N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s."

Transkript

1 P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Výběrové řízení na prodej podniku PLP, a. s., vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 191/180, Děčín I, jako insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ Ing. Aleš Klaudy bude dále v těchto Podmínkách označován rovněž jako Správce. PLP, a. s., bude v těchto Podmínkách dále rovněž označována jako PLP. 2. Prodej podniku PLP (dále rovněž Podnik) probíhá v rámci insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále rovněž Insolvenční soud) pod sp. zn. KSUL 45 INS 15086/2010. Insolvenční soud přitom: a) zjistil úpadek PLP a insolvenčním správcem PLP ustanovil rozhodnutím č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-A-13 ze dne Správce, b) prohlásil na majetek PLP konkurz rozhodnutím č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 ze dne Účelem výběrového řízení je zjištění nejvýhodnější závazné nabídky na koupi celého Podniku. Podnik představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří do majetkové podstaty PLP a sloužily, resp. vzhledem ke své povaze měly sloužit, k provozování Podniku. 4. Správce výslovně trvá na tom, aby s Vítězným zájemcem (viz čl. VI. odst. 1 Podmínek) uzavřel Smlouvu o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení (dále rovněž Smlouva o prodeji podniku) ve znění, které tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále rovněž Znění smlouvy o prodeji podniku). Součástí Znění smlouvy o prodeji podniku jsou přílohy, které Podnik blíže položkově specifikují (dále rovněž Specifikační přílohy); Specifikační přílohy budou přiloženy ke Smlouvě o prodeji podniku. 5. Správce k vyhlášení tohoto výběrového řízení přistupuje na základě: a) usnesení Insolvenčního soudu č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu (usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 2 Podmínek).

2 2 ČLÁNEK II. VYMEZENÍ PODNIKU 1. Podnik zahrnuje zejména nemovitosti, movité věci, zásoby, peněžní prostředky, pohledávky a práva duševního vlastnictví, a to i pokud nejsou výslovně (položkově) specifikovány ve Znění smlouvy o prodeji podniku. K Podniku dále náležejí závazky PLP související s Podnikem, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Podniku a práva a povinnosti z obchodních smluv uzavřených v souvislosti s Podnikem. 2. Podnik je zapsaný v soupisu majetkové podstaty PLP, přičemž soupis byl Správcem naposledy aktualizován ke dni Podnik nebyl ze strany PLP nikdy plně zprovozněn (v rámci provozování Podniku proběhl pouze zkušební provoz). V průběhu insolvenčního řízení Správce Podnik fakticky neprovozoval, avšak zakonzervoval jej pro účely jeho zpeněžení. 3. Podnik je pro účely uzavření Smlouvy o prodeji podniku specifikován ve stavu ke dni Tato specifikace vychází z účetnictví PLP a z obchodní, personální a mzdové agendy PLP. Správce prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. III. odst. 5 Podmínek, nedošlo oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Podnik je blíže (položkově) specifikován ve Znění smlouvy o prodeji podniku a ve Specifikačních přílohách, tj. v dokumentech tvořících přílohu č. 1 těchto Podmínek (viz čl. I. odst. 4 Podmínek). 5. Zájemci mohou podrobnější informace k Podniku získat v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, I. patro v době od 9,00 do 15,00 hodin. Kontaktní osobou pro tento účel je určen pan Jan Mužík, tel. č , ČLÁNEK III. KONSTRUKCE KUPNÍ CENY ZA PRODEJ PODNIKU 1. Správce Podnik prodá včetně peněžních prostředků, za které se považují: a) finanční prostředky PLP na bankovních účtech specifikovaných ve Znění smlouvy o prodeji podniku), b) hotovost v pokladně Podniku. 2. Výše peněžních prostředků ke dni činila ,14 Kč po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni (kurzem 25,640 Kč/EUR). 3. Z důvodu prodeje Podniku včetně peněžních prostředků je kupní cena konstruována jako součet: a) částky nabízené za koupi Podniku bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (dále rovněž Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků) a b) výše peněžních prostředků ke dni Účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni Účinnosti prodeje podniku. Je přitom zřejmé, že ke dni Účinnosti prodeje podniku bude výše peněžních prostředků jiná, než výše peněžních prostředků ke dni (tedy jiná než částka ,14 Kč).

3 3 4. Kupující před podpisem Smlouvy o prodeji podniku uhradí na kupní cenu částku rovnající se součtu: a) Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz odst. 3 písm. a/ tohoto článku Podmínek) a b) částky ve výši ,14 Kč. (dále rovněž uhrazená částka). 5. V případě, že kupní cena stanovená dle odstavce 3 bude vyšší než uhrazená částka, bude kupující povinen uhradit do 5 pracovních dní od předání Podniku ve prospěch majetkové podstaty PLP částku odpovídající rozdílu mezi výší kupní ceny a uhrazenou částkou. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena stanoveá dle odstavce 3, vrátí Správce kupujícímu částku odpovídající rozdílu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. ČLÁNEK IV. NABÍDKY ZÁJEMCŮ 1. Nabídky musejí být doručeny na adresu Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce, Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, nejpozději do , hodin (rovněž jako Doba pro podávání nabídek). 2. Nabídky je možné podávat pouze písemně v zapečetěné obálce výrazně označené heslem NABÍDKA podnik PLP. 3. Nabídky musejí obsahovat přesné označení zájemce, tj. obchodní firmu, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán. Je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu). 4. V nabídce musí zájemce výslovně uvést výši jím nabízené Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz čl. III. odst. 3 písm. a/ těchto Podmínek). Správce na základě pokynu ČSOB stanovuje minimální výši Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků na ,- Kč. 5. Zájemce je povinen uhradit do Doby pro podávání nabídek (viz odst. 1) na bankovní účet Správce č /0300, vedený u ČSOB, a. s., zálohu na kupní cenu ve výši ,- Kč. Doklad o splnění této povinnosti je zájemce povinen přiložit ke své nabídce. 6. Nabídka musí obsahovat: a) zájemcem odparafovaný výtisk Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh a

4 4 b) prohlášení zájemce následujícího znění: Jako zájemce o koupi podniku PLP, a. s., tímto závazně prohlašuji, že: (i) jsem se seznámil s PODMÍNKAMI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU PLP, a. s., vyhlášenými Ing. Alešem Klaudym, insolvenčním správcem PLP, a. s., dne (dále Podmínky), (ii) tyto Podmínky plně akceptuji, stejně jako plně akceptuji znění smlouvy o prodeji podniku obsažené v Podmínkách, které mnou odparafované k nabídce přikládám, (iii) beru na vědomí, že akceptací Podmínek mi vzniká závazek uzavřít smlouvu o prodeji za podmínek stanovených v Podmínkách, pokud bude moje nabídka insolvenčním správcem vybrána jako vítězná; (iv) jsem srozuměn s tím, že pokud závazek k uzavření smlouvy o prodeji podniku poruším, vzniká mi závazek uhradit do majetkové podstaty PLP, a. s., smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 7. Zájemce k nabídce přiloží souhlas společníků, resp. valné hromady zájemce dle 67a obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu. 8. Nabídka musí konečně obsahovat kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně fax a za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení. Zájemce je povinen ve své nabídce sdělit číslo bankovního účtu, na který má být záloha dle čl. V odst. 5 Podmínek vrácena. ČLÁNEK V. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1. Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami dne ve hod v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, v 1. poschodí, a to případně i za účasti ČSOB, a.s., a věřitelského výboru PLP, a. s. 2. Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek Správce pořídí zápis. 3. Správce je oprávněn bez dalšího z výběrového řízení vyloučit nabídky, které: a) nesplňují náležitosti stanovené v těchto Podmínkách, zejména v čl. IV Podmínek, b) byly na určenou adresu doručeny po uplynutí Doby pro podávání nabídek (článek IV. odst. 1 těchto Podmínek). 4. Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky posoudí a vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně. 5. Zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako vítězná nebo jejichž nabídka byla z výběrového řízení vyloučena, se nejdéle do 3 pracovních dnů od data otevírání obálek na účet, který uvedou ve své nabídce, vrátí zaplacená záloha.

5 5 ČLÁNEK VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU 1. Správce vyzve ještě v den otevírání obálek zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako vítězná (v těchto Podmínkách rovněž jako Vítězný zájemce), aby přistoupil k uzavření Smlouvy o prodeji podniku ve Znění smlouvy o prodeji podniku. 2. Vítězný zájemce je povinen nejpozději do : a) uzavřít se Správcem Smlouvu o prodeji podniku a b) uhradit kupní cenu postupem dle čl. III. odst. 4 těchto Podmínek, tj. uhradit částku rovnající se součtu Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků a částky ,14 Kč - po odečtení zálohy ve výši ,- Kč uhrazené dle čl. IV. odst. 5 těchto Podmínek. 3. Pokud Vítězný zájemce závazky dle odst. 2 tohoto článku Podmínek nesplní do , propadne jím složená záloha ve výši ,- Kč ve prospěch majetkové podstaty PLP jako smluvní pokuta za nesplnění těchto povinností. 4. Podnik bude podle Smlouvy o prodeji podniku převeden s účinností ke dni 15. ledna 2013 (rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 5. Vítěznému zájemci bude záloha na kupní cenu ve výši ,- Kč, uhrazená podle čl. IV. odst. 5 Podmínek ve výběrovém řízení, započítána na úhradu kupní ceny dle Smlouvy o prodeji podniku. ČLÁNEK VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo toto výběrové řízení zrušit. Do doby uzavření Smlouvy o prodeji podniku nevznikají zájemci vůči Správci žádné nároky. 2. Nabídku doručenou Správci lze měnit nebo odvolat do Doby pro podávání nabídek (čl. IV. odst. 1 těchto Podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky. 3. Správce prohlašuje, že tyto Podmínky zašle všem jemu známým zájemcům, kteří s ním doposud o prodeji Podniku jednali. Správce rovněž tyto Podmínky zveřejní na internetové stránce a dále na Centrální adrese. 4. Správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

6 6 5. Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 6. Tyto Podmínky se neřídí ustanoveními obchodního zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejném návrhu na uzavření smlouvy. 7. Nedílnou součástí Podmínek jsou tyto přílohy: a) příloha č. 1 Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh, b) příloha č. 2 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce dlužníka PLP, a.s.

7 SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 1. Ing. Aleš Klaudy, nar , rodné číslo: /2370, bytem Děčín II, Sukova 13, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ , nadále rovněž jako Prodávající 2., IČ:, se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddílu vložce, jednající, na straně prvé, nadále rovněž jako Kupující s odkazem na příslušná ustanovení 290 an. insolvenčního zákona uzavírají tuto smlouvu (rovněž jako Smlouva): Článek I. Úvodní ustanovení 1. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010- A-13 zjištěn úpadek dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ (dále rovněž dlužník), a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 prohlášen na majetek dlužníka konkurz. 2. Předmětem této Smlouvy je prodej celého podniku, který provozoval dlužník před zjištěním jeho úpadku a který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka, aktualizovaném ke dni (dále rovněž jako podnik). Provozování podniku přitom sloužily, resp. měly sloužit věci, práva a majetkové hodnoty dlužníka, které jsou blíže vymezeny v ustanovení čl. II. této Smlouvy. 3. Dne Prodávající vyhlásil výběrové řízení na výběr zájemce (dále jen Výběrové řízení ) na kterého bude převedeno vlastnické právo k Podniku Dlužníka vymezené blíže v čl. II. této smlouvy. Kupující splnil podmínky výběrového řízení a jeho nabídka byla Prodávajícímu za souhlasu věřitelského výboru Dlužníka vyhodnocena jako nejvýhodnější v daném místě a čase.

8 Článek II. Předmět Smlouvy 1. Prodávající touto Smlouvou odevzdává Kupujícímu a převádí na něj vlastnické právo k podniku. Kupující za stanovenou kupní cenu podnik od Prodávajícího přebírá, včetně závazků s podnikem souvisejících. 2. Podnik je tvořen zejména: a) Movitými věcmi, seznam movitých věcí k je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. b) Zásobami, seznam zásob k je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. c) Peněžními prostředky tvořenými: aa) hotovostí v pokladně dlužníka; k činila hotovost na pokladně 2.578,- Kč; bb) finančními prostředky na těchto bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky: - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil ,20 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 950,55 EUR, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 2, ,47 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 3, Kč. d) Právy a povinnostmi vyplývajícími z obchodních smluv, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Za obchodní smlouvy se považují veškeré existující smlouvy, které dlužník nebo insolvenční správce v souvislosti s provozováním podniku uzavřel, vyjma smluv pracovně právních (viz písm. f/); obchodní smlouvy představují zejména smlouvy s dodavateli služeb a zboží a smlouvy nájemní. Seznam obchodních smluv ke dni je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Prodávající na tomto místě Kupujícího výslovně upozorňuje na to, že smlouva o dodávce a odběru elektrické energie, ev. č ze dne , uzavřená se společností Teplárna Trmice, a. s., zaniká ke dni e) Nemovitostmi v katastrálním území Trmice zapsanými v KN: - pozemek p. p. č 1449/3, - pozemek p. č. 1449/16,

9 - pozemek p. č. 1449/17, - pozemek p. p. č 1449/18, - pozemek p. č. 1449/21, - pozemek p. č. 1449/33, - pozemek p. p. č 1449/38, - pozemek p. č. 1449/115, - pozemek p. č. 1449/116, - pozemek p. p. č 1449/117, - pozemek p. č. 1449/118, - pozemek p. č. 1449/119, - pozemek p. p. č 1449/120, - pozemek p. č. 1449/121, - pozemek p. č. 1449/122, - pozemek p. p. č 1449/123, - pozemek p. č. 1449/124, - pozemek p. č. 1449/125, - pozemek p. č. 1449/126, - pozemek p. č. 1449/127, - pozemek p. p. č 1449/128, - pozemek p. č. 1449/129, - pozemek p. č. 1449/130, - pozemek p. č. 1534/4, - pozemek p. č. 1534/5, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/38, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/21, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/128, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/119, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/125, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/129, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/116, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/120, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/127, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/118, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/126, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/130, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/117, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/124, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/122, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/123, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/121, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/115, a to včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, jež jsou tvořeny zejména stavbami nacházejícími se na shora uvedených pozemcích, které nepodléhají zápisu do KN. Účetní specifikace nemovitostí v soupisu majetkové podstaty tvoří přílohu č. 4 Smlouvy. f) Právy a povinnosti z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům podniku dlužníka, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Seznam zaměstnanců k je uveden v příloze č. 5 Smlouvy.

10 g) Právy duševního vlastnictví, která jsou představována především licenčním oprávněním plynoucím dlužníkovi ze smlouvy (CONTRACT) uzavřené mezi dlužníkem a společností CHEMATUR ENGINEERING AB, S , Karlskoga, Sweden, dne , kdy na základě Dohody o narovnání uzavřené dne mezi Prodávajícím a společností CHEMATUR ENGINEERING AB tato společnost udělila insolvenčnímu správci neodvolatelný souhlas s převodem licence dle uvedené smlouvy ze dne v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení ovšem s výslovným vymíněním, že s licencí není převáděna žádná garance výkonnosti nebo jiná záruka jakéhokoliv druhu týkající se licence, včetně záruk za výkonnost, kvalitu produktu, spotřeby surovin a funkčnosti. Jakákoli další práva duševního vlastnictví, zejména softwarové licence, které by i byly uvedeny v některé ze shora uvedených příloh č. 1 až 5, na Kupujícího přecházejí v důsledku této Smlouvy pouze v případě, že tento přechod neodporuje příslušné licenční smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a poskytovatelem licence či právnímu řádu, kterým se licenční smlouva řídí. 3. Kupující podnik kupuje ve stavu ke Dni účinnosti prodeje podniku, tj. kupuje veškeré věci, práva a majetkové hodnoty, které budou k tomuto dni podnik tvořit, tj. včetně těch, které se staly součástí podniku v době od do Dne účinnosti prodeje podniku. Prodávající prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. IV odst. 3 a 4 Smlouvy, nedošlo v rámci stavu majetku a závazků Podniku oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Prodávající prohlašuje, že si není vědom existence žádných splatných peněžitých pohledávek, které by náležely k podniku. Přesto z důvodu opatrnosti strany sjednávají, že pokud by nějaké pohledávky součástí podniku byly, pak jde zejména o pohledávky z obchodního styku a další pohledávky související s provozem podniku. Mezi pohledávky patřící k dlužníkovu podniku nepatří pohledávka náležející do majetkové podstaty dlužníka na úhradu kupní ceny z této Smlouvy. Rovněž tak nejsou součástí převáděného podniku peněžní prostředky z uhrazené kupní ceny dle této Smlouvy. 5. Zjistí-li se po uzavření Smlouvy, že některé majetkové hodnoty, věci, práva, které sloužily, resp. vzhledem ke svojí povaze měly sloužit provozování podniku, patří dlužníkovi a existují ke dni podpisu Smlouvy, nebyly výslovně zahrnuty do prodávaného majetku specifikovaného v této Smlouvě nebo v jejích přílohách nebo že některé závazky související s podnikem nebyly v této Smlouvě nebo jejích přílohách specifikovány, strany sjednávají, že i tento majetek, majetková práva a závazky přecházejí na základě této Smlouvy na Kupujícího v rámci sjednané kupní ceny. 6. Podnik přechází na Kupujícího následovně: a) ke Dni účinnosti prodeje podniku: - vlastnické právo k movitým věcem, - vlastnické právo k zásobám, - práva k peněžním prostředkům, - práva a povinnosti z obchodních smluv, - práva a povinnosti z pracovních vztahů, - práva z duševního vlastnictví, pokud pro přechod takovýchto práv není předepsán zápis do příslušného veřejnoprávního registru, - případné pohledávky nebo závazky neuvedené ve Smlouvě, b) vkladem do KN vlastnické právo k nemovitostem.

11 Návrh na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem kupující strany podají nejpozději do 3 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku. Článek III. Prohlášení stran 1. Kupující na tomto místě prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s: a) účetnictvím dlužníka, b) obchodní, mzdovou a personální agendou podniku, c) úředními rozhodnutími a stanovisky souvisejícími s podnikem, d) provozní a technickou dokumentací související s podnikem. 2. Kupující výslovně uvádí, že si je vědom, že dlužník podnik nikdy neprovozoval k výrobě bioetanolu v plném a neomezeném rozsahu, ale toliko ve zkušebním provozu. Prodávající proto nemůže jakékoli kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podniku ve vztahu k jeho užití pro výrobu bioetanolu a jiných produktů garantovat. S výsledky zkušebního provozu podniku je Kupující seznámen. Kupující si je rovněž vědom, že stavby tvořící Podnik nebyly dosud zkolaudované a předchozí provoz dlužníkova Podniku probíhal pouze na základě souhlasu k předběžnému užívání nemovitostí vydaného Městským úřadem v Litvínově dne pod č.j. MELTD 15628/ Kupující prohlašuje, že dokumentace a informace poskytnuté Prodávajícím a získané o podniku z veřejně dostupných nebo jiných zdrojů, se kterými se Kupující před podpisem této Smlouvy seznámil nebo mohl seznámit, jsou dle něj pro uzavření této Smlouvy a její plnění zcela dostačující, a tedy že podnik přijímá, jak stojí a leží, bez jakýchkoli záruk a jakékoli odpovědnosti Prodávajícího, dlužníka nebo majetkové podstaty dlužníka za právní nebo faktický stav podniku. V souvislosti s tím Kupující prohlašuje a souhlasí s tím, že mu nepříslušejí žádné nároky z právních ani faktických vad podniku, tedy zejména žádné právo na slevu z kupní ceny či právo odstoupit od této Smlouvy pro jakékoli případné vady podniku. 4. Prodávající v této souvislosti rovněž prohlašuje, že účetní evidence je řádně vedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a plně vystihuje stav podniku ke dni prodeje. 5. Kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít. Kupující dále prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy resp. k tomu, aby tato Smlouva nabyla účinnosti, nemusí získat souhlas jakéhokoli svého orgánu, zejména valné hromady nebo dozorčí rady, nebo získat žádné povolení, souhlas nebo jakékoli veřejnoprávní rozhodnutí, které by podmiňovalo platnost nebo účinnost této Smlouvy, a v případě, že zde potřeba takovýchto povolení nebo souhlasů je, Kupující Prodávajícího ujišťuje, že byly Kupujícímu řádně a platně uděleny. Souhlas s uzavřením této smlouvy podle 67a obchodního zákoníku tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 6. Prodávající prohlašuje, že je jako řádně jmenovaný insolvenční správce dlužníka oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a že tato Smlouva je uzavírána na základě: a) usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu; usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

12 Článek IV. Kupní cena 1. Smluvní strany sjednávají výši kupní ceny jako součet: a) částky ve výši...,- Kč (slovy: korun českých) - dále Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků, b) výše peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke Dni účinnosti prodeje podniku; za peněžní prostředky se přitom považují: - finanční prostředky dlužníka na bankovních účtech specifikovaných v čl. II. odst. 2 písm. c), bod bb/ této Smlouvy, - hotovost v pokladně podniku. Výši peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku strany zaznamenají v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. 2. Kupující před uzavřením této Smlouvy složil na bankovní účet Prodávajícího č /0300 na úhradu kupní ceny částku rovnající se součtu: - části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků ve výši...,- Kč a - částky ve výši ,14 Kč (tj. výše peněžních prostředků k po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným k tj. 25,640 Kč/EUR) tj. celkem částku ve výši...,- Kč (dále rovněž uhrazená částka). 3. V případě, že kupní cena (stanovená dle odstavce 1) bude vyšší než uhrazená částka, je Kupující povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet Prodávajícího uvedený v odst. 2 tohoto článku Smlouvy částku odpovídající rozdílu mezi kupní cenou a uhrazenou částkou. 4. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena (stanovená dle odstavce 1), je Prodávající povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet sdělený Kupujícím částku odpovídající výši rozdílu Kupujícímu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. 5. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě kupní ceny dojde jejím plným připsáním na bankovní účet Prodávajícího. Článek V. Předání a převzetí 1. V Den účinnosti prodeje podniku ve 13:00 hodin, v sídle dlužníka, či v jiném místě a čase sjednaném na základě písemné dohody smluvních stran, bude provedeno předání a převzetí

13 podniku. V případě, že se Kupující na uvedené místo ve stanovený čas nedostaví, má se za to, že předání podniku řádně proběhlo. Tím není dotčeno právo Kupujícího obdržet od Prodávajícího dokumentaci uvedenou v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 2. V rámci tohoto předání Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci (zejména právní, obchodní, technickou a účetní), vztahující se k podniku a jeho nabytí a provozu, k uplatnění práv či splnění závazků. O převzetí se sepíše protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Tento protokol bude obsahovat mimo jiné údaj o stavu peněžních prostředků a výši kurzu EUR vůči CZK platného ke Dni účinnosti prodeje podniku, vyhlášeného Českou národní bankou. 3. S ohledem na to, že si smluvní strany nejsou vědomy existence žádných pohledávek, které by náležely v okamžiku uzavření této Smlouvy k podniku dlužníka, nesjednávají žádnou povinnost Prodávajícího oznamovat přechod těchto pohledávek na Kupujícího dotčeným dlužníkům. Pro případ, že by ke vzniku pohledávek náležejících k podniku ode dne uzavření této Smlouvy do Dne účinnosti prodeje podniku došlo, zavazuje se Prodávající přechod takových pohledávek dotčeným dlužníkům oznámit do 7 dnů od uzavření této Smlouvy a, jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly. 4. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy společně oznámit všem smluvním partnerům Prodávajícího přechod práv a povinností ze smluv. Se zaměstnanci podniku byl přechod práv a povinností v souladu se zákoníkem práce projednán před uzavřením této Smlouvy. 5. Kupující na svůj náklad zajistí změny v zápisech v příslušných veřejných evidencích a registrech, jeli takovéto zápisy v důsledku převodu podniku třeba provést, přičemž Prodávající mu v odůvodněných případech na základě písemné žádosti poskytne nezbytnou součinnost. 6. Prodávající vynaloží přede Dnem účinnosti prodeje podniku veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě jako po insolvenčním správci dlužníka požadovat, aby zachoval stav podniku takový, v jakém se ke dni podpisu této Smlouvy nachází. 7. Prodávající se (s výjimkou případů sjednaných mezi smluvními stranami, stanovenými právními předpisy nebo plynoucích z probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka) zavazuje, že nepřevede podnik ani jeho část na třetí osobu, nepronajme podnik ani jeho část třetím osobám nebo nezřídí k podniku nebo jeho části zástavní právo nebo nezřídí věcná břemena k nemovitostem ve prospěch třetích osob, to vše s výjimkou případů nezbytných pro správu podniku. Článek VI. Účinnost a ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dne 15. ledna 2013 (v této Smlouvě rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 2. Tato Smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran. 3. Prodávající je oprávněn písemně od této Smlouvy odstoupit v případě, že se jakékoli prohlášení Kupujícího obsažené v této Smlouvě ukáže být jako nepravdivé. 4. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím této Smlouvy dochází ke zpeněžení majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení, kdy je na majetek dlužníka prohlášen konkurz, smluvní strany

14 výslovně sjednávají, že Kupující není od této Smlouvy oprávněn odstoupit ani ji nijak jednostranně zrušit. Smluvní strany tak ve vztahu ke Kupujícímu vylučují veškerá zákonná ustanovení, na základě kterých by byl Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, zejména ust. 486 odst. 2 a odst. 4 obchodního zákoníku. 5. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu zanikne a rovněž v případě, že bude příslušným orgánem pravomocně konstatována neplatnost či neúčinnost této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že: a) jakékoli peněžní prostředky složené Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího budou k okamžiku zániku této Smlouvy či k okamžiku konstatování její neplatnosti či neúčinnosti představovat tzv. jistotu složenou Kupujícím k zajištění všech pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu, vzniklých na základě nebo v souvislosti se zánikem, neplatností nebo neúčinností této Smlouvy, a též s porušením kteréhokoli závazku či prohlášení Kupujícího podle této Smlouvy či v souvislosti s ní, zejména nároků Prodávajícího na zaplacení smluvních pokut podle této Smlouvy a na náhradu případné způsobené škody, včetně škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho zpětným odevzdáním Prodávajícímu. b) Kupující bude povinen do 15 pracovních dní předat podnik zpět Prodávajícímu, včetně všech listin a dokumentace vztahujících se k podniku ke dni předání podniku, a to přinejmenším ve stavu, v jakém podnik převzal s přihlédnutím ke změnám vyplývajícím z řádného obchodního vedení podniku v době od předání podniku Kupujícím Prodávajícímu a zpět Prodávajícím Kupujícímu. Kupující je v téže lhůtě povinen umožnit Prodávajícímu výlučný výkon vedení a správy podniku a poskytnout mu při takovémto zpětném převzetí a výkonu vedení a správy podniku veškerou součinnost, zejména na žádost Prodávajícímu poskytovat vysvětlení a informace vztahující se k provozu podniku po dobu jeho držby Kupujícím a vystavovat Prodávajícímu potvrzení či prohlášení o vlastnickém právu k podniku, jeho jednotlivým částem a poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost ke změnám ve všech veřejných rejstřících a registrech, zejména ve vztahu k zápisu vlastnického práva k nemovitostem v katastru nemovitostí. 6. Jistota podle předchozího článku bude poskytnuta na dobu jednoho roku ode dne, kdy došlo k zániku Smlouvy nebo pravomocnému konstatování její neplatnosti či neúčinnosti. Jistota nebude nijak úročena a Kupujícímu nebude vznikat žádný nárok na žádné příslušenství z této jistiny. 7. V případě, že se smluvní strany písemně dohodnou na výši nároků Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, zejména na výši náhrady škody a smluvních pokut, vrátí Prodávající případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků z této jistoty Kupujícímu do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uvedené uzavřené písemné dohody. 8. V případě, že se smluvní strany na výši a úhradě peněžitých povinností Kupujícího vůči Prodávajícímu souvisejících s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy nedohodnou ani do deseti měsíců ode dne, kdy vznikla Kupujícímu povinnost vrátit Prodávajícímu podnik zpět, je Prodávající oprávněn všechny své pohledávky za Kupujícím, včetně případného nároku z titulu bezdůvodného obohacení v případě, že nedojde k vrácení podniku nebo jeho části zpět, uspokojit z jistoty i jednostranně. Případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků vrátí Prodávající Kupujícímu do deseti pracovních dnů poté, co mu bude Kupujícím písemně s úředně ověřeným podpisem sděleno číslo bankovního účtu, na něž požaduje případný zbytek jistoty vrátit. O uspokojení svých nároků z jistoty Prodávající Kupujícího písemně informuje.

15 9. Veškeré bankovní poplatky související s vrácením jakýchkoli peněžních prostředků zpět Kupujícímu nese Kupující. 10. Smluvní strany se dohodly, že pro účel určení výše případného nároku Prodávajícího na náhradu škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho vrácením zpět Prodávajícímu bude rozhodný rozdíl mezi kupní cenou, která byla sjednána dle této Smlouvy, nebo cenou, kterou by byl Kupující povinen uhradit v případě, že by nenastaly okolnosti pro vrácení podniku zpět Prodávajícímu, a hodnotou podniku v okamžiku jeho předání zpět Prodávajícímu; tím nejsou nijak dotčeny nároky Prodávajícího na úhradu ostatních škod a výdajů Prodávajícího souvisejících se zánikem, neplatností či neúčinnosti této Smlouvy nebo v souvislosti s provozováním podniku Kupujícím. 11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající nebude povinen poskytnout Kupujícímu žádnou kompenzaci ani náhradu pro případ, že by se hodnota podniku v době jeho zpětného předání Prodávajícímu zvýšila oproti hodnotě odpovídající kupní ceně, kterou by byl Kupující povinen uhradit v případě, že by nenastaly okolnosti pro vrácení podniku zpět Prodávajícímu. 12. Kupující výslovně konstatuje, že nároky související s vrácením podniku zpět dle tohoto článku Smlouvy uhradí jakémukoli jinému subjektu namísto Prodávajícího, pokud takovýto subjekt vstoupí do práv a povinností Prodávajícího ve smyslu jeho působení jako insolvenčního správce dlužníka či přímo přihlášeným a zjištěným věřitelům dlužníka v poměru, v jakém by se tito věřitelé uspokojovali v rámci rozvrhového usnesení v insolvenčním řízení dlužníka, pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možné plnit k rukám Prodávajícího nebo subjektu, který vstoupí do jeho práv a povinnosti jakožto insolvenčního správce dlužníka. 13. Smluvní strany výslovně konstatují, že ustanovení tohoto článku VI. této Smlouvy jsou oddělitelná od zbytku této Smlouvy v případě jejího zániku, neplatnosti či neúčinnosti. Článek VII. Sankce 1. Kupující se zavazuje sdělit v této Smlouvě Prodávajícímu pravdivé a úplné informace potřebné k uzavření této Smlouvy, přičemž pro každý jednotlivý případ porušení této povinnosti se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 2. Smluvní pokuty sjednané dle ustanovení tohoto článku jsou splatné 10. den ode dne doručení výzvy k jejich úhradě. 3. Úhradou jakékoli ze smluvních pokut sjednané v tomto článku není dotčeno právo Prodávajícího požadovat náhradu škody. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, pak tato neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost nemá vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

16 2. S ohledem na probíhající insolvenční řízení a prohlášení konkurzu na majetek dlužníka se na vztahy mezi stranami této Smlouvy použije především příslušná ustanovení insolvenčního zákona (zejm. ustanovení 289 an. IZ). Smluvní strany se dohodly, že výslovně vylučují aplikaci ustanovení 484, 485 a 486 obchodního zákoníku a rovněž všech jinak aplikovatelných ustanovení právních předpisů, které by nad rámec této Smlouvy zakládaly oprávnění Kupujícího od této Smlouvy jednostranně odstoupit, tuto Smlouvu jednostranně ukončit nebo zakládaly jakoukoli odpovědnost Prodávajícího za právní nebo faktický stav podniku. Smluvní strany uvádějí, že jsou si vědomy, že s ohledem na ustanovení insolvenčního zákoníku je pro tuto Smlouvu vyloučena aplikace ustanovení 477 odst. 3 část věty za čárkou obchodního zákoníku. 3. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího postupovat jakákoli práva nebo povinnosti z této Smlouvy. 4. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky. 5. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v 8 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních a 4 vyhotovení jsou určena příslušnému katastrálnímu úřadu. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce společnosti PLP, a. s. (jako Prodávající) (jako Kupující)

17 Typ sestavy Inventurní soupis jen pro IM Společné parametry pro IM a DM Podnik PLP a.s. Středisko od 1 do 999 Místnost od do zzzz Pracovník od 0 do Parametry jen pro IM Inv. číslo od do zzzzzz SKP od do Období invent. 4/ 2011 Parametry jen pro DM Inv. číslo od do Druh od do Datum invent. IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 1 Zpracováno :09:09 Středisko: Místnost: vedení společnosti 0 - nepoužito Inv. číslo Název Pracovník SKP Dat. poř Svršek železniční vlečky / Plot-stroj.pletivo na ocel.sloupky 1 1/ Hala na stp.č. 1449/21 1 1/ Pozemní komunikace - vnitř.pan.ploc 211 1/ PC IBM TC A51p P4 Ivana Chvojková / Notebook TP Z61e Jelínek Jan / SO 1- vrátnice 1 11/ administrativní budova / Venkovní osvětlení 2 11/ Kabelové rozvody / Kalalizace / Vodovody / Závora 2 kusy / SW-webové stránky / Licence /2008 Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 2 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název Zast.plocha a nádvoří-soubor 3173 m TC: Pozemek 1449/19 TC: Pozemek 1449/20 TC: Pozemek 1449/21 TC: Pozemek 1449/22 TC: Pozemek 1449/23 TC: Pozemek 1449/24 TC: Pozemek 1449/32 TC: Pozemek 1449/34 TC: Pozemek 1449/35 TC: Pozemek 1449/36 TC: Pozemek 1449/37 TC: Pozemek 1449/ Ostatní plocha-soubor m2 TC: Pozemek 1449/3 TC: Pozemek 1449/16 TC: Pozemek 1449/17 TC: Pozemek 1449/18 TC: Pozemek 1449/33 TC: Pozemek 1449/39 TC: Pozemek 1449/4 TC: Pozemek 1449/5 TC: zemina a zpevnění Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř / / vedení společnosti 0 - nepoužito Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Celkem za místnost 0 - nepoužito ,60 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE

19 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 3 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název Kopírka Set bh C252 OFFICE vč. fax Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř / vedení společnosti chodba Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , ,00 Celkem za místnost chodba ,00 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE

20 IM211- Inventurní soupis (II) ke dni PLP a.s. Str. 4 Zpracováno :09:09 Inv. číslo Název HALA OK na stp.č. 1449/38 Středisko: Místnost: Pracovník SKP Dat. poř. 1 1/ vedení společnosti Správní budova Množ. Cena MJ (KS) Cena celkem , ,00 Celkem za místnost Správní budova ,00 ZODPOVíDá ZPůSOB ZJIšTěNí ZA INV. KOMISI DNE Celkem za středisko vedení společnosti ,60

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z:

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z: P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VLK cont s.r.o.,

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s.,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

č.ú. 4962012/0800 S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o :

č.ú. 4962012/0800 S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o : Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), tyto smluvní strany: Ing.

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční správce

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Vzor č. 31: Smlouva o prodeji podniku (1/5) SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Josef Novák, IČ: 32007892, podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský odbor, čj. Živ.

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s., identifikační číslo:

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VIAMONT a.s.,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č.

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č. Vyhláška, kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") 1. Vyhlašovatel: NOTOS spol. s r.o. se sídlem: Noutonice č.p.23, 252 64 Praha západ IČ: 61456802 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Vzor č. 32: Smlouva o nájmu podniku (1/5) SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Josef Novák, IČ: 32007892, podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský odbor, čj. Živ. 90007623/1997

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Česká insolvenční v.o.s. IČ: 28810341 se sídlem:fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové zastoupená JUDr.

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání výběrového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka EPIAG LOFIDA PORCELÁN CZ s.r.o. Výběrové řízení čís. 10/2015 Keramička Dalovice Tímto se vyhlašuje konání výběrového

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více