VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ"

Transkript

1 VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ) SYROVÁTKOVÁ Jaroslava Social tourism is based on five key criteria. On the right of majority for travelling, on the contribution of social tourism to social integration, on building of sustainable structures of travelling, on the contribution to higher employment rate and economic growth and finally on the contribution of social tourism to global development. Social tourism is an opportunity for social enterprises to develop their business activities and offer services to individual segments of social tourism, particularly to young people, seniors, families with low income and handicapped people. Abstrakt (ČJ) Sociální cestovní ruch vychází z pěti kritérií. Z práva většiny na cestování, z příspěvku sociálního cestovního ruchu k sociálnímu začlenění, z budování udržitelných struktur cestovního ruchu, z příspěvku k zaměstnanosti a hospodářskému rozvoji a z příspěvku sociálního cestovního ruchu k celosvětovému rozvoji. Sociální cestovní ruch přináší pro sociální podniky možnost rozvíjet svou podnikatelskou činnost a nabízet služby jednotlivým segmentům sociálního cestovního ruchu a to mládeži, seniorům, rodinám s nízkými příjmy a zdravotně handicapovaným. ÚVOD Evropská unie vyhlašuje již od roku 1983 tzv. Evropské roky, aby podpořila celospolečenskou diskuzi o důležitých tématech evropské politiky. Rok 2013 je věnován evropskému občanství, které bylo do primárního práva Evropské unie zakotveno Maastrichtskou smlouvou v roce Mezi jeho hlavní výhody patří právo na volný pohyb a pobyt, které je také lidmi ve členských státech vnímáno jako jeden z hlavních přínosů evropské integrace. Stále více občanů členských států využívá práva volně cestovat, usazovat se, studovat, pracovat či podnikat v jiném členském státě. Evropskou unii tvoří v současné době 27 členských států. V průběhu roku 2013 bude tento počet zvýšen na 28, kdy se dalším členským státem Evropské unie stane Chorvatsko. Mezi občany Evropské unie jsou i lidé, kteří jsou buď již sociálně vyloučenými, nebo jim toto vyloučení hrozí. Mezi tyto tzv. znevýhodněné osoby patří osoby zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, osoby mentálně postižené nebo osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Zahrnují se však mezi ně také osoby, které 1

2 jsou dlouhodobě nezaměstnané, příslušníci vyloučené lokality nebo komunity, rodiče po mateřské a rodičovské dovolené, rodiče dítěte v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, osoby závislé na alkoholu, drogách a gamblerství. Sociální vyloučení hrozí i lidem propuštěným z ústavního zařízení či léčení, z výkonu trestu, bezdomovcům, ale také lidem v předdůchodovém věku a absolventům. Všeobecným právem člověka je právo na odpočinek, na volný čas, na přiměřené omezení pracovní doby a na pravidelnou placenou dovolenou. Toto právo je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodní úmluvě o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Obecným právem člověka je právo na účast na cestovním ruchu, jak to upravuje Globální kodex cestovního ruchu Světové organizace cestovního ruchu z roku Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 schválila vláda České republiky novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu. Jeho hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na sociokulturní a environmentální rozvoj České republiky. K naplnění těchto cílů mohou významně přispět sociální podniky, které se zabývají cestovním ruchem a zvláště pak sociálním cestovním ruchem. 1 SOCIÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH Sociální cestovní ruch cestovní ruch pro všechny je nedílnou součástí evropského modelu cestovního ruchu. Podle Evropské unie přináší sociální cestovní ruch uspokojení účastníkům cestovního ruchu díky zvláštní povaze této činnosti ve volném čase; lidský rozměr a hodnoty činnosti; zlepšení pohody a osobní rozvoj účastníků cestovního ruchu i obyvatel hostitelské destinace; rentabilitu a ekonomický zisk průmyslu cestovního ruchu, zejména díky prodloužení hlavní sezóny; výhody z vytvoření stabilní kvalitní zaměstnanosti po dobu celého roku; zajištění udržitelnosti v cílových destinacích; zlepšení místního životního prostředí a jeho přírodních a sociálních zdrojů, jakož i kulturního dědictví; rozšíření znalostí a výměny informací mezi zeměmi Evropské unie. Aby se jednalo o sociální cestovní ruch, musí být splněny následující podmínky: skutečné životní okolnosti člověka jsou takové, že je zcela nebo částečně nemožné plně realizovat jeho právo na cestovní ruch a to ekonomická situace, fyzické postižení, mentální postižení, osobní izolace, rodinná izolace, snížení pohyblivosti a geografické obtíže. Veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace, organizovaná skupina lidí se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch. Tyto kroky jsou účinné a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity. Základním cílem sociálního cestovního ruchu je zvýšení dostupnosti cestovního ruchu pro všechny. Je otevřený širokému spektru lidí, formám řízení a subjektům realizujícím sociální cestovní ruch. Segmenty, pro které je sociální cestovní ruch určen, jsou definovány z hlediska příslušnosti k sociální vrstvě, věkové skupině a postižení. Produkt cestovního ruchu v sobě zahrnuje přidanou hodnotu. Cestovní ruch je integrován do místního prostředí trvale udržitelným způsobem. Sociální cestovní ruch zahrnuje všechny cesty a činnosti organizované odborovými organizacemi, organizované z rodinných důvodů, náboženských důvodů, 2

3 organizované podniky pro jejich zaměstnance, organizované veřejnými institucemi, pro zdravotně postižené lidi, mladé lidi nebo starší občany s nízkými příjmy. Účastníci sociálního cestovního ruchu se člení do segmentů mládež, rodiny s nízkými příjmy, zdravotně handicapovaní a senioři. Jednotlivé segmenty sociálního cestovního ruchu se potýkají s řadou problémů při své účasti na sociálním cestovním ruchu. Mezi tyto problémy patří nedostatek finančních prostředků, zdravotní nebo psychické problémy, nepřizpůsobené objekty cestovního ruchu apod. Protože se jedná o velmi velké množství potencionálních účastníků cestovního ruchu je třeba pro tyto segmenty vytvořit co nejlepší podmínky. 2 CESTOVNÍ RUCH MLÁDEŽE Nejčastější formy cestovního ruchu mládeže tvoří jazykové kurzy v zahraničí, specializované krátkodobé pobyty v zahraničí, výměnné pobyty nebo programy v rámci středních a vysokých škol, praxe, odborná praxe, au pair programy a pracovní tábory. Cestovního ruch mládeže se v České republice podporuje různými způsoby. Např. podnikatelé v cestovním ruchu dopravci, kulturní a společenské organizace, cestovní kanceláře poskytují slevy. Stát poskytuje státní podpory na školy v přírodě, sportovní pobyty (kurzy). Mládež má možnost využívat mezinárodní mládežnické karty nebo se může zúčastnit programů mezinárodní mobility studentů. 3 CESTOVNÍ RUCH RODIN S DĚTMI Nejčastější formy cestovního ruchu rodin s dětmi tvoří venkovský cestovní ruch, návštěva městských center, hlavně díky sportovním a kulturním akcím, rekreační cestovní ruch, dobrodružný cestovní ruch, jednodenní výlety za různým účelem, skupinové pobyty organizované podniky či institucemi a odborovými organizacemi. Účast rodin s dětmi na cestovním ruchu ovlivňují různé faktory, mezi které patří limitované příjmy rodin (úvěry, mateřská dovolená), volný čas (dovolená, prázdniny), věk dětí, bezpečnost, klid a ticho, využití volného času dětí, atraktivity a aktivity nabízené destinací, prostředí příjemné pro rodiny s dětmi (přebalovací místnosti pro děti, dětské menu, dětské porce, postýlky, vysoké stoličky pro děti ke stolům, dětská hřiště), čistota a hygiena ubytovacích a stravovacích zařízení, zdravá jídla, ubytování s možností přípravy jídel, možnost uvařit čaj a ohřát lahvičky s jídlem, stupeň jednoduchosti cestování (méně vzdálené destinace), stabilně dobré počasí, možnost využití různých zařízení a aktivit v případě špatného počasí, služba hlídání dětí a animační programy pro děti. V České republice je podpora cestovního ruchu rodin s dětmi zaměřena na podpory ze strany samotných podnikatelů (slevy pro rodiny s dětmi), na podpory ze strany některých zaměstnavatelů (příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb) a na podpory ze strany některých zdravotních pojišťoven. 4 CESTOVNÍ RUCH ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH Mezi nejčastější formy cestovního ruchu lidí s handicapem patří poznávací cestovní ruch, okružní plavby lodí, rekreační cestovní ruch v přímořských letoviscích, zdravotní a lázeňský cestovní ruch (preventivní nebo regenerační lázeňská péče), kulturní cestovní ruch, 3

4 náboženský cestovní ruch (návštěvy poutních míst) a nákupní cestovní ruch (do okolních zemí). Počet zdravotně handicapovaných jako klientů v cestovním ruchu je vysoký. Obvykle cestují s přáteli, rodinnými příslušníky nebo sociálními pracovníky. V České republice se poskytuje podpora cestovního ruchu zdravotně handicapovaných především odstraňováním bariér zajištěním dostupnosti zařízení cestovního ruchu a poskytováním slev od podnikatelů. Přibližně 10 procent české populace tvoří lidé s nějakým druhem zdravotního postižení nebo omezení. Současný turistický ruch zohledňuje potřeby těchto osob většinou pouze dle zákonem stanovených norem. Mnoho turistických cílů či ubytovacích kapacit je pro zdravotně postižené osoby nedostupných. 5 CESTOVNÍ RUCH SENIORŮ Senioři jsou důležitým segment cestovního ruchu. Někdy se také hovoří o seniorech jako o turistech třetího věku. Mezi nejčastější formy cestovního ruchu seniorů patří rekreační cestovní ruch v přímořských letoviscích, zdravotní a lázeňský cestovní ruch, sportovní cestovní ruch (pěší turistika), kulturní cestovní ruch, poznávací cestovní ruch (autokarový zájezd), dobrodružné cesty do vzdálených míst, okružní plavby, náboženský cestovní ruch (poutní místa), nákupní cestovní ruch (do okolních zemí). V současné době se evropští senioři podílí na celkovém počtu delších dovolených (tj. 4 a více přenocování) přibližně 15 %. Životní filozofie seniorů se během posledních let značně změnila. Zatímco v minulosti se senioři při vybírání zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu orientovali takřka výhradně podle ceny, dnes si díky vyšším příjmům mohou dovolit kvalitní dovolenou. Přesto často volí mimosezónní termíny díky možnosti získání nižších cen za služby. V České republice se podpora cestovního ruchu seniorů zaměřuje na slevy ze strany podnikatelů v cestovním ruchu (od dopravců, kulturních a společenských organizací, cestovních kanceláří), příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči ze strany zdravotních pojišťoven, ale i dávek státní sociální podpory. Často se také jedná o podporu ze strany bývalých zaměstnavatelů. 6 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Mezi sociální cíle Evropské unie patří, mimo jiné, i snížení počtu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Sociální ekonomika hraje v Evropské unii významnou roli, neboť přispívá k vytváření tržní konkurence, nabízí potenciál pro vytváření nových pracovních míst a nových forem podnikání a zaměstnanosti. Vychází převážně z aktivit vlastní členské základy. Podporuje zapojování občanů a dobrovolnickou práci, posiluje solidaritu a soudržnost a procesy sociální inkluze minoritních sociálních skupin do majoritní společnosti. Zvyšuje partnerství mezi místními úřady a subjekty sociální ekonomiky a zaměstnanost osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných. Přispívá ke kvalitnějšímu rozvoji regionů uspokojováním místních potřeb místními subjekty. Spektrum sociální ekonomiky v EU je velmi rozsáhlé a v jednotlivých členských zemích se vyvíjí odlišně v souladu s jejich platnou legislativou. 4

5 Podle Evropské komise je sociální podnik aktérem sociální ekonomiky a jeho hlavním cílem je vytvoření sociálního dopadu, a nikoli tvorba zisku ve prospěch vlastníků nebo akcionářů. Působí na trhu tak, že poskytuje podnikatelským a inovačním způsobem výrobky a služby a zisky používá hlavně pro naplnění sociálních cílů. Sociální podnik je řízen odpovědně a transparentně, a zapojuje přitom zejména zaměstnance, spotřebitele a zúčastněné strany, kterých se jejich ekonomická činnost týká. Za sociální podnik proto Komise považuje podniky: pro něž je sociální a společenský cíl společného zájmu smyslem obchodního opatření, které často vede k vysoké úrovni sociální inovace; jehož zisky jsou z větší části reinvestovány pro splnění tohoto sociálního cíle; a jejichž způsob organizace nebo vlastnický systém odráží jejich poslání, využívají demokratické nebo podílnické zásady nebo směřují k sociální spravedlnosti. 6.1 Sociální ekonomika v České republice Sociální ekonomika se v České republice postupně stává již známějším pojmem a to nejenom v oblasti podnikatelských subjektů, ale především v oblasti nestátních neziskových organizací. Ty si stále více uvědomují, že nemohou pouze čekat na sponzorské dary a dotace, ale musí jít i cestou ziskového nebo neziskového podnikání. Do neziskových organizací musí přicházet profesionální manažeři, kteří tyto podniky povedou ne na bázi dobrovolnictví, ale jako skutečné podniky, jejichž cílem je jednak zabezpečovat různé prospěšné služby pro veřejnost, ale především rozšiřovat počet pracovních míst, a to nejen pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Před sociálními podniky pak leží úkol zabezpečit si tak volné finanční prostředky, které z podnikání získají, ale hlavně přizpůsobit své chování podnikatelskému prostředí a co nejvíce eliminovat rizika, se kterými se sociální podniky v tržním prostředí mohou setkat. Důležitým úkolem je vybrat správně předmět podnikání, kterým by se mohl sociální podnik zabývat. Jednou z oblastí je cestovní ruch. Sociální podniky svým zaměřením se mohou zabývat hlavně tzv. sociálním cestovním ruchem (ruchem pro všechny). Sociální podniky, které se zabývají sociálním cestovním ruchem představují v České republice stále ještě nepříliš známou oblast, přestože si v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí vyžadují stále více pozornosti i ze strany kompetentních osob. 7 PRÁVNÍ FORMY SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ SOCIÁLNÍM CESTOVNÍM RUCHEM Sociální podniky, které se zabývají sociálním cestovním ruchem mohou mít nejrůznější právní formu. Jednak to mohou být právnické osoby - obchodní společností a to buď osobní nebo kapitálové, které jsou v České republice, ještě do konce roku 2013, zřizovány podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, případně fyzické osoby. V České republice jsou sociální podniky zřizovány také podle dalších zvláštních zákonů. Patří mezi ně především občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a církevní právnické osoby. V České republice od nabývá účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve kterém jsou uvedena ustanovení, týkající se sociálního družstva. Sociální 5

6 družstvo je koncipováno jako podnikatel, který může podnikat pouze určitým způsobem (nemůže vykonávat některé riskantní podnikatelské aktivity) a jehož zisk bude ve své většině určen pouze k výkonu veřejně prospěšné činnosti konané ve prospěch členů a třetích osob. Podle 758 tohoto zákona je sociálním družstvem družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. V názvu družstva musí být uvedeno označení právní formy (s.d.) sociální družstvo. Sociální družstvo nesmí změnit předmět své činnosti a zakazuje se mu přeměna na jiné než sociální družstvo. Stanovy sociálního družstva musí obsahovat také cíle a podmínky činnosti sociálního družstva v souladu s jeho sociálně začleňovací funkcí a s podporou místního rozvoje a také podrobnější podmínky nakládání se ziskem v souladu s účelem činnosti sociálního družstva. Sociální družstvo představuje v podnikatelské formě zpravidla malý podnik, právnickou osobu podnikající na volném trhu, jejímž cílem je plnit sociální funkci zpravidla vytvářet ve společném zájmu členů stabilní a konkurenceschopná pracovní místa, přitom plnit současně smysluplnou podnikatelskou roli. Výhodou je zpravidla kreativita, inovativnost, přizpůsobivost změnám. Důležitou roli hrají vztahy uvnitř podniku i navenek. 8 SOCIÁLNÍ DRUŽSTVA V ZAHRANIČÍ Pojem sociální ekonomika byl poprvé definován v Chartě sociální ekonomiky v roce 1980, která klasifikuje sociální ekonomiku jako: skupinu organizací, které nepatří k veřejnému sektoru, jsou demokratické a mají zvláštní režim přerozdělování zisků pro účely svého dalšího rozvoje a zlepšování služeb pro své členy a pro společnost. 1 V Evropě se kontext sociální ekonomiky objevuje počátkem devadesátých let minulého století v souvislosti s družstevním hnutím. Zemí, která přijala jako první legislativní normu zabývající se pojmem sociální ekonomika, byla Itálie. V roce 1991 přijal italský parlament zákon, který přikládal sociálním družstvům speciální statut. Evropská komise uznala sociální ekonomiku v roce 1989, kdy zpracovala její definici. V roce 2001 přijala statut evropských firem a v roce 2003 status evropských družstev. V roce 2004 bylo vydáno Sdělení o evropské podpoře kooperačních společností zaměřených na sociální ekonomiku a v roce 2007 vydala Evropská komise Memorandum k sociální ekonomice. Základními typy subjektů sociální ekonomiky v Evropě jsou evropská družstva, evropské vzájemné společnosti, evropské asociace a nadace. Na základě doporučení Evropské komise došlo k formulaci Statutu pro vytvoření evropského družstva, evropské vzájemné společnosti a evropské asociace. Statut je vytvořen s ohledem na 1 SYROVÁTKOVÁ, J. Sociální podnikání, 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci s. ISBN , str. 12 6

7 specifika a charakteristické znaky těchto subjektů, upravuje strukturu, výkon moci a povinnosti jejich orgánů a zaměstnanců. Sociální ekonomikou a sociálním podnikáním se v Evropě zabývá mnoho subjektů od evropských institucí, vládních organizací, vzdělávacích a sociálních společností až po místní společenství a jednotlivce. Sociální družstva jsou dnes ve světě pojímána jako subjekty, které se starají o uspokojování sociálních a jiných zájmů nejen svých členů, nýbrž vykonávají na bázi svépomoci svých členů i charitativní a jiné obdobné činnosti veřejně prospěšné povahy ve vztahu k nečlenům resp. širší veřejnosti. Případný zisk sociálního družstva má být využit k rozvoji firmy a prospěchu jeho členů. Není rozdělován mezi zakladatele v peněžní nebo nepeněžní formě. Evropská unie sociální družstva podporuje a považuje je za logickou protiváhu podnikání v globálním kapitálovém trhu, který přes všechny proklamace způsobuje vylučování ohrožených skupin osob z volného trhu práce. Se sociálními družstvy se ve můžeme v rámci Evropské unie setkat především ve Francii, Itálii, Velké Británii, ale i v dalších zemích. 8.1 Sociální družstva ve Francii Franci je první zemí v Evropě, kde byl v 80. letech 20. století použit pojem sociální ekonomika. Francouzský koncept sociální ekonomiky je založený na sociální solidaritě a spravedlnosti a postupně se rozšířil do ostatních evropských zemí, stal se základem evropského pojetí sociální ekonomiky a uplatňuje se do současnosti. Družstva jsou velmi rozšířenou formou sociálních podniků. Největší podíl mají družstva v zemědělství, bankovnictví, výrobě a službách. V rámci finančního sektoru působí na trhu 3 velké družstevní banky Crédit agricol, Crédit mutuel a Banque populaire. V družstvu je dobrovolné a otevřené členství, stejnou váhu hlasu má každý člen družstva, hlasování je většinové a členové přispívají k základnímu jmění družstva. V roce 2001 byl vydán zákon, který upravuje podmínky pro vznik Družstevní společnosti kolektivního zájmu, která splňuje znaky sociálního družstva. 9.2 Sociální družstva v Itálii Družstva jsou v Itálii velmi rozšířenou formou podnikání. Dle italského Ministerstva práce je sociální družstvo jednou z osmi kategorií družstev. Status sociálního družstva byl přijat Zákonem o ustanovení sociálních družstev z roku Základním principem sociálního družstva je sledovat všeobecný zájem společenství, založený na podpoře lidské činnosti a na společenské integraci občanů do řízení zdravotně-sociálních a výchovných služeb a rozvoje různých činností. Název subjektu musí povinně obsahovat termín sociální družstvo. Na činnosti družstva se kromě členů družstva mohou podílet také dobrovolníci, tzv. dobrovolní společníci, kteří musí být vedeni v evidenci družstva. Znevýhodněné osoby musí představovat nejméně 30 % zaměstnanců družstva a na základě jejich subjektivního stavu musí být i členy družstva. Celkové odvody příspěvků na zdravotní a sociální zabezpečení týkající se znevýhodněných zaměstnanců se rovnají nule. Zákon rozlišuje dvě kategorie sociálních družstev. Sociální družstva typu A poskytují zdravotní, sociální nebo vzdělávací služby. Fungují jako tržně orientované podniky 7

8 s pracovníky a dobrovolníky, kteří jsou členy těchto družstev. Mnoho družstev má velmi živé vztahy s městy a obcemi. Sociální družstva typu B zajišťují integraci znevýhodněných lidí na trh práce. Minimálně 30 % zaměstnanců těchto družstev musí náležet do zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin. Cílem je pomoci zaměstnancům osvojit si pracovní návyky a dovednosti tak, aby se mohli uplatnit a udržet na trhu práce. 9.3 Sociální družstva ve Velké Británii Ve Velké Británii se za instituce sociální ekonomiky považují organizace, které nejsou součástí veřejného ani soukromého sektoru. Jsou nezávislé na státu, mají především sociální cíle a jejich přebytky jsou investovány za účelem dosahování těchto cílů. Řada těchto organizací významně přispívá k zajišťování cílů veřejné politiky v oblastech, jako je bydlení, sociální péče, komunitní péče. Sociální podniky jsou různorodé, patří sem podniky místních komunit, sociální subjekty, vzájemně podpůrné organizace, jakou jsou družstva, ale i velké organizace operující na národní či mezinárodní úrovni. Jednotný právní model sociálního podniku neexistuje, mohou to být společnosti s ručením omezeným, průmyslové a pojišťovací společnosti, akciové společnosti, některé z nich nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jiné jsou registrovány jako charitativní organizace. Družstva jsou ve Velké Británii sdružením osob, které se spojily za účelem poskytování sdílené služby prostřednictvím demokraticky řízených podniků ve společném vlastnictví. Družstva jsou činná v mnoha oblastech, např. bytové oblasti, sociální péče atd. ZÁVĚR V současné době v České republice stále ještě široká veřejnost na národní, regionální a místní úrovni nezná dostatečně, a nebo vůbec, problematiku sociálního podnikání. Chybí základní statistická data, která by poskytovala informace o tomto sektoru sociální ekonomiky a jeho potřebách. Sociální ekonomika je sice v hlavních strategických a programových dokumentech České republiky uváděna, ale je potřeba rozvíjet odpovídající politiky a plány rozvoje v této oblasti a vytvořit úspěšně fungující spolupráci odpovědných resortů, v jejichž gesci by otázky týkající se podpory sociálního podnikání měly být zahrnuty. Není využíváno možnosti daňově zvýhodnit sociální podniky alespoň na počátku jejich podnikání, či transformace. V České republice sociální ekonomika a její subjekty zatím málo rozeznávají sami sebe jako specifický sektor. Sociální podnikání není široce vnímáno jako cesta k udržitelnosti a samofinancování organizací třetího sektoru, aby byly tyto organizace méně závislé na grantech a dotacích. Příslušníci cílových skupin nechápou založení živnosti jako dobrou cestu z nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. Neexistují zatím specializované agentury na podporu sociálního podnikání. Stávající subjekty, které poskytují asistenci malým a středním podnikům nemají specifické znalosti týkající se sociálního podnikání. Stávající subjekty podpory podnikání pracují zpravidla na komerční bázi, což činí jejich služby pro sociální podniky nedostupné. Není dostatečně rozvinut systém budování kapacity pro organizace třetího sektoru, který by jim pomáhal transformovat se v sociální podniky a také systém podpory potenciálních OSVČ z cílových skupin. V současné době jsou v České republice legislativně upraveny právnické osoby například občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, které fungující na bázi obecné prospěšnosti. Jejich nevýhodou však je to, že se jedná o právnické osoby nepodnikatelské 8

9 povahy, které nemohou vůbec nebo mohou jen velmi omezeně podnikat v plném slova smyslu. Ty právnické osoby, které jsou podnikateli ve vlastním smyslu a které mohou vykonávat i jiné než čistě podnikatelské aktivity, například společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, což jim umožňuje ustanovení v dosud platném zákoně č. 513/1991, obchodní zákoník, se ale k výkonu charitativní činnosti nehodí buďto vůbec, anebo jen s nepoměrnými obtížemi. Sociální družstvo je podle nového zákona o obchodních korporacích koncipováno jako podnikatel, který může podnikat pouze určitým způsobem (nemůže vykonávat některé riskantní podnikatelské aktivity) a jehož zisk bude ve své většině určen pouze k výkonu veřejně prospěšné činnosti konané ve prospěch členů a třetích osob. Vytvořením nové právní formy sociálního družstva, na které se již dlouho čekalo, se bude moci tzv. sociální podnikání v České republice více rozvinout. Pro subjekty sociálního podnikání je sociální cestovní ruchu jako předmět jejich podnikání velkou možností pro jejich další rozvoj a to přestože se jednotlivé segmenty sociálního cestovního ruchu potýkají s řadou problémů při své účasti na cestovním ruchu pro všechny. Mezi tyto problémy patří nedostatek finančních prostředků, zdravotní nebo psychické problémy, nepřizpůsobené objekty cestovního ruchu apod. Použitá literatúra 1. KORIMOVÁ, G. a kol. Sociálne podnikanie a sociálny podnik. 1. vyd. Banská Bystrice: Kopernikus, s. ISBN Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu Závěrečná zpráva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 4. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění 5. SYROVÁTKOVÁ, J. Sociální podnikání, 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci s. ISBN Kontaktné údaje Jaroslava Syrovátková, Ing., Ph.D. Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Studentská Liberec Česká republika 9

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SOCIAL BUSINESS SUBJECT AT TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC AS AN OPPORTUNITY

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více