1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht"

Transkript

1 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj filmu, postmoderna, underground, generač ní skupiny v literatuře, experimentá lní poezie, comics a masová kultura, kýč v umění a literatuře, referá ty, vědomostní testy, příprava na stá tní maturitu, opaková ní maturitních okruhů etc. 2. Anglická konverzace 4. ročník a oktá vy Vyuč ující: Pavla Leechová Seminá ř je zaměřen na prohloubení dovedností konverzace v anglickém jazyce. Témata jsou nejen z každodenního života, ale také o anglicky mluvících zemích. Součá stí seminá ře jsou překlady č lá nků z anglicky psaných novin a textů písní moderní a populá rní hudby. Seminá ř je urč en pro studenty se zá jmem o anglič tinu. 3. Příprava k nové maturitě, konverzace v ně mecké m jazyce 4. ročník a oktá va Vyuč uje: nenídosud urč eno (pravdě podobně Mgr. D. Osičková, Mgr. V. Lanová, Mgr. J. Strachoň ová nebo Mgr. P. Fiala) Ná cvik strategie prů běhu ústní maturitní zkoušky na zá kladě pracovních listů Rozvoj konverzace v německém jazyce Rozbory textů i poslechu Rozhovory a interakce Popisy obrá zků Slohové útvary odpovídajícího typu V seminá ři studenti trénují získá vá ní nejdů ležitějších informací z poslechu i textu a umění se v nich orientovat. Cvičí se vedení rozhovorů na běžná témata a témata týkající se věkové skupiny studentů a dá le umění vč as a sprá vně reagovat na otá zky. Studenti se učí psá t slohové prá ce(útvary), které je možné uplatnit v praxi. Studentů m je představen systém nové maturity a jejich jednotlivých složek.

2 4. Konverzace v ruské m jazyce a ruské reá lie 4. ročník a oktá va Vyuč uje : PaedDr. Jitka Brychtová Cílem seminá ře je prohloubení znalostí ruského jazyka se zaměřením ne konverzač ní témata z oblastí rodina, prá ce, cestová ní, koníč ky a volný č as. Obchod apod.. Podstatná čá st bude věnová na historicko geografickým reá liím rusky mluvících zemí s dů razem na jejich kulturu a tradice v porovná ní se zá padní a střední Evropou a úlohou Ruska (jeho politiky i ekonomiky) v souč asném světě. Seminá ř připraví studenty k maturitě. Seminá ř je urč en pro maturanty z ruského jazyka, pro zá jemce o studium cestovního ruchu, ekonomie, ruského jazyka a literatury, etnografie a pro všechny, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o Rusku a jazyce tamních obyvatel. 5. Seminá ř z dě jepisu 4.ročník a oktá va (2. rok dvouleté ho seminá ře) Vyuč ující: Mgr.JiříFresser Obsah seminá ře 4.roč níku 1. Dějiny 20. století podrobný vývoj období od druhé světové vá lky do konce 20. stol. 2. Příprava k MZK opaková ní maturitních okruhů s pravidelným testová ním ústním i písemným, dů raz na všeobecný historický přehled a prá ci s dějepisným atlasem. 3. Příprava k přijímacím testů m na VŠ praktické řešení testů Seminá ř rozšiřuje zá kladní gymnaziá lní dějepisné uč ivo. Slouží jednak jako příprava k maturitní zkoušce z dějepisu,jednak jako příprava pro studenty, kteří se chystají ke studiu.historie jako oboru na filosofické fakultě, ke studiu uč itelství dějepisu na pedagogické fakultě, ke studiu archivnictví, knihovnictví, politologie, k přípravě na přijímací zkoušky na prá va a pod. 6. Společenskově dníseminá ř 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Ivan Váň a rozšíření a prohloubení učiva ZSV, zobecnění vědomostí, poznatky ze společ enských oborů, které nejsou obsaženy v lá tce ZSV z estetiky, ná boženství apod. všem zájemců m o společ enskovědní problematiku v návaznosti na jejich pomaturitní profesní orientaci.

3 7. Seminá ř z psychologie 4. ročník a oktá va Vyučující: Mgr. Vá clav Krucký obecný úvod a historie oboru; zá kladní rozdělení psychologie a její využití v praktickém životě; aplikované psychologické disciplíny; psychologické směry; psychologická diagnostika a výzkum; stres a mentá lní hygiena; psychologie managementu a řízení; vývojová a školní psychologie; poradenská psychologie a psychoterapie; klinická psychologie a psychoterapie; psychologie vztahů, konflikty; forenzní psychologie a psychopatie; uká zky psychodiagnostiky a praktická cvič ení; etické otá zky psychologie; psychická manipulace a obrana proti ní; komunikace a komunikač ní dovednosti; exkurze na pracoviště psychologů. zejména studentů m, kteří se chtějí orientovat na humanitní studia jako jsou pedagogické obory, sociologie, prá vo, žurnalistika, medicína, teologie, sociá lní vědy obecně, tělovýchova, fyzioterapie a další obory např.marketing, vojenské obory apod.. Pozná mka: Mgr.Krucký vystudoval FF UK Praha obor psychologie, FTVS UK Praha, obor léčebná rehabilitace, vyuč uje na SZŠ Karlovy Vary, spolupracuje na projektech týkajících se rozvoje lidských zdrojů, spolupracuje na vzdělá vacích seminá řích pro podnikatele a veřejnou sprá vu, vede společ nost pro vývojovou rehabilitaci. 8. Dě jiny diplomacie 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Ivan Machek geopolitika; OSN pro nové století; vá lky, zbraně a ná silí v soudobém světě; konfliktologie; souč asné koloniá lní dědictví; č eská zahranič ní politika; umění diplomacie. Všem zájemců m o studium žurnalistiky, ekonomie-meziná rodní vztahy, politologie, historie, společ enské vědy na PF, všem zá jemců m o získá ní zá kladního přehledu a orientaci v této problematice. 9. Seminá ř ze země pisu 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Milan Martinek Regioná lní geografie, problematické oblasti souč asného světa, základy politické geografie, prohlubová ní zeměpisných vědomostí získaných při výuce v zá kladním předmětu. prezentace vlastní seminá rní prá ce na zvolené téma. zá jemců m o vysokoškolské obory se zaměřením na zeměpis, kartografii, přírodovědeckou fakultu, vyšší odborné školy cestovní ruch. Pozná mka : nově příchozí studenti jsou povinni doplnit si probrané uč ivo z prvního roku dvouletého seminá ře

4 10. Seminá ř z biologie 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Eva Zekuciová opaková ní morfologie, fyziologie, systematiky, obecné biologie, somatologie a dalších kapitol už probraných v hodiná ch biologie, rozšiřující učivo k výše uvedeným oborů m, příprava k maturitní zkoušce, seminá rní prá ce na libovolné téma. zá jemců m o studium medicíny, přírodovědy, lesnictví, zahradnictví, veteriná rní medicíny, fyzioterapie, učitelství biologie, geologie, ekologie, farmakologie, psychologie, hygieny, dietologie, speciá lní pedagogiky a zdravotních ná staveb. Pozná mka: každoroč ní úspěšnost našich absolventů při přijetí na VŠ se zaměřením na biologii je přes 90%. 11. Seminá ř z chemie 4.ročník a oktá va Vyučující: RNDr. Vladimír Vít rozšiřující a doplň ující učivo povinné tříleté chemie názvosloví organických i anorganických lá tek; zá kladní výpoč ty, vlastnosti a chová ní chemických lá tek; chemické reakce a rovnice; nadstavbové učivo nutné k maturitě termochemie,chemická kinetika; chemické metody používané v praxi (radiouhlíková metoda ) atd.;podle zájmu a potřeb je možná modifikace nebo rozšíření probírané látky (např. spektroskopie, moderní metody molekulá rní chemie a biologie) příprava k maturitě probrá ní otá zek, uká zkové příklady atd.; je možné realizovat i praktické pokusy a exkurze podle zá jmu studentů. zá jemců m o studium chemie, všech oborů medicíny, farmacie, veteriná rního lékařství, hygieny, potraviná řských a technologických oborů, ekologie a životního prostředí, zemědělství a lesnictví, geologie, biologie, učitelství chemie, biologie. Výuka chemie je i na technických fakultá ch (elektrotechnika, stavebnictví apod.). Pozná mka : doporuč ujeme všem zá jemců m o maturitu i další studium související s chemií dvouletý seminá ř. Vzhledem k množství informací je jednoletá příprava nedostač ující. 12. Seminá ř z matematiky 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Kvě toslava Reismü llerová procvič ení a prohloubení učiva se zaměřením na přípravu k maturitě na přijímací zkoušky na VŠ; integrá lní a diferenciá lní poč et. zá jemců m o studium na všech typech technických škol, ekonomických a přírodovědných fakultá ch, uč itelství matematiky.

5 13. Seminá ř z fyziky 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. B. Kohoutů nebo Mgr. M. Ště pánek doplnění a prohloubení středoškolské fyziky, teoretické opaková ní příprava ke zkoušká m na VŠ a k maturitě. zá jemci o studium technických oborů, lékařských fakult, přírodovědných fakult, matematicko fyziká lních fakult, uč itelství fyzika. 14. Seminá ř z informatiky a vý početnítechniky 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Miroslava Vaicová Zá klady programová ní ve Visual basicu Vklá dá ní ovlá dacích prvků na formulá ř Proměnné Podmíněné příkazy Cykly Prá ce s č asovač em Generová ní ná hodných čísel Excel kontingenč ní tabulky Opaková ní k maturitě z informatiky pro zá jemce o hlubší znalosti z informatiky, nutné pro zá jemce o maturitu z IVT

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 vybírat do konce března 2010 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více