Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT"

Transkript

1 Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT

2 I. U okna stoje hledìl do ulice, otøásající se a dunivé pod rachotem kol projíždìjících tudy tìžkých povozù, zamyšlen nad hloubkou, z níž mìl jen smíšený dojem neurèitého hlomozícího prostoru, a stížen smutkem, tou sladce muèivou náladou vzbuzovanou pøi vzpomínce na blízké mrtvé, ty, jejichž èiny, pøíliš svìží ještì, aby byly již zapomenuty, mísí se v mysli s pøedstavou mrtvosti, s obrazem tìla ztuhlého, a které má zaèíti puchøeti a hníti. Pøepadávala jej tato melancholie, znechucení všeho, tíha ze života, ode dnù, co pohøbili malou Nellu, vždy èastìji a èastìji. Nemohl ani pomysliti na práci, veliký román, který rozdìlal pøed jejím onemocnìním, a který opustil, aby trávil dny u lože dítìte doufaje, že se uzdraví, a pøec se o její život vždy víc a více strachuje. A teï byla mrtva... dlouho mrtva... Venku køièeli vrabci, vyrážejíce ze sebe pronikavé kvily, a tìžcí, hmotní holubi rozrážejíce s plácavým tøepotem køídel studenost ranního vzduchu, kde poslední záchvìje mlhy se ještì vìsily na vlhkých pøedmìtech, usedaly na protìjší støechy. Veliká únava stoupala ze všeho toho lomození tam dole. Pøipadalo mu to všecko tak marné, bezúèelné a prázdné, ten horeèný zimnièný kvap, zmatený a potulný vír, v nìmž se ztrácely podrobnosti, v nìmž všecko mìlo nejistotu vzhledu, neurèitost rozprášené pavuèiny, kde všechno bylo jen mihání a splývání, vynikání a mizení, šíøení se a úžení, nadýmání a smrš ování, kupení a oddìlování, smìsování a slévání: špína vozkù s hnìdostí koní, šedost dláždìní s modrostí nì-

3 kolika uniforem, bìlost roztrhané mlhy s navlhèenou èerností železa, oranž nevkusného šátku s pronikavou, význaènou zelení modního klobouku, èerveò novì nalepených plakátù se žlutostí spìchající pošty, a tak jedno v druhé, spjato a spojeno, pochybné a neurèité samo o sobì, barevné v bezbarevném, jasné v tmavém, svìtla v stínech. Odcházel od okna a zase se k nìmu vracel, dívaje se roztržitì na vybarvenou modø nebes. A posléze, skøíživ ruce za zády, v zlomení postavy, vytrval dlouho státi u psacího stolku, co jím lehká zima tøásla, bez myšlenky, v duši šum bez barvy, zrak vboøen v malý obrázek, dar známého malíøe, jemný profil zpola utonulý v modravosti stínu... II. Studené a zcizující prázdno prochvìlo se mu a promítlo duší. Chtìlo se mu jako plakat, jako náhle zakvílet, uèinit prudký posunek, mávnouti rukou, všechno, jen aby protrhl ten zmrtvìlý a ztrouchnivìlý smutek, ale nemìl k tomu jako odvahy, všechno jej svíralo a otupovalo v olovìnou a trapnou nehybnost... Padalo to v ztemnìlou duši, aniž tomu mohl brániti, byl to pøíliv odpoutaných bolestí vsakující se i do nejzazších záhybùv jeho bytosti jako teskné šero soumraku, kladoucí se v nejjemnìjších smutkových flórech v úžící se okruh krajiny a vtlaèující se vždy víc a více v èernou a vlhkou její hlubinu... Ale pak nìco tak lehkého, radostného, rùžovì živého na okamžik rozhoøelo se v jeho vzpomínce: zapomínaje smrti vidìl svou Nellu, køehkou a štíhlou, podobnou loutce z výkladní skøínì, tisknoucí se k nìmu v okamžicích únavy, hrající si jeho rukou, jež ji dráždila jsouc tak veliká, tak nemotornì veliká vùèi její drobnosti. A cítil, jak ji tiskne, v èilosti lehta-

4 jících dotykù, vlhkými konci svých prstíkù, jak ji zvlhèuje èasem rtíky, jež mìly na své kùži celou rùžovou rozkoš sotva rozvitých poupat, v kradmých a jako bázlivých polibcích... Žil zase celé kouzlo mladosti, které se k nìmu lísalo, radost a gracii pìti jar, jež z ní dýchala. Vidìl zase tu osùbku, hned èilou a pohyblivou jako vytrousená osamìlá kapka rtuti, se zavlhlým vzrušením oživených oèí, hned zase odmítavì pyšnou a tvrdošijnou a komickou titìrným napodobením vážnosti dospìlých let... A ponoøen v ty jemnì nadýchané, mladé, mìkké sladce rùžové barvy vzpomínky, cítil chvilkové štìstí zapomenutí na otevøenou dosud ránu z nedávné minulosti: nìco vonného, lehkého a zase tak nezkonejšenì, ale pøíjemnì tíživého skládalo se mu na prsou, plnilo celou jeho bytost. Myslil stále a úsilovnì na ty tøi ètyøi detaily zašlého štìstí, na tu laskanou ruku, tu vlhkou barvu oèí, ta rozevøená a chvìjící se malá ústa a s oèima jako zalitýma vzníceným svìtlem rozvíøených a kmitajících se nesèetných paprskù vysnìného ráje usmíval se v klidném blahu osamìní, než ho nenadálý náraz vrátil zase studenì šedivé skuteènosti... III. To bylo jednou, asi za mìsíc po jejím pohøbu, kdy našel neurèitý útržek šatu, nejspíše zbytek bledì modré stuhy, jež vroubila její sukni, cár utkvìvší nepozorovanì na høebu v koutì, kde si obyèejnì hrávala. I byl pøepaden hoøkým návalem takové tesknosti a tak silným vìdomím nicoty života, že celý ten den prosedìl v úplné apathii ku všemu, pøed jejím portretem, potlaèuje slzy. Pøipadalo mu vše tak malicherné, co chtìl konati, vùèi faktu, že jí už nebylo. A stále vidìl obraz její tváøe, ale teï v daleko

5 jiném osvìtlení než døíve; zcela dobøe si uvìdomoval malou èervenou skvrnu nad levým koutkem jejích úst a rýhu, jež se jí utváøela na èele, když se mraèila, a stále vidìl její pohyby, když se nepozorovanì chtìla pøikrásti k otevøené skøíni knih, a její houpavou chùzi, jakoby šla na nìèem jsouc zavìšena, a cítil horkost a vysílenost vyèerpaného jejího masa, když se k nìmu tiskla z potem páchnoucích podušek umírajíc. A teï myšlenka, že je v zemi, v èerném, lepkavém blátì, stisknuta velkými deskami pozlacené rakve a rozpadávajíc se zvolna, zvolna, zatím co on tu den co den sedal ke stolu a stále pomýšlel na zpøíjemòování svého života, vlévala v jeho ochablost rozechvìní bolestnì hlodavého zoufalství. Cítil krutost života, krutost spojitosti mezi jevy jeho, nemilosrdnou hru s kombinováním jich, a výèitka z toho, že žije, zatím co ona, kus jeho vlastní bytosti, setlívá, muèila jej a tlaèila. A lehké mrazení prochvívalo mu celým tìlem, nohy se mu chvìly, ruce se mu chvìly, a hlava jej tížila, a oèi zdìšeny tìmito vzpomínkami hledaly bod, kde by se ukonejšily, a utkvívaly, znepøátelené vším a chladné jako led, na blýštivosti okenních skel, za nimiž se smál oslnivým svitem celý svìt, ve vyjasnìní detailù ostrostí velikého, do bleda støíbrného a studeného ranního slunce... IV. Byl by vydržel toho dne ztráviti celé dopoledne pøed portretem Nelliným, teskný a jako š asten zase tím nepatrným kusem pomalovaného plátna, jež zanechalo jeho dítì po sobì z celého svého života, z celé té tiché, dojímavé a zamlklé své minulosti, kdyby ho nebyla vyrušila ze snìní návštìva jeho sestøence, který k nìmu docházel pøinášeje novinky, co se kde chystá, drobné klepy, drobnou sme pomluv sesbíranou

6 v týdnu po kavárnách nebo v literárním klubu, jehož byl èlenem. Pøišel dnes vesel, s úsmìvem ve tváøi, prudce se otáèeje kolem strýce, s èímsi bláznivým v pohybech, svìží a š astný, pøinášeje v zamlklost a melancholii mistrovy pracovny dovádivost svých dvaceti ètyø let. V. Byl to hezký hoch, pyšný nemálo na svou urostlou postavu, která dávala tušiti celou sílu svalstva dospívajícího muže. Širokoramenný a hranatý, tváøe drsnì osmahlé s ráznou køivkou profilu, koketoval nedbalým úèesem uhlových vlasù, šlehajících mu vysoké èelo zcela dle libovùle, a mohutností prsou, prsou spíše námoøníka než dandyho z promenády, kteroužto illusi ochotnì podporoval šatì se zpola po námoønicku a ukazuje rád snìdou nahotu svého širokého, opáleného krku. A pøi tom byl veliký, s dlouhýma nohama, jež rád sedì skøižoval, aby dal na odiv krásný tvar lýtka, nebo vìdom si své sliènosti mísil ve své mužství se zálibou koketnost ženy, samolibou a pyšnou, trávì hodinu pøed zrcadlem, než vyšel na ulici, napouštìje šat parfumy a neustále si kroutì sebevìdomì knír pod nosem. Vùèi ženám svého stavu pohrdavý a nevšímavý, miloval dobrodružství se šièkami, s damami buffetu, chansonetkami nebo baletkami, rád jsa, povedl-li se mu malý skandál, o nìmž se pak mluvilo. Literaturu provozoval jako malý sport, èrtaje skizzy po zpùsobu svého zamilovaného autora Guy de Maupassanta, ne zcela špatné, ale pøíliš povrchní, aby ukazovaly celý jeho talent. Jakoby v nìm ani nebylo chuti a touhy dokázati nìco v nejvyšším vypjetí sil pøi pøekonávání pøekážek, nedával si s nièím práce, rád vždy se všeho ihned zbavoval.

7 VI. Pøíjemné podráždìní zmocnilo se mistra pøi tìchto plných a pøímých výpadech cizího rozmaru. Jakoby mu byl nìkdo do žil nalil vlažnìjší, prudší a èilejší krve, co mìl kolem sebe toto bezstarostné mládí plné nadìjí. Vyplòoval rád prázdno svého žití odlesky cizího štìstí; zapomínal v tom prozáøení své samoty na vše, co vùkol toho jasu, v temnotách, skrèeno a plazivì k zemi pøituleno èíhalo, až bude zase sám... ten pøíšerný smutek, kdy se mu zdálo, že vychází ze svého já a nìkde v ústraní pozoruje jeho osamocenost ode všeho, jeho malomoc... Všechno hned bylo kolem nìho jiné, vzduch byl jiný, stíny se projasòovaly, nìco barevnìjšího a životnìjšího proplálo jeho samotou. Jakoby otevøel okenice starého, zaprášeného sálu a vpustil tam trochu denního svìtla. Po celé délce zapomenuté komnaty, v pavuèinách po mnoho a mnoho let, vrstva k vrstvì skládaných oživne to, jako vzdech z nitra toho, jenž vzpomnìl svého dìtství. VII. A bylo to jako jeho vlastní nalezené mládí, co mìl rád u Emanuela. A hned šel daleko, z této komnaty, z tìsného okolí stìn polepených japonskými, do bronzova hrajícími tapetami s tìmi bizzarními ptáky, kvìtinami, prohnutými tìly spuštìných opic z tìsného okolí trochu theatrální nádhery pracovny slavného muže, kde byly skupiny vìncù a stuh z premier èinící dojem skupin, které se upravují v rodinných hrobkách šel až nìkam na venek, v širé plochy projasnìných a prozáøených krajin, kde žil dlouho, dlouho pøed tímto zmrtvìním, pøed tímto studeným živoøením den ze dne, a úsmìv se vracel na jeho rty, a oko hledalo mladého muže, jenž mìl tolik jasu z jeho

8 vlastního mládí a jenž mu pøipomínal i dny jeho literárního débutu, ty bílé a slavné dny, kdy se mu stále snilo o velkých a vysokých cestách, jež v budoucnu nastoupí, až spadnou okovy nevyspìlosti a nezralosti, jež ho tehdy ještì tížily... VIII. A pøece zase cítil, jak veliký je rozdíl mezi jeho mládím a mládím muže, jenž pøišel dnes osvìtlit jeho samotu. Zdálo se mu to mládí pøítomných dnù pøíliš záhy ztravováno, byl to oheò, krev, výkøik, výbuch, ale pak hned nastávalo sklesnutí, beznadìjnost a šedivé, špinavé, studené obzory ráno po noci v rozkoši a požitku ztrávené... Jakoby to mládí pøíliš záhy mu pravilo: Všechno již víme, nic nám není tajno, všechno jsme pronikli, všeho dobyli, všeho se zmocnili, kde je potrava pro naši zvìdavost? Svìt jim pøíliš záhy sestaral, stal se jim divadelními dekoracemi, jejichž hrubé tvary prohlíželi ne již v klamivém svìtle veèerního osvìtlení, ale v zsinalém, bledém svìtle denním, kde vidìti celou schátralost života... Od barev šli k nuancím, od hru- bého pøehledu k podrobnostem, šli až k nejspodnìjším tajùm vìcí, jen aby našli zmìnu unaveným duším, ale pak bylo vše vyèerpáno do poslední kapky, nemohli dále, zde byla zeï, neprostupná hradba, a nezbývala než stagnace, ztrnutí a odumírání, v žaláøi neužiteèných, prázdných dnùv. Odsouzenci pøíliš rychlého prožití, pøíliš kvapného ztrávení materialu, jenž jim mìl na celý život staèiti a jenž jim staèil jen k velmi krátké dobì zažité v celé, plamennì èervené a prudké vášni, aby zbyl po celém tom rychle doplápolavším ohni jen popel, matnì, smuteènì a cínovì šedavý, stydnoucí popel, bloudili od dojmu k dojmu, od požitku k požitku, ale vše jim posléze hoøklo, vše se jim zprotivovalo; jako kyvadlo hodin

9 vraceli se neustále a zoufale monotonnì z jedné polohy do druhé, z jednoho boku k druhému, od nudy k hnusu a od hnusu zase k nudì... Co èinit? Èeho se chopit? K èemu se obrátit? Chopit se zase práce? A proè? A k vùli èemu? Najdete v ní lék, zotavení, osvìžení, ohlušíte a potlaèíte pochybovaèné hlasy svého nitra, zapomenete, praví jim staøí. Ale k èemu vùbec to všechno? K èemu lék, k èemu zotavení, k èemu osvìžení? K èemu zapomenout? Abychom se dali znova oklamati, ztrativše pøed tím draze zaplacenou zkušenost? Abychom zase klesli v pøedešlou vysílenost, v pøedešlé mdloby a v pøedešlé zhnusení všeho? To jest otázka, jež zaráží staré. Na ni vùbec nikdy nepomyslili, jí se nezamìstnávali; pracovali, jen aby pracovali, milovali práci k vùli práci. Ale tìmto mladým práce byla jen prostøedkem k nìjakému velikému a slavnostnímu cíli, a jakmile se pøesvìdèili o klamu toho, k èemu pracovali, o illusornosti tìch snìných palácù, jejichž svìtlo a zvýšený jas je s poèátku jakoby èinil slepými ku všemu realnímu a existujícímu, odhazovali nástroje, jimiž pracovali, a zaèali nenávidìti prostøedek, zaèali nenávidìti práci, ponìvadž v tmy a bezedné srázy klesl jim døíve tak pøítažlivì a vábnì zneurèitìlý, v nejasné kontury rozplynulý a v barevné kouøe potopený fantom cíle, k nìmuž tøeba pracovati, pro nìjž tøeba všechno obìtovati... Ideály! namítají jim staøí. Ideály? trpce se smìjí mladí. To je jim slovo ze slovníku neznámé, velmi dobrodružné, vzdálené a naprosto exotické øeèi. Smìjí se velmi hoøce, ponìvadž pøíliš pronikavì jsou si již vìdomi reality, kamenitých cest, neschùdných sestupù, pøík-

10 rých, krkolomných drah, propastí a srázù, na nichž tøeba se zakrváceti, všech sil poztráceti a v mdlobách klesnouti aby se sešlo posléze studené noci, temnot, èerných stínù, èerné prázdnoty, zmaru a všeho znièení... Hoøkost zklamání protravuje všechen jejich další život. K èemu to? ptají se po každém pokuse, jejž èiní staøí, vzpøímiti je, podporovati jejich chùzi, èiniti je schopnìjšími a zpùsobilejšími dalšího boje, vésti je na nová a nová bojištì. K èemu to? ptají se. Abychom poznali nové rány, nové bolesti? Máme dost tìch starých. Abychom poznali nová sklamání, nové klamy? Jsme již dosti oklamáni, abychom mohli vìøiti novým pøeludùm a novým lžím. A tak, obracejí se zády k osvìtleným a prozáøeným slavnostním vchodùm sálu, odkud ozývají se hlasy, výkøiky a hluèné radosti tìch, kteøí žijí; obracejí se zády k tìm, kteøí je zvou ke kvasùm života. Nestojí jim ani za to, aby vešli a zkusili, natož aby s porozumìním a citem sehráli protivné a odporné úlohy, v masce a kostýmu stálé pøe- tváøky. Vracejí se smutní vyhoštìnci, mdlé a unavené duše, v své temnoty, v nejdálnìjší, nejodlehlejší temnoty, kam nevniká ohlas radostí a plesù tìch, kteøí žijí, ponìvadž nemyslí na konec a sklon svých dráh a cest, na to pusté, šedivé a studené zítra šumného, svìtlého, barevného a teplého dnes. IX. Ta nálada, pozoroval, rozestøena byla v celé literární mládeži tìch dnù. Pøíliš rychle se žilo, pøíliš rychle se vyspívalo, práce mladých pøekvapovaly již po nìkolika málo neobratných a jako ve tmách nejistých krocích pøímo virtuosní formou, vzácnou hotovostí a vyspìlostí, èinily se umìlecké zázraky, bylo to hotové jongleurství, co provádìly..., ale hned potom

11 vše nápadnì klesalo, fond se vyèerpal, a po nìkolika žalostných pirouettách byl každý z tìchto mladých umìlcù hotov a vypotøebován. Život jim nestál pak ani za takovou námahu, jakou je vìnovati nìèemu pozornost. Nastala smutná tma po záøivém a ostrém osvìtlení,... špína a hnus po barevné a nádherné féerii... A to jej vždy sklièovalo, když sáhl èasem po práci nìkterého z mladých. Mìl pocit, jakoby vidìl na provaze tanèiti taneèníka, jenž virtuositu svého umìní co nejdøíve zaplatí zlomeným vazem. A když jej èasem až zarážely výkony, jež dokazovali mladí, nìco tak cizího tomu, co on vypracoval, co bylo daleko jemnìjší a podrobnìjší než co dovedl on, s úžasem pomýšlel, v jaké konce pøivede umìní tato hazardní hra, nejsou-li již tyto krkolomné pokusy posledními výsledky vyèerpanosti a úpadku celé literatury, hýøení z posledních zásob, jež po bohatých a dlouho trvajících kvasech ještì zbyly. X. Pomýšlel na klidný, pomalý rozvoj svého talentu. Zaèal spíše jako øemeslník než umìlec, spíše jako žurnalista než literát, psal bez ohledu na to, jak píše, jen když psal, psal vytrvale a vše, èeho vidìl že tøeba, a tak koneènì po dnech pilné práce dopracoval se spíše jako náhodou než úmyslnì k svému tónu a o jeho zdokonalení pracoval zase další desítiletí. A teï byl na vrcholu svého umìní, ovládal pevnì a jistì vše, co obsahoval jeho talent, šlo nejvýše ještì o zjemnìní a dokonalejší propracování detailùv, ale to vše dostavovalo se jedno po druhém, vyvíjelo se pøirozenì, bez umìlého urychlování, a když cítil, že je stoupáním unaven, stanul a oddechoval si na širokých schodech, nevzdávaje se tím nikterak

12 ještì úmyslu postupovati výše. Ale tato mládež odhazovala zbraò již v prvním ohni, do nìhož se dostala; bylo to vždy jen buï teï nebo nikdy. Buï dobudu prvním útokem všeho, èeho chci dobyti, nebo zahodím vše, i to, èím bych snad pøi druhém útoku pøece mohl cíle dosáhnouti. A tak místo celých, hotových, solidnì propracovaných a vykvasivších individualit básnických literatura nejmladší plna byla trosek a mrtvol; bylo to rozryté a zdupané bojištì, kde vše leželo v ssutinách, ozáøeno zarudlou a vždy mocnìji a mocnìji vystupující záplavou po obzoru rozlitých vzdálených požárù. Bylo tu více experimentù než práce, více kouzelnictví než umìní. A v sázku se dávalo ne již zpotøebování a zužitkování celé zásoby sil a krve, ale pøímo vyplýtvané zdraví, vyplýtvaný mozek, vyplýtvaný život, vše bez rozmyslu, nepamatovalo se ani na to, z èeho se bude živoøiti v pøípadì, že experiment selže... XI. Pozvedl hlavu a pøipomnìl si pøítomnost mladého muže ve své pracovnì. Tento stál pøed ním, opakuje po druhé svou otázku, již mistr byl prve pøeslechl, zabrán jsa do myšlenek. Nìco jako slabý, ironický úsmìv kmitlo se mu tváøí, a rty se mu zkøivily. Ah, kam až to v myšlenkách zabìhl! Ten mladík, jenž teï pøed ním stál, byl velmi vzdálen vùbec úmyslu o umìní pøemýšleti, natož aby o nìm smýšlel tak tragicky vážnì, jako on pøed chvílí... Tomu psáti a tvoøiti bylo stejné jako kouøiti cigaretty. Ano, ano, odpovídal mu, a koketný, pikantnì dráždivou voòavkou páchnoucí mladík zdál se mu teï tak komickou figurkou. Jak že? Jubileum? Trochu jej to slovo upoutalo. Èí? Jeho jubileum? Pìtadvacet let literární práce?

13 A mladík vyprávìl svou novinku. Mistr se trochu hanbil, ale nemohl si pomoci, nechal Emanuela vyprávìti, dokud neukojil svou zvìdavost všemi detaily, jež sestøenec v literárních kruzích sesbíral. Vždy se jednalo o jeho jubileum, o oslavu jeho literární práce. Ale byl už svrchovaný èas, aby se nemusil sám pøed sebou rdíti. Pøetrhl proud výmluvnosti Emanuelovy nìkolika frázemi a v rozpacích, nevìda, naè navázat další rozhovor, vedl sestøence k ženì, jda pøed ním, aby ohlásil jeho návštìvu, ložnicí, usnulou v dusné, výdechy vadnoucích rùží nasáklé, plíživì vleklé zhustlé a tíživé vùni a v pološeru, pùsobeném spuštìnými záclonami z modrého hedbáví na obou oknech, v nìmž se tøesavì, nervosnì blyštila ostrým støíbrem jen osamìlá hrana nábytku, po mìkkých kobercích, do salonu ztopeného v bìlost dne, vysokými okny sem celý svùj a jako zvýšený jas lijícího a dodávajícího místnosti ráz chladného, obøadného sálu, kde i domácí lidé cítí se býti hostmi, a kde skupiny nábytku a nejrozmanitìjších ozdob a titìrek èinily dojem zaranžovaného pøepychu, pøíliš pùsobily mrazivým smutkem vystavené nádhery, jíž lze se jen podivovati, aniž se jí používá, než aby illustrovaly a znázoròovaly útulnost a intimní teplo mladé domácnosti, kout štìstí manželského, z venèí prozaøovaného intensivním leskem mistrovy slávy. XII. Jsa povahou naprosto samotáøský, nevyhledával mistr spoleènosti druhù. Udržoval s èetnými pøátelské vztahy v nejchladnìjších formách jen z navyklosti, skoro jen proto, že se jeho jméno setkávalo s jejich jmény v jednom a témž èasopise, v publikacích téhož nakladatele. Znaje dobøe žárlivost a nízké pleticháøství tìch kruhù, jimž mátla pozlátková sláva mozky, kde se pracovalo s velikou škodolibostí jako lokty v tlaèenici o odstrèení toho a onoho, nezvykl si dùvìrnìjšímu

14 tónu k jednotlivcùm, nesvìøoval se nikomu, nespojoval se s nikým. Ale pro všechny maje týž úsmìv mírného a shovívavého èlovìka, snažil se vycházeti se všemi, neappeluje na výhody jejich pøátelství, nepouštìje jich za práh komnaty, v dùvìrné kouty sdílnosti a intimity, pøijímaje je v chladné pøedsíni vybrané zdvoøilosti, ale bez závazku zabývati se s nimi v kteroukoliv ještì potom dobu, i tehdy, až se mu dokonale zprotiví a znechutí... Nejsa diletantem potøebujícím kamaraderie, aby byl vyzdvižen, kam by se nikdy sám nedostal, nejsa nucen pachtiti se po livreji, jež by oznaèovala jeho pøíslušnost k stavu, bez níž by byl literární nullou, pokoutním pisálkem, mohl zcela dobøe takto zpøíjemòovati a snesitelným èiniti svùj život, nerozmìòuje osobní hrdosti své za drobnou lacinou minci zdvoøilùstek, poklon a pøátelských služeb vzájemnì prokazovaných. Nebyl èlenem žádných koterií, žádných stran, žádných spolkù. Ztrácel tak mnoho sice na cechovní representaci, ale neztrácel na úctì, již všichni chovali k nìmu, odmìøenému, chladnému, vzdálenému, jenž zcela ponoøen v své dílo, nemísil se v spory a hádky ostatních, v malichernost a špínu jejich zbahnìlého literárního øemesla a prùmyslu. XIII. A pøece ho dnes tak rozrušila a rozechvìla zpráva Emanuelova, že se v literárních kruzích obmýšlí oslava jeho literární práce. Marnì se tváøil lhostejným, marnì se pøesvìdèoval, že je mu naprosto jedno, setkává-li se jeho práce s nìjakým výsledkem u veøejnosti èili nic. Snažil se upoutati mysl k pøedmìtu hovoru Emanuelova s jeho ženou, snažil se nìjakou frází pøipjati se k tomu, o èem

15 hovoøili. Ale všechno ztrácelo dnes pro nìj barvu, ze všeho prchala pro nìj nálada, všechno jej odráželo od sebe a vracelo sobì samému. Jak smìšné! napadalo mu chvílemi. Jsem ješitný jako ti druzí. Pøilepuji se na kousek pozlátka, jež mi z venèí nabízejí, hladovì, jako mladík, který vytiskl první verše. Mrzel se sám na sebe, na své poèínání. Tøeba si jinak vésti, pøesvìdèoval se. Dùstojnìji. Tìm oslavám musí nìjak uniknouti... Zabrániti jim? Ale jak?... Ano, rozhodnì: zabrániti jim... pøekaziti je... èinil bych se sám smìšným... pøed sebou i pøed veøejností... Ale pak mu zaèínala být návštìva Emanuelova trochu dlouhou. Byl by rád osamìl, aby se mohl vìnovati úplnì sobì samému. Cítil, že je nutno, aby se vyrovnal se svým nitrem. Harmonie jeho byla porušena, cizí živel tam vstoupil, a bylo mu tøeba jasna. Nacházel se dnes jiným, jako sobì samému zcizeným a neznámým; bylo tøeba záhadu prosvìtlit, bylo tøeba soulad nitru zase vrátiti. Nesmím být jako ti druzí, øíkal si chvílemi, vzpomínaje na zpola útrpný, zpola ironický zpùsob, s jakým jindy pøijímal horeèky cizích slavomamù. A pøi tom ho lehce mrazilo a hned zase ohnìm pálilo celé tìlo, tajným, kradmým zahanbením, jaké èasto cítíme pøi vzpomínce na nìco, co nás uvádí v rozpaky, tøebas jsme vìdìli, že pro okamžik vìdomí o tom sdílíme jen my sami. XIV. Ano, ano, ten druh èaje jest nejlepší, pøisvìdèoval, a co se žena smála nìjaké poznámce Emanuelovì ( bylo mu divno, v jaké souvislosti jest její smích s tou poznámkou ), díval se na dlouhé, žensky jemnì, nervosnì èilé a voskovì bílé ruce Emanuelovy s peèlivì pìstìnými, dlouhými nehty, a napadl

16 mu jejich nepomìr k ostatnímu hømotnému a jako hrubému jeho tìlu. Dovolávali se jeho souhlasu, mluvíce o Wagnerovi, jak se jen k nìmu dostali, byla pøece pøed tím øeè o èaji? ale patrnì propásl celou øadu jiných hovorù, co pozoroval jemnost rukou Emanuelových, a díval se chvíli upøenì na rty ženiny a uvìdomil si jejich živìjší zabarvení rudou krví, jejich jakoby laènost pohybu, chvìly se zimniènì, celý oblièej Stanislavin byl dnes živìjší, jakoby záplavou neznámé mu radosti zalitý, požárem nových rozkoší hoøící. Dnes? Chytal slovo, držel je, ale nevìdìl již, o èem to pøemýšlel. Vìta z hovoru Emanuelova s jeho ženou zase rušivì støíkla v pásmo jeho myšlenek: to je hloupé drama, velmi hloupé drama! Mluvili o Ibsenovì Noøe. Hádali se o koneèné scenì. To nebylo vùbec žádné rozøešení. Což mìla zùstati u muže, jenž se jí zhnusil, jehož již nemilovala? namítala jeho žena. Mìla dále lháti, dále se pøetvaøovati? Naè se hádají, usmál se jim, zcela vážnì se hádají, jakoby se jednalo o muže a ženu, s nimiž vèera pili èaj, a o nichž zaslechli dnes nìkde pikantní klep. Nìco je za tím, napadlo mu po chvíli, jemnì se jeho nitro zvlnilo náhlou tou myšlenkou, jako hladina vodní spící v dusnu poledním zèeøí se nenadálým dotknutím køídel ptáka, jenž nízko nad ní letí, ale oni už zase hovoøili o nìèem zcela jiném. Ale teï mu thema pøipadalo velmi vážné. Byl by rád vyložil svùj názor o vìci, øekl cosi, ale oni se na nìj dívali zdivenì, vìc pro nì neexistovala, a neodpovídali mu, jen trochu se odmlèeli (trapný pocit se ho zmocnil) a pak zase rozpøádali hovor svùj dále nedbajíce, že je vyrušil.

17 XV. Veliká únava jej tísnila. Bylo mu dusno, a všechno zdálo se mu vléci, všechno bylo jako zatíženo nesmírnou tíhou. Nemyslil, necítil; olovo kladlo se mu v údy. Jen kolébavý, monotonní, uspávací zvuk hodin si uvìdomil, celou komnatou zdálo se jím rozlévati mrákotné, døímotné snìní, v nìmž všechno usínalo: barvy se mírnily a zlaïovaly, hrany a linie se rozplývaly v neurèitosti obrysù váhavá mdloba provlékala se celým jeho tìlem a umrtvovala jeho nervy XVI. V noci, když lehal na lože, vzpomnìl pojednou toho pocitu, a detaily tìch rozhovorù se vracely, jeden za druhým, ale v obráceném poøádku, než jak je byl pøed tím zachytil. Mìla zùstati u muže, jehož již nemilovala, jenž se jí naprosto zhnusil? Mìla dále lháti, dále se pøetvaøovati? Horko se rozlilo jeho tìlem. Nìco nevyjasnìného za vším tím tušil. Vzpomenul pøízvuku hlasu, jímž to pravila, pøibarvení jeho v nápadnou dùležitost a vzpomnìl si zase na ty rudé rty tak laènì a v spilé nedoèkavosti se chvìjící, a vztyèil se v loži, naslouchaje klidnému, neustávajícímu dechu spící své ženy. Ne, to nebylo nic, øekl si posléze, a myšlenky jeho ztrnuly v šedé prázdnotì, barvy vyhasly, a napjetí ochablo. Život se žije prostìji než myslím, zde je všechno v poøádku, jako to... bylo jindy v poøádku. Nitro jeho bylo klidno. Pøedstava toho života, tak, jak se ve skuteènosti žije, šla jeho myslí. Hodina za hodinou, den za dnem, od ranního šera v šero soumraku. Trochu denní práce, trochu hovoru, nìkdy trochu radosti, jindy trochu bolesti vrývající do vosku jeho mysli o nìco hlubší rýhu než jindy... to

18 vše. A pøi tom stále pocit, že se ten život nežije tak, jak by se mìl žít... že se žije v pøítomných dnech jen jaksi provisornì, k vùli nìèemu vìtšímu, lepšímu a krásnìjšímu, co teprve pøijde..., že to všechno jest jakoby pøedsíò, kde se návštìvníci pøipravují ke vstupu do slavnostnì osvìtlených sálù toho pravého života, jak o nìm sní, a pro nìjž je nutno aby snášeli i bolesti i tmy pøítomných chvil... Illuse, sladký klam, ale pocit ten šel vytrvale s ním, od dob mládí, teï už ovšem ne v tak prudkých a sytých barvách jako døíve, ale v lehkých pobledlých a splynulých tónech, pøíjemný a neškodný fantom, který zvolna se rozplýval, èím blíže mìl k stáøí a k jeho mrtvému zklidnìní, èím více podzim dob a jeho chlad a onìmlost pøibližovala se k zahradám jeho života. Jakoby již tušil blízkost tìch chvil... veèery byly náhlejší a smutnìjší, a jitra byla zsinalejší a beznadìjnìjší... až jednoho rána, vìdìl, se probudí v jitru zsinalém a beznadìjném, které mu ohlásí konec všeho, stíny, soumrak a tmu života, kde nezbude než pøipravovati se ponenáhlu k východu ze života,... jako návštìvníci cizích mìst tísní se k veèeru v èekárnách, aby sedli na vlak, jenž je odveze v jiné neznámé jim kraje pustou, èernou nocí, v tmách zapomnìní pohøbeny. XVII. Život?! Ah, tak málo z nìho opravdu prožil! Nevìdìl, neznal ani, co to je žíti. Vše šlo u nìho tak hladce, vše se samo ze sebe vyvíjelo, bez jeho spolupùsobení, nemìl nejmenšího vlivu naò, byl sám jím formován a hnìten v jiné a jiné tvary, bez své zásluhy. Byla to voda, která tekla klidnì ve vymìøeném øeèišti, která nikdy prudèeji nestøikla, nikdy prudèeji se nezpìnila,... byl svah, a vody stékaly po nìm, hned rychleji, hned pomaleji, jak byly plochy rovnìjší nebo sklonìnìjší...

19 ale stékaly jen proto, že byl svah, a pokud mìlké a úzké øeèištì dovolovalo. Veliký balvan, který by se byl se skal utrhl a v øeèištì svalil, byl by mohl lehce celý tok zastavit na dlouhý èas a bylo by se pak živoøilo v stojatých, zbahnìlých vodách... ponìvadž by nebylo dosti energie zmoci pøekážku, pøekonati ji, nechati ji za sebou a pokraèovati dále, bez ohledu na ni. Žádné bouøe neutužily jeho sil, nervaly se s ním, aby jej uèinily schopným rváti se též žil stranou, mimo život, ponechán sobì, marným a prázdným snùm, místo aby byl zmítán uprostøed víru života, otloukán a bit jeho hluèným zmatkem, jeho horeèným znepokojením. Žil jen pro sebe, pro své nitro, pro své umìní. A jen èasem, náhodou odkrývaly se mu záhadné kouty, jež byly dosud zakryty temnotami jeho nevšímavosti, odkrývaly se v úzkém pruhu neprùhledné clony, jež mu zastíraly výhled kolem sebe, a on vidìl v barevném šumu svìt, svìt, jehož neznal, život, jehož se vzdaloval a uvìdomoval si svùj pomìr k tomu všemu, svou oddìlenost ode všeho, co se rozevíralo pøed žasnoucím jeho zrakem, a cítil, že žije na nesprávném podkladì, na kolísavé pùdì, a že je tøeba jíti doprostøed toho davu a opustiti svou studenou samotu a žíti s ostatními, cítiti s nimi, mysliti s nimi. Je lež vše, co žiju, øíkal si. Mùj život není jako život tìch druhých. Je umìle skonstruovaný, násilnì vyhnaný, nevyrostl z pùdy, neèerpá z ní š áv, stojí sám o sobì a pro sebe. A vše, èím se snažím s ním se smíøiti, nepøibližuje se k nìmu, je lež, pøetváøka, nièemná a marná snaha, jakobych se snažil vedle sebe položiti barvy, jež spolu neharmonují, a pøesvìdèoval se úsilovnì: harmonují. Ano, ano, tak je tomu, klamu sebe sama, a znepokojení se ho zmocnilo, vlny smíseného, vzkypìvšího zmatku protrhly

20 nehybnost hladiny jeho umrtveného nitra; ale jak napraviti vše, co promeškal, jak sblížiti se s tím, èemu se odcizil, nevìdìl. A všechno šlo zase starou cestou. Vymýšlel si nové fráze k svému uspokojení, a nechával dny míjeti, nevycházel ze své samoty, naslouchal jen vzdálenì bouøím, jež se rozpoutaly nad krajinou, ale bál se vydati se jim v šanc, zápasiti a bíti se s nimi, aby byl schopen boje, i kdyby jednou jemu nastal, kdyby se mu vyhnouti nemohl. XVIII. Nejsem schopen žíti, nenarodil jsem se pro život, jako se nenarodí slepec, aby vidìl øíkal si. Marnì by se nutil slepec vidìti, je odsouzen pro tmy, jako já jsem odsouzen státi mimo život a marnì se nutím vejíti do života, do jeho víru. A musím jíti mimo život, chci-li jej pozorovati; moje místo není na jevišti, ale v hledišti, je to snad kletba za to, že tak pøíliš miluji umìní, že se i vzdávám možnosti žíti, ale je to obì, již rád pøináším, nebo není neužiteènou a marnou; v ní leží ospravedlnìní pro to, proè existuji... A bylo mu lehèeji, co domníval se chápati záhadu svého života, a radostné uspokojení tichou sprchou jako ranní rosa v rozkvìtlé zahrady padalo zkonejšivì v záhony jeho duše. Sám sebe postrašuji, zbyteènì vyvolávám pøízraky, je to všechno jiné, než jak si to pøedstavuji. Je to vše prostší, daleko prostší, než se sám domnívám. XIX. A pøedstava všeho, co právì promyslil, jala se mísiti a splývati znenáhla s pøedstavami novì vyvolávanými: tma, mrtvé mlèení, tikot hodin, oranžový odstín rozprášený chvìjivì a zmlženì v pootevøených dveøích ložnice, od svìtla sta-

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU MUŽOVÉ A ŽENY! Pøívrženci! SK Slávie, hrdého mistra ligy!! AC Sparty, železného teamu rudých! SK Vikorie Žižkov, oøíšku letenských leadrù! AFK Bohemians, štiky ligy! Èechie

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota 13. 4. 1996 dopoledne... 9 Režim semináøe... 10 Doporuèená

Více

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Vydání z roku 1929 Tato kniha nechce být ani obžalobou ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozibita - i když unikla jejím

Více

Možná mě zabiješ. Anna Šochová

Možná mě zabiješ. Anna Šochová Možná mě zabiješ. Anna Šochová Marcus Conehan poposedl. Netrpěl nervozitou, ale konečně cítil, že má řešení na dosah. Ne, že by dosáhnout a ohmatat výsledek zrovna teď doopravdy toužil. Na to bylo ve hře

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám..

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám.. Možnost 84 Sh 1987, 1989, 2004.. přišel jsem na to sám.. 1 2 Milí přátelé, připravil jsem pro vás reedici několika intimních textů, které vznikly v druhé polovině osmdesátých let. Jsou pro mě návratem,

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA

Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA Znění tohoto textu vychází z díla Jak vzniká divadelní hra tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1984 (ČAPEK, Karel. Marsyas ; Jak se co dělá. 2.

Více

Zaniklý svět ostravských biografů /pamětníci vyprávějí/

Zaniklý svět ostravských biografů /pamětníci vyprávějí/ Zaniklý svět ostravských biografů /pamětníci vyprávějí/ Almanach 5. ročníku Šumné Ostravy Zaniklý svět ostravských biografů Karolína Kafková, 16 let, Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Sedíš nějak křivě a škrábeš

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Faustův syndrom Případ Tunguzka Tajemný nápis Hrr na ně! Yetty a jeho příbuzenstvo Hrdinové nepotřebují nabíjet Otazníky kolem vesmírných cest Ten báječný život v divoké přírodě!

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více