N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s."

Transkript

1 P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Výběrové řízení na prodej podniku PLP, a. s., vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 191/180, Děčín I, jako insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ Ing. Aleš Klaudy bude dále v těchto Podmínkách označován rovněž jako Správce. PLP, a. s., bude v těchto Podmínkách dále rovněž označována jako PLP. 2. Prodej podniku PLP (dále rovněž Podnik) probíhá v rámci insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále rovněž Insolvenční soud) pod sp. zn. KSUL 45 INS 15086/2010. Insolvenční soud přitom: a) zjistil úpadek PLP a insolvenčním správcem PLP ustanovil rozhodnutím č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-A-13 ze dne Správce, b) prohlásil na majetek PLP konkurz rozhodnutím č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 ze dne Účelem výběrového řízení je zjištění nejvýhodnější závazné nabídky na koupi celého Podniku. Podnik představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří do majetkové podstaty PLP a sloužily, resp. vzhledem ke své povaze měly sloužit, k provozování Podniku. 4. Správce výslovně trvá na tom, aby s Vítězným zájemcem (viz čl. VI. odst. 1 Podmínek) uzavřel Smlouvu o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení (dále rovněž Smlouva o prodeji podniku) ve znění, které tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále rovněž Znění smlouvy o prodeji podniku). Součástí Znění smlouvy o prodeji podniku jsou přílohy, které Podnik blíže položkově specifikují (dále rovněž Specifikační přílohy); Specifikační přílohy budou přiloženy ke Smlouvě o prodeji podniku. 5. Správce k vyhlášení tohoto výběrového řízení přistupuje na základě: a) usnesení Insolvenčního soudu č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu (usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 2 Podmínek).

2 2 ČLÁNEK II. VYMEZENÍ PODNIKU 1. Podnik zahrnuje zejména nemovitosti, movité věci, zásoby, peněžní prostředky, pohledávky a práva duševního vlastnictví, a to i pokud nejsou výslovně (položkově) specifikovány ve Znění smlouvy o prodeji podniku. K Podniku dále náležejí závazky PLP související s Podnikem, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Podniku a práva a povinnosti z obchodních smluv uzavřených v souvislosti s Podnikem. 2. Podnik je zapsaný v soupisu majetkové podstaty PLP, přičemž soupis byl Správcem naposledy aktualizován ke dni Podnik nebyl ze strany PLP nikdy plně zprovozněn (v rámci provozování Podniku proběhl pouze zkušební provoz). V průběhu insolvenčního řízení Správce Podnik fakticky neprovozoval, avšak zakonzervoval jej pro účely jeho zpeněžení. 3. Podnik je pro účely uzavření Smlouvy o prodeji podniku specifikován ve stavu ke dni Tato specifikace vychází z účetnictví PLP a z obchodní, personální a mzdové agendy PLP. Správce prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. III. odst. 5 Podmínek, nedošlo oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Podnik je blíže (položkově) specifikován ve Znění smlouvy o prodeji podniku a ve Specifikačních přílohách, tj. v dokumentech tvořících přílohu č. 1 těchto Podmínek (viz čl. I. odst. 4 Podmínek). 5. Zájemci mohou podrobnější informace k Podniku získat v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, I. patro v době od 9,00 do 15,00 hodin. Kontaktní osobou pro tento účel je určen pan Jan Mužík, tel. č , ČLÁNEK III. KONSTRUKCE KUPNÍ CENY ZA PRODEJ PODNIKU 1. Správce Podnik prodá včetně peněžních prostředků, za které se považují: a) finanční prostředky PLP na bankovních účtech specifikovaných ve Znění smlouvy o prodeji podniku), b) hotovost v pokladně Podniku. 2. Výše peněžních prostředků ke dni činila ,14 Kč po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni (kurzem 25,640 Kč/EUR). 3. Z důvodu prodeje Podniku včetně peněžních prostředků je kupní cena konstruována jako součet: a) částky nabízené za koupi Podniku bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (dále rovněž Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků) a b) výše peněžních prostředků ke dni Účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni Účinnosti prodeje podniku. Je přitom zřejmé, že ke dni Účinnosti prodeje podniku bude výše peněžních prostředků jiná, než výše peněžních prostředků ke dni (tedy jiná než částka ,14 Kč).

3 3 4. Kupující před podpisem Smlouvy o prodeji podniku uhradí na kupní cenu částku rovnající se součtu: a) Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz odst. 3 písm. a/ tohoto článku Podmínek) a b) částky ve výši ,14 Kč. (dále rovněž uhrazená částka). 5. V případě, že kupní cena stanovená dle odstavce 3 bude vyšší než uhrazená částka, bude kupující povinen uhradit do 5 pracovních dní od předání Podniku ve prospěch majetkové podstaty PLP částku odpovídající rozdílu mezi výší kupní ceny a uhrazenou částkou. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena stanoveá dle odstavce 3, vrátí Správce kupujícímu částku odpovídající rozdílu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. ČLÁNEK IV. NABÍDKY ZÁJEMCŮ 1. Nabídky musejí být doručeny na adresu Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce, Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, nejpozději do , hodin (rovněž jako Doba pro podávání nabídek). 2. Nabídky je možné podávat pouze písemně v zapečetěné obálce výrazně označené heslem NABÍDKA podnik PLP. 3. Nabídky musejí obsahovat přesné označení zájemce, tj. obchodní firmu, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán. Je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu). 4. V nabídce musí zájemce výslovně uvést výši jím nabízené Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz čl. III. odst. 3 písm. a/ těchto Podmínek). Správce na základě pokynu ČSOB stanovuje minimální výši Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků na ,- Kč. 5. Zájemce je povinen uhradit do Doby pro podávání nabídek (viz odst. 1) na bankovní účet Správce č /0300, vedený u ČSOB, a. s., zálohu na kupní cenu ve výši ,- Kč. Doklad o splnění této povinnosti je zájemce povinen přiložit ke své nabídce. 6. Nabídka musí obsahovat: a) zájemcem odparafovaný výtisk Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh a

4 4 b) prohlášení zájemce následujícího znění: Jako zájemce o koupi podniku PLP, a. s., tímto závazně prohlašuji, že: (i) jsem se seznámil s PODMÍNKAMI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU PLP, a. s., vyhlášenými Ing. Alešem Klaudym, insolvenčním správcem PLP, a. s., dne (dále Podmínky), (ii) tyto Podmínky plně akceptuji, stejně jako plně akceptuji znění smlouvy o prodeji podniku obsažené v Podmínkách, které mnou odparafované k nabídce přikládám, (iii) beru na vědomí, že akceptací Podmínek mi vzniká závazek uzavřít smlouvu o prodeji za podmínek stanovených v Podmínkách, pokud bude moje nabídka insolvenčním správcem vybrána jako vítězná; (iv) jsem srozuměn s tím, že pokud závazek k uzavření smlouvy o prodeji podniku poruším, vzniká mi závazek uhradit do majetkové podstaty PLP, a. s., smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 7. Zájemce k nabídce přiloží souhlas společníků, resp. valné hromady zájemce dle 67a obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu. 8. Nabídka musí konečně obsahovat kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně fax a za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení. Zájemce je povinen ve své nabídce sdělit číslo bankovního účtu, na který má být záloha dle čl. V odst. 5 Podmínek vrácena. ČLÁNEK V. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1. Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami dne ve hod v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, v 1. poschodí, a to případně i za účasti ČSOB, a.s., a věřitelského výboru PLP, a. s. 2. Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek Správce pořídí zápis. 3. Správce je oprávněn bez dalšího z výběrového řízení vyloučit nabídky, které: a) nesplňují náležitosti stanovené v těchto Podmínkách, zejména v čl. IV Podmínek, b) byly na určenou adresu doručeny po uplynutí Doby pro podávání nabídek (článek IV. odst. 1 těchto Podmínek). 4. Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky posoudí a vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně. 5. Zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako vítězná nebo jejichž nabídka byla z výběrového řízení vyloučena, se nejdéle do 3 pracovních dnů od data otevírání obálek na účet, který uvedou ve své nabídce, vrátí zaplacená záloha.

5 5 ČLÁNEK VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU 1. Správce vyzve ještě v den otevírání obálek zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako vítězná (v těchto Podmínkách rovněž jako Vítězný zájemce), aby přistoupil k uzavření Smlouvy o prodeji podniku ve Znění smlouvy o prodeji podniku. 2. Vítězný zájemce je povinen nejpozději do : a) uzavřít se Správcem Smlouvu o prodeji podniku a b) uhradit kupní cenu postupem dle čl. III. odst. 4 těchto Podmínek, tj. uhradit částku rovnající se součtu Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků a částky ,14 Kč - po odečtení zálohy ve výši ,- Kč uhrazené dle čl. IV. odst. 5 těchto Podmínek. 3. Pokud Vítězný zájemce závazky dle odst. 2 tohoto článku Podmínek nesplní do , propadne jím složená záloha ve výši ,- Kč ve prospěch majetkové podstaty PLP jako smluvní pokuta za nesplnění těchto povinností. 4. Podnik bude podle Smlouvy o prodeji podniku převeden s účinností ke dni 15. ledna 2013 (rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 5. Vítěznému zájemci bude záloha na kupní cenu ve výši ,- Kč, uhrazená podle čl. IV. odst. 5 Podmínek ve výběrovém řízení, započítána na úhradu kupní ceny dle Smlouvy o prodeji podniku. ČLÁNEK VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo toto výběrové řízení zrušit. Do doby uzavření Smlouvy o prodeji podniku nevznikají zájemci vůči Správci žádné nároky. 2. Nabídku doručenou Správci lze měnit nebo odvolat do Doby pro podávání nabídek (čl. IV. odst. 1 těchto Podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky. 3. Správce prohlašuje, že tyto Podmínky zašle všem jemu známým zájemcům, kteří s ním doposud o prodeji Podniku jednali. Správce rovněž tyto Podmínky zveřejní na internetové stránce a dále na Centrální adrese. 4. Správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

6 6 5. Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 6. Tyto Podmínky se neřídí ustanoveními obchodního zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejném návrhu na uzavření smlouvy. 7. Nedílnou součástí Podmínek jsou tyto přílohy: a) příloha č. 1 Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh, b) příloha č. 2 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce dlužníka PLP, a.s.

7 SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 1. Ing. Aleš Klaudy, nar , rodné číslo: /2370, bytem Děčín II, Sukova 13, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ , nadále rovněž jako Prodávající 2., IČ:, se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddílu vložce, jednající, na straně prvé, nadále rovněž jako Kupující s odkazem na příslušná ustanovení 290 an. insolvenčního zákona uzavírají tuto smlouvu (rovněž jako Smlouva): Článek I. Úvodní ustanovení 1. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010- A-13 zjištěn úpadek dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ (dále rovněž dlužník), a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 prohlášen na majetek dlužníka konkurz. 2. Předmětem této Smlouvy je prodej celého podniku, který provozoval dlužník před zjištěním jeho úpadku a který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka, aktualizovaném ke dni (dále rovněž jako podnik). Provozování podniku přitom sloužily, resp. měly sloužit věci, práva a majetkové hodnoty dlužníka, které jsou blíže vymezeny v ustanovení čl. II. této Smlouvy. 3. Dne Prodávající vyhlásil výběrové řízení na výběr zájemce (dále jen Výběrové řízení ) na kterého bude převedeno vlastnické právo k Podniku Dlužníka vymezené blíže v čl. II. této smlouvy. Kupující splnil podmínky výběrového řízení a jeho nabídka byla Prodávajícímu za souhlasu věřitelského výboru Dlužníka vyhodnocena jako nejvýhodnější v daném místě a čase.

8 Článek II. Předmět Smlouvy 1. Prodávající touto Smlouvou odevzdává Kupujícímu a převádí na něj vlastnické právo k podniku. Kupující za stanovenou kupní cenu podnik od Prodávajícího přebírá, včetně závazků s podnikem souvisejících. 2. Podnik je tvořen zejména: a) Movitými věcmi, seznam movitých věcí k je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. b) Zásobami, seznam zásob k je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. c) Peněžními prostředky tvořenými: aa) hotovostí v pokladně dlužníka; k činila hotovost na pokladně 2.578,- Kč; bb) finančními prostředky na těchto bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky: - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil ,20 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 950,55 EUR, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 2, ,47 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 3, Kč. d) Právy a povinnostmi vyplývajícími z obchodních smluv, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Za obchodní smlouvy se považují veškeré existující smlouvy, které dlužník nebo insolvenční správce v souvislosti s provozováním podniku uzavřel, vyjma smluv pracovně právních (viz písm. f/); obchodní smlouvy představují zejména smlouvy s dodavateli služeb a zboží a smlouvy nájemní. Seznam obchodních smluv ke dni je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Prodávající na tomto místě Kupujícího výslovně upozorňuje na to, že smlouva o dodávce a odběru elektrické energie, ev. č ze dne , uzavřená se společností Teplárna Trmice, a. s., zaniká ke dni e) Nemovitostmi v katastrálním území Trmice zapsanými v KN: - pozemek p. p. č 1449/3, - pozemek p. č. 1449/16,

9 - pozemek p. č. 1449/17, - pozemek p. p. č 1449/18, - pozemek p. č. 1449/21, - pozemek p. č. 1449/33, - pozemek p. p. č 1449/38, - pozemek p. č. 1449/115, - pozemek p. č. 1449/116, - pozemek p. p. č 1449/117, - pozemek p. č. 1449/118, - pozemek p. č. 1449/119, - pozemek p. p. č 1449/120, - pozemek p. č. 1449/121, - pozemek p. č. 1449/122, - pozemek p. p. č 1449/123, - pozemek p. č. 1449/124, - pozemek p. č. 1449/125, - pozemek p. č. 1449/126, - pozemek p. č. 1449/127, - pozemek p. p. č 1449/128, - pozemek p. č. 1449/129, - pozemek p. č. 1449/130, - pozemek p. č. 1534/4, - pozemek p. č. 1534/5, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/38, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/21, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/128, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/119, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/125, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/129, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/116, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/120, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/127, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/118, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/126, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/130, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/117, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/124, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/122, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/123, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/121, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/115, a to včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, jež jsou tvořeny zejména stavbami nacházejícími se na shora uvedených pozemcích, které nepodléhají zápisu do KN. Účetní specifikace nemovitostí v soupisu majetkové podstaty tvoří přílohu č. 4 Smlouvy. f) Právy a povinnosti z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům podniku dlužníka, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Seznam zaměstnanců k je uveden v příloze č. 5 Smlouvy.

10 g) Právy duševního vlastnictví, která jsou představována především licenčním oprávněním plynoucím dlužníkovi ze smlouvy (CONTRACT) uzavřené mezi dlužníkem a společností CHEMATUR ENGINEERING AB, S , Karlskoga, Sweden, dne , kdy na základě Dohody o narovnání uzavřené dne mezi Prodávajícím a společností CHEMATUR ENGINEERING AB tato společnost udělila insolvenčnímu správci neodvolatelný souhlas s převodem licence dle uvedené smlouvy ze dne v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení ovšem s výslovným vymíněním, že s licencí není převáděna žádná garance výkonnosti nebo jiná záruka jakéhokoliv druhu týkající se licence, včetně záruk za výkonnost, kvalitu produktu, spotřeby surovin a funkčnosti. Jakákoli další práva duševního vlastnictví, zejména softwarové licence, které by i byly uvedeny v některé ze shora uvedených příloh č. 1 až 5, na Kupujícího přecházejí v důsledku této Smlouvy pouze v případě, že tento přechod neodporuje příslušné licenční smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a poskytovatelem licence či právnímu řádu, kterým se licenční smlouva řídí. 3. Kupující podnik kupuje ve stavu ke Dni účinnosti prodeje podniku, tj. kupuje veškeré věci, práva a majetkové hodnoty, které budou k tomuto dni podnik tvořit, tj. včetně těch, které se staly součástí podniku v době od do Dne účinnosti prodeje podniku. Prodávající prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. IV odst. 3 a 4 Smlouvy, nedošlo v rámci stavu majetku a závazků Podniku oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Prodávající prohlašuje, že si není vědom existence žádných splatných peněžitých pohledávek, které by náležely k podniku. Přesto z důvodu opatrnosti strany sjednávají, že pokud by nějaké pohledávky součástí podniku byly, pak jde zejména o pohledávky z obchodního styku a další pohledávky související s provozem podniku. Mezi pohledávky patřící k dlužníkovu podniku nepatří pohledávka náležející do majetkové podstaty dlužníka na úhradu kupní ceny z této Smlouvy. Rovněž tak nejsou součástí převáděného podniku peněžní prostředky z uhrazené kupní ceny dle této Smlouvy. 5. Zjistí-li se po uzavření Smlouvy, že některé majetkové hodnoty, věci, práva, které sloužily, resp. vzhledem ke svojí povaze měly sloužit provozování podniku, patří dlužníkovi a existují ke dni podpisu Smlouvy, nebyly výslovně zahrnuty do prodávaného majetku specifikovaného v této Smlouvě nebo v jejích přílohách nebo že některé závazky související s podnikem nebyly v této Smlouvě nebo jejích přílohách specifikovány, strany sjednávají, že i tento majetek, majetková práva a závazky přecházejí na základě této Smlouvy na Kupujícího v rámci sjednané kupní ceny. 6. Podnik přechází na Kupujícího následovně: a) ke Dni účinnosti prodeje podniku: - vlastnické právo k movitým věcem, - vlastnické právo k zásobám, - práva k peněžním prostředkům, - práva a povinnosti z obchodních smluv, - práva a povinnosti z pracovních vztahů, - práva z duševního vlastnictví, pokud pro přechod takovýchto práv není předepsán zápis do příslušného veřejnoprávního registru, - případné pohledávky nebo závazky neuvedené ve Smlouvě, b) vkladem do KN vlastnické právo k nemovitostem.

11 Návrh na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem kupující strany podají nejpozději do 3 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku. Článek III. Prohlášení stran 1. Kupující na tomto místě prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s: a) účetnictvím dlužníka, b) obchodní, mzdovou a personální agendou podniku, c) úředními rozhodnutími a stanovisky souvisejícími s podnikem, d) provozní a technickou dokumentací související s podnikem. 2. Kupující výslovně uvádí, že si je vědom, že dlužník podnik nikdy neprovozoval k výrobě bioetanolu v plném a neomezeném rozsahu, ale toliko ve zkušebním provozu. Prodávající proto nemůže jakékoli kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podniku ve vztahu k jeho užití pro výrobu bioetanolu a jiných produktů garantovat. S výsledky zkušebního provozu podniku je Kupující seznámen. Kupující si je rovněž vědom, že stavby tvořící Podnik nebyly dosud zkolaudované a předchozí provoz dlužníkova Podniku probíhal pouze na základě souhlasu k předběžnému užívání nemovitostí vydaného Městským úřadem v Litvínově dne pod č.j. MELTD 15628/ Kupující prohlašuje, že dokumentace a informace poskytnuté Prodávajícím a získané o podniku z veřejně dostupných nebo jiných zdrojů, se kterými se Kupující před podpisem této Smlouvy seznámil nebo mohl seznámit, jsou dle něj pro uzavření této Smlouvy a její plnění zcela dostačující, a tedy že podnik přijímá, jak stojí a leží, bez jakýchkoli záruk a jakékoli odpovědnosti Prodávajícího, dlužníka nebo majetkové podstaty dlužníka za právní nebo faktický stav podniku. V souvislosti s tím Kupující prohlašuje a souhlasí s tím, že mu nepříslušejí žádné nároky z právních ani faktických vad podniku, tedy zejména žádné právo na slevu z kupní ceny či právo odstoupit od této Smlouvy pro jakékoli případné vady podniku. 4. Prodávající v této souvislosti rovněž prohlašuje, že účetní evidence je řádně vedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a plně vystihuje stav podniku ke dni prodeje. 5. Kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít. Kupující dále prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy resp. k tomu, aby tato Smlouva nabyla účinnosti, nemusí získat souhlas jakéhokoli svého orgánu, zejména valné hromady nebo dozorčí rady, nebo získat žádné povolení, souhlas nebo jakékoli veřejnoprávní rozhodnutí, které by podmiňovalo platnost nebo účinnost této Smlouvy, a v případě, že zde potřeba takovýchto povolení nebo souhlasů je, Kupující Prodávajícího ujišťuje, že byly Kupujícímu řádně a platně uděleny. Souhlas s uzavřením této smlouvy podle 67a obchodního zákoníku tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 6. Prodávající prohlašuje, že je jako řádně jmenovaný insolvenční správce dlužníka oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a že tato Smlouva je uzavírána na základě: a) usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu; usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

12 Článek IV. Kupní cena 1. Smluvní strany sjednávají výši kupní ceny jako součet: a) částky ve výši...,- Kč (slovy: korun českých) - dále Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků, b) výše peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke Dni účinnosti prodeje podniku; za peněžní prostředky se přitom považují: - finanční prostředky dlužníka na bankovních účtech specifikovaných v čl. II. odst. 2 písm. c), bod bb/ této Smlouvy, - hotovost v pokladně podniku. Výši peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku strany zaznamenají v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. 2. Kupující před uzavřením této Smlouvy složil na bankovní účet Prodávajícího č /0300 na úhradu kupní ceny částku rovnající se součtu: - části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků ve výši...,- Kč a - částky ve výši ,14 Kč (tj. výše peněžních prostředků k po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným k tj. 25,640 Kč/EUR) tj. celkem částku ve výši...,- Kč (dále rovněž uhrazená částka). 3. V případě, že kupní cena (stanovená dle odstavce 1) bude vyšší než uhrazená částka, je Kupující povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet Prodávajícího uvedený v odst. 2 tohoto článku Smlouvy částku odpovídající rozdílu mezi kupní cenou a uhrazenou částkou. 4. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena (stanovená dle odstavce 1), je Prodávající povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet sdělený Kupujícím částku odpovídající výši rozdílu Kupujícímu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. 5. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě kupní ceny dojde jejím plným připsáním na bankovní účet Prodávajícího. Článek V. Předání a převzetí 1. V Den účinnosti prodeje podniku ve 13:00 hodin, v sídle dlužníka, či v jiném místě a čase sjednaném na základě písemné dohody smluvních stran, bude provedeno předání a převzetí

13 podniku. V případě, že se Kupující na uvedené místo ve stanovený čas nedostaví, má se za to, že předání podniku řádně proběhlo. Tím není dotčeno právo Kupujícího obdržet od Prodávajícího dokumentaci uvedenou v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 2. V rámci tohoto předání Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci (zejména právní, obchodní, technickou a účetní), vztahující se k podniku a jeho nabytí a provozu, k uplatnění práv či splnění závazků. O převzetí se sepíše protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Tento protokol bude obsahovat mimo jiné údaj o stavu peněžních prostředků a výši kurzu EUR vůči CZK platného ke Dni účinnosti prodeje podniku, vyhlášeného Českou národní bankou. 3. S ohledem na to, že si smluvní strany nejsou vědomy existence žádných pohledávek, které by náležely v okamžiku uzavření této Smlouvy k podniku dlužníka, nesjednávají žádnou povinnost Prodávajícího oznamovat přechod těchto pohledávek na Kupujícího dotčeným dlužníkům. Pro případ, že by ke vzniku pohledávek náležejících k podniku ode dne uzavření této Smlouvy do Dne účinnosti prodeje podniku došlo, zavazuje se Prodávající přechod takových pohledávek dotčeným dlužníkům oznámit do 7 dnů od uzavření této Smlouvy a, jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly. 4. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy společně oznámit všem smluvním partnerům Prodávajícího přechod práv a povinností ze smluv. Se zaměstnanci podniku byl přechod práv a povinností v souladu se zákoníkem práce projednán před uzavřením této Smlouvy. 5. Kupující na svůj náklad zajistí změny v zápisech v příslušných veřejných evidencích a registrech, jeli takovéto zápisy v důsledku převodu podniku třeba provést, přičemž Prodávající mu v odůvodněných případech na základě písemné žádosti poskytne nezbytnou součinnost. 6. Prodávající vynaloží přede Dnem účinnosti prodeje podniku veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě jako po insolvenčním správci dlužníka požadovat, aby zachoval stav podniku takový, v jakém se ke dni podpisu této Smlouvy nachází. 7. Prodávající se (s výjimkou případů sjednaných mezi smluvními stranami, stanovenými právními předpisy nebo plynoucích z probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka) zavazuje, že nepřevede podnik ani jeho část na třetí osobu, nepronajme podnik ani jeho část třetím osobám nebo nezřídí k podniku nebo jeho části zástavní právo nebo nezřídí věcná břemena k nemovitostem ve prospěch třetích osob, to vše s výjimkou případů nezbytných pro správu podniku. Článek VI. Účinnost a ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dne 15. ledna 2013 (v této Smlouvě rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 2. Tato Smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran. 3. Prodávající je oprávněn písemně od této Smlouvy odstoupit v případě, že se jakékoli prohlášení Kupujícího obsažené v této Smlouvě ukáže být jako nepravdivé. 4. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím této Smlouvy dochází ke zpeněžení majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení, kdy je na majetek dlužníka prohlášen konkurz, smluvní strany

14 výslovně sjednávají, že Kupující není od této Smlouvy oprávněn odstoupit ani ji nijak jednostranně zrušit. Smluvní strany tak ve vztahu ke Kupujícímu vylučují veškerá zákonná ustanovení, na základě kterých by byl Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, zejména ust. 486 odst. 2 a odst. 4 obchodního zákoníku. 5. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu zanikne a rovněž v případě, že bude příslušným orgánem pravomocně konstatována neplatnost či neúčinnost této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že: a) jakékoli peněžní prostředky složené Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího budou k okamžiku zániku této Smlouvy či k okamžiku konstatování její neplatnosti či neúčinnosti představovat tzv. jistotu složenou Kupujícím k zajištění všech pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu, vzniklých na základě nebo v souvislosti se zánikem, neplatností nebo neúčinností této Smlouvy, a též s porušením kteréhokoli závazku či prohlášení Kupujícího podle této Smlouvy či v souvislosti s ní, zejména nároků Prodávajícího na zaplacení smluvních pokut podle této Smlouvy a na náhradu případné způsobené škody, včetně škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho zpětným odevzdáním Prodávajícímu. b) Kupující bude povinen do 15 pracovních dní předat podnik zpět Prodávajícímu, včetně všech listin a dokumentace vztahujících se k podniku ke dni předání podniku, a to přinejmenším ve stavu, v jakém podnik převzal s přihlédnutím ke změnám vyplývajícím z řádného obchodního vedení podniku v době od předání podniku Kupujícím Prodávajícímu a zpět Prodávajícím Kupujícímu. Kupující je v téže lhůtě povinen umožnit Prodávajícímu výlučný výkon vedení a správy podniku a poskytnout mu při takovémto zpětném převzetí a výkonu vedení a správy podniku veškerou součinnost, zejména na žádost Prodávajícímu poskytovat vysvětlení a informace vztahující se k provozu podniku po dobu jeho držby Kupujícím a vystavovat Prodávajícímu potvrzení či prohlášení o vlastnickém právu k podniku, jeho jednotlivým částem a poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost ke změnám ve všech veřejných rejstřících a registrech, zejména ve vztahu k zápisu vlastnického práva k nemovitostem v katastru nemovitostí. 6. Jistota podle předchozího článku bude poskytnuta na dobu jednoho roku ode dne, kdy došlo k zániku Smlouvy nebo pravomocnému konstatování její neplatnosti či neúčinnosti. Jistota nebude nijak úročena a Kupujícímu nebude vznikat žádný nárok na žádné příslušenství z této jistiny. 7. V případě, že se smluvní strany písemně dohodnou na výši nároků Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, zejména na výši náhrady škody a smluvních pokut, vrátí Prodávající případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků z této jistoty Kupujícímu do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uvedené uzavřené písemné dohody. 8. V případě, že se smluvní strany na výši a úhradě peněžitých povinností Kupujícího vůči Prodávajícímu souvisejících s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy nedohodnou ani do deseti měsíců ode dne, kdy vznikla Kupujícímu povinnost vrátit Prodávajícímu podnik zpět, je Prodávající oprávněn všechny své pohledávky za Kupujícím, včetně případného nároku z titulu bezdůvodného obohacení v případě, že nedojde k vrácení podniku nebo jeho části zpět, uspokojit z jistoty i jednostranně. Případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků vrátí Prodávající Kupujícímu do deseti pracovních dnů poté, co mu bude Kupujícím písemně s úředně ověřeným podpisem sděleno číslo bankovního účtu, na něž požaduje případný zbytek jistoty vrátit. O uspokojení svých nároků z jistoty Prodávající Kupujícího písemně informuje.

15 9. Veškeré bankovní poplatky související s vrácením jakýchkoli peněžních prostředků zpět Kupujícímu nese Kupující. 10. Smluvní strany se dohodly, že pro účel určení výše případného nároku Prodávajícího na náhradu škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho vrácením zpět Prodávajícímu bude rozhodný rozdíl mezi kupní cenou, která byla sjednána dle této Smlouvy, nebo cenou, kterou by byl Kupující povinen uhradit v případě, že by nenastaly okolnosti pro vrácení podniku zpět Prodávajícímu, a hodnotou podniku v okamžiku jeho předání zpět Prodávajícímu; tím nejsou nijak dotčeny nároky Prodávajícího na úhradu ostatních škod a výdajů Prodávajícího souvisejících se zánikem, neplatností či neúčinnosti této Smlouvy nebo v souvislosti s provozováním podniku Kupujícím. 11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající nebude povinen poskytnout Kupujícímu žádnou kompenzaci ani náhradu pro případ, že by se hodnota podniku v době jeho zpětného předání Prodávajícímu zvýšila oproti hodnotě odpovídající kupní ceně, kterou by byl Kupující povinen uhradit v případě, že by nenastaly okolnosti pro vrácení podniku zpět Prodávajícímu. 12. Kupující výslovně konstatuje, že nároky související s vrácením podniku zpět dle tohoto článku Smlouvy uhradí jakémukoli jinému subjektu namísto Prodávajícího, pokud takovýto subjekt vstoupí do práv a povinností Prodávajícího ve smyslu jeho působení jako insolvenčního správce dlužníka či přímo přihlášeným a zjištěným věřitelům dlužníka v poměru, v jakém by se tito věřitelé uspokojovali v rámci rozvrhového usnesení v insolvenčním řízení dlužníka, pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možné plnit k rukám Prodávajícího nebo subjektu, který vstoupí do jeho práv a povinnosti jakožto insolvenčního správce dlužníka. 13. Smluvní strany výslovně konstatují, že ustanovení tohoto článku VI. této Smlouvy jsou oddělitelná od zbytku této Smlouvy v případě jejího zániku, neplatnosti či neúčinnosti. Článek VII. Sankce 1. Kupující se zavazuje sdělit v této Smlouvě Prodávajícímu pravdivé a úplné informace potřebné k uzavření této Smlouvy, přičemž pro každý jednotlivý případ porušení této povinnosti se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 2. Smluvní pokuty sjednané dle ustanovení tohoto článku jsou splatné 10. den ode dne doručení výzvy k jejich úhradě. 3. Úhradou jakékoli ze smluvních pokut sjednané v tomto článku není dotčeno právo Prodávajícího požadovat náhradu škody. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, pak tato neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost nemá vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

16 2. S ohledem na probíhající insolvenční řízení a prohlášení konkurzu na majetek dlužníka se na vztahy mezi stranami této Smlouvy použije především příslušná ustanovení insolvenčního zákona (zejm. ustanovení 289 an. IZ). Smluvní strany se dohodly, že výslovně vylučují aplikaci ustanovení 484, 485 a 486 obchodního zákoníku a rovněž všech jinak aplikovatelných ustanovení právních předpisů, které by nad rámec této Smlouvy zakládaly oprávnění Kupujícího od této Smlouvy jednostranně odstoupit, tuto Smlouvu jednostranně ukončit nebo zakládaly jakoukoli odpovědnost Prodávajícího za právní nebo faktický stav podniku. Smluvní strany uvádějí, že jsou si vědomy, že s ohledem na ustanovení insolvenčního zákoníku je pro tuto Smlouvu vyloučena aplikace ustanovení 477 odst. 3 část věty za čárkou obchodního zákoníku. 3. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího postupovat jakákoli práva nebo povinnosti z této Smlouvy. 4. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky. 5. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v 8 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních a 4 vyhotovení jsou určena příslušnému katastrálnímu úřadu. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce společnosti PLP, a. s. (jako Prodávající) (jako Kupující)

17 Typ sestavy Inventurní soupis jen pro IM Společné parametry pro IM a DM Podnik PLP a.s. Středisko od 1 do 999 Místnost od do zzzz Pracovník od 0 do Parametry jen pro IM Inv. číslo od do zzzzzz SKP od do Období invent. 4/ 2011 Parametry jen pro DM Inv. číslo od do Druh od do Datum invent. IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 1 Zpracováno :09:09 Středisko: Místnost: vedení společnosti 0 - nepoužito Inv. číslo Název Pracovník SKP Dat. poř Svršek železniční vlečky / Plot-stroj.pletivo na ocel.sloupky 1 1/ Hala na stp.č. 1449/21 1 1/ Pozemní komunikace - vnitř.pan.ploc 211 1/ PC IBM TC A51p P4 Ivana Chvojková / Notebook TP Z61e Jelínek Jan / SO 1- vrátnice 1 11/ administrativní budova / Venkovní osvětlení 2 11/ Kabelové rozvody / Kalalizace / Vodovody / Závora 2 kusy / SW-webové stránky / Licence /2008 Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 2 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název Zast.plocha a nádvoří-soubor 3173 m TC: Pozemek 1449/19 TC: Pozemek 1449/20 TC: Pozemek 1449/21 TC: Pozemek 1449/22 TC: Pozemek 1449/23 TC: Pozemek 1449/24 TC: Pozemek 1449/32 TC: Pozemek 1449/34 TC: Pozemek 1449/35 TC: Pozemek 1449/36 TC: Pozemek 1449/37 TC: Pozemek 1449/ Ostatní plocha-soubor m2 TC: Pozemek 1449/3 TC: Pozemek 1449/16 TC: Pozemek 1449/17 TC: Pozemek 1449/18 TC: Pozemek 1449/33 TC: Pozemek 1449/39 TC: Pozemek 1449/4 TC: Pozemek 1449/5 TC: zemina a zpevnění Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř / / vedení společnosti 0 - nepoužito Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Celkem za místnost 0 - nepoužito ,60 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE

19 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 3 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název Kopírka Set bh C252 OFFICE vč. fax Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř / vedení společnosti chodba Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , ,00 Celkem za místnost chodba ,00 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE

20 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 4 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název HALA OK na stp.č. 1449/38 Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř. 1 1/ vedení společnosti Správní budova Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , ,00 Celkem za místnost Správní budova ,00 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE Celkem za středisko vedení společnosti ,60

ÚVOD ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ÚVOD ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J C E N N Ý C H P A P Í R Ů A P O S T O U P E N Í P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z:

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z: P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VLK cont s.r.o.,

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s.,

Více

ÚVOD ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ÚVOD ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J n e m o v i t ý c h v ě c í - p o z e m k ů d l u ž n í k a v k. ú. K n í n i c e u L i b o u c h c e vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí

Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí A B i n s o l v e n c e v. o. s. i n s o l v e nční správce Ke sp. zn.: MSPH 93 INS 31194/2013 Dlužník: TEPON s.r.o. V Praze dne 3. listopadu 2014 Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí I.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Zrůstek a partneři v. o. s., se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, jako insolvenční

Více

č.ú. 4962012/0800 S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o :

č.ú. 4962012/0800 S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o : Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), tyto smluvní strany: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 Nabídka prodeje nemovitostí v obci Beroun v rámci insolvenčního řízení s dlužníkem ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 1. Úvod Usnesením Krajského

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s.

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Výběrové řízení na prodej podniku PLP, a. s., vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční správce

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující. Kupní smlouvu (dále jen smlouva nebo tato smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující. Kupní smlouvu (dále jen smlouva nebo tato smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA Ing. Soňa Aubrechtová se sídlem: Most, Bělehradská 3347/7, PSČ 434 01 provozovna: Praha 10, Révová 3242/3, PSČ: 100 00 insolvenční správce dlužníka Martin Štěpánek dat. nar.: 19.12.1962 bytem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Prudilová Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

Vyhlášení opětovného výběrového řízení na odkup pohledávky

Vyhlášení opětovného výběrového řízení na odkup pohledávky AB i n s o l v e n c e v. o. s. i n s o l v e n č n í s p r á v c e Ke sp. zn.: MSPH 78 INS 16588/2013 Dlužník: VP STEEL s.r.o. V Praze dne 14. 8. 2015 Vyhlášení opětovného výběrového řízení na odkup pohledávky

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Vzor č. 31: Smlouva o prodeji podniku (1/5) SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Josef Novák, IČ: 32007892, podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský odbor, čj. Živ.

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky Mgr. Karolína Černá, IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, s adresou pro doručování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s., identifikační číslo:

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8620/SPB/2016-SPBMIČ Č.j.: UZSVM/SPB/7718/2016-SPBM Kupní smlouva (movité věci) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví dlužníka Rezidence Kavčí Hory, a.s. Vyhláška o VŘ - podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví dlužníka Rezidence Kavčí Hory, a.s. Vyhláška o VŘ - podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví dlužníka Rezidence Kavčí Hory, a.s. Vyhláška o VŘ - podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Ing. Lee Louda Praha 1, Vodičkova

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č.

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č. Vyhláška, kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") 1. Vyhlašovatel: NOTOS spol. s r.o. se sídlem: Noutonice č.p.23, 252 64 Praha západ IČ: 61456802 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VIAMONT a.s.,

Více

Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí

Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí AB i n s o l v e n c e v. o. s. i n s o l v e n č n í s p r á v c e Ke sp. zn.: KSPH 39 INS 3086/2012 Dlužník: Expron a.s. V Praze dne 26. 11. 2015 Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitého majetku

Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitého majetku A B i n s o l v e n c e v. o. s. i n s o l v e nční správce Ke sp. zn.: MSPH 89 INS 31445/2013 Dlužník: N W D C Company spol. s r.o. V Praze dne 4. listopadu 2014 Vyhlášení výběrového řízení na prodej

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4797/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/4664/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8423/OOP/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvu o postoupení pohledávky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvu o postoupení pohledávky OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvu o postoupení pohledávky Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Prudilová Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční

Více