Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 15. května 2009 Podpis

4 Obsah Úvod Definice, rozdělení a terminologie databázových systémů Definice databáze Integrita dat Transakční zpracování Rozdělení dle modelu uložení dat Hierarchický databázový model Síťový databázový model Objektový databázový model Relační databázový model Relační databáze Software pro správu relačních databází Dělení systémů řízení báze dat Základní pojmy v relačních databázích Anatomie relační databáze Datové typy Číselné typy Řetězcové typy Typy pro datum a čas Skriptovací jazyky pro tvorbu dynamických stránek Kompilované jazyky Skriptovací jazyky CGI (Common Gateway Interface) ASP (Active Server Pages) NET (DotNet) Perl (Practical Extraction and Report Language) PHP (Personal Home Page) Struktura skriptovacího jazyka PHP Historie PHP Základy PHP: Současný stav zadávání prací na ostatních vysokých školách Praktická část Struktura navrhované databáze Databázová aplikace pro Absolventské práce Formuláře Formulář pro výběr témat Varianta bez přihlášení Varianta s přihlášením...48 Závěr...51 Seznam použitých zdrojů

5 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na propojení systému řízení báze dat MySQL a skriptovacího jazyka PHP. Toto propojení je realizováno na ukázkovém projektu, který je zaměřen na návrh a zhotovení databázové aplikace pro archivaci absolventských prací a zpracování formulářů pro vkládání nových absolventských témat včetně jejich výběru. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a definice týkající se databází a skriptovacích jazyků, a to především se zaměřením na relační databáze a PHP. V další části bakalářské práce se objevuje přehled systémů pro zadávání a archivaci absolventských prací na vybraných vysokých školách. V kapitole s praktickou částí je popsán samotný postup návrhu a zpracování databáze včetně ukázek příslušných formulářů. This bachelor work is focused on connection of database management system MySQL and scripting language PHP. This connection is based on exemplary project, which is focused on database design and building of database application for document filling and retrieval archiving. The theoretical part writes about basic terms and definition concerning on scripting languages, mainly directed to relation database and PHP. Following part of the work is showing systems overview of chosen universities how is an archiving and option realized. The practical part writes about procedure of database design and building of database application including particular forms. 5

6 Úvod V současné době existují školy, které si zaplatily za celý informační systém, jehož jedním z modulů je zadávání, evidence a prezentace absolventských prací. Tyto informační systémy stojí nemalé peníze a málokterá vysoká škola si je může dovolit. Některé vysoké školy, které nedosáhnou na tak rozsáhlé a složité informační systémy, řeší archivaci, výběr a prezentaci absolventských prací papírovou formou, případně nějakou desktopovou databází. Jiné vysoké školy řeší tuto problematiku vývojem vlastního řešení, což je i základní gró této práce, která navrhuje způsob zadávání a archivaci absolventských prací pro školy menších rozměrů. Cílem bakalářské práce je navržení databázové aplikace z oblasti absolventských prací pro archivaci témat a možný výběr nově navrhovaných témat. Tato aplikace bude prováděna za pomocí systému řízení báze dat MySQL. Součástí bakalářské práce je také navržení a zhotovení formulářů, které umožní studentovi výběr z témat a profesorům ulehčí cestu pro jejich zadávání. 6

7 1. Definice, rozdělení a terminologie databázových systémů Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací pro školy menších rozměrů. Dříve ale, než se budeme věnovat vlastnímu popisu praktické části, uvedeme si základní definice a dělení databází. Dále se kapitola věnuje pouze relačním databázím, protože jsou dnes nejvíce používané a jedná se o hlavní část praktické části. Trendem dnešních technologií je přechod na relačněorientované databáze, kterým se však text práce věnuje jen okrajově, protože je praktická část realizovaná systémem řízení báze dat MySQL, jehož verze neposkytují možnost objektového přístupu.[9, 28] 1.1. Definice databáze Databáze je uspořádaná kolekce dat používaná k modelování nějakého typu organizace nebo organizačního procesu. Nezáleží na tom, zda ke sběru a ukládání dat používáme papír nebo počítačový program, pokud sbíráme a ukládáme data nějakým organizovaným způsobem za určitým účelem, pak máme databázi. Databáze jako určité úložiště, pro ukládání dat, je využívána z několika důvodů: - databáze poskytuje rychlejší přístup k datům než soubory - databáze umožňuje přímý přístup k datům - databáze má zabudovaný mechanismus pro paralelní přístup k datům - databáze má zabudovaný systém uživatelských práv - databáze umožňuje pomocí dotazů snadno extrahovat množiny dat, která vyhovují zadaným kritériím.[8, 10] Data Data jsou uložené statické hodnoty, které lze získat měřením nebo pozorováním. Data zobrazují určitou skutečnost. Definice slova data podle Všeobecné encyklopedie Diderot: Data, údaje, skutečnosti jsou vhodným způsobem vyjádřená (zakódovaná) zpráva, která je srozumitelná příjemci (člověk, počítač) a přizpůsobená k dalšímu zpracování. Bezprostředně odrážejí zkoumanou skutečnost a představují nejnižší prvek informačního systému primární data. Procházejí dalším zpracováním sekundární data, např. počítači, a po následné analýze se stávají podkladem formulace empirických tvrzení (faktů). 7

8 Data se uchovávají na nosičích dat, zpracovávají se různými typy prostředků výpočetní techniky. Mohou sloužit jako vstupní údaje nutné k řízení procesů v různých typech systémů. [31, s.477] Informace Informace smysluplně interpretují data, popisují jejich vztahy a tím snižují uživatelskou nevědomost o nějaké skutečnosti. Definice slova informace podle Všeobecné encyklopedie Diderot: Informace, sdělení, zpráva je obsah procesu lidské komunikace, odevzdávání a přijímání oznámení, jejich přenos osobním kontaktem, zvukem, signálem a prostředky masové komunikace. Informace je jazykový projev vybudovaný na principu informačního slohového postupu, ve kterém se co nejobjektivněji, věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta. Nejmenší informační jednotkou je Bit. [31, s.273] Integrita dat Při návrhu databáze potřebujeme zajistit platnost, konzistentnost a přesnost dat, která do databáze vkládáme a k tomu nám pomáhá integrita dat neboli integritní omezení. Je to jeden z nejdůležitějších aspektů procesu logického návrhu databáze. Pomáhá nám to vyvarovat se chybám, které jsou těžko odstranitelné a špatně dohledatelné. Typy integrit: 1. Doménová integrita - můžeme označit také jako integrita na úrovni pole, - zajišťuje nám platnost hodnot v jednotlivých polích (jinak řečeno, že je struktura pole spolehlivá). 2. Entitní integrita - možné označit také jako integrita na úrovni tabulky, - zajišťuje vyvarování se duplicitních záznamů a zajišťuje jedinečnost pole, které identifikuje každý záznam v tabulce (toto pole nikdy neobsahuje hodnotu NULL). 3. Referenční integrita - možno označit také jako integrita na úrovni vztahů, - zajišťuje spolehlivost vztahu mezi dvěma tabulkami (záznamy v obou tabulkách jsou synchronizovány a v případě změn dat v jedné tabulce, jsou v druhé tabulce provedeny změny stejným způsobem). 8

9 Transakční zpracování Transakci, v systému řízení báze dat, můžeme chápat jako jistou posloupnost operací či specifikaci operací (čtení, změna, zápis, mazání), které se provádějí nad konkrétní množinou dat. Tuto posloupnost operací bereme jako celek, po jehož provedení by se databáze měla vrátit do konzistentního stavu. Transakce lze rozdělit na dvě množiny: 1. transakce, které pracují s daty v tabulkách (čtení, změna, zápis, mazání) 2. transakce, které mění strukturu databáze (úprava, mazání, přidávání celých tabulek) Transakční zpracování můžeme definovat pomocí čtyř základních pojmů, které zkráceně nazýváme ACID: A (Atomicity) - transakce musí buď proběhnout celá nebo vůbec ne. C (Consitence) - transakce transformuje databázi z konzistentního stavu do jiného konzistentního stavu. I (Independence) - dílčí efekty jedné transakce nejsou viditelné jiným transakcím. D (Durability) - efekty úspěšně ukončené (potvrzené) transakce jsou trvale uloženy.[8, 9, 28] 1.2. Rozdělení dle modelu uložení dat Hierarchický databázový model Nejstarším modelem je hierarchický databázový model, jenž se podobá převrácenému stromu. Vztahy mezi soubory jsou ve stylu rodič-potomek, přičemž každý rodič může mít vztah k více potomkům, ale jednotliví potomci mohou mít vztah jen k jednomu rodiči. Obvykle zde existuje nějaký kořenový adresář neboli adresář nejvyšší úrovně, jenž obsahuje různé další adresáře a soubory. Každý podadresář pak obsahuje další soubory a adresáře a vše takto pokračuje dále. Jednotlivé soubory nebo adresáře se mohou nacházet vždy jen v jednom jiném adresáři mají pouze jednoho rodiče. 9

10 Na obrázku je A1 kořenovým adresářem a jeho děti jsou B1 a B2. B1 je rodič C1, C2, C3, který má zase své děti. Obrázek 1 Hierarchický databázový model Tento model zachycuje dobře vztah 1:N (jeden k více) kdy má jeden rodič mnoho potomků. Problém nastává, když chceme vyjádřit vztah M:N (více k více). Tento systém není flexibilní, protože přidání nových vztahů může mít za následek rozsáhlé změny existující struktury, což je náročné na opravu všech již existujících aplikací. Vývoj aplikací je složitý také pro programátory, kteří musí dobře znát strukturu dat, aby mohli modelem procházet a přistupovat k požadovaným datům. V hierarchickém modelu musíme znát celý řetězec mezi oběma prvky. Pokud chceme vytvořit např. vztah A1 a D4, musíme projít cestu od A1 přes B1, C3 až se dostaneme k D4.[6] Síťový databázový model Cílem síťového databázového modelu je vyřešit některé z potíží hierarchického databázového modelu a to hlavně nedostatek flexibility. V síťovém modelu už potomek nemusí mít pouze jednoho rodiče, ale každý potomek může mít více rodičů. Pomáhá tak modelovat složitější vztahy více k více. A1 má dva členy B1 a B2. B1 je vlastníkem C1, C2, C3 a C4. V tomto modelu má však C4 dva vlastníky B1 a B2. Obrázek 2 Síťový databázový model 10

11 Tento model je problémový tím, že se obtížněji implementuje a spravuje a třebaže je pružnější než hierarchický model, stále má potíže s flexibilitou. Ne všechny vztahy lze naplnit přiřazením dalšího vlastníka a programátoři musejí nadále dobře rozumět struktuře dat, aby mohl být tento model výkonný.[6] Objektový databázový model Základem objektově orientované databáze je objekt. Každý objekt má své atributy nebo vlastnosti a metody, které nějakým způsobem manipulují s hodnotami vlastností. Jednotlivé záznamy jsou instance objektu s konkrétními hodnotami - v relační databázi jeden záznam odpovídá jednomu řádku. Hlavní výhoda objektových databázových modelů spočívá v tom, že umožňují uchovávání širokého spektra dat od znakových, přes obrazová a zvuková data až po video. Lze zde využít všech výhod dědičnosti (a to i mnohonásobné), zapouzdřenosti a polymorfismu. Díky tomu objektově orientované databáze výrazně rozšiřují možnosti tvorby databázových aplikací. V objektových databázích je tvorba celé struktury objektů mnohem složitější než u relačních databází. Avšak není potřeba složitě přemýšlet nad tvorbou tabulek pomocí norem a dalších pravidel k tomu určených. Objekty se ukládají včetně svých vlastností a místo řádků se ukládají samotné instance objektů. Odměnou u objektově orientovaných databází je jednodušší tvorba dotazů, kdy jsou dotazy mnohem snadněji pochopitelné.[26, 28] Relační databázový model Relační databázový model je založený na predikátové logice prvního řádu a teorii množin odkud je odvozen název relace. Tento model se stal jedním z nejpoužívanějších modelů v oblasti správy dat. Výhodami jsou nezávislost dat na programech a neprocedurální manipulace s daty. U relačních databází je možnost zpětné kompatibility těchto systémů s velkým množstvím dříve napsaných programů. Nevýhodou je v relačních databázových systémech, že je nutné ukládat pouze jednoduchá data ve formě tabulek s pevnou délkou.[28] 1.3. Relační databáze Zakladatelem relačního modelu se stal roku 1969 dr. Edgar F. Codd, který pracoval na konci 60. let jako výzkumný pracovník u IBM. Dr. Codd vystavěl svůj model na dvou matematických odvětvích teorii množin a logických predikátech prvního řádu. Dr. Codd 11

12 představil roku 1970 svůj nový relační model, v překladu s názvem Relační model dat pro velké sdílené databanky, kde nadefinoval několik podmínek, kdy je možné danou databázi považovat za relační a tyto podmínky rozdělil do dvou skupin. Jedná se o tzv. podmínky minimální relačnosti tato skupina zahrnuje podmínku uložení veškerých dat v databázi do tabulky (relace) a také to, že není potřeba seznámit uživatele s fyzickým principem uložení dat. Na druhé straně podmínkou úplné relačnosti je např. podpora neznámých hodnot (NULL), nebo přístup k datům na základě určení schématu, názvu tabulky, sloupce a primárního klíče. Patří sem také podpora množinových operací nad celými tabulkami či fyzická a logická datová nezávislost, o které se zmiňuji níže v odstavci o normalizaci. V relačním modelu jde o to, že si můžeme vzít např. množinu jmen, množinu příjmení, množinu ů a z nich vytvořit kartézský součin reprezentující možné vazby mezi jednotlivými množinami. Za relaci pak považujeme podmnožinu tohoto kartézského součinu odpovídajícího skutečnosti, případně kartézský součin celý (formálně je totiž relací libovolná podmnožina tohoto kartézského součinu). Principem kartézského součinu je spojení prvků různých množin stylem každý s každým. Výsledkem jsou pak uspořádané n-tice, kdy na pořadí prvků v těchto n-ticích nezáleží. Relaci si lze také představit jako matici s m řádky a n sloupci, kde každému prvku relace odpovídá jeden řádek (záznam).[9, 13] Doména Doménou v databázi může být například jméno nebo věk. Doménou je myšlena množina hodnot stejného datového typu čísla, řetězce znaků nebo datum atp. Atribut Název domény pro použití v relaci, je definován nad doménou hodnot typu číslo, resp. řetězec znaků. Pro označení atributu používáme spíše pojem sloupec tabulky. V relačních systémech řízení báze dat jsou k dispozici operace jako např. projekce, restrikce a spojení. Projekce - výběr sloupců z tabulky A do tabulky B, kdy jsou vybrané sloupce dané jmenným seznamem. Restrikce - vybíráme řádky z tabulky A do tabulky B na základě definovaných podmínek. 12

13 Spojení tabulek - neboli kartézský součin.[28] Kartézský součin Prvky tabulek jsou řádky a výsledek je tabulka obsahující všechny sloupce z obou spojovaných tabulek. Výsledná tabulka pak má počet řádků jedné tabulky krát počet řádků druhé tabulky. Díky kartézskému součinu máme spoustu výsledků, které nepotřebujeme, proto je běžná kombinace kartézského součinu s restrikcí. - máme například množinu M, která má prvky ABC - dále máme množinu N, která obsahuje prvky X,Y Při kartézském součinu se všechny prvky z množiny M vynásobí s každým prvkem z množiny N a vznikne nám z toho množina, kdy M x N = {[A,X], [A,Y], [B,X], [B,Y], [C,X], [C,Y]} M N M x N A B C X Y A A B B C C X Y X Y X Y Relační databáze jsou vyznačeny především tím, že jsou relativně jednoduché, snadno pochopitelné a tím dost rozšířené. Samotná databáze je pak tvořena souborem různých tabulek, které jsou mezi sebou provázány, mají svůj tzv. primární klíč, cizí klíče a funkční závislost, což je vysvětleno dále v textu. Relace jsou vybaveny pomocnou strukturou, kterou nazýváme schéma relace a obsahuje jména relací, jména atributů a jména domén.[28] Popis tabulky OSOBY z databáze Absolventské práce Na obrázku tabulky Osoby z databáze Absolventské práce máme atributy: ID_Osoba, Titul1 (titul uváděný před jménem, Jmeno, Prijmeni, Titul2 (titul uváděný za jménem), a ID_Firma. Pomocí jednotlivých řádků je pak zobrazena n-tice relace. Jednotlivé sloupce mají 13

14 nějaké hodnoty, např. u sloupce Prijmeni jsou hodnotami Viochna, Klimánek, Kučerová, Fischer. Jednotlivé popisky, které tvoří názvy atributů relace označujeme jako záhlaví. Obrázek 3 Ukázka tabulky Osoby z databáze Absolventské práce Základem každé relační databáze je tabulka neboli relace, která je součástí teorie množin. Normalizace Normalizace je nutná proto, abychom dobře navrhli naší databázi. Pomocí normalizace eliminujeme redundanci v datech, navrhujeme co nejvěrnější obraz reality, omezujeme normalizační anomálie (nesprávná aktualizace). Při normalizaci se vlastně jedná o kontrolu navržených tabulek, zda vyhovují jednotlivým stupňům normalizace, případně se pak ještě tabulky upravují nebo dále dělí. Normální formy se zabývají většinou prvními třemi stupni, kdy jednotlivé stupně rozšiřují stupeň předchozí, ale celkem je stupňů 5. Čím vyšší normální forma, tím lépe by se nám mělo s daty pracovat. Normální formy 1. Normální forma (1NF) - záznam neobsahuje opakující se položky, tzn. Všechny atributy (sloupce) jsou atomické dále nedělitelné. 2. Normální forma (2NF) - tabulka splňuje 2NF, pokud splňuje 1NF a všechny neklíčové atributy závisí na primárním klíči, - pokud je primární klíč jednoduchý a ne složený, potom je 2NF splněna. 3. Normální forma (3NF) - třetí normální forma je splněna, pokud je tabulka v 2NF a neexistují žádné závislosti mezi neklíčovými atributy (řeší tzv. tranzitivní závislost). 4. Normální forma (4NF) - je splněna, pokud je splněna 3NF, a pokud atributy složeného primárního klíče jsou na sobě nezávislé a popisuje pouze příčinnou souvislost (jeden fakt). 14

15 5. Normální forma (5NF) - pokud je ve 4NF a není možné do ní přidat nový sloupec (skupinu sloupců) tak, aby se vlivem skrytých závislostí rozpadla na několik dílčích tabulek. tzv. Boyce-Coddova normální forma (BCNF) - tato norma odstraňuje opakování informace a všechny netriviální funkční závislosti jsou dány závislostí na kandidátních klíčích, - ne každá dekompozice do BCNF zachovává závislosti, proto potom stačí 3NF.[9, 15] Software pro správu relačních databází Systém řízení báze dat (zkráceně SŘBD) je softwarové vybavení tvořící rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty, která zajišťují práci s databází. Pokud jsou SŘBD a vlastní datové soubory odděleny, pak mohou být data spravována různými systémy řízení báze dat. Při změně struktury dat nemusíme měnit program, a při změně programu nemusíme měnit datovou strukturu. S tím souvisí i to, že databáze nemusí být spravovány centrálně, ale i distribuovaně. Zároveň také může být pevně spojen s daty např. na CD. K datům není možné přistupovat přímo, ale prostřednictvím databázového systému, který sám řídí přístup uživatelů k datům. SŘBD pro vstup používají uživatelské obrazovky, které mají podobu formuláře a pro výstup dat výstupní sestavy neboli reporty, což způsobuje snadnou úpravu dat v bázi. Pro postup práce s daty podporují hlavně tyto funkce: - vytvoření báze dat (CREATE) - vkládání dat (INSERT) - aktualizace dat (UPDATE) - rušení dat (DELETE) - výběr z báze dat (SELECT) Další datové struktury (jako např. tabulky, pole, záznamy, klíče apod.) jsou uvedeny dále v kapitole 2. Základní pojmy relačních bází. Paradigma databázové technologie Paradigma databázové technologie způsobuje oddělení datových struktur od programů. Zajišťuje samostatnost a nezávislost programů a dat. 15

16 Paradigma není splněno, pokud změna struktury dat vyvolá nutnost změnit celý program. Paradigma je splněno, pokud nemusíme měnit program, protože nekomunikujeme přímo s daty.[8, 9, 28] Dělení systémů řízení báze dat Součástí databází jsou i softwarové prostředky, které umožňují přístup k uloženým datům a manipulaci s nimi. Takovýto systém se nazývá Systém řízení báze dat (zkráceně SŘBD). Pojem databáze tedy můžeme vnímat jako uložená data a software. Dotazovací jazyky pro komunikaci s databázovým systémem: DDL (Data Definition Language) - definice dat a jejich vazba - příklady příkazů: CREATE, ALTER, DROP atd. DML (Data Manipulation Language) - manipulace s daty - příklady příkazů: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE atd. DCL (Data Control Language) - zajištění ochrany dat - příklady příkazů: GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK atd. Databázový systém zahrnuje programové vybavení Systém řízení báze dat, Bázi dat a uživatele, kteří tuto databázi používají. Obrázek 4 Databázový systém 16

17 Databázové systémy můžeme dělit podle uživatelů na: - osobní (pro jednoho uživatele) - databáze pro pracovní týmy (5 100 uživatelů) - podnikové (více jak 100 uživatelů) dále jsou zde i internetové databázové systémy, ke kterým přistupuje více jak 1000 uživatelů. Můžeme je dělit také podle licenční politiky (ceny): - komerční (Oracle, MS SQL server ) - nekomerční (př. MySQL ) Dělit je můžeme také podle velikosti: - malé (Access, WinBase602 ) - velké (Oracle, SyBase, MS SQL server ) Příklady komerčních a nekomerčních Systémů řízení báze dat: Komerční SŘBD: Nekomerční SŘBD: - Oracle - msql - MS SQL Server - PostgreSQL - Sybase - MySQL - Informix - Progress Relačních databází je velmi mnoho, od různých firem. Každá nabízí určitá vylepšení, ale v základu dodržují standard dotazovacího jazyka SQL. Některé systémy jsou sice možná kvalitnější než MySQL, ale spousta z nich je vázáno na konkrétní platformu, případně nejsou cenově dostupné pro běžného uživatele.[9, 26] Pro svoji bakalářskou práci jsem si tedy zvolila volně dostupný MySQL. MySQL MySQL (My Structured Query Language) neboli systém pro řízení databází je volně šiřitelným víceplatformovým databázovým serverem, který byl vytvořen firmou TcX. MySQL je v současnosti dostupný pro operační systém Linux, systémy vycházející z Unixu, OS/2 i Microsoft Windows. 17

18 MySQL se stalo jedním z nejoblíbenějších systémů pro svou skladnost, rychlost a jednoduchý databázový systém. Oproti například robustnímu Oracle má různá omezení a to činí MySQL rychlejším. Do MySQL je možné vkládat jak text, tak obrázky atd., které lze třídit, řadit, filtrovat, jednoduše s nimi pracovat. S MySQL můžeme pracovat pomocí programovacích jazyků C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Visual Basic nebo.net, atd. Jednou z možností, jak jednoduše spravovat uložená data v databázi MySQL je využití opensourcové aplikace PhpMyAdmin. Možnosti, které nám pro správu databáze PhpMyAdmin dává jsou tvorba tabulek, vkládání nových záznamů do tabulek, editaci těchto záznamů, zálohování, mazání apod. Nejčastěji je MySQL skloňováno spolu se skriptovacím jazykem PHP, pomocí něhož uživatel vytváří uživatelské rozhraní pro přístup k uloženým datům, a který podporuje tvorbu dynamických webových stránek. Výhody MySQL - skladný, - výkonnější, umožňuje pojmout velké množství dat bez přílišné ztráty výkonu, - jednoduchý, - uchovávání obrázků, - šířen pro nekomerční účely zdarma (kromě platformy Windows), - je k dispozici pro mnoho platforem (snadný přechod mezi platformami), - při zakoupení licence možnost zásahu do zdrojových kódů. (Cvrček, 2001b) Nevýhody MySQL - MySQL postrádá správu transakcí (jde o možnost vkládání příkazů do balíčku bloku transakce), příkazy se uskuteční pouze pokud budou úspěšně provedeny všechny příkazy v bloku transakce[2, 15]. 18

19 2. Základní pojmy v relačních databázích 2.1. Anatomie relační databáze Podle relačního modelu jsou data v relační databázi uložena ve vztazích neboli relacích, které může uživatel chápat jako tabulky. Každý vztah je tvořen vektory souřadnic (záznamy) a atributy (poli). Díky tomu, že v tabulkách záznamy a pole nemají žádné své logické pořadí, existují data v relační databázi nezávisle na způsobu svého fyzického uložení v počítači. To ulehčuje práci uživatelům, kteří díky tomu mohou přebírat data jakéhokoliv záznamu, aniž by museli znát jeho přesné umístění. Subjektem, který tabulka reprezentuje může být objekt nebo událost. Pokud jde o objekt, potom tabulka reprezentuje něco hmatatelného např. osobu, místo nebo věc. Bez ohledu na typ má každý objekt charakteristiky, které lze uložit jako data, která je následně možné zpracovávat téměř nekonečným množstvím způsobů. Jedná-li se o událost, potom tabulka reprezentuje něco k čemu dochází v určitém okamžiku a má charakteristiky, jež si přejeme zaznamenat. Charakteristiky můžeme uložit jako data a ty pak zpracovávat stejně jako při práci s objektem. Příkladem takové události je například záznam kontroly u lékaře, laboratorní testy nebo soudní slyšení.[3, 9, 28] Tabulky Tabulky jsou základními strukturami v databázi, kdy každá tabulka vždy představuje jediný specifický subjekt. Uchovávání záznamů v tabulce není dle žádné logické posloupnosti. Logické řazení záznamů si vytváří následně sám uživatel podle vlastního klíče řazení, kdy se záznamy řadí nejčastěji v rámci sloupce sestupně nebo vzestupně. Každá tabulka obsahuje při nejmenším jedno pole označované jako primární klíč. Toto pole jednoznačně identifikuje jednotlivé záznamy. Pole Pole je nejmenší strukturou v databázi a představuje určitou charakteristiku subjektu dané tabulky, do níž patří. Pole jsou struktury, jež se skutečně používají k ukládání dat. Data v těchto polích lze pak přebírat a prezentovat jako informace v téměř libovolné představitelné konfiguraci. 19

20 Každé pole v dobře navržené databázi obsahuje jednu a pouze jednu hodnotu a jeho název identifikuje typ obsažené hodnoty. Záznamy Záznam je tvořen celou množinou polí v tabulce bez ohledu na to, zda všechna tato pole obsahují zadané hodnoty. Každý záznam je v rámci celé databáze identifikován jednoznačnou hodnotou v poli primárního klíče daného záznamu. Klíče Klíče jsou speciální pole, které mají své specifické role. Tabulka může obsahovat celou řadu klíčů, ale dvěma hlavními jsou primární a cizí klíč. o Primární klíč Primární klíč je nějaké pole nebo skupina polí, která jednoznačně identifikují každý záznam v tabulce. Primární klíč může být tvořen i dvěma či více poli potom mluvíme o složeném neboli kompozitním primárním klíči. Tento klíč je velmi důležitý ze dvou důvodů. Jeho hodnota identifikuje specifický záznam v rámci celé databáze a jeho pole identifikuje danou tabulku v rámci celé databáze. Rovněž také zajišťují integritu na úrovni tabulky a pomáhají při vytváření vztahů s jinými tabulkami. Tabulka může obsahovat buď jednoduchý primární klíč nebo složený primární klíč, ale v každém případě by měla nějaký primární klíč obsahovat. o Cizí klíč Cizí klíče se používají pro vytváření vztahů dvojice tabulek, které spolu souvisí. Vezmeme kopii primárního klíče z první tabulky a vložíme ji do druhé tabulky, kde se stane cizím klíčem. 1 Cizí klíče pomáhají zajistit integritu na úrovni vztahů. Což znamená, že záznamy v obou tabulkách budou vždy řádně souviset, neboť hodnoty cizího klíče musejí vycházet z hodnot primárního klíče, na který se odkazují. Pomáhají také odstranit tzv. opuštěné záznamy záznam, kdy například k záznamům objednávek není přiřazen klient[9, 28]. 1 Termín cizí klíč je odvozen ze skutečnosti, že druhá tabulka již má svůj vlastní primární klíč a že primární klíč, který do této tabulky přidáme bude pro druhou tabulku cizím. 20

21 Obrázek 5 Příklad vytvoření složeného primárního klíče pomocí cizích klíčů. Na obrázku můžeme vidět, jak se z dvou primárních klíčů tabulek Studijniobdobi a Temata stanou klíče cizí, které ale zároveň tvoří složený primární klíč spojovací tabulky Odbodi_temata. Pohledy Pohled je virtuální tabulka složená z polí jedné nebo více tabulek v databázi. Tabulky, které vytváří daný pohled, se označují za bázové neboli základní tabulky. Za virtuální se označují proto, protože data, která tvoří pohled nejsou ukládána, ukládají se pouze informace o pohledu. Pohledy nám poskytují vynikající flexibilitu pro práci s daty, protože nám umožňují dívat se na informace v databázi z mnoha různých perspektiv. Pro pohledy můžeme v relačních databázích používat také označení dotaz. Vztahy Je-li možné záznamy v jedné tabulce nějakým způsobem vztáhnout na záznamy v druhé tabulce, pak se říká, že mezi danými tabulkami existuje vztah. Způsob ustanovení tohoto vztahu závisí na jeho typu. Mezi záznamy dvojice tabulek existují tři typy vztahů jeden k jednomu, jeden k více, více k více. o Jeden k jednomu (1:1) Jde o vztah, kdy jediný záznam v první tabulce souvisí jen s jedním záznamem v druhé tabulce a jediný záznam v druhé tabulce souvisí pouze s jedním záznamem v první tabulce. V tomto typu vztahu se jedna z tabulek označuje za primární a druhá za sekundární tabulku. Volba tabulky, která bude v tomto typu vztahu hrát primární roli, je naprosto libovolná. Tento vztah není tak obvyklý.[9, 28] 21

22 o Jeden k více (1:N) Pokud jde o vztah jeden k více, pak jeden záznam v první tabulce může mít souvislost s mnoha záznamy v druhé tabulce, ale jeden záznam v druhé tabulce může mít souvislost pouze s jedním záznamem v první tabulce. Tento vztah se vytvoří přenesením primárního klíče tabulky na straně jeden a jeho vložením do tabulky na straně více, kde se stává cizím klíčem. o Více k více (M:N) Jakmile může být jeden záznam v první tabulce vztažen k více záznamům v druhé tabulce a jeden záznam v druhé tabulce může být vztažen k více záznamům v první tabulce, hovoříme o vztahu více k více. Pro správné vytvoření tohoto vztahu musíme použít strukturu označovanou jako spojovací tabulka. Taková tabulka nabízí jednoduchý způsob přiřazení záznamů z jedné tabulky k záznamům v druhé tabulce, přičemž zároveň pomůže zajistit bezproblémovost přidávání, odstraňování a změnu souvisejících dat. Spojovací tabulku nadefinujeme tak, že vezmeme kopii primárních klíčů obou tabulek daného vztahu a použijeme je k vytvoření struktury nové tabulky. Tato pole pak mají dvě odlišné role společně tvoří složený primární klíč spojovací tabulky a samostatně slouží jako cizí klíč. [9, 28] Obrázek 6 Příklad tabulek z databáze Absolventské práce Na obrázku vidíme tabulku Osoby a tabulku Firmy. Mezi nimi je vyznačená relace, která tyto dvě tabulky propojuje pomocí primárních klíčů. V tabulce Osoby je primárním klíčem ID_Osoba, která má datový typ integer neboli celočíselný typ. 22

23 2.2. Datové typy Pomocí datových typů určujeme, jaký typ dat se může do příslušného atributu uložit. Máme tři základní typy: o číselné typy o řetězcové typy (textové typy) o typy pro datum a čas Číselné typy Datových typů pro čísla máme několik, můžeme pracovat jak s celými čísly, tak s čísly desetinnými. TINYINT - použijeme při velmi malých celých číslech SMALLINT - malá celá čísla MEDIUMINT - středně velká celá čísla INTEGER - běžně velká celá čísla BIGINT - velká celá čísla FLOAT - malá desetinná čísla s pohyblivou desetinnou čárkou Double - velká desetinná čísla s pohyblivou desetinnou čárkou Decima - velká čísla v pohyblivé řádové čárce ukládané jako řetězec [4, 29] Obrázek 7 Tabulka s přehledem číselných datových typů Zdroj: 23

24 Řetězcové typy Řetězcové typy slouží hlavně k ukládání textu, ale poradí si s jakýmikoli daty, což znamená, že do nich můžeme jako znaky ukládat i čísla. Datové typy pro tvorbu řetězců mají svojí pevnou délku, a některé dokáží i rozlišovat velikost písmen. CHAR - řetězec pevně dané délky dlouhý 0 až M (M musí být celé číslo v rozmezí od 0 do 255). Není-li M uvedeno, je výchozí hodnota nastavena na 1. Pokud je řetězec ukládaný do databáze delší než M, tak se zkrátí na délku M a zbytek se ztratí. Je-li naopak ukládaný řetězec kratší než M, doplní se mezerami na délku M, ta je však při načítání dat z databáze ignorována, takže nemusíte mít obavy z mezer navíc. VARCHAR - řetězec pevně dané délky dlouhý 0 až M (M musí být celé číslo v rozmezí od 0 do 255). Pokud je řetězec ukládaný do databáze delší než M, tak se zkrátí na délku M a zbytek se ztratí. Je-li naopak ukládaný řetězec kratší než M, koncové mezery se při ukládání odstraní. TINYBLOB - malá hodnota BLOB BLOB - normální hodnota BLOB MEDIUMBLOB - středně velká hodnota BLOB LONGBLOB - velká hodnota BLOB TINYTEXT - malá hodnota TEXT TEXT - normální hodnota TEXT MEDIUMTEXT - středně velká hodnota TEXT LONGTEXT - velká hodnota TEXT ENUM ('hodnota1', 'hodnota2', ) - výčet hodnot; hodnoty ze sloupce mohou mít přiřazeny právě jednu hodnotu ze seznamu hodnot SET ('hodnota1', 'hodnota2', ) - množina; hodnotám ze sloupců lze přiřadit nula nebo více členů ze seznamu hodnot [4, 29] 24

25 Obrázek 8 Tabulka s přehledem textových datových typů Zdroj: Typy pro datum a čas Některé datové typy spojují datum a čas dohromady, v jiných datových typech je datum a čas zvlášť. Existuje také speciální časové značky pro zobrazování aktuálního času. Samozřejmě je zde i datový typ, který zaznamenává pouze roky. DATE - datum ve formátu 'CCYY-MM-DD' TIME - čas ve formátu 'hh:mm:ss'; pro záporné hodnoty '-hh:mm:ss'; reprezentuje uplynulý čas, nebo se dá chápat jako čas dne DATETIME - datum a čas ve formátu 'CCYY-MM-DD hh:mm:ss' TIMESTAMP - časová značka ve formátu 'CCYY-MM-DD hh:mm:ss' (obsahuje datum i čas). Vložíte-li do sloupce, kde je nastaven TIMESTAMP, NULL, do databáze se uloží aktuální datum a čas ve formátu popsaném výše. Upravujeteli jakýkoli sloupec v řádku, kde je nastaven také TIMESTAMP, upraví se i sloupec TIMESTAMP, a to na aktuální datum a čas, kdy byla změna provedena YEAR (M) - hodnota roku. Je-li uvedeno M, musí být pro formáty YY nebo CCYY hodnoty 2 respektive 4. Není-li M uvedeno, výchozí hodnota je 4.[4, 7, 29] 25

26 Obrázek 9 Tabulka s přehledem datových typů pro datum a čas 26

27 3. Skriptovací jazyky pro tvorbu dynamických stránek V praktické části bakalářské práce narazíme na skriptovací jazyk PHP, díky kterému lze vytvořit dynamické webové stránky, umožňující komunikaci s databází. Skriptovací jazyk PHP je nejčastěji spojován se systémem řízení báze dat MySQL. PHP není však jediným skriptovacím jazykem, který umožňuje zjednodušení komunikace s databází. Jsou zde také skriptovací jazyky jako asp,.net, cgi, perl atd., a proto si je v následujících odstavcích trochu přiblížíme Kompilované jazyky Pokud máme zdrojový kód napsaný pomocí programovacího jazyka C, C++ nebo Pascal, pak ho pro uživatele musíme přeložit (zkompilovat) do spustitelného tvaru. Distribuujeme tedy výsledný spustitelný kód většinou s příponou *.EXE. Bude-li si uživatel přát v programu cokoliv změnit, použijeme zálohované zdrojové kódy programu, do kterých dopíšeme příslušné úpravy a výsledný kód opět přeložíme do spustitelného tvaru. Tento druh programovacích jazyků, kdy se k uživateli dostává spustitelná podoba programu, nazýváme kompilované. Výhody: - uživatelé nemusí mít překladač zdrojového kódu, o přeložení se postará sám vývojář Nevýhody: - soubory aplikace jsou objemnější (musí být zajištěna kompatibilita a přenositelnost na jiné platformy i hardware).[24, s.19] 3.2. Skriptovací jazyky Budeme-li chtít uživateli zpřístupnit program zapsaný v PHP bude se také jednat o zápis ve zdrojovém tvaru, který musí být zpracován kompilátorem (překladačem) příslušného programovacího jazyka. V tomto případě je program uchováván přímo ve tvaru zdrojového kódu a teprve až po vyžádání skriptu dojde ke spuštění PHP modulu, který příslušný zdrojový kód skriptu projde a zpracuje. Vyvoláme-li stejný skript několikrát po sobě, vždy bude zdrojový kód skriptu znovu zpracováván. Těmto programovacím jazykům říkáme skriptovací. Výhody: - malé na přenos - snadná přenositelnost a kompatibilita 27

28 Nevýhody: - uživatel musí mít u sebe nainstalovaný překladač zdrojového kódu - vždy před spuštěním aplikace se musí zdrojový kód přeložit znovu (pomalejší náběh aplikace).[24] 3.3. CGI (Common Gateway Interface) Jedná se o protokol, který propojuje externí aplikace s webovým serverem. Umožňuje spouštět libovolné programy a předávat jim parametry. CGI má problémy se zabezpečením aplikací, což je jeho hlavní nevýhoda. Například je také nutné psát aplikace v některých programovacích jazycích. Pokud je CGI vyvoláno programem, spouští se vždy znovu samotná instance programu. Jestliže je tedy poslán požadavek mnoha uživateli, pak se mohou brzy vyčerpat zdroje serveru.[17] 3.4. ASP (Active Server Pages) Skriptovací jazyk ASP je velmi podobný jazyku PHP. ASP umožňuje rovněž snadno přistupovat k databázím, ukládat data a dynamicky generovat webové stránky. K tomu je však zapotřebí server, např. Microsoft ISS, pro méně rozsáhlé aplikace může být použito PWS (Personal Web Server). ASP je vyvíjeno Microsoftem, což vypovídá o tom, že na rozdíl od PHP se za servery pro ASP platí poplatky. Pokud si uživatel vyžádá stránku s příponou *.asp, je tato stránka nejdříve zpracovaná serverem, který vykoná příkazy v asp jazyce a následně uživateli vrátí vygenerovanou stránku. Uživatel má pak pocit čistého HTML kódu stránky, což je vhodné také jako ochrana před odcizením kódu. Základem ASP je skriptovací jazyk, který ovšem neexistuje. ASP může používat téměř jakýkoliv skriptovací jazyk. Nejčastějšími jsou VBScript (Visual Basic Script) a JScript (implementace JavaScriptu od Microsoftu). [15, 17] Tagy podle kterých je možné poznat programování v ASP jsou: <% = sem můžeme zadat nějaký text %> 3.5..NET (DotNet) Aplikace postavené na.net platformě budou mít stejné rysy a stejný model návrhu, aniž by záleželo na platformě, pro kterou je program určen..net je možné použít pro přenosová 28

29 zařízení Pocket PC, aplikace na desktopové použití, pro velmi výkonné serverové produkty a pro tvorbu webových stránek. Nejdůležitější součástí platformy.net je jádro nazvané.net framework. - jádro je runtimemovým prostředím pro běh aplikací aplikace pro něj napsané jsou s ním pevně spjaty, nelze je bez něj spustit, - poskytuje možnosti pro tvorbu ASP.NET stránek i webových služeb, - programátor nemusí vždy vyvíjet znovu celý zdrojový kód aplikace, ale u nejběžněji řešených úkolů může použít již některou z vytvořených knihoven, nebo použít již vytvořenou objektově orientovanou třídu (tyto knihovny nejčastěji řeší bezpečnost, komunikaci, práce s databázemi a datovými zdroji atd.). Výhodami je spousta vlastností, které nám zásadně sníží dobu návrhu i tvorby webových stránek.[21] 3.6. Perl (Practical Extraction and Report Language) Perl je univerzální a flexibilní skriptovací jazyk, který se snadno učí. Tento programovací jazyk se stal nástrojem pro tvorbu CGI skriptů. Perl dovoluje rychle psát jednoduché skripty více způsoby, což ale nebrání tvorbě i těch složitějších skriptů. Pro spuštění programu v Perlu je potřeba přítomnosti interpretru, který zdrojový kód přeloží. Perl kombinuje nejlepší vlastnosti různých nástrojů a jazyků původně unixového světa a jazyka C. Snadno zpracovává text, generuje zprávy nebo provádí systémové úlohy a s pomocí skriptů CGI umožňuje programovat internetové aplikace. Skripty můžeme psát na různých operačních systémech (např. Linux, Unix, Windows). Perl je skutečný programovací jazyk s ladícími nástroji, kompilátory, rozsáhlou sítí knihoven, dokumentací a podpůrnými prostředky.[7] Motto jazyka Perl vystihující jeho podstatu zní: "Existuje více způsobů, jak něčeho dosáhnout." ("There is more then one way to do it") 3.7. PHP (Personal Home Page) PHP je skriptovací jazyk, který pracuje na straně serveru. Umožňuje ukládání a změnu webových stránek. V době svého vzniku, roku 1996, znamenalo PHP Personál Home Page, po mnohých změnách se nyní PHP považuje za Hypertext Preprocesor. 29

30 PHP jazyk umí měnit, mazat a ukládat data, což se odehrává na webovém serveru, kde jsou uloženy zdrojové kódy webových stránek. Na rozdíl od JavaScriptu a HTML, PHP kód se nepřenáší k uživateli (výpočty nejsou prováděny v prohlížeči na straně uživatele, ale na straně serveru a uživateli je zaslán pouze výsledek). PHP je vhodný také pro spojení s databázemi, především je spojován s MySQL.[29] 3.8. Struktura skriptovacího jazyka PHP Historie PHP PHP neboli Hypertextový procesor Personal Home Page Tools je skriptovací jazyk, který podporuje tvorbu dynamických webových stránek. Původní myšlenkou PHP bylo vytvoření jednoduchého systému pro počítání přístupu na jednotlivé webové stránky. S tím přišel roku 1994 Rasmus Lerdorf. Pro tuto první verzi byl použit programovací jazyk PERL. Později však začala vznikat druhá verze, která byla psaná programovacím jazykem C, který méně zatěžoval server. Vzhledem k velkému zájmu autor zavádí elektronickou konferenci jako prostor pro výměnu zkušeností s PHP a autor tak rozšiřuje svoji dokumentaci tohoto projektu. K dalšímu vývoji se již připojují vývojáři Andi Gutmans a Zeev Suraski, kteří PHP přizpůsobují svým potřebám pro e-commerce. Následně je PHP otevřeno volnému vývoji, což znamená, že se na tomto procesu podílí desítky programátorů na celém světě. PHP je multiplatformní a snadno pochopitelný jazyk vychází z velmi rozšířeného jazyka C, podporuje různé standardy a databáze a je otevřený k volnému vývoji a je také často spojován se serverem Apache což je jeho sesterský projekt. PHP se využívá při vytváření podnikových informačních systémů, podporuje tvorbu internetových obchodů, diskusních fór, redakčních systémů, poštovních a databázových klientů na webu, ale hlavními cíly využití PHP jsou dynamické firemní nebo soukromé prezentace, počítadla, ankety apod.[24, 29, 33] Základy PHP: PHP tagy PHP kód používaný v XML (Extensible Markup Language) začíná a končí symboly: <?php?> Jako zkrácenou verzi můžeme používat tagy: <??> 30

31 Tato zkrácená verze se používá u SGML (Standard Generalized Markup Language). Tyto znaky říkají webovému serveru, kde začíná, a kde končí PHP kód. Vše, co je napsáno mezi těmito značkami bude interpretováno jako PHP. A všechno, co bude napsáno mimo tyto dvě značky bude bráno jako klasické HTML. Je zde možné použít také skriptovací styl, který je nejdelší a kamarádí se spolu s JavaScriptem nebo VBScriptem. <script language='php'> </script>.styl zápisu pro ASP (Active Server Pages) má značky: <% %> tyto značky je možné použít, pokud máme umožněnou konfiguraci nastavení pro ASP tagy nebo pokud chceme v ASP programovat. PHP sdělení Překladač PHP zjistí, co má dělat, podle obsahu, který je napsaný mezi otevíracím a uzavíracím tagem pro PHP. Například konstrukce echo zobrazí to, co má zapsané pomocí textu (stringové hodnoty) mezi apostrofy ( ). Sdělení, které chceme pomocí echa zobrazit je ukončeno středníkem. Bílá místa (Whitespace) Mezery a tabulátory můžeme používat v neomezeném množství. Pomáhá to zpřehlednit psaný kód a PHP překladač stejně jako HTML tyto bílé znaky ignoruje. Samotný skript se tak stává přehlednějším. Komentáře Komentáře v kódu způsobují, že se kód stává přehlednějším a čitelnějším pro lidi, kteří se snaží kódu porozumět. Je to dobré i pro nás, abychom věděli, co jednotlivé části kódu představují. PHP překladač bude ignorovat všechen text, který bude za značkami pro komentář umístěný. Pro jednořádkový komentář můžeme použít označení // (dvě lomítka) nebo # (znak number). Pro tyto znaky platí, že vše, co je za těmito symboly, je komentář do doby než skončí řádek nebo se objeví ukončovací tag PHP, podle toho, který znak se objeví dříve. Pro víceřádkový komentář použijeme otevírací tag /* (lomítko s hvězdičkou), a párově k němu */ (hvězdičku a lomítko), pro ukončení komentáře.[24, 33] 31

32 4. Současný stav zadávání prací na ostatních vysokých školách V této kapitole se věnuji menšímu průzkumu, jak to chodí se zadáváním a archivací na některých vysokých školách. Konkrétně jsem si vybrala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitu, Masarykovu univerzitu v Brně a Akademii múzických umění v Praze. Všechny vysoké školy, nejenom tyto čtyři, se musí řídit novelou z roku 2006 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., která stanovuje vysokým školám povinnost zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. Platí, že student při odevzdání práce souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. Metadata u vysokoškolských absolventských prací by měla splňovat doporučení pro národní standard metadat zpracovaný Odbornou komisí pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol v ČR. V současné době jsou některé vysoké školy, které archivaci prací provádí centrálně za celou univerzitu, u jiných škol je to v kompetenci jednotlivých fakult kateder. Někdy dokonce pouze v rámci kateder. Některé vysoké školy si zaplatily celý informační systém, jehož jeden modul je zadávání, evidence a prezentace prací. Ale jsou i takové školy, které svou velikostí nedosáhnou na takto rozsáhlý informační systém. Ty pak mají možnost papírové evidence, nebo evidence pomocí nějaké desktopové databáze. Jsou i školy, které si vytvořily vlastní řešení. Vysoká škola ekonomická v Praze Pro přehled a archivaci závěrečných prací je na Vysoké škole ekonomické (dále jen VŠE) databáze kvalifikačních prací jako jedna z aplikací rozsáhlého a drahého Integrovaného studijního informačního systému - ISIS. Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na VŠE. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště (rozdělení podle fakult), vedoucího práce či studijního programu. Spravování prací se zde provádí centralizovaně za celou vysokou školu, kromě oboru Podnikové informační systémy na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, 32

33 který se vyučuje na Vyšší odborné školy informačních služeb. V nejbližší době je však předpoklad, že i tento obor začne spadat pod centrální správu. Kompletní workflow kvalifikačních prací je zajištěn systémem správy elektronických studentských prací. Umožňuje evidenci, archivaci, vyhledávání a následné zpřístupnění dokumentů uživatelům.[19] Pro archivaci prací se využívají následující metadata: informace o práci zda se jedná o bakalářskou práci, diplomovou práci nebo disertační práci, elektronická verze práce, přílohy a posudky. Pro zúžení výběru hledaného cíle můžeme využít zadání textu pro závěrečnou práci, vybrat, zda chceme hledat v polích: název, autor nebo klíčová slova, omezit stav na tzv. bez omezení, zadané, odevzdané, obhájené nebo neobhájené práce. Práci si můžeme vybrat také podle pracoviště, které se skládá z jednotlivých fakult. Samozřejmě zde nechybí ani výběr roku. Povinnost odevzdávání závěrečné práce v elektronické podobě byla stanovena od Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být do systému vloženy.[30, 32] Obrázek 10 Printscreen webové stránky VŠE pro závěrečné práce Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze Na České zemědělské universitě v Praze (dále jen ČZU) používají aplikaci BADIS, která je dostupná z webové stránky a která byla vyvinuta Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. V aplikaci je vytvořeno integrované prostředí pro zadávání bakalářských a diplomových prací katedrami, jejich volba studenty, evidence 33

34 během studia až po přípravu podkladů. Aplikace slouží pedagogickým pracovníkům, katedrám, studentům i studijnímu oddělení fakulty. Pro prohlížení absolventských prací je však nutné se do této aplikace přihlásit pod uživatelským jménem a heslem, jako do fakultního systému Novell Netware. Je potřeba vyplnit kromě přihlašovacích údajů také, jestli jsme student nebo zaměstnanec a následně z rolovacího menu vybrat fakultu, rektorát studijního a informačního centra atp. Do této aplikace však nemáme přístup. Na ČZU mají systém zveřejňování závěrečných prací v podobě aplikace pro přehled prací s možností vyhledávání podle vedoucího práce, termínu, kdy byla práce obhájená. Jednotlivé kategorie seřadit sestupně nebo vzestupně včetně názvu práce.[5] Obrázek 11 Printscreen aplikace pro zveřejňování bakalářských prací na PEF ČZU Zdroj: Masarykova univerzita Česká republika Masarykova univerzita v Brně (dále jen MU) má pro archivaci nebo lépe řečeno zveřejňování absolventských prací databázi absolventských prací - Thesis, která je dostupná z webových stránek: Informační systém MU od roku 1999 provozuje a vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Systém vytvořila sama fakulta a po úspěšném vyzkoušení na této univerzitě je systém nasazován i na dalších univerzitách. 34

35 Tento systém nám pomáhá ušetřit cestu k požadovaným záznamům pomocí tzv. rozšířeného menu. Můžeme zadat co hledáme, v jaké sekci chceme hledat (zde vybereme závěrečné práce ), možnost řazení záznamů abecedně, případně můžeme upřesnit osobu s níž hledaný text souvisí. Databáze je řízena centrálně, což znamená, že si můžeme nechat zobrazit podle výběru práce z jednotlivých fakult, zadat si jako omezovací podmínku počáteční dvě písmena příjmení, rok - z kterého chceme vybírat, titul který získal absolvent školy a případně ještě pracoviště závěrečné práce.[11] Obrázek 12 Webová stránka Masarykovy univerzity pro archivaci závěrečných prací Zdroj: Akademie múzických umění v Praze Akademie múzických v Praze umění (dále jen AMU) se skládá z Divadelní fakulty (DAMU), Filmové a televizní fakulty (FAMU) a Hudební fakulty (HAMU). AMU má svůj tzv. repozitář, který se nazývá DSpace, funguje od roku 2008 a umožňuje uživatelům ukládat a sdílet digitalizované texty a jiné objekty, které jsou děleny do komunit odpovídajících organizační struktuře školy a kolekcí odpovídajících typům ukládaných prací. Z komunit si můžeme vybrat, jakou chceme fakultu, jestli DAMU, FAMU nebo HAMU, případně netříděno. Další dělení je pak podle jednotlivých kateder fakult a po zadání nějakého výrazu např. bakalářské práce se nám zobrazí jména odpovídajících kolekcí, jako je v tomto případě pojem bakalářské práce a diplomové práce.[1] 35

36 Obrázek 13 Webová stránka AMU pro výběr elektronických dokumentů včetně absolventských prací Zhodnocení Podle mého mini průzkumu bych si dovolila tvrdit, že jako nejlepší systém nebo způsob, který řeší zadávání a archivaci absolventských prací se mi jeví systém Thesis Masarykovy univerzity v Brně. Tento systém je zkoušen již řadu let a byl vyvinut Fakultou informatiky MU. Je nasazován jako informační systém i do jiných vysokých škol. Na druhé místo bych umístila systém BADIS, který používá Česká zemědělská univerzita. Systém je přehledný, dobře se v něm vyhledávají a řadí záznamy. O třetí a čtvrté místo bych podělila systémy DSpace AMU a ISIS VŠE. Oba systémy vznikly nedávno a nejsou s nimi ještě takové zkušenosti. I když v konečné fázi bych upřednostnila systém ISIS, který má sice zatím nastavený režim jen pro čtení, ale určitě se v něm člověk lépe orientuje z pohledu bakalářských či jiných závěrečných prací. Je zde možné zjištění i metadat o studentovi a jeho práci. V systému DSpace se mohou nacházet i jiné dokumenty než závěrečné práce, a proto je práce se systémem pro běžného návštěvníka složitější. Všechny systémy velkého rozsahu jsou finančně velmi náročné a spousta menších škol na tyto systémy nedosáhne. 36

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Lenka Koutná UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lenka

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody

37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody 37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody Využití databázových indexů Databázové indexy slouží ke zrychlení přístupu k datům a měly by se používat

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky IB111 Programování a algoritmizace Programovací jazyky Programovací jazyky Programovací jazyk Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači Program Zápis algoritmu v programovacím

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE Ludmila Langová, AiP Safe Lenka Vavrušková, ČP Příspěvek se věnuje stručnému popisu systému AiP Safe a možnostem jeho využití pro archivaci,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více