Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP)

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP)"

Transkript

1 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (GHS/CLP) Ústí nad Labem 3/2014 Ing. Jaromír Vachta

2 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) - opakování/souhrn - - Důvody a cíle přijetí nařízení - Základní prvky - Používané definice - Rozsah působnosti - Postup v jednotlivých etapách - Harmonogram - Přílohy nařízení - Látky SVHC

3 Cíle a principy Nařízení Jedná se vlastně o zavedení mezinárodního informačního systému o nebezpečných vlastnostech CHLS Jednotná klasifikace a označování, harmonizace kritérií pro klasifikaci Zapojit do systému i země mimo Evropu Snížit požadavky na opakované zkoušení a hodnocení Podpořit mezinárodní obchod s CHLS vycházející z dohodnutých postupů Posílit tím i celosvětovou ochranu zdraví a ŽP Vazba na REACH!!! Platnost pro látky od , pro přípravky od Pro látky uvedené na trh dne 1. prosince 2010 nebo později se oznámení (identifikaci, klasifikace, označení) musí podat do jednoho měsíce od jejich uvedení na trh

4 Proč GHS/CLP Substance - oral toxicity LD50 = 257 mg/kg Transport solid: not classified EU Harmful US Toxic Canada Toxic Australia Harmful India Non-toxic Japan Toxic Malaysia Harmful Thailand Harmful New Zealand Hazardous China Not Dangerous

5 Historie GHS/Nařízení 1992 UN - konference pro ŽP a rozvoj založila mimo jiné program Harmonizace klasifikace a označování chemických látek XII UN - komise expertů upřesňuje první znění GHS XII revidované znění GHS doplňky internetová diskuse 6/2007 návrh textu nařízení 6/ odsouhlasen návrh k předložení do EP 9/2008 první čtení v EP 12/2008 schválení nařízení v EP

6 Souvislosti mezi REACH a CLP REACH neobsahuje žádné povinnosti v souvislosti s klasifikací, balením a označováním. Určuje podmínky pro bezpečnostní list (je prakticky totožný, nařízením 453/2010 přineslo změny v souvislosti s původní klasifikací) Klasifikace a označování bylo před CLP regulováno: - direktivou 67/548/EEC (látky DSD) - direktivou 1999/45/EC (přípravky DPD) V souvislosti s CLP se mění a posléze budou zcela zrušeny.

7 Aktualizace CLP Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (PDF, 7 MB ) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP, ještě oprava) Změny: - nařízením Komise (ES) č. 790/2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Změny se týkají přílohy VI, tabulek 3.1 a nařízením Komise (EU) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - nařízením Komise (EU) č. 618/2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

8 Účel přijetí Nařízení zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí harmonizace kritérií pro klasifikaci látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí; uložení povinnosti klasifikovat výrobcům, dovozcům a následným uživatelům látky a směsi uváděné na trh povinnost výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 povinnosti výrobcům a dovozcům látek oznámit agentuře ty klasifikace a prvky označení, které agentuře nebyly předloženy v rámci registrace podle nařízení (ES) č. 1907/2006; stanovení seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi, harmonizace kritérií pro klasifikaci

9 Harmonogram aplikace Nařízení do možná klasifikace, označování a balení látek podle 67/548/EHS do možná klasifikace, označování a balení přípravků/směsí podle 67/548/EHS od klasifikace látek podle 67/548/EHS a podle Nařízení (souběžná klasifikace v BL) ale označují a balí podle tohoto Nařízení!!! od klasifikace, označení a balení směsí podle tohoto Nařízení Původně: označení v dodavatelském řetězci (na regálech) před 1. prosincem 2010 (látky) a před 1. červnem 2015 (směsi), je možné posunout až do 1. prosince 2012 a 1. června 2017 Na konci přechodného období ( ) se ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/EHS

10 Harmonogram aplikace Nařízení Podle novely nařízení č. 286/2011 se bude používat pro látky od 1. prosince 2012 a pro směsi od 1. června 2015 (lze postupovat DOBROVOLNĚ již nyní). Platnost bude závazná od pro látky od pro směsi Přechodné období pro novelu bude pro látky uvedené na trh před dva roky tj. do Přechodné období pro novelu bude pro směsi uvedené na trh před dva roky tj. do

11 Rozsah Nařízení 7 základních celků, 7 příloh Nový systém definice tříd nebezpečnosti, klasifikace a jejího vyjadřování Obecná pravidla identifikace nebezpečnosti, hodnocení nebezpečnosti a klasifikace Harmonizace klasifikace a označování Koncentrační limity pro hodnocení a klasifikaci Pravidla označování nebezpečných CHLP Balení CHLP Změny a rušení stávajících předpisů

12 I Všeobecné otázky Obsah působnosti (ne pro odpady, neizolované meziprodukty, látky a směsi pro výzkum, látky a směsi pro konečného spotřebitele) Definice (většina podle Nařízení 1907/2006) Nebezpečné látky a směsi a specifikace tříd nebezpečnosti (odkaz na přílohu I) Obecné povinnosti v souvislosti a klasifikací označováním a balením Klasifikace a oznámení látek neregistrovaných

13 Výjimky z Nařízení Neizolované meziprodukty Odpady Léčiva Kosmetické přípravky (platí pro konečného spotřebitele) Potraviny Radioaktivní látky Látky pro výzkum a vývoj

14 Definice z Nařízení/1 třída nebezpečnosti - povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro ŽP kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti (s upřesněním závažnosti) výstražný symbol nebezpečnost grafické zobrazení symbolu pro daný druh nebezpečnosti signální slovo - označuje úroveň závažnosti nebezpečnosti, varování před nebezpečím ve dvou úrovních: - nebezpečí pro závažnější kategorie nebezpečnosti - varování - pro méně závažné kategorie nebezpečnosti;

15 Definice z Nařízení/2 standardní věta o nebezpečnosti - přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, popisuje povahu nebezpečnosti případně i další nebezpečnosti; pokyny pro bezpečné zacházení - popisuje jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné CHLP (S) při používání nebo odstraňování směs směs nebo roztok více látek mezní hodnota pro nečistotu, složku v látce nebo směsi, zohlední se při posuzování klasifikace koncentrační limit prahová hodnota pro klasifikaci členění rozdělení tříd nebezpečnosti podle cesty expozice

16 Seznam klasifikací a označení Agentura povede databázi základních informací definující: zda je konkrétní záznam harmonizovanou klasifikací zda je záznam společný pro více registrantů stejné látky zda jde o dohodnutý záznam zda se záznam liší od jiného záznamu pro stejnou látku v seznamu Zda jsou rozdíly v klasifikaci a označování stejné látky Poznámka: není množstevní limit!!!

17 II - Klasifikace nebezpečnosti Obecné povinnosti při klasifikaci chemických látek a směsí (CHLS) uváděných na trh výrobce (V), dovozce (D) a následný uživatel (NÚ)!!! Zjišťování dostupných informací o CHLS Zkoušky na zvířatech (jen v nejnutnějších případech) Hodnocení informací o nebezpečnosti (klinické studie, přezkum klasifikací CHLS) Třídy nebezpečnosti (příloha č. I) Koncentrační limity, multiplikační faktory pro ŽP Specifická pravidla klasifikace směsí Klasifikace látek zařazených do seznamu

18 III - Informování o nebezpečnosti prostřednictvím označení Povinnost označení CHLS pro V, D, NÚ a distributora Informace na štítku pro nebezpečné CHLS: jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele množství látky nebo směsi identifikátory výrobku výstražné symboly nebezpečnosti popřípadě signální slova popřípadě standardní věty o nebezpečnosti popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení popřípadě doplňující informace

19 Specifika při označování/1 identifikátory látek a směsí jako v BL a v harmonizované klasifikaci u směsí identifikace 4 látek přispívajících k celkové nebezpečnosti (akutní toxicita, žíravost na kůži, poškození očí, senzibilizace, MCR, nebezpečnost při vdechnutí) výstražné symboly nebezpečnosti (příloha I, odd a příloha V) Velikost nejméně 1/15, min 1 cm2, rozměr štítku dle objemu obalu signální slova (v souladu s klasifikací, 2-5/př. I, (když nebezpečí tak už ne varování ), definovány pro každou třídu nebezpečnosti standardní věty o nebezpečnosti H věty (v souladu s klasifikací, 2 5/příloha I, znění vět příloha III, 200 pro fyzikální nebezpečnost, 300 pro zdraví, 400 pro ŽP) náležité pokyny pro bezpečné zacházení (2 5/příloha I, kritéria 1/IV, znění vět příloha IV, 100 pro obecné, 200 pro prevenci, 300 pro reakce, 400 pro skladování, 500 pro odstraňování)

20 Specifika při označování/2 pokyny pro bezpečné zacházení podle kritérií v příloze IV ve vazbě na použití, max. 6 vět, některé podobné jako S věty odchylky od požadavků na značení (tlakové láhve, aerosoly, kovy slitiny, výbušniny, 1.3/příloha I) doplňující informace (upřesnění podrobností např. prudce reaguje s vodu, uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami) neuvádět netoxický, neškodlivý, netoxický apod.) žádost o povolování alternativních názvů (4000 Euro), ne kde je stanoven expoziční limit pravidla označování vnějších obalů zásady priorit u výstražných symbolů nebezpečnosti, ostatní pravidla pro štítky informace v jazyce státu, kde je CHLP uváděna na trh (i více jazyků)

21 Nařízení o poplatcích a platbách Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Poplatky za žádost o povolení používat alternativní chemický název: Standardní poplatek pro látku, která se vyskytuje nejvýše v pěti směsích (čl. 24 odst. 1) EUR Snížené poplatky pro mikropodniky, malé a střední podniky pro látku, která se vyskytuje nejvýše v pěti směsích: Snížený poplatek pro střední podniky EUR Snížený poplatek pro malé podniky EUR Snížený poplatek pro mikropodniky EUR (Poplatek za používání alternativního chemického názvu za deset dalších směsí - Standardní poplatek EUR) Poplatky za předložení návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označování látky: Standardní poplatek (čl. 37 odst. 3 nařízení) EUR Snížený poplatek pro střední podniky EUR Snížený poplatek pro malé podniky EUR Snížený poplatek pro mikropodniky EUR

22 IV - Obaly bezpečný obal a uzávěr vhodný nekorozivní materiál odpovídající konstrukce uzávěr odolný proti otevření dětmi (příloha II/3.1.2, a ) hmatatelné výstrahy (příloha II/3.2.2) akutní toxicita, žíravost CMR, hořlavé látky

23 V - Harmonizovaná klasifikace a označování látek Harmonizovaná klasifikace a označení pro látky splňující kritéria: senzibilizace při vdechování, kategorie 1 (oddíl 3.4 přílohy I) mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B nebo 2 (oddíl 3.5 přílohy I) karcinogenita, kategorie 1A, 1B nebo 2 (oddíl 3.6 přílohy I) toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B nebo 2 (oddíl 3.7přílohy I) Postup harmonizace a označování - návrh Agentuře, schvaluje komise

24 Seznam klasifikace a označení Povinnost předávat informace Agentuře o všech nebezpečných látkách (uváděných na trh): Identifikace oznamovatele Identifikace látky Klasifikace látky Důvody neklasifikace v jiných třídách nebo členěních Specifické koncentrační limity Označení podle Nařízení Informace i jako součást registrace podle Nařízení 1907/2006 Vytváření a vedení seznamu klasifikací a označení Agenturou formou databáze (aktualizace podle oznámení)

25 Povinnost podávat Agentuře oznámení Povinnost V a D pokud nebyla nebezpečná látka registrována a je uváděna na trh Pro látky uvedené na trh a později do 1 měsíce po uvedení na trh Oznámení bez ohledu na množství nebezpečné látky Oznámení dovozce předmětu s nebezpečnou látkou podléhající registraci Podmínky oznamování aktivních látek biocidů a přípravků na ochranu rostlin Oznámení pomocí REACH IT (IUCLID 5)

26 Povinnost oznamování Agentuře Každý výrobce či dovozce nebo skupina výrobců či dovozců ( oznamovatel ), kteří uvádějí na trh látku která je klasifikována jako nebezpečná, oznamují agentuře za účelem zápisu na seznam vedený Agenturou následující informace: identifikaci oznamovatele odpovědného za uvedení látky na trh identifikaci látky klasifikaci látky dle GHS odůvodnění, proč byly některé třídy vynechány specif. konc. limity nebo multiplikační faktory prvky označení Tyto informace se neoznamují, pokud jsou agentuře předkládány jako součást žádosti o registraci podle nařízení REACH nebo již byly oznámeny v registraci dle bývalých předpisů. Klasifikace všech látek, které se Agentuře oznamují nebo, které se registrují v souladu s REACH budou zahrnuty do seznamu klasifikace, který zřizuje Agentura

27 VI Příslušné orgány a prosazování/1 Uchovávání informací (10 let), přecházení povinnosti Určení příslušného národního orgánu (návrhy harmonizace, prosazování povinností) Kontaktní poradenská místa Určení subjektu k nahlašování informací o zdravotních rizicích směsí (dovozci a následní uživatelé uvádějící na trh) Snaha o harmonizaci údajů Předkládání zpráv o kontrole Agentuře (od01/2012) Stanovení sankcí národním orgánem (do 06/2010)

28 VI Příslušné orgány a prosazování/2 Zrušení směrnic 67/548 a 1999/45 od Od do se látky klasifikují jak podle DSD tak podle tohoto Nařízení, ale označují a balí podle tohoto nařízení Do se směsi klasifikují, označují a balí podle DPD Látky uvedené na trh před musí být přeznačeny do , obdobně u směsí do Vstup v platnost Nařízení k (látky od , směsi od )

29 VII Společná a závěrečná ustanovení Problematika reklamy Před uzavřením smlouvy musí spotřebitel vidět označení na štítku Povinnost archivace 10 let (dodavatel) Úkoly Agentury Volný pohyb při uvádění CHLS na trh (jen prozatímní opatření) Zohlednění vědeckotechnického pokroku Změny a zrušení směrnic 67/548 a 1999/45, změny Nařízení 1907/2006

30 Přílohy k Nařízení I - Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí II - Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí III Přehled standardních vět o nebezpečnosti, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku IV Přehled pokynů pro bezpečné zacházení V Výstražné symboly nebezpečnosti IV Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek VII - Tabulka pro převod klasifikací

31 PŘÍLOHA I Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí Obecné zásady pro klasifikaci a označování - obecné mezní hodnoty, zásady extrapolace pro změny složení, rozměry štítků Fyzikální nebezpečnost - definice jednotlivých tříd, kritéria klasifikace (třídy/podtřídy), údaje na štítku, schéma postupu klasifikace látky/směsi Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro ŽP Dodatečné třídy nebezpečnosti

32 Nebezpečné podle fyzikálních vlastností, 1 - Fyzikální nebezpečnost 1.Výbušniny 2.Hořlavé plyny 3.Hořlavé aerosoly 4.Oxidující plyny 5.Plyny pod tlakem 6.Hořlavé kapaliny 7.Hořlavé tuhé látky 8.Samovolně reagující látky a směsi 9.Pyroforické kapaliny 10. Pyroforické tuhé látky 11.Samovolně se zahřívající a směsi 12.Látky a směsi, které při styku s vodou mohou uvolňovat hořlavé plyny 13.Oxidující kapaliny 14.Oxidující tuhé látky 15.Organické peroxidy 16.Látky korozivní pro kovy

33 2 - Nebezpečnost pro zdraví 1.Akutní toxicita 2.Pro kůži žíravý nebo dráždivý 3.Vážné poškození očí/podráždění očí 4.Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest 5.Mutagenita pro zárodečné buňky, 6.Karcinogenita 7.Reprodukční toxicita 8.Specifická toxicita pro cílové orgány-po jedné expozici (R 39, R 68 ) 9. Specifická toxicita pro cílové orgány-po dlouhodobé expozici (R 48 ) 10. Aspirační nebezpečí

34 3 - Nebezpečnost pro ŽP Pro vodní prostředí - akutní nebezpečí - chronické Poškozující ozonovou vrstvu Ostatní třídy nebezpečnosti

35 Klasifikace a označování hořlavých kapalin Definice - kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 oc. Kritéria klasifikace pro hořlavé kapaliny Kategorie Kritéria 1 Bod vzplanutí < 23 oc a počáteční bod varu 35 oc 2 Bod vzplanutí < 23 oc a počáteční bod varu > 35 oc 3 Bod vzplanutí 23 oc a 60 oc (1) (1) Pro účely tohoto nařízení lze plynové oleje, motorovou naftu a lehké topné oleje s bodem vzplanutí 55 oc a 75 oc považovat za látky kategorie 3.

36 PŘÍLOHA V VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 výbušné látky hořlavé látky oxidační látky plyny pod tlakem korozivní a žíravé látky GHS06 GHS07 GHS08 GHS09 Toxické látky dráždivé látky látky nebezpečné pro zdraví látky nebezpečné pro ŽP

37 Údaje na štítku pro hořlavé kapaliny Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Výstražné symboly GHS Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Varování Standardní věta o nebezpečnosti H224: Extrémně hořlavá kapalina a páry H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry H226: Hořlavá kapalina a páry Pokyn pro bezpečné zacházení prevence: P210-Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy Zákaz kouření, P233- Uchovávejte obal těsně uzavřený, P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení Pokyn pro bezpečné zacházení reakce: P303 + P361 + P353 kombinovaná věta PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370 + P378 kombinovaná věta V případě požáru: K hašení použijte ( Vhodné prostředky uvede V/D) Pokyn pro bezpečné zacházení skladování: P403 + P235 = Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu Pokyn pro bezpečné zacházení odstraňování: P501 - Odstraňte obsah/obal.. (doplní výrobce nebo dodavatel)

38 Označování pro akutní toxicitu Definice - Akutní toxicitou se rozumějí nepříznivé účinky, k nimž dojde po orální nebo dermální aplikaci jedné dávky látky nebo směsi či vícenásobných dávek podaných během 24 hodin nebo po inhalační expozici po dobu 4 hodin. Třída nebezpečnosti akutní toxicita se člení na akutní orální toxicitu, akutní dermální toxicitu, akutní inhalační toxicitu Kritéria pro klasifikaci látek jako akutně toxických Látky mohou být zařazeny do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní toxicity při orální, dermální nebo inhalační expozici podle číselných kritérií uvedených v příslušné tabulce. Hodnoty akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty LD50 (orální, dermální expozice) nebo LC50 (inhalační expozice) nebo jako odhady akutní toxicity (ATE

39 Kritéria nebezpečnosti pro akutní toxicitu a odhady akutní toxicity Cesta expozice Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Orální (mg/kg) ATE 5 5 < ATE < ATE < ATE 2000 Dermální (mg/kg) ATE < ATE < ATE < ATE 2000 Plyny (ppmv) ATE < ATE < ATE < ATE 20000

40 Příloha I (Klasifikace a označování) Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí V části 1 jsou doplňkové informace o nebezpečnosti: Např. EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami (např. chlornan sodný) V části 2 najdeme zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi. Pro širokou veřejnost: Např. EUH 206 POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor) Nejsou určeny pro širokou veřejnost: Např. EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

41 PŘÍLOHA II ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ NĚKTERÝCH LÁTEK A SMĚSÍ část 1 obsahuje zvláštní předpisy pro označování některých klasifikovaných látek a směsí: - Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu, Prudce reaguje s vodou, Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu část 2 stanoví předpisy pro dodatečné standardní věty o nebezpečnosti, které se uvedou na štítku některých směsí: - směsi obsahující Pb, kyanoakryláty, isokyanáty část 3 stanoví zvláštní předpisy pro obaly - uzávěry odolné proti otevření dětmi (methanol, dichlormethan), uzávěry s hmatatelnou výstrahou pro nevidomé; část 4 stanoví zvláštní předpisy pro označování přípravků na ochranu rostlin: - EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí;

42 PŘÍLOHA III PŘEHLED STANDARDNÍCH VĚT O NEBEZPEČNOSTI, DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ O NEBEZPEČNOSTI A DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ NA ŠTÍTKU Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost: H 220 Extrémně hořlavý plyn, H221 Hořlavý plyn, H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry, H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry, H226 Hořlavá kapalina a páry. Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví: H300 Při požití může způsobit smrt, H301 Toxický při požití, H302 Zdraví škodlivý při požití Standardní věty o nebezpečnosti pro ŽP: H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

43 PŘÍLOHA IV PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ Pokyny pro bezpečné zacházení všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc,mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Pokyny pro bezpečné zacházení prevence P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření, P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený, P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte Pokyny pro bezpečné zacházení reakce P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ opláchněte, P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře Pokyny pro bezpečné zacházení skladování P403 Skladujte na dobře větraném místě, P405 Skladujte uzamčené Pokyny pro bezpečné zacházení odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal,

44 Příloha V, Výstražné symboly nebezpečnosti

45 Příklady kódů tříd a kategorií nebezpečnosti Hořlavý plyn Flam. Gas 1 a 2 Oxidující plyn Ox. Gas 1 Oxidující kapaliny Ox. Liq. 1-3 Plyny pod tlakem Press.Gas Hořlavé kapaliny Flam. Liq. 1 3 Akutní toxicita Acute Tox. 1 4 Źíravost/dráždivost pro kůži Skin Corr 1A C, Skin Irrit 2 Vážné poškození očí/podráždění Eye Dam 1, Eye Irrit 2 Karcinogenita Carc 1A-B, Carc 2 Nebezpečný pro vodní prostředí Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1-4

46 APLIKACE VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLU NEBEZPEČNOSTI Hořlavé plyny, kategorie 1 Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2 Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F Samozápalné kapaliny, kategorie 1 Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3 Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F

47 APLIKACE VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLU NEBEZPEČNOSTI Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1 Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2 Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2 Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 1, 2 Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice, kategorie 1, 2 Nebezpečnost při vdechnu

48 PŘÍLOHA VI Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek Úvod k seznamu harmonizovaných klasifikací a označení Zásady přípravy dokumentace, odůvodnění harmonizované klasifikace Tabulky harmonizovaných klasifikací a označení Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti použité pro jednotlivé kategorie/podtřídy/typy Hořlaviny: Flam. Lig. 1, 2, 3, Flam. Sol. 1, 2 Akutní toxicita Acute Tox. 1, 2, 3, 4 Mutagenita: Muta. 1, 2 Karcinogenita: Carc. 1, 2 Toxicita pro reprodukci: Repr. 1, 2

49 Tabulka 3.1 Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek Název Klasifikace Označení Vodík (podle 67/548) F+, R12 F+, R12 S(2) Vodík (podle 1272/2008) Kód třídy a kategorie nebezpečnosti: Flam. Gas. 1 Press.Gas. Standarní věta nebezpečnosti: H220 Kódy výstražných symbolú: GHS02, GHS04 Standarní věta nebezpečnosti: H220

50 PŘÍLOHA VII Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení Klasifikace podle 67/548 Fyzikální stav Klasifikace podle 1272/2008 R8 plyn Přímý převod není možný R10 kapalina Přímý převod není možný R12 plyn Přímý převod není možný R12 kapalina Flam. Lig.1, H224 R23 R26 plyn plyn Acute. Tox.3, H331 Acute. Tox.2, H330

51 GHS01 Nestabilní výbušniny Výbušniny podtřídy Samovolně reagující látky a směsi typu A, B Organické peroxidy typu A, B

52 GHS02 Hořlavé plyny KN 1 Hořlavé aerosoly KKN 1, 2 Hořlavé kapaliny KN 1, 2, 3 Hořlavé tuhé látky KN 1, 2 Samovolně reagující látky a směsi B, C, D, E, F Pyroforické kapaliny KN 1 Pyroforické tuhé látky KN 1 Samozahřívací se látky a směsi KN 1, 2 Látky a směsi s vodou uvolňující hořlavé plyny 1, 2,3 Organické peroxidy typu B, C, D, E, F R10

53 GHS03 Oxidující plyny, KN 1 Oxidující kapaliny KN 1, 2, 3 Oxidující tuhé látky KN 1, 2, 3

54 GHS04 Plyny pod tlakem Stlačené plyny Zkapalněné plyny Zchlazené zkapalněné plyny Rozpuštěné plyny

55 GHS05 Látky a směsi žíravé pro kovy KN 1 Poleptání kůže KN 1A, 1B, 1C Vážné poškození očí, KN 1

56 GHS06 Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační) KN 1, 2, 3

57 GHS07 Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační) KN 4 Podráždění kůže KN 2 Podráždění očí KN 2 Senzibilizace kůže KN 1 Toxicita pro cílové orgány, KN 3, podráždění dýchacích orgánů, narkotické účinky

58 GHS08 Senzibilizace dýchacích orgánů KN 1 Mutagenita v zárodečných buňkách KN 1 A, 1 B, 2 Karcinogenita KN 1A, 1 B, 2 TOR KN 1A, 1 B, 2 Toxicita pro specifické cílové orgány (i pro opakovanou expozici), KN 1, 2 Nebezpečí při vdechnutí, KN 1

59 GHS09 Nebezpečí pro vodní prostředí Akutní nebezpečí 1 Chronické nebezpečí 1, 2

60 Příklad označování

61 Úprava bezpečnostních listů Všechny nové či revidované klasifikace, včetně všech změn specifických koncentračních limitů či multiplikačních faktorů pro látky, by měly být uvedeny v oddíle 2 (Identifikace nebezpečnosti), v oddíle 3 (Složení / Informace o složkách) a nové označení v oddíle 15 přehodnotit informace uvedené v oddíle 9 (Fyzikální a chemické vlastnosti), v oddíle 11 (Toxikologické informace) a v oddíle 12 (Ekologické informace)

62 ODDÍL 2 v BL na chlor: Identifikace nebezpečnosti Celková klasifikace látky: Látka je klasifikována jako nebezpečná Nebezpečné účinky na zdraví: Zraňující při nadýchání, popáleniny (poleptání) respiračního traktu, poleptání kůže, poleptání očí, poleptání vlhkých sliznic. Plynný chlor má silný dráždivý a dusivý účinek. Je nebezpečný vznikem edému plic, často po delší době latence po nadýchání plynného chloru. Kapalný chlor při styku s kůží způsobuje omrzliny. Nebezpečné účinky na životní prostředí: Velmi nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy. 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Klasifikace dle (ES) 1272/2008: Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti: Ox. Gas 1, Press. Gas, Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Kódy standardních vět o nebezpečnosti: H270, H331, H319, H335 H315 H400 Klasifikace dle 67/548/EHS: Klasifikace T, Xi, N R-věty 23-36/37/38-50

63 Příklad BL na chlor 2.2 Prvky označení: Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti: Nebezpečí H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. H331 Toxický při vdechování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 Dráždí kůži. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: P403 Skladujte na dobře větraném místě. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 2.3 Další nebezpečnost: POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

64 Bezpečnostní list Nařízení č. 455/2010 HYDROXID SODNÝ, technický o koncentraci min. 49 % 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace dle (ES) 1272/2008: Kódy třídy a kategorie Skin Corr. 1A nebezpečnosti Kódy standardních vět H314 o nebezpečnosti: Klasifikace dle 67/548/EHS Klasifikace C; R Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti R-věty R35 Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení nebezpečí H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

65 Bezpečnostní list Nařízení č. 455/2010 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ, min. 30% 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace dle (ES) 1272/2008: Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti Kódy standardních vět o nebezpečnosti: Klasifikace dle 67/548/EHS Klasifikace C; R34 Xi; R37 R-věty R: Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Skin Corr. 1B STOT SE 3 H314 H335 Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení nebezpečí H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

66 Bezpečnostní list Nařízení č. 455/2010 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace dle (ES) 1272/2008: Kódy třídy a kategorie Skin Corr. 1A; H314; C 15 %; note B nebezpečnosti: Kódy standardních vět o H314 nebezpečnosti: Klasifikace dle 67/548/EHS Klasifikace C R-věty R Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení GHS05: Nebezpečí H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (GHS/CLP) Ústí nad Labem

Více

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (CLP) Ústí nad Labem 3/2012

Více

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS/CLP) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (GHS/CLP) Ústí nad Labem

Více

Toxikologie a právo IV

Toxikologie a právo IV Toxikologie a právo IV NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2006 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,.. (GHS/CLP) Ústí nad Labem listopad 2017 ing. Ivan

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

Toxikologie a právo IV/3

Toxikologie a právo IV/3 Toxikologie a právo IV/3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2006 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,.. (GHS/CLP) výstražné symboly nebezpečnosti +

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty)

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H - VĚTY (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení

Více

Toxikologie a právo II

Toxikologie a právo II Toxikologie a právo II NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2006 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,.. (GHS/CLP) Ústí nad Labem únor 2018 ing. Ivan

Více

Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS

Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS Klasifikační tabulky pomůcky pro klasifikaci Označování Údaje na štítku pro výbušniny Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka GHS01 H200 Nestabilní výbušnina. Unst. Expl. P201 Před použitím

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX.

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2014 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. tel: 267 082 673 ztravni@szu.cz 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 Návrh nařízení

Více

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí změny nařízení CLP v roce 2013 základní informace světová verze GHS Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav 53. konzultační den

Více

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 Aktuální informace k REACH a GHS Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 REACH Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 ze dne 18.prosince

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 19.12.2014 L 365/89 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Více

H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241

H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H-věty (GHS/CLP): H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č.j. SRS 041489/2013 31. 7. 2013 VYTVOŘIL/TELEFON/EMAIL:

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Více

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA a CLP KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Právní základ ES: Směrnice 67/548/EHS (DSD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Lab Putty Activator. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Lab Putty Activator. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h) Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

Bezpečnostní list. Speedex Universal Activator. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Speedex Universal Activator. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Speedex Universal Activator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Speedex Universal Activator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017

VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí

Více

Označování a balení. dle Nařízení CLP. nebezpečí pro závažnější kategorie nebezpečnosti varování - pro méně závažné kategorie

Označování a balení. dle Nařízení CLP. nebezpečí pro závažnější kategorie nebezpečnosti varování - pro méně závažné kategorie Označování a balení dle Nařízení CLP HLAVA III, Informace o nebezpečnosti označením Signální slova Na štítku musí být uvedeno příslušné signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo

Více

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS Nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (zrušení 67/548/EEC, 1999/45/EC a změně

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

Pokyny pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek Spotřební výrobky výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřební

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY).

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). Co je to REACH? Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost nová evropská chemická legislativa o

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

: IBUPROFEN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS

: IBUPROFEN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 12/02/2015 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (zrušení 67/548/EEC, 1999/45/EC a změně

Více

Bezpečnostní list Isopropyl nitrit

Bezpečnostní list Isopropyl nitrit Bezpečnostní list Isopropyl nitrit 1. Chemický produkt Název: Isopropyl nitrit CAS#: 541-42-4 Chemický vzorec: C 3H 7NO 2 Jiné názvy: isopropylester kyseliny dusité, 2-propanol nitrit, 1-methylethyl ester

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP)

Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) Webový seminář pro hlavní žadatele o registraci 9. dubna 2010 Gabriele Schöning Oddělen lení pro klasifikaci Evropská

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) - CLP

The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) - CLP The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) - CLP nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (zrušení 67/548/EEC, 1999/45/EC

Více

Čistící tablety / Cleaning Tablets

Čistící tablety / Cleaning Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tablety pro čištění a ochranu plně

Více

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví (ve vztahu k bezpečnostnímu listu) Zdeňka Trávníčková SZÚ, ztravni@szu.cz 37. konzultační den, SZÚ, listopad 2010 1 Nařízení CLP = evropská

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 2015/830 Strana 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 2015/830 Strana 1/5 RS CLP/GHS revision date : 1/3/218 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 215/83 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: 7758-19-2 Číslo ES: 231-836-6 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10. Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Klasifikace směsí. Ing. Hana Krejsová. Tel.:

Klasifikace směsí. Ing. Hana Krejsová. Tel.: Klasifikace směsí Ing. Hana Krejsová Tel.: 724278705 H.krejsova@seznam.cz Klasifikace akutní toxicity Akutní toxicita nepříznivé účinky k nimž dojde po aplikaci jedné dávky nebo vícenásobné dávky látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03/10/2013 Datum zpracování: 03/10/2013 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 7.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. http://www.msds-europe.com H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo

Více

Dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec Dodavatelský řetězec Nařízení EP a rady ES 1907/2006 O registraci, hodnocení, povolení a omezení chemických látek REACH Platnost nařízení od roku 2007 REACH R egistration E valuation A uthorisation (R)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Registrační číslo: Indexové číslo: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Molární hmotnost: Molekulový

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku :1026422; 1027595; 950136; 950137 Zkratka: Číslo CAS: Číslo ES: BelloZon Chlorite

Více

SANICHLOR ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANICHLOR ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

LADI Plus čistič nábytku

LADI Plus čistič nábytku ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek na dřevěné povrchy.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. UC30 BioSonic General Purpose Ultrasonic Cleaning Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. UC30 BioSonic General Purpose Ultrasonic Cleaning Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku Cat. No. UC30 48022 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC)

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) Datum vypracování: Datum revize: Bezpečnostní list (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) 15.1. 2015 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický název: Obchodní

Více

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Bond Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí Stránka 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: RAVAK Desinfectant Další název látky: není 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Standardní kompozit

Více

Datum vydání: 31.8.2007 Datum revize: 24.10.2008,7.4.2015,28.4.2015 Revize č.: 3

Datum vydání: 31.8.2007 Datum revize: 24.10.2008,7.4.2015,28.4.2015 Revize č.: 3 Strana: 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor směsi: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí se - směs.

Více

Analytika odpadů 2012

Analytika odpadů 2012 Přístupy k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zdravotních rizik při nakládání s bezpečnými odpady Analytika odpadů 2012 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. mzimova@szu.cz Národní referenční laboratoř

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

L 353/210 CS Úřední věstník Evropské unie

L 353/210 CS Úřední věstník Evropské unie L 5/20 CS Úřední věstník Evropské unie.2.2008 PŘÍLOHA IV PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem 22 a s čl. 28 odst. mohou dodavatelé kombinovat

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Ketamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

SANITASE FORTE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE FORTE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 26.10.2009 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění Datum vydání: 15.4.2016 Nahrazuje verzi z: ---

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění Datum vydání: 15.4.2016 Nahrazuje verzi z: --- ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Kapalný alkalický čistící a dezinfekční

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SDS031 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav

BEZPEČNOSTNÍ LIST SDS031 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: Další názvy směsi: Thioglycolate Reagent, KS63-FE6 Registrační číslo: není předmětem registrace 1.2 Použití látky

Více

Bezpečnostní list. Cerium-Polierpulver. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BOHLE AG

Bezpečnostní list. Cerium-Polierpulver. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BOHLE AG Kód produktu: BOKF15025 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku BO KF15001 1kg BO KF15025 25kg 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR Datum přepracování BL: 1.12.2010 Datum revize BL: 9.4.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Chemický název / synonyma: Obchodní název: Registrační číslo CAS: Označení ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h) Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

: TROMETAMOL CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: TROMETAMOL CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 25/11/2009 Verze: 6.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

Čistič mléčného systému auto cappuccinatoru / Jura Cappuccino Cleaner

Čistič mléčného systému auto cappuccinatoru / Jura Cappuccino Cleaner ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistič mléčného systému auto cappuccinatoru.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010) SANITEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010) SANITEN Strana 1 (celkem ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Koncentrovaný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 8 ODDÍL1: Identifikace látky a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Oxygad Chemický název: Vodný roztok peroxidu vodíku Identifikační číslo (EEC): 008-003-00-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SS0105 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav

BEZPEČNOSTNÍ LIST SS0105 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další názvy látky: nejsou známy Registrační číslo: není předmětem registrace 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis:

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis: Označení S 2320 NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU EPAX S 2320 Epoxidová základní barva antikorozní dvousložková speciální Číslo katalogového listu D/NH-3 Výrobce: COLORLAK, a.s. Normativní dokument:

Více

Innu-Science NU-Kleen Floor

Innu-Science NU-Kleen Floor 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno Innu-Science NU-Kleen Floor 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana ( 8 Datum vydání: 04.2.205 (23.03.205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Identifikátor produktu: Jiný identifikátor: (Obsahuje:Isopropyl alcohol Nic.2

Více

Claris Descaling Tablets

Claris Descaling Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Odvápňovací tablety. Tablety na

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET prášek do myček nádobí 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real profi tablety do pisoáru pine R441 Další názvy, synonyma:

Více