N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s."

Transkript

1 P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Výběrové řízení na prodej podniku PLP, a. s., vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 191/180, Děčín I, jako insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ Ing. Aleš Klaudy bude dále v těchto Podmínkách označován rovněž jako Správce. PLP, a. s., bude v těchto Podmínkách dále rovněž označována jako PLP. 2. Prodej podniku PLP (dále rovněž Podnik) probíhá v rámci insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále rovněž Insolvenční soud) pod sp. zn. KSUL 45 INS 15086/2010. Insolvenční soud přitom: a) zjistil úpadek PLP a insolvenčním správcem PLP ustanovil rozhodnutím č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-A-13 ze dne Správce, b) prohlásil na majetek PLP konkurz rozhodnutím č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 ze dne Účelem výběrového řízení je zjištění nejvýhodnější závazné nabídky na koupi celého Podniku. Podnik představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří do majetkové podstaty PLP a sloužily, resp. vzhledem ke své povaze měly sloužit, k provozování Podniku. 4. Správce výslovně trvá na tom, aby s Vítězným zájemcem (viz čl. VI. odst. 1 Podmínek) uzavřel Smlouvu o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení (dále rovněž Smlouva o prodeji podniku) ve znění, které tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále rovněž Znění smlouvy o prodeji podniku). Součástí Znění smlouvy o prodeji podniku jsou přílohy, které Podnik blíže položkově specifikují (dále rovněž Specifikační přílohy); Specifikační přílohy budou přiloženy ke Smlouvě o prodeji podniku. 5. Správce k vyhlášení tohoto výběrového řízení přistupuje na základě: a) usnesení Insolvenčního soudu č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu (usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 2 Podmínek).

2 2 ČLÁNEK II. VYMEZENÍ PODNIKU 1. Podnik zahrnuje zejména nemovitosti, movité věci, zásoby, peněžní prostředky, pohledávky a práva duševního vlastnictví, a to i pokud nejsou výslovně (položkově) specifikovány ve Znění smlouvy o prodeji podniku. K Podniku dále náležejí závazky PLP související s Podnikem, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Podniku a práva a povinnosti z obchodních smluv uzavřených v souvislosti s Podnikem. 2. Podnik je zapsaný v soupisu majetkové podstaty PLP, přičemž soupis byl Správcem naposledy aktualizován ke dni Podnik nebyl ze strany PLP nikdy plně zprovozněn (v rámci provozování Podniku proběhl pouze zkušební provoz). V průběhu insolvenčního řízení Správce Podnik fakticky neprovozoval, avšak zakonzervoval jej pro účely jeho zpeněžení. 3. Podnik je pro účely uzavření Smlouvy o prodeji podniku specifikován ve stavu ke dni Tato specifikace vychází z účetnictví PLP a z obchodní, personální a mzdové agendy PLP. Správce prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. III. odst. 5 Podmínek, nedošlo oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Podnik je blíže (položkově) specifikován ve Znění smlouvy o prodeji podniku a ve Specifikačních přílohách, tj. v dokumentech tvořících přílohu č. 1 těchto Podmínek (viz čl. I. odst. 4 Podmínek). 5. Zájemci mohou podrobnější informace k Podniku získat v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, I. patro v době od 9,00 do 15,00 hodin. Kontaktní osobou pro tento účel je určen pan Jan Mužík, tel. č , ČLÁNEK III. KONSTRUKCE KUPNÍ CENY ZA PRODEJ PODNIKU 1. Správce Podnik prodá včetně peněžních prostředků, za které se považují: a) finanční prostředky PLP na bankovních účtech specifikovaných ve Znění smlouvy o prodeji podniku), b) hotovost v pokladně Podniku. 2. Výše peněžních prostředků ke dni činila ,14 Kč po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni (kurzem 25,640 Kč/EUR). 3. Z důvodu prodeje Podniku včetně peněžních prostředků je kupní cena konstruována jako součet: a) částky nabízené za koupi Podniku bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (dále rovněž Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků) a b) výše peněžních prostředků ke dni Účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni Účinnosti prodeje podniku. Je přitom zřejmé, že ke dni Účinnosti prodeje podniku bude výše peněžních prostředků jiná, než výše peněžních prostředků ke dni (tedy jiná než částka ,14 Kč).

3 3 4. Kupující před podpisem Smlouvy o prodeji podniku uhradí na kupní cenu částku rovnající se součtu: a) Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz odst. 3 písm. a/ tohoto článku Podmínek) a b) částky ve výši ,14 Kč. (dále rovněž uhrazená částka). 5. V případě, že kupní cena stanovená dle odstavce 3 bude vyšší než uhrazená částka, bude kupující povinen uhradit do 5 pracovních dní od předání Podniku ve prospěch majetkové podstaty PLP částku odpovídající rozdílu mezi výší kupní ceny a uhrazenou částkou. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena stanoveá dle odstavce 3, vrátí Správce kupujícímu částku odpovídající rozdílu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. ČLÁNEK IV. NABÍDKY ZÁJEMCŮ 1. Nabídky musejí být doručeny na adresu Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce, Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, nejpozději do , hodin (rovněž jako Doba pro podávání nabídek). 2. Nabídky je možné podávat pouze písemně v zapečetěné obálce výrazně označené heslem NABÍDKA podnik PLP. 3. Nabídky musejí obsahovat přesné označení zájemce, tj. obchodní firmu, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán. Je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu). 4. V nabídce musí zájemce výslovně uvést výši jím nabízené Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz čl. III. odst. 3 písm. a/ těchto Podmínek). Správce na základě pokynu ČSOB stanovuje minimální výši Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků na ,- Kč. 5. Zájemce je povinen uhradit do Doby pro podávání nabídek (viz odst. 1) na bankovní účet Správce č /0300, vedený u ČSOB, a. s., zálohu na kupní cenu ve výši ,- Kč. Doklad o splnění této povinnosti je zájemce povinen přiložit ke své nabídce. 6. Nabídka musí obsahovat: a) zájemcem odparafovaný výtisk Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh a

4 4 b) prohlášení zájemce následujícího znění: Jako zájemce o koupi podniku PLP, a. s., tímto závazně prohlašuji, že: (i) jsem se seznámil s PODMÍNKAMI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU PLP, a. s., vyhlášenými Ing. Alešem Klaudym, insolvenčním správcem PLP, a. s., dne (dále Podmínky), (ii) tyto Podmínky plně akceptuji, stejně jako plně akceptuji znění smlouvy o prodeji podniku obsažené v Podmínkách, které mnou odparafované k nabídce přikládám, (iii) beru na vědomí, že akceptací Podmínek mi vzniká závazek uzavřít smlouvu o prodeji za podmínek stanovených v Podmínkách, pokud bude moje nabídka insolvenčním správcem vybrána jako vítězná; (iv) jsem srozuměn s tím, že pokud závazek k uzavření smlouvy o prodeji podniku poruším, vzniká mi závazek uhradit do majetkové podstaty PLP, a. s., smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 7. Zájemce k nabídce přiloží souhlas společníků, resp. valné hromady zájemce dle 67a obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu. 8. Nabídka musí konečně obsahovat kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně fax a za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení. Zájemce je povinen ve své nabídce sdělit číslo bankovního účtu, na který má být záloha dle čl. V odst. 5 Podmínek vrácena. ČLÁNEK V. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1. Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami dne ve hod v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, v 1. poschodí, a to případně i za účasti ČSOB, a.s., a věřitelského výboru PLP, a. s. 2. Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek Správce pořídí zápis. 3. Správce je oprávněn bez dalšího z výběrového řízení vyloučit nabídky, které: a) nesplňují náležitosti stanovené v těchto Podmínkách, zejména v čl. IV Podmínek, b) byly na určenou adresu doručeny po uplynutí Doby pro podávání nabídek (článek IV. odst. 1 těchto Podmínek). 4. Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky posoudí a vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně. 5. Zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako vítězná nebo jejichž nabídka byla z výběrového řízení vyloučena, se nejdéle do 3 pracovních dnů od data otevírání obálek na účet, který uvedou ve své nabídce, vrátí zaplacená záloha.

5 5 ČLÁNEK VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU 1. Správce vyzve ještě v den otevírání obálek zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako vítězná (v těchto Podmínkách rovněž jako Vítězný zájemce), aby přistoupil k uzavření Smlouvy o prodeji podniku ve Znění smlouvy o prodeji podniku. 2. Vítězný zájemce je povinen nejpozději do : a) uzavřít se Správcem Smlouvu o prodeji podniku a b) uhradit kupní cenu postupem dle čl. III. odst. 4 těchto Podmínek, tj. uhradit částku rovnající se součtu Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků a částky ,14 Kč - po odečtení zálohy ve výši ,- Kč uhrazené dle čl. IV. odst. 5 těchto Podmínek. 3. Pokud Vítězný zájemce závazky dle odst. 2 tohoto článku Podmínek nesplní do , propadne jím složená záloha ve výši ,- Kč ve prospěch majetkové podstaty PLP jako smluvní pokuta za nesplnění těchto povinností. 4. Podnik bude podle Smlouvy o prodeji podniku převeden s účinností ke dni 15. ledna 2013 (rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 5. Vítěznému zájemci bude záloha na kupní cenu ve výši ,- Kč, uhrazená podle čl. IV. odst. 5 Podmínek ve výběrovém řízení, započítána na úhradu kupní ceny dle Smlouvy o prodeji podniku. ČLÁNEK VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo toto výběrové řízení zrušit. Do doby uzavření Smlouvy o prodeji podniku nevznikají zájemci vůči Správci žádné nároky. 2. Nabídku doručenou Správci lze měnit nebo odvolat do Doby pro podávání nabídek (čl. IV. odst. 1 těchto Podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky. 3. Správce prohlašuje, že tyto Podmínky zašle všem jemu známým zájemcům, kteří s ním doposud o prodeji Podniku jednali. Správce rovněž tyto Podmínky zveřejní na internetové stránce a dále na Centrální adrese. 4. Správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

6 6 5. Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 6. Tyto Podmínky se neřídí ustanoveními obchodního zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejném návrhu na uzavření smlouvy. 7. Nedílnou součástí Podmínek jsou tyto přílohy: a) příloha č. 1 Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh, b) příloha č. 2 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce dlužníka PLP, a.s.

7 SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 1. Ing. Aleš Klaudy, nar , rodné číslo: /2370, bytem Děčín II, Sukova 13, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ , nadále rovněž jako Prodávající 2., IČ:, se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddílu vložce, jednající, na straně prvé, nadále rovněž jako Kupující s odkazem na příslušná ustanovení 290 an. insolvenčního zákona uzavírají tuto smlouvu (rovněž jako Smlouva): Článek I. Úvodní ustanovení 1. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010- A-13 zjištěn úpadek dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ (dále rovněž dlužník), a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 prohlášen na majetek dlužníka konkurz. 2. Předmětem této Smlouvy je prodej celého podniku, který provozoval dlužník před zjištěním jeho úpadku a který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka, aktualizovaném ke dni (dále rovněž jako podnik). Provozování podniku přitom sloužily, resp. měly sloužit věci, práva a majetkové hodnoty dlužníka, které jsou blíže vymezeny v ustanovení čl. II. této Smlouvy. 3. Dne Prodávající vyhlásil výběrové řízení na výběr zájemce (dále jen Výběrové řízení ) na kterého bude převedeno vlastnické právo k Podniku Dlužníka vymezené blíže v čl. II. této smlouvy. Kupující splnil podmínky výběrového řízení a jeho nabídka byla Prodávajícímu za souhlasu věřitelského výboru Dlužníka vyhodnocena jako nejvýhodnější v daném místě a čase.

8 Článek II. Předmět Smlouvy 1. Prodávající touto Smlouvou odevzdává Kupujícímu a převádí na něj vlastnické právo k podniku. Kupující za stanovenou kupní cenu podnik od Prodávajícího přebírá, včetně závazků s podnikem souvisejících. 2. Podnik je tvořen zejména: a) Movitými věcmi, seznam movitých věcí k je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. b) Zásobami, seznam zásob k je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. c) Peněžními prostředky tvořenými: aa) hotovostí v pokladně dlužníka; k činila hotovost na pokladně 2.578,- Kč; bb) finančními prostředky na těchto bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky: - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil ,20 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 950,55 EUR, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 2, ,47 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 3, Kč. d) Právy a povinnostmi vyplývajícími z obchodních smluv, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Za obchodní smlouvy se považují veškeré existující smlouvy, které dlužník nebo insolvenční správce v souvislosti s provozováním podniku uzavřel, vyjma smluv pracovně právních (viz písm. f/); obchodní smlouvy představují zejména smlouvy s dodavateli služeb a zboží a smlouvy nájemní. Seznam obchodních smluv ke dni je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Prodávající na tomto místě Kupujícího výslovně upozorňuje na to, že smlouva o dodávce a odběru elektrické energie, ev. č ze dne , uzavřená se společností Teplárna Trmice, a. s., zaniká ke dni e) Nemovitostmi v katastrálním území Trmice zapsanými v KN: - pozemek p. p. č 1449/3, - pozemek p. č. 1449/16,

9 - pozemek p. č. 1449/17, - pozemek p. p. č 1449/18, - pozemek p. č. 1449/21, - pozemek p. č. 1449/33, - pozemek p. p. č 1449/38, - pozemek p. č. 1449/115, - pozemek p. č. 1449/116, - pozemek p. p. č 1449/117, - pozemek p. č. 1449/118, - pozemek p. č. 1449/119, - pozemek p. p. č 1449/120, - pozemek p. č. 1449/121, - pozemek p. č. 1449/122, - pozemek p. p. č 1449/123, - pozemek p. č. 1449/124, - pozemek p. č. 1449/125, - pozemek p. č. 1449/126, - pozemek p. č. 1449/127, - pozemek p. p. č 1449/128, - pozemek p. č. 1449/129, - pozemek p. č. 1449/130, - pozemek p. č. 1534/4, - pozemek p. č. 1534/5, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/38, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/21, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/128, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/119, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/125, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/129, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/116, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/120, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/127, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/118, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/126, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/130, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/117, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/124, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/122, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/123, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/121, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/115, a to včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, jež jsou tvořeny zejména stavbami nacházejícími se na shora uvedených pozemcích, které nepodléhají zápisu do KN. Účetní specifikace nemovitostí v soupisu majetkové podstaty tvoří přílohu č. 4 Smlouvy. f) Právy a povinnosti z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům podniku dlužníka, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Seznam zaměstnanců k je uveden v příloze č. 5 Smlouvy.

10 g) Právy duševního vlastnictví, která jsou představována především licenčním oprávněním plynoucím dlužníkovi ze smlouvy (CONTRACT) uzavřené mezi dlužníkem a společností CHEMATUR ENGINEERING AB, S , Karlskoga, Sweden, dne , kdy na základě Dohody o narovnání uzavřené dne mezi Prodávajícím a společností CHEMATUR ENGINEERING AB tato společnost udělila insolvenčnímu správci neodvolatelný souhlas s převodem licence dle uvedené smlouvy ze dne v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení ovšem s výslovným vymíněním, že s licencí není převáděna žádná garance výkonnosti nebo jiná záruka jakéhokoliv druhu týkající se licence, včetně záruk za výkonnost, kvalitu produktu, spotřeby surovin a funkčnosti. Jakákoli další práva duševního vlastnictví, zejména softwarové licence, které by i byly uvedeny v některé ze shora uvedených příloh č. 1 až 5, na Kupujícího přecházejí v důsledku této Smlouvy pouze v případě, že tento přechod neodporuje příslušné licenční smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a poskytovatelem licence či právnímu řádu, kterým se licenční smlouva řídí. 3. Kupující podnik kupuje ve stavu ke Dni účinnosti prodeje podniku, tj. kupuje veškeré věci, práva a majetkové hodnoty, které budou k tomuto dni podnik tvořit, tj. včetně těch, které se staly součástí podniku v době od do Dne účinnosti prodeje podniku. Prodávající prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. IV odst. 3 a 4 Smlouvy, nedošlo v rámci stavu majetku a závazků Podniku oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Prodávající prohlašuje, že si není vědom existence žádných splatných peněžitých pohledávek, které by náležely k podniku. Přesto z důvodu opatrnosti strany sjednávají, že pokud by nějaké pohledávky součástí podniku byly, pak jde zejména o pohledávky z obchodního styku a další pohledávky související s provozem podniku. Mezi pohledávky patřící k dlužníkovu podniku nepatří pohledávka náležející do majetkové podstaty dlužníka na úhradu kupní ceny z této Smlouvy. Rovněž tak nejsou součástí převáděného podniku peněžní prostředky z uhrazené kupní ceny dle této Smlouvy. 5. Zjistí-li se po uzavření Smlouvy, že některé majetkové hodnoty, věci, práva, které sloužily, resp. vzhledem ke svojí povaze měly sloužit provozování podniku, patří dlužníkovi a existují ke dni podpisu Smlouvy, nebyly výslovně zahrnuty do prodávaného majetku specifikovaného v této Smlouvě nebo v jejích přílohách nebo že některé závazky související s podnikem nebyly v této Smlouvě nebo jejích přílohách specifikovány, strany sjednávají, že i tento majetek, majetková práva a závazky přecházejí na základě této Smlouvy na Kupujícího v rámci sjednané kupní ceny. 6. Podnik přechází na Kupujícího následovně: a) ke Dni účinnosti prodeje podniku: - vlastnické právo k movitým věcem, - vlastnické právo k zásobám, - práva k peněžním prostředkům, - práva a povinnosti z obchodních smluv, - práva a povinnosti z pracovních vztahů, - práva z duševního vlastnictví, pokud pro přechod takovýchto práv není předepsán zápis do příslušného veřejnoprávního registru, - případné pohledávky nebo závazky neuvedené ve Smlouvě, b) vkladem do KN vlastnické právo k nemovitostem.

11 Návrh na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem kupující strany podají nejpozději do 3 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku. Článek III. Prohlášení stran 1. Kupující na tomto místě prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s: a) účetnictvím dlužníka, b) obchodní, mzdovou a personální agendou podniku, c) úředními rozhodnutími a stanovisky souvisejícími s podnikem, d) provozní a technickou dokumentací související s podnikem. 2. Kupující výslovně uvádí, že si je vědom, že dlužník podnik nikdy neprovozoval k výrobě bioetanolu v plném a neomezeném rozsahu, ale toliko ve zkušebním provozu. Prodávající proto nemůže jakékoli kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podniku ve vztahu k jeho užití pro výrobu bioetanolu a jiných produktů garantovat. S výsledky zkušebního provozu podniku je Kupující seznámen. Kupující si je rovněž vědom, že stavby tvořící Podnik nebyly dosud zkolaudované a předchozí provoz dlužníkova Podniku probíhal pouze na základě souhlasu k předběžnému užívání nemovitostí vydaného Městským úřadem v Litvínově dne pod č.j. MELTD 15628/ Kupující prohlašuje, že dokumentace a informace poskytnuté Prodávajícím a získané o podniku z veřejně dostupných nebo jiných zdrojů, se kterými se Kupující před podpisem této Smlouvy seznámil nebo mohl seznámit, jsou dle něj pro uzavření této Smlouvy a její plnění zcela dostačující, a tedy že podnik přijímá, jak stojí a leží, bez jakýchkoli záruk a jakékoli odpovědnosti Prodávajícího, dlužníka nebo majetkové podstaty dlužníka za právní nebo faktický stav podniku. V souvislosti s tím Kupující prohlašuje a souhlasí s tím, že mu nepříslušejí žádné nároky z právních ani faktických vad podniku, tedy zejména žádné právo na slevu z kupní ceny či právo odstoupit od této Smlouvy pro jakékoli případné vady podniku. 4. Prodávající v této souvislosti rovněž prohlašuje, že účetní evidence je řádně vedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a plně vystihuje stav podniku ke dni prodeje. 5. Kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít. Kupující dále prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy resp. k tomu, aby tato Smlouva nabyla účinnosti, nemusí získat souhlas jakéhokoli svého orgánu, zejména valné hromady nebo dozorčí rady, nebo získat žádné povolení, souhlas nebo jakékoli veřejnoprávní rozhodnutí, které by podmiňovalo platnost nebo účinnost této Smlouvy, a v případě, že zde potřeba takovýchto povolení nebo souhlasů je, Kupující Prodávajícího ujišťuje, že byly Kupujícímu řádně a platně uděleny. Souhlas s uzavřením této smlouvy podle 67a obchodního zákoníku tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 6. Prodávající prohlašuje, že je jako řádně jmenovaný insolvenční správce dlužníka oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a že tato Smlouva je uzavírána na základě: a) usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu; usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

12 Článek IV. Kupní cena 1. Smluvní strany sjednávají výši kupní ceny jako součet: a) částky ve výši...,- Kč (slovy: korun českých) - dále Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků, b) výše peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke Dni účinnosti prodeje podniku; za peněžní prostředky se přitom považují: - finanční prostředky dlužníka na bankovních účtech specifikovaných v čl. II. odst. 2 písm. c), bod bb/ této Smlouvy, - hotovost v pokladně podniku. Výši peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku strany zaznamenají v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. 2. Kupující před uzavřením této Smlouvy složil na bankovní účet Prodávajícího č /0300 na úhradu kupní ceny částku rovnající se součtu: - části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků ve výši...,- Kč a - částky ve výši ,14 Kč (tj. výše peněžních prostředků k po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným k tj. 25,640 Kč/EUR) tj. celkem částku ve výši...,- Kč (dále rovněž uhrazená částka). 3. V případě, že kupní cena (stanovená dle odstavce 1) bude vyšší než uhrazená částka, je Kupující povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet Prodávajícího uvedený v odst. 2 tohoto článku Smlouvy částku odpovídající rozdílu mezi kupní cenou a uhrazenou částkou. 4. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena (stanovená dle odstavce 1), je Prodávající povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet sdělený Kupujícím částku odpovídající výši rozdílu Kupujícímu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. 5. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě kupní ceny dojde jejím plným připsáním na bankovní účet Prodávajícího. Článek V. Předání a převzetí 1. V Den účinnosti prodeje podniku ve 13:00 hodin, v sídle dlužníka, či v jiném místě a čase sjednaném na základě písemné dohody smluvních stran, bude provedeno předání a převzetí

13 podniku. V případě, že se Kupující na uvedené místo ve stanovený čas nedostaví, má se za to, že předání podniku řádně proběhlo. Tím není dotčeno právo Kupujícího obdržet od Prodávajícího dokumentaci uvedenou v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 2. V rámci tohoto předání Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci (zejména právní, obchodní, technickou a účetní), vztahující se k podniku a jeho nabytí a provozu, k uplatnění práv či splnění závazků. O převzetí se sepíše protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Tento protokol bude obsahovat mimo jiné údaj o stavu peněžních prostředků a výši kurzu EUR vůči CZK platného ke Dni účinnosti prodeje podniku, vyhlášeného Českou národní bankou. 3. S ohledem na to, že si smluvní strany nejsou vědomy existence žádných pohledávek, které by náležely v okamžiku uzavření této Smlouvy k podniku dlužníka, nesjednávají žádnou povinnost Prodávajícího oznamovat přechod těchto pohledávek na Kupujícího dotčeným dlužníkům. Pro případ, že by ke vzniku pohledávek náležejících k podniku ode dne uzavření této Smlouvy do Dne účinnosti prodeje podniku došlo, zavazuje se Prodávající přechod takových pohledávek dotčeným dlužníkům oznámit do 7 dnů od uzavření této Smlouvy a, jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly. 4. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy společně oznámit všem smluvním partnerům Prodávajícího přechod práv a povinností ze smluv. Se zaměstnanci podniku byl přechod práv a povinností v souladu se zákoníkem práce projednán před uzavřením této Smlouvy. 5. Kupující na svůj náklad zajistí změny v zápisech v příslušných veřejných evidencích a registrech, jeli takovéto zápisy v důsledku převodu podniku třeba provést, přičemž Prodávající mu v odůvodněných případech na základě písemné žádosti poskytne nezbytnou součinnost. 6. Prodávající vynaloží přede Dnem účinnosti prodeje podniku veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě jako po insolvenčním správci dlužníka požadovat, aby zachoval stav podniku takový, v jakém se ke dni podpisu této Smlouvy nachází. 7. Prodávající se (s výjimkou případů sjednaných mezi smluvními stranami, stanovenými právními předpisy nebo plynoucích z probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka) zavazuje, že nepřevede podnik ani jeho část na třetí osobu, nepronajme podnik ani jeho část třetím osobám nebo nezřídí k podniku nebo jeho části zástavní právo nebo nezřídí věcná břemena k nemovitostem ve prospěch třetích osob, to vše s výjimkou případů nezbytných pro správu podniku. Článek VI. Účinnost a ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dne 15. ledna 2013 (v této Smlouvě rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 2. Tato Smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran. 3. Prodávající je oprávněn písemně od této Smlouvy odstoupit v případě, že se jakékoli prohlášení Kupujícího obsažené v této Smlouvě ukáže být jako nepravdivé. 4. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím této Smlouvy dochází ke zpeněžení majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení, kdy je na majetek dlužníka prohlášen konkurz, smluvní strany

14 výslovně sjednávají, že Kupující není od této Smlouvy oprávněn odstoupit ani ji nijak jednostranně zrušit. Smluvní strany tak ve vztahu ke Kupujícímu vylučují veškerá zákonná ustanovení, na základě kterých by byl Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, zejména ust. 486 odst. 2 a odst. 4 obchodního zákoníku. 5. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu zanikne a rovněž v případě, že bude příslušným orgánem pravomocně konstatována neplatnost či neúčinnost této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že: a) jakékoli peněžní prostředky složené Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího budou k okamžiku zániku této Smlouvy či k okamžiku konstatování její neplatnosti či neúčinnosti představovat tzv. jistotu složenou Kupujícím k zajištění všech pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu, vzniklých na základě nebo v souvislosti se zánikem, neplatností nebo neúčinností této Smlouvy, a též s porušením kteréhokoli závazku či prohlášení Kupujícího podle této Smlouvy či v souvislosti s ní, zejména nároků Prodávajícího na zaplacení smluvních pokut podle této Smlouvy a na náhradu případné způsobené škody, včetně škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho zpětným odevzdáním Prodávajícímu. b) Kupující bude povinen do 15 pracovních dní předat podnik zpět Prodávajícímu, včetně všech listin a dokumentace vztahujících se k podniku ke dni předání podniku, a to přinejmenším ve stavu, v jakém podnik převzal s přihlédnutím ke změnám vyplývajícím z řádného obchodního vedení podniku v době od předání podniku Kupujícím Prodávajícímu a zpět Prodávajícím Kupujícímu. Kupující je v téže lhůtě povinen umožnit Prodávajícímu výlučný výkon vedení a správy podniku a poskytnout mu při takovémto zpětném převzetí a výkonu vedení a správy podniku veškerou součinnost, zejména na žádost Prodávajícímu poskytovat vysvětlení a informace vztahující se k provozu podniku po dobu jeho držby Kupujícím a vystavovat Prodávajícímu potvrzení či prohlášení o vlastnickém právu k podniku, jeho jednotlivým částem a poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost ke změnám ve všech veřejných rejstřících a registrech, zejména ve vztahu k zápisu vlastnického práva k nemovitostem v katastru nemovitostí. 6. Jistota podle předchozího článku bude poskytnuta na dobu jednoho roku ode dne, kdy došlo k zániku Smlouvy nebo pravomocnému konstatování její neplatnosti či neúčinnosti. Jistota nebude nijak úročena a Kupujícímu nebude vznikat žádný nárok na žádné příslušenství z této jistiny. 7. V případě, že se smluvní strany písemně dohodnou na výši nároků Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, zejména na výši náhrady škody a smluvních pokut, vrátí Prodávající případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků z této jistoty Kupujícímu do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uvedené uzavřené písemné dohody. 8. V případě, že se smluvní strany na výši a úhradě peněžitých povinností Kupujícího vůči Prodávajícímu souvisejících s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy nedohodnou ani do deseti měsíců ode dne, kdy vznikla Kupujícímu povinnost vrátit Prodávajícímu podnik zpět, je Prodávající oprávněn všechny své pohledávky za Kupujícím, včetně případného nároku z titulu bezdůvodného obohacení v případě, že nedojde k vrácení podniku nebo jeho části zpět, uspokojit z jistoty i jednostranně. Případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků vrátí Prodávající Kupujícímu do deseti pracovních dnů poté, co mu bude Kupujícím písemně s úředně ověřeným podpisem sděleno číslo bankovního účtu, na něž požaduje případný zbytek jistoty vrátit. O uspokojení svých nároků z jistoty Prodávající Kupujícího písemně informuje.

15 9. Veškeré bankovní poplatky související s vrácením jakýchkoli peněžních prostředků zpět Kupujícímu nese Kupující. 10. Smluvní strany se dohodly, že pro účel určení výše případného nároku Prodávajícího na náhradu škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho vrácením zpět Prodávajícímu bude rozhodný rozdíl mezi kupní cenou, která byla sjednána dle této Smlouvy, nebo cenou, kterou by byl Kupující povinen uhradit v případě, že by nenastaly okolnosti pro vrácení podniku zpět Prodávajícímu, a hodnotou podniku v okamžiku jeho předání zpět Prodávajícímu; tím nejsou nijak dotčeny nároky Prodávajícího na úhradu ostatních škod a výdajů Prodávajícího souvisejících se zánikem, neplatností či neúčinnosti této Smlouvy nebo v souvislosti s provozováním podniku Kupujícím. 11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající nebude povinen poskytnout Kupujícímu žádnou kompenzaci ani náhradu pro případ, že by se hodnota podniku v době jeho zpětného předání Prodávajícímu zvýšila oproti hodnotě odpovídající kupní ceně, kterou by byl Kupující povinen uhradit v případě, že by nenastaly okolnosti pro vrácení podniku zpět Prodávajícímu. 12. Kupující výslovně konstatuje, že nároky související s vrácením podniku zpět dle tohoto článku Smlouvy uhradí jakémukoli jinému subjektu namísto Prodávajícího, pokud takovýto subjekt vstoupí do práv a povinností Prodávajícího ve smyslu jeho působení jako insolvenčního správce dlužníka či přímo přihlášeným a zjištěným věřitelům dlužníka v poměru, v jakém by se tito věřitelé uspokojovali v rámci rozvrhového usnesení v insolvenčním řízení dlužníka, pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možné plnit k rukám Prodávajícího nebo subjektu, který vstoupí do jeho práv a povinnosti jakožto insolvenčního správce dlužníka. 13. Smluvní strany výslovně konstatují, že ustanovení tohoto článku VI. této Smlouvy jsou oddělitelná od zbytku této Smlouvy v případě jejího zániku, neplatnosti či neúčinnosti. Článek VII. Sankce 1. Kupující se zavazuje sdělit v této Smlouvě Prodávajícímu pravdivé a úplné informace potřebné k uzavření této Smlouvy, přičemž pro každý jednotlivý případ porušení této povinnosti se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 2. Smluvní pokuty sjednané dle ustanovení tohoto článku jsou splatné 10. den ode dne doručení výzvy k jejich úhradě. 3. Úhradou jakékoli ze smluvních pokut sjednané v tomto článku není dotčeno právo Prodávajícího požadovat náhradu škody. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, pak tato neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost nemá vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

16 2. S ohledem na probíhající insolvenční řízení a prohlášení konkurzu na majetek dlužníka se na vztahy mezi stranami této Smlouvy použije především příslušná ustanovení insolvenčního zákona (zejm. ustanovení 289 an. IZ). Smluvní strany se dohodly, že výslovně vylučují aplikaci ustanovení 484, 485 a 486 obchodního zákoníku a rovněž všech jinak aplikovatelných ustanovení právních předpisů, které by nad rámec této Smlouvy zakládaly oprávnění Kupujícího od této Smlouvy jednostranně odstoupit, tuto Smlouvu jednostranně ukončit nebo zakládaly jakoukoli odpovědnost Prodávajícího za právní nebo faktický stav podniku. Smluvní strany uvádějí, že jsou si vědomy, že s ohledem na ustanovení insolvenčního zákoníku je pro tuto Smlouvu vyloučena aplikace ustanovení 477 odst. 3 část věty za čárkou obchodního zákoníku. 3. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího postupovat jakákoli práva nebo povinnosti z této Smlouvy. 4. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky. 5. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v 8 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních a 4 vyhotovení jsou určena příslušnému katastrálnímu úřadu. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce společnosti PLP, a. s. (jako Prodávající) (jako Kupující)

17 Typ sestavy Inventurní soupis jen pro IM Společné parametry pro IM a DM Podnik PLP a.s. Středisko od 1 do 999 Místnost od do zzzz Pracovník od 0 do Parametry jen pro IM Inv. číslo od do zzzzzz SKP od do Období invent. 4/ 2011 Parametry jen pro DM Inv. číslo od do Druh od do Datum invent. IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 1 Zpracováno :09:09 Středisko: Místnost: vedení společnosti 0 - nepoužito Inv. číslo Název Pracovník SKP Dat. poř Svršek železniční vlečky / Plot-stroj.pletivo na ocel.sloupky 1 1/ Hala na stp.č. 1449/21 1 1/ Pozemní komunikace - vnitř.pan.ploc 211 1/ PC IBM TC A51p P4 Ivana Chvojková / Notebook TP Z61e Jelínek Jan / SO 1- vrátnice 1 11/ administrativní budova / Venkovní osvětlení 2 11/ Kabelové rozvody / Kalalizace / Vodovody / Závora 2 kusy / SW-webové stránky / Licence /2008 Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 2 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název Zast.plocha a nádvoří-soubor 3173 m TC: Pozemek 1449/19 TC: Pozemek 1449/20 TC: Pozemek 1449/21 TC: Pozemek 1449/22 TC: Pozemek 1449/23 TC: Pozemek 1449/24 TC: Pozemek 1449/32 TC: Pozemek 1449/34 TC: Pozemek 1449/35 TC: Pozemek 1449/36 TC: Pozemek 1449/37 TC: Pozemek 1449/ Ostatní plocha-soubor m2 TC: Pozemek 1449/3 TC: Pozemek 1449/16 TC: Pozemek 1449/17 TC: Pozemek 1449/18 TC: Pozemek 1449/33 TC: Pozemek 1449/39 TC: Pozemek 1449/4 TC: Pozemek 1449/5 TC: zemina a zpevnění Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř / / vedení společnosti 0 - nepoužito Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Celkem za místnost 0 - nepoužito ,60 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE

19 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 3 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název Kopírka Set bh C252 OFFICE vč. fax Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř / vedení společnosti chodba Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , ,00 Celkem za místnost chodba ,00 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE

20 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 4 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název HALA OK na stp.č. 1449/38 Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř. 1 1/ vedení společnosti Správní budova Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , ,00 Celkem za místnost Správní budova ,00 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE Celkem za středisko vedení společnosti ,60

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z:

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z: P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VLK cont s.r.o.,

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s.,

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2012 Prodej nemovitého majetku BYDLENÍ SMETANKA, a.s. Termín konání 1. kola výběrového řízení: 20. 8. 2012 19. 10. 2012 Termín konání 2. kola výběrového řízení: 19. 10.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU Smluvní strany: 1. Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 IČ: 601 93 336 obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více