VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. INSOL.UTION v.o.s., se sídlem Na Jarově 4, Praha 3, , Česká republika (dále jen Správce ), jakožto insolvenční správce společnosti Bio Servis Benešov spol. s r.o., se sídlem Přibyšice 40, Neveklov, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Bio Servis Benešov ), tímto vyhlašuje výběrové řízení (dále jen Výběrové řízení ) na podávání nabídek na koupi podniku společnosti Bio Servis Benešov (dále jen Podnik ), jak je definován níže, a to za podmínek stanovených v tomto dokumentu a všech jeho přílohách, které tvoří jeho nedílnou součást. Tento dokument a veškeré jeho přílohy tvoří podmínky Výběrového řízení (dále jen Podmínky ). 1 Předmět Výběrového řízení 1.1 Předmět Výběrového řízení. Předmětem Výběrového řízení je podávání nabídek na koupi (nabytí vlastnického práva) Podniku obecně vymezeného v Příloze č. 1 těchto Podmínek, z nichž Správce na jednání se Zástupcem věřitelů společnosti Bio Servis Benešov ( dále jen Zástupce věřitelů ) vybere nabídku splňující podmínky tohoto Výběrového řízení, která bude současně obsahovat nejvyšší nabízenou kupní cenu za Podnik, a s Účastníkem (jak je definován v čl. 4.1 těchto Podmínek), který takovou nabídku s nejvyšší kupní cenou podal, a který současně splnil všechny další podmínky zde stanovené, pak Správce uzavře smlouvu o prodeji Podniku (dále jen Smlouva o prodeji ) ve smyslu ustanovení 290 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Insolvenční zákon ), to však pouze v případě, že Zástupce věřitelů a insolvenční soud vysloví s uzavřením Smlouvy o prodeji s takovým Účastníkem souhlas a/nebo nebude-li Výběrové řízení Správcem v souladu s těmito Podmínkami zrušeno. Přesné znění Smlouvy o prodeji bude Uchazečům předloženo ve lhůtě dle č. 4.2 těchto podmínek, přičemž se stanoví výslovně, že tam obsažené znění je bezvýhradně závazné a Správce na něm trvá, přičemž od tohoto závazného znění se žádný Účastník nesmí nikterak odchýlit, s výhradou doplnění příslušných povolených údajů ve smyslu čl. 5.2 těchto Podmínek. 1.2 Konkurs. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 27544/2012-A-15 ze dne 22. ledna 2013 byl na majetek společnosti Bio Servis Benešov spol. s.r.o. prohlášen konkurs. V souladu s příslušnými ustanoveními Insolvenčního zákona je Správce, jakožto insolvenční správce majetkové podstaty Bio Servis Benešov, oprávněn organizovat toto Výběrové řízení a prodat v rámci něj Podnik jedinou smlouvou ve smyslu ustanovení 290 Insolvenčního zákona. 1/10

2 2 Komunikace (doručování) 2.1 Každá žádost, oznámení, výzva nebo jakákoliv jiná komunikace vůči Správci v rámci Výběrového řízení nebo se Výběrového řízení jakkoliv týkající, zejména pak Přihlášky (viz čl. 3.3 těchto Podmínek) a Závazné nabídky (viz čl. 5 těchto Podmínek) musí být doručovány Správci na adresu jeho sídla: INSOL.UTION v.o.s., insolvenční správce dlužníka Bio Servis Benešov spol. s r.o. Věc: Bio Servis Benešov Výběrové řízení Na Jarově Praha 3 Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Menšík, Při elektronické komunikaci vždy v kopii na Pokud není se Správcem dohodnuto jinak nebo v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, veškerá komunikace vůči Správci musí být učiněna písemně a musí být výhradně v českém jazyce. 3 Účast ve Výběrovém řízení 3.1 Uchazeči. Připuštěny k účasti ve Výběrovém řízení jsou české i zahraniční právnické či fyzické osoby (dále každá jednotlivě jen Uchazeč ). Každý Uchazeč musí splňovat následující podmínky (dále jen Podmínky účasti ): (i) (ii) (iii) (iv) (v) Uchazeč, pokud je fyzickou osobou, musí být starší 18 let a bezúhonný a musí mít neomezenou způsobilost k právním úkonům; Nebyl zjištěn úpadek Uchazeče dle Insolvenčního zákona, ani ve vztahu k Uchazeči nebylo vydáno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního práva a Uchazeč není v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu 3 Insolvenčního zákona nebo obdobných zahraničních právních předpisů; Uchazeč, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního práva, ani nebylo rozhodnuto o jeho zrušení, ať již s likvidací či bez likvidace ve smyslu českých právních předpisů či nebylo přijato rozhodnutí s obdobným účinkem podle zahraničních právních předpisů; Uchazeč je schopen dostát svému závazku uhradit nabídnutou kupní cenu za Podnik; Uchazeč není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty společnosti Bio Servis Benešov ve smyslu ustanovení 295 odst. 1 a odst. 2 Insolvenčního zákona. 3.2 Jistina. Každý uchazeč je na důkaz skutečného a vážného zájmu o uzavření Smlouvy o prodeji a na důkaz své solventnosti povinen ve lhůtě níže stanovené uhradit Správci jistinu ve výši ,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) (dále jen Jistina ). Jistina musí být připsána nejpozději dne 22. července 2013 na bankovní účet č. ú.: /0800, v měně CZK, IBAN: CZ (dále jen Účet ) vedený u České spořitelny a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Michle, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Banka ), a to pod variabilním symbolem (VS), kterým bude identifikační či registrační číslo právnické osoby či datum narození u osob fyzických ve formátu DDMMYYYY, kde DD je dvouciferným 2/10

3 označením dne (případně s nulou na počátku), MM je dvouciferným označením měsíce (případně s nulou na počátku) a YYYY je čtyřciferným označením roku (dále jen Variabilní symbol ). Jistina musí být Uchazečem uhrazena v korunách českých. Řádné uhrazení Jistiny v uvedeném termínu je podmínkou účasti ve Výběrovém řízení. Uchazeč, který tuto podmínku nesplnil, nebude dále považován za Uchazeče (ani Účastníka) a Správce jej k účasti ve Výběrovém řízení vůbec nepřipustí (viz čl. 4.3 těchto Podmínek). Správce bude s Jistinou nakládat výlučně v souladu s těmito Podmínkami. Jistina bude Uchazeči vrácena za podmínek stanovených v těchto Podmínkách. Žádnému Uchazeči nenáleží žádné přirostlé příslušenství Jistiny (přirostlé úroky), ať již v případě vrácení jistiny či jinak (ty zásadně náleží do majetkové podstaty dlužníka Bio Servis Benešov). Veškeré bankovní poplatky spojené s uhrazením Jistiny či jejím vrácením nese v plném rozsahu výlučně Uchazeč. 3.3 Přihláška. Podmínkou účasti ve Výběrovém řízení je (vedle splnění Podmínek účasti uvedených v čl. 3.1 těchto Podmínek a úhrady Jistiny) předložení následujících dokumentů a splnění následujících podmínek, a to v termínu od 24. června 2013 do dne 22. července 2013 do 15:00 hodin (SEČ), jinak příslušný Uchazeč nebude dále považován za Uchazeče (ani Účastníka) a Správce jej bez dalšího do Výběrového řízení nezařadí (o takovém nezařazení není Správce povinen daného uchazeče jakkoliv informovat): (i) (ii) Předložení přihlášky k účasti ve Výběrovém řízení v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 2 těchto Podmínek, přičemž Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v ní jakkoliv škrtat či provádět své poznámky) s tou výhradou, že Uchazeč na vyznačených místech doplní své identifikační a kontaktní údaje a místo a den podpisu (dále jen Přihláška ); Pokud je Uchazeč právnickou osobou, předloží dokument dokládající jeho existenci a obsazení statutárního orgánu, tzn. aktuální výpis z českého obchodního rejstříku u české právnické osoby, nebo pokud je Uchazeč zahraniční právnickou osobou, aktuální výpis z obdobné zahraniční evidence nebo jiný odpovídající dokument dokládající jeho existenci a obsazení statutárního orgánu v zemi jeho založení a sídla (dále jen Zahraniční výpis ); tyto doklady nesmí být ke dni podání Přihlášky starší tří (3) měsíců; (iii) Předložení čestného prohlášení Uchazeče potvrzujícího, že Uchazeč splňuje Podmínky účasti v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 3 těchto Podmínek, v jehož znění Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v něm jakkoliv škrtat či provádět své poznámky), s tou výhradou, že Uchazeč na vyznačených místech doplní své identifikační údaje a místo a den podpisu (dále jen Čestné prohlášení o splnění podmínek ); (iv) Předložení dohody o utajení a mlčenlivosti v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 4 těchto Podmínek, v jejímž znění Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v ní jakkoliv škrtat či provádět své poznámky) s tou výhradou, že Uchazeč doplní pouze své identifikační údaje, místo a datum podpisu a specifikaci z jeho strany podepisujících osob (dále jen Dohoda o mlčenlivosti ) řádně podepsanou Uchazečem či v jeho zastoupení, a to ve dvou (2) kompletních vyhotoveních; (v) Předložení těchto Podmínek Uchazečem či v jeho zastoupení řádně podepsaných na vyznačeném místě (viz čl. 10 těchto Podmínek) na důkaz jejich podrobné znalosti (včetně obsahu všech příloh) a bezvýhradné akceptace ze strany Uchazeče; (dále společně jen Přihlašovací dokumenty ). Uchazeč může Správci doručovat shora uvedené Přihlašovací dokumenty kterýkoli pracovní den v úředních hodinách mezi 10:00 až 16:00 (SEČ), přičemž je přípustné, aby kterýkoli z dokumentů uvedených v čl. 3.3 bodech (ii) (v) těchto Podmínek byl doručen až po předložení 3/10

4 Přihlášky (viz bod (i)), tedy nikoli současně s ní, přičemž ale všechny uvedené dokumenty musí být Správci doručeny nejpozději do konce lhůty v tomto ustanovení uvedené. 3.4 Forma Přihlašovacích dokumentů. Pro účely tohoto Výběrového řízení musí Uchazeč předložit vždy zásadně originál příslušného Přihlašovacího dokumentu. Všechny Přihlašovací dokumenty, u kterých nejsou dle čl. 3.3 těchto Podmínek stanoveny závazné vzory, musí být v českém nebo slovenském jazyce, s výhradou Zahraničního výpisu, který může být v anglickém jazyce. V ostatních případech musí být daný Přihlašovací dokument opatřen úředním překladem do českého jazyka. Dokumenty uvedené v čl. 3.3 bodech (i), (iii), (iv) a (v) těchto Podmínek musí být Uchazečem řádně podepsány s úředně ověřeným podpisem Uchazeče, resp. statutárním orgánem Uchazeče, jde-li o právnickou osobu, případně mohou být podepsány i zmocněncem Uchazeče na základě plné moci či jiného zmocnění (zaměstnance), přičemž v takovém případě je nutno doložit oprávnění takové osoby za Uchazeče jednat, a to originálem příslušné plné moci či originálem jiného zmocnění podepsaným ověřeně Uchazečem (jeho statutárním orgánem) i zmocněncem. 3.5 Způsob doručení Přihlášky. Uchazeč doručí Přihlášku a další Přihlašovací dokumenty na adresu Správce uvedenou v čl. 2.1 těchto Podmínek ve lhůtě stanovené v čl. 3.3 těchto Podmínek vždy v neprůhledné, uzavřené (zalepené) a neporušené obálce. Jméno a adresa Uchazeče budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Bio Servis Benešov - PŘIHLÁŠKA. Obálka musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Uchazeče tak, aby byla chráněna proti neoprávněné manipulaci. 4 Potvrzení účasti ve Výběrovém řízení 4.1 Oznámení Uchazeči. Každého Uchazeče, který: (i) (ii) (iii) řádně a včas podal všechny Přihlašovací dokumenty, jež splňují podmínky stanovené v těchto Podmínkách; řádně a včas uhradil Jistinu; a splňuje všechny Podmínky účasti, Správce písemně vyrozumí o tom, že se stal účastníkem Výběrového řízení (každý takový Uchazeč dále jen Účastník ); toto oznámení bude Správcem odesláno do dvou (2) pracovních dnů poté, co bude (i) Správci doručena Přihláška a všechny ostatní Přihlašovací dokumenty a co bude (ii) ve prospěch Účtu připsána Jistina, a to vše dle čl. 3 těchto Podmínek, přičemž uvedené oznámení bude odesláno poštou na adresu uvedenou u daného Účastníka jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce. Pro vyloučení případných pochybností se výslovně stanoví, že Správce má výlučné oprávnění rozhodovat s konečnou platností, zda Přihlašovací dokumenty splňují podmínky stanovené těmito Podmínkami a zda jsou splněny příslušné Podmínky účasti. Ke každému uvedenému oznámení Správce bude připojeno vyhotovení Dohody o mlčenlivosti řádně podepsané Správcem, čímž Správce tuto Dohodu o mlčenlivosti vůči danému Účastníkovi akceptuje a v důsledku čehož se tato stane pro daného Účastníka a Správce závaznou. (dále společně jen Oznámení Uchazeči ). 4.2 Informace o Podniku. Smlouva o prodeji. Každému Účastníkovi Výběrového řízení, který podepsal Dohodu o mlčenlivosti, bude umožněno nahlédnout do informačního memoranda, které bude obsahovat podrobnější ekonomické informace o Podniku ( Informační memorandum ), a dokumentů souvisejících s Podnikem ( Související dokumenty ) za účelem 4/10

5 přípravy nabídky na koupi Podniku, a to za podmínek stanovených v tomto čl. 4.2 Podmínek. Informační memorandum a Související dokumenty budou všem Účastníkům k dispozici k nahlédnutí na adrese společnosti Bio Servis Benešov spol. s.r.o., se sídlem Přibyšice 40, Neveklov, Česká republika a to od 20. července 2013 do 12. srpna 2013 v pracovní dny (pondělí až pátek) od 8 hodin do 17 hodin (SEČ). Účastníkům bude umožněno nahlédnout do Informačního memoranda a Souvisejících dokumentů v uzavřené místnosti za přítomnosti osoby pověřené Správcem ( Data room ), a to dle pravidel nakládání s dokumenty stanovených Správcem ( Pravidla Data roomu ), se kterými bude každý Účastník seznámen před vstupem do Data roomu. Před každým vstupem do Data roomu musí každý Účastník písemně potvrdit souhlas s Pravidly Data roomu a Pravidla Data roomu dodržovat. Přístup do Data roomu je podmíněn předchozím objednáním Účastníka u kontaktní osoby uvedené v čl. 2.1 těchto Podmínek. O možnosti nahlédnout do Informačního memoranda a Souvisejících dokumentů bude Účastník vyrozuměn rovněž v Oznámení Uchazeči. Každý z účastníků obdrží při svém prvním vstupu do Data roomu po písemném potvrzení souhlasu s Pravidly Data roomu závazné znění Smlouvy o prodeji a jejich příloh specifikujících Podnik. V případě, že některý z Účastníků Data room ve výše uvedeném termínu nenavštíví, bude tomuto Účastníkovi závazné znění Smlouvy o prodeji a jejich příloh specifikujících Podnik odesláno poštou na adresu uvedenou u daného Účastníka jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce, a to nejpozději do 12. srpna Nesplnění Podmínek účasti. V případě, že Uchazeč nesplnil podmínky uvedené v prvním odstavci čl. 4.1 těchto Podmínek, rozhodne Správce, že takový Uchazeč není připuštěn do Výběrového řízení a o tomto svém rozhodnutí vyrozumí Uchazeče tak, že písemné oznámení o této skutečnosti nejpozději do 25. července 2013 danému Uchazeči odešle poštou na adresu uvedenou u daného Uchazeče jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce. Takový Uchazeč se nestane Účastníkem Výběrového řízení a v řízení dále nepokračuje. K Přihlašovacím dokumentům či jakýmkoliv jiným podáním takového Uchazeče nebude nadále přihlíženo. Takovému Uchazeči Správce nejpozději do 25. července 2013 vrátí bankovním převodem Uchazečem na Účet případně uhrazenou částku na Jistinu (poníženou o příslušné bankovní poplatky), a to zpět na bankovní účet, z nějž byly dané peněžní prostředky na Účet zaslány. 5 Nabídky a jejich posouzení 5.1 Lhůta pro předložení závazných nabídek. Každý Účastník je povinen předložit Správci pro Účastníka právně závaznou nabídku na koupi (nabytí vlastnického práva) Podniku, splňující dále stanovené podmínky (dále jen Závazná nabídka ) nejpozději do 23. září 2013 do 16:00 hodin (SEČ), a to na adresu Správce uvedenou v čl. 2.1 těchto Podmínek. 5.2 Obsah a forma Závazné nabídky. Závazná nabídka musí obsahovat následující: (i) Smlouvu o prodeji v závazném znění, včetně příloh, v jejímž znění Účastník nesmí činit žádné změny, úpravy či doplnění (včetně žádného škrtání či poznámek) s tou výhradou, že Účastník doplní svou identifikaci, výši kupní ceny výlučně v korunách českých (CZK) za Podnik (dále jen Kupní cena ), s tím, že takto nabízenou cenu již nejde dále ze strany zájemce zvyšovat ani snižovat, datum a místo jeho podpisu a specifikaci podepisujících osob, a to řádně podepsanou Účastníkem či v jeho zastoupení s úředně ověřeným podpisem (příp. ověřenými podpisy), která musí být předložena v pěti (5) obsahově zcela totožných kompletních vyhotoveních (včetně příloh). Každé vyhotovení musí být včetně příloh pevně vhodným způsobem spojeno, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci, avšak vždy tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet. Pokud je Účastník zastoupen, musí být přiložen originál řádné 5/10

6 plné moci pro zástupce s úředně ověřeným podpisem (příp. ověřenými podpisy) zmocněnce i zmocnitele. V případě jakéhokoliv úředního ověření v zahraničí (vyjma ověření příslušnými slovenskými orgány či kompetentními českými konzulárními úřady v zahraničí), musí být ověření apostilováno, případně superlegalizováno; a (ii) Účastník bere výslovně na vědomí, že Smlouva o prodeji ve znění doručeném Správci představuje závaznou ofertu Správci ze strany Účastníka, kterou je Správce oprávněn akceptovat ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 5.5 níže (tj. odesláním Správcem podepsaného vyhotovení Smlouvy o prodeji Účastníkovi), přičemž po uvedenou lhůtu je Účastník svou ofertou vázán a nemůže ji odvolat. Každý Účastník může podat pouze jednu (1) Závaznou nabídku. 5.3 Doručení Závazné nabídky. Účastník musí kompletní Závaznou nabídku doručit Správci na adresu uvedenou v čl. 2.1 těchto Podmínek v jedné neprůhledné, zavřené (zalepené) a neporušené obálce. Jméno/název a adresa Účastníka budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BIO SERVIS BENEŠOV - NABÍDKA. Obálka musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Účastníka tak, aby byla chráněna proti neoprávněné manipulaci. 5.4 Neúplnost či jiná závadnost Závazné nabídky. Správce přezkoumá, zda Závazná nabídka splňuje obsahové a formální náležitosti stanovené těmito Podmínkami. V případě, že některý Účastník porušil svou povinnost uvedenou v čl. 5.1 těchto Podmínek podat řádnou a úplnou Závaznou nabídku ve stanovené lhůtě či v souladu se stanovenými podmínkami (přičemž za takové porušení se např. považuje i případ, kdy v Účastníkem předložené Smlouvě o prodeji budou jakékoliv změny, škrty apod.), Správce takového Účastníka vyloučí z dalšího průběhu Výběrového řízení a podání učiněné takovým Účastníkem (pokud nějaké učinil) se nepovažuje za Závaznou nabídku a k takovému podání nebude Správcem nadále přihlíženo. O takovém svém rozhodnutí Správce vyrozumí Účastníka tak, že písemné oznámení o této skutečnosti nejpozději do 27. září 2013 danému Účastníku odešle poštou na adresu uvedenou u daného Účastníka jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce. 5.5 Posouzení Závazných nabídek. Ze Závazných nabídek, které splňují podmínky stanovené těmito Podmínkami, a které nebyly ve smyslu čl. 5.4 těchto Podmínek Správcem vyloučeny, bude Správcem vybrána Závazná nabídka podle jediného kritéria, a to ta, která obsahuje nejvyšší částku Kupní ceny specifikovanou v rámci Smlouvy o prodeji, která je součástí dané Závazné nabídky. Otevírání obálek se Závaznými nabídkami proběhne na jednání se Zástupcem věřitelů dne 24. září 2013 na adrese Václavské náměstí 796/42, Praha 1, za účasti Správce, Zástupce věřitelů a notáře. Po otevření obálek Správce oznámí pořadí Účastníků podle nabízené výše Kupní ceny. Poté bude Správcem vyhodnocen vítězný Účastník Výběrového řízení (Účastník Výběrového Řízení, který nabídl nejvyšší Kupní cenu). O prodeji Podniku vítěznému Účastníkovi Výběrového řízení následně rozhodne Zástupce věřitelů. V případě, že Zástupce věřitelů schválí uzavření Smlouvy o prodeji s vítězným Účastníkem a Správce nevyužije svého práva vyhlásit II. kolo Výběrového řízení dle čl. 5.8 těchto Podmínek či práva Výběrové řízení zrušit, na příslušnou Smlouvu o prodeji vyznačí svůj souhlas Zástupce věřitelů. Rozhodnutí o výběru vítězného Účastníka a Smlouvu o prodeji podepsanou vítězem Výběrového řízení a opatřenou souhlasem Zástupce věřitelů Správce bezodkladně předloží insolvenčnímu soudu ke schválení. Po schválení soudem připojí svůj podpis ke Smlouvě o prodeji i Správce. Účastníkovi, se kterým Správce uzavřel Smlouvu o prodeji, tuto skutečnost Správce písemně oznámí nejpozději do 3 dnů od schválení Smlouvy o prodeji insolvenčním soudem, a to odesláním takového oznámení poštou na jeho adresu uvedenou v jeho Přihlášce jakožto adresu pro doručování s tím, že spolu s takovým oznámením Správce Účastníkovi zašle také 2 (dvě) originální vyhotovení Smlouvy o prodeji, která byla Účastníkem předložena v rámci jeho Závazné nabídky, podepsané ze strany Správce (s jeho úředně ověřeným podpisem) a opatřené souhlasem Zástupce věřitelů a insolvenčního soudu. Ve stejné lhůtě uvedené 6/10

7 rozhodnutí Správce zveřejní v Insolvenčním rejstříku ( ). Ostatní Závazné nabídky budou Správcem odmítnuty a Účastníci, jejichž Závazné nabídky budou Správcem takto odmítnuty, budou o takové skutečnosti Správcem nejpozději do 27. srpna 2013 vyrozuměni písemným oznámením odeslaným ze strany Správce poštou v uvedené lhůtě na příslušné adresy takových Účastníků, které tito uvedli ve svých příslušných Přihláškách jako adresu pro doručování. Těmto odmítnutým Účastníkům budou ve stejné lhůtě také vráceny jimi na Účet uhrazené částky na Jistinu (ponížené o příslušné bankovní poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byly tyto uhrazeny. 5.6 Lhůta pro úhradu Kupní ceny. V případě, že Kupní cena uvedená ve Smlouvě o prodeji dle čl. 5.2 bodu (i) těchto Podmínek převyšuje výši Jistiny, je vítězný Účastník, se kterým Správce uzavřel Smlouvu o prodeji, povinen uhradit Správci částku odpovídající rozdílu mezi takovou Kupní cenou a částkou Jistiny ( Doplatek ), a to do sedmi (7) dnů poté, co bude takovému vítěznému Účastníkovi doručeno originální vyhotovení Smlouvy o prodeji podepsané Správcem (s jeho úředně ověřeným podpisem) a opatřené souhlasem Zástupce věřitelů a insolvenčního soudu. Pro tento účel se uhrazením Doplatku rozumí okamžik jeho připsání na Účet vedený u Banky. Pro účely identifikace platby Doplatku musí Účastník příslušnou platbu provést pod stejným Variabilním symbolem (VS), pod jakým provedl platbu Jistiny. Doplatek musí být Účastníkem uhrazen v korunách českých. Řádné uhrazení Doplatku, resp. Kupní ceny v plné výši v uvedeném termínu je podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy o prodeji, resp. podmínkou převodu Podniku dle Smlouvy o prodeji. Veškeré bankovní poplatky spojené s uhrazením Doplatku nese v plném rozsahu výlučně Účastník. Za podmínky, že výše Kupní ceny přesahuje částku Jistiny, má se za to, že Kupní cena byla uvedeným Účastníkem uhrazena, když částku ve výši odpovídající Doplatku uhradí na Účet pod Variabilním symbolem vítězného Účastníka. 5.7 Nové výběrové řízení. V případě, že Zástupce věřitelů neschválí prodej Podniku Účastníkovi Výběrového řízení, který nabídl nejvyšší Kupní cenu, a Zástupce věřitelů rozhodne o tom, že na podávání nabídek na koupi (nabytí vlastnického práva) Podniku má být Správcem vyhlášeno nové výběrové řízení, které se uskuteční formou a za podmínek stanovených v samostatném dokumentu, Smlouva o prodeji s vítězným Uchazečem Výběrového řízení nebude uzavřena. Závazná nabídka vítězného Účastníka bude Správcem rovněž odmítnuta, a vítězný Účastník bude Správcem o takové skutečnosti nejpozději do 27. září 2013 vyrozuměn písemným oznámením odeslaným ze strany Správce poštou v uvedené lhůtě na adresu takového Účastníka, kterou uvedl ve své Přihlášce jako adresu pro doručování. Vítěznému Účastníku bude ve stejné lhůtě rovněž vrácena jím na Účet uhrazená částka na Jistinu (ponížená o příslušné bankovní poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato uhrazena. 5.8 II. kolo Výběrového řízení. Bez ohledu na výše uvedené si Správce vyhrazuje právo nevybrat Závaznou nabídku, která obsahuje nejvyšší Kupní cenu a neurčit vítězného Účastníka Výběrového řízení a vyhrazuje si právo vyhlásit II. kolo Výběrového řízení, kterého se zúčastní Účastník, který nabídl nejvyšší Kupní cenu (umístil se první v pořadí), a dále pak každý z Účastníků, jímž nabízená Kupní cena dosáhla alespoň 90% nejvyšší nabídky, a to za podmínek stanovených v samostatném dokumentu. O vyhlášení II. kola Výběrového řízení a o podmínkách II. kola Výběrového řízení budou Účastníci, kteří nabídli alespoň 90% nejvyšší nabízené Kupní ceny, vyrozuměni písemným oznámením Správce nejpozději do 27. září V takovém případě budou ostatní Závazné nabídky (Závazné nabídky Účastníků, kteří se umístili třetí v pořadí a níže) Správcem odmítnuty a Účastníci, jejichž Závazné nabídky budou Správcem takto odmítnuty, budou o takové skutečnosti Správcem nejpozději do 27.září 2013 vyrozuměni písemným oznámením odeslaným ze strany Správce poštou v uvedené lhůtě na příslušné adresy takových Účastníků, které tito uvedli ve svých příslušných Přihláškách jako adresu pro doručování. Těmto odmítnutým Účastníkům budou ve stejné lhůtě také vráceny jimi na Účet uhrazené částky na Jistinu (ponížené o příslušné bankovní poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byly tyto uhrazeny. 7/10

8 5.9 Účinnost převodu Podniku. Smluvní pokuta. Pro účely transparentnosti se zde výslovně uvádí, že účinnost Smlouvy o prodeji, resp. účinnost převodu Podniku dle Smlouvy o prodeji, uzavřené Správcem s vítězným Účastníkem ve smyslu čl. 5.5 těchto Podmínek bude vázána na splnění odkládacích podmínek uvedených ve Smlouvě o prodeji (včetně úhrady Kupní ceny v plné výši), a nastane pak den následující po dni, v němž bude splněna poslední z odkládacích podmínek. Uvádí se také výslovně, že pokud uvedené odkládací podmínky, k zajištění jejichž splnění se vítězný Účastník ve Smlouvě o prodeji výslovně zavázal, nebudou splněny ve lhůtě stanovené Smlouvou o prodeji, tak za podmínek tam stanovených Smlouva o prodeji zanikne, a takový případ se bude považovat za porušení povinnosti vítězného Účastníka zajistit splnění daných odkládacích podmínek a Účastník pak bude mít povinnost uhradit Správci smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Správce je oprávněn na tuto smluvní pokutu čerpat částku Jistiny, resp. ji na ni započíst. Smluvní pokuta z uvedeného titulu se stane součástí majetkové podstaty dlužníka Bio Servis Benešov. Účastníci tímto výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta je zcela přiměřená, a to zejména s ohledem na zájem realizovat prodej v krátké lhůtě stanovené těmito Podmínkami, a dále pak s ohledem na fakt, že Správce má zájem, aby v rámci Výběrového řízení vystupovaly pouze osoby se skutečným a vážným zájmem o koupi Podniku, nikoliv osoby, jejichž zájmy nejsou s tím v souladu, např. tedy osoby, které mají pouze zájem získat citlivé informace o Podniku, dále pak s ohledem na skutečnost, že Správce v rámci Výběrového řízení zpřístupňuje řadu citlivých údajů o Podniku, které jsou způsobilé významně ovlivnit jeho hodnotu, a konečně s ohledem na to, že Správce investoval do přípravy a realizace prodeje Podniku značné finanční prostředky. 6 Vyloučení z Výběrového řízení 6.1 Vyloučení. Správce je oprávněn z Výběrového řízení kdykoliv vyloučit kteréhokoli Uchazeče či Účastníka, který v průběhu Výběrového řízení podal více než jednu (1) nabídku, předložil klamavé, falešné nebo nesprávné či neúplné prohlášení, dokument, údaj nebo jinou informaci v jakémkoli dokumentu doručeném Správci během Výběrového řízení, nebo který přestal splňovat Podmínky účasti, nebo který jinak porušil tyto Podmínky. 7 Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek 7.1 Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek. Výběrové řízení na prodej Podniku není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu ustanovení 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( Obchodní zákoník ), ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 276 a násl. Obchodního zákoníku. Správce si výslovně vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení jakkoliv dodatečně upravit či změnit tyto Podmínky, upustit od jakýchkoli podmínek, požadavků nebo povinností vymezených těmito Podmínkami (včetně Podmínek účasti), odmítnout všechny Závazné nabídky bez uvedení jakýchkoli důvodů, nebo kdykoli pozastavit či zrušit Výběrové řízení a/nebo vyhlásit II. kolo Výběrového řízení a/nebo vyhlásit nové výběrové řízení. Výslovně si Správce vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a neuzavřít Smlouvu o prodeji s žádným z Uchazečů. Účastníci či Uchazeči nemohou v této souvislosti vůči Správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim eventuálně vznikla zejména (avšak ne pouze) v případě změny Podmínek, odmítnutí všech Závazných nabídek, zrušení Výběrového řízení nebo neuzavření Smlouvy o prodeji s vítězným Uchazečem Výběrového řízení. 7.2 Rozhodnutí Správce a Zástupce věřitelů. Veškerá rozhodnutí Správce a/nebo Zástupce věřitelů jimi učiněná ve Výběrovém řízení a/nebo v souvislosti s Výběrovým řízením jsou konečná a proti takovým rozhodnutím Správce a/nebo Zástupce věřitelů není přípustný jakýkoliv opravný prostředek. 7.3 Oznámení Podmínek. Jakékoli změny nebo doplnění Podmínek Správcem bude oznámeno v 8/10

9 Insolvenčním rejstříku ( ), a dále pak ve vztahu ke každému Účastníkovi písemným oznámením odeslaným na příslušnou adresu uvedenou v Přihlášce daného Účastníka jakožto adresu pro doručování. 7.4 Náklady. Účastníci i Uchazeči sami nesou veškeré náklady své účasti ve Výběrovém řízení v plné výši, a to pro vyloučení případných pochybností i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně Podmínek, odmítnutí jejich Závazných nabídek nebo zrušení Výběrového řízení Správcem. Správce není odpovědný za jakékoli náklady a výdaje vzniklé jakékoli straně ve vztahu k Výběrovému řízení. 7.5 Jazykové verze. Z rozhodnutí Správce mohou být Uchazečům/Účastníkům poskytnuty jakékoliv dokumenty vedle českého znění také v překladu do cizího jazyka. V případě jakýchkoliv rozporů je však závazná česká verze. 8 Rozhodné právo 8.1 Tyto Podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z Výběrového řízení se řídí právními předpisy České republiky zejména Insolvenčním zákonem a Obchodním zákoníkem s výslovným vyloučením aplikace kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). 9 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Specifikace Podniku Závazný vzor Přihlášky Závazný vzor Čestného prohlášení o splnění podmínek Závazný vzor Dohody o utajení a mlčenlivosti V Praze dne 20. června 2013 INSOL.UTION v.o.s., insolvenční správce dlužníka Bio Servis Benešov spol. s.r.o. Podpis: 10 Akceptace Uchazeče Svým níže uvedeným podpisem výslovně potvrzuji/potvrzujeme, že (i) jsem/jsme se podrobně seznámil/seznámili s obsahem shora uvedených Podmínek, a to včetně všech příloh, (ii) všem předmětným podmínkám zcela rozumím/rozumíme a jsem/jsme si vědom/vědomi a souhlasím/souhlasíme s jejich právními i dalšími důsledky, a (iii) bezvýhradně přijímám/přijímáme tyto Podmínky, a to včetně všech podmínek obsažených v jejich přílohách, a souhlasím/souhlasíme s tím, že jsme jimi právně vázáni. V dne /10

10 Obchodní firma/jméno Uchazeče: Jméno: Funkce: Podpis: 10/10

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: 41034261, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00 (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Vyhlášení výběrového řízení 1 Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11,

Více

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci Vyhlášení výběrového řízení úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Adresa: Opletalova 57, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 211 222 630 Fax.: +420 211 222 640

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V. VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY 1. PROSINEC 2008 CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH A. OBECNÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 2. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 4 3. KOMUNIKACE

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více