Specifické ekonomiky - pokrač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické ekonomiky - pokrač"

Transkript

1 Specifické ekonomiky - pokrač Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu Drobné podniky a živnosti Podniky s mezinárodní účastí Specifika podnikání, ekonomiky a managementu ve zdravotnictví Aplikace PC v práci ekonoma podniku

2 Obchodní podniky a podniky CR Obchod chápeme jako činnost a jako instituci (obchodní dům); Jako činnost jde o nákup a prodej nejobsáhlejší Do obchodu patří i služby, ubytování, stravování, prodej fyzických, organizačních či informačních úkonů.

3 Obchod a obchodní podniky Obchod v institucionálním pojetí představuje subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem jeho dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy obchodní podniky Podle předmětu obchodování rozlišujeme: obchod se spotřebním zbožím obchod zbožím pro další podnikání standardní klasifikace produkce SKP (SITC) obě oblasti obchodu se převážně prolínají Podle velikosti trhu: vnitřní obchod retailingová firma zahraniční obchod

4 Standard International Trade Classifikation SITS (SKP) 0 Potraviny a živá zvířata 2 Suroviny 4 Živočišné a rostlinné tuky 6 Materiálové meziprodukty 8 Různé průmyslové výrobky 1 Nápoje a tabák 3 Nerostná paliva 5 Chemikálie a příbuzná výroba 7 Stroje a přepravní zařízení 9 Ostatní zboží jinde nezařazené

5 Klasifikace podle OKEČ Obchod činnosti zprostředkující výměnu zboží se diferencují na: Odd. 50 prodej, údržba i opravy motorových vozidel a prodej PHM Odd. 51 nákup a prodej zboží určeného pro další prodej nebo další zpracování (velkoobchod) Odd. 52 zahrnuje prodej nového a použitého zboží pro osobní potřebu nebo použití v domácnosti (maloobchod) Odd. 55 různé formy přechodného ubytování a stravování

6 Obchodní kategorie Jde o druh činnosti v agregované podobě, charakterizovaný společnými obecně vymezitelnými znaky. Představuje členění na obchodní prostředníky a zprostředkovatele: prostředníci směny mezi prodávajícím a kupujícím z hlediska nabídky zboží (obchodní podniky) zprostředkovatelé vyhledávají trhy pro nákup a prodej; jde o služby pro obchodní činnost

7 Obchodní prostředníci Maloobchod vytváří prodejní sortiment, co do druhů, množství, kvality a cenových poloh; zajišťuje nákup od velkoobchodu nebo od výrobce retailingové firmy Velkoobchod nakupuje ve velkém a ve velkém prodává maloobchodníkům, živnostníkům a drobným výrobcům vč. prodeje C and C; stáčení, pražení a balení

8 Zahraniční obchod Má charakter velkoobchodní činnosti; specializované sortimenty; obchod business to business; role obchodních zástupců, makléřů a komisionářů

9 Organizační struktura V roce 1998 mělo OKEČ (50, 51, 52, 55) 620 tis. Podnikatelských jednotek 36,8 % z celkových živností z toho: fyzické osoby nezapsané v OR právnické osoby zapsané v OR z toho pbchodní spol. a AS družstva profilování obchodních podniků

10 Profilování obchodních podniků Oddělení od výroby největší retailingový řetězec na světě Wal-mart Internacionalizace firem Royal Ahold, Delhaize le Lion, Careffour, Metro Nádnárodní centrály tengelmann, Spar, Tesco, EMD Kooperace sdružení malých obchodníků a franschising Spar, Mc Donald Diverzifikace na určitý sortiment supermarkety Delvita, Famila, Euronova, Kaufland hypermarkety Globus, Careffour diskontní supermarkety Aldi, Penny Market DIY hobby market Bauhaus, Obi Velkoprodejny nábytku Ikea, Sconto Velkoprodejny výpočetní techniky Best Store Rozvoj obchodu mimo prodejní síť Zásilkový obchod otto Versand, Quelle Přímý prodej Amway, Herbalife I- market začíná v určitých komoditách

11 Specifika zahraničního obchodu Subjekty ZO činnosti: osoba zapsaná v OR osoba podnikající na ŽL nebo podle zvl. oprávnění a podnikání v zemědělství Optimální obchodní metoda: povaha předmětu obchodu povaha trhu povaha obchodních partnerů obchodně politické podmínky Vnější směnitelnost měny

12 Nástroje státu v oblasti ZO politiky Autonomní cla a netarifní nástroje Smluvní dvoustranné či mnohostranné Clo veřejná dávka, kterou vybírá stát za zboží přecházející celní hranice státu dovozní vývozní u nás se nepoužívá antidampingové ohrožení tuzemské výroby vyrovnávací vyrovnání prémie (subvence) odvetné -diskriminační

13 pokračování Nástrojů ZO politiky Druhy sazeb pro cla dovozní: autonomní (všeobecná) GATT -> WTO smluvní celní sazba doložka nejvyšších výhod v GATT preferenční sazby sazby uplatňované státy EU vůči některým rozvojovým zemím Netarifní nástroje restrikce, omezení zdravotní, ŽP využívání proexportní politiky Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP ČEB OECD a Bernská unie

14 Podniky cestovního ruchu Významná oblast podnikatelských aktiv Vlastní podniky CR tvorba a realizace služeb (hotely, rekreace,zábavní, lázeňské, dopravní, zvl. služby, výroba) zprostředkovatelské CK podniky smíšené CK a DP, hotely a CK, kombinace Ostatní podniky CR dopravní, stravovací, směnárenské, bankovní, směnárenské, obchodní, opravárenské atd.

15 Specifika činností a ekonomika v obchodní firmě Pohotovost zboží, služeb, výkonů (sezónnost, intenzita nákupů) Serióznost informací Výnosy tvoří z převážné části obchodní rozpětí (marže) mezi % Náklady tvoří převážně mzdy, energie a nájem, marketing Obchodní úvěr délka splátky za zboží ve dnech dnů

16 Drobné podniky a živnosti Orientace na řemeslnou výrobu a průmysl, stavebnictví a obchod Služby mikroelektronika, doprava, pohostinství, půjčovny, ZO Právní úprava zákon č. 455/1991 Sb Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem

17 Klasifikace drobných podniků Živnostenské podnikání Řemesla Obchod a cestovní ruch Služby Malé průmyslové podniky Služby a výkony Svaz průmyslu ČR Malý podnik do 100 zaměstnanců, obrat do 30 mil Kč Střední podnik do 500 zaměstnanců, obrat do 100 mil Kč

18 Právní formy a zdroje kapitálu drobného podniku Podnik jednotlivce (střední stav) vč. tichého společníka Obchodní společnosti Sdružení fyzických nebo právnických osob Zdroje kapitálu teprve nyní se otevírá možnost cizích zdrojů

19 Přednosti malých podniků Citlivost ke změnám Zdroj inovací Tvorba pracovních příležitostí Řídící a personální činnost Výhody a nevýhody provozování Nevýhody a rizika (výroba a marketing)

20 Důvody neúspěšnosti malých podniků Nedostatek zkušeností Neexistence výrobní nebo obchodní strategie Přehnaná optimistická představa o velikosti trhu Podceňování volby vhodného okamžiku pro zahájení podnikání Nedostatek oběžného kapitálu Příliš nákladné zahájení podnikání Důsledky příliš rychlého rozvoje Podnikatel si plete hotové peníze se ziskem Špatné sídlo podniku Výběr a výchova lidí Nesprávně vedené učetnictví

21 Podpora drobného podnikání Oblasti: Zakládání Vytváření nových pracovních míst Rozvoj vědy a techniky Pokrokové metody Ochrana ŽP Podpora vývozu Formy: Poskytování úvěrů ČMZRB Dotace SROP a OPPP Příspěvky a finanční výpomoci Úhrada části úroků Programy podpory

22 Podniky s mezinárodní účastí Bez kapitálové účasti Obchodní zástupce Reprezentant Prodej licence Výměnný obchod barter, kompenzační obchod, obchod se zpětným odkupem, paralelní obchod Kooperace práce ve mzdě, na objednávku, výrobní, v administrativní oblasti, projekční, franschising

23 pokračování S kapitálovou účastí Přímé investice vlastnictví podniku, účast v novém podniku, úvěr na 5 a více let, užití zisku Konkrétní případy jak se uskuteční přímá investice vklad peněžních prostředků, věci, práva do ZJ nákup cenných papírů Úvěr Joint venture výsledek přímé investice

24 pokračování Specifika hostitelských zemí dohody o obchodní spolupráci, zrušení vízové povinnosti, podpoře investic, zamezení dvojího zdanění Pracovní povolení Další legislativní aj. podmínky legislativa ŽP, DPH, celní sazebník, zóna volného obchodu, možnost nákupu pozemků, nemožnost prodeje produkce, ohlašovací povinnost

25 Jouint ventures Zahraniční majetková účast má podobu: věcí movitých akcií Pohledávek Minimální výše podílu je 25%, max. je 100% Nezbytné kroky se založením společného podniku: Strategie, výběr partnera, Letter of Intent, ocenění vkladů, příprava zakladatelské smlouvy Základní hodnotící kriteria značka, kapitál, ek. situace firmy, cenová úroveň výrobků Globalizace světového hospodářství nadnárodní podniky

26 Specifika podnikání ekonomiky a managementu ve zdravotnictví Specifika zdravotnických služeb Předmět činnosti prevence, udržení či obnova zdravotního stavu vztah pacient lékař vztah lékař pacient úhrady za poskytované služby bez přímé úhrady od osoby za přímou úhradu kombinace

27 Zdravotnická zařízení musí Mít starost o zachování zdraví nabídkou širokého spektra zdravotní péče a služeb; prosazovat ekonomické aspekty; posílit manažerské přístupy na všech úrovních řízení.

28 Specifika podnikání ve zdravotnictví Založení soukromého zdravotnického zařízení odborná způsobilost lékaře, oprávnění, odborný zástupce, registrace u ČLK Technické požadavky na provoz zdravotnického zařízení na vybavení a na hygienu Pojištění soukromého zdravotnického zařízení pojištění odpovědnosti

29 Ekonomika a management Marketing zdravotnických zařízení pasivní a aktivní přístup cesty přes analýzu trhu, demografická struktura, konkurence, pozice v regionu Posilování ekonomických aspektů podnikatelské plány, ekonomické nástroje Management kvality Ochrana osobních údajů a statistickáslužba

30 Aplikace PC v práci ekonoma Programové vybavení (software) Programovéprostředky pro komunikace Internet Prostředky pro práci s www stránkami Intranet Elektronická pošta Elektronická konference Diskusní skupiny Videokonference, Internet Relay Chat

31 Obecné aplikační programy Textový editor Tabulkový systém Databázový systém Prezentační grafika

32 Účelové aplikační programy z ekonomiky podniku Programy pro finanční analýzu ESO, FinAnal, Capital Manager, Bilana, Strateg Programy pro mezipodnikové srovnávání gnostický analyzátor ASPEKT, AMADEUS Programy pro hodnocení investic Provalex, Comfar Programy pro tvorbu finančního plánu Stratex Programy pro stanovení hodnoty podniku - Evalent

Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu.

Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu. Obchodní podnikání soubor přednášek 1 Vymezení a význam obchodu Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu. Vývoj lidské společnosti

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 Ing. Daniela Šálková, Ph. D. salkova@pef.czu.cz Literatura: Obchodní nauka (Hes, Šálková, Regnerová, Toth; ISBN 80-213-1155-x, nejstarší 2013) -v těchto skriptech jsou špatně obchodní společnosti hledat

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03 IČ: 648 28 000 Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15. 11.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více