Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou, resp. diplomovou práci zpracoval/a samostatně a v seznamu uvedl/a veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Alyona Kolchina 2

3 Poděkovaní Ráda bych poděkovala vedoucí své bakalářské práce, pani Ing. Heleně Cetlové za vedení mé práce a projevenou pomoc při jejím zpracování. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává z hlediska marketingu a financí dvě vybrané firmy, kterými jsou cestovní kanceláře Blue Style a Jasmine travel. Teoretická část práci se zabývá charakteristikou malého a středního podnikání v České republice. V praktické části jsou vymezené základní ukazatele vybraných firem a provedeno jejích porovnání pomocí několika metod. V závěrečné časti je uveden odhad budoucího rozvoje. Klíčová slova malé a střední podnikání, marketing, finance Annotation This thesis analyzes and compares from the marketing and finance point of view two selected companies, which are the travel agencies Jasmine travel and Blue Style. The theoretical part of thesis deals with the characteristics of small and medium-sized enterprises in Czech Republic. In the practical part are delimited basic indices of selected companies and made their comparison with several methods. In the final part is stated estimation of future development. Key words small and medium-sized enterprises, marketing, finances 4

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 7 Metodologie práce Charakteristika malého a středního podnikání v ČR Charakteristika a specifika malého a středního podnikání Význam malého a středního podnikání SWOT analýza malých a středních podniků v ČR Výhody a nevýhody malého a středního podnikání Podpora malého a středního podnikání v ČR Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR Základní pojmy, ekonomické ukazatele a analytické metody Marketing Finanční analýza Vybrané firmy MSP základní finanční a marketingové ukazatele Jasmine travel, s.r.o Blue Style, s.r.o Porovnání vybraných firem z finančního a marketingového hlediska Marketing SPACE Finanční vyhodnocení Odhad budoucího rozvoje vybraných firem

6 4.1 CK Jasmine Travel CK Blue Style Shrnutí výsledků Závěr Seznam pouţité literatury Elektronické zdroje Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod Téma bakalářské práce byla zvolená vzhledem k aktuálnosti téma rozvoje malého a středního podnikání. Malé a střední podniky jsou z hlediska počtu podnikatelských subjektů v České republice nejčetnější skupinou podnikatelů. Popularita soukromých podniků je především vázaná s mnoţstevními výhodami tohoto odvětvi, jako například flexibilita, moţnost inovace, jednodušší kontrola, větší stabilita, a to i v podmínkách krize. Hlavním cílem této práce je stanoveno porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu, coţ v následující práci je snaţeno autorkou splnit. Práce analyzuje a porovnává dvě vybrané cestovní kanceláře Jasmine Travel a Blue Style. Obě dvě firmy působí na trhu skoro 15 let, coţ v oblasti cestovního ruchu lze povaţovat za dostatečný úspěch. 7

8 Metodologie práce Práce je rozdělena do dvou častí. První část práce je teoretická a tuto část představuje jedná kapitola, která zahrnuje sedm podkapitol. První podkapitola je věnována vymezení pojmů malý a střední podnik, druhá popisuje význam malého a středního podnikání, třetí podkapitola je věnována SWOT analýze malých a středních podniků v České republice, čtvrtá podkapitola popisuje výhody a nevýhody malého a středního podnikání, pátá podkapitola je věnována podpoře malého a středního podnikání v České republice. Z důvodu, ţe vybrané firmy jsou subjekty oblasti cestovního ruchu, autorkou bylo řešeno šestou podkapitolu práce věnovat základní informaci o cestovním ruchu v České republice. Sedmá podkapitola popisuje základní pojmy, ekonomické ukazatele a analytické metody, pouţité v druhé časti práce. Základními zdroji pro čerpání teoretické informaci jsou: Učebnice: VEBER, Jaromír.; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy; SYNEK, Miroslav a kol. Manažerská ekonomika; FOLČARNA,Andrea Malé a střední podnikaní. Elektronické zdroje: MPO.CZ, MMR.CZ, Czech Tourism.cz Druhá část je praktická a tvoří jí druhá, třetí, čtvrtá a pátá kapitola. V druhé kapitole je uvedena stručná informace o vybraných firmách a jejích základní ukazatele. Mezi finanční ukazatele firem pro účely této kapitoly byly vybrané: aktiva, vlastní zdroje, cizí zdroje, čistý zisk a ukazatele rentability ROA a ROE. Obsahem třetí kapitoly je porovnání vybraných firem z hlediska jejich stávajících výsledků v oblasti marketingové a finanční činnost. Pro účely analýz v marketingu byly vybrané analýzy SWOT, SPACE a VRIO, pro analýzu financí vertikální analýzy aktiv a pasiv podniků a poměrové ukazatele aktivita, zadluţenost a likvidita. Hlavními zdroji pro čerpání informaci jsou: Výroční zprávy firem za rok , představené na Elektronické stránky firem a Čtvrtá kapitola je věnovaná předpokládanému rozvoji obou firem v budoucnosti. 8

9 V páté, závěrečné kapitole jsou shrnuté výsledky provedené práce. 9

10 1. Charakteristika malého a středního podnikání v ČR 1.1Charakteristika a specifika malého a středního podnikání Malé a střední podnikání hraje v kaţdé trţní ekonomice nenahraditelnou roli, ale na ně nelze pohlíţet odděleně, bez znalostí obecných principů a pravidel podnikání. Malé a střední podnikání lze definovat a vymezovat dle různých hledisek. Neexistuje jednotná definice malé a střední firmy. Stejně tak i sám pojem podnikání není jednoznačný. Vybrané pojetí podle Vebera a Srpové 1 : Ekonomické pojetí podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. Psychologické pojetí podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k dosaţení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. Sociologické pojetí podnikání je vytváření blahobytu pro všechny zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu vyuţití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příleţitostí. Právnické pojetí podnikáním se podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Mezi nejzákladnější pohledy, na základě kterých lze klasifikovat podnikání, patří kvantitativní a kvalitativní hlediska Kvantitativní vymezení MSP Ve většině ekonomik je pojetí MSP chápáno odlišně a dosud neexistuje ţádná všeobecně přijímaná definice malého a středního podnikání. Rozhodujícím hlediskem pro vymezení 1 VEBER, Jaromír.; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, Str. 15. ISBN

11 MSP je obvykle jen počet zaměstnanců (a přesto různé instituce mají odlišné vymezení pojmu MSP. Klasifikace pouţitá Českou správou sociálního zabezpečení: malé organizace do 25 zaměstnanců organizace s 25 a vice zaměstnanci 2 V rámci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 1999 se ČR zavázala ke sjednocení vymezení pojmu MSP nejpozději ke dni vstupu ČR do EU. Toto vymezení je charakterizováno 3 základními kritérii: počet zaměstnanců, ekonomická nezávislost, celkový obrat firmy, případně hodnota aktiv. Pojem malé a střední podnikání (dále jen MSP), byl definován v roce 2002 v přijatém zákonu č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání. Ten zákon jasně vymezuje pojem MSP a sjednocuje tuto terminologii s normami Evropské Unii (v novelizovaném znění platném od ). Podle toho zákona je definován: A) drobný, malý a střední podnikatel zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, jeho aktiva nepřesahují ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil EUR, je nezávislý, B) malý podnikatel zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců, 2 Viz zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanosti, v aktuálním znění. 11

12 jeho aktiva nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR, je nezávislý, C) drobný podnikatel zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců, jeho aktiva nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR, je nezávislý Kvalitativní vymezení MSP Kvalitativní vymezení MSP je stejně důleţitým předpokladem správného definování malého a středního podnikání. Ing. A. Folvarčná 3 uvádí následující kvalitativní kritéria: role vlastníka ve firmě (na rozdíl od velkých podniků se u malého a středního podnikatele sjednocují jednotlivé úlohy: správa vlastnických práv, profesionální vedení firmy, výkon profese např. kováře), substituce produktivních faktorů ve firmě (v MSP převládá pracovně sociální substituce, počet pracovníků se optimalizuje podle sociálně pracovních potřeb, substitučním faktorem je často sám podnikatel), finanční optimalizace (převaţuje optimalizace peněţního toku před kapitálovou optimalizací). 1.2 Význam malého a středního podnikání Malé a střední podniky hrají významnou roli v kaţdé trţní ekonomice. Podle údajů ČSU k 31. prosinci 2011 v České republice existuje malých a středních podniků, coţ tvoří přibliţně 99,84 % všech ekonomicky aktivních subjektů a má podíl 54,43 % na účetní přidané 3 FOLČARNA, Andrea. Malé a střední podnikání. 1. vyd. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě, Str. 11. ISBN

13 hodnotě. Důleţitý úkol splňuji malé podniky i v politice zaměstnanosti, kde jsou základním zdrojem nových pracovních míst. V současné době v sektoru MSP je zaměstnáno více neţ 60% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Podnikání podporuje hospodářský růst, je základem pro konkurenceschopnost, pomáhá vyvíjet lidský potenciál a intelektuální kapitál a tento kapitál motivuje lidi k vzdělávání a osobnímu rozvoji. Další údaje, které se týkají malých a středních podniků v ČR jsou poskytnutý v následujících přílohách ze zdrojů MPO ČR. Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v ČR v letech Graf č. 1 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 4 Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR Graf č. 2 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 5 4 KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET , [online].mpo.cz[2012][cit ].dostupný z WWW: 13

14 Graf č. 3 Vývoj výkonů MSP v ČR v letech Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 6 Vývoj účetní přidané hodnoty MSP v ČR v letech Graf č. 4 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 7 5 KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET , [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 6 KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET , [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 7 KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET , [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 14

15 1.3 SWOT analýza malých a středních podniků v ČR Následující tabulka, která je sestavena Ministerstvem průmyslu a obchodu, ukazuje slabé a silné stránky, příleţitosti a hrozby MSP v České republice. Tabulka č. 1 SWOT analýza malých a středních podniků v ČR 8 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Pruţnost reakce na vývoj na trhu, znalost lokálních trhů či potřeb zákazníků; Relativní pruţnost, rychlost odezvy (včetně vzniku a zániku firmy) na změny podmínek; Zvyšující se počet MSP orientovaných na inovace; Vytváření pracovních míst; Přizpůsobivost pracovní síly; Vysoká schopnost absorpce pracovní síly díky pruţnosti; Schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky (role subdodavatele); Vysoká motivace k výkonu u vlastníků firem; Schopnost produkovat kvalitní výrobky; Inovační potenciál; Relativně nízké náklady na řízení a niţší míra byrokracie; Finanční nenáročnost zaloţení zejména menších firem; Úzká provázanost s konkrétním regionem vazby na zákazníky, dodavatele, úřady atd. Nedostatečná kapitálová vybavenost, zejména malých a drobných podnikatelů a samostatně podnikajících fyzických osob; Obtíţnější a nákladnější přístup ke kapitálu, informacím a znalostem; Komplikace při získávání bankovních úvěrů; Slabý důraz na marketing z důvodů omezených financí, schopností či znalostí; Omezené finanční prostředky na technické vybavení podniků; Nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví; Převaha výroby s malou přidanou hodnotou; Nedostatečný důraz na rozvoj lidských zdrojů (další profesní vzdělávání); Nedostatečné manaţerské dovednosti a netechnické kompetence; Menší schopnost eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním stadiu svého vývoje (startu); Nedostatečná spolupráce mezi MSP; Malá úspěšnost MSP v rámci veřejných zakázek; Relativně vysoká závislost na 8 KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET , [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 15

16 PŘÍLEŽITOSTI zákaznících a dodavatelích (slabší vyjednávací pozice); HROZBY Rozvoj obchodu expanze na zahraniční trhy; Zavádění nových výrobků a sluţeb na základě nových technologií a znalostí; Benefity vyplývající ze síťování podniků (klastry) včetně navázání spolupráce se zahraničními obchodními partnery a výzkumnými organizacemi; Široká nabídka podpůrných programů pro MSP; Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací ve prospěch MSP; Spolupráce MSP a výzkumných organizací; Zvýšení komercionalizace výsledků VaV; Zvýšení patentové aktivity MSP; Rozvoj technických a netechnických inovací v MSP; Investice do technologického a laboratorního vybavení; Rozvoj podnikového vzdělávání a rozvoj klíčových dovednosti včetně rozvoje vzdělávání pro internacionalizaci; Podnikání v high-tech oborech; Budování nové podnikatelské infrastruktury včetně zázemí pro podnikové školení (školicí střediska); Zvýšení spolupráce MSP v rámci nákupních a odbytových sítí; Zlepšení dostupnosti veřejných zakázek v ČR pro MSP a zvýšení podílu MSP na veřejných zakázkách (i v zahraničí); Efektivní vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie; Sníţení energetické náročnosti podnikání MSP; Moţnost vyuţití unijních nástrojů. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech; Vysoká konkurence; Administrativní zátěţ podnikání v ČR; Legislativní omezení; Technické a technologické zaostávání podniků; Malá aktivita v oblasti ochrany duševního vlastnictví; Nenalezení nových obchodních partnerů a trhů, zejména zahraničních; Spoléhání se na konkurenční výhodu zaloţenou na faktorech (levná pracovní síla) či efektivnosti; Neschopnost upgradingu MSP na kvalitativně vyšší úroveň podnikání (konkurenceschopnost zaloţená na inovacích a znalostech); Nedostatečné investiční aktivity MSP v porovnání s velkými společnostmi; Spoléhání se pouze na vlastní kompetence a nedůvěra v přínosy ze spolupráce, ať uţ mezi podniky či s výzkumnými organizacemi; Niţší vlastní kompetence při psaní business plánů (jak pro sebe, tak pro investory). Zdroj: MPO CZ 16

17 1.4 Výhody a nevýhody malého a středního podnikání Malé a střední podniky se potýkají s řadou nevýhod, které mají vůči velkým podnikům, ale samozřejmě také mají i některé výhody a přednosti Výhody malých a středních podniků Flexibilita - schopnost rychle reagovat na změny podmínek na trhu, je podmíněna především tím, ţe MSP nejsou na rozdíl od velkých podniků tolik obtíţeny fixním kapitálem. Změna předmětu činnosti či výrobního programu muţe byt provedena bez takové obsáhlé zásahy do výrobní základny jako u velkých podniků. Inovace MSP jsou více zaloţeny na inovaci neţ velké podniky, hledají spíše nová originální řešení a s tím vytvářejí podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií. Jednoduchá organizační struktura - malé podniky mají jednoduchou, přehlednou organizační strukturu, která umoţňuje přímé vedení a jednodušší moţnost kontroly. V malém podniku se zároveň ztrácí anonymita a přímý kontakt s nadřízenými vede ke zvýšení jejich zaujetí a pocitu důleţitosti své pracovní produktivity. Kratší cesta informačních toků také umoţňuje rychlejší přijímání podnikatelských řešení. Specializace - dobrá znalost lokálních trhů a schopnost vyplňovat okrajové oblasti trhu, které nejsou pro velké podniky zajímavé Nevýhody malých a středních podniků Omezení dostupnosti finančních zdrojů a to především u individuálních podnikatelů. Na začátku podnikání hlavním zdrojem financování malých podniků je samofinancovaní. Dalšími zdroji kapitálu jsou dodavatelské a bankovní úvěry. Vůči relativně vyšším nákladům na niţší objem úvěru i vyššímu riziku půjčovatele malé podniky nejsou nejoblíbenějšími klienty bank. Nízký stav investičního majetku - malé a střední podniky nemají obvykle vysoký stav hmotného a nehmotného majetku, aby odpisy realizovali dostatečný prostor pro neustálé reinvestování. Nevyuţívání maximálních kapacit strojů a další techniky, vůči kterému rostou fixní náklady. Niţší stupeň technologického rozvoje. 17

18 Nedostatek prostředků pro vývoj nových výrobků. Neexistence trvalých výzkumných a vývojových oddělení. Větší podíl produkce náročné na ţivou práci, čímţ dochází ke zvýrazňování významu lidského faktoru. Orientace na kvalitu - malé a střední podniky musí brát kvalitu své produkce za nejdůleţitější faktor, ovlivňující jejich úspěšnost, která zároveň s tím úzce souvisí s kvalifikací pracovníků. V malých a středních podnicích je poměrně malý počet nevyučených a pomocných pracovníků. Převaţují pracovníci s odbornou kvalifikací a širokými odbornými znalostmi. Omezená moţnost konkurenceschopnosti vůči menšímu, lokálnímu trhu a omezenému počtu odběratelů. Omezené mnoţství prostředků na marketing. Ohled na velké podniky - v cenové oblasti malé a střední podniky musí brát ohled na ceny rozhodujících velkých podniků. Ty jsou schopny drţet relativně dlouhou dobu cenu výrobku na nízké úrovni, anebo ztrátu na tomto produktu krýt ziskem z jiného. Vyšší intenzita práce - v malém podniku se spíše vyţadují univerzální pracovní síly. Neexistence organizačních schémat - pokud organizační schémata a popisy funkcí v podniku nejsou pouţívány, dochází k nedorozuměním v oblasti plnění úkolů a ohraničení kompetencí. Vlastník jako vrcholový řídící pracovník podniku - převládá však u takových ředitele technicky orientované vzdělání, často chybí manaţerské a ekonomické znalosti. Práce u nich se zakládá na improvizace a intuice. Menší význam se dává plánování, zejména dlouhodobému, často dochází k přetíţení vedoucích pracovníků. V takových podnicích často převaţuje patriarchální řídící styl a ke skupinovému rozhodování dochází výjimečně. Nedostatečná připravenost ke spolupráci, především u malých průmyslových a obchodních podniků. Malé podniky si zakládají na své samostatnosti, nezávislosti a nemají tendenci spolupracovat, nebo spolupráci nedůvěřují. Přes to spolupráce a kooperace s jinými podniky mohla by znásobit jejich předností a zvýraznit konkurenční výhody. 18

19 1.5 Podpora malého a středního podnikání v ČR Ve skutečnosti nemalé počty podnikatelů skončí neúspěšně a jejích krachy jsou doprovázený značnými finančními ztrátami nebo jinými osobními problémy. Kaţdý podnikatel, nejen začínající ale i existující, aby nedopustil svůj podnik ke značným ztrátám, neúspěchu či případně i krachu, měl by se zajímat o různé moţnosti podpory, které podnikatelům nabízí stát a rozvojové fondy EU. Jak uvádějí Veber a Srpová 9, tyto činnosti lze rozdělit do tří skupin: informační podpora, materiální podpora, finanční podpora. Subjekty poskytující výše uvedené typy podpor lze z hlediska původu rozdělit do čtyř skupin: vládní organizace zaměřené na poskytování různých sluţeb podnikatelům, nevládní organizace na bázi zpravidla neziskových organizací, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky, komerční subjekty specializující se na podporu podnikání Organizace poskytující služby podnikatelům Vládní organizace Vládními instituci, zejména Ministerstvem průmyslu a odchodu ČR (MPO) kromě vlastních programu orientovaných na podporu MSP, byla vytvořená řada organizací, které mají poskytovat zvýhodněné poradenské sluţby i podnikatelům ze sektoru MSP. Tyto programy mají celostátní působnost. K nim patří: CzechInvest národní rozvojová agentura podporující restrukturalizace průmyslu ČR, jejím cílem je zjednodušení podnikatelského prostředí. 9 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, Str ISBN

20 CzechTrade agentura na podporu obchodu, jejím hlavním cílem je prosazování a upevňování pozic českých exportérů na zahraničních trzích. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytuje podpory zejména v oblasti mezinárodní spolupráce. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) byly iniciovány vytváření organizaci pro podporu příslušných regionů, popř. přeshraniční spolupráci. Například: Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) - organizace, zřízená se zaměřením na podporu činnosti ministerstva při realizaci regionální politiky, přeshraniční spolupráce a implementace programů a projektů EU v ČR. Mezi druhy činnosti Ministerstva zemědělství spadá i organizace podpory rozvoje venkova, zároveň s tím do jejího programu patří i podpora podnikání. Mezi další vládní organizace patří: Národní vzdělávací fond (NVF) nezávislá nezisková organizace, zaloţená Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR se záměrem na oblast zaměstnanosti a sociálního rozvoje. Regionální poradenská a informační centra a podnikatelská a inovační centra (RPIC a BIC) organizaci poskytující MSP cenově zvýhodněné úvodní konzultace, sluţby podnikatelského poradenství, informace o dalších podporách regionu apod. Informační portály - státní portály, určené podnikatelské veřejnosti, např.: Integrovaný systém informací pro podnikání a export Euro Info Centrum (EIC) Praha Nevládní organizace Kromě vládních institucí existuje celá řada dalších organizací, které podnikatelům poskytují sluţby a informace. Mezi hlavní patří Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR. Obě instituce jsou zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a byli zaloţeny Rozhodčím soudem. 20

21 Hospodářská komora (HK) - poskytuje malým a středním podnikatelům poradenství a konzultační sluţby v ekonomické oblasti, v oblasti exportu a importu, v přístupech k řízení apod. Také zajišťuje informační servis v oblasti programových podpor, monitoring platební kázně a vydává odborné publikaci. Je tvořena dvěma sloţkami - regionální a oborovou. Agrární komora (AK) plní funkce podobné jako HK, ale slouţí především podnikatelům z oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu nezávislé, dobrovolné zájmové sdruţení, které angaţuje podnikatelské zájmy a potřeby a nabízí sluţby podnikatelům z odvětví obchodu, ubytování a cestovního ruchu. Svaz průmyslu a dopravy ČR dobrovolná, nezávislá organizace, která sdruţuje podnikatele a zaměstnavatele z oblasti průmyslu a dopravy. Hlavními cíly této organizace jsou podpora a prosazení zájmů svých členů při jednaní se státními institucemi, poskytnutí sluţeb a informace. Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR dobrovolné účelové a profesní sdruţení právnických osob z různých průmyslových oborů. Cílem této organizace je realizace řady činnosti, které se týkají malých a středních podniků. Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SP ČR) zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů hlavně malého a středního sektoru. Zajišťuje podporu a pomoc svým členům a obhajuje jejích zájmy. Asociace pro poradenství v podnikání (APP) sdruţení právnických a fyzických osob pro poskytnutí poradenských sluţeb. Je zástupcem České republiky ve FEACO (Federace evropských národních asociací pro poradenství). Centrum pro evropskou integraci (CEBRE) - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to 21

22 prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí jako součást obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Belgii. 10 Unie malých a středních podniků ČR (SME Union) - oficiálním zástupcem českých malých a středních podniků při Evropské unii, zejména při Evropském parlamentu. Cílem je společně s českými podnikatelskými sdruţeními vytvářet tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Prostřednictvím Unie malých a středních podniků ČR mohou podnikatelská sdruţení společně komunikovat s evropskými orgány. V rámci své činnosti se aktivně zasazuje o podporu svobodného podnikání, odstraňování byrokratických překáţek bránící hospodářskému rozvoji a ochrany hospodářské soutěţe v ČR a Evropské unii. 11 Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) nevládní občanské sdruţení pro oblast inovačního podnikání a technologii. Hlavním cílem je vytváření a zpřístupnění inovační infrastruktury firmám. Podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky Podnikatelský inkubátor je program zaměřený na zrychlení úspěšného rozvoje podnikatelských subjektů pomocí celé řady finančních i dalších nástrojů a sluţeb podnikatelské podpory nabízených firmám umístěným v inkubátoru i mimo něj. 12 Určen zejména pro začínající podnikatele. Vědecko-technický park je program fungující na podobném principu jako inkubátory, ale jsou určené pro zaběhané a fungující podniky. Komerční subjekty specializující se na podporu podnikání Kromě vládních a neziskových organizací existuje na trhu velké mnoţství podnikatelských subjektů, které nabízí začínajícím a fungujícím podnikatelským subjektům řadu sluţeb, jeţ 10 O CEBRE[online]. CEBRE CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 11 O nás [online]. SME Union CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 12 Inkubátory a vědecko-technické parky [online]. Enterprise Europe Network CZ[cit ]. Dostupný z WWW: 22

23 zasahují do různých sfér podnikání. Mezi nejuţívanější typy poradenských sluţeb patří vedení účetnictví, daňové poradenství, zabezpečení poţadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právní konzultace apod Finanční programy podpory podnikání Finanční programy podpory podnikání programy poskytující podpory prostřednictvím dotace, se dělí do následujících skupin: Národní programy podpory podnikání programy podpory průmyslového výzkumu a vývoje program podpory účasti na veletrzích a výstavách technologická centra, centra strategických sluţeb program úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie informační místa pro podnikatele Národní programy podpory podnikání 14 Programy podpor Ministerstva průmyslu a obchodu Operační program Podnikání a inovace (OPPI) OPPI je základní programový nástroj Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v letech Operační program je tvořen 15 programy podpory a zaloţen na principech Lisabonské strategie (následně Strategie Evropa 2020), která má orientaci na dosaţení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udrţitelného rozvoje. Hlavním cílem OPPI je podpora a zvyšování konkurenceschopnosti ČR (a jejích regionů) v oblasti průmyslu, podpora inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do 13 VEBER, Jaromir; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, Str. 31. ISBN Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 23

24 výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství zaloţeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. 15 OPPI je tvořen 7 prioritními osy (6 ze kterých jsou určené pro sféru podnikání + 1 osa Technická pomoc), které se dále dělí na oblasti podpory a jednotlivé programy. Podle zvolené strategie v rámci programu podpora se poskytuje oborům, které mají potenciál stát se konkurenceschopnými v evropském a světovém měřítku nebo uţ jsou takovými. Tato konkurenceschopnost se zakládá především na vyuţití nových znalosti z oblasti vědy a výzkumu, realizaci inovačních opatření, kvalitní pracovní síly a na fungující sítě sluţeb pro podnikatele. Prioritní osy OPPI Prioritní osa 1: Vznik firem Obsahuje 2 oblasti, první je zaměřená na podporu začínajícím podnikatelům a druhá na vyuţití nových finančních nástrojů. Programy: START, SEED FOND/ VC FOND. Příjemci podpory: výhradně MSP. Prioritní osa 2: Rozvoj firem Skládá se z 2 oblasti podpory. První oblast se týká bankovních nástrojů podpory MSP. Druhá - podpory nových výrobních technologií, informačních a komunikačních technologií a vybraných strategických sluţeb. Programy: PROGRES, ZÁRUKA, SEED FOND/ VC FOND, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŢBY, ICT V PODNICÍCH. Příjemci podpory: z převáţné části MSP. Prioritní osa 3: Efektivní energie Obsahuje oblast podpory, cílem které je stimulace podnikatelů ke sníţení energetické náročné výroby a spotřeby energetických zdrojů. Zároveň se věnuje pozornost i podpoře podnikatelů k vyššímu vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Programy: EKO-ENERGIE. Příjemci podpory: z větší části MSP. 15 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: < 24

25 Prioritní osa 4: Inovace Je tvořená 2 oblastmi podpory, se záměry na zvýšení inovační výkonnosti podniků a kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj. Programy: INOVACE, POTENCIÁL. Příjemci podpory: z větší části MSP. Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace Obsahuje 3 oblasti podpory. První oblast je zaměřená na vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání. Druhá je orientovaná na vytváření potřebné infrastruktury pro začínající podnikatele, na rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi subjekty podnikatelské sféry a se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje. Tato prioritní osa se zároveň zaměřuje na tvorbu kvalitní infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Programy: SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI. Příjemci podpory: z větší části MSP. Prioritní osa 6: Služby pro rozvoj podnikání Je tvořena 2 oblastmi, které jsou zaměřený na podporu poradenských sluţeb a podporu marketingových sluţeb. Programy: PORADENSTVÍ, MARKETING. Příjemci podpory: z převáţné části MSP. Prioritní osa 7: Technická pomoc Zahrnuje 2 oblasti: technická pomoc při řízení a implementaci operačního programu a ostatní technická pomoc. Programy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 16 Program EUREKA je nástrojem evropské strategie pro mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem je podpora rozvoje mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy, vysokými školami a vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj infrastruktury. V roce 2011 v rámci účelové podpory MSP v programu EUREKA bylo poskytnuto 110,23 mil. Kč. V roce 2012 pokračovalo dofinancování běţících projektů za program EUREKA a malým a středním podnikům byla poskytnuta podpora 81,43 16 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 25

26 mil. Kč. Současně pokračuje financování projektů v programu EUREKA CZ, který navazuje na program EUREKA. KONTAKT II je program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Účelem programu je podpora mezinárodních dvoustranných projektů základního a aplikovaného výzkumu s dobou řešení 2-4 roky. Financování společných výzkumných projektů v rámci programu KONTAKT II je zaloţeno na principu, kdy kaţdá ze smluvních stran hradí pouze náklady vzniklé na její straně. V současné době v rámci programu KONTAKT II je rozvíjena spolupráce s Čínskou lidovou republikou, Izraelem, Indii, Japonskem, Korejskou republikou, Ruskem a Spojenými státy americkými. Společné technologické iniciativy (JTI) představují zvláštní grantové schéma pro implementaci 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ( ). Pokryté v současnosti oblastí v ČR: vestavěné počítačové technologie, výzkum v oblasti léčiv, letectví a aeronautiku, nanoelektronika, bezpečná paliva a vodík, globální monitorování země pro bezpečnost a ochranu ţivotního prostředí. Základním předpokladem projektů je vytváření partnerství mezi výzkumnými pracovníky veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí s průmyslovými kapacitami buď malých a středních nebo velkých podniků. Program EUROSTARS je zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, jeţ mimo svoji podnikatelskou činnost provádějí také výzkum a vývoj. Vznikl na základě mechanismů EUREKY a 7. RP EU. Česká republika byla jednou ze zakládajících zemí programu. V rámci programu EUROSTARS v roce 2012 bylo poskytnuto cca 33,63 mil. Kč. Program GESHER je určen k podpoře účasti českých podniků zabývajících se výzkumem a vývojem ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Cílem programu je zajištění podpory na řešení vybraných projektů s cílem podpory mezinárodní spolupráci podniků obou stran. Především program je zaměřen na podporu projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, udrţitelných a čistých technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a zdravotnické techniky nebo moderního strojírenství nových materiálů, nanotechnologií, kybernetiky nebo robotiky. 26

27 Programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) 17 Národní program podpory cestovního ruchu (NPPCR) má zaměření na podporu domácího cestovního ruchu v České republice. V roce 2011 Ministerstvem byl vyhlášen podprogram Cestování dostupné všem. Hlavními cíli podprogramu byly stanoveny zapojení nových skupin obyvatel, vytváření nových produktů cestovního ruchu, vytvoření podmínek pro zajištění pracovních míst v podnicích cestovního ruchu po celou dobu kalendářního roku. Účelem podprogramu byla stanovena podpora podnikatelských subjektů (právnických nebo fyzických osob) včetně malých a středních podniků, provozujících podnikatelskou činnost v oblastech cestovního ruchu. Integrovaný operační program (IOP) Tento program je určen k rozvoji veřejné správy, cestovního ruchu, informační společnosti, k podpoře zaměstnanosti, péče o zdraví obyvatel, ke zlepšení bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Rozhodující část podpory IOP se týká veřejného sektoru (organizační sloţky státu, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace). Podpora MSP je v tomto programu spíše okrajová, v rozhodující míře se týká oblasti zlepšení prostředí v problémových sídlištích, konkrétně rekonstrukce a modernizace bytových domů. Programy Ministerstva zemědělství. Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosaţení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udrţitelného rozvoje, zlepšení stavu ţivotního prostředí a sníţení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umoţní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, sníţit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáleţitost obyvatel na venkově Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 18 Program rozvoje venkova [online]. EAGRI CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 27

28 Program rozvoje venkova se děli na 4 osy podle cílů: Zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a lesnictví, zlepšení kvality zemědělských, potravinářských a lesnických produktů a posílení přizpůsobitelnosti a rozvoje venkovských oblastí. Podpora zvyšování biodiverzity v krajině, ochrana přírodních zdrojů, zachování kvalitního přirozeného vodního reţimu v krajině, sniţování emise skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Zvýšení růstu a zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech, tvorba pracovních příleţitostí s důrazem na diverzifikaci ekonomických aktivit, podpora zakládání podniků, podpora cestovní ruchu a vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. Příspěvek k posílení ekonomického potenciálu, zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova a zlepšení kvality ţivota na venkově (podle metody Leader). Podpora MSP, jako součást programu je realizována pomocí projektových opatření osy 1 a 3: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Opatření se zaměřuje na podporu výkonnosti a rozvoje zpracovatelských podniků včetně zavádění inovaci. Podpora se zaměřuje na hmotné a nehmotné investice, které se vztahují zpracování, zavádění na trh, vývoje nových produktů, postupů a technologií. Ţadatelem můţe být výrobce potravin nebo surovin uvedených v příloze I. Smlouvy o zaloţení ES. 19 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Opatření má zaměření na výstavbu a modernizaci technologií a staveb, které slouţí k rozšíření činnosti zemědělských podnikatelů směrem k nezemědělským činnostem včetně výstavby zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů paliv a energie. Ţadateli mohou být zemědělští podnikatelé. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj 19 Smlouva o zaloţení Evropského společenství 28

29 Podpora je zaměřena na drobnou výrobu, řemesla a sluţby pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu zařízení pro zpracování a vyuţití obnovitelných zdrojů energie. Ţadateli mohou být mikropodniky. Podpora cestovního ruchu Podpora se určuje na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven sportovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel. Ţadatelem můţe být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel s kratší neţ dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní nezisková organizace a zájmové sdruţení právnických osob. Programy podpory průmyslového výzkumu a vývoje V roce 2012 pokračovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v podpoře projektů v rámci průmyslového výzkumu a vývoje formou dotací. Jedním ze současně běţících programů je TIP ( ) - resortní program zajišťující výzkum a vývoj pro racionální průmyslovou výrobu budoucnosti, za účelem posílení produkce v České republice a následně i v Evropské unii, k zajištění udrţitelného rozvoje ve všech dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální, k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků výzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního vyuţívání. 20 Do programů těchto typů patří i program PROSPERITA z 5 osy OPPI. Hlavním cílem programu je prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a sluţeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se program dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů 21. Program podpory účasti na veletrzích a výstavách Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 21 Program podpory PROSPERITA, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 22 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 29

30 Podpora účastí českých firem na veletrzích a výstavách je jedním z nejúčinnějších prostředků k prezentaci výrobků a sluţeb, zvyšující jejich konkurenceschopnost a tedy i export do zahraničí. V roce 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem zabezpečilo 28 českých oficiálních účastí na veletrzích v 15 zemích světa. V rámci oficiálních účastí byly poskytnuty finanční prostředky celkem 400 českým podnikatelským subjektům v celkové výši 53,1 mil. Kč. Z dotazníků, vyplněných českými vystavovateli v průběhu akce a následně s tříměsíčním odstupem po akci vyplynulo, ţe se české podniky v průběhu oficiálních účastí setkali s více neţ 14 tisíci potenciálními obchodními partnery a v souvislosti s účastí na veletrzích byly rozpracovány a uzavřeny kontrakty v celkové výši přes 2,5 mld. Kč. Podle těchto pozitivních výsledků MPO v roce 2012 pokračovalo v podpoře a schválilo celkem 30 českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a 71 společných účastí na specializovaných veletrzích a výstavách. Pouze pro malé a střední podniky je určen program účastí na tuzemských výstavách a veletrzích s mezinárodním rozměrem, kde se prostřednictvím podnikatelských inkubátorů (účast v rámci společné expozice) a incomingových misí (účast potenciálních zahraničních partnerů na veletrzích doma) prezentují začínající exportéři a jsou k nim přiváděni zahraniční zákazníci. Rámcový program technologická centra, centra strategických služeb 23 Cílem tohoto programu je podpořit investice do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, coţ je příspěvkem ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích, a také do oblasti IT a podnikových sluţeb, jako jsou centra zákaznické podpory, centra sdílených sluţeb včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a hightech opravárenská centra. Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2011 bylo pomocí Rámcových programů poskytnuto 186,09 mil Kč. na podporu 23 projektů MSP. Formou dotací na školení a rekvalifikaci bylo v rámci tohoto programu v roce 2011 vyčerpáno 3,68 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu 6 projektů MSP. Program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 30

31 Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií vyhlásila vláda Státní program úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie. Posláním Státního programu je podporovat ekologické uţití energie, tj. úspory energie a vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Administrací programu je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Program EFEKT na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie Podle informace MPO, z rozpočtu programu EFEKT kromě vzdělávání a osvěty (energetická konzultační střediska EKIS, která bezplatně radí veřejnosti, vzdělávací semináře, odborné publikace) je moţné podpořit i menší investice do výroby a úspor energií. Tento program umoţňuje financovat akce na území Prahy, která je z operačních programů vyňata. Specialitou programu je moţnost čerpat dotace předem, oproti většině ostatních programu, u kterých dotace se čerpají aţ po ukončení akce. Program EFEKT je orientován především na malé a střední podnikatelé, obce či sdruţení. 25 Rozpočet programu EFEKT 2012 byl tvořen 30 miliony Kč. V roce 2011 z programu EFEKT podpořeno 75 projektů, které uskutečnilo 50 firem malých a středních podnikatelů v celkové dotaci ve výši 13,32 mil. Kč. Informační místa pro podnikatele a centrální registrační místa Informační místa pro podnikatele (InMP) je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR). Prostřednictvím tohoto projektu podnikatelé mohou získat potřebné informace o podnikání zdarma. Informace můţe být poskytnutá v kontaktním místě osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo internetovým formulářem. Forma pomoci závisí na konkrétním poţadavku podnikatele. Můţe se jednat o poskytnutí informací, odborné školení, přímé poradenství ap. Projekt je určen nejenom začínajícím podnikatelům, ale i stávajícím a je vhodným způsobem šetření času a kapacit podniků. Hospodářská komora uvádí: Od začátku projektu do konce roku 2012 kontaktní místa zodpověděla jiţ na 75 tisíc podnikatelských dotazů, týkajících se především moţnosti 24 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 25 EFEKT vyhlášení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na rok 2012, [online]. MPO CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 31

32 financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněţ informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti. 26 Centrální registrační místa (CRM) Informace o CRM podle článku Boţeny Petráňové, vedoucí odboru obecního ţivnostenského úřadu pro elektronické stránky Městského Úřadu města Stříbro: 27 Vláda České republiky schválila usnesením č ze dne 20. října 2004 Projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP). Cílem projektu ZAP bylo zjednodušit vstup do podnikání a usnadnit podnikatelům další kroky, související s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti. Základním principem projektu bylo vytvoření celorepublikové sítě Centrálních registračních míst pro podnikatele (CRM), pomocí kterých bylo moţně registrovat k podnikání, nebo provádět změny v registraci, na jediném místě, prostřednictvím jediného formuláře. Úkolem CRM bylo stanoveno především to, aby se tato centra stala kvalifikovaným průvodcem a pomocníkem všem podnikatelům při jejich prvním styku s úřady a konkrétně pomohla ve všech případech, kdy to budou potřebovat, zejména při plnění jejich povinností v průběhu podnikání. Podle informace MPO, ke dnešnímu dni pomocí jednotného registračního formuláře (JRF) jsou moţné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí: Ve vztahu k živnostenskému úřadu: Ohlášení ţivnosti Ţádost o koncesi Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle 49, resp. 56 ţivnostenského zákona Ţádost o zrušení ţivnostenského oprávnění 26 Informační místa pro podnikatele, [online]. Hospodářská komora CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 27 Petráňová, Boţena. Nová činnost obecních živnostenských úřadů. CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE. Projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP), [online]. MěÚ StříbroCZ [ ] [cit ]. Dostupný z WWW: 32

33 Oznámení o zahájení/ukončení provozování ţivnosti v provozovně Oznámení o přerušení provozování ţivnosti Oznámení o pokračování v provozování ţivnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování ţivnosti přerušeno Ve vztahu k finančnímu úřadu: Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty přihláška k registraci pro plátcovy pokladny přihláška k registraci odštěpné závody a provozovny Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty přihláška k registraci pro plátcovy pokladny přihláška k registraci odštěpné závody a provozovny Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ Ve vztahu k úřadu práce: Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO) Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: 33

34 Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti 28 Finanční instituce pro podporu podnikání Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyţadujících veřejnou podporu. Banka poskytuje především: podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s vyuţitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů, podpory vlastníkům bytových domů při jejich rekonstrukci, zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. Působí téţ jako finanční manaţer prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury. 29 Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších sluţeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje sluţby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyţadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosaţitelné. Umoţňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěţe na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které vyuţívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Příjemcem podpořeného financování můţe být vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), či jeho zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů můţe být také výrobce produkující pro vývoz či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí můţe vstupovat i tuzemská banka vývozce nebo 28 Jednotný registrační formulář, [ ]. [online]. MPO CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 29 Kdo jsme?[online]. CMZRB CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 34

35 zahraniční banka dovozce. Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie. 30 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vznikla v červnu 1992 jako státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a trţně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboţí a sluţeb z České republiky. Společnost EGAP se stala součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťovací sluţby všem vývozcům českého zboţí, sluţeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. V souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, je EGAP akciovou společností plně vlastněnou státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR). Rozhodující činností společnosti je pojišťování vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a trţně nezajistitelných komerčních rizik. Tento typ pojištění je realizován se státní podporou, která spočívá zejména: ručení státu za závazky EGAP vzniklé z pojistných smluv, z pojištění vývozních úvěrových rizik. Posláním EGAP je poskytovat úvěrové pojištění se státní podporou a pomáhat tak českým exportérům, investorům a jejich bankám v situaci, kdy pro rizika spojená s financováním vývozu nebo zahraniční investice nenajdou pojištění na trhu. A to je především v případech vývozu velkých investičních celků, energetických, strojních a technologických zařízení či dopravních staveb a investic na úvěr se splatností delší neţ dva roky. Uţ tak vysoké riziko těchto rozsáhlých projektů je zpravidla ještě zvýšeno skutečností, ţe poskytnutý úvěr má splácet dluţník v zemi s vyšší mírou teritoriálního rizika. Státní podpora v úvěrovém pojištění spočívá právě v moţnosti takové (tzv. trţně nepojistitelné) riziko pojistit a umoţnit tak uzavření a realizaci jinak po všech stránkách kvalitně připravených vývozních projektů. Je to 30 O nás. [online]. CEB CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 35

36 standardní prorůstový i protikrizový nástroj s velmi rychlou návratností vloţených prostředků, pouţívaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. 31 Privátní služby Finanční produkty z privátních zdrojů jsou realizovány na komerčním principu a ve většině je nabízí banky se zaměřením na financování podnikatelských aktivit malým a středním podnikatelům. Tyto banky nabízejí vedení běţných účtů, poskytují kontokorentní a podnikatelské úvěry. V posledním období některé banky začaly poskytovat také i vývozní úvěry. Další sluţbou poskytnutou bankami je úvěr z fondů rizikového kapitálu. Ale z důvodu náročnosti na prověření podnikatelského subjektu, kterému má být tento typ úvěru poskytnut, naději na úspěch mohou mít střední firmy s horní hranicí limitu pro střední podnik, např. podnik, který přijme rizikový fond jako svého společníka po dobu 4-6 let. Czech Venture Partners, 32 s.r.o. je poradenská společnost zabývající se vyhledáváním investičních příleţitostí pro investory rizikového kapitálu, analýzou projektů, jejích monitorováním aţ po závěrečný výstup. 33 Organizace Business Angels Czech je řádným členem evropské sítě Business Angels (EBAN- European Network of Business Angels), má hlavní sídlo v Bruselu a sdruţuje všechny hlavní evropské společnosti zabývající se kapitálovými projekty. Cílem Business Angels je hledaní alternativních zdrojů financování pro rychle rostoucí společnosti nebo projekty s velkým trţním potenciálem. 31 Profil společnosti. [online]. EGAP CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 32 V současné době je CVP dceřinou společností K+Venture Partners. 33 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, Str. 35. ISBN

37 1.6 Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR Z důvodu, ţe firmy vybrané pro porovnání v dané práci jsou subjekty z oblasti cestovního ruchu, další podkapitola je věnovaná základní informace o druzích a typech cestovního ruchu v České republice. Informace je čerpaná z elektronických zdrojů organizaci CzechTourism. 34 Definici cestovní ruch (CR) je podle UNWTO (United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu) označená činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší neţ jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a sluţebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa). Společenské funkce CR plní podílem na všestranném rozvoji osobnosti, moţnosti obnovy duševních a fyzických sil odpočinku, preventivně léčebním působením, účelným vyuţitím volného času, vytvářením ţivotného stylu přenosu zvyků a návyků z jiných zemí nebo oblastí, vzděláváním a kulturní výchovou člověka, příspěvkem k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi, motivaci k získávání jazykových znalostí, vědecko-informační funkci výměnou informací, vědeckých poznatků, ekonomickou funkci vytvářením řady pracovních příleţitostí, vlivem zahraničního cestovního ruchu na platební bilanci státu. Přínosy CR se hodnotí podle 3 hledisek: ekonomického (tvorba nových pracovních příleţitostí, zdroj kapitálu, obnova stávajícího bytového fondu, podněcuje rozvoj řemesel atd. podporuje zvýšení konkurenceschopnost daného území, posiluje hospodářsky slabá a postiţená území), sociálního (zlepšení vybavenosti a úrovně veřejných sluţeb, oţivení folklóru a místních tradic podporuje zvýšení kvality ţivota a ţivotní úroveň v místě), environmentálního (zvýšení odpovědnosti návštěvníků k ţivotnímu prostředí, vyuţívání regionálního přírodního, kulturního a historického potenciálu podporuje zabezpečení stability ţivotního prostředí). Druhy cestovního ruchu, stanoveny na základě způsobu realizace: dle místa realizace 34 CzechTourism. [online]. CzechTourism CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 37

38 a) domácí cestovní ruch (účast občanů dané země na cestovním ruchu v rámci jejího území) b) zahraniční cestovní ruch příjezd občanů ze zahraničí do dané země - příjezdový cestovní ruch (incoming), projíţdějící danou zemí občany ze zahraničí - tranzitní cestovní ruch, výjezd občanů dané země do zahraničí - výjezdový cestovní ruch, c) vnitrostátní cestovní ruch aktivity domácího a příjezdového cestovního ruchu, d) národní cestovní ruch aktivity domácího a výjezdového cestovního ruchu, e) světový cestovní ruch - veškerý cestovní ruch spojený s překročením hranic. dle vztahu k platební bilanci a) aktivní cestovní ruch - příjezd občanů ze zahraničí do dané země (dovoz deviz), b) část aktivního cestovního ruchu - tranzit zahraničních osob přes danou zemi, c) pasivní cestovní ruch - výjezd občanů dané země do zahraničí (vývoz platebních prostředků), dle délky pobytu a) krátkodobý cestovní ruch - do 3 dnů -> zahrnuje 2 přenocování, b) dlouhodobý cestovní ruch - déle neţ 3 dny a kratší neţ 1 rok nebo 6 měsíců, dle příslušnosti účastníků ve skupině a) individuální cestovní ruch účastník cestuje sám nebo v rámci své rodiny b) skupinový cestovní ruch - skupina účastníků, kteří se navzájem znají (školy, zaměstnanci podniku, spolky, sdruţení, atd.) dle způsobu zabezpečení a) organizovaný cestovní ruch zajišťuje cestovní kanceláře nebo jiný zprostředkovatel, b) neorganizovaný cestovní ruch - zajišťuje sám účastník, 38

39 dle způsobu financovaní a) volný cestovní ruch (komerční) účast je hrazená účastníkem a není ničím podmíněna, b) vázaný cestovní ruch (nekomerční) - pouze část nákladů je hrazená účastníkem, ostatní část hradí zaměstnavatel, pojišťovna, účast je podmíněna splněním určité podmínky (zdravotní pojištění, členství v odborech), dle dopadu na životní prostředí měkký cestovní ruch téměř nenarušuje přirozené prostředí a vyuţívá místní zdroje tvrdý cestovní ruch vyvolává velké změny v původním ţivotním prostředí, vyuţívá všechny zdroje Formy cestovního ruchu, určené na základě motivace účasti na cestovním ruchu: rekreační forma - spojená s obnovou duševních a fyzických sil účastníka cestovního ruchu, kulturně poznávací forma - spojená s rekreační formou, cílem je návštěva historických objektů a kulturních akcí; význam pro úroveň vzdělanosti osob, převládá v příjezdovém cestovním ruchu do České republiky, lázeňsko-léčebná forma - rekreační a léčebné pobyty v lázních, v České republice význam pro DCR (domácí cestovní ruch) i pro incoming, sportovně-rekreační forma - sportovně zaměřené pobyty (vodní sporty, cykloturistika, lyţování, pěší turistika Česká republika má jedny z nejkvalitněji značených a udrţovaných turistických cest v Evropě), business tourism (profesní motivy) - např. kongresová turistika, účast na veletrzích a výstavách, obchodní cesty a incentivní turistika (turistika za odměnu, za poznáním nebo např. pobyty delegátů hrazené cestovní kanceláří v místě, kde budou později provádět turisty), seniorská forma - velmi důleţitá pro Českou republiku, ve světě má tento typ turistiky značnou dynamiku, senioři jsou vyhledávaná turistická klientela, mládeţnická forma (youth tourism) - klientela s perspektivou pozdějších opakovaných cest, 39

40 venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika - význam regionálně, s ohledem na ekologickou a regenerační funkci pro lidi, cestovní ruch mimo veřejné formy - chataři, chalupáři (v České republice velmi časté, je to tradice s kořeny z dob první republiky) nebo bezplatné ubytování u příbuzných a známých, ostatní formy cestovního ruchu - náboţenská, lovecká, dobrodruţná, nákupní, industriální turistika. Následující grafy zobrazuji základní číselnou informace o cestovním ruchu v ČR v letech Počet zahraničních návštěvníků ČR v letech Graf. č. 5 Zdroj: MMR.CZ 35 Tuček, Jan. PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012, [online]. MMR. CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 40

41 Graf. č. 6 Zahraniční návštěvnici v letech Zdroj: MMR.CZ Graf. č. 7 Hlavní důvody návštěvy ČR v letech Zdroj: MMR.CZ 36 Tuček, Jan. PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012, [online]. MMR. CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 37 Tuček, Jan. PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012, [online]. MMR. CZ [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 41

42 Graf. č. 8 Nejoblíbenější zahraniční destinace v letech Zdroj: Aktualně.cz 38 Srovnání: Na dovolené v cizině si koupíte víc než loni. [online]. Aktualně.cz [2012] [cit ]. Dostupný z WWW: 42

43 1.7 Základní pojmy, ekonomické ukazatele a analytické metody Marketing Jedním ze základních pojmů, pouţitých v dané práci je pojem marketingu. Definice pouţitá P.Kotlerem: Marketing - společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot 39 J. Hálek a kol. popisují marketing jako integrovaný komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh 40 Cílem marketingu můţe být chápan výraz: Zatímco prodej se snaţí přimět zákazníky k nákupu zboţí, které podnik jiţ vyrobil, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboţí, které zákazník poţaduje, a to tím, ţe jeho potřeby a přání zjišťuje a ţe jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu, design, balení, způsob prodeje, propagaci a další faktory. 41 Mezi základní nástroje marketingu patří marketingový mix. Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, které jsou pouţívány pro dosaţení stanovených marketingových cílů na vytipovaném trhu. 42 Pro účely dané práce byl vybrán klasický marketingový mix 4P, představený profesorem J. McCarthy v jejího knize Marketing v roce Jednotlivé sloţky mixu byly popsané v kontextu kaţdé vybrané firmy: Product (produkt) označuje nejen samotný výrobek nebo sluţbu (tzv. jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, sluţby a další 39 Kotler, Philip; Wong,Victoria; Saunders,John; Armstrong, Gary Moderní marketing 4. vyd. [s.l.] : Grada Publishing, a. s., s. ISBN Rošický, Stanislav; Mareš, Svatopluk; Štyrský, Jiří; Hálek, Vítězslav; Krupka, Vladimír Marketing XXL 1. vyd.: DonauMedia, s. r. o., e-kniha. ISBN Rošický, Stanislav; Mareš, Svatopluk; Štyrský, Jiří; Hálek, Vítězslav; Krupka, Vladimír Marketing XXL 1. vyd.: DonauMedia, s. r. o., e-kniha. ISBN Rošický, Stanislav; Mareš, Svatopluk; Štyrský, Jiří; Hálek, Vítězslav; Krupka, Vladimír Marketing XXL 1. vyd.: DonauMedia, s. r. o., e-kniha. ISBN

44 faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. Price (cena) je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo moţnosti úvěru. Place (místo) uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Promotion (propagace) říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje). 43 Jak uvádí Hálek a kol. 44, mix 4P můţe být rozšířen o další sloţky: lidský faktor (people), personál (physical evidence) (vzhled prodejny, uniformy prodavačů), programovou specifikaci (programming) (kombinace služeb a produktů tak, aby odpovídaly potřebám a požadavkům zákazníků), kooperace (partnership), politika (politics) a veřejné mínění (public opinion) Marketingový mix 4p je moţně prohlíţet nejenom z pohledu podniku, ale i z pohledu zákazníků, v tomto případě 4P nahrazuje 4C: Customer value uţitná hodnota produktu (Product ze 4P) Customer cost - náklady zákazníka (Price ze 4P) Convenience pohodli (Place ze 4P) Communication - komunikace ( Promotion ze 4P) Další nástrojem, pouţitým v této práce je SWOT analýza. SWOT znamená: S (Strengths) Silné stránky W (Weaknesses) Slabé stránky (Opportunities) Příleţitosti 43 Robert Němec, Marketingový mix - jeho rozbor, možnosti využití a problémy[2005] [cit ].Dostupný z WWW: 44 Rošický, Stanislav; Mareš, Svatopluk; Štyrský, Jiří; Hálek, Vítězslav; Krupka, Vladimír Marketing XXL 1. vyd.: DonauMedia, s. r. o., e-kniha. ISBN

45 T (Threats) - Hrozby SWOT analýza se zaměřuje na zhodnocení silných a slabých stránek, stejně jako příleţitostí a hrozeb. Následně po provedení analýzy podnik dostává nejen aktuální zhodnocení situace, ale i strategický návrh budoucích kroků: odstranit nebo alespoň eliminovat hrozby a dopad slabých stránek za vyuţití silných stránek a příleţitostí. Další vybranou metodou je SPACE. SPACE analýza je analytická technika, která se pouţívá ve strategickém řízení a plánování. SPACE je akronym z Strategic Position and ACtion Evaluation, nepřekládá se. Analýza umoţňuje vytvořit si představu o vhodné podnikatelské strategii pro daný podnik. Analýza hodnotí vnitřní a vnější prostředí a umoţňuje navrhnout vhodnou strategii. 45 SPACE je metodou, která najde své uplatnění zejména ve strategickém řízení. Tato metoda je méně známou neţ SWOT, avšak to neznamená, ţe není důleţitá. SPACE rozděluje prostředí na vnitřní a vnější, přičemţ vnější prostředí zhodnocuje dle stability a přitaţlivostí a vnitřní pomocí konkurenční výhody a finanční sily podniku, přičemţ kaţdá z výše zmíněných čtyř oblastí se můţe pohybovat v intervalu od 0 do 6. Ve výsledku se objevuji čtyři typy postavení: agresivní, konkurenční, konzervativní a defenzivní. První typ strategie bude pouţit v atraktivním a stabilním prostředí za předpokladu, ţe podnik má konkurenční výhodu. Konkurenční postavení se pouţívá v případě atraktivního, avšak nestabilního prostředí, v tomto případě ale podnik stále má konkurenční výhodu. Konzervativní prostředí se pouţije tehdy, kdyţ podnik působí ve stabilním, avšak ne v moc atraktivním prostředí. V tomto případě má uvaţovat o zavedení nového produktu nebo o vstupu na nový trh. Poslední strategii bude důleţitá, pokud se jedná o neatraktivní prostředí a kde podnik by měl zváţit odchod z něj 46. Následující pouţitou metodu vyvinul Jay B. Barney. 45 SPACE analýza [online]. managementmania.com [2009] [cit ].Dostupný z WWW: 46 SPACE analýza [online]. managementmania.com [2009] [cit ].Dostupný z WWW: 45

46 VRIO analýza se zaměřuje na zhodnocení zdrojů firmy, které rozděluje na fyzické, lidské, finanční a nehmotné. Tyto zdroje pak zhodnocuje podle hodnotnosti (value); vzácnosti (rareness); napodobitelnosti (imitability); schopnosti vyuţití těchto zdrojů (organization) 47. Finanční analýza Finanční analýza je základním zdrojem informací pro posouzení o skutečném finančním stavu podniku a vytváření podmínek pro budoucí plánování. Informace pro finanční analýzu je čerpána z účetních výkazů - rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu o cash flow. Metody finanční analýzy Jak uvádí Sedláček 48, metody finanční analýzy se dělí na elementární a vyšší. Vyšší metody pouţívají sloţitější matematické postupy a zahrnují matematicko-statistické metody a nestatistické metody. Elementární metody jsou zaloţeny na elementární matematice. Mezi tyto metody patří: Analýza absolutních ukazatelů: Horizontální analýza (změny ukazatelů v čase) Vertikální analýza (struktura aktiv a pasiv) Analýza rozdílových ukazatelů: Čistý pracovní kapitál Čisté pohotové prostředky Čisté peněţně - pohledávkové finanční fondy Analýza poměrových ukazatelů rentabilita aktivita finanční závislost 47 Marketingová situační analýza a predikce vývoje [online]. businessinfo.cz [2009] [cit ]. Dostupný z WWW:http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj/ /55094/ 48 Sedláček, Jaroslav Učetni data v rukou manažera : Finančni analyza v řizeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

47 likvidita trţní hodnota ukazatele na bázi Cash Flow Analýza soustav ukazatelů Du Pont analýza Pro účely analýzy financí v dané práce byly vybrané metody: vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. Vertikální analýza aktiv a pasiv metoda, která se často pouţívá pro mezipodnikové srovnání a je zaloţena na procentním rozboru finančních výkazů, vyčísluje podíl poloţek na celku 49. Dále jsou popsané jednotlivé sloţky analýzy Aktiva je majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů, skládá se z: dlouhodobých (fixní) aktiv hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek krátkodobých (oběţná) aktiv zásoby, pohledávky, peněţní prostředky ostatních aktiv - náklady příštích období, příjmy příštích období, komplexní náklady příštích období Pasiva - kapitálová struktura majetku podniku, kterým je majetek podniku financován, je tvořen vlastními a cizími zdroji a ostatními pasivy. Vlastní zdroje (kapitál) - jsou tvořené sloţkami, které do podniku vloţili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) anebo sloţkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu patří: základní kapitál kapitálové fondy např. příplatky k základnímu kapitálu nebo vklady do podniku vloţené jinak neţ formou základního kapitálu 49 Vertikální analýza [online]. managementmania.com [2009] [cit ]. Dostupný z WWW: https://managementmania.com/cs/vertikalni-analyza 47

48 hospodářský výsledek (zisk či ztráta) minulých účetních období a účetního období běţného fondy ze zisku - fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění Cizí zdroje (kapitál) - závazky podniku, jeho dluhy. Mezi cizí kapitál patří: rezervy závazky z obchodního styku (vůči dodavatelům) závazky vůči pracovníkům závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění závazky vůči finančním orgánům (zejména z titulu daní) závazky vůči bankám (úvěry) Čistý zisk je kladný výsledek hospodaření firmy po zdanění. Počítá se jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Rentabilita nebo výnosnost je finančním ukazatelem, který ukazuje poměr mezi finančními prostředky podniku, které plynou z jejího aktivit, a mezi finančními prostředky, které podnik na tyto aktivity dedikoval. ROA - rentabilita aktiv, se vypočítá jako výsledek hospodaření dělený součtem veškerých aktiv a ukazuje výše zisku připadajícího na jednu korunu majetku podnikatele. ROE - rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá jako hospodářský výsledek dělený vlastním kapitálem, ukazuje výše zisku připadajícího na jednu korunu vlastního kapitálu. Ukazatele aktivity ukazuji efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Vybraný ukazatel obrat celkových aktiv měří počet obrátek za daný časový úsek. Formule pro vypočet: obrat ročních aktiv = roční tržby/aktiva 48

49 Ukazatele zadluţenosti ukazuji vztah mezi vlastními a cizími zdroji firmy. Pomoci těchto ukazatelů se dá zjistit míra rizika věřitelů. Pouţité ukazatele: Míra celkové zadluženosti ukazuje míru vyuţívání cizího kapitálu k financování celkových aktiv. Formule: míra celkové zadluženosti = cizí zdroje/aktiva Koeficient zadluženosti má stejnou vyjadřovací schopnost. Formule: koeficient zadluženosti = cizí kapitál/vlastní kapitál Ukazatele likvidity Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněţní prostředky a těmi krýt včas, v poţadované podobě a na poţadovaném místě všechny splatné závazky. 50 Běţná likvidita ukazuje kolikrát je podnik schopen pokrýt oběţnými aktivy krátkodobé závazky. Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky Pohotová likvidita z výpočtu odstraňuje zásoby, část aktiv, kterou často není moţné rychlé rychle přeměnit na peněţní prostředky. Pohotová likvidita = (oběžná aktiva zásoby)/krátkodobé závazky Hotovostní (okamţitá) likvidita ukazuje okamţitou schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky pouţitím finančního majetku (hotovosti, penízy v bankách, volně obchodovatelné cenné papíry apod.) Hotovostní likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky 50 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. [s.l.] : Grada Publishing, a. s., s. ISBN

50 2. Vybrané firmy MSP základní finanční a marketingové ukazatele 2.1 Jasmine travel, s.r.o. Cestovní kancelář JASMINE TRAVEL s.r.o. se objevila na trhu v roce 1998, kdy byla zaloţena cestovní kancelář Horizon Travel s.r.o. O rok dříve neţ praţský Horizon Travel byla tato kancelář otevřena i v Bratislavě, kde jsou nabízené stejné sluţby klientům ze Slovenska. Vzhledem k tomu, ţe na trhu cestovního ruchu existuje subjekt velmi podobného názvu i zaměření, coţ firmě dlouhou dobu působilo řadu velmi nepříjemných problémů, bylo rozhodnuto cestovní kancelář z čistě obchodních důvodů přejmenovat. Od ledna 2013 proto vystupuje firma pod zcela novým jménem - JASMINE TRAVEL s.r.o. Jako touroperátor firma se po celých 15 let své existence specializovala výhradně na destinaci Tunisko a později také na Egypt. Firma představuje své pracovníky, jako zkušené profesionály, kteří působí uţ řadu let v oblasti cestovního ruchu, dobře znají nejen poţadavky českých turistů, ale i mentalitu a zvyky místních obyvatel v nabízených destinacích. Partnerskou cestovní kanceláří v Tunisku je T.T.B. - Tunisia Tourism Branch, která disponuje vlastním vozovým parkem s autobusy a mikrobusy a pro klienty firmy zajišťuje transfery z letiště do hotelu i zpět nebo také různé výlety po Tunisku. Partnerskou cestovní kanceláří v Egyptě je A.H.N. Travel, která zajišťuje taktéţ transfery a prodej výletů v Egyptě. Klientela Za cílovou skupinu této firmy podle ekonomického hlediska se mohou povaţovat klienti se střední, aţ vysokou úrovní příjmů, z důvodu ţe nabízená destinace nejsou povaţovaný ani za exotické, ani za luxusní. Podle demografického hlediska omezení skoro nejsou, firma nabízí zájezdy jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny nebo rodiny s dětmi. Zvlášť hodnou pozornosti je moţnost ubytování v hotelech s bezbariérovým přístupem a speciálními sluţbami pro klienty s omezením pohybu. Finanční ukazatele Pro účel této častí práce autorkou práce bylo rozhodnuto se zaměřit pouze na základní účetní ukazatele a na základní finanční ukazatele, které jsou od nich odvozeny. Jedná se o bilanční 50

51 sumu, podíl vlastních a cizích zdrojů a čistý zisk. Z finančních ukazatelů byly zvolené pouze ROA a ROE. Vybrané účetní a finanční ukazatele, tis. Kč Tabulka č. 2 Položka Aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje Čistý zisk ROA 3,0% 2,9% 3,5% 2,3% 1,8% ROE 21,5% 26,0% 13,0% 10,9% 13,7% Zdroj: vlastní úprava Jak je vidět z tabulky, společnost se neustále rozvíjí bilanční suma během sledovaného období neustále roste. Čistý zisk také. Za výjimkou roku 2009, kdy se ukazatele sníţili skoro napůl. Tyto negativní změny pravděpodobně byly odůvodněný celkovou nestabilitou ve světě kvůli ekonomické krizi, která v roce 2009 nabírala otáčky. Z tabulky je patrné, ţe v podniku převaţuje cizí kapitál, který se podílí více neţ 80 % na celkových aktivech tak vysoký podíl ukazuje na velkou finanční rizikovost podniku. ROA ve sledovaném období se přeměňovala nerovnoměrně, historického maxima bylo dosaţeno v roce 2009, kdy se tato finanční veličina pohybovala na úrovni 3,5 %. V posledním sledovaném roce 2011, ROA nepřevyšovala 1,8 %. ROE ve stejném období na rozdíl od předchozí veličiny byla ještě kolísavější. Maxima ROE dosáhla v roce 2008, kdy kaţdá koruna peněz vloţena do podniku vynesla přibliţně 35 haléřů čistého zisku. Marketingový mix 51

52 Pro popis marketingových aktivit společnosti byla pouţita koncepce, která byla vytvořena J. Mc Carthy. Tento vědec rozdělil veškeré marketingové nástroje do čtyř hlavních oblastí: product, price, place a promotion. První oblastí jsou pro vybraný podnik především sluţby nabízené klientům. Price je cenová politika, place je způsob distribuce, pro vybranou firmu to znamená především kamenné pobočky a v neposlední řadě atraktivní web, coţ je velice důleţité v současné době vysoce vyspělých technologií. Promotion je moţně přeloţit jako marketingovou komunikaci se zákazníkem, tato oblast bude věnována reklamě, PR a dalším sloţkám. Price Jak uţ bylo předem uvedeno, sluţby nabízené danou CK nejsou velmi drahé z důvodu, ţe sami destinace, na které je zaměřená firma mají předpoklady pro poskytnutí laciných sluţeb zjednodušený vízový reţim, nevysoké náklady na dopravu, masovost návštěvníků, velkou konkurence mezi hotely, která vyvolává sníţení cen a zvýšení kvality sluţeb. Na druhou stranu firma se snaţí oslovit i vice majetnou skupinu osob, coţ je vidět z nabídky, ve které jsou i draţší zájezdy s vícehvězdičkovými hotely, s extra all inclusive stravou a speciálními programy aktivit. Product Produkt je srdcem kaţdého malého a středního podniku. V případě dané firmy se nejedná o nějakou hmotnou sloţku, ale spíše o sluţbu v oblasti cestovního ruchu se nedá mluvit o hmotném produktu. Produkty firmy jsou: Zájezdy Ubytovaní Stravování Letecká doprava a transfery do cílového místa a zpět na letiště Cestovní pojištění od Uniqa a.s. Sluţby delegáta Letenky 52

53 Součástí nabídky je předprodej vstupenek sítě Ticket Art koncerty, muzikály, opera pro děti, sportovní akce a podobně. Zlevněně parkovaní na letiště prostřednictvím spolupráce s Go parking s.r.o. Zájezdy jsou většinou prodávané v podobě kompletních balíků, ale za doplatek je moţně dokoupit extra stravu nebo lepší pokoj podle moţnosti ubytovacího zařízení. Sluţby delegáta jsou v ceně. Doprava muţe být zajištěná i samostatně klientem. Cestovní pojištění od společnosti Uniqa je bonusem pro kaţdého zákazníka. Place a Promotion Podle názoru autorky je hlavní výhodou CK při marketingové komunikaci její webové stránky. Stránky Jasmine travel mají jednoduchou strukturu a kromě samotné nabídky zájezdů a moţnosti jejích rezervaci obsahují stručnou, ale uţitečnou informaci o nabízených destinacích, potřebných dokladů, všeobecnou informace o zájezdech. Vnější vzhled stránek je velice atraktivní, s interaktivními prvky, které ale nepřetěţují člověka. Kamenná prodejna je představená dvěma menšími pobočkami - v centru Prahy a ve městě Bratislava na Slovensku. Dál pro účely seznamování je představen print screen webu Jasmine travel ze dne Mezi další nástroje promotion dané firmy patří i systém slev a bonusů pro zákazníky 51 : Slevy pro dospěle a seniory za včasnou rezervaci % Pobyt pro děti do 14 let zdarma Sleva 1000 Kč pro novomanţele, zaměstnance státní správy a drţitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P Sleva 300 Kč pro zákazníky, kteří si objednají svůj zájezd sami online na webových stránkách CK Komplexní pojištění během pobytu zdarma pro všechny zákazníky 51 Kompletní katalog na letní sezónu 2013 [online]. Jasmine travel CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 53

54 Obrázek č. 1 Printscreen webu Jasmine travel s.r.o. Zdroj: 54

55 2.2 Blue Style, s.r.o. CK Blue Style zahájila svoji činnost v roce V letní sezoně se specializuje na letecké zájezdy do Řecka (Kos, Zakynthos, Kréta, Rhodos), Tuniska (pevnina a Djerba), Turecka (vč. poloostrova Bodrum), Španelska (Andalusie a Malorca) a Maroka (Agadir a Marakéš). Z celoročně atraktivních destinací je představen Egypt (Hurghada, Marsa Alam, Taba a Sharm El Sheikh). Kromě toho, firma se specializuje na euro víkendy krátkodobější poznávací zájezdy po zajímavých koutech Evropy. V současné době CK Blue Style patří mezi nejvýznamnější touroperátory v České republice. V roce 2012 získala ocenění Czech Travel Awards v kategorii velká cestovní kancelář. Klientela Hlavní cílovou skupinou této firmy z ekonomického hlediska je moţně označit klienty s vyšší úrovní příjmů, z důvodu ţe většina nabídky je představena pětihvězdičkovými hotely a elitními druhy odpočinku golf, potápění, surfing, windsurfing, ale díky nejniţším cenám (ve srovnání s konkurenčními katalogy) nabídka je atraktivní i pro klienty s niţšími příjmy. Z demografického hlediska cílová skupina firmy je velmi rozsáhlá, firma nabízí různé druhy odpočinků, vhodné pro jednotlivce, páry, skupiny nebo velké rodiny. Je důleţité zdůraznit speciální nabídku pro rodiny s dětmi Croco Club, program animačních aktivit pro děti. Finanční ukazatele Další tabulka jiţ udává účetní ukazatele CK Blue Style. Z hlediska základního účetního ukazatele zisku po odečtení úroků a zdanění nejúspěšnější byl rok V letech je viditelné sníţení zisku, coţ můţe být vázáno s posilující v tu dobu ekonomickou krizi. Ale jak je vidět, úroveň cizích zdrojů během těchto let nebyl o mnoho zvýšen, co říká o tom, ţe finanční rizikovost podniku taky nebyla zvýšená. Ukazatel ROA v dané firmě během sledovaného období byl velice kolísavý a pohyboval se v intervalu od 11,0 do 22,7%. ROE byl také poměrně proměnlivý jeho podíl byl mezi 15,8 % do 45,3 %. 55

56 Tabulka č. 3 Základní ukazatele Blue Style, s.r.o., tis Kč. Položka Aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje Čistý zisk ROA 22,7% 23,1% 12,6% 11,0% 16,8% ROE 45,3% 33,3% 16,9% 15,8% 26,9% Zdroj: vlastní výpočty Marketingový mix Marketingový mix je středem pozornosti jakéhokoliv podniku. Stejně jak i u předchozího podniku, autorkou práce jsou probrané nástroje, které vyuţívá CK Blue Style k dosaţení zisku. Price Daná CK dodrţuje strategie niţší ceny neţ u konkurentů. Nabízí záruku na bezkonkurenční ceny ve srovnání s katalogy konkurenčních firem. Product Produkty CK Blue Style: Zájezdy Ubytovaní Stravování Letecká doprava a transfery do cílového místa a zpět na letiště Cestovní pojištění od ERV pojišťovna a.s. Sluţby delegáta Příprava potřebných dokladů (vízum) 56

57 Letenky Finanční sluţby Dovolená na splátky, ve spolupráci s ESSOX, s.r.o. Zlevněné parkovaní na letiště Jak i u předcházejícího podniku, většinou sluţby jsou prodávané ve formě kompletního balíku, kaţdá sloţka která můţe být změněná nebo zajištěná samostatné zákazníkem. Place a Promotion Jak je vidět z printscreenu uvedeného níţe, firma má lákavé, zářivé stránky. Coţ je velice výhodné, hned na hlavní stránce je vidět základní kategorie nabízených zájezdů a je nabízeno i hledání zájezdů podle 11 různých kritérií. Nechybí i online rezervace hotelu a letenek, coţ rovněţ má za úlohu šetřit čas klientů CK. CK má své pobočky po celé České republice, přičemţ její síť je docela široká. V Praze se nachází centrála a 4 menší pobočky. Kromě Prahy Blue Style má pobočky v Českých Budějovicích, Brně, Zlíně, Mostě, Karlových Varech, Ostravě a Olomouci. CK Blue Style má velice vyvinutý promotion. Pro přilákání zákazníků pouţívají následující nástroje: Slevy a odměny pro klienty Slevy pro dospělé za včasnou rezervaci - aţ 13 % Aţ 2 děti zdarma Slevy pro novomanţele Kč Slevy pro seniory -300 Kč Skupinové slevy Slevy pro stálé zákazníky -500 Kč Dárky na First Minute. 57

58 Moţnost ubytovaní v hotelech klubů Blue Club 52 a Croco Club 53 Program Záruka bezkonkurenčních cen na trhu V případě, ţe zákazník najde stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, CK Blue Style mu tento zájezd nabídne za tuto niţší cenu. A navíc mu za upozornění dá speciální odměnu ve výši 600 Kč na objednávku. Odměna bude odečtena od ceny zájezdu. Zvýhodněné parkovaní na letišti pro zákazníky CK Změna dovolené zdarma Exklusivní nabídky a jediná česká cestovní mobilní aplikace Blue Style je jediná cestovní kancelář na českém trhu, která zákazníkům přináší jedinečnou mobilní aplikaci osobního mobilního asistenta nejen před dovolenou ale i během dovolené. Ostatní Blue Style je jiţ několik let partnerem Nadačního fondu Kapky naděje. Kaţdým rokem firma přispívá finančně na lékařské přístroje, které pomáhají s diagnostikou a léčbou dětských leukémií. V roce 2012 CK Blue Style získala ocenění Czech Travel Awards 52 Blue Club [online]. Blue Style.CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 53 Dětský Croco Club [online]. Blue Style.CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 58

59 Obrázek č. 2 PrintScreen webu Blue Style, s.r.o. Zdroj: Obrázek č. 3 Blue club a Croco Club Zdroj: 59

60 Obrázek č. 4 Exklusívní nabídky CK Blue Style 54 Zdroj: Obrázek č. 5 Ocenění od Czech Travel Awards 54 Slevy a výhody [online]. Blue Style.CZ [cit ]. Dostupný z WWW: 60

61 3. Porovnání vybraných firem z finančního a marketingového hlediska 3.1. Marketing SWOT Jak je vidět z tabulky dole CK Jasmine Travel má dobré postavení na českém trhu. Hlavní sílou firmy je osobní přístup ke klientovi. Na druhou stranu firma má počítat hlavně s nedostatkem známosti u veřejnosti. CK Blue Style i přes spoustu silných stránek se má zaměřit především na odstranění nedostatků spojených s kvalitou sluţeb a profesionalitou personálu. 61

62 Tabulka č. 4 SWOT analýza Jasmine Travel, s.r.o SILNÉ STRÁNKY Dobré recenze zákazníků Osobní přistup k zákazníkům Nízké ceny SLABÉ STRÁNKY Nedostatečná propagace Nedostatek známosti u veřejnosti Nedostatek prodejních míst Zkušený personál Profesionální a ochotní delegáti Online rezervace hotelů a letenek PŘÍLEŽITOSTI Uţší nabídka moţnost se soustředit na kvalitu sluţeb Popularita dovolené u moře Získání nových partnerů včetně provizních prodejců HROZBY Velká konkurence Sníţení zájmu zákazníků o kamenné prodejny Ekonomická krize nejprve člověk šetří na nadbytných potřebách Politická nestabilita v nabízených zemích Zdroj: vlastní úprava 62

63 Tabulka č. 5 SWOT analýza Blue Style, s.r.o. SILNÉ STRÁNKY Mnohaleté zkušenosti v oboru Exkluzivní nabídky Trţní podíl (patří mezi nejvýznamnější tour-operátory) Záruka nejniţších cen mezi konkurenty Vyvinutý systém slev a odměn Silný promoution velmi známá CK SLABÉ STRÁNKY Nejednoznačné recenze zákazníků - většinou negativní Nespokojenost zákazníků v místě pobytu delegáti, ubytování Nespolehlivé partnery letecké dopravce Nízká profesionalita a ochota personálu Geografické pokrytí a umístění poboček Široký rozsah sluţeb PŘÍLEŽITOSTI Získávaní nových partnerů Růst zájmu o exotické, poznávací zájezdy Zaškolení personálu, vč. delegátů Motivace personálu HROZBY Objevení nových konkurentů Ztráta důvěry zákazníků Ekonomická krize nejprve člověk šetří na nadbytných potřebách Politická nestabilita v Tunisku a Egyptě Zdroj: vlastní úprava 63

64 3.1.2 SPACE Následující podkapitola je věnovaná SPACE analýze. První kritérium je v případě obou firem více či méně stejné jedná se o stabilitu prostředí. Český trh cestovního ruchu je relativně stabilní a je dost těţké najít nějaký prostor pro nové firmy. Kromě toho česká ekonomika zpomalila tempa svého rozvoje. Pokud se jedná o přitaţlivost daného trhu, tak je nutné říct, ţe trh klientů CK Blue Style je daleko zajímavější. Důvodem je to, ţe klienti této firmy jsou lidé se slušnými příjmy, kteří disponují větším mnoţstvím peněz na dovolenou. Na druhou stranu je nutně počítat s tím, ţe náklady na získání takového zákazníka jsou daleko vyšší, neţli náklady na získání zákazníka CK Jasmine Travel. 64

65 Tabulka č. 6 Stabilita prostředí a přitažlivost odvětví Kritérium Dílčí kritérium Vyhodnocení Jasmine travel Stabilita technologické Nepředpokládají se velké změny změny míra inflace Inflace je relativně stabilní a dlouhodobě nepřevyšuje 7% proměnlivost Velmi proměnlivá, je poptávky ovlivněná mnoţstvím faktoru cenové rozpětí Je shodné s konkurencí konkurenčních výrobků cenová Poptávka je relativně elasticita elastická poptávky Přitaţlivost odvětví tlak ze strany substitutů růstový potenciál ziskový potenciál finanční stabilita sloţitost vstupu do odvětví Velmi malý, náhradou muţe být jenom neorganizovaný CR Nepředpokládá se velký růst, důleţité je se udrţet na trhu Je střední klienti jsou lidé s průměrným příjmem Odvětví je relativně stabilní Pro firmy s úzkou nabídkou sluţeb je relativně sloţité vstoupit na trh CR Vyhodnocení Blue Style Nepředpokládají se velké změny Inflace je relativně stabilní a dlouhodobě nepřevyšuje 7% Velmi proměnlivá, je ovlivněná mnoţstvím faktoru Je relativně velké firma dodrţuje strategie niţší ceny neţ u konkurentů Poptávka je velmi elastická zákazníci mají na výběr celou řadů produktů Velmi malý, náhradou muţe být jenom neorganizovaný CR Nepředpokládá se velký růst, důleţité je se udrţet na trhu Vysoký potenciální a současní klienti firmy mají větší mnoţství peněz Odvětví je relativně stabilní Pro firmy s širokou nabídkou sluţeb vstup je relativně lehký Zdroj: vlastní výzkum Dále následuje tabulka s přehledem interních faktorů u obou firem. Podle názoru autorky u prvního kritéria největší váhu hraje konkurenční výhoda podniku. Podle tohoto kritéria CK Jasmine Travel má přednost díky vyšší kvalitě produktu a loajalitě klientů. Co se týče finanční síly podniku, je vidět, ţe CK Blue Style disponuje s větším objemem kapitálu, návratnost u daného podniku je také větší. 65

66 Tabulka č. 7 Interní faktory Kritérium Dílčí kritérium Vyhodnocení Jasmine Vyhodnocení Blue Style Travel Konkurenční Podíl na trhu Relativně malý Relativně velký výhoda Kvalita Slušná kvalita Kvalita je spíše střední produktu Ţivotní cyklus Krátký jedná se spíše o Krátký jedná se spíše o výrobků sezonnost sezonnost Inovační cyklus Velice rychlý společnost Velice rychlý společnost neustále vymýšlí nové neustále vymýšlí nové produkty produkty Loajalita Relativně velká Střední zákazníků Finanční síla Návratnost investic ROE 17,7 %, ROA 2,7 % ROE 27,6%, ROA 17,2 % Likvidita Podnik je málo likvidní Podnik je velmi likvidní Míra zadluţení 82 % 32 % Disponibilní kapitál 11 mil. Kč 154 mil. Kč Zdroj: vlastní úvahy Na základě vyplněné tabulky je moţně výsledky zobrazit graficky. Co se týká stability odvětví, bude se v tomto případě jednat o 2 u Jasmine Travel a 4 u Blue Style. Přitaţlivost odvětví je v případě Jasmine Travel je 3, v případě Blue Style - 4. Konkurenční výhoda bude ale podle názoru autorky na straně Jasmine Travel, jelikoţ tato firma má vyšší kvalitu produktu a loajalitu klientů 4 oproti 3 u Blue Style. Ve finanční síle jednoznačně vyhrává Blue Style, jelikoţ disponuje s daleko větším objemem kapitálu 5 oproti 3 u Jasmine Travel. Po dokončení analýzy je jasně vidět strategii obou firem. V případě Jasmine Travel, firma zaujímá konzervativní postavení. V případě tohoto postavení podniku se doporučuje chránit své úspěšné výrobky, vyvíjet nové a snaţit se proniknout do atraktivnějších odvětví a sníţit náklady. U Blue Style se jedná o agresivní postavení. V tomto případě podniku se doporučuje soustředit se na konkurenceschopné výrobky a na další zvyšovaní podílu na trhu. 66

67 Graf č. 9 Grafické znázornění SPACE analýzy obou podniků Zdroj: vlastní úvahy VRIO Další pouţitou metodou je VRIO. Tato metoda je velice vhodná, jako doplňková k nějaké další metodě. V daném případě VRIO doplňuje předešlou SPACE analýzu. Dále jsou zhodnocené všechny kritéria vztahující se k dané metodě. Jak bylo vidět z předchozí analýzy, obě dvě firmy jsou velmi inovační a mají slušný potenciál. Pokud se jedná o hodnotnost, je nutné říct, ţe produkty, které obě dvě firmy nabízejí na českém trhu, mají velkou hodnotu a lidé je opravdu potřebují. Hodnota sluţeb v případě CK Jasmine Travel je velká díky tomu, ţe uţší nabídka sluţeb dovoluje firmě zaměřit se na jejích kvalitu a přizpůsobit se co nejlíp kaţdému zákazníkovi. U CK Blue Style hodnota sluţeb je velká díky tomu, ţe kaţdý klient si můţe vybírat sluţby z široké nabídky a za levnější ceny, neţ u jiných firem. 67

68 Pokud se jedná o vzácnost, je nutné říct, ţe produkty obou dvou firem nejsou zas aţ tak vzácné. Na českém trhu cestovních produktů je moţně dohledat sluţby, které mají přibliţně stejný rozsah. Z nízké vzácnosti vyplývá snadná napodobitelnost výrobku. Je to spojeno s tím, ţe CK na rozdíl třeba od výrobních podniků nemají moţnost udělat patent nebo nějakým jiným způsobem ochránit svoji inovaci. Právě to CK velice často dělají stačí jedné firmě si něco vymyslet a hned budou následovat jiné firmy. Jedná se o obrovskou nevýhodu CK jediným způsobem boje proti konkurenci bude neustále vymýšlet inovace a zavádět nové produkty klientům. Na druhou stranu CK působí v odvětví sluţeb, coţ znamená, ţe zavést na trh nové sluţby bude relativně nenákladné na rozdíl od výrobních podniků, které musí udělat celou řadu činností. Poslední oblastí je organizování neboli schopnost provést všechny výše zmíněné oblasti do praxe. Podle výzkumu, společnosti mají všechny předpoklady, proto, aby uskutečnily všechny výše zmíněné inovace. 3.2 Finanční vyhodnocení Pro účely této podkapitoly autorkou bylo rozhodnuto provést vertikální analýzu aktiv a pasiv a zanalyzovat několik poměrových ukazatelů. Jak je vidět z výročních zpráv firmy za rok , bilanční suma CK Jasmine Travel v roce 2008 oproti roku 2007 vzrostla o 3390 tis. Kč, coţ znamená o 67%, v roce 2009 oproti roku 2008 pozorujeme pokles bilanční sumy o 52%, coţ v přepočtu na koruny bude 4390 tis. Kč, v roce 2010 oproti roku 2009 bilanční suma vzrostla o 45,6% (1851 tis. Kč) a v roce 2011 oproti roku 2010 bilanční suma vzrostla o 5105 tis. Kč, coţ v procentech je 86,4%. Co se týče CK Blue Style, v roce 2008 oproti roku 2007 bilanční suma vzrostla o tis. Kč, coţ je 8,3%, v roce 2009 oproti roku 2008 o 12,1%, v roce 2010 oproti roku 2009 poklesla o 0,8% i na konec v roce 2011 oproti roku 2010 také vidět pokles o 19,1%, coţ v přepočtu na koruny je tis. Kč. 68

69 Tabulka č. 8 Vertikální analýza aktiv CK Jasmine Travel Aktiva celkem (tis. Kč) Stalá aktiva (%) 11,47 9,12 13,01 8,50 2,19 Oběžná aktiva (%) 86,24 90,01 83,41 88,79 96,16 Ostatní aktiva (%) 2,29 0,88 3,57 2,71 1,65 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Jasmine Travel Struktura aktiv CK Jasmine Travel Graf č. 10 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Jasmine Travel 69

70 Tabulka č. 9 Vertikální analýza aktiv CK Blue Style Aktiva celkem (tis. Kč) Stalá aktiva (%) 7,64 5,73 5,02 5,03 6,62 Oběžná aktiva (%) 83,96 92,20 90,63 85,55 86,38 Ostatní aktiva (%) 8,40 2,07 4,35 9,42 7,00 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Blue Style Struktura aktiv CK Blue Style Graf č. 11 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Blue Style 70

71 Dále je podrobněji prohlédnuta struktura aktiv obou firem. U CK Jasmine Travel byly zaznamenané další změny: stálá aktiva v roce 2008 se zvýšily o 32,8% (190 tis. Kč) oproti roku 2007 a oběţná aktiva se zvýšily o 74,3%, ostatní aktiva klesly o 36,2%. V roce 2009 oproti roku 2008 podíl stálých aktiv na celkových aktivech klesl o 31,4% (242 tis. Kč.), podíl oběţných aktiv také klesl o 55,5%, ostatní aktiva se zvýšily skoro o 96%. V roce 2010 oproti roku 2009 stálá aktiva se sníţily ještě o 4,9% a oběţná aktiva naopak se zvýšily o 55%, ostatní aktiva také se zvýšily o 10,3%. V roce 2011 v porovnání s rokem 2010, podíl stálých aktiv na celkových aktivech se sníţil o 52%, a oběţná aktiva se zvýšily o 101,9%, podíl ostatních aktiv se zvýšil ještě o 13,8% U CK Blue Style, v roce 2008 oproti roku 2007 podíl stálých aktiv na celkových aktivech klesl o 18,8%, oběţná aktiva naopak se zvýšily o 18,9%, ostatní aktiva se sníţily o 73,4 %. V roce 2009 oproti roku 2008 podíl stálých aktiv se sníţil ještě o 1,8%, oběţná aktiva se zvýšily o 10,2%, ostatní aktiva se zvýšily skoro o 139%. V roce 2010 oproti roku 2009 stálá aktiva klesly 0,6%, stejně jako oběţná aktiva (- 6,4% ), ostatní aktiva se zvýšily podíl na celkových aktivech o 115%. V roce 2011 v porovnání s rokem 2010 stálá aktiva se zvýšily svůj podíl na celkových aktivech o 6,5%, oběţná aktiva se naopak sníţily podíl o 18,3 %, ostatní aktiva klesly o 39,8%. Co se týče pasiv, tak u CK Jasmine Travel pasiva celkem v roce 2008 oproti roku 2007 se zvýšily, hlavně kvůli tomu, ţe se zvýšila hodnota cizího kapitálu o 72,4%, zatím co vlastní kapitál se zvýšil o 35%. V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 celková pasiva klesly a také hlavně kvůli tomu, ţe klesl cizí kapitál této firmy o 60,6%, zatím co vlastní kapitál se zvýšil skoro o 15%. V roce 2010 oproti roku 2009 struktura pasiv se velmi změnila hlavně díky tomu, ţe cizí kapitál se zvýšil o 52%. V roce 2011 oproti roku 2010 vlastní kapitál vzrostl skoro o 16%, a cizí kapitál zase vzrostl o 108,2% (4850 tis. Kč.). U CK Blue Style v roce 2008 oproti roku 2007 se hlavně zvýšil vlastní kapitál, a to skoro o 32 tis. Kč. (skoro o 50%), cizí kapitál se naopak sníţil o 40%. V roce 2009 oproti roku 2008 celkové pasiva vzrostly hlavně kvůli růstu vlastního kapitálu o 20,3% (skoro o 20 tis. Kč.), cizí kapitál klesl o 9,1%. V roce 2010 oproti roku 2009 celková pasiva firmy klesly, hlavně kvůli poklesu vlastního kapitálu o 7% a v roce 2011 oproti roku 2010 pasiva také klesly kvůli poklesu cizího kapitálů o 3026 tis. Kč, coţ znamená o 7,1%, a vlastního kapitálů o 27,5% ( tis. Kč) 71

72 Tabulka č. 10 Vertikální analýza pasiv CK Jasmine Travel Pasiva celkem (tis. Kč) Cizí kapitál (%) 85,78 88,55 72,69 75,86 84,74 Vlastní kapitál (%) 13,90 11,25 26,92 20,73 12,89 Ostatní pasiva (%) 0,32 0,20 0,39 3,40 2,37 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Jasmine Travel Struktura pasiv CK Jasmine Travel Graf č. 12 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Jasmine Travel 72

73 Tabulka č. 11 Vertikální analýza pasiv CK Blie Travel Pasiva celkem (tis. Kč) Cizí zdroje (%) 49,924 27,616 22,393 27,940 32,079 Vlastní kapitál (%) 50,076 69,352 74,441 69,691 62,478 Ostatní pasiva (%) 0,000 3,033 3,166 2,369 5,444 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Blue Style Struktura pasiv CK Blue Style Graf č. 13 Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů CK Blue Style 73

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB 1. TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA Vývoj a inovace inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobků

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více