Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 15. května 2009 Podpis

4 Obsah Úvod Definice, rozdělení a terminologie databázových systémů Definice databáze Integrita dat Transakční zpracování Rozdělení dle modelu uložení dat Hierarchický databázový model Síťový databázový model Objektový databázový model Relační databázový model Relační databáze Software pro správu relačních databází Dělení systémů řízení báze dat Základní pojmy v relačních databázích Anatomie relační databáze Datové typy Číselné typy Řetězcové typy Typy pro datum a čas Skriptovací jazyky pro tvorbu dynamických stránek Kompilované jazyky Skriptovací jazyky CGI (Common Gateway Interface) ASP (Active Server Pages) NET (DotNet) Perl (Practical Extraction and Report Language) PHP (Personal Home Page) Struktura skriptovacího jazyka PHP Historie PHP Základy PHP: Současný stav zadávání prací na ostatních vysokých školách Praktická část Struktura navrhované databáze Databázová aplikace pro Absolventské práce Formuláře Formulář pro výběr témat Varianta bez přihlášení Varianta s přihlášením...48 Závěr...51 Seznam použitých zdrojů

5 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na propojení systému řízení báze dat MySQL a skriptovacího jazyka PHP. Toto propojení je realizováno na ukázkovém projektu, který je zaměřen na návrh a zhotovení databázové aplikace pro archivaci absolventských prací a zpracování formulářů pro vkládání nových absolventských témat včetně jejich výběru. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a definice týkající se databází a skriptovacích jazyků, a to především se zaměřením na relační databáze a PHP. V další části bakalářské práce se objevuje přehled systémů pro zadávání a archivaci absolventských prací na vybraných vysokých školách. V kapitole s praktickou částí je popsán samotný postup návrhu a zpracování databáze včetně ukázek příslušných formulářů. This bachelor work is focused on connection of database management system MySQL and scripting language PHP. This connection is based on exemplary project, which is focused on database design and building of database application for document filling and retrieval archiving. The theoretical part writes about basic terms and definition concerning on scripting languages, mainly directed to relation database and PHP. Following part of the work is showing systems overview of chosen universities how is an archiving and option realized. The practical part writes about procedure of database design and building of database application including particular forms. 5

6 Úvod V současné době existují školy, které si zaplatily za celý informační systém, jehož jedním z modulů je zadávání, evidence a prezentace absolventských prací. Tyto informační systémy stojí nemalé peníze a málokterá vysoká škola si je může dovolit. Některé vysoké školy, které nedosáhnou na tak rozsáhlé a složité informační systémy, řeší archivaci, výběr a prezentaci absolventských prací papírovou formou, případně nějakou desktopovou databází. Jiné vysoké školy řeší tuto problematiku vývojem vlastního řešení, což je i základní gró této práce, která navrhuje způsob zadávání a archivaci absolventských prací pro školy menších rozměrů. Cílem bakalářské práce je navržení databázové aplikace z oblasti absolventských prací pro archivaci témat a možný výběr nově navrhovaných témat. Tato aplikace bude prováděna za pomocí systému řízení báze dat MySQL. Součástí bakalářské práce je také navržení a zhotovení formulářů, které umožní studentovi výběr z témat a profesorům ulehčí cestu pro jejich zadávání. 6

7 1. Definice, rozdělení a terminologie databázových systémů Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací pro školy menších rozměrů. Dříve ale, než se budeme věnovat vlastnímu popisu praktické části, uvedeme si základní definice a dělení databází. Dále se kapitola věnuje pouze relačním databázím, protože jsou dnes nejvíce používané a jedná se o hlavní část praktické části. Trendem dnešních technologií je přechod na relačněorientované databáze, kterým se však text práce věnuje jen okrajově, protože je praktická část realizovaná systémem řízení báze dat MySQL, jehož verze neposkytují možnost objektového přístupu.[9, 28] 1.1. Definice databáze Databáze je uspořádaná kolekce dat používaná k modelování nějakého typu organizace nebo organizačního procesu. Nezáleží na tom, zda ke sběru a ukládání dat používáme papír nebo počítačový program, pokud sbíráme a ukládáme data nějakým organizovaným způsobem za určitým účelem, pak máme databázi. Databáze jako určité úložiště, pro ukládání dat, je využívána z několika důvodů: - databáze poskytuje rychlejší přístup k datům než soubory - databáze umožňuje přímý přístup k datům - databáze má zabudovaný mechanismus pro paralelní přístup k datům - databáze má zabudovaný systém uživatelských práv - databáze umožňuje pomocí dotazů snadno extrahovat množiny dat, která vyhovují zadaným kritériím.[8, 10] Data Data jsou uložené statické hodnoty, které lze získat měřením nebo pozorováním. Data zobrazují určitou skutečnost. Definice slova data podle Všeobecné encyklopedie Diderot: Data, údaje, skutečnosti jsou vhodným způsobem vyjádřená (zakódovaná) zpráva, která je srozumitelná příjemci (člověk, počítač) a přizpůsobená k dalšímu zpracování. Bezprostředně odrážejí zkoumanou skutečnost a představují nejnižší prvek informačního systému primární data. Procházejí dalším zpracováním sekundární data, např. počítači, a po následné analýze se stávají podkladem formulace empirických tvrzení (faktů). 7

8 Data se uchovávají na nosičích dat, zpracovávají se různými typy prostředků výpočetní techniky. Mohou sloužit jako vstupní údaje nutné k řízení procesů v různých typech systémů. [31, s.477] Informace Informace smysluplně interpretují data, popisují jejich vztahy a tím snižují uživatelskou nevědomost o nějaké skutečnosti. Definice slova informace podle Všeobecné encyklopedie Diderot: Informace, sdělení, zpráva je obsah procesu lidské komunikace, odevzdávání a přijímání oznámení, jejich přenos osobním kontaktem, zvukem, signálem a prostředky masové komunikace. Informace je jazykový projev vybudovaný na principu informačního slohového postupu, ve kterém se co nejobjektivněji, věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta. Nejmenší informační jednotkou je Bit. [31, s.273] Integrita dat Při návrhu databáze potřebujeme zajistit platnost, konzistentnost a přesnost dat, která do databáze vkládáme a k tomu nám pomáhá integrita dat neboli integritní omezení. Je to jeden z nejdůležitějších aspektů procesu logického návrhu databáze. Pomáhá nám to vyvarovat se chybám, které jsou těžko odstranitelné a špatně dohledatelné. Typy integrit: 1. Doménová integrita - můžeme označit také jako integrita na úrovni pole, - zajišťuje nám platnost hodnot v jednotlivých polích (jinak řečeno, že je struktura pole spolehlivá). 2. Entitní integrita - možné označit také jako integrita na úrovni tabulky, - zajišťuje vyvarování se duplicitních záznamů a zajišťuje jedinečnost pole, které identifikuje každý záznam v tabulce (toto pole nikdy neobsahuje hodnotu NULL). 3. Referenční integrita - možno označit také jako integrita na úrovni vztahů, - zajišťuje spolehlivost vztahu mezi dvěma tabulkami (záznamy v obou tabulkách jsou synchronizovány a v případě změn dat v jedné tabulce, jsou v druhé tabulce provedeny změny stejným způsobem). 8

9 Transakční zpracování Transakci, v systému řízení báze dat, můžeme chápat jako jistou posloupnost operací či specifikaci operací (čtení, změna, zápis, mazání), které se provádějí nad konkrétní množinou dat. Tuto posloupnost operací bereme jako celek, po jehož provedení by se databáze měla vrátit do konzistentního stavu. Transakce lze rozdělit na dvě množiny: 1. transakce, které pracují s daty v tabulkách (čtení, změna, zápis, mazání) 2. transakce, které mění strukturu databáze (úprava, mazání, přidávání celých tabulek) Transakční zpracování můžeme definovat pomocí čtyř základních pojmů, které zkráceně nazýváme ACID: A (Atomicity) - transakce musí buď proběhnout celá nebo vůbec ne. C (Consitence) - transakce transformuje databázi z konzistentního stavu do jiného konzistentního stavu. I (Independence) - dílčí efekty jedné transakce nejsou viditelné jiným transakcím. D (Durability) - efekty úspěšně ukončené (potvrzené) transakce jsou trvale uloženy.[8, 9, 28] 1.2. Rozdělení dle modelu uložení dat Hierarchický databázový model Nejstarším modelem je hierarchický databázový model, jenž se podobá převrácenému stromu. Vztahy mezi soubory jsou ve stylu rodič-potomek, přičemž každý rodič může mít vztah k více potomkům, ale jednotliví potomci mohou mít vztah jen k jednomu rodiči. Obvykle zde existuje nějaký kořenový adresář neboli adresář nejvyšší úrovně, jenž obsahuje různé další adresáře a soubory. Každý podadresář pak obsahuje další soubory a adresáře a vše takto pokračuje dále. Jednotlivé soubory nebo adresáře se mohou nacházet vždy jen v jednom jiném adresáři mají pouze jednoho rodiče. 9

10 Na obrázku je A1 kořenovým adresářem a jeho děti jsou B1 a B2. B1 je rodič C1, C2, C3, který má zase své děti. Obrázek 1 Hierarchický databázový model Tento model zachycuje dobře vztah 1:N (jeden k více) kdy má jeden rodič mnoho potomků. Problém nastává, když chceme vyjádřit vztah M:N (více k více). Tento systém není flexibilní, protože přidání nových vztahů může mít za následek rozsáhlé změny existující struktury, což je náročné na opravu všech již existujících aplikací. Vývoj aplikací je složitý také pro programátory, kteří musí dobře znát strukturu dat, aby mohli modelem procházet a přistupovat k požadovaným datům. V hierarchickém modelu musíme znát celý řetězec mezi oběma prvky. Pokud chceme vytvořit např. vztah A1 a D4, musíme projít cestu od A1 přes B1, C3 až se dostaneme k D4.[6] Síťový databázový model Cílem síťového databázového modelu je vyřešit některé z potíží hierarchického databázového modelu a to hlavně nedostatek flexibility. V síťovém modelu už potomek nemusí mít pouze jednoho rodiče, ale každý potomek může mít více rodičů. Pomáhá tak modelovat složitější vztahy více k více. A1 má dva členy B1 a B2. B1 je vlastníkem C1, C2, C3 a C4. V tomto modelu má však C4 dva vlastníky B1 a B2. Obrázek 2 Síťový databázový model 10

11 Tento model je problémový tím, že se obtížněji implementuje a spravuje a třebaže je pružnější než hierarchický model, stále má potíže s flexibilitou. Ne všechny vztahy lze naplnit přiřazením dalšího vlastníka a programátoři musejí nadále dobře rozumět struktuře dat, aby mohl být tento model výkonný.[6] Objektový databázový model Základem objektově orientované databáze je objekt. Každý objekt má své atributy nebo vlastnosti a metody, které nějakým způsobem manipulují s hodnotami vlastností. Jednotlivé záznamy jsou instance objektu s konkrétními hodnotami - v relační databázi jeden záznam odpovídá jednomu řádku. Hlavní výhoda objektových databázových modelů spočívá v tom, že umožňují uchovávání širokého spektra dat od znakových, přes obrazová a zvuková data až po video. Lze zde využít všech výhod dědičnosti (a to i mnohonásobné), zapouzdřenosti a polymorfismu. Díky tomu objektově orientované databáze výrazně rozšiřují možnosti tvorby databázových aplikací. V objektových databázích je tvorba celé struktury objektů mnohem složitější než u relačních databází. Avšak není potřeba složitě přemýšlet nad tvorbou tabulek pomocí norem a dalších pravidel k tomu určených. Objekty se ukládají včetně svých vlastností a místo řádků se ukládají samotné instance objektů. Odměnou u objektově orientovaných databází je jednodušší tvorba dotazů, kdy jsou dotazy mnohem snadněji pochopitelné.[26, 28] Relační databázový model Relační databázový model je založený na predikátové logice prvního řádu a teorii množin odkud je odvozen název relace. Tento model se stal jedním z nejpoužívanějších modelů v oblasti správy dat. Výhodami jsou nezávislost dat na programech a neprocedurální manipulace s daty. U relačních databází je možnost zpětné kompatibility těchto systémů s velkým množstvím dříve napsaných programů. Nevýhodou je v relačních databázových systémech, že je nutné ukládat pouze jednoduchá data ve formě tabulek s pevnou délkou.[28] 1.3. Relační databáze Zakladatelem relačního modelu se stal roku 1969 dr. Edgar F. Codd, který pracoval na konci 60. let jako výzkumný pracovník u IBM. Dr. Codd vystavěl svůj model na dvou matematických odvětvích teorii množin a logických predikátech prvního řádu. Dr. Codd 11

12 představil roku 1970 svůj nový relační model, v překladu s názvem Relační model dat pro velké sdílené databanky, kde nadefinoval několik podmínek, kdy je možné danou databázi považovat za relační a tyto podmínky rozdělil do dvou skupin. Jedná se o tzv. podmínky minimální relačnosti tato skupina zahrnuje podmínku uložení veškerých dat v databázi do tabulky (relace) a také to, že není potřeba seznámit uživatele s fyzickým principem uložení dat. Na druhé straně podmínkou úplné relačnosti je např. podpora neznámých hodnot (NULL), nebo přístup k datům na základě určení schématu, názvu tabulky, sloupce a primárního klíče. Patří sem také podpora množinových operací nad celými tabulkami či fyzická a logická datová nezávislost, o které se zmiňuji níže v odstavci o normalizaci. V relačním modelu jde o to, že si můžeme vzít např. množinu jmen, množinu příjmení, množinu ů a z nich vytvořit kartézský součin reprezentující možné vazby mezi jednotlivými množinami. Za relaci pak považujeme podmnožinu tohoto kartézského součinu odpovídajícího skutečnosti, případně kartézský součin celý (formálně je totiž relací libovolná podmnožina tohoto kartézského součinu). Principem kartézského součinu je spojení prvků různých množin stylem každý s každým. Výsledkem jsou pak uspořádané n-tice, kdy na pořadí prvků v těchto n-ticích nezáleží. Relaci si lze také představit jako matici s m řádky a n sloupci, kde každému prvku relace odpovídá jeden řádek (záznam).[9, 13] Doména Doménou v databázi může být například jméno nebo věk. Doménou je myšlena množina hodnot stejného datového typu čísla, řetězce znaků nebo datum atp. Atribut Název domény pro použití v relaci, je definován nad doménou hodnot typu číslo, resp. řetězec znaků. Pro označení atributu používáme spíše pojem sloupec tabulky. V relačních systémech řízení báze dat jsou k dispozici operace jako např. projekce, restrikce a spojení. Projekce - výběr sloupců z tabulky A do tabulky B, kdy jsou vybrané sloupce dané jmenným seznamem. Restrikce - vybíráme řádky z tabulky A do tabulky B na základě definovaných podmínek. 12

13 Spojení tabulek - neboli kartézský součin.[28] Kartézský součin Prvky tabulek jsou řádky a výsledek je tabulka obsahující všechny sloupce z obou spojovaných tabulek. Výsledná tabulka pak má počet řádků jedné tabulky krát počet řádků druhé tabulky. Díky kartézskému součinu máme spoustu výsledků, které nepotřebujeme, proto je běžná kombinace kartézského součinu s restrikcí. - máme například množinu M, která má prvky ABC - dále máme množinu N, která obsahuje prvky X,Y Při kartézském součinu se všechny prvky z množiny M vynásobí s každým prvkem z množiny N a vznikne nám z toho množina, kdy M x N = {[A,X], [A,Y], [B,X], [B,Y], [C,X], [C,Y]} M N M x N A B C X Y A A B B C C X Y X Y X Y Relační databáze jsou vyznačeny především tím, že jsou relativně jednoduché, snadno pochopitelné a tím dost rozšířené. Samotná databáze je pak tvořena souborem různých tabulek, které jsou mezi sebou provázány, mají svůj tzv. primární klíč, cizí klíče a funkční závislost, což je vysvětleno dále v textu. Relace jsou vybaveny pomocnou strukturou, kterou nazýváme schéma relace a obsahuje jména relací, jména atributů a jména domén.[28] Popis tabulky OSOBY z databáze Absolventské práce Na obrázku tabulky Osoby z databáze Absolventské práce máme atributy: ID_Osoba, Titul1 (titul uváděný před jménem, Jmeno, Prijmeni, Titul2 (titul uváděný za jménem), a ID_Firma. Pomocí jednotlivých řádků je pak zobrazena n-tice relace. Jednotlivé sloupce mají 13

14 nějaké hodnoty, např. u sloupce Prijmeni jsou hodnotami Viochna, Klimánek, Kučerová, Fischer. Jednotlivé popisky, které tvoří názvy atributů relace označujeme jako záhlaví. Obrázek 3 Ukázka tabulky Osoby z databáze Absolventské práce Základem každé relační databáze je tabulka neboli relace, která je součástí teorie množin. Normalizace Normalizace je nutná proto, abychom dobře navrhli naší databázi. Pomocí normalizace eliminujeme redundanci v datech, navrhujeme co nejvěrnější obraz reality, omezujeme normalizační anomálie (nesprávná aktualizace). Při normalizaci se vlastně jedná o kontrolu navržených tabulek, zda vyhovují jednotlivým stupňům normalizace, případně se pak ještě tabulky upravují nebo dále dělí. Normální formy se zabývají většinou prvními třemi stupni, kdy jednotlivé stupně rozšiřují stupeň předchozí, ale celkem je stupňů 5. Čím vyšší normální forma, tím lépe by se nám mělo s daty pracovat. Normální formy 1. Normální forma (1NF) - záznam neobsahuje opakující se položky, tzn. Všechny atributy (sloupce) jsou atomické dále nedělitelné. 2. Normální forma (2NF) - tabulka splňuje 2NF, pokud splňuje 1NF a všechny neklíčové atributy závisí na primárním klíči, - pokud je primární klíč jednoduchý a ne složený, potom je 2NF splněna. 3. Normální forma (3NF) - třetí normální forma je splněna, pokud je tabulka v 2NF a neexistují žádné závislosti mezi neklíčovými atributy (řeší tzv. tranzitivní závislost). 4. Normální forma (4NF) - je splněna, pokud je splněna 3NF, a pokud atributy složeného primárního klíče jsou na sobě nezávislé a popisuje pouze příčinnou souvislost (jeden fakt). 14

15 5. Normální forma (5NF) - pokud je ve 4NF a není možné do ní přidat nový sloupec (skupinu sloupců) tak, aby se vlivem skrytých závislostí rozpadla na několik dílčích tabulek. tzv. Boyce-Coddova normální forma (BCNF) - tato norma odstraňuje opakování informace a všechny netriviální funkční závislosti jsou dány závislostí na kandidátních klíčích, - ne každá dekompozice do BCNF zachovává závislosti, proto potom stačí 3NF.[9, 15] Software pro správu relačních databází Systém řízení báze dat (zkráceně SŘBD) je softwarové vybavení tvořící rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty, která zajišťují práci s databází. Pokud jsou SŘBD a vlastní datové soubory odděleny, pak mohou být data spravována různými systémy řízení báze dat. Při změně struktury dat nemusíme měnit program, a při změně programu nemusíme měnit datovou strukturu. S tím souvisí i to, že databáze nemusí být spravovány centrálně, ale i distribuovaně. Zároveň také může být pevně spojen s daty např. na CD. K datům není možné přistupovat přímo, ale prostřednictvím databázového systému, který sám řídí přístup uživatelů k datům. SŘBD pro vstup používají uživatelské obrazovky, které mají podobu formuláře a pro výstup dat výstupní sestavy neboli reporty, což způsobuje snadnou úpravu dat v bázi. Pro postup práce s daty podporují hlavně tyto funkce: - vytvoření báze dat (CREATE) - vkládání dat (INSERT) - aktualizace dat (UPDATE) - rušení dat (DELETE) - výběr z báze dat (SELECT) Další datové struktury (jako např. tabulky, pole, záznamy, klíče apod.) jsou uvedeny dále v kapitole 2. Základní pojmy relačních bází. Paradigma databázové technologie Paradigma databázové technologie způsobuje oddělení datových struktur od programů. Zajišťuje samostatnost a nezávislost programů a dat. 15

16 Paradigma není splněno, pokud změna struktury dat vyvolá nutnost změnit celý program. Paradigma je splněno, pokud nemusíme měnit program, protože nekomunikujeme přímo s daty.[8, 9, 28] Dělení systémů řízení báze dat Součástí databází jsou i softwarové prostředky, které umožňují přístup k uloženým datům a manipulaci s nimi. Takovýto systém se nazývá Systém řízení báze dat (zkráceně SŘBD). Pojem databáze tedy můžeme vnímat jako uložená data a software. Dotazovací jazyky pro komunikaci s databázovým systémem: DDL (Data Definition Language) - definice dat a jejich vazba - příklady příkazů: CREATE, ALTER, DROP atd. DML (Data Manipulation Language) - manipulace s daty - příklady příkazů: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE atd. DCL (Data Control Language) - zajištění ochrany dat - příklady příkazů: GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK atd. Databázový systém zahrnuje programové vybavení Systém řízení báze dat, Bázi dat a uživatele, kteří tuto databázi používají. Obrázek 4 Databázový systém 16

17 Databázové systémy můžeme dělit podle uživatelů na: - osobní (pro jednoho uživatele) - databáze pro pracovní týmy (5 100 uživatelů) - podnikové (více jak 100 uživatelů) dále jsou zde i internetové databázové systémy, ke kterým přistupuje více jak 1000 uživatelů. Můžeme je dělit také podle licenční politiky (ceny): - komerční (Oracle, MS SQL server ) - nekomerční (př. MySQL ) Dělit je můžeme také podle velikosti: - malé (Access, WinBase602 ) - velké (Oracle, SyBase, MS SQL server ) Příklady komerčních a nekomerčních Systémů řízení báze dat: Komerční SŘBD: Nekomerční SŘBD: - Oracle - msql - MS SQL Server - PostgreSQL - Sybase - MySQL - Informix - Progress Relačních databází je velmi mnoho, od různých firem. Každá nabízí určitá vylepšení, ale v základu dodržují standard dotazovacího jazyka SQL. Některé systémy jsou sice možná kvalitnější než MySQL, ale spousta z nich je vázáno na konkrétní platformu, případně nejsou cenově dostupné pro běžného uživatele.[9, 26] Pro svoji bakalářskou práci jsem si tedy zvolila volně dostupný MySQL. MySQL MySQL (My Structured Query Language) neboli systém pro řízení databází je volně šiřitelným víceplatformovým databázovým serverem, který byl vytvořen firmou TcX. MySQL je v současnosti dostupný pro operační systém Linux, systémy vycházející z Unixu, OS/2 i Microsoft Windows. 17

18 MySQL se stalo jedním z nejoblíbenějších systémů pro svou skladnost, rychlost a jednoduchý databázový systém. Oproti například robustnímu Oracle má různá omezení a to činí MySQL rychlejším. Do MySQL je možné vkládat jak text, tak obrázky atd., které lze třídit, řadit, filtrovat, jednoduše s nimi pracovat. S MySQL můžeme pracovat pomocí programovacích jazyků C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Visual Basic nebo.net, atd. Jednou z možností, jak jednoduše spravovat uložená data v databázi MySQL je využití opensourcové aplikace PhpMyAdmin. Možnosti, které nám pro správu databáze PhpMyAdmin dává jsou tvorba tabulek, vkládání nových záznamů do tabulek, editaci těchto záznamů, zálohování, mazání apod. Nejčastěji je MySQL skloňováno spolu se skriptovacím jazykem PHP, pomocí něhož uživatel vytváří uživatelské rozhraní pro přístup k uloženým datům, a který podporuje tvorbu dynamických webových stránek. Výhody MySQL - skladný, - výkonnější, umožňuje pojmout velké množství dat bez přílišné ztráty výkonu, - jednoduchý, - uchovávání obrázků, - šířen pro nekomerční účely zdarma (kromě platformy Windows), - je k dispozici pro mnoho platforem (snadný přechod mezi platformami), - při zakoupení licence možnost zásahu do zdrojových kódů. (Cvrček, 2001b) Nevýhody MySQL - MySQL postrádá správu transakcí (jde o možnost vkládání příkazů do balíčku bloku transakce), příkazy se uskuteční pouze pokud budou úspěšně provedeny všechny příkazy v bloku transakce[2, 15]. 18

19 2. Základní pojmy v relačních databázích 2.1. Anatomie relační databáze Podle relačního modelu jsou data v relační databázi uložena ve vztazích neboli relacích, které může uživatel chápat jako tabulky. Každý vztah je tvořen vektory souřadnic (záznamy) a atributy (poli). Díky tomu, že v tabulkách záznamy a pole nemají žádné své logické pořadí, existují data v relační databázi nezávisle na způsobu svého fyzického uložení v počítači. To ulehčuje práci uživatelům, kteří díky tomu mohou přebírat data jakéhokoliv záznamu, aniž by museli znát jeho přesné umístění. Subjektem, který tabulka reprezentuje může být objekt nebo událost. Pokud jde o objekt, potom tabulka reprezentuje něco hmatatelného např. osobu, místo nebo věc. Bez ohledu na typ má každý objekt charakteristiky, které lze uložit jako data, která je následně možné zpracovávat téměř nekonečným množstvím způsobů. Jedná-li se o událost, potom tabulka reprezentuje něco k čemu dochází v určitém okamžiku a má charakteristiky, jež si přejeme zaznamenat. Charakteristiky můžeme uložit jako data a ty pak zpracovávat stejně jako při práci s objektem. Příkladem takové události je například záznam kontroly u lékaře, laboratorní testy nebo soudní slyšení.[3, 9, 28] Tabulky Tabulky jsou základními strukturami v databázi, kdy každá tabulka vždy představuje jediný specifický subjekt. Uchovávání záznamů v tabulce není dle žádné logické posloupnosti. Logické řazení záznamů si vytváří následně sám uživatel podle vlastního klíče řazení, kdy se záznamy řadí nejčastěji v rámci sloupce sestupně nebo vzestupně. Každá tabulka obsahuje při nejmenším jedno pole označované jako primární klíč. Toto pole jednoznačně identifikuje jednotlivé záznamy. Pole Pole je nejmenší strukturou v databázi a představuje určitou charakteristiku subjektu dané tabulky, do níž patří. Pole jsou struktury, jež se skutečně používají k ukládání dat. Data v těchto polích lze pak přebírat a prezentovat jako informace v téměř libovolné představitelné konfiguraci. 19

20 Každé pole v dobře navržené databázi obsahuje jednu a pouze jednu hodnotu a jeho název identifikuje typ obsažené hodnoty. Záznamy Záznam je tvořen celou množinou polí v tabulce bez ohledu na to, zda všechna tato pole obsahují zadané hodnoty. Každý záznam je v rámci celé databáze identifikován jednoznačnou hodnotou v poli primárního klíče daného záznamu. Klíče Klíče jsou speciální pole, které mají své specifické role. Tabulka může obsahovat celou řadu klíčů, ale dvěma hlavními jsou primární a cizí klíč. o Primární klíč Primární klíč je nějaké pole nebo skupina polí, která jednoznačně identifikují každý záznam v tabulce. Primární klíč může být tvořen i dvěma či více poli potom mluvíme o složeném neboli kompozitním primárním klíči. Tento klíč je velmi důležitý ze dvou důvodů. Jeho hodnota identifikuje specifický záznam v rámci celé databáze a jeho pole identifikuje danou tabulku v rámci celé databáze. Rovněž také zajišťují integritu na úrovni tabulky a pomáhají při vytváření vztahů s jinými tabulkami. Tabulka může obsahovat buď jednoduchý primární klíč nebo složený primární klíč, ale v každém případě by měla nějaký primární klíč obsahovat. o Cizí klíč Cizí klíče se používají pro vytváření vztahů dvojice tabulek, které spolu souvisí. Vezmeme kopii primárního klíče z první tabulky a vložíme ji do druhé tabulky, kde se stane cizím klíčem. 1 Cizí klíče pomáhají zajistit integritu na úrovni vztahů. Což znamená, že záznamy v obou tabulkách budou vždy řádně souviset, neboť hodnoty cizího klíče musejí vycházet z hodnot primárního klíče, na který se odkazují. Pomáhají také odstranit tzv. opuštěné záznamy záznam, kdy například k záznamům objednávek není přiřazen klient[9, 28]. 1 Termín cizí klíč je odvozen ze skutečnosti, že druhá tabulka již má svůj vlastní primární klíč a že primární klíč, který do této tabulky přidáme bude pro druhou tabulku cizím. 20

21 Obrázek 5 Příklad vytvoření složeného primárního klíče pomocí cizích klíčů. Na obrázku můžeme vidět, jak se z dvou primárních klíčů tabulek Studijniobdobi a Temata stanou klíče cizí, které ale zároveň tvoří složený primární klíč spojovací tabulky Odbodi_temata. Pohledy Pohled je virtuální tabulka složená z polí jedné nebo více tabulek v databázi. Tabulky, které vytváří daný pohled, se označují za bázové neboli základní tabulky. Za virtuální se označují proto, protože data, která tvoří pohled nejsou ukládána, ukládají se pouze informace o pohledu. Pohledy nám poskytují vynikající flexibilitu pro práci s daty, protože nám umožňují dívat se na informace v databázi z mnoha různých perspektiv. Pro pohledy můžeme v relačních databázích používat také označení dotaz. Vztahy Je-li možné záznamy v jedné tabulce nějakým způsobem vztáhnout na záznamy v druhé tabulce, pak se říká, že mezi danými tabulkami existuje vztah. Způsob ustanovení tohoto vztahu závisí na jeho typu. Mezi záznamy dvojice tabulek existují tři typy vztahů jeden k jednomu, jeden k více, více k více. o Jeden k jednomu (1:1) Jde o vztah, kdy jediný záznam v první tabulce souvisí jen s jedním záznamem v druhé tabulce a jediný záznam v druhé tabulce souvisí pouze s jedním záznamem v první tabulce. V tomto typu vztahu se jedna z tabulek označuje za primární a druhá za sekundární tabulku. Volba tabulky, která bude v tomto typu vztahu hrát primární roli, je naprosto libovolná. Tento vztah není tak obvyklý.[9, 28] 21

22 o Jeden k více (1:N) Pokud jde o vztah jeden k více, pak jeden záznam v první tabulce může mít souvislost s mnoha záznamy v druhé tabulce, ale jeden záznam v druhé tabulce může mít souvislost pouze s jedním záznamem v první tabulce. Tento vztah se vytvoří přenesením primárního klíče tabulky na straně jeden a jeho vložením do tabulky na straně více, kde se stává cizím klíčem. o Více k více (M:N) Jakmile může být jeden záznam v první tabulce vztažen k více záznamům v druhé tabulce a jeden záznam v druhé tabulce může být vztažen k více záznamům v první tabulce, hovoříme o vztahu více k více. Pro správné vytvoření tohoto vztahu musíme použít strukturu označovanou jako spojovací tabulka. Taková tabulka nabízí jednoduchý způsob přiřazení záznamů z jedné tabulky k záznamům v druhé tabulce, přičemž zároveň pomůže zajistit bezproblémovost přidávání, odstraňování a změnu souvisejících dat. Spojovací tabulku nadefinujeme tak, že vezmeme kopii primárních klíčů obou tabulek daného vztahu a použijeme je k vytvoření struktury nové tabulky. Tato pole pak mají dvě odlišné role společně tvoří složený primární klíč spojovací tabulky a samostatně slouží jako cizí klíč. [9, 28] Obrázek 6 Příklad tabulek z databáze Absolventské práce Na obrázku vidíme tabulku Osoby a tabulku Firmy. Mezi nimi je vyznačená relace, která tyto dvě tabulky propojuje pomocí primárních klíčů. V tabulce Osoby je primárním klíčem ID_Osoba, která má datový typ integer neboli celočíselný typ. 22

23 2.2. Datové typy Pomocí datových typů určujeme, jaký typ dat se může do příslušného atributu uložit. Máme tři základní typy: o číselné typy o řetězcové typy (textové typy) o typy pro datum a čas Číselné typy Datových typů pro čísla máme několik, můžeme pracovat jak s celými čísly, tak s čísly desetinnými. TINYINT - použijeme při velmi malých celých číslech SMALLINT - malá celá čísla MEDIUMINT - středně velká celá čísla INTEGER - běžně velká celá čísla BIGINT - velká celá čísla FLOAT - malá desetinná čísla s pohyblivou desetinnou čárkou Double - velká desetinná čísla s pohyblivou desetinnou čárkou Decima - velká čísla v pohyblivé řádové čárce ukládané jako řetězec [4, 29] Obrázek 7 Tabulka s přehledem číselných datových typů Zdroj: 23

24 Řetězcové typy Řetězcové typy slouží hlavně k ukládání textu, ale poradí si s jakýmikoli daty, což znamená, že do nich můžeme jako znaky ukládat i čísla. Datové typy pro tvorbu řetězců mají svojí pevnou délku, a některé dokáží i rozlišovat velikost písmen. CHAR - řetězec pevně dané délky dlouhý 0 až M (M musí být celé číslo v rozmezí od 0 do 255). Není-li M uvedeno, je výchozí hodnota nastavena na 1. Pokud je řetězec ukládaný do databáze delší než M, tak se zkrátí na délku M a zbytek se ztratí. Je-li naopak ukládaný řetězec kratší než M, doplní se mezerami na délku M, ta je však při načítání dat z databáze ignorována, takže nemusíte mít obavy z mezer navíc. VARCHAR - řetězec pevně dané délky dlouhý 0 až M (M musí být celé číslo v rozmezí od 0 do 255). Pokud je řetězec ukládaný do databáze delší než M, tak se zkrátí na délku M a zbytek se ztratí. Je-li naopak ukládaný řetězec kratší než M, koncové mezery se při ukládání odstraní. TINYBLOB - malá hodnota BLOB BLOB - normální hodnota BLOB MEDIUMBLOB - středně velká hodnota BLOB LONGBLOB - velká hodnota BLOB TINYTEXT - malá hodnota TEXT TEXT - normální hodnota TEXT MEDIUMTEXT - středně velká hodnota TEXT LONGTEXT - velká hodnota TEXT ENUM ('hodnota1', 'hodnota2', ) - výčet hodnot; hodnoty ze sloupce mohou mít přiřazeny právě jednu hodnotu ze seznamu hodnot SET ('hodnota1', 'hodnota2', ) - množina; hodnotám ze sloupců lze přiřadit nula nebo více členů ze seznamu hodnot [4, 29] 24

25 Obrázek 8 Tabulka s přehledem textových datových typů Zdroj: Typy pro datum a čas Některé datové typy spojují datum a čas dohromady, v jiných datových typech je datum a čas zvlášť. Existuje také speciální časové značky pro zobrazování aktuálního času. Samozřejmě je zde i datový typ, který zaznamenává pouze roky. DATE - datum ve formátu 'CCYY-MM-DD' TIME - čas ve formátu 'hh:mm:ss'; pro záporné hodnoty '-hh:mm:ss'; reprezentuje uplynulý čas, nebo se dá chápat jako čas dne DATETIME - datum a čas ve formátu 'CCYY-MM-DD hh:mm:ss' TIMESTAMP - časová značka ve formátu 'CCYY-MM-DD hh:mm:ss' (obsahuje datum i čas). Vložíte-li do sloupce, kde je nastaven TIMESTAMP, NULL, do databáze se uloží aktuální datum a čas ve formátu popsaném výše. Upravujeteli jakýkoli sloupec v řádku, kde je nastaven také TIMESTAMP, upraví se i sloupec TIMESTAMP, a to na aktuální datum a čas, kdy byla změna provedena YEAR (M) - hodnota roku. Je-li uvedeno M, musí být pro formáty YY nebo CCYY hodnoty 2 respektive 4. Není-li M uvedeno, výchozí hodnota je 4.[4, 7, 29] 25

26 Obrázek 9 Tabulka s přehledem datových typů pro datum a čas 26

27 3. Skriptovací jazyky pro tvorbu dynamických stránek V praktické části bakalářské práce narazíme na skriptovací jazyk PHP, díky kterému lze vytvořit dynamické webové stránky, umožňující komunikaci s databází. Skriptovací jazyk PHP je nejčastěji spojován se systémem řízení báze dat MySQL. PHP není však jediným skriptovacím jazykem, který umožňuje zjednodušení komunikace s databází. Jsou zde také skriptovací jazyky jako asp,.net, cgi, perl atd., a proto si je v následujících odstavcích trochu přiblížíme Kompilované jazyky Pokud máme zdrojový kód napsaný pomocí programovacího jazyka C, C++ nebo Pascal, pak ho pro uživatele musíme přeložit (zkompilovat) do spustitelného tvaru. Distribuujeme tedy výsledný spustitelný kód většinou s příponou *.EXE. Bude-li si uživatel přát v programu cokoliv změnit, použijeme zálohované zdrojové kódy programu, do kterých dopíšeme příslušné úpravy a výsledný kód opět přeložíme do spustitelného tvaru. Tento druh programovacích jazyků, kdy se k uživateli dostává spustitelná podoba programu, nazýváme kompilované. Výhody: - uživatelé nemusí mít překladač zdrojového kódu, o přeložení se postará sám vývojář Nevýhody: - soubory aplikace jsou objemnější (musí být zajištěna kompatibilita a přenositelnost na jiné platformy i hardware).[24, s.19] 3.2. Skriptovací jazyky Budeme-li chtít uživateli zpřístupnit program zapsaný v PHP bude se také jednat o zápis ve zdrojovém tvaru, který musí být zpracován kompilátorem (překladačem) příslušného programovacího jazyka. V tomto případě je program uchováván přímo ve tvaru zdrojového kódu a teprve až po vyžádání skriptu dojde ke spuštění PHP modulu, který příslušný zdrojový kód skriptu projde a zpracuje. Vyvoláme-li stejný skript několikrát po sobě, vždy bude zdrojový kód skriptu znovu zpracováván. Těmto programovacím jazykům říkáme skriptovací. Výhody: - malé na přenos - snadná přenositelnost a kompatibilita 27

28 Nevýhody: - uživatel musí mít u sebe nainstalovaný překladač zdrojového kódu - vždy před spuštěním aplikace se musí zdrojový kód přeložit znovu (pomalejší náběh aplikace).[24] 3.3. CGI (Common Gateway Interface) Jedná se o protokol, který propojuje externí aplikace s webovým serverem. Umožňuje spouštět libovolné programy a předávat jim parametry. CGI má problémy se zabezpečením aplikací, což je jeho hlavní nevýhoda. Například je také nutné psát aplikace v některých programovacích jazycích. Pokud je CGI vyvoláno programem, spouští se vždy znovu samotná instance programu. Jestliže je tedy poslán požadavek mnoha uživateli, pak se mohou brzy vyčerpat zdroje serveru.[17] 3.4. ASP (Active Server Pages) Skriptovací jazyk ASP je velmi podobný jazyku PHP. ASP umožňuje rovněž snadno přistupovat k databázím, ukládat data a dynamicky generovat webové stránky. K tomu je však zapotřebí server, např. Microsoft ISS, pro méně rozsáhlé aplikace může být použito PWS (Personal Web Server). ASP je vyvíjeno Microsoftem, což vypovídá o tom, že na rozdíl od PHP se za servery pro ASP platí poplatky. Pokud si uživatel vyžádá stránku s příponou *.asp, je tato stránka nejdříve zpracovaná serverem, který vykoná příkazy v asp jazyce a následně uživateli vrátí vygenerovanou stránku. Uživatel má pak pocit čistého HTML kódu stránky, což je vhodné také jako ochrana před odcizením kódu. Základem ASP je skriptovací jazyk, který ovšem neexistuje. ASP může používat téměř jakýkoliv skriptovací jazyk. Nejčastějšími jsou VBScript (Visual Basic Script) a JScript (implementace JavaScriptu od Microsoftu). [15, 17] Tagy podle kterých je možné poznat programování v ASP jsou: <% = sem můžeme zadat nějaký text %> 3.5..NET (DotNet) Aplikace postavené na.net platformě budou mít stejné rysy a stejný model návrhu, aniž by záleželo na platformě, pro kterou je program určen..net je možné použít pro přenosová 28

29 zařízení Pocket PC, aplikace na desktopové použití, pro velmi výkonné serverové produkty a pro tvorbu webových stránek. Nejdůležitější součástí platformy.net je jádro nazvané.net framework. - jádro je runtimemovým prostředím pro běh aplikací aplikace pro něj napsané jsou s ním pevně spjaty, nelze je bez něj spustit, - poskytuje možnosti pro tvorbu ASP.NET stránek i webových služeb, - programátor nemusí vždy vyvíjet znovu celý zdrojový kód aplikace, ale u nejběžněji řešených úkolů může použít již některou z vytvořených knihoven, nebo použít již vytvořenou objektově orientovanou třídu (tyto knihovny nejčastěji řeší bezpečnost, komunikaci, práce s databázemi a datovými zdroji atd.). Výhodami je spousta vlastností, které nám zásadně sníží dobu návrhu i tvorby webových stránek.[21] 3.6. Perl (Practical Extraction and Report Language) Perl je univerzální a flexibilní skriptovací jazyk, který se snadno učí. Tento programovací jazyk se stal nástrojem pro tvorbu CGI skriptů. Perl dovoluje rychle psát jednoduché skripty více způsoby, což ale nebrání tvorbě i těch složitějších skriptů. Pro spuštění programu v Perlu je potřeba přítomnosti interpretru, který zdrojový kód přeloží. Perl kombinuje nejlepší vlastnosti různých nástrojů a jazyků původně unixového světa a jazyka C. Snadno zpracovává text, generuje zprávy nebo provádí systémové úlohy a s pomocí skriptů CGI umožňuje programovat internetové aplikace. Skripty můžeme psát na různých operačních systémech (např. Linux, Unix, Windows). Perl je skutečný programovací jazyk s ladícími nástroji, kompilátory, rozsáhlou sítí knihoven, dokumentací a podpůrnými prostředky.[7] Motto jazyka Perl vystihující jeho podstatu zní: "Existuje více způsobů, jak něčeho dosáhnout." ("There is more then one way to do it") 3.7. PHP (Personal Home Page) PHP je skriptovací jazyk, který pracuje na straně serveru. Umožňuje ukládání a změnu webových stránek. V době svého vzniku, roku 1996, znamenalo PHP Personál Home Page, po mnohých změnách se nyní PHP považuje za Hypertext Preprocesor. 29

30 PHP jazyk umí měnit, mazat a ukládat data, což se odehrává na webovém serveru, kde jsou uloženy zdrojové kódy webových stránek. Na rozdíl od JavaScriptu a HTML, PHP kód se nepřenáší k uživateli (výpočty nejsou prováděny v prohlížeči na straně uživatele, ale na straně serveru a uživateli je zaslán pouze výsledek). PHP je vhodný také pro spojení s databázemi, především je spojován s MySQL.[29] 3.8. Struktura skriptovacího jazyka PHP Historie PHP PHP neboli Hypertextový procesor Personal Home Page Tools je skriptovací jazyk, který podporuje tvorbu dynamických webových stránek. Původní myšlenkou PHP bylo vytvoření jednoduchého systému pro počítání přístupu na jednotlivé webové stránky. S tím přišel roku 1994 Rasmus Lerdorf. Pro tuto první verzi byl použit programovací jazyk PERL. Později však začala vznikat druhá verze, která byla psaná programovacím jazykem C, který méně zatěžoval server. Vzhledem k velkému zájmu autor zavádí elektronickou konferenci jako prostor pro výměnu zkušeností s PHP a autor tak rozšiřuje svoji dokumentaci tohoto projektu. K dalšímu vývoji se již připojují vývojáři Andi Gutmans a Zeev Suraski, kteří PHP přizpůsobují svým potřebám pro e-commerce. Následně je PHP otevřeno volnému vývoji, což znamená, že se na tomto procesu podílí desítky programátorů na celém světě. PHP je multiplatformní a snadno pochopitelný jazyk vychází z velmi rozšířeného jazyka C, podporuje různé standardy a databáze a je otevřený k volnému vývoji a je také často spojován se serverem Apache což je jeho sesterský projekt. PHP se využívá při vytváření podnikových informačních systémů, podporuje tvorbu internetových obchodů, diskusních fór, redakčních systémů, poštovních a databázových klientů na webu, ale hlavními cíly využití PHP jsou dynamické firemní nebo soukromé prezentace, počítadla, ankety apod.[24, 29, 33] Základy PHP: PHP tagy PHP kód používaný v XML (Extensible Markup Language) začíná a končí symboly: <?php?> Jako zkrácenou verzi můžeme používat tagy: <??> 30

31 Tato zkrácená verze se používá u SGML (Standard Generalized Markup Language). Tyto znaky říkají webovému serveru, kde začíná, a kde končí PHP kód. Vše, co je napsáno mezi těmito značkami bude interpretováno jako PHP. A všechno, co bude napsáno mimo tyto dvě značky bude bráno jako klasické HTML. Je zde možné použít také skriptovací styl, který je nejdelší a kamarádí se spolu s JavaScriptem nebo VBScriptem. <script language='php'> </script>.styl zápisu pro ASP (Active Server Pages) má značky: <% %> tyto značky je možné použít, pokud máme umožněnou konfiguraci nastavení pro ASP tagy nebo pokud chceme v ASP programovat. PHP sdělení Překladač PHP zjistí, co má dělat, podle obsahu, který je napsaný mezi otevíracím a uzavíracím tagem pro PHP. Například konstrukce echo zobrazí to, co má zapsané pomocí textu (stringové hodnoty) mezi apostrofy ( ). Sdělení, které chceme pomocí echa zobrazit je ukončeno středníkem. Bílá místa (Whitespace) Mezery a tabulátory můžeme používat v neomezeném množství. Pomáhá to zpřehlednit psaný kód a PHP překladač stejně jako HTML tyto bílé znaky ignoruje. Samotný skript se tak stává přehlednějším. Komentáře Komentáře v kódu způsobují, že se kód stává přehlednějším a čitelnějším pro lidi, kteří se snaží kódu porozumět. Je to dobré i pro nás, abychom věděli, co jednotlivé části kódu představují. PHP překladač bude ignorovat všechen text, který bude za značkami pro komentář umístěný. Pro jednořádkový komentář můžeme použít označení // (dvě lomítka) nebo # (znak number). Pro tyto znaky platí, že vše, co je za těmito symboly, je komentář do doby než skončí řádek nebo se objeví ukončovací tag PHP, podle toho, který znak se objeví dříve. Pro víceřádkový komentář použijeme otevírací tag /* (lomítko s hvězdičkou), a párově k němu */ (hvězdičku a lomítko), pro ukončení komentáře.[24, 33] 31

32 4. Současný stav zadávání prací na ostatních vysokých školách V této kapitole se věnuji menšímu průzkumu, jak to chodí se zadáváním a archivací na některých vysokých školách. Konkrétně jsem si vybrala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitu, Masarykovu univerzitu v Brně a Akademii múzických umění v Praze. Všechny vysoké školy, nejenom tyto čtyři, se musí řídit novelou z roku 2006 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., která stanovuje vysokým školám povinnost zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. Platí, že student při odevzdání práce souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. Metadata u vysokoškolských absolventských prací by měla splňovat doporučení pro národní standard metadat zpracovaný Odbornou komisí pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol v ČR. V současné době jsou některé vysoké školy, které archivaci prací provádí centrálně za celou univerzitu, u jiných škol je to v kompetenci jednotlivých fakult kateder. Někdy dokonce pouze v rámci kateder. Některé vysoké školy si zaplatily celý informační systém, jehož jeden modul je zadávání, evidence a prezentace prací. Ale jsou i takové školy, které svou velikostí nedosáhnou na takto rozsáhlý informační systém. Ty pak mají možnost papírové evidence, nebo evidence pomocí nějaké desktopové databáze. Jsou i školy, které si vytvořily vlastní řešení. Vysoká škola ekonomická v Praze Pro přehled a archivaci závěrečných prací je na Vysoké škole ekonomické (dále jen VŠE) databáze kvalifikačních prací jako jedna z aplikací rozsáhlého a drahého Integrovaného studijního informačního systému - ISIS. Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na VŠE. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště (rozdělení podle fakult), vedoucího práce či studijního programu. Spravování prací se zde provádí centralizovaně za celou vysokou školu, kromě oboru Podnikové informační systémy na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, 32

33 který se vyučuje na Vyšší odborné školy informačních služeb. V nejbližší době je však předpoklad, že i tento obor začne spadat pod centrální správu. Kompletní workflow kvalifikačních prací je zajištěn systémem správy elektronických studentských prací. Umožňuje evidenci, archivaci, vyhledávání a následné zpřístupnění dokumentů uživatelům.[19] Pro archivaci prací se využívají následující metadata: informace o práci zda se jedná o bakalářskou práci, diplomovou práci nebo disertační práci, elektronická verze práce, přílohy a posudky. Pro zúžení výběru hledaného cíle můžeme využít zadání textu pro závěrečnou práci, vybrat, zda chceme hledat v polích: název, autor nebo klíčová slova, omezit stav na tzv. bez omezení, zadané, odevzdané, obhájené nebo neobhájené práce. Práci si můžeme vybrat také podle pracoviště, které se skládá z jednotlivých fakult. Samozřejmě zde nechybí ani výběr roku. Povinnost odevzdávání závěrečné práce v elektronické podobě byla stanovena od Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být do systému vloženy.[30, 32] Obrázek 10 Printscreen webové stránky VŠE pro závěrečné práce Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze Na České zemědělské universitě v Praze (dále jen ČZU) používají aplikaci BADIS, která je dostupná z webové stránky a která byla vyvinuta Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. V aplikaci je vytvořeno integrované prostředí pro zadávání bakalářských a diplomových prací katedrami, jejich volba studenty, evidence 33

34 během studia až po přípravu podkladů. Aplikace slouží pedagogickým pracovníkům, katedrám, studentům i studijnímu oddělení fakulty. Pro prohlížení absolventských prací je však nutné se do této aplikace přihlásit pod uživatelským jménem a heslem, jako do fakultního systému Novell Netware. Je potřeba vyplnit kromě přihlašovacích údajů také, jestli jsme student nebo zaměstnanec a následně z rolovacího menu vybrat fakultu, rektorát studijního a informačního centra atp. Do této aplikace však nemáme přístup. Na ČZU mají systém zveřejňování závěrečných prací v podobě aplikace pro přehled prací s možností vyhledávání podle vedoucího práce, termínu, kdy byla práce obhájená. Jednotlivé kategorie seřadit sestupně nebo vzestupně včetně názvu práce.[5] Obrázek 11 Printscreen aplikace pro zveřejňování bakalářských prací na PEF ČZU Zdroj: Masarykova univerzita Česká republika Masarykova univerzita v Brně (dále jen MU) má pro archivaci nebo lépe řečeno zveřejňování absolventských prací databázi absolventských prací - Thesis, která je dostupná z webových stránek: Informační systém MU od roku 1999 provozuje a vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Systém vytvořila sama fakulta a po úspěšném vyzkoušení na této univerzitě je systém nasazován i na dalších univerzitách. 34

35 Tento systém nám pomáhá ušetřit cestu k požadovaným záznamům pomocí tzv. rozšířeného menu. Můžeme zadat co hledáme, v jaké sekci chceme hledat (zde vybereme závěrečné práce ), možnost řazení záznamů abecedně, případně můžeme upřesnit osobu s níž hledaný text souvisí. Databáze je řízena centrálně, což znamená, že si můžeme nechat zobrazit podle výběru práce z jednotlivých fakult, zadat si jako omezovací podmínku počáteční dvě písmena příjmení, rok - z kterého chceme vybírat, titul který získal absolvent školy a případně ještě pracoviště závěrečné práce.[11] Obrázek 12 Webová stránka Masarykovy univerzity pro archivaci závěrečných prací Zdroj: Akademie múzických umění v Praze Akademie múzických v Praze umění (dále jen AMU) se skládá z Divadelní fakulty (DAMU), Filmové a televizní fakulty (FAMU) a Hudební fakulty (HAMU). AMU má svůj tzv. repozitář, který se nazývá DSpace, funguje od roku 2008 a umožňuje uživatelům ukládat a sdílet digitalizované texty a jiné objekty, které jsou děleny do komunit odpovídajících organizační struktuře školy a kolekcí odpovídajících typům ukládaných prací. Z komunit si můžeme vybrat, jakou chceme fakultu, jestli DAMU, FAMU nebo HAMU, případně netříděno. Další dělení je pak podle jednotlivých kateder fakult a po zadání nějakého výrazu např. bakalářské práce se nám zobrazí jména odpovídajících kolekcí, jako je v tomto případě pojem bakalářské práce a diplomové práce.[1] 35

36 Obrázek 13 Webová stránka AMU pro výběr elektronických dokumentů včetně absolventských prací Zhodnocení Podle mého mini průzkumu bych si dovolila tvrdit, že jako nejlepší systém nebo způsob, který řeší zadávání a archivaci absolventských prací se mi jeví systém Thesis Masarykovy univerzity v Brně. Tento systém je zkoušen již řadu let a byl vyvinut Fakultou informatiky MU. Je nasazován jako informační systém i do jiných vysokých škol. Na druhé místo bych umístila systém BADIS, který používá Česká zemědělská univerzita. Systém je přehledný, dobře se v něm vyhledávají a řadí záznamy. O třetí a čtvrté místo bych podělila systémy DSpace AMU a ISIS VŠE. Oba systémy vznikly nedávno a nejsou s nimi ještě takové zkušenosti. I když v konečné fázi bych upřednostnila systém ISIS, který má sice zatím nastavený režim jen pro čtení, ale určitě se v něm člověk lépe orientuje z pohledu bakalářských či jiných závěrečných prací. Je zde možné zjištění i metadat o studentovi a jeho práci. V systému DSpace se mohou nacházet i jiné dokumenty než závěrečné práce, a proto je práce se systémem pro běžného návštěvníka složitější. Všechny systémy velkého rozsahu jsou finančně velmi náročné a spousta menších škol na tyto systémy nedosáhne. 36

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Databázové systémy 1

Databázové systémy 1 Databázové systémy 1 Obsah 1 Relační databáze, databázový server, tabulka...3 2 Jazyk SQL a jeho vývoj. Příkazy DDL, DML, DCL...5 3 Datové typy SQL a Oracle...6 4 Příkaz Select základní syntaxe, projekce,

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Evidence návštěv na pracovišti

Evidence návštěv na pracovišti Evidence návštěv na pracovišti Accounting of visitors on working place Mgr. Marcela Tučková Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Obsahem diplomové práce je tvorba databázové aplikace v prostředí Microsoft Access

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 4 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Bakalářská práce. NoSQL databáze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Bakalářská práce. NoSQL databáze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce NoSQL databáze Vypracoval: Tomáš Panyko, DiS. Vedoucí práce: RNDr. Hana Havelková České Budějovice 2013

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

ZAKÁZKOVÝ FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZAKÁZKOVÝ FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM J VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Zadání. Slovníček pojmů

Zadání. Slovníček pojmů Otázka 17 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Datové modely... Chyba! Záložka není definována. Konceptuální datový model... 3 Databázové modely... 6 Fyzický pohled na data... 8 Relační datový model...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Návrh internetových webových aplikací

Návrh internetových webových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Návrh internetových webových aplikací Bakalářská práce Autor: Tomáš Lang Bankovnictví, Informační technologie Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku disertační práce Autor: Školitel: Ing. Jan Tyrychtr doc. Ing.

Více