N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s."

Transkript

1 P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D N I K U P L P, a. s. ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Výběrové řízení na prodej podniku PLP, a. s., vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 191/180, Děčín I, jako insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ Ing. Aleš Klaudy bude dále v těchto Podmínkách označován rovněž jako Správce. PLP, a. s., bude v těchto Podmínkách dále rovněž označována jako PLP. 2. Prodej podniku PLP (dále rovněž Podnik) probíhá v rámci insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále rovněž Insolvenční soud) pod sp. zn. KSUL 45 INS 15086/2010. Insolvenční soud přitom: a) zjistil úpadek PLP a insolvenčním správcem PLP ustanovil rozhodnutím č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-A-13 ze dne Správce, b) prohlásil na majetek PLP konkurz rozhodnutím č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 ze dne Účelem výběrového řízení je zjištění nejvýhodnější závazné nabídky na koupi celého Podniku. Podnik představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří do majetkové podstaty PLP a sloužily, resp. vzhledem ke své povaze měly sloužit, k provozování Podniku. 4. Správce výslovně trvá na tom, aby s Vítězným zájemcem (viz čl. VI. odst. 1 Podmínek) uzavřel Smlouvu o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení (dále rovněž Smlouva o prodeji podniku) ve znění, které tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále rovněž Znění smlouvy o prodeji podniku). Součástí Znění smlouvy o prodeji podniku jsou přílohy, které Podnik blíže položkově specifikují (dále rovněž Specifikační přílohy); Specifikační přílohy budou přiloženy ke Smlouvě o prodeji podniku. 5. Správce k vyhlášení tohoto výběrového řízení přistupuje na základě: a) usnesení Insolvenčního soudu č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu (usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 2 Podmínek).

2 2 ČLÁNEK II. VYMEZENÍ PODNIKU 1. Podnik zahrnuje zejména nemovitosti, movité věci, zásoby, peněžní prostředky, pohledávky a práva duševního vlastnictví, a to i pokud nejsou výslovně (položkově) specifikovány ve Znění smlouvy o prodeji podniku. K Podniku dále náležejí závazky PLP související s Podnikem, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Podniku a práva a povinnosti z obchodních smluv uzavřených v souvislosti s Podnikem. 2. Podnik je zapsaný v soupisu majetkové podstaty PLP, přičemž soupis byl Správcem naposledy aktualizován ke dni Podnik nebyl ze strany PLP nikdy plně zprovozněn (v rámci provozování Podniku proběhl pouze zkušební provoz). V průběhu insolvenčního řízení Správce Podnik fakticky neprovozoval, avšak zakonzervoval jej pro účely jeho zpeněžení. 3. Podnik je pro účely uzavření Smlouvy o prodeji podniku specifikován ve stavu ke dni Tato specifikace vychází z účetnictví PLP a z obchodní, personální a mzdové agendy PLP. Správce prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. III. odst. 5 Podmínek, nedošlo oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Podnik je blíže (položkově) specifikován ve Znění smlouvy o prodeji podniku a ve Specifikačních přílohách, tj. v dokumentech tvořících přílohu č. 1 těchto Podmínek (viz čl. I. odst. 4 Podmínek). 5. Zájemci mohou podrobnější informace k Podniku získat v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, I. patro v době od 9,00 do 15,00 hodin. Kontaktní osobou pro tento účel je určen pan Jan Mužík, tel. č , ČLÁNEK III. KONSTRUKCE KUPNÍ CENY ZA PRODEJ PODNIKU 1. Správce Podnik prodá včetně peněžních prostředků, za které se považují: a) finanční prostředky PLP na bankovních účtech specifikovaných ve Znění smlouvy o prodeji podniku), b) hotovost v pokladně Podniku. 2. Výše peněžních prostředků ke dni činila ,14 Kč po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni (kurzem 25,640 Kč/EUR). 3. Z důvodu prodeje Podniku včetně peněžních prostředků je kupní cena konstruována jako součet: a) částky nabízené za koupi Podniku bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (dále rovněž Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků) a b) výše peněžních prostředků ke dni Účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke dni Účinnosti prodeje podniku. Je přitom zřejmé, že ke dni Účinnosti prodeje podniku bude výše peněžních prostředků jiná, než výše peněžních prostředků ke dni (tedy jiná než částka ,14 Kč).

3 3 4. Kupující před podpisem Smlouvy o prodeji podniku uhradí na kupní cenu částku rovnající se součtu: a) Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz odst. 3 písm. a/ tohoto článku Podmínek) a b) částky ve výši ,14 Kč. (dále rovněž uhrazená částka). 5. V případě, že kupní cena stanovená dle odstavce 3 bude vyšší než uhrazená částka, bude kupující povinen uhradit do 5 pracovních dní od předání Podniku ve prospěch majetkové podstaty PLP částku odpovídající rozdílu mezi výší kupní ceny a uhrazenou částkou. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena stanoveá dle odstavce 3, vrátí Správce kupujícímu částku odpovídající rozdílu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. ČLÁNEK IV. NABÍDKY ZÁJEMCŮ 1. Nabídky musejí být doručeny na adresu Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce, Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, nejpozději do , hodin (rovněž jako Doba pro podávání nabídek). 2. Nabídky je možné podávat pouze písemně v zapečetěné obálce výrazně označené heslem NABÍDKA podnik PLP. 3. Nabídky musejí obsahovat přesné označení zájemce, tj. obchodní firmu, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán. Je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu). 4. V nabídce musí zájemce výslovně uvést výši jím nabízené Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků (viz čl. III. odst. 3 písm. a/ těchto Podmínek). Správce na základě pokynu ČSOB stanovuje minimální výši Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků na ,- Kč. 5. Zájemce je povinen uhradit do Doby pro podávání nabídek (viz odst. 1) na bankovní účet Správce č /0300, vedený u ČSOB, a. s., zálohu na kupní cenu ve výši ,- Kč. Doklad o splnění této povinnosti je zájemce povinen přiložit ke své nabídce. 6. Nabídka musí obsahovat: a) zájemcem odparafovaný výtisk Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh a

4 4 b) prohlášení zájemce následujícího znění: Jako zájemce o koupi podniku PLP, a. s., tímto závazně prohlašuji, že: (i) jsem se seznámil s PODMÍNKAMI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU PLP, a. s., vyhlášenými Ing. Alešem Klaudym, insolvenčním správcem PLP, a. s., dne (dále Podmínky), (ii) tyto Podmínky plně akceptuji, stejně jako plně akceptuji znění smlouvy o prodeji podniku obsažené v Podmínkách, které mnou odparafované k nabídce přikládám, (iii) beru na vědomí, že akceptací Podmínek mi vzniká závazek uzavřít smlouvu o prodeji za podmínek stanovených v Podmínkách, pokud bude moje nabídka insolvenčním správcem vybrána jako vítězná; (iv) jsem srozuměn s tím, že pokud závazek k uzavření smlouvy o prodeji podniku poruším, vzniká mi závazek uhradit do majetkové podstaty PLP, a. s., smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 7. Zájemce k nabídce přiloží souhlas společníků, resp. valné hromady zájemce dle 67a obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu. 8. Nabídka musí konečně obsahovat kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně fax a za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení. Zájemce je povinen ve své nabídce sdělit číslo bankovního účtu, na který má být záloha dle čl. V odst. 5 Podmínek vrácena. ČLÁNEK V. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1. Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami dne ve hod v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, v 1. poschodí, a to případně i za účasti ČSOB, a.s., a věřitelského výboru PLP, a. s. 2. Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek Správce pořídí zápis. 3. Správce je oprávněn bez dalšího z výběrového řízení vyloučit nabídky, které: a) nesplňují náležitosti stanovené v těchto Podmínkách, zejména v čl. IV Podmínek, b) byly na určenou adresu doručeny po uplynutí Doby pro podávání nabídek (článek IV. odst. 1 těchto Podmínek). 4. Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky posoudí a vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně. 5. Zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako vítězná nebo jejichž nabídka byla z výběrového řízení vyloučena, se nejdéle do 3 pracovních dnů od data otevírání obálek na účet, který uvedou ve své nabídce, vrátí zaplacená záloha.

5 5 ČLÁNEK VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU 1. Správce vyzve ještě v den otevírání obálek zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako vítězná (v těchto Podmínkách rovněž jako Vítězný zájemce), aby přistoupil k uzavření Smlouvy o prodeji podniku ve Znění smlouvy o prodeji podniku. 2. Vítězný zájemce je povinen nejpozději do : a) uzavřít se Správcem Smlouvu o prodeji podniku a b) uhradit kupní cenu postupem dle čl. III. odst. 4 těchto Podmínek, tj. uhradit částku rovnající se součtu Části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků a částky ,14 Kč - po odečtení zálohy ve výši ,- Kč uhrazené dle čl. IV. odst. 5 těchto Podmínek. 3. Pokud Vítězný zájemce závazky dle odst. 2 tohoto článku Podmínek nesplní do , propadne jím složená záloha ve výši ,- Kč ve prospěch majetkové podstaty PLP jako smluvní pokuta za nesplnění těchto povinností. 4. Podnik bude podle Smlouvy o prodeji podniku převeden s účinností ke dni 15. ledna 2013 (rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 5. Vítěznému zájemci bude záloha na kupní cenu ve výši ,- Kč, uhrazená podle čl. IV. odst. 5 Podmínek ve výběrovém řízení, započítána na úhradu kupní ceny dle Smlouvy o prodeji podniku. ČLÁNEK VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo toto výběrové řízení zrušit. Do doby uzavření Smlouvy o prodeji podniku nevznikají zájemci vůči Správci žádné nároky. 2. Nabídku doručenou Správci lze měnit nebo odvolat do Doby pro podávání nabídek (čl. IV. odst. 1 těchto Podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky. 3. Správce prohlašuje, že tyto Podmínky zašle všem jemu známým zájemcům, kteří s ním doposud o prodeji Podniku jednali. Správce rovněž tyto Podmínky zveřejní na internetové stránce a dále na Centrální adrese. 4. Správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

6 6 5. Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 6. Tyto Podmínky se neřídí ustanoveními obchodního zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejném návrhu na uzavření smlouvy. 7. Nedílnou součástí Podmínek jsou tyto přílohy: a) příloha č. 1 Znění smlouvy o prodeji podniku, včetně Specifikačních příloh, b) příloha č. 2 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce dlužníka PLP, a.s.

7 SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 1. Ing. Aleš Klaudy, nar , rodné číslo: /2370, bytem Děčín II, Sukova 13, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, insolvenční správce dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ , nadále rovněž jako Prodávající 2., IČ:, se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddílu vložce, jednající, na straně prvé, nadále rovněž jako Kupující s odkazem na příslušná ustanovení 290 an. insolvenčního zákona uzavírají tuto smlouvu (rovněž jako Smlouva): Článek I. Úvodní ustanovení 1. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 15086/2010- A-13 zjištěn úpadek dlužníka PLP, a. s., IČ: , se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ (dále rovněž dlužník), a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy. Dne byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 45 INS 15086/2010-B-13 prohlášen na majetek dlužníka konkurz. 2. Předmětem této Smlouvy je prodej celého podniku, který provozoval dlužník před zjištěním jeho úpadku a který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka, aktualizovaném ke dni (dále rovněž jako podnik). Provozování podniku přitom sloužily, resp. měly sloužit věci, práva a majetkové hodnoty dlužníka, které jsou blíže vymezeny v ustanovení čl. II. této Smlouvy. 3. Dne Prodávající vyhlásil výběrové řízení na výběr zájemce (dále jen Výběrové řízení ) na kterého bude převedeno vlastnické právo k Podniku Dlužníka vymezené blíže v čl. II. této smlouvy. Kupující splnil podmínky výběrového řízení a jeho nabídka byla Prodávajícímu za souhlasu věřitelského výboru Dlužníka vyhodnocena jako nejvýhodnější v daném místě a čase.

8 Článek II. Předmět Smlouvy 1. Prodávající touto Smlouvou odevzdává Kupujícímu a převádí na něj vlastnické právo k podniku. Kupující za stanovenou kupní cenu podnik od Prodávajícího přebírá, včetně závazků s podnikem souvisejících. 2. Podnik je tvořen zejména: a) Movitými věcmi, seznam movitých věcí k je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. b) Zásobami, seznam zásob k je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. c) Peněžními prostředky tvořenými: aa) hotovostí v pokladně dlužníka; k činila hotovost na pokladně 2.578,- Kč; bb) finančními prostředky na těchto bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky: - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil ,20 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 950,55 EUR, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 2, ,47 Kč, - č. ú /0300, zůstatek na tomto účtu k činil 3, Kč. d) Právy a povinnostmi vyplývajícími z obchodních smluv, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Za obchodní smlouvy se považují veškeré existující smlouvy, které dlužník nebo insolvenční správce v souvislosti s provozováním podniku uzavřel, vyjma smluv pracovně právních (viz písm. f/); obchodní smlouvy představují zejména smlouvy s dodavateli služeb a zboží a smlouvy nájemní. Seznam obchodních smluv ke dni je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Prodávající na tomto místě Kupujícího výslovně upozorňuje na to, že smlouva o dodávce a odběru elektrické energie, ev. č ze dne , uzavřená se společností Teplárna Trmice, a. s., zaniká ke dni e) Nemovitostmi v katastrálním území Trmice zapsanými v KN: - pozemek p. p. č 1449/3, - pozemek p. č. 1449/16,

9 - pozemek p. č. 1449/17, - pozemek p. p. č 1449/18, - pozemek p. č. 1449/21, - pozemek p. č. 1449/33, - pozemek p. p. č 1449/38, - pozemek p. č. 1449/115, - pozemek p. č. 1449/116, - pozemek p. p. č 1449/117, - pozemek p. č. 1449/118, - pozemek p. č. 1449/119, - pozemek p. p. č 1449/120, - pozemek p. č. 1449/121, - pozemek p. č. 1449/122, - pozemek p. p. č 1449/123, - pozemek p. č. 1449/124, - pozemek p. č. 1449/125, - pozemek p. č. 1449/126, - pozemek p. č. 1449/127, - pozemek p. p. č 1449/128, - pozemek p. č. 1449/129, - pozemek p. č. 1449/130, - pozemek p. č. 1534/4, - pozemek p. č. 1534/5, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/38, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1449/21, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/128, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/119, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/125, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/129, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/116, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/120, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/127, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/118, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/126, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/130, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/117, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/124, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/122, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/123, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/121, - rozestavěná stavba na pozemku p. č. 1449/115, a to včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, jež jsou tvořeny zejména stavbami nacházejícími se na shora uvedených pozemcích, které nepodléhají zápisu do KN. Účetní specifikace nemovitostí v soupisu majetkové podstaty tvoří přílohu č. 4 Smlouvy. f) Právy a povinnosti z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům podniku dlužníka, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Seznam zaměstnanců k je uveden v příloze č. 5 Smlouvy.

10 g) Právy duševního vlastnictví, která jsou představována především licenčním oprávněním plynoucím dlužníkovi ze smlouvy (CONTRACT) uzavřené mezi dlužníkem a společností CHEMATUR ENGINEERING AB, S , Karlskoga, Sweden, dne , kdy na základě Dohody o narovnání uzavřené dne mezi Prodávajícím a společností CHEMATUR ENGINEERING AB tato společnost udělila insolvenčnímu správci neodvolatelný souhlas s převodem licence dle uvedené smlouvy ze dne v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení ovšem s výslovným vymíněním, že s licencí není převáděna žádná garance výkonnosti nebo jiná záruka jakéhokoliv druhu týkající se licence, včetně záruk za výkonnost, kvalitu produktu, spotřeby surovin a funkčnosti. Jakákoli další práva duševního vlastnictví, zejména softwarové licence, které by i byly uvedeny v některé ze shora uvedených příloh č. 1 až 5, na Kupujícího přecházejí v důsledku této Smlouvy pouze v případě, že tento přechod neodporuje příslušné licenční smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a poskytovatelem licence či právnímu řádu, kterým se licenční smlouva řídí. 3. Kupující podnik kupuje ve stavu ke Dni účinnosti prodeje podniku, tj. kupuje veškeré věci, práva a majetkové hodnoty, které budou k tomuto dni podnik tvořit, tj. včetně těch, které se staly součástí podniku v době od do Dne účinnosti prodeje podniku. Prodávající prohlašuje, že kromě změny stavu peněžních prostředků, které však budou mezi stranami vypořádány způsobem uvedeným v čl. IV odst. 3 a 4 Smlouvy, nedošlo v rámci stavu majetku a závazků Podniku oproti stavu k k žádným významným změnám. 4. Prodávající prohlašuje, že si není vědom existence žádných splatných peněžitých pohledávek, které by náležely k podniku. Přesto z důvodu opatrnosti strany sjednávají, že pokud by nějaké pohledávky součástí podniku byly, pak jde zejména o pohledávky z obchodního styku a další pohledávky související s provozem podniku. Mezi pohledávky patřící k dlužníkovu podniku nepatří pohledávka náležející do majetkové podstaty dlužníka na úhradu kupní ceny z této Smlouvy. Rovněž tak nejsou součástí převáděného podniku peněžní prostředky z uhrazené kupní ceny dle této Smlouvy. 5. Zjistí-li se po uzavření Smlouvy, že některé majetkové hodnoty, věci, práva, které sloužily, resp. vzhledem ke svojí povaze měly sloužit provozování podniku, patří dlužníkovi a existují ke dni podpisu Smlouvy, nebyly výslovně zahrnuty do prodávaného majetku specifikovaného v této Smlouvě nebo v jejích přílohách nebo že některé závazky související s podnikem nebyly v této Smlouvě nebo jejích přílohách specifikovány, strany sjednávají, že i tento majetek, majetková práva a závazky přecházejí na základě této Smlouvy na Kupujícího v rámci sjednané kupní ceny. 6. Podnik přechází na Kupujícího následovně: a) ke Dni účinnosti prodeje podniku: - vlastnické právo k movitým věcem, - vlastnické právo k zásobám, - práva k peněžním prostředkům, - práva a povinnosti z obchodních smluv, - práva a povinnosti z pracovních vztahů, - práva z duševního vlastnictví, pokud pro přechod takovýchto práv není předepsán zápis do příslušného veřejnoprávního registru, - případné pohledávky nebo závazky neuvedené ve Smlouvě, b) vkladem do KN vlastnické právo k nemovitostem.

11 Návrh na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem kupující strany podají nejpozději do 3 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku. Článek III. Prohlášení stran 1. Kupující na tomto místě prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s: a) účetnictvím dlužníka, b) obchodní, mzdovou a personální agendou podniku, c) úředními rozhodnutími a stanovisky souvisejícími s podnikem, d) provozní a technickou dokumentací související s podnikem. 2. Kupující výslovně uvádí, že si je vědom, že dlužník podnik nikdy neprovozoval k výrobě bioetanolu v plném a neomezeném rozsahu, ale toliko ve zkušebním provozu. Prodávající proto nemůže jakékoli kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podniku ve vztahu k jeho užití pro výrobu bioetanolu a jiných produktů garantovat. S výsledky zkušebního provozu podniku je Kupující seznámen. Kupující si je rovněž vědom, že stavby tvořící Podnik nebyly dosud zkolaudované a předchozí provoz dlužníkova Podniku probíhal pouze na základě souhlasu k předběžnému užívání nemovitostí vydaného Městským úřadem v Litvínově dne pod č.j. MELTD 15628/ Kupující prohlašuje, že dokumentace a informace poskytnuté Prodávajícím a získané o podniku z veřejně dostupných nebo jiných zdrojů, se kterými se Kupující před podpisem této Smlouvy seznámil nebo mohl seznámit, jsou dle něj pro uzavření této Smlouvy a její plnění zcela dostačující, a tedy že podnik přijímá, jak stojí a leží, bez jakýchkoli záruk a jakékoli odpovědnosti Prodávajícího, dlužníka nebo majetkové podstaty dlužníka za právní nebo faktický stav podniku. V souvislosti s tím Kupující prohlašuje a souhlasí s tím, že mu nepříslušejí žádné nároky z právních ani faktických vad podniku, tedy zejména žádné právo na slevu z kupní ceny či právo odstoupit od této Smlouvy pro jakékoli případné vady podniku. 4. Prodávající v této souvislosti rovněž prohlašuje, že účetní evidence je řádně vedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a plně vystihuje stav podniku ke dni prodeje. 5. Kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít. Kupující dále prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy resp. k tomu, aby tato Smlouva nabyla účinnosti, nemusí získat souhlas jakéhokoli svého orgánu, zejména valné hromady nebo dozorčí rady, nebo získat žádné povolení, souhlas nebo jakékoli veřejnoprávní rozhodnutí, které by podmiňovalo platnost nebo účinnost této Smlouvy, a v případě, že zde potřeba takovýchto povolení nebo souhlasů je, Kupující Prodávajícího ujišťuje, že byly Kupujícímu řádně a platně uděleny. Souhlas s uzavřením této smlouvy podle 67a obchodního zákoníku tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 6. Prodávající prohlašuje, že je jako řádně jmenovaný insolvenční správce dlužníka oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a že tato Smlouva je uzavírána na základě: a) usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j KSUL 45 INS 15086/2010-B-94 ze dne o souhlasu soudu se zpeněžením Podniku mimo dražbu; usnesení Insolvenčního soudu tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

12 Článek IV. Kupní cena 1. Smluvní strany sjednávají výši kupní ceny jako součet: a) částky ve výši...,- Kč (slovy: korun českých) - dále Část kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků, b) výše peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným ke Dni účinnosti prodeje podniku; za peněžní prostředky se přitom považují: - finanční prostředky dlužníka na bankovních účtech specifikovaných v čl. II. odst. 2 písm. c), bod bb/ této Smlouvy, - hotovost v pokladně podniku. Výši peněžních prostředků ke Dni účinnosti prodeje podniku strany zaznamenají v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. 2. Kupující před uzavřením této Smlouvy složil na bankovní účet Prodávajícího č /0300 na úhradu kupní ceny částku rovnající se součtu: - části kupní ceny bez zohlednění převáděných peněžních prostředků ve výši...,- Kč a - částky ve výši ,14 Kč (tj. výše peněžních prostředků k po přepočtení finančních prostředků nominovaných v měně euro na české koruny kurzem vyhlášeným ČNB a platným k tj. 25,640 Kč/EUR) tj. celkem částku ve výši...,- Kč (dále rovněž uhrazená částka). 3. V případě, že kupní cena (stanovená dle odstavce 1) bude vyšší než uhrazená částka, je Kupující povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet Prodávajícího uvedený v odst. 2 tohoto článku Smlouvy částku odpovídající rozdílu mezi kupní cenou a uhrazenou částkou. 4. V případě, že uhrazená částka bude vyšší než kupní cena (stanovená dle odstavce 1), je Prodávající povinen do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uhradit na bankovní účet sdělený Kupujícím částku odpovídající výši rozdílu Kupujícímu mezi uhrazenou částkou a kupní cenou. 5. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě kupní ceny dojde jejím plným připsáním na bankovní účet Prodávajícího. Článek V. Předání a převzetí 1. V Den účinnosti prodeje podniku ve 13:00 hodin, v sídle dlužníka, či v jiném místě a čase sjednaném na základě písemné dohody smluvních stran, bude provedeno předání a převzetí

13 podniku. V případě, že se Kupující na uvedené místo ve stanovený čas nedostaví, má se za to, že předání podniku řádně proběhlo. Tím není dotčeno právo Kupujícího obdržet od Prodávajícího dokumentaci uvedenou v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 2. V rámci tohoto předání Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci (zejména právní, obchodní, technickou a účetní), vztahující se k podniku a jeho nabytí a provozu, k uplatnění práv či splnění závazků. O převzetí se sepíše protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Tento protokol bude obsahovat mimo jiné údaj o stavu peněžních prostředků a výši kurzu EUR vůči CZK platného ke Dni účinnosti prodeje podniku, vyhlášeného Českou národní bankou. 3. S ohledem na to, že si smluvní strany nejsou vědomy existence žádných pohledávek, které by náležely v okamžiku uzavření této Smlouvy k podniku dlužníka, nesjednávají žádnou povinnost Prodávajícího oznamovat přechod těchto pohledávek na Kupujícího dotčeným dlužníkům. Pro případ, že by ke vzniku pohledávek náležejících k podniku ode dne uzavření této Smlouvy do Dne účinnosti prodeje podniku došlo, zavazuje se Prodávající přechod takových pohledávek dotčeným dlužníkům oznámit do 7 dnů od uzavření této Smlouvy a, jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly. 4. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy společně oznámit všem smluvním partnerům Prodávajícího přechod práv a povinností ze smluv. Se zaměstnanci podniku byl přechod práv a povinností v souladu se zákoníkem práce projednán před uzavřením této Smlouvy. 5. Kupující na svůj náklad zajistí změny v zápisech v příslušných veřejných evidencích a registrech, jeli takovéto zápisy v důsledku převodu podniku třeba provést, přičemž Prodávající mu v odůvodněných případech na základě písemné žádosti poskytne nezbytnou součinnost. 6. Prodávající vynaloží přede Dnem účinnosti prodeje podniku veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě jako po insolvenčním správci dlužníka požadovat, aby zachoval stav podniku takový, v jakém se ke dni podpisu této Smlouvy nachází. 7. Prodávající se (s výjimkou případů sjednaných mezi smluvními stranami, stanovenými právními předpisy nebo plynoucích z probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka) zavazuje, že nepřevede podnik ani jeho část na třetí osobu, nepronajme podnik ani jeho část třetím osobám nebo nezřídí k podniku nebo jeho části zástavní právo nebo nezřídí věcná břemena k nemovitostem ve prospěch třetích osob, to vše s výjimkou případů nezbytných pro správu podniku. Článek VI. Účinnost a ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dne 15. ledna 2013 (v této Smlouvě rovněž jako Den účinnosti prodeje podniku). 2. Tato Smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran. 3. Prodávající je oprávněn písemně od této Smlouvy odstoupit v případě, že se jakékoli prohlášení Kupujícího obsažené v této Smlouvě ukáže být jako nepravdivé. 4. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím této Smlouvy dochází ke zpeněžení majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení, kdy je na majetek dlužníka prohlášen konkurz, smluvní strany

14 výslovně sjednávají, že Kupující není od této Smlouvy oprávněn odstoupit ani ji nijak jednostranně zrušit. Smluvní strany tak ve vztahu ke Kupujícímu vylučují veškerá zákonná ustanovení, na základě kterých by byl Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, zejména ust. 486 odst. 2 a odst. 4 obchodního zákoníku. 5. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu zanikne a rovněž v případě, že bude příslušným orgánem pravomocně konstatována neplatnost či neúčinnost této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že: a) jakékoli peněžní prostředky složené Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího budou k okamžiku zániku této Smlouvy či k okamžiku konstatování její neplatnosti či neúčinnosti představovat tzv. jistotu složenou Kupujícím k zajištění všech pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu, vzniklých na základě nebo v souvislosti se zánikem, neplatností nebo neúčinností této Smlouvy, a též s porušením kteréhokoli závazku či prohlášení Kupujícího podle této Smlouvy či v souvislosti s ní, zejména nároků Prodávajícího na zaplacení smluvních pokut podle této Smlouvy a na náhradu případné způsobené škody, včetně škody na hodnotě podniku v souvislosti s jeho zpětným odevzdáním Prodávajícímu. b) Kupující bude povinen do 15 pracovních dní předat podnik zpět Prodávajícímu, včetně všech listin a dokumentace vztahujících se k podniku ke dni předání podniku, a to přinejmenším ve stavu, v jakém podnik převzal s přihlédnutím ke změnám vyplývajícím z řádného obchodního vedení podniku v době od předání podniku Kupujícím Prodávajícímu a zpět Prodávajícím Kupujícímu. Kupující je v téže lhůtě povinen umožnit Prodávajícímu výlučný výkon vedení a správy podniku a poskytnout mu při takovémto zpětném převzetí a výkonu vedení a správy podniku veškerou součinnost, zejména na žádost Prodávajícímu poskytovat vysvětlení a informace vztahující se k provozu podniku po dobu jeho držby Kupujícím a vystavovat Prodávajícímu potvrzení či prohlášení o vlastnickém právu k podniku, jeho jednotlivým částem a poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost ke změnám ve všech veřejných rejstřících a registrech, zejména ve vztahu k zápisu vlastnického práva k nemovitostem v katastru nemovitostí. 6. Jistota podle předchozího článku bude poskytnuta na dobu jednoho roku ode dne, kdy došlo k zániku Smlouvy nebo pravomocnému konstatování její neplatnosti či neúčinnosti. Jistota nebude nijak úročena a Kupujícímu nebude vznikat žádný nárok na žádné příslušenství z této jistiny. 7. V případě, že se smluvní strany písemně dohodnou na výši nároků Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, zejména na výši náhrady škody a smluvních pokut, vrátí Prodávající případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků z této jistoty Kupujícímu do 10 pracovních dní ode Dne účinnosti prodeje podniku uvedené uzavřené písemné dohody. 8. V případě, že se smluvní strany na výši a úhradě peněžitých povinností Kupujícího vůči Prodávajícímu souvisejících s vrácením podniku zpět ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 této Smlouvy nedohodnou ani do deseti měsíců ode dne, kdy vznikla Kupujícímu povinnost vrátit Prodávajícímu podnik zpět, je Prodávající oprávněn všechny své pohledávky za Kupujícím, včetně případného nároku z titulu bezdůvodného obohacení v případě, že nedojde k vrácení podniku nebo jeho části zpět, uspokojit z jistoty i jednostranně. Případný zbytek jistoty po uspokojení svých nároků vrátí Prodávající Kupujícímu do deseti pracovních dnů poté, co mu bude Kupujícím písemně s úředně ověřeným podpisem sděleno číslo bankovního účtu, na něž požaduje případný zbytek jistoty vrátit. O uspokojení svých nároků z jistoty Prodávající Kupujícího písemně informuje.

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA Masný průmysl

Více

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU OBSAH SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU uzavřená podle ustanovení 488b a násl. z.č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění uzavřená mezi obchodní společností Městská teplá a.s. a obchodní společností Strade

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Smlouva o projektu revitalizace Č.j.:60443/2008-O31

Smlouva o projektu revitalizace Č.j.:60443/2008-O31 Smlouva o projektu revitalizace Č.j.:60443/2008-O31 Smluvní strany smlouvy (dále také Strany ): České dráhy, a.s. se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ: 110 15, Česká republika IČ: 70994226

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1.9.2010 k Leasingové smlouvě

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: AP 0 /13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 72 odst. 8 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více