Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: SEZNÁMENÍ S POCÍTACEM DALSÍ POSTUP PRÁCE S POCÍTACEM POUZÍVÁNÍ HARD DISKU POUZÍVÁNÍ CD/DVD MECHANIKY POUZÍVÁNÍ VIDEO VLASTNOSTÍ POUZÍVÁNÍ ZVUKOVÝCH VLASTNOSTÍ...

3 POUZÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ KOMUNIKACE ÍZENÍ SPOTEBY ADAPTÉR STÍDAVÉHO PROUDU BATERIE ÍZENÍ SPOTEBY TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE ROZSÍENÍ POCÍTACE...

4 PIPOJENÍ EXTERNÍHO MONITORU PIPOJENÍ TELEVIZORU PIPOJENÍ ZAÍZENÍ USB PIPOJENÍ ZAÍZENÍ IEEE 1394A POUZÍVÁNÍ KARET PC POUZITÍ OBSLUZNÉHO PROGRAMU BIOS KDY A JAK POUZÍT OBSLUZNÝ PROGRAM BIOS HLAVNÍ MENU (MAIN MENU) ROZSÍENÁ NABÍDKA (ADVANCED MENU)..

5 BEZPECNOSTNÍ NABÍDKA (SECURITY MENU) NABÍDKA BOOT NABÍDKA UKONCENÍ (EXIT MENU) INSTALACE SOFTWAROVÝCH OVLADAC JAK POUZÍVAT CD S OVLADACI PÉCE O POCÍTAC OCHRANA POCÍTACE PÉCE O POCÍTAC.

6 CESTOVÁNÍ S POCÍTACEM ODSTRAOVÁNÍ PORUCH - 94 PÍPRAVNÝ KONTROLNÍ SEZNAM ESENÍ BZNÝCH PROBLÉM RESETOVÁNÍ POCÍTACE TECHNICKÉ ÚDAJE REGULACNÍ INFORMACE ZÁRUKA A SERVIS.

7 Úvod Tato uzivatelská pírucka Vám pomze pi práci s Vasím pocítacem. Je rozdlena do 8 kapitol, následují 2 pílohy a rejstík. Kapitola 1, Zacínáme, popisuje sestavení pocítace a seznámí Vás s jeho vnjsími cástmi. Kapitola 2, Práce s pocítacem, popisuje pouzívání pocítace a jeho jednotlivých cástí. Kapitola 3, ízení spoteby, se vnuje spoteb pocítace a jejímu efektivnímu ízení. Kapitola 4, Rozsíení pocítace, poskytuje informace o instalaci a pouzívání periferních zaízení. Kapitola 5, Pouzití obsluzného programu BIOS, popisuje program SCU, který je urcen pro nastavení systému BIOS. Kapitola 6, Instalace softwarových ovladac, popisuje instalaci softwarových ovladac dodávaných s pocítacem. Kapitola 7, Péce o pocítac, se zabývá údrzbou pocítace. Kapitola 8, Odstraování poruch, popisuje esení bzných problém, se kterými se pi práci s pocítacem mzete setkat. -5- Dodatek A, Technické údaje, strucn popisuje technické parametry pocítace. Dodatek B, Regulacní informace, popisuje regulacní ustanovení a bezpecnostní upozornní, která se týkají Vaseho pocítace. -6- Znacení Kvli odlisení jednotlivých cástí textu budeme v této pírucce pouzívat následující znacení: UPOZORNNÍ: k tomuto nadpisu se váze dodatecná informace, která vyzaduje zvlástní pozornost. VAROVÁNÍ: k tomuto nadpisu se váze dlezitá informace, jejíz nerespektování by mohlo vest ke ztrát dat nebo k poskození pocítace. Klávesy na klávesnici pocítace jsou v této pírucce znaceny tucným písmem. Napíklad: Pro dokoncení operace stisknte Enter. Jestlize je oznacení kláves spojeno znaménkem (+), stisknte první klávesu a pak, zatímco je první klávesa stale stisknutá, stisknte druhou klávesu. Nakonec ob klávesy povolte. Pokud je to nutné, jsou klávesy zobrazeny graficky. Název, píkaz, polozka nebo tlacítko, viditelné na obrazovce, bude znaceno tucn. Hodnota nebo volba, kterou lze vybrat v njaké polozce, bude znacena kurzívou.napíklad: Zvolte Power Schemes, nastavte na Portable/Laptop, a potom kliknte na tlacítko OK. -7- KAPITOLA 1 Zacínáme Gratulujeme ke koupi tohoto penosného pocítace s praktickými rozmry, který zachovává schopnosti a výkonnost stolního pocítace pi velikosti, srovnatelné napíklad s diáem. Mze tak podstatn zvýsit produktivitu Vasí práce, a jiz na pracovisti, ci doma. A zejména, je velmi snadné pouzít jej kdykoli. V této kapitole se krok za krokem dozvíte, jak pocítac zapojit a spustit. Naleznete zde informace k tmto krokm: Vybalení pocítace Pipojení do elektrické sít Otevení pocítace Zapnutí pocítace Vypnutí pocítace Dále vám strucn pedstavíme vnjsí cásti pocítace a poskytneme informace, které budete potebovat po zapnutí pocítace. -8- Píprava pocítace k pouzívání V této cásti vás seznámíme s kroky, které je teba ucinit ped pípravou pocítace k pouzívání. Vybalení pocítace V pepravní krabici byste mli nalézt tyto polozky: Notebook Píslusenství: - AC adaptér - Síová sra - CD mechanika - Feritové jádro - volitelné Zkontrolujte vsechny polozky. Pokud je nkterá z nich poskozená nebo chybí, informujte neprodlen svého prodejce. Uschovejte balící materiály. V pípad poteby je mzete pouzít pro optovné zabalení pocítace. Pipojení do elektrické sít Pocítac mze být napájen bu ze síového zdroje, nebo pomocí baterií. Pro první zapnutí pocítace doporucujeme napájení z elektrické sít. VAROVÁNÍ: Pouzijte pouze síový adaptér, který byl dodán s Vasím pocítacem. Pouzití jiného adaptéru by mohlo vest k poskození pocítace. -9- Ped prvním pouzitím baterií v pocítaci doporucujeme provést jejich inicializaci.

8 Více v kapitole Zkontrolujte, zda je pocítac vypnutý. 2. Zapojte kabel stejnosmrného naptí (DC kabel) vedoucí z adaptéru, do konektoru pro napájení, umístného na zadní stran pocítace. ( ). 3. Zasute jeden konec síové sry (samice) do síového adaptéru a její druhý konec (samec) zastrcte do elektrické zásuvky. ( ) 4. Po pipojení síového adaptéru je elektrický proud veden ze zásuvky do adaptéru a odtud do vaseho pocítace. Nyní je mozno pocítac zapnout. VAROVÁNÍ: Pokud chcete odpojit síový adaptér, vypojte jej nejdíve z elektrické zásuvky a potom od pocítace. Opacný postup by mohl zpsobit poskození adaptéru nebo pocítace. Pi odpojování síového adaptéru od pocítace nikdy netahejte za sru, vzdy uchopte zástrcku a tu nejprve opatrn vysute ze zásuvky POZNÁMKA: Pokud je síový adaptér pipojen, dochází také k nabíjení baterie. (Podrobnjsí informace, viz kapitola c. 3) Otevení pocítace VAROVÁNÍ: Vrchní víko otvírejte a zavírejte velmi opatrn. Násilné otvírání nebo pibouchnutí by mohlo poskodit pocítac. Vrchní víko otevete posunutím západky smrem doprava ( ) a zvednutím víka.( ).Nastavte sklon víka tak, abyste jasn vidli na celou obrazovku. Zapnutí a vypnutí pocítace Zapnutí pocítace 1. Zkontrolujte, zda je pocítac zapojený do elektrické sít Stisknte vypínac. 3. Po kazdém zapnutí pocítace se automaticky spustí test pocítace (POST) a mlo by dojít ke spustní operacního systému Windows. Vypnutí pocítace Pokud chcete vypnout pocítac, pouzijte píkaz "Vypnout"("Shut Down") ve vasem operacním systému. POZNÁMKA: Cinnost pocítace lze ukoncit takovým zpsobem, který po optovném zapnutí umozuje návrat do stavu, ve kterém byla cinnost pocítace perusena. (viz, cást "Zastavení chodu pocítace" v kapitole 2). Varování:. Pokud musíte pocítac zapnout bezprostedn po jeho vypnutscroll Lock) Str. 46 Str. 42 Str. 40 Str. 28 Str. 26 Str. 26 Touchpad Ukazovací zaízení. Slouzí k ovládání pocítace. Str. 33 Skládá se z dotekové podlozky ve tvaru obdélníka a z levého a pravého tlacítka Slouzí k vypnutí a zapnutí pocítace Str. 11 Str. 57 Vypínac Svítí stálé zelené svtlo, je-li baterie úpln Indikátor nabíjení baterie nabitá a pocítac je pipínac Pohotovostní Stisknte libovolnou klávesu Pro vypnutí pocítace v rezimu... Postupujte takto... Pro nové zapnutí pocítace Spánek Zálezí na nastavení v systému Windows. Rezim spánku mze být zapnut: Zavením víka pocítace Stiskem kláves Fn+F12 Vypínacem Stisknte vypínac Po ukoncení práce s pocítacem jej lze vypnout vypínacem nebo ho ponechat v pohotovostním rezimu (Standby) nebo v rezimu spánku (Hibernation): Pokud se rozhodnete pro vypnutí pocítace v pohotovostním rezimu nebo v rezimu spánku, mzete se pi novém zapnutí pocítace vrátit tam, kde jste práci s pocítacem perusili. (Viz kapitola,,ízení spoteby" v kapitole c. 3) Pouzívání klávesnice Vase klávesnice má k dispozici vsechny stejné funkce jako klávesnice stolního pocítace a navíc klávesu Fn pro speciální funkce. Podle obvyklé funkce jednotlivých kláves mzeme klávesnici rozdlit do cty hlavních kategorií: Klávesy psacího stroje Kurzorové klávesy Numerické klávesy Funkcní klávesy Klávesy psacího stroje Tyto klávesy jsou podobné klávesám psacího stroje. Klávesy Ctrl, Alt, Esc a takzvané zamykací klávesy (lock klávesy) jsou zde navíc a mají speciální funkce. Po stisknutí klávesy se rozsvítí píslusný svtelný indikátor Klávesa Popis Klávesa Control (Ctrl) je obycejn pouzívána v kombinaci s jinými klávesami pro specifické funkce v programech. Klávesa Alternate (Alt) je obycejn pouzívána v kombinaci s jinými klávesami pro specifické funkce v programech. Klávesa Escape (Esc) je obycejn pouzívána pro zastavení njakého procesu, napíklad pro opustní programu nebo zrusení píkazu. Funkce této klávesy závisí na programu, ve kterém ji pouzijete. Klávesa Shift je pouzívána s klávesami písmen abecedy pro napsání píslusného velkého písmena. Také se pouzívá v kombinaci s jinými klávesami pro specifické funkce v programech. Klávesa Backspace posune kurzor doleva o délku jedné mezery a vymaze znak na tomto míst. Stisknutím této klávesy a klávesy Fn zamknete/odemknete numerickou klávesnici (Num Lock). Pokud je odemcená ( numerické klávesy. indikátor svítí), pak jsou aktivovány Stisknutím této klávesy a klávesy Fn odemknete/zamknete funkci Scroll Lock. Pokud je zapnutá ( indikátor svítí), pak se obsah obrazovky pohybuje o ádek nahoru/dol. Skrolování nefunguje ve vsech programech. Stisknutím této klávesy zamknete/odemknete funkci velkých písmen. Pokud je zapnutá ( indikátor svítí), pak se psaná malá písmena objeví na obrazovce jako velká.

9 Klávesa Pause docasn zastavuje funkci skrolování obrazovky. Tato klávesa nefunguje ve vsech programech. Klávesa Print Screen tiskne obsah obrazovky. Tato klávesa nefunguje ve vsech programech Kurzorové klávesy POZNÁMKA: Slovo "kurzor"se vztahuje k indikátoru, který se na obrazovce vzdy vyskytuje v míst, kde se má objevit vse, co napísete. Mze být zobrazen v podob svislé nebo vodorovné cárky, obdélníku nebo mze mít I jiný tvar. Kurzorové klávesy jsou bzn pouzívané pro editaci. Jsou to: Klávesa Popis Posune kurzor o jednu pozici doleva Posune kurzor o jednu pozici doprava Posune kurzor o jeden ádek nahoru Posune kurzor o jeden ádek dol Posune kurzor na zacátek stránky Posune kurzor na konec stránky Posune kurzor na zacátek ádku nebo dokumentu Posune kurzor na konec ádku nebo dokumentu Pepíná mezi rezimem vkládání a rezimem pepisování. Rezim vkládání znamená, ze práv psaný znak bude vlozen na místo, kde se nachází kurzor. Rezim pepisování znamená, ze práv psaný znak pepíse znak, který se nachází na pozici kurzoru. Vymaze znak napravo od kurzoru a posune následující text o jednu mezeru doleva. Numerická klávesnice Numerická klávesnice se skládá z patnácti kláves a je vnoena do kláves psacího stroje zpsobem, jaký ukazuje následující obrázek: Numerické klávesy usnadují zadávání císel a pocítaní. Jakmile je funkce numerické klávesnice (Num Lock) odemcená, numerické klávesy jsou aktivovány, takze je lze pouzít pro zadávání císel. POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány numerické klávesy, a vy potebujete pouzít písmenné klávesy, mzete bu vypnout funkci Num Lock, nebo stisknout tlacítko Fn a psát bez vypnutí numerické klávesnice.. Symbol Euro SystémWindows podporuje symbol Euro -. Na klávesnicích typu US (klávesnice pro Spojené státy americké) a UK (klávesnice pro Velkou Británii), stací pro napsání symbolu Euro stisknout píslusný znak. Pro napsání symbolu Euro na klávesnici typu United States International, stisknte libovolnou klávesu s oznacením Alt zárove klávesu 5 (je oznacena symbolem Euro ). Pro napsání symbolu Euro na klávesnici typu United States 101 podrzte stisknutou libovolnou klávesu s oznacením Alt a zárove napiste císlice 0128 na numerické klávesnici. Pro napsání symbolu Euro na klávesnici typu UK podrzte stisknutou klávesu Alt Gr a zárove stisknte klávesu 4 (je oznacena symbolem Euro). Windows klávesy Na klávesnici se nacházejí dv klávesy, které umozují provést specifické funkce v systému Windows: klávesa s logem Windows (Windows Logo) a klávesa aplikace (Application) otevírá nabídku Start a Klávesa s logem Windows má speciální funkce, je-li pouzita v kombinaci s jinými klávesami. Klávesa aplikace má stejný efekt jako kliknutí pravým tlacítkem mysi.. (Podrobnjsí informace naleznete v pírucce k systému Windows). Funkcní klávesy V horní ad klávesnice se nacházejí funkcní klávesy : F1 az F12. Jsou to multifunkcní klávesy, které provádí funkce definované jednotlivými programy. Funkce tzv. Horkých kláves (Hot key) jsou piazeny klávesám F1, F3, F4, F5, F6, F7, F10, F11, a F12. (Podrobnjsí informace o horkých klávesách naleznete v cásti "Horké klávesy" v této kapitole) Klávesa Fn Klávesa Fn se nachází v levém dolním rohu klávesnice a v kombinaci s jinými klávesami se pouzívá k provedení alternativních funkcí tchto kláves. Písmena,,Fn" a znacky alternativních funkcí jsou vyznaceny na klávesách modrou barvou.k provedení alternativní funkce klávesy nejprve stisknte a podrzte klávesu Fn a zárove píslusnou klávesu. Horké klávesy Horké klávesy jsou kombinací kláves, které mohou být stisknuty kdykoliv a aktivují speciální funkce pocítace.vtsina horkých kláves pracuje v cyklu. Kdykoliv je horká klávesa stisknuta, píslusná funkce se posouvá k následujícímu nebo jinému výbru. Horké klávesy lehce poznáte podle jejich oznacení. Jejich funkce jsou popsány dále Klávesa Popis Zapíná a vypíná wireless LAN. POZNÁMKY: Tato funkce je aktivní pouze v pípad, ze je nainstalována Mini PCI wireless LAN karta. Ztlumení zvuku. Zesílení zvuku Pokud je pipojeno vnjsí zobrazovací zaízení, pepíná obrazový výstup. Po bootování je nastaveno CRT: LCD CRT LCD & CRT POZNÁMKY: Je-li zobrazovací rezim nastaven na 256 a mén barev, nebo v rezimu DOS, pak budou na výbr pouze rezimy CRT a LCD & CRT. Tato funkce je aktivní pouze pro monitory Plug & Play CRT. Zeslabení jasu LCD displeje (8 stup). Zesílení jasu LCD displeje (8 stup). Zapíná/Vypíná zvukovou signalizaci (pípnutí), upozorující na vybíjející se baterii. Zapíná/Vypíná displej Slouzí jako "uspávací tlacítko", jehoz funkci lze definovat v systému Windows ve slozce ízení spoteby. (Podrobnji viz kapitola c. 3 - "ízení spoteby") Pouzívání Touchpadu (Ovládacího dotekového zaízení) VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se Touchpadu ostrými pedmty, napíklad tuzkou.

10 Mohlo by dojít k poskození jeho povrchu. POZNÁMKA: Pi pouzívání Touchpadu mjte ruce cisté a suché. Udrzujte jej v cistot. Klepejte na nj jemn, nepouzívejte sílu. Touchpad je dotekové zaízení, které umozuje komunikaci s pocítacem. ídí pohyb kurzoru na obrazovce a provádí výbry pomocí tlacítek. Touchpad se skládá z obdélníkové podlozky a z pravého a levého tlacítka. Ovládá se ukazováckem nebo palcem. Obdélníková podlozka pedstavuje zmenseninu obrazovky. Kurzor na obrazovce se pohybuje podle toho, jak pohybujete prstem po podlozce. Pokud narazíte prstem na hranu podlozky, jednoduse prst zvednte a pemístte ho na protilehlou stranu podlozky. Zde je nkolik pojm, které byste pi pouzívání touchpadu mli zná: POZNÁMKA: Jestlize prohodíte levé a pravé tlacítko, nebude jiz "klepání" na podlozku fungovat jako alternativa ke stisknutí levého tlacítka Pojem Ukázat Kliknout Postup Posunujte prst po podlozce, dokud kurzor neukáze na vybrané místo na obrazovce. Stisknte a uvolnte levé tlacítko. nebo Jemn klepnte kamkoliv na podlozku. 2x rychle za sebou stisknte a uvolnte levé tlacítko. nebo Klepnte dvakrát rychle za sebou na podlozku. Stisknte a drzte levé tlacítko, potom posunujte prst na podlozce, az se dostanete kurzorem na vybrané místo (táhni). Nakonec tlacítko uvolnte (pus). Pesunovaný objekt se dostane na nové místo. nebo Dvakrát jemn klepnte na touchpad. Pi druhém klepnutí ponechejte prst na podlozce. Potom posunujte prst po podlozce a táhnte vybraný objekt do cílového místa. Po zvednutí prstu se vybraný objekt bude nacházet na novém míst. Skrolovat, znamená posouvat se v pracovní cásti obrazovky doleva, doprava, nahoru nebo dol. Pouzijte skrolovací tlacítko, které je umístno mezi levým a pravým tlacítkem, a to tak, ze ho stisknete v tom rohu, který se nachází píslusném smru. Pro svislý pohyb polozte prst na pravý okraj podlozky a prstem pohybujte nahoru a dol podél okraje. Pro vodorovný pohyb polozte prst na dolní okraj podlozky a pohybujte prstem vlevo a vpravo podél okraje. Tato funkce je aktivní, pouze v pípad, ze jste nainstalovali ovladac Touchpadu, který je dodáván s pocítacem. Tato funkce nemusí být aktivní ve vsech programech. Dvakrát kliknout Táhnout a pustit Skrolovat Nastavení Touchpadu Touchpad je mozné nastavit podle Vasich poteb. Jste-li napíklad levák, mzete tlacítka prohodit tak, ze, stisknete-li pravé tlacítko, je to jako byste pouzili levé tlacítko a naopak. Je také mozné nastavit velikost kurzoru na obrazovce, jeho rychlost atd. Pokud pouzíváte systém Windows, mzete pro nastavení dotekové podlozky pouzít standardní ovladac PS/2 firmy Microsoft nebo IBM. Mzete také nainstalovat ovladac dotekového zaízení, dodávaný s pocítacem, a vyuzít jeho výkonnjsích vlastností. (Více informací o instalaci ovladace naleznete v kapitole 6, v cásti "Jak pouzívat CD s ovladaci") Pouzívání floppy mechaniky Externí floppy mechanika je dodávána jen k nkterým modelm pocítace. Je oznacována písmenem A Floppy mechanika umozuje instalovat na pocítaci nové programy nebo ukládat data na penosný disk (disketu), a z ní je pevést na jiný pocítac. Floppy mechanika je 3.5 palcová a mze císt a zapisovat data na penosné disky (diskety) typu 2DD o kapacit 720 kb nebo typu 2HD o kapacit 1,44 MB. Oba typy penosných disk mají v horní cásti v levém pedním rohu vylisovanou sipku (viz obr.) a v levém zadním rohu záklapku, která chrání disketu proti zápisu (write-protect tab). Je-li záklapka otevená, nelze data z diskety mazat, ani je na disketu zapisovat. Zapojení floppy mechaniky Jednotku pruzného disku pipojíte tak, ze kabel z jednotky zapojíte do libovolného USB portu pocítace Kabel do pocítace zapojíte tak, aby znacka USB byla smrem nahoru (správn k pectení). POZNÁMKY: V závislosti na modelu pocítace, mze být na kabelu floppy mechaniky, jádro. Nepevracejte floppy mechaniku. Nepokládejte síový adaptér floppy mechaniku. Vkládání a vysunování penosných disk Disketu zasunujte do mechaniky ve smru sipky, vyznacené na vrchní cásti diskety. Zasute disketu do mechaniky. Pokud správn dosedla na místo, ozve se klapnutí Tlacítko Eject Indikátor provozu Díve nez vysunete disketu z mechaniky, ujistte se, ze není pouzívána. Stisknte vysouvací tlacítko (eject) na mechanice. Kdyz se disketa vysune, vyndejte ji a ádn ulozte. VAROVÁNÍ: Nikdy nevypínejte ani neresetujte pocítac v dob, kdy pracujete s disketou. Disketu vzdy uchovávejte v cistém, chránném obalu, aby nedoslo k poskození vlivem magnetického pole nebo necistot. Disketa musí být ped pouzitím formátována. ( Chceteli se o formátování diskety dozvdt více, prostudujte si pírucku k operacnímu systému) Pouzívání hard disku V pocítaci se nachází mechanika hard disku, která je oznacena písmenem C. Hard disk je záznamové médium, uvnit kterého se nachází magnetický rotující záznamový kotouc. Na pevném disku je ulozen operacní systém a programy. Hard disk je 2,5 palcový, typu IDE (Integrated Drive Electronics). Tento typ mechaniky je spojením nejvyssí rychlosti a spolehlivosti záznamu, protoze ovládací obvody, které ídí mechaniku, jsou integrovány pímo v ní samotné.

11 To umozuje výrobci pecliv optimalizovat výkon mechaniky. VAROVÁNÍ: Pravideln zálohujte data z hard disku na diskety nebo jiná záznamová media. Nikdy s pevnou mechanikou nemanipulujte pi zapnutém pocítaci. Mohlo by dojít ke ztrát dat, poskození pocítace a píslusných obvod pevné mechaniky. Nikdy nevypínejte nebo neresetujte pocítac, svítí-li kontrolka, která signalizuje práci hard disku (indikátor hard disku) Ve vasem pocítaci se nachází mechanika DVD/DVD RW/Combo, která je oznacena písmenem D.. Mechanika pouzívá 5,25 palcové disky, které vypadají jako standardní kompaktní disky (CD). Vzhledem k obrovskému mnozství dat, která lze na disk ulozit, jsou tato média ideální pro práci s multimédii. Podle modelu pocítace je Vase mechanika jedna z následujících: Pouzívání CD/DVD mechaniky Ve vasem pocítaci se nachází mechanika DVD/DVD RW/Combo, která je oznacena písmenem D. V závislosti na modelu Vaseho pocítace se bude jednat o jeden z tchto typ mechaniky: Combo mechanika pracuje jako DVD mechanika a CD-RW mechanika. DVD Dual mechanika pracuje jako DVD mechanika a také zapisuje na DVD disky VAROVÁNÍ: Nevkládejte CD silou. Ujistte se, ze CD je správn vlozeno do výsuvného slotu. Nenechávejte výsuvný slot otevený. Nedotýkejte se cocky ve slotu. Pokud by se cocka znecistila, doslo by k ohrození DVD mechaniky. K cistní cocky nepouzívejte materiály s hrubým povrchem ( jako nap. Papírový kapesník). K tomuto úcelu dobe poslouzí nap. vatový tampon. Podle pedpis FDA by mla být pi manipulaci s laserovými zaízeními dodrzována zvýsená opatrnost, protoze hrozí nebezpecí ozáení. POZNÁMKY: DVD mechanika je klasifikována jako laserový produkt 1. tídy (Class 1 laser product) a je oznacena touto nálepkou Tento produkt obsahuje technologii, která podléhá ochran autorských práv. Pouzívání této technologie musí být autorizováno spolecností Macrovision a je urceno pro domácí a ostatní úcely, které neumozují podrobné zkoumání této technologie. Jiné pouzití musí být povoleno spolecností Macrovision. Vkládání a vyjímání CD POZNÁMKA: Následující postup lze aplikovat I na disky DVD. Pro vlození nebo vyjmutí CD dodrzujte následující postup: 1. Zapnte pocítac. 2. Stisknte vysouvací tlacítko a slot pro DVD se cástecn vysune. Jemn jej povytáhnte, az se vysune. 3. Chcete-li vlozit CD, umístte jej do slotu, nálepkou nahoru. Jemn zatlacte na sted CD, dokud nezaklapne na místo Indikátor chodu Tlacítko vyjmutí Chcete-li vyjmout CD, uchopte jej za vnjsí okraj a zvednte. 4. Jemn zatlacte výsuvný slot do mechaniky. POZNÁMKA: Je málo pravdpodobné, ze se, po stisknutí vysunovacího tlacítka (eject), nevysune slot s CD. Pokud se to pece jen stane, mzete CD vyjmout rucn. (Viz kapitola c. 8 "Problémy s mechanikou CD") Pouzívání Video vlastností Video systém pocítace má následující vlastnosti: 14. 1/15-palcový TFT (Thin-Film Transistor) barevný LCD displej s rozlisením XGA. Soucasné zobrazování na LCD displeji a na vnjsím monitoru. Pi prezentaci mzete ovládat obrazovku pocítace a zárove vystupovat k posluchacm celem. Podpora systému S-video umozuje pipojení televizoru a soucasné zobrazení výstupu na televizoru a na vnjsím monitoru.. Schopnost Multi-displej, která umozuje rozsíení pracovní plochy na jiné zobrazovací zaízení, címz získáte vtsí prostor. ízení spoteby. POZNÁMKY: Ped pouzitím rezimu Multi-displej musí být nainstalovaný video ovladac, který je dodávaný s pocítacem. Pocítac vstupuje do pohotovostního rezimu nebo do rezimu spánku, jestlize je víko s LCD displejem zavené. Chcete-li pouzívat pocítac se zaveným víkem, nastavte v menu Moznosti ízení (Power options) ve volb,,jestlize zavu víko svého penosného pocítace" (,,When I close the lid of my portable computer") polozku,,nedlat nic" (Do Nothing). Pak pocítac po zavení víka nevstoupí do pohotovostního rezimu ani do rezimu spánku. Nastavení rezim zobrazení POZNÁMKY: Pro plné vyuzití vsech mozností video systému musí být nainstalován video ovladac, který je dodáván s pocítacem Pouzíváte-li pouze obrazový výstup CRT, pak bude kvalita rozlisení obrazu záviset na zobrazovacím zaízení CRT. Pokud se pehrávají soubory AVI v rezimu full screen (zobrazení na celou obrazovku) V systému Windows Media Player, stisknte horké klávesy Fn+F5 pro pepnutí obrazového výstupu z LCD na CRT, a poté opt pepnte na rezim full screen. Pocítac je pvodn nastaven na výchozí hodnoty rozlisení a poct barev. Nastavené zobrazení mzete zjistit a zmnit v operacním systému. Podrobné informace získáte v dokumentaci k operacnímu systému. Pro zobrazování ve vyssích rozliseních zapojte externí CRT monitor, který podporuje vyssí rozlisení. (Více informací získáte v kapitole c. 4, v cásti,, Pipojení externího monitoru") Pouzívání Zvukových vlastností POZNÁMKY: K plnému vyuzití zvukových vlastností systému musí být nainstalovaný zvukový ovladac, který je dodáván s pocítacem.

12 Jestlize je nahrávání ruseno, zkuste zeslabit jeho hlasitost. Zvukový systém pocítace má následující vlastnosti: Funkce pro digitální zvukové a analogové mixování, které jsou nutné pro nahrávání a pehrávání zvuku na pocítaci. Kompatibilita se systémem Sound Blaster Pro Konektory pro vnjsí zvukové zaízení ( ) Vestavný mikrofon ( ) Soustava reproduktor ( ) Ovládání hlasitosti Fn + F3 nebo Fn + F Zpsoby nahrávání a pehrávání zvuku se lisí podle pouzívaného operacního systému. Podrobnjsí informace získáte v dokumentaci k operacnímu systému. Zapojení zvukových zaízení Pro dosazení vyssí kvality zvuku mzete pijímat nebo vysílat zvuk prostednictvím externích zvukových zaízení. Konektor pro zvukový vstup ( LINE-IN ) mze být pipojen k Hi-Fi souprav, rádiu, syntetizéru, walkmanu Konektor pro zvukový výstup (S/PDIF) pro pipojení samostatn napájených reproduktor s vestavným zesilovacem, nebo sluchátek. Mzete také pipojit zvukové zaízení s formátem S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface. S/PDIF je nový formát penosu zvuku, který zajisuje vysokou kvalitu zvukového výstupu pes optická vlákna. ) pro pipojení Konektor pro mikrofon ( vnjsího mikrofonu, slouzí k nahrávání zvuku nebo hlasu. POZNÁMKY: Pi pouzívání vnjsích reproduktor/sluchátek a mikrofonu nelze pouzívat píslusné vnitní zaízení Pouzívání vlastností komunikace Pouzívání modemu POZNÁMKA: K plnému vyuzití vlastností modemu musí být nainstalován ovladac modemu, který je dodáván s pocítacem. Interní 56 K fax/data modem umozuje pouzít telefonní linku ke komunikaci s ostatními pomocí faxu ci elektronické posty nebo k pipojení se k sluzbám Internetu. Pro pipojení telefonní linky k modemu, zastrcte kabel modemu do konektoru RJ-11, která se nachází v zadní cásti pocítace, a druhý konec pipojte k telefonní lince POZNÁMKY: Pi pouzívání komunikacního software mze dojít k vyazení funkce ízení spoteby. Nastavte COM port modemu na COM 3. Nastavte parametry jako je rychlost penosu a typ vyzvánní (pulsní nebo tónové). Pi pouzívání komunikacního software nevstupujte do pohotovostního rezimu Pouzívání komunikace LAN POZNÁMKA: K plnému vyuzití vlastností modulu LAN musí být nainstalován LAN ovladac, který je dodáván s pocítacem. Interní modul 10/100Base-T LAN (Local Area Network) umozuje pipojení pocítace do sít. Podporuje rychlost datového penosu az 100 Mbps. Pro pipojení kabelu pocítacové sít k modulu LAN pipojte jeden konec LAN kabelu do konektoru RJ-45 na bocní stran pocítace a druhý konec do pocítacové sít Pouzívání bezdrátové komunikace Wireless LAN V závislosti na modelu pocítace, je jiz od výrobce nainstalována interní karta Mini PCI wireless LAN (WLAN). Ta umozuje bezdrátový pístup k podnikové síti nebo k internetové síti. Vlastnosti systému WLAN zahrnují: Technologii 2.4 GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) Podporu rezim Peer-to-Peer (Ad-Hoc) a Access Point (Infrastructure) 64/128 bitové kódóvání dat WEP (Wired Equivalent Privacy) Penosová rychlost 9 Mbps, 18 Mbps, 36 Mbps a 54 Mbps (rezim g), s automatickou zmnou rychlosti penosu 1/2/11 Mbps (rezim ). Pro plné vyuzití vlastnosti WLAN je nutné správná instalace WLAN ovladace. (Podrobnjsí informace naleznete v kapitole 6. ) Jestlize kartu WLAN dodal prodejce a nikoli výrobce, kontaktujte svého prodejce. Zapnutí/Vypnutí bezdrátové komunikace WLAN POZNÁMKA: FAA (Federal Aviation Agency) oznacila za nebezpecné, pracovat v letadlech se zaízeními pouzívajícími bezdrátový penos dat, protoze by mohlo dojít k narusení bezpecnosti letu. Nezapomete vypnout WLAN, jestlize pouzíváte pocítac v letadle Pocítac má horké tlacítko Fn+F1 pro zapínání a vypínání modulu pro bezdrátovou komunikaci WLAN. (viz "Horké klávesy" v kapitole 2). Ob Windows XP WLAN utility a horké klávesy Fn+F1 musí být zapnuty, aby funkce WLAN byla aktivní. WLAN indikátor ( ) svítí, coz znamená, ze pocítac je pipraven na spojení WLAN. Chcete-li funkci WLAN vypnout, stisknte bu horké klávesy Fn+F1 nebo vypnte WLAN utilitu. Úspsné bezdrátové pipojení pomocí WLAN trvá pocítaci piblizn 30 vtein. Odpojení trvá piblizn 10 vtein. Nastavení bezdrátové komunikace WLAN 1. Pomocí horkých kláves zapnte funkci WLAN Fn+F1. 2. Dvakrát kliknte na ikonu icon Wireless Network Connection (Bezdrátové pipojení k síti), kterou najdete v systému Windows. Bude zobrazeno toto okno: Kliknutím zvolte jednu z mozností bezdrátového pipojení a poté kliknte na polozku Connect. 4. Podle nastavení Vaseho pocítace mzete být dotázáni, zda zvolit klávesu WEP (viz nápovda Windows online help) KAPITOLA 3 ízení spoteby Pocítac lze napájet z elektrické sít nebo z interní baterie. V této kapitole se dozvíte, jak efektivn ídit spotebu pocítace. K dosazení optimálního výkonu baterie, je nutné správn ji pouzívat.

13 Témata této kapitoly jsou: Co to je síový adaptér.(ac adapter) Jak nabít baterii. Kdy a jak inicializovat baterii. Jak zjistit úrove nabití baterie. Jak vymnit baterii. Co se dje pi vybité baterii. Co je ízení spoteby. Jak snízit spotebu energie Adaptér stídavého proudu VAROVÁNÍ: Adaptér stídavého proudu je urcen pouze pro Vás pocítac. Zapojení adaptéru k jinému zaízení by jej mohlo poskodit. Síovou sru, dodávanou s pocítacem, pouzívejte pouze v tom stát, kde byl pocítac zakoupen. Jestlize s tímto pocítacem cestujete do kteréhokoli jiného státu, konzultujte vhodnost síové sry s prodejcem. Adaptér nejprve vypojte ze zásuvky a potom z pocítace. Pi opacném postupu by mohlo dojít k poskození adaptéru I pocítace. Síovou sru ani DC kabel netahejte pi vypojování ze zásuvky, za izolovaný drát. Nejprve uchopte zástrcku ci konektor a tyto opatrn vysute ze zásuvky. Adaptér stídavého proudu slouzí k pemn stídavého proudu (AC) na stejnosmrný proud (DC) Pocítac potebuje k napájení stejnosmrný proud, zatímco v elektrické síti je stídavý proud. Adaptér, zapojený do sít, slouzí také k nabíjení baterie. Adaptér pracuje s elektrickým naptím v rozsahu V Baterie Baterie je vnitním zdrojem energie pro pocítac. Lze ji opakovan nabíjet pomocí adaptéru stídavého proudu. Doba provozu nabité baterie závisí na tom, jakým zpsobem pocítac pouzíváte. Pokud pracujete s aplikacemi, které casto pouzívají periferní zaízení, doba provozu baterie se zkracuje. POZNÁMKA: Informace o údrzb a setrném pouzívání baterie naleznete v kapitole 7, v cásti "Pokyny k pouzívání baterie". Nabíjení baterie POZNÁMKY: Pokud teplota baterie klesne pod 0 C, nebo vystoupí nad 50 C, baterie se nezacne nabíjet. Jestlize teplota baterie pesáhne 60 C, proces nabíjení se zastaví a indikátor nabíjení baterie zacne svítit zelenozlut. Pokud k tomu dojde, mze být baterie poskozená. V takovém pípad kontaktujte prodejce. Bhem nabíjení neodpojujte adaptér. Baterie by se pln nedobila. Baterie se zacne nabíjet po pipojení adaptéru stídavého proudu do zásuvky. Indikátor nabíjení baterie ( ) na pocítaci zacne svítit zeleno-zlut baterie se práv nabíjí. Pocítac by ml být bhem nabíjení baterie vypnutý. Je-li baterie zcela nabitá, zacne indikátor nabíjení baterie svítit zelen. Doba pro úplné nabití Li Ion baterie je pi vypnutém pocítaci piblizn 3 hodiny. Pi zapnutém pocítaci je to 4,5 hodin VAROVÁNÍ: Bezprostedn po dobití baterie se nesnazte ji dobíjet znovu. Mohlo by dojít k poskození baterie.. POZNÁMKA: Úrove nabití baterie mze automaticky klesat, protoze se baterie sama vybíjí ( o 0,21% denn), a to i v pípad, ze je pln nabitá. Inicializace baterie Inicializaci baterie je teba provést ped prvním pouzitím baterie nebo v pípad, ze doba provozu baterie je nad ocekávání kratsí. Inicializace baterie je proces, pi kterém dojde k nabití, vybití a optovnému nabití baterie. To mze trvat i nkolik hodin. 1. Zkontrolujte, zda je pocítac vypnut. Zapojte adaptér a dobijte baterii. 2. Po úplném dobití baterie zapnte pocítac. Ve chvíli, kdy se na monitoru objeví hlásení "Press <F2> to enter System Configuration Utility" stisknte klávesu F2 pro spustní programu SCU. 3. Adaptér odpojte ze sít a pi zapnutém pocítaci nechte baterii zcela vybít. Pocítac se automaticky vypne. 4. Zapojte adaptér do sít a nabijte baterii Kontrola stavu baterie POZNÁMKY: Indikátor délky provozu baterie je jen piblizný. Skutecná doba provozu baterie je casto jiná nez ocekávaná doba provozu, podle toho, jakým zpsobem je pocítac pouzíván. Pokud jste pocítac nepouzívali déle nez týden a pokud není pipojen k elektrické síti, nejdíve pln nabijte baterii. Piblizný stav baterie lze zjistit pomocí micí funkce operacního systému. Pro zjistní stavu baterie v systému kterou najdete na Windows kliknte na ikonu hlavním panelu. (Je-li pocítac napájen ze sít, kliknte ). na ikonu Výmna baterie VAROVÁNÍ: Pokud dojde k nesprávné výmn baterie, hrozí nebezpecí exploze. K výmn pouzívejte pouze ten typ baterií, které doporucuje výrobce. S pouzitými bateriemi nakládejte dle pokyn výrobce. Nikdy nerozebírejte baterii. Pokud se po delsí dobu, napíklad na cestách, musíte spolehnout na bateriové napájení pocítace, mli byste si zajistit dostatecnou zásobu baterií v pln nabitém stavu. Pro výmnu baterie postupujte podle následujících krok: 1. Zkontrolujte, ze pocítac není zapnutý ani zapojený do elektrické sít. 2. Pocítac pevrate dnem vzhru Posute zámky baterie smrem od sebe do pozice odemceno ( ) ( ). 4. Vysute kryt bateriového prostoru ( vyjmte baterii z pocítace ( ). ) ( ) a poté 4. Zasute novou baterii a zámky baterie posute do pozice zamceno ( ) Signály, které naznacují vybití baterie, a dalsí postup Signál vybití baterie (Battery Low) se objeví, pokud je baterie nabitá piblizn z 10%. (podle nastavení systému Windows).Pocítac indikuje tento stav varovným pípáním nebo varovnými zprávami.

14 Indikátor nabíjení baterie ( ) bliká cerven. POZNÁMKA: V systému Windows lze nastavit práh a signály vybití baterie. Pokud pocítac signalizuje nebezpecí vybití baterie, ihned ulozte vsechna data. Zbývající doba provozu baterie závisí na tom, jakým zpsobem budete s pocítacem pracovat. Jestlize pouzíváte zvukový systém, kartu PC, hard disk, ci floppy mechaniku, baterie se mze vybít velice rychle. Pokud pocítac signalizuje nebezpecí vybití baterie, vstupte s pocítacem do pohotovostního rezimu, rezimu spánku, pocítac vypnte nebo ho pipojte do elektrické sít. Pokud neuciníte ani jeden z tchto krok, pocítac automaticky pejde do rezimu spánku a vypne se. VAROVÁNÍ: Pokud pouzíváte kartu flash PC, nepracujte s ní v pípad, ze pocítac signalizuje nebezpecí vybití baterie. Pístup na kartu mze trvat déle, nez casový úsek, který zbývá do úplného vybití baterie. Jestlize svá data ped vybitím baterie neulozíte, dojde k jejich ztrát ízení spoteby Pocítac podporuje rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) pro ízení spoteby. ízení spoteby umozuje optimalizovat spotebu energie. S operacním systémem, který podporuje ACPI (napíklad Windows 2000 ci Windows XP) lze kontrolovat a minimalizovat mnozství energie, které spotebovávají jednotlivé cásti pocítace. vypnuté napájení hard disku. Je vypnuté napájení displeje. Kdyz... Kdyz zavete víko pocítace. * Kdyz stisknete vypínac. pouzijete rezim spánku, nemusíte zavírat vsechny aplikace. Pocítac ulozí informace o stavu pocítace do souboru na pevný disk, a pak se automaticky vypne. Po optovném zapnutí pocítace je pocítac uveden do stejného stavu, ve kterém byl ped vstupem do rezimu spánku Tipy pro úsporu energie Krom automatické ízení spoteby pocítacem, mzete I Vy pispt k úspoe energie tím, ze budete dodrzovat následující doporucení. nepracujte s bezdrátovou WLAN, vypnte ji. pipojte podle následujícího postupu: 1. Zkontrolujte, zda je pocítac vypnutý. 2. Nejprve zapnte monitor a potom pocítac. 5. takto: 1. Zkontrolujte, zda je pocítac vypnutý. 2. informace naleznete v kapitole c. Zapnte televizor a pepnte ho do rezimu video televizor, je-li pocítac v pohotovostním rezimu nebo v rezimu spánku. Je-li televizor po zahájení cinnosti jiz odpojený, LCD displej zstane prázdný a nezobrazuje obrazový výstup. Zkontrolujte, zda je VGA ovladac správn nainstalován Pipojení zaízení USB Pocítac má ti USB porty, které podporují penosovou rychlost az 12 MB/s pro zaízení USB 1.1 a 480 MB/s pro zaízení USB 2.0, to znamená napíklad pro digitální kameru, skener, tiskárnu, modem ci mys. Zaízení USB je urceno k tomu, aby bylo standardní cástí architektury pocítace. Podporuje technologii "Plug-and-Play", takze je mozné instalovat ci vyjmout USB zaízení, aniz by bylo nutné vypínat pocítac.díky schopnosti vícenásobného pipojení mze být do vnce pipojeno az 127 zaízení. Navíc lze pouzít USB hub, který pemní jednoduchý pipojovací USB kabel na více port, do kterých lze pipojit USB zaízení. Pro pipojení USB zaízení stací zasunout kabel z tohoto zaízení do jednoho z USB port na pocítaci Pipojení zaízení IEEE 1394a Na pravé stran pocítace se nachází miniport IEEE 1394a pro pipojení zaízení IEEE 1394a je standard sériové sbrnice pístí generace, který poskytuje vysokou rychlost penosu, vícekanálovou komunikaci a technologii "Hot Plug". Umozuje zapojení az 63 zaízení. Pes tuto sbrnici lze pipojit nejen skener, tiskárnu ci vysoce kvalitní CCD, ale napíklad I DVCAM a VCR. Pro pipojení zaízení 1394 jednoduse zasute kabel 1394 do IEEE 1394a portu na pocítaci Pouzívání karet PC Vás pocítac má slot pro PC karty. PC karty jsou periferní zaízení velikosti kreditní karty, zalozené na standardech, které vyvinula organizace PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). PCMCIA je nezisková organizace, která podporuje výmnnou schopnost soucástek mezi mobilními pocítaci, které mají velmi male rozmry. Asociace se snazí pidávat nové zádoucí normy k standardm PC karet.. Typ PC karty Pocítacový slot pro PC karty pracuje s PC kartami typu II. Typickými kartami tohoto typu jsou napíklad pamové karty typu Flash memory, SRAM nebo karty modem, LAN a a SCSI. Podpora technologie CardBus Pocítacový slot propc karty podporuje technologii CardBus. CardBus je 32-bitová verze technologie PC karet. Umozuje rychlost az 133 Mbps pi frekvenci 33 Mhz. Typickými aplikacemi jsou SCSI Hostbus a vysokorychlostní síové karty. Vkládání a vyjímání PC karet POZNÁMKY: Nkteré PC karty pozadují více systémových prostedk. Ped pouzitím takových karet uvolnte píslusné systémové zdroje Ackoli mohou být nkteré PC karty vlozeny a vyjmuty bez vypnutí pocítace, nelze tak cinit v pohotovostním rezimu. Vkládání PC karty: 1. Slot pro PC kartu se nachází na levé stran pocítace. 2. Zasunujte PC kartu nápisem nahoru do slotu, dokud necvakne vysouvací tlacítko (eject).

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. Vysouvací tlacítko 4. postupujte podle instrukcí na obrazovce. Vyjímání PC karty: V seznamu zvolte PC kartu, kterou chcete odpojit a kliknte na ni. Karta je odpojena. 7. Vaseho pocítace se mze lisit. Program SCU mohl být po vydání této pírucky aktualizován.. Nastavení, která jsou provedena v operacním systému, mohou potlacit obdobná nastavení v programu SCU. Obsluzný program BIOS - ( SCU), se spustí stiskem klávesy F2, jakmile se pi startu systému objeví píkazový ádek (prompt). Ten se objeví pouze na nkolik vtein. Musíte klávesu F2 stisknout rychle. Obsluzný program SCU zacne zobrazovat data podle následujícího obrázku Pohyb v nabídkách a výbr polozek Pomocí klávesnice pro pohyb v menu a pro výbr polozek. Podrobnjsí informace naleznete na spodním ádku obrazovky. Pouzití klávesnice ukazuje následující tabulka: Klávesa Funkce,, Enter Výbr názvu nabídky 1) Výbr polozky nebo volby 2) Zvýsení/Snízení hodnoty 1) Vyvolá sub-menu, pokud je vybraná polozka oznacena sipkou 2) Oteve nebo zave okno volby pro zvolenou polozku Peskocí z jedné polozky na druhou 1) Návrat ze sub-menu do pedchozího menu 2) Zavírá okno volby, pokud je otevené Tab Esc Hlavní menu (Main Menu) Hlavní menu obsahuje základní nastavení systému. Date and Time nastavuje datum a cas v systému.. Internal Num Lock nastavuje moznost zadávat císla I pi vypnutém zámku numerické klávesnice,(num Lock) Jestlize je tato nova polozka aktivována (enabled), lze po stisknutí klávesy Fn a píslusného písmena zadat císlo, I kdyz je numerická klávesnice vypnutá. Je-li tato polozka blokována, nelze napsat císlo výse popsanou metodou. Znacka ( ) oznacuje aktivaci (enabled), znacka (_) oznacuje zablokování polozky (disabled). Podle výrobního nastavení je polozka zablokována Rozsíená nabídka (Advanced Menu) Rozsíená nabídka obsahuje I/O (input/output) = vstup/výstup nastavení systému. Shared Video Memory nastavuje velikost sdílené pamti video ovladace. Moznosti jsou 1M a 8M. Výrobní nastavení je na 8M. POZNÁMKA: Tato polozka je dostupná pouze v rezimech Legacy VGA a SVGA mode only. V rezimu Windows mode, je sdílená pamt alokována pímo VGA ovladacem v závislosti na kapacit systémové pamti Bezpecnostní nabídka (Security Menu) Bezpecnostní nabídka obsahuje nastavení, které chrání pocítac ped pouzíváním cizí osobou. Boot Password umozuje nastavení hesla pro systém. Pi zadávání hesla vypnte funkci Num Lock, poté heslo zadejte do vstupního pole a stisknte klávesu Enter. Pro potvrzení zadejte heslo znovu a opt stisknte klávesu Enter. Jestlize je aktivována polozka Enable Password to Power-on, bude systém vzdy pi nahrávání operacního systému pozadovat zadání výse zmínného hesla Nabídka Boot V menu Boot je nastaveno poadí zaízení, podle kterého probíhá hledání operacního systému. Boot Sequence nastavuje první, druhé, tetí a ctvrté bootovací zaízení (zaízení pro nahrání operacního systému). Pocítac se pokusí nahrát operacní systém z prvního zaízení. Jestlize toto zaízení není dostupné, pokusí se tak ucinit z dalsího zaízení. Nastavíte-li první zaízení na LAN Boot, sytém se nejprve nahraje ze serveru pocítacové sít LAN. Moznosti pro tuto polozku jsou: Hard Disk, CD-ROM mechanika, Floppy Disk, a LAN Boot. Výrobní nastavení je Floppy Disk, Hard Disk a potom CD-ROM mechanika. POZNÁMKA: Jestlize nastavíte vsechny bootovací polozky na stejné bootovací zaízení, pocítac se pokusí nahrát operacní systém pouze z tohoto zaízení Nabídka ukoncení (Exit Menu) Toto menu zobrazí moznosti ukoncení programu SCU. Aby se zmny, provedené v nastavení projevily, je teba provést jejich ulození a opustit program SCU. Save Changes and Exit ulozí provedené zmny a opustí program SCU. Discard Changes and Exit opustí program SCU bez ulození provedených zmn, krom nastavení Date and Time v Hlavním menu (Main Menu). Get Default Values nastaví výrobní hodnoty vsech polozek.. Load Previous Values nahraje z pamti CMOS poslední ulozené hodnoty KAPITOLA 6 Instalace softwarových ovladac Aby bylo mozno pln vyuzít vlastnosti Vaseho pocítace, je teba provést instalaci speciálních program, tzv. ovladac, kterou vyzadují nkteré operacní systémy. Jestlize byl systém Windows na pocítaci nainstalován jiz pi jeho zakoupení, je mozné, ze prodejce provedl I instalaci ovladac. Pokud tomu tak není, musí být ovladace nainstalovány z CD, které je dodávané s pocítacem. Tato kapitola popisuje, jak ovladace nainstalovat Jak pouzívat CD s ovladaci POZNÁMKY: Ovladace mohou být po vydání této uzivatelské pírucky aktualizovány. Pokud chcete získat aktualizované ovladace, kontaktujte svého prodejce. Toto CD s ovladaci pracuje pouze v operacním systému Windows XP. Polozky, které budete mít k dispozici mohou být u kazdého modelu pocítace odlisné. Pi instalaci nevyjímejte CD z pocítace. Na CD s ovladaci se nachází samostatn spustitelný (autorun) program, který Vám pomze ovladace snadno nainstalovat.

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah ÚVOD... -

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.

UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Part Number: OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VB1500WXC http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226111

Vaše uživatelský manuál UMAX VB1500WXC http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226111 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více