Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 INFORMATIKA 2 ING. JIŘÍ JELÍNEK, CSC. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 DATABÁZE MODUL M5

4 ÚVOD data údaje o světě kolem nás informace - data, která nám přinášejí nové poznatky pro zpracování velkého množství dobře strukturovaných dat ukládání, vyhledávání, aktualizace vložených údajů CRUDLF create, read, update, delete, list, find 95% aplikací jsou databáze dnes často s vazbou na WWW příklady?

5 RELAČNÍ DATABÁZE nejznámější a nejčastější entity a jejich vztahy entity objekty kolem nás, které se snažíme popsat popis pro daný účel vztahy (relace) mezi entitami, naznačují nějakou vzájemnou vazbu zamezení duplicity dat příklady?

6 POJMY RELAČNÍCH DATABÁZÍ položka(atribut, pole) paměť uchovávající určitou vlastnost entity mění se podle určení databáze dále logicky nedělitelná data (atomicita dat) záznam(entita, instance) souhrn položek popisujících danou entitu popis jednoho subjektu tabulka(entitní typ, třída) souhrn záznamů o entitách stejného typu popsaných stejnými položkami statické (uchování dat) a dynamické (pohledy, view) 6

7 databáze (databázový soubor nebo soubory) souborúdajů o množině entita nástrojů pro práci s nimi pro 1 nebo více aplikací aplikace kompletní program pro daný účel obsahuje uživatelské rozhraní a programový kód ke zpracování údajů z databáze může využívat více databází

8 uložené procedury a funkce procedury bez návratové hodnoty funkce s návratovou hodnotou urychlení operací s daty v DB v jazyce konkrétní databázové implementace (SQL) trigger procedura či funkce reagující na konkrétní událost změna hodnoty spuštění před x pozměně uložené pohledy (view) náhledy na data v DB -filtry

9 TYPY POLOŽEK data v položkách ukládána v různé podobě (formátu) s různými možnostmi zpracování textové položky uchování znakových informací nejobecnější typ pevná délka pro položku v každém záznamu rezervován zadaný počet znaků snazší další zpracování proměnná délka nafukovací podle skutečného počtu znaků položky v daném záznamu

10 číselné položky vždy s pevnou délkou celočíselné maximální uložitelné číslo dáno počtem bytů položky např. 4 byty = 0 -cca 4,3 mld. (bez znaménka) s plovoucí řádovou čárkou uložení ve tvaru mantisa, exponent 1,25* uložen jen určitý počet platných číslic mantisy a exponent do max. rozsahu - zaokrouhlování datum, čas počet dní / sekund od klíčového okamžiku např :00 = 41640,5

11 logické (ano/ne) položky stačil by jeden bit, ale bývá jeden byte (celočíselné uložení) binární obyčejně proměnná délka data jsou považována pouze za blíže neidentifikovaný sled bytů, interpretace a editace je na uživateli DB ve Windows např. OLE objekty zachování původního charakteru dat

12 VLASTNOSTI POLOŽEK velikost např. počet znaků v textové položce, byty u čísel formát způsob zobrazení výchozí hodnota předem zadaná, uživatel může změnit vstupní maska použita při zadávání hodnot do pole povolená hodnota daná omezením (x<10), výčtem(1, 2, 3)

13 INDEXY pro urychlení vyhledávání v tabulce zvláštní seznam udržující informaceo pořadí záznamů v původní tabulce podle určitého kritéria unikátní x neunikátní (duplicitní) lze vytvořit nad jednou nebo více položkami tabulky jednoduché x složené omezená délka fulltextový index pro urychlení konkrétního úkolu musí být k dispozici správný pro urychlení konkrétního úkolu musí být k dispozici správný index

14 KLÍČE položky nebo skupiny položek použité k jednoznačné identifikaci záznamů tabulky k vytváření vazeb primární klíč základní pro danou tabulku unikátní - jednoznačně identifikuje záznamy kandidátní klíče kandidáti na primární klíč také unikátní pro záznamy cizí klíč při tvorbě relací -primární klíč jedné tabulky použitý v jiné tabulce -např. při tvorbě relací -primární klíč jedné tabulky použitý v jiné tabulce -např. RČ osoby v záznamu o nemovitosti

15 VYTVÁŘENÍ PRIMÁRNÍCH KLÍČŮ označit za primární klíč unikátní kombinaci položek nevýhoda: musí být v obou tabulkách výhoda: vazba lehce kontrolovatelná definovat novou speciální položku - id musí být unikátní, obvykle číselná řada (počítadlo) nevýhoda: čísla jsou neprůhledná výhoda: čísla jsou kratší než kombinace položek

16 DATABÁZOVÁ TRANSAKCE provádění několika DB operací jako jediné s možností návratu do původního stavu označení začátku a konce transakce v kódu ukončení akceptování všech kroků v transakci (commit) návrat do stavu před zahájením transakce (rollback) příklad manipulace s bankovními účty

17 PRÁCE S DATABÁZÍ návrh struktur a tabulek prováděný odborníky s daty manipulují uživatelé přístup k datům podle oprávnění správce databáze zajištění chodu přidělování oprávnění archivace a zálohování dat obnova dat po havárii

18 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DATABÁZÍ samostatné programy pro jeden počítač data i program pro jejich zpracování na jednom počítači pokud více počítačů > nekonzistence dat MS Access řešení klient -server dbserver -udržuje databázi a data v ní -backend SŘBD (DBMS) koordinace přístupu k datům, zámky MS SQL Server, MySQL, Oracle, dbklient -frontend umí komunikovat se serverem, přebírá požadavky uživatele a interpretuje výsledky ze serveru MS Access, spec. program, WWW server,

19 MS ACCESS

20 PRÁCE S MS ACCESS prostředí MS Access pás karet panel rychlého přístupu stavový řádek možnosti nastavení možnost spuštění formuláře nápověda operace s DB soubory nová DB otevření DB uložení / uložení jako

21 STRUKTURA OBJEKTŮ MS ACCESS Tabulky Akční dotazy Relace Výběrové dotazy Makra Formuláře Sestavy Moduly

22 PŘÍSTUP K OBJEKTŮM DB objekty DB tabulka uchování dat dotaz manipulace s daty, nejčastěji výběr dat formulář pohled na data na obrazovce sestava tiskový výstup dat objekty lze vytvářet, upravovat, mazat, zobrazovat různé možnosti zobrazení návrhové zobrazení návrh vnitřní struktury objektu datový list práce s uloženými daty přes zvolený objekt (např. výběrový dotaz) formulářové zobrazení práce s daty z pohledu uživatele

23 NÁVRH DB TABULKY nutno promyslet strukturu! v návrhovém zobrazení (ev. karta datový list ) specifikace polí typ, velikost, číselný formát, formát data, výchozí hodnota pozor na změny v tabulce s daty! přidání pole lze i z datového listu tvorba pravidel pro ověřování vstupu [jmeno]<> A volba a nastavení primárního klíče vytvoření vhodných indexů

24 MANIPULACE S DATY V TABULCE přidávání a mazání záznamů pozor na primární klíče při vkládání záznamů! úprava dat v položkách přechody mezi záznamy změna šíře sloupců řazení podle různých požadavků

25 ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ prosté vyhledávání (najít) - CTRL-F jednoduché filtrování záznamů a sloupců v datovém listu výběry z pásu karet export dotazu či tabulky do externího souboru

26 DOTAZY pomocí jazyka SQL nebo v prostředí QBE nad jednou i více tabulkami výběrové dotazy aplikace výběrových kritérií (řazení) na jednu či více propojených tabulek výsledkem dotazu je definovaný pohledna uložená data (dynamická tabulka) proto výběrový dotaz lze vytvořit nejen k tabulce, ale i k jinému výběrovému dotazu křížové dotazy(obdoba kontingenčních tabulek) záhlaví řádku, sloupce, hodnota

27 KRITÉRIA V DOTAZECH podle typu položky rovnost přesné hodnotě prázdná hodnota (Is Null, not Is Null) pomocí operátorů <,>,<=,>=,<> definovány i pro textové hodnoty rovnost přibližné hodnotě operátor Like + text zástupné znaky?a_ jeden libovolnýznak *a%-žádný nebo jeden a více libovolných znaků #-libovolná číslice [seznam znaků] užití libovolného znaku ze seznamu

28 složitější kritéria je možné vytvářet pomocí logických operátorů and(<10 and >5) or(<5 or >10) not užití matematických výrazů možnost seskupování a výpočtu agregačních funkcí(suma, průměr, min, max ) - souhrny

29 DALŠÍ DOTAZY prostředky pro práci s tabulkami akční dotazy mazací aktualizační přidávací tabulkový (vytvářecí) výsledkem jsou buď změny v tabulkách, nebo nové trvalé tabulky speciální sjednocovací většinou jen pomocí SQL

30 FORMULÁŘE prostředky pro vytváření uživatelského prostředí vkládání a prohlížení údajů spouštění akcí možnost úpravy grafické podoby může obsahovat datové položky (vázaná pole), pokud ne, tak neumožňuje přímé ukládání dat karta jeden záznam tabulka více záznamů kombinace oba prvky pouze navigace bez vázaných polí možnost vnořování

31 NÁVRH FORMULÁŘE průvodce x základní x prázdný formulář užití návrhového zobrazení a zobrazení rozložení členění plochy záhlaví a zápatí formuláře, záhlaví a zápatí stránky, tělo okno vlastností podle polohy kurzoru zobrazuje vlastnosti objektů

32 OBJEKTY FORMULÁŘE záhlaví a zápatí formuláře logo, název, datum a čas záhlaví a zápatí stránek čísla stránek vazba na data textové (vázané) pole vazba na konkrétní položku dat pole se seznamem, seznam často pro výběr záznamu pomocí výběrového dotazu rámeček vázaného objektu objekty OLE graf z uložených dat nebo jiných příloha nespecifikovaná data podformulář propojená data 32

33 grafické prvky popisek čára, obdélník, obrázek, nevázaný objekt, konec stránky karta ovládací prvky tlačítko, přepínací tlačítko zaškrtávací pole, přepínač (skupina voleb) hypertextový odkaz umístění prvků v částech formuláře je možno měnit 33

34 SESTAVY prostředky pro definování tiskových výstupů navíc nastavení řazení dat vytváření souhrnů a výpočet agregačních funkcí přímo v definici sestavy, bez nutnosti dotazů možnost vnořování vložení podsestavy

35 NÁVRH SESTAVY návrh obdobný jako pro formuláře bez možnosti editace dat vytvoření na dotazu nebo tabulce práce s agregačními funkcemi (souhrny) definice seskupení podle vybraných polí nastavení tisku úprava stránky záhlaví a zápatí tisk vybraných záznamů či stránek

36 ÚPRAVY DIGITÁLNÍCH OBRÁZKŮ A ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY MODUL M9

37 GRAFICKÝ REŽIM ZOBRAZENÍ jeden obrazový bod= pixel nese informaci o barvě ve zvoleném barevném modelu informace o průhlednosti-výsledná barva bodu ovlivněna barvami všech objektů, umístěných nad tímto bodem procesor je nucen zabývat se každým bodem zvlášť grafická prostředí vyžadují lepší hardware grafické akcelerátory rozlišení obrazovka 1024 x 768, 1280 x x 720 HD Ready, 1366 x 768 TV HD ready 1920 x 1080 Full HD (2k), 3840 x K Ultra HD 1920 x 1080 Full HD (2k), 3840 x K Ultra HD tisk 300, 600, 1200, 2400, 4800 dpi

38 LIDSKÉ OKO receptory(tyčinky, čípky) cca 74 Mpix- se započítáním očních pohybů až 576 Mpix citlivost cca ISO 800 dynamický rozsah cca 1 : 1mil. vnímání světla (barev) podle vlnové délky I = 0,299 R + 0,587 G + 0, 114 B 38

39 TEORIE BAREV vlnová délka nm bílé světlo složené z více vlnových délek propuštěné světlo barevná světla aditivní modely odražené světlo barevné pigmenty subtraktivní modely

40 ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA denní světlo K žárovka K barevná teplota

41 BAREVNÁ HARMONIE

42 TEORIE BAREV barevné prostory základní barvy různý počet gamut CIE1931 každé zařízení má svůj gamut

43 BAREVNÉ MODELY RGB (Red,Green,Blue) pro barevná světla

44 BAREVNÉ MODELY CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) pro barevné pigmenty

45 BAREVNÉ MODELY HSB (Hue, Saturation, Brightness) přibližuje se malířskému míchání barev lépe odpovídá lidskému vnímání barev

46 PŘÍMO POJMENOVANÉ BARVY definované přesným poměrem pigmentů standardy

47 REPREZENTACE BAREV pro každý bod nutný údaj o jeho barvě kritéria počet zobrazitelných barev např. 16,7 mil. počet současně zobrazitelných barev dva hlavní přístupy indexové barvy - starší obecné barvy podle přístupu různá velikost výsledného souboru

48 INDEXOVÝ PŘÍSTUP barvy nastaveny předem z širší palety RGB paleta, pro každou barvu 1 Byte paleta = 16,7 mil. barev na konkrétní barvu je odkazováno jejím pořadovým číslem (indexem) od počtu barev v tabulce je odvozena délka indexu 16 barev >index 4 bity 256 barev > index 8 bitů = 1 Byte dia/commons/4/43/gifpal.png

49 OBECNÉ BARVY nastavení RGB je udáno jednotlivě pro každý bod podle počtu bitů na jeden bod je dán počet možných barev 16 b ->HiColor, RGB (např. 5,6,5 b) 24 b -> TrueColor, R i G i B po 1 B 32 b (více bitů na barvu než 8) 40 b. barevná hloubka počet bitů pro barvu bodu RGBA model (alpha)

50 BITOVÁ (RASTROVÁ) GRAFIKA

51 BITOVÁ GRAFIKA bez doplňkové informace nejobecnější forma uložení grafických dat převážně pro data vznikající mimovýpočetní systém a následně importovaná - digitální fotografie údaje o každém zobrazovaném bodu jsou ukládány samostatně typické metody zpracování barevné transformace -změna barevného podání, jasu, kontrastu, efekty založené na zpracování bodů z dané oblasti (konvoluce) prostorové transformace spirála, morphing, warping

52 BITMAPOVÉ SOUBORY konstantní rozlišení problémy při zobrazení detailů velikost souboru dána rozměry barevnou hloubkou komprimací, pokud je použita home/mwm/reviews/ao/bitmap. /AO/bitmap.pngpng

53 BITOVÁ GRAFIKA - FORMÁTY bez ztráty obsažené informace BMP (bitmap) - Windows ukládání bod po bodu PCX Zsoft TIFF RLE kódování (bezeztrátová komprese) místo deseti červených bodů (oooooooooo) desetkrát červený bod (10 x o) u scannerů, digitálních zrcadlovek slovníkové kódování častější sekvence barev mají kratší kód uzavřené (proprietární) PSD, PSP, CPT, XCF

54 GIF Compuserve ztrátová barevná konverze indexových barev slovníkové kódování možnost uložení doplňkových textových informací ukládání řídících dat (např. pro časování animací) použití na WWW neprokládaný - konstruuje se přímo výsledný obrázek prokládaný -nejprve vytvářen obrázek s nižším rozlišením, které se postupně zvětšuje (pro pomalé internetové spojení) různé verze -87, 89 -transparence jedné barvy

55 PNG bez licenčního omezení formátu GIF spravován World Wide Web Consorciem - W3C primární užití na WWW slovníkové kódování TrueColor + průhlednost (RGBA) několik způsobů předzpracování bodu pro max. kompresi např. ukládání rozdílů barev možnost prokládání - dvourozměrné schéma

56 se ztrátou grafické informace JPG 16,7 mil. barev v režimu YC B C R komprese JPEG (diskrétní kosinová transformace) možnost stanovení informační ztráty kvality po kompresi velmi účinná komprese dat lepší pro méně ostrých přechodů a jednobarevných ploch vhodné pro digitální fotografie, WWW velmi malé výstupní soubory bez zásadní ztráty kvality i prokládaný (Progressive JPEG)

57 LizardTech rozklad obrázku na černobílou a barevnou část, každá kódována samostatně a jinak prohlížeče umí pracovat i s rozloženým obrázkem DjVu scanování, NK ČR MrSID (Multiresolution Seamless Image Database) aplikace GeoExpress

58 TRANSFORMACE OBRAZU histogram barevné transformace snížení počtu barev prahování, náhodné rozptýlení, maticový přístup, Floyd-Steinberg polotóny body různé velikosti barevný odstín úprava vybraných barevných souřadnic jas změna všech barevných složek stejným způsobem kontrast posílení rozdílů mezi barvami konvoluční transformace

59 geometrické transformace v podstatě barevné transformace změna rozlišení nejbližší soused, bilineární transformace manipulace s částí obrazu nebo s celkem čočka, spirála simulace skutečných nástrojů štětec, pero, spray

60 RASTROVÉ GRAFICKÉ PROGRAMY jednoduché editory (pro digitální foto) základní úpravy, kreslení základních obrazců, vyplňování ploch Pisaca3, XnView, Paint.NET, IrfanView,... tvorba alb, vazba na prezentace na WWW tablety Pixlr Express programy pro retušování a montáž Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Gimp, Zoner Photo Studio kreslení myší, pomocí tabletu (pero) - reakce na tlak

61 IMPORT BITOVÉ GRAFIKY digitální fotoaparát typ - konstrukce clona, expozice, citlivost (ISO) velikost snímače, rozlišení (Mpix) světelnost objektivu vyrovnání bílé médium scanner rozlišení, barevná hloubka sejmutí obrazovky (screenshot) celá plocha (PrintScreen), okno (Alt-PrintScreen)

62 GRAFICKÝ EDITOR GIMP V. 2.8.X

63 okna a popis prostředí režim s jediným oknem hlavní oblast karty a pomocná okna nástroje a jejich atributy historie akcí online nápověda práce se soubory vytvoření nového obrázku import ze schránky nebo souboru uložení v pracovním formátu export barvy nastavení barev popředí a pozadí

64 NÁSTROJE výběry obdélník, elipsa, volný výběr výběry podle barvy inteligentní výběr podle hran popředí, pozadí cesty geometrické transformace ořezání otočení, posunutí, převrácení, velikost změna rozlišení, perspektivy, klec psaní textu

65 výplně gradienty různé režimy kreslení tužka, štětec, spray, kaligrafie guma razítko klonování zaostření a rozostření rozmazání zesvětlení a ztmavení

66 barevné transformace jas a kontrast práh úrovně, křivky odbarvení, inverze filtry barva do průhlednosti vrstvy rozostření odbarvení

67 VEKTOROVÁ GRAFIKA

68 VEKTOROVÁ GRAFIKA doplňková informace víme, co kreslíme pro grafická data vznikající v prostředí výpočetního systému objektový přístup strukturální popis jednotlivých grafických objektů např. přímka má souřadnice počátku a souřadnice konce a definovanou sílu čáry a barvu, styl jiné požadavky na software schopnost převést popis na zobrazení

69 VEKTOROVÁ GRAFIKA - FORMÁTY z principu bezeztrátové ukládán pouze strukturální popis výrazná úspora místa liší se podle použitého programového vybavení WMF -Windows CDR Corel SVG -WWW vektorové grafické programy Inkscape, CorelDraw, Adobe Illustrator, Artline, AutoCAD.

70 GRAFICKÝ EDITOR INKSCAPE V. 0.48

71 INKSCAPE zejména pro vektorovou grafiku jiný přístup okno a lišty, výběr barev (popředí a pozadí) otevírání a ukládání souborů základním formátem SVG (XML) export

72 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE výběr a transformace, editace objektu kreslení obdélníků, elips, hvězd, polygonů, spirál 3D objekty kresba od ruky, Bezierovy křivky a přímky, kaligrafie psaní textu spray posledním objektem mazání podle cest výplně a gradienty kapátko a výběr barev 72

73 DALŠÍ FUNKCE vrstvy pozicování a zarovnávání objektů úprava rozměrů vkládání rastrové grafiky lze i ze schránky např. screenshot text na křivku tisk a export 73

74 3D GRAFIKA 74

75 3D GRAFIKA zvláštní případ vektorové grafiky strukturální popis ve 3 souřadnicích nutný software pro 3D návrh Blender, 3D studio Max modelování reálných objektů (často fraktálová technologie) TerraGen dnes i rozhraní IS grafické akcelerátory standardy OpenGL, DirectX

76 POPIS 3D SCÉNY popis objektů (primitiv) typ, umístění, tvar povrchu optické vlastnosti povrchů - textury zdroje osvětlení umístění, tvar, typ a barva světla pozorovatel pozice, směr pohledu, šíře záběru možnosti animace atributů (např. polohy pozorovatele)

77 GRAFIKA NA INTERNETU (WEBU) minimalizace toku dat podporované formáty ve WWW JPG, GIF, PNG ostatní podle vybavení počítače (plug-in) technologie Flash VML, SVG 3D grafika různé standardy (VRML, X3D) prohlížeče (plug-in) Cortona

78 PREZENTACE MODUL M6, AM6

79 CÍLE PREZENTACE předat sdělení usnadnit transformaci do mentálního modelu zafixovat sdělení zaujmout a motivovat my.cz/img/pyramida.png 79

80 DIDAKTIKA INSTRUKTÁŽNÍ METODA úvod zájem, motivace předložit problém zformulovat cíle zpracování aktivovat předchozí vědomosti zprostředkovat nové informace podpora pochopení úkoly, otázkami, pokyny zpětná vazba upevnění propojit nové se známým opakování, doplňování, prohlubování ověření znalostí nejčastější problémy objem informací udržení pozornosti

81 DRAMATURGIE PREZENTACE dramaturgický oblouk napětí klasické drama úvod stoupání vrchol klesající jednání katastrofa a konec udržení motivace a pozornosti zvědavost překvapení humor vzrušení kontrasty uplatnění metafor interakce, dialog

82 PLÁNOVÁNÍ PREZENTACE cíl prezentace čeho chceme dosáhnout cílová skupina věk, vzdělání, kultura, povolání, jazyk prostředí a vybavení velikost místnosti, osvětlení, uspořádání časový prostor umění dodržet stanovený čas, ať je jakýkoliv forma prezentace forma prezentace jaké prostředky použijeme

83 FORMA PREZENTACE názornost grafické a multimediální objekty strukturovanost (seznamy) práce s osnovou méně je více barevné schéma kontrast formátování obsahu styl písma, barva, velikost styl snímku, zarovnání, meziřádkové mezery, styl seznamů firemní identita rušivé prvky často přechody, animace 83

84 VIZUALIZACE rychlejší pochopení (transformace) předávaného sdělení diagramy, schémata, grafy _table/periodic_table.html

85 NÁSTROJE PRO TVORBU PREZENTACÍ MS PowerPoint Apple Keynote zajímavé přechody LibreOffice Impress- freeware LaTex(nadstavba Beamer) není wysiwyg Google docs- docs.google.com/presentation Empressr- Prezi-

86 MS POWERPOINT

87 MS POWERPOINT uživatelské rozhraní operace se soubory nová prezentace prezentace ze šablony uložení, uložení jako nastavení předvoleb autor, složky nápověda

88 ZOBRAZENÍ způsoby zobrazení prezentace přehled snímků, osnova normální, řazení snímků, předvádění zobrazení předlohy přepínání oken prezentací úprava stavového řádku, minimalizace panelu nástrojů úprava měřítka panel rychlého přístupu úprava pásu karet

89 NÁVRH vytváření a mazání snímků skrývání snímků volba rozložení a jeho úpravy volba motivu a jeho úprava barvy, písma, efekty kopírování snímků interní i externí kontrola pravopisu, minipřekladač užití předlohy

90 PŘEDLOHY A ŠABLONY předloha sada vzorových snímků s různým nastavením společné a individuální nastavení snímků hlavní snímek úprava, vkládání grafických objektů, automatická pole předlohy snímků, podkladů, poznámek vlastní předlohy šablona kompletní sada nastavení prezentace tvorba nových šablon formát souboru

91 GRAFICKÉ A JINÉ OBJEKTY tabulky změna rozměru, počtu řádků, sloupců, úprava stylu grafy vytvoření z dat změna typu a úpravy -název grafu, popisky, barvy, obrázky jako výplně změna typu pro řadu obrázky (bitová grafika), kliparty (vektorová grafika) umístění, velikost, otočení, zarovnání, oříznutí snímek obrazovky

92 organizační diagramy (SmartArt) výběr a editace struktury v hierarchickém diagramu typy diagramů kreslení (tvary) obrazce -stín, barva,, upravit body umístění konců čar na objekty, typy šipek textové pole výplně, průhlednost, 3D efekt rovnice multimédia video, audio, animace, pozor na kodeky!

93 PRÁCE S GRAFICKÝMI OBJEKTY kopírování formátu nastavení výchozího tvaru seskupování a pořadí ve vrstvě (viditelnost) umisťování objektů pravítka, mřížky, vodítka, souřadnice skrytí grafiky pozadí fotoalbum vkládání externích objektů (OLE) vkládání externích objektů (OLE) vložení (kopie), odkaz (vytvoření vazby)

94 PŘECHODY A ANIMACE přechodové efekty a jejich nastavení animace pro objekty na snímku nastavení efektu časování úpravy animací počátek, zdůraznění, konec nastavení úrovní a pořadí tlumení textu po animaci podokno animací, možnosti efektu animace řad v grafu

95 DALŠÍ FUNKCE multimedia nastavení a ovládání prezentace typ výstupu možnost záznamu a doplnění komentáře vysílání prezentace vkládání poznámek vkládání komentářů práce s hypertextovými odkazy definice akcí a tlačítka odkazy na snímky v prezentaci odkazy na snímky v prezentaci tisky a jejich nastavení

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

2D počítačová grafika

2D počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Používám ho cca 8 let Identity loga, jejich varianty, použití, manuály, QR Pro web ikony, celé www, nestandardní tvary + WF Pro tisk Letáky,

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah:

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah: Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL mluvnice a sloh: pravopisná cvičení (automatické opravy MS Word) školní a třídní časopis (šablona MS Word) slohové útvary (přednastavené

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více