělostřelectvo. Kromě uvedených hledisek je třeba, při stanovování schopností budoucích prostředků dělostřeleckého průzkumu, brát v úvahu účinný dosah nových zbraňových systémů. V současnosti se rozvoj dělostřelectva řídí především požadavky NATO, vyjádřenými v návrhu rozvoje sil a konkrétně úkolem č. EL 0905, který řeší rozvoj polního dělostřelectva. Tento úkol mimo jiné doporučuje prodloužení dostřelu dělostřelectva konvenční municí na vzdálenost až 40 km, popř. municí s prodlouženým dostřelem až do 50 km. K tomu musí být vytvořen spolehlivý dělostřelecký průzkumný systém, který bude schopen zjišťovat cíle v sestavě nepřítele nejméně na vzdálenost dostřelu palebných systémů a v reálném čase je předávat k vyhodnocení. Možnosti přístrojů dělostřeleckého průzkumu z hlediska dosahu lze považovat za totožné s jejich takticko technickými údaji. Laserový dálkoměr kombinovaného průzkumného přístroje má dosah 25 km, infračervená kamera detekuje osoby na vzdálenost 3 km a tanky na vzdálenost 9 km. Denní přehledová i zaměřovací kamera IPzS LOS má dosah 5 km a laserový dálkoměr až 25 km. Infračervená kamera, podle typu, detekuje osoby na vzdálenost 4 až 6 km. Denní přehledová, resp. zaměřovací kamera PzPK SNĚŽKA má dosah 5 km, resp. 4,5 km a laserový dálkoměr až 30 km. Infračervená kamera detekuje osoby na vzdálenost až 9 km a noktovizní kamera na vzdálenost m. Radiolokátor detekuje osoby do vzdálenosti 12 km a cíle typu tank do vzdálenosti 33 km. Dosah radiolokátoru ARTHUR umožňuje zjišťování střílejících minometů, děl a raketometů nepřítele až do vzdálenosti 30 km. 3 POŽADOVANÁ A SKUTEČNÁ ŠÍŘKA PÁSMA (SEKTORU) PRŮZKUMU DĚLOSTŘELECKÝCH PRŮZKUMNÝCH JEDNOTEK (PROSTŘEDKŮ) Požadovaná šířka pásma průzkumu. Pro zajištění dělostřeleckého průzkumu na celou šířku bojové sestavy podporovaného úkolového uskupení je potřebné vést průzkum na předním okraji bojové sestavy nepřítele v šířce u rotního úkolového uskupení až 3 km, praporního úkolového uskupení 8 i více km a u brigádního úkolového uskupení 20 i více km. Pokrytí požadované šířky pásma průzkumu lze dosáhnout vybavením prostředky s dostatečně širokým sektorem průzkumu, vytvořením dostatečné hustoty pozorovacích stanovišť, vytvořením průzkumného systému využitím různých prostředků nebo vhodnou kombinací uvedených způsobů. Skutečná šířka pásma průzkumu. Optimální šířka průzkumného sektoru pro jednotlivce činí 300 až 400 dílců 2. Na základě předpokládané polohy pozorovatelny lze výpočtem zjistit, že jeden průzkumník pokryje na vzdálenost 500 až 1000 m úsek předního okraje nepřítele v šířce 200 až 400 m a v hloubce 3 km v šířce až 1200 m. Družstvo s prostředkem IPzS LOS může vést 2 MO ČR. Dělostřelecký průzkum topograficko-geodetická a meteorologická příprava dělostřelectva přímé palebné podpory. Děl-6-3. Praha: s. 45

5 průzkum pouze jako jednotlivec, protože všechny přístroje dělostřeleckého průzkumu jsou na manipulátoru pevně přichyceny a jejich optické osy směřují do stejného prostoru. Průzkumníci dělostřeleckých průzkumných družstev na vozidlech Land Rover mohou vést průzkum pozorováním nezávisle na sobě a z toho důvodu se šířky úseků v sektoru pozorování mohou zdvojnásobit. Družstvo technického průzkumu vede optoelektronický průzkum za stejných podmínek jako družstvo s IPzS LOS. Navíc vede průzkum radiolokátorem, pro který je možné stanovit sektor průzkumu podle potřeby v rozsahu až ±360 o. Radiolokátor ARTHUR je schopen zjišťovat cíle do vzdálenosti až 40 km v sektoru průzkumu do 90 o bez mechanického natočení antény. Zásady bojového použití radiolokátoru ARTHUR dosud nejsou stanoveny, ale lze předpokládat, že jeho stanoviště bude přibližně 5 km od předního okraje. Z toho je možné vyvodit, že radiolokátor pokryje přední okraj nepřítele v šířce více než 7,5 km a v hloubce bojové sestavy nepřítele ve vzdálenosti 5 km od předního okraje (předpoklad největšího výskytu dělostřeleckých systémů) v šířce až 15 km. Počty průzkumných stanovišť vyplývají ze zásad přidělování prostředků dělostřeleckého průzkumu uvedených v kapitole 1. Z toho lze vypočítat,že při dodržení uvedených taktických zásad by se každému pozorovacímu stanovišti (přístroji) na stupni RÚU musel stanovit sektor průzkumu dc (140 o ) i více, na stupni PrÚU více než 2750 dc (166 o ) a na stupni BÚU za předpokladu dodržení stanovených zásad pro rozmístění radiolokátoru ARTHUR a předpokládaného prostoru výskytu jím zjišťovaných cílů (střílející baterie) by tento prostředek měl mít sektor průzkumu až dc (90 o ). Při vedení průzkumu za ztížené viditelnosti, zvláště v noci, optimální šířka průzkumného sektoru odpovídá šířce zorného pole optického nebo optoelektronického přístroje 2. Znamená to, že pro spolehlivé vedení průzkumu za ztížené viditelnosti je nutné používat přístroje se zorným polem nejméně dc, resp dc. Přístroj s takovýmto zorným polem však bude mít sníženou rozlišovací schopnost a proto bude nevhodný pro průzkum na větší vzdálenosti. Řešením by mohl být optický (optoelektronický) přístroj s transfokátorem umožňujícím dostatečné zvětšení zájmového prostoru. ZÁVĚR Postupným zastaráváním a následným vyřazením některých prostředků z výzbroje přišel dělostřelecký průzkumný systém o část svých možností, které byly částečně obnoveny zavedením nových prostředků dělostřeleckého průzkumu. Do jisté míry však přetrvává problém zjišťování cílů v závislosti na terénním reliéfu a dohlednosti. Každý velitel úkolového uskupení počínaje velitelem rotního úkolového uskupení (RÚU) má za obvyklých podmínek přidělen prvek dělostřeleckého průzkumu a na každém místě velení je pracoviště koordinace palby jehož úkolem je zabezpečit palebnou podporu úkolového uskupení, kterému je přiděleno. Tím je zajištěno vedení dělostřeleckého průzkumu na všech velitelských stupních a umožněno efektivní využití jeho výsledků pro bojovou činnost podporovaných jednotek. Prostředky dělostřeleckého průzkumu na všech stupních mohou zjišťovat souřadnice cílů s dostatečnou přesností, proto tyto souřadnice mohou být podkladem pro palbu 46

6 dělostřelectva. Přístroji na stupni rota je možné zjistit všechny průzkumové údaje potřebné pro palbu dělostřelectva, avšak pouze na cíle s přímou viditelností, stejně tak i přístroji na stupni prapor (s výjimkou radiolokátoru PzPK SNĚŽKA). Radiolokačním průzkumem nelze spolehlivě určit druh a činnost cíle (kromě cílů zjištěných radiolokátorem pro průzkum střílejícího dělostřelectva ARTHUR). Dosah současných prostředků dělostřeleckého průzkumu nesplňuje požadavky pro zjišťování cílů na vzdálenost požadovaného dostřelu nových zbraňových systémů, stanoveného návrhy rozvoje polního dělostřelectva armád členských států NATO. Ve dne jsou prostředky dělostřeleckého průzkumu na stupni rota schopny zabezpečit vedení průzkumu až do hloubky bojové sestavy praporů 1. sledu. V noci tyto prostředky umožňují zjišťovat bojovou techniku do hloubky praporů 1. sledu a osoby do hloubky prvosledových rot. Ve dne i v noci je dělostřelecký průzkum zabezpečen pouze v úseku hlavního úsilí útoku i obrany, nikoliv na celou šířku pásma činnosti podporovaného úkolového uskupení. Dosah přístrojů PzPK SNĚŽKA je postačující ke zjišťování polohy cílů, které mohou působit na vlastní vojska. Možnost zjištění těchto cílů závisí na volbě vhodného pozorovacího stanoviště. Hloubku pásma průzkumu zvětšuje případné přidělení radiolokátoru pro zjišťování střílejícího dělostřelectva ARTHUR, u něhož je detekce cílů podmíněna jejich aktivní činností, tedy střelbou. Za ztížené viditelnosti způsobené nepříznivými meteorologickými podmínkami (hustá mlha, husté sněžení, prudký déšť) a působením nepřítele (intenzivní zadýmování prostoru průzkumu), může být dosah kamer a dálkoměrů výrazně snížen. Kromě toho, hloubku, na kterou je možno vést dělostřelecký průzkum optickými a optoelektronickými přístroji bude ovlivňovat především povrch terénu jak z hlediska reliéfu, tak i porostu, respektive zástavby. Z tohoto hlediska se jeví problematickým průzkum ve skrytých (hluchých) prostorech, které jsou blíže než je dosah průzkumných prostředků, kam ale není přímá viditelnost a ve kterých mohou být rozmístěny důležité prvky bojové sestavy nepřítele. V nich není samozřejmě možné vést průzkum optoelektronickými přístroji ani radiolokátorem družstva technického průzkumu. Šířka bojové sestavy útočícího nebo bránícího se RÚU přesahuje možnosti dělostřeleckého průzkumného družstva. Z toho důvodu bude pouze výjimečně možné naplánovat pásmo průzkumu tak, aby se průzkumné sektory dělostřeleckých průzkumných družstev překrývaly. Může tomu tak být pouze za útoku. Tento nedostatek částečně eliminuje družstvo technického průzkumu, avšak pouze na směru hlavního úsilí bojové činnosti. Radiolokátor ARTHUR může zjišťovat cíle v celé šířce prostoru bojové činnosti BÚU (PrÚU). Uvedené problémy lze řešit vývojem a zavedením nových prostředků dělostřeleckého průzkumu, organizačními opatřeními nebo kombinací obou způsobů. 47

7 LITERATURA: [1] MO ČR. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky. Část 1 Mechanizovaná brigáda. Vševojsk-1-2. Praha: s. [2] MO ČR. Dělostřelecký průzkum topograficko-geodetická a meteorologická příprava dělostřelectva přímé palebné podpory. Děl-6-3. Praha: s. 48

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Použití dělostřelecké čety a baterie (oddílu) v ofenzivních taktických činnostech Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Příprava řízení palby dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Příprava řízení palby dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Příprava řízení palby dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Řízení palby. T 21 - Příprava řízení palby dělostřeleckého oddílu

Řízení palby. T 21 - Příprava řízení palby dělostřeleckého oddílu Řízení palby T 21 - Příprava řízení palby dělostřeleckého oddílu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Použití dělostřelecké čety a baterie (oddílu) v defenzivních taktických činnostech Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Návod, Návod

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení BÚU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělostřelectvo vybraných států NATO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Řízení palby. T 22 - Zastřílení dělostřeleckým oddílem

Řízení palby. T 22 - Zastřílení dělostřeleckým oddílem Řízení palby T 22 - Zastřílení dělostřeleckým oddílem Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Zásady a postup plánování boje velitele bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Studijní opora. Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY. prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D.

Studijní opora. Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY. prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY Zpracoval: prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Zastřílení s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu

ŘÍZENÍ PALBY. Zastřílení s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu ŘÍZENÍ PALBY Zastřílení s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Všeobecná ženijní podpora T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Řízení palby. T 18 - Střelba a řízení palby minometných jednotek

Řízení palby. T 18 - Střelba a řízení palby minometných jednotek Řízení palby T 18 - Střelba a řízení palby minometných jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 4. brigáda rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 Obsah Úvod Organizační struktura Úkoly 4.brn Zahraniční kurzy Účast v zahraničních misích Vybraná výzbroj a technika Úvod 4.brn časová osa zahájení výstavby

Více

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH PRŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Studijní opora. Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY. prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D.

Studijní opora. Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY. prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY Zpracoval: prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Směrnice

Více

Prospects of Artillery: Which Way Ahead for the ACR

Prospects of Artillery: Which Way Ahead for the ACR Výstavba ozbrojených sil Plukovník Ing. Ivan Mráz, Ph.D., podplukovník gšt. Ing. Milan Kalina Perspektivy dělostřelectva jak dál v AČR Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 3, s. 52 63, ISSN 1210-3292

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG

SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG Ladislav ROZSYPAL SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG Recenzenti Vladimír VRÁB, Ján TKÁČIK Abstract: The article presents aspects of communications and Communication and Information Systems in Europe Union

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 4 Zabezpečení spojení bojové roty v boji. Bojový vozidlový informační systém u bojové roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 108015 IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště Všeobecná ženijní podpora T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště Seminář Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Using Muzzle Velocity Sensors under Conditions of Czech Artillery

Using Muzzle Velocity Sensors under Conditions of Czech Artillery INFORMACE Prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc., npor. Ing. Karel Šilinger Použití snímačů úsťových rychlostí v podmínkách dělostřelectva AČR Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 194 201, ISSN 1210-3292

Více

Návrh USNESENÍ. S e n á t u

Návrh USNESENÍ. S e n á t u 308 9. funkční období 308 1. doplněk plánu vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 2014 Návrh USNESENÍ S e n

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Zjednodušená příprava

ŘÍZENÍ PALBY. Zjednodušená příprava ŘÍZENÍ PALBY Zjednodušená příprava Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Výcvik v ochraně proti IED Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Struktura povelu náčelníka střediska řízení palby dělostřeleckého oddílu

Struktura povelu náčelníka střediska řízení palby dělostřeleckého oddílu Struktura povelu náčelníka střediska řízení palby dělostřeleckého oddílu Autoři článku seznamují čtenáře s podrobnou strukturou nařízení pro řízení palby a následnou činností participujících funkcionářů

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Všeobecná ženijní podpora T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T1 Druhy a kategorie vojenských vozidel, evidence vozidel ozbrojených sil Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 4 VVŠP T-4 Komunikační a informační systémy a prostředky bojového praporu v boji. IS VŘ PozS v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

MONITOROVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM MÍSTA DEKONTAMINACE

MONITOROVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM MÍSTA DEKONTAMINACE Jozef KUČÍK, Petr ŽUJA MONITOROVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM MÍSTA DEKONTAMINACE Abstract: The article deals with possibilities of Monitoring - Information System of Decontamination station. There are presented

Více

/Jrofifanková otrana včera a Jneó

/Jrofifanková otrana včera a Jneó /Jrofifanková otrana včera a Jneó Major Julius Med l í k úlohu tankových jednotek v průběhu a zejména koncem 2. s v ětové války lze charakterizovat jako masové použití velkých tankových uskupení (svazů

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Technické prostředky průzkumu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5 Kancelář ministra Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. 888-4/2015-7542KM V Praze dne 19. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 5 Věc: Poskytnutí

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť Všeobecná ženijní podpora T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Pyrotechnická asanace. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Informační příloha MO ČR a AČR. Desetiletá vize. Připraveno redakcí

Informační příloha MO ČR a AČR. Desetiletá vize. Připraveno redakcí 2 2016 Informační příloha MO ČR a AČR 2 2016 1 Desetiletá vize Připraveno redakcí 78 Koncepce výstavby Armády České republiky přináší plán, jak by AČR měla vypadat v roce 2025 Desetiletá vize V prosinci

Více

Zpracoval: pplk. gšt. Ing. Milan KALINA, npor. Ing. Karel ŠILINGER, Ph.D.

Zpracoval: pplk. gšt. Ing. Milan KALINA, npor. Ing. Karel ŠILINGER, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: TAKTIKA DĚLOSTŘELECTVA Zpracoval: pplk. gšt. Ing. Milan KALINA, npor. Ing. Karel ŠILINGER, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

KONCEPCE VÝSTAVBY ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2025

KONCEPCE VÝSTAVBY ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2025 MINISTERSTVO OBRANY Počet listů: 15 KONCEPCE VÝSTAVBY ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2025 upravená verze ke zveřejnění Praha 2015 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO NGŠ AČR... 3 1. VÝCHODISKA PRO TVORBU KONCEPCE... 5 1.1. STRATEGICKÁ

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností Odhadem Vzdálenost lze odhadnout pomocí rozlišení detailů na pozorovaných objektech. Přesnost odhadu závisí na viditelnosti předmětu

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

Katedra průzkumu a zahraničních armád pro služební potřebu Výtisk číslo: Počet listů:89. P.č.t.: 1145/2 (S 3316) TAKTICKÝ PRŮZKUM. II.

Katedra průzkumu a zahraničních armád pro služební potřebu Výtisk číslo: Počet listů:89. P.č.t.: 1145/2 (S 3316) TAKTICKÝ PRŮZKUM. II. VYSOKÁ VOJENSKÁ ŠKOLA POZEMNÍHO VOJSKA Katedra průzkumu a zahraničních armád Výhradně pro služební potřebu Výtisk číslo: Počet listů:89 P.č.t.: 1145/2 (S 3316) TAKTICKÝ PRŮZKUM II.díl ZPŮSOBY VOJSKOVÉHO

Více

UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA 8. DOKTORANDSKÁ KONFERENCE NOVÉ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU

UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA 8. DOKTORANDSKÁ KONFERENCE NOVÉ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA 8. DOKTORANDSKÁ KONFERENCE NOVÉ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU Brno, 2013 Programový výbor prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. pplk.

Více

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky PRVNÍ ZÁSTUPCE NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU Výtisk č. Počet snímků: 29 Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky generálmajor Ing. Jaroslav KOLKUS Realizace výstavby Armády České republiky

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 21 - Parky vojenské techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

Tankodrom Bahna u Strašic 23. června 2007

Tankodrom Bahna u Strašic 23. června 2007 B ahna DEN POZEMNÍHO VOJSKA 2007 Tankodrom Bahna u Strašic 23. června 2007 PRODEJNÍ PLOCHA SMĚROVÁ MAPA PROSTOR PRO DYNAMICKÉ UKÁZKY PARKOVIŠTĚ ORG. ŠTÁBU PROSTOR STATICKÉ UKÁZKY S STRAŠICE PARKOVIŠTĚ

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 7- Vojenská doprava Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT MV - Ř EDITELSTVÍ H ASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-11 Základy požární taktiky Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro

Více

Studijní text. Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY. prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D.

Studijní text. Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY. prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Studijní text Název předmětu: ŘÍZENÍ PALBY Zpracoval: prof. Ing. Ladislav Potužák, Sc. mjr. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 6- Plánování a řízení provozu vojenské pozemní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE AKTIVNÍ ZÁLOHY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR

PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE AKTIVNÍ ZÁLOHY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE AKTIVNÍ ZÁLOHY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR Armádní střelecký stadion Lobzy, Plzeň Česká republika A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ FUNKCIONÁŘI

Více

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE ROČENKA 2004 VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany. Vojenskou policii tvoří útvary Vojenské policie v přímé

Více

Vposledních dvou ozbrojených konfliktech

Vposledních dvou ozbrojených konfliktech Kresba vyvíjených na dálku řízených víceúčelových vozidel 2,5tunové hmotnostní kategorie, které by měly existovat ve třech rozličných verzích. Novinky pro pozemní vojsko Vposledních dvou ozbrojených konfliktech

Více

Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války. Přílohy

Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války. Přílohy Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války Přílohy Příloha č. 1 Železobetonová kulometná pevnůstka 1. Základní informace V této příloze bude popsána kulometná pevnůstka čtvercového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Využívání simulátorů v procesu přípravy mechanizovaných a tankových jednotek

Využívání simulátorů v procesu přípravy mechanizovaných a tankových jednotek VOJENSKÝ PROFESIONÁL Major Ing. Václav Suchý Využívání simulátorů v procesu přípravy mechanizovaných a tankových jednotek Již řadu let se o využívání simulátorů v naší armádě často hovoří. První fáze teoretické

Více

SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH PODNIKŮ MINISTERSTVA OBRANY

SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH PODNIKŮ MINISTERSTVA OBRANY SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH PODNIKŮ MINISTERSTVA OBRANY 70 LET HISTORIE PODNIKU MILNÍKY VOP CZ, S.P. 1946 1952 1992 1997 2003 2009 Založení podniku Zbrojnice 6 Olomouc (pobočka Šenov) Zahájení oprav a modernizací

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i :. generální ředitel HZS ČR NORMA ZNALOSTÍ PRO

Více

VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím je realizován systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi,

Více

Puškohled Archer TSA-5/55 Léty a spoustou spokojených zákazníků prověřený model

Puškohled Archer TSA-5/55 Léty a spoustou spokojených zákazníků prověřený model Strana 1 Termovizní puškohledy Puškohled Archer TSA-5/55 Léty a spoustou spokojených zákazníků prověřený model ARCHER TSA 5/55 spoustou spokojených zákazníků prověřený model. Jednoduchý, spolehlivý, s

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 20 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ze dne 1 Předmět úpravy

ze dne 1 Předmět úpravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68 odst. 2 a 4 a podle 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/sb., (dále

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční zabezpečení místo, úloha, vývoj Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Návrh (úplné znění) VYHLÁŠKA. ze dne. 2013,

Návrh (úplné znění) VYHLÁŠKA. ze dne. 2013, Návrh (úplné znění) VYHLÁŠKA ze dne. 2013, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb. o výčtu bezpečnostního materiálu, ve znění vyhlášky č. 132/2007 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 1 odst.

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více