VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. INSOL.UTION v.o.s., se sídlem Na Jarově 4, Praha 3, , Česká republika (dále jen Správce ), jakožto insolvenční správce společnosti Bio Servis Benešov spol. s r.o., se sídlem Přibyšice 40, Neveklov, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Bio Servis Benešov ), tímto vyhlašuje výběrové řízení (dále jen Výběrové řízení ) na podávání nabídek na koupi podniku společnosti Bio Servis Benešov (dále jen Podnik ), jak je definován níže, a to za podmínek stanovených v tomto dokumentu a všech jeho přílohách, které tvoří jeho nedílnou součást. Tento dokument a veškeré jeho přílohy tvoří podmínky Výběrového řízení (dále jen Podmínky ). 1 Předmět Výběrového řízení 1.1 Předmět Výběrového řízení. Předmětem Výběrového řízení je podávání nabídek na koupi (nabytí vlastnického práva) Podniku obecně vymezeného v Příloze č. 1 těchto Podmínek, z nichž Správce na jednání se Zástupcem věřitelů společnosti Bio Servis Benešov ( dále jen Zástupce věřitelů ) vybere nabídku splňující podmínky tohoto Výběrového řízení, která bude současně obsahovat nejvyšší nabízenou kupní cenu za Podnik, a s Účastníkem (jak je definován v čl. 4.1 těchto Podmínek), který takovou nabídku s nejvyšší kupní cenou podal, a který současně splnil všechny další podmínky zde stanovené, pak Správce uzavře smlouvu o prodeji Podniku (dále jen Smlouva o prodeji ) ve smyslu ustanovení 290 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Insolvenční zákon ), to však pouze v případě, že Zástupce věřitelů a insolvenční soud vysloví s uzavřením Smlouvy o prodeji s takovým Účastníkem souhlas a/nebo nebude-li Výběrové řízení Správcem v souladu s těmito Podmínkami zrušeno. Přesné znění Smlouvy o prodeji bude Uchazečům předloženo ve lhůtě dle č. 4.2 těchto podmínek, přičemž se stanoví výslovně, že tam obsažené znění je bezvýhradně závazné a Správce na něm trvá, přičemž od tohoto závazného znění se žádný Účastník nesmí nikterak odchýlit, s výhradou doplnění příslušných povolených údajů ve smyslu čl. 5.2 těchto Podmínek. 1.2 Konkurs. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 27544/2012-A-15 ze dne 22. ledna 2013 byl na majetek společnosti Bio Servis Benešov spol. s.r.o. prohlášen konkurs. V souladu s příslušnými ustanoveními Insolvenčního zákona je Správce, jakožto insolvenční správce majetkové podstaty Bio Servis Benešov, oprávněn organizovat toto Výběrové řízení a prodat v rámci něj Podnik jedinou smlouvou ve smyslu ustanovení 290 Insolvenčního zákona. 1/10

2 2 Komunikace (doručování) 2.1 Každá žádost, oznámení, výzva nebo jakákoliv jiná komunikace vůči Správci v rámci Výběrového řízení nebo se Výběrového řízení jakkoliv týkající, zejména pak Přihlášky (viz čl. 3.3 těchto Podmínek) a Závazné nabídky (viz čl. 5 těchto Podmínek) musí být doručovány Správci na adresu jeho sídla: INSOL.UTION v.o.s., insolvenční správce dlužníka Bio Servis Benešov spol. s r.o. Věc: Bio Servis Benešov Výběrové řízení Na Jarově Praha 3 Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Menšík, Při elektronické komunikaci vždy v kopii na Pokud není se Správcem dohodnuto jinak nebo v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, veškerá komunikace vůči Správci musí být učiněna písemně a musí být výhradně v českém jazyce. 3 Účast ve Výběrovém řízení 3.1 Uchazeči. Připuštěny k účasti ve Výběrovém řízení jsou české i zahraniční právnické či fyzické osoby (dále každá jednotlivě jen Uchazeč ). Každý Uchazeč musí splňovat následující podmínky (dále jen Podmínky účasti ): (i) (ii) (iii) (iv) (v) Uchazeč, pokud je fyzickou osobou, musí být starší 18 let a bezúhonný a musí mít neomezenou způsobilost k právním úkonům; Nebyl zjištěn úpadek Uchazeče dle Insolvenčního zákona, ani ve vztahu k Uchazeči nebylo vydáno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního práva a Uchazeč není v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu 3 Insolvenčního zákona nebo obdobných zahraničních právních předpisů; Uchazeč, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního práva, ani nebylo rozhodnuto o jeho zrušení, ať již s likvidací či bez likvidace ve smyslu českých právních předpisů či nebylo přijato rozhodnutí s obdobným účinkem podle zahraničních právních předpisů; Uchazeč je schopen dostát svému závazku uhradit nabídnutou kupní cenu za Podnik; Uchazeč není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty společnosti Bio Servis Benešov ve smyslu ustanovení 295 odst. 1 a odst. 2 Insolvenčního zákona. 3.2 Jistina. Každý uchazeč je na důkaz skutečného a vážného zájmu o uzavření Smlouvy o prodeji a na důkaz své solventnosti povinen ve lhůtě níže stanovené uhradit Správci jistinu ve výši ,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) (dále jen Jistina ). Jistina musí být připsána nejpozději dne 22. července 2013 na bankovní účet č. ú.: /0800, v měně CZK, IBAN: CZ (dále jen Účet ) vedený u České spořitelny a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Michle, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Banka ), a to pod variabilním symbolem (VS), kterým bude identifikační či registrační číslo právnické osoby či datum narození u osob fyzických ve formátu DDMMYYYY, kde DD je dvouciferným 2/10

3 označením dne (případně s nulou na počátku), MM je dvouciferným označením měsíce (případně s nulou na počátku) a YYYY je čtyřciferným označením roku (dále jen Variabilní symbol ). Jistina musí být Uchazečem uhrazena v korunách českých. Řádné uhrazení Jistiny v uvedeném termínu je podmínkou účasti ve Výběrovém řízení. Uchazeč, který tuto podmínku nesplnil, nebude dále považován za Uchazeče (ani Účastníka) a Správce jej k účasti ve Výběrovém řízení vůbec nepřipustí (viz čl. 4.3 těchto Podmínek). Správce bude s Jistinou nakládat výlučně v souladu s těmito Podmínkami. Jistina bude Uchazeči vrácena za podmínek stanovených v těchto Podmínkách. Žádnému Uchazeči nenáleží žádné přirostlé příslušenství Jistiny (přirostlé úroky), ať již v případě vrácení jistiny či jinak (ty zásadně náleží do majetkové podstaty dlužníka Bio Servis Benešov). Veškeré bankovní poplatky spojené s uhrazením Jistiny či jejím vrácením nese v plném rozsahu výlučně Uchazeč. 3.3 Přihláška. Podmínkou účasti ve Výběrovém řízení je (vedle splnění Podmínek účasti uvedených v čl. 3.1 těchto Podmínek a úhrady Jistiny) předložení následujících dokumentů a splnění následujících podmínek, a to v termínu od 24. června 2013 do dne 22. července 2013 do 15:00 hodin (SEČ), jinak příslušný Uchazeč nebude dále považován za Uchazeče (ani Účastníka) a Správce jej bez dalšího do Výběrového řízení nezařadí (o takovém nezařazení není Správce povinen daného uchazeče jakkoliv informovat): (i) (ii) Předložení přihlášky k účasti ve Výběrovém řízení v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 2 těchto Podmínek, přičemž Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v ní jakkoliv škrtat či provádět své poznámky) s tou výhradou, že Uchazeč na vyznačených místech doplní své identifikační a kontaktní údaje a místo a den podpisu (dále jen Přihláška ); Pokud je Uchazeč právnickou osobou, předloží dokument dokládající jeho existenci a obsazení statutárního orgánu, tzn. aktuální výpis z českého obchodního rejstříku u české právnické osoby, nebo pokud je Uchazeč zahraniční právnickou osobou, aktuální výpis z obdobné zahraniční evidence nebo jiný odpovídající dokument dokládající jeho existenci a obsazení statutárního orgánu v zemi jeho založení a sídla (dále jen Zahraniční výpis ); tyto doklady nesmí být ke dni podání Přihlášky starší tří (3) měsíců; (iii) Předložení čestného prohlášení Uchazeče potvrzujícího, že Uchazeč splňuje Podmínky účasti v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 3 těchto Podmínek, v jehož znění Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v něm jakkoliv škrtat či provádět své poznámky), s tou výhradou, že Uchazeč na vyznačených místech doplní své identifikační údaje a místo a den podpisu (dále jen Čestné prohlášení o splnění podmínek ); (iv) Předložení dohody o utajení a mlčenlivosti v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 4 těchto Podmínek, v jejímž znění Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v ní jakkoliv škrtat či provádět své poznámky) s tou výhradou, že Uchazeč doplní pouze své identifikační údaje, místo a datum podpisu a specifikaci z jeho strany podepisujících osob (dále jen Dohoda o mlčenlivosti ) řádně podepsanou Uchazečem či v jeho zastoupení, a to ve dvou (2) kompletních vyhotoveních; (v) Předložení těchto Podmínek Uchazečem či v jeho zastoupení řádně podepsaných na vyznačeném místě (viz čl. 10 těchto Podmínek) na důkaz jejich podrobné znalosti (včetně obsahu všech příloh) a bezvýhradné akceptace ze strany Uchazeče; (dále společně jen Přihlašovací dokumenty ). Uchazeč může Správci doručovat shora uvedené Přihlašovací dokumenty kterýkoli pracovní den v úředních hodinách mezi 10:00 až 16:00 (SEČ), přičemž je přípustné, aby kterýkoli z dokumentů uvedených v čl. 3.3 bodech (ii) (v) těchto Podmínek byl doručen až po předložení 3/10

4 Přihlášky (viz bod (i)), tedy nikoli současně s ní, přičemž ale všechny uvedené dokumenty musí být Správci doručeny nejpozději do konce lhůty v tomto ustanovení uvedené. 3.4 Forma Přihlašovacích dokumentů. Pro účely tohoto Výběrového řízení musí Uchazeč předložit vždy zásadně originál příslušného Přihlašovacího dokumentu. Všechny Přihlašovací dokumenty, u kterých nejsou dle čl. 3.3 těchto Podmínek stanoveny závazné vzory, musí být v českém nebo slovenském jazyce, s výhradou Zahraničního výpisu, který může být v anglickém jazyce. V ostatních případech musí být daný Přihlašovací dokument opatřen úředním překladem do českého jazyka. Dokumenty uvedené v čl. 3.3 bodech (i), (iii), (iv) a (v) těchto Podmínek musí být Uchazečem řádně podepsány s úředně ověřeným podpisem Uchazeče, resp. statutárním orgánem Uchazeče, jde-li o právnickou osobu, případně mohou být podepsány i zmocněncem Uchazeče na základě plné moci či jiného zmocnění (zaměstnance), přičemž v takovém případě je nutno doložit oprávnění takové osoby za Uchazeče jednat, a to originálem příslušné plné moci či originálem jiného zmocnění podepsaným ověřeně Uchazečem (jeho statutárním orgánem) i zmocněncem. 3.5 Způsob doručení Přihlášky. Uchazeč doručí Přihlášku a další Přihlašovací dokumenty na adresu Správce uvedenou v čl. 2.1 těchto Podmínek ve lhůtě stanovené v čl. 3.3 těchto Podmínek vždy v neprůhledné, uzavřené (zalepené) a neporušené obálce. Jméno a adresa Uchazeče budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Bio Servis Benešov - PŘIHLÁŠKA. Obálka musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Uchazeče tak, aby byla chráněna proti neoprávněné manipulaci. 4 Potvrzení účasti ve Výběrovém řízení 4.1 Oznámení Uchazeči. Každého Uchazeče, který: (i) (ii) (iii) řádně a včas podal všechny Přihlašovací dokumenty, jež splňují podmínky stanovené v těchto Podmínkách; řádně a včas uhradil Jistinu; a splňuje všechny Podmínky účasti, Správce písemně vyrozumí o tom, že se stal účastníkem Výběrového řízení (každý takový Uchazeč dále jen Účastník ); toto oznámení bude Správcem odesláno do dvou (2) pracovních dnů poté, co bude (i) Správci doručena Přihláška a všechny ostatní Přihlašovací dokumenty a co bude (ii) ve prospěch Účtu připsána Jistina, a to vše dle čl. 3 těchto Podmínek, přičemž uvedené oznámení bude odesláno poštou na adresu uvedenou u daného Účastníka jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce. Pro vyloučení případných pochybností se výslovně stanoví, že Správce má výlučné oprávnění rozhodovat s konečnou platností, zda Přihlašovací dokumenty splňují podmínky stanovené těmito Podmínkami a zda jsou splněny příslušné Podmínky účasti. Ke každému uvedenému oznámení Správce bude připojeno vyhotovení Dohody o mlčenlivosti řádně podepsané Správcem, čímž Správce tuto Dohodu o mlčenlivosti vůči danému Účastníkovi akceptuje a v důsledku čehož se tato stane pro daného Účastníka a Správce závaznou. (dále společně jen Oznámení Uchazeči ). 4.2 Informace o Podniku. Smlouva o prodeji. Každému Účastníkovi Výběrového řízení, který podepsal Dohodu o mlčenlivosti, bude umožněno nahlédnout do informačního memoranda, které bude obsahovat podrobnější ekonomické informace o Podniku ( Informační memorandum ), a dokumentů souvisejících s Podnikem ( Související dokumenty ) za účelem 4/10

5 přípravy nabídky na koupi Podniku, a to za podmínek stanovených v tomto čl. 4.2 Podmínek. Informační memorandum a Související dokumenty budou všem Účastníkům k dispozici k nahlédnutí na adrese společnosti Bio Servis Benešov spol. s.r.o., se sídlem Přibyšice 40, Neveklov, Česká republika a to od 20. července 2013 do 12. srpna 2013 v pracovní dny (pondělí až pátek) od 8 hodin do 17 hodin (SEČ). Účastníkům bude umožněno nahlédnout do Informačního memoranda a Souvisejících dokumentů v uzavřené místnosti za přítomnosti osoby pověřené Správcem ( Data room ), a to dle pravidel nakládání s dokumenty stanovených Správcem ( Pravidla Data roomu ), se kterými bude každý Účastník seznámen před vstupem do Data roomu. Před každým vstupem do Data roomu musí každý Účastník písemně potvrdit souhlas s Pravidly Data roomu a Pravidla Data roomu dodržovat. Přístup do Data roomu je podmíněn předchozím objednáním Účastníka u kontaktní osoby uvedené v čl. 2.1 těchto Podmínek. O možnosti nahlédnout do Informačního memoranda a Souvisejících dokumentů bude Účastník vyrozuměn rovněž v Oznámení Uchazeči. Každý z účastníků obdrží při svém prvním vstupu do Data roomu po písemném potvrzení souhlasu s Pravidly Data roomu závazné znění Smlouvy o prodeji a jejich příloh specifikujících Podnik. V případě, že některý z Účastníků Data room ve výše uvedeném termínu nenavštíví, bude tomuto Účastníkovi závazné znění Smlouvy o prodeji a jejich příloh specifikujících Podnik odesláno poštou na adresu uvedenou u daného Účastníka jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce, a to nejpozději do 12. srpna Nesplnění Podmínek účasti. V případě, že Uchazeč nesplnil podmínky uvedené v prvním odstavci čl. 4.1 těchto Podmínek, rozhodne Správce, že takový Uchazeč není připuštěn do Výběrového řízení a o tomto svém rozhodnutí vyrozumí Uchazeče tak, že písemné oznámení o této skutečnosti nejpozději do 25. července 2013 danému Uchazeči odešle poštou na adresu uvedenou u daného Uchazeče jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce. Takový Uchazeč se nestane Účastníkem Výběrového řízení a v řízení dále nepokračuje. K Přihlašovacím dokumentům či jakýmkoliv jiným podáním takového Uchazeče nebude nadále přihlíženo. Takovému Uchazeči Správce nejpozději do 25. července 2013 vrátí bankovním převodem Uchazečem na Účet případně uhrazenou částku na Jistinu (poníženou o příslušné bankovní poplatky), a to zpět na bankovní účet, z nějž byly dané peněžní prostředky na Účet zaslány. 5 Nabídky a jejich posouzení 5.1 Lhůta pro předložení závazných nabídek. Každý Účastník je povinen předložit Správci pro Účastníka právně závaznou nabídku na koupi (nabytí vlastnického práva) Podniku, splňující dále stanovené podmínky (dále jen Závazná nabídka ) nejpozději do 23. září 2013 do 16:00 hodin (SEČ), a to na adresu Správce uvedenou v čl. 2.1 těchto Podmínek. 5.2 Obsah a forma Závazné nabídky. Závazná nabídka musí obsahovat následující: (i) Smlouvu o prodeji v závazném znění, včetně příloh, v jejímž znění Účastník nesmí činit žádné změny, úpravy či doplnění (včetně žádného škrtání či poznámek) s tou výhradou, že Účastník doplní svou identifikaci, výši kupní ceny výlučně v korunách českých (CZK) za Podnik (dále jen Kupní cena ), s tím, že takto nabízenou cenu již nejde dále ze strany zájemce zvyšovat ani snižovat, datum a místo jeho podpisu a specifikaci podepisujících osob, a to řádně podepsanou Účastníkem či v jeho zastoupení s úředně ověřeným podpisem (příp. ověřenými podpisy), která musí být předložena v pěti (5) obsahově zcela totožných kompletních vyhotoveních (včetně příloh). Každé vyhotovení musí být včetně příloh pevně vhodným způsobem spojeno, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci, avšak vždy tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet. Pokud je Účastník zastoupen, musí být přiložen originál řádné 5/10

6 plné moci pro zástupce s úředně ověřeným podpisem (příp. ověřenými podpisy) zmocněnce i zmocnitele. V případě jakéhokoliv úředního ověření v zahraničí (vyjma ověření příslušnými slovenskými orgány či kompetentními českými konzulárními úřady v zahraničí), musí být ověření apostilováno, případně superlegalizováno; a (ii) Účastník bere výslovně na vědomí, že Smlouva o prodeji ve znění doručeném Správci představuje závaznou ofertu Správci ze strany Účastníka, kterou je Správce oprávněn akceptovat ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 5.5 níže (tj. odesláním Správcem podepsaného vyhotovení Smlouvy o prodeji Účastníkovi), přičemž po uvedenou lhůtu je Účastník svou ofertou vázán a nemůže ji odvolat. Každý Účastník může podat pouze jednu (1) Závaznou nabídku. 5.3 Doručení Závazné nabídky. Účastník musí kompletní Závaznou nabídku doručit Správci na adresu uvedenou v čl. 2.1 těchto Podmínek v jedné neprůhledné, zavřené (zalepené) a neporušené obálce. Jméno/název a adresa Účastníka budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BIO SERVIS BENEŠOV - NABÍDKA. Obálka musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Účastníka tak, aby byla chráněna proti neoprávněné manipulaci. 5.4 Neúplnost či jiná závadnost Závazné nabídky. Správce přezkoumá, zda Závazná nabídka splňuje obsahové a formální náležitosti stanovené těmito Podmínkami. V případě, že některý Účastník porušil svou povinnost uvedenou v čl. 5.1 těchto Podmínek podat řádnou a úplnou Závaznou nabídku ve stanovené lhůtě či v souladu se stanovenými podmínkami (přičemž za takové porušení se např. považuje i případ, kdy v Účastníkem předložené Smlouvě o prodeji budou jakékoliv změny, škrty apod.), Správce takového Účastníka vyloučí z dalšího průběhu Výběrového řízení a podání učiněné takovým Účastníkem (pokud nějaké učinil) se nepovažuje za Závaznou nabídku a k takovému podání nebude Správcem nadále přihlíženo. O takovém svém rozhodnutí Správce vyrozumí Účastníka tak, že písemné oznámení o této skutečnosti nejpozději do 27. září 2013 danému Účastníku odešle poštou na adresu uvedenou u daného Účastníka jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce. 5.5 Posouzení Závazných nabídek. Ze Závazných nabídek, které splňují podmínky stanovené těmito Podmínkami, a které nebyly ve smyslu čl. 5.4 těchto Podmínek Správcem vyloučeny, bude Správcem vybrána Závazná nabídka podle jediného kritéria, a to ta, která obsahuje nejvyšší částku Kupní ceny specifikovanou v rámci Smlouvy o prodeji, která je součástí dané Závazné nabídky. Otevírání obálek se Závaznými nabídkami proběhne na jednání se Zástupcem věřitelů dne 24. září 2013 na adrese Václavské náměstí 796/42, Praha 1, za účasti Správce, Zástupce věřitelů a notáře. Po otevření obálek Správce oznámí pořadí Účastníků podle nabízené výše Kupní ceny. Poté bude Správcem vyhodnocen vítězný Účastník Výběrového řízení (Účastník Výběrového Řízení, který nabídl nejvyšší Kupní cenu). O prodeji Podniku vítěznému Účastníkovi Výběrového řízení následně rozhodne Zástupce věřitelů. V případě, že Zástupce věřitelů schválí uzavření Smlouvy o prodeji s vítězným Účastníkem a Správce nevyužije svého práva vyhlásit II. kolo Výběrového řízení dle čl. 5.8 těchto Podmínek či práva Výběrové řízení zrušit, na příslušnou Smlouvu o prodeji vyznačí svůj souhlas Zástupce věřitelů. Rozhodnutí o výběru vítězného Účastníka a Smlouvu o prodeji podepsanou vítězem Výběrového řízení a opatřenou souhlasem Zástupce věřitelů Správce bezodkladně předloží insolvenčnímu soudu ke schválení. Po schválení soudem připojí svůj podpis ke Smlouvě o prodeji i Správce. Účastníkovi, se kterým Správce uzavřel Smlouvu o prodeji, tuto skutečnost Správce písemně oznámí nejpozději do 3 dnů od schválení Smlouvy o prodeji insolvenčním soudem, a to odesláním takového oznámení poštou na jeho adresu uvedenou v jeho Přihlášce jakožto adresu pro doručování s tím, že spolu s takovým oznámením Správce Účastníkovi zašle také 2 (dvě) originální vyhotovení Smlouvy o prodeji, která byla Účastníkem předložena v rámci jeho Závazné nabídky, podepsané ze strany Správce (s jeho úředně ověřeným podpisem) a opatřené souhlasem Zástupce věřitelů a insolvenčního soudu. Ve stejné lhůtě uvedené 6/10

7 rozhodnutí Správce zveřejní v Insolvenčním rejstříku ( ). Ostatní Závazné nabídky budou Správcem odmítnuty a Účastníci, jejichž Závazné nabídky budou Správcem takto odmítnuty, budou o takové skutečnosti Správcem nejpozději do 27. srpna 2013 vyrozuměni písemným oznámením odeslaným ze strany Správce poštou v uvedené lhůtě na příslušné adresy takových Účastníků, které tito uvedli ve svých příslušných Přihláškách jako adresu pro doručování. Těmto odmítnutým Účastníkům budou ve stejné lhůtě také vráceny jimi na Účet uhrazené částky na Jistinu (ponížené o příslušné bankovní poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byly tyto uhrazeny. 5.6 Lhůta pro úhradu Kupní ceny. V případě, že Kupní cena uvedená ve Smlouvě o prodeji dle čl. 5.2 bodu (i) těchto Podmínek převyšuje výši Jistiny, je vítězný Účastník, se kterým Správce uzavřel Smlouvu o prodeji, povinen uhradit Správci částku odpovídající rozdílu mezi takovou Kupní cenou a částkou Jistiny ( Doplatek ), a to do sedmi (7) dnů poté, co bude takovému vítěznému Účastníkovi doručeno originální vyhotovení Smlouvy o prodeji podepsané Správcem (s jeho úředně ověřeným podpisem) a opatřené souhlasem Zástupce věřitelů a insolvenčního soudu. Pro tento účel se uhrazením Doplatku rozumí okamžik jeho připsání na Účet vedený u Banky. Pro účely identifikace platby Doplatku musí Účastník příslušnou platbu provést pod stejným Variabilním symbolem (VS), pod jakým provedl platbu Jistiny. Doplatek musí být Účastníkem uhrazen v korunách českých. Řádné uhrazení Doplatku, resp. Kupní ceny v plné výši v uvedeném termínu je podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy o prodeji, resp. podmínkou převodu Podniku dle Smlouvy o prodeji. Veškeré bankovní poplatky spojené s uhrazením Doplatku nese v plném rozsahu výlučně Účastník. Za podmínky, že výše Kupní ceny přesahuje částku Jistiny, má se za to, že Kupní cena byla uvedeným Účastníkem uhrazena, když částku ve výši odpovídající Doplatku uhradí na Účet pod Variabilním symbolem vítězného Účastníka. 5.7 Nové výběrové řízení. V případě, že Zástupce věřitelů neschválí prodej Podniku Účastníkovi Výběrového řízení, který nabídl nejvyšší Kupní cenu, a Zástupce věřitelů rozhodne o tom, že na podávání nabídek na koupi (nabytí vlastnického práva) Podniku má být Správcem vyhlášeno nové výběrové řízení, které se uskuteční formou a za podmínek stanovených v samostatném dokumentu, Smlouva o prodeji s vítězným Uchazečem Výběrového řízení nebude uzavřena. Závazná nabídka vítězného Účastníka bude Správcem rovněž odmítnuta, a vítězný Účastník bude Správcem o takové skutečnosti nejpozději do 27. září 2013 vyrozuměn písemným oznámením odeslaným ze strany Správce poštou v uvedené lhůtě na adresu takového Účastníka, kterou uvedl ve své Přihlášce jako adresu pro doručování. Vítěznému Účastníku bude ve stejné lhůtě rovněž vrácena jím na Účet uhrazená částka na Jistinu (ponížená o příslušné bankovní poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato uhrazena. 5.8 II. kolo Výběrového řízení. Bez ohledu na výše uvedené si Správce vyhrazuje právo nevybrat Závaznou nabídku, která obsahuje nejvyšší Kupní cenu a neurčit vítězného Účastníka Výběrového řízení a vyhrazuje si právo vyhlásit II. kolo Výběrového řízení, kterého se zúčastní Účastník, který nabídl nejvyšší Kupní cenu (umístil se první v pořadí), a dále pak každý z Účastníků, jímž nabízená Kupní cena dosáhla alespoň 90% nejvyšší nabídky, a to za podmínek stanovených v samostatném dokumentu. O vyhlášení II. kola Výběrového řízení a o podmínkách II. kola Výběrového řízení budou Účastníci, kteří nabídli alespoň 90% nejvyšší nabízené Kupní ceny, vyrozuměni písemným oznámením Správce nejpozději do 27. září V takovém případě budou ostatní Závazné nabídky (Závazné nabídky Účastníků, kteří se umístili třetí v pořadí a níže) Správcem odmítnuty a Účastníci, jejichž Závazné nabídky budou Správcem takto odmítnuty, budou o takové skutečnosti Správcem nejpozději do 27.září 2013 vyrozuměni písemným oznámením odeslaným ze strany Správce poštou v uvedené lhůtě na příslušné adresy takových Účastníků, které tito uvedli ve svých příslušných Přihláškách jako adresu pro doručování. Těmto odmítnutým Účastníkům budou ve stejné lhůtě také vráceny jimi na Účet uhrazené částky na Jistinu (ponížené o příslušné bankovní poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byly tyto uhrazeny. 7/10

8 5.9 Účinnost převodu Podniku. Smluvní pokuta. Pro účely transparentnosti se zde výslovně uvádí, že účinnost Smlouvy o prodeji, resp. účinnost převodu Podniku dle Smlouvy o prodeji, uzavřené Správcem s vítězným Účastníkem ve smyslu čl. 5.5 těchto Podmínek bude vázána na splnění odkládacích podmínek uvedených ve Smlouvě o prodeji (včetně úhrady Kupní ceny v plné výši), a nastane pak den následující po dni, v němž bude splněna poslední z odkládacích podmínek. Uvádí se také výslovně, že pokud uvedené odkládací podmínky, k zajištění jejichž splnění se vítězný Účastník ve Smlouvě o prodeji výslovně zavázal, nebudou splněny ve lhůtě stanovené Smlouvou o prodeji, tak za podmínek tam stanovených Smlouva o prodeji zanikne, a takový případ se bude považovat za porušení povinnosti vítězného Účastníka zajistit splnění daných odkládacích podmínek a Účastník pak bude mít povinnost uhradit Správci smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Správce je oprávněn na tuto smluvní pokutu čerpat částku Jistiny, resp. ji na ni započíst. Smluvní pokuta z uvedeného titulu se stane součástí majetkové podstaty dlužníka Bio Servis Benešov. Účastníci tímto výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta je zcela přiměřená, a to zejména s ohledem na zájem realizovat prodej v krátké lhůtě stanovené těmito Podmínkami, a dále pak s ohledem na fakt, že Správce má zájem, aby v rámci Výběrového řízení vystupovaly pouze osoby se skutečným a vážným zájmem o koupi Podniku, nikoliv osoby, jejichž zájmy nejsou s tím v souladu, např. tedy osoby, které mají pouze zájem získat citlivé informace o Podniku, dále pak s ohledem na skutečnost, že Správce v rámci Výběrového řízení zpřístupňuje řadu citlivých údajů o Podniku, které jsou způsobilé významně ovlivnit jeho hodnotu, a konečně s ohledem na to, že Správce investoval do přípravy a realizace prodeje Podniku značné finanční prostředky. 6 Vyloučení z Výběrového řízení 6.1 Vyloučení. Správce je oprávněn z Výběrového řízení kdykoliv vyloučit kteréhokoli Uchazeče či Účastníka, který v průběhu Výběrového řízení podal více než jednu (1) nabídku, předložil klamavé, falešné nebo nesprávné či neúplné prohlášení, dokument, údaj nebo jinou informaci v jakémkoli dokumentu doručeném Správci během Výběrového řízení, nebo který přestal splňovat Podmínky účasti, nebo který jinak porušil tyto Podmínky. 7 Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek 7.1 Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek. Výběrové řízení na prodej Podniku není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu ustanovení 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( Obchodní zákoník ), ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 276 a násl. Obchodního zákoníku. Správce si výslovně vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení jakkoliv dodatečně upravit či změnit tyto Podmínky, upustit od jakýchkoli podmínek, požadavků nebo povinností vymezených těmito Podmínkami (včetně Podmínek účasti), odmítnout všechny Závazné nabídky bez uvedení jakýchkoli důvodů, nebo kdykoli pozastavit či zrušit Výběrové řízení a/nebo vyhlásit II. kolo Výběrového řízení a/nebo vyhlásit nové výběrové řízení. Výslovně si Správce vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a neuzavřít Smlouvu o prodeji s žádným z Uchazečů. Účastníci či Uchazeči nemohou v této souvislosti vůči Správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim eventuálně vznikla zejména (avšak ne pouze) v případě změny Podmínek, odmítnutí všech Závazných nabídek, zrušení Výběrového řízení nebo neuzavření Smlouvy o prodeji s vítězným Uchazečem Výběrového řízení. 7.2 Rozhodnutí Správce a Zástupce věřitelů. Veškerá rozhodnutí Správce a/nebo Zástupce věřitelů jimi učiněná ve Výběrovém řízení a/nebo v souvislosti s Výběrovým řízením jsou konečná a proti takovým rozhodnutím Správce a/nebo Zástupce věřitelů není přípustný jakýkoliv opravný prostředek. 7.3 Oznámení Podmínek. Jakékoli změny nebo doplnění Podmínek Správcem bude oznámeno v 8/10

9 Insolvenčním rejstříku ( ), a dále pak ve vztahu ke každému Účastníkovi písemným oznámením odeslaným na příslušnou adresu uvedenou v Přihlášce daného Účastníka jakožto adresu pro doručování. 7.4 Náklady. Účastníci i Uchazeči sami nesou veškeré náklady své účasti ve Výběrovém řízení v plné výši, a to pro vyloučení případných pochybností i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně Podmínek, odmítnutí jejich Závazných nabídek nebo zrušení Výběrového řízení Správcem. Správce není odpovědný za jakékoli náklady a výdaje vzniklé jakékoli straně ve vztahu k Výběrovému řízení. 7.5 Jazykové verze. Z rozhodnutí Správce mohou být Uchazečům/Účastníkům poskytnuty jakékoliv dokumenty vedle českého znění také v překladu do cizího jazyka. V případě jakýchkoliv rozporů je však závazná česká verze. 8 Rozhodné právo 8.1 Tyto Podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z Výběrového řízení se řídí právními předpisy České republiky zejména Insolvenčním zákonem a Obchodním zákoníkem s výslovným vyloučením aplikace kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). 9 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Specifikace Podniku Závazný vzor Přihlášky Závazný vzor Čestného prohlášení o splnění podmínek Závazný vzor Dohody o utajení a mlčenlivosti V Praze dne 20. června 2013 INSOL.UTION v.o.s., insolvenční správce dlužníka Bio Servis Benešov spol. s.r.o. Podpis: 10 Akceptace Uchazeče Svým níže uvedeným podpisem výslovně potvrzuji/potvrzujeme, že (i) jsem/jsme se podrobně seznámil/seznámili s obsahem shora uvedených Podmínek, a to včetně všech příloh, (ii) všem předmětným podmínkám zcela rozumím/rozumíme a jsem/jsme si vědom/vědomi a souhlasím/souhlasíme s jejich právními i dalšími důsledky, a (iii) bezvýhradně přijímám/přijímáme tyto Podmínky, a to včetně všech podmínek obsažených v jejich přílohách, a souhlasím/souhlasíme s tím, že jsme jimi právně vázáni. V dne /10

10 Obchodní firma/jméno Uchazeče: Jméno: Funkce: Podpis: 10/10

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400 na prodej věcí nemovitých z majetku společnosti EKON, družstvo

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400 na prodej věcí nemovitých z majetku společnosti EKON, družstvo PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400 na prodej věcí nemovitých z majetku společnosti EKON, družstvo Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, Okres Brno-město (dále jen Insolvenční

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční správce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové záporné (MZ15-) a minutové zálohy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a nemovitého majetku společnosti VJAČKA spol. s r.o. JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov (dále jen Insolvenční správce ),

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2012 Prodej nemovitého majetku BYDLENÍ SMETANKA, a.s. Termín konání 1. kola výběrového řízení: 20. 8. 2012 19. 10. 2012 Termín konání 2. kola výběrového řízení: 19. 10.

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvyšší cenovou nabídku na koupi souboru nemovitostí. I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvyšší cenovou nabídku na koupi souboru nemovitostí. I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvyšší cenovou nabídku na koupi souboru nemovitostí I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže 1. Ing. Pavel Vlček, insolvenční správce se sídlem Tř.28.října 1476/10,

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů značek koncernu VW Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

OBEC SKALIČKA. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Skalička - nová třída mateřské školy, Olomoucký kraj Skalička 109, 753 52

OBEC SKALIČKA. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Skalička - nová třída mateřské školy, Olomoucký kraj Skalička 109, 753 52 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Skalička - nová třída mateřské školy, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle 6, 12 odstavec 6, na základě

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání výběrového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka EPIAG LOFIDA PORCELÁN CZ s.r.o. Výběrové řízení čís. 10/2015 Keramička Dalovice Tímto se vyhlašuje konání výběrového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 201281

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 201281 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 201281 na soubor majetku movitého, nemovitého a ostatního společnosti OCELPROFIL s.r.o., IČ 25580337 a PKB ocel, spol. s r.o. IČ 26929104 Den vyhlášení Výběrového řízení:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci Vyhlášení výběrového řízení úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Adresa: Opletalova 57, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 211 222 630 Fax.: +420 211 222 640

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2472/2010 VYŘIZUJE: Pluhovský TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 MOB: 605 247 077 E-MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název zakázky: Klecová technologie pro chov slepic Předmět zakázky: Dodávka Datum vyhlášení 24.06.2014 zakázky: Název/ obchodní Mendelova univerzita v Brně firma zadavatele:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více