Konference VšeVěd Shrnutí hlavních změn vnějšího prostředí VaVaI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference VšeVěd Shrnutí hlavních změn vnějšího prostředí VaVaI"

Transkript

1 Konference VšeVěd 2016 Shrnutí hlavních změn vnějšího prostředí VaVaI Josef Vlček, MBA, MSc (DERS s.r.o.) DERS s. r. o. je držitelem certifikátu ISO : 2006 a : 2006 a Licence ITSM. 1

2 Hlavní změny v oblasti právní úpravy VaVaI EU 1. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen Nařízení ). 2. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), (dále jen Rámec ), publikovaný ČR (Mgr. Matej Kliman čtvrtek dopoledne) 3. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta s výhledem do roku 2025 schválena 27. listopadu Vládní novela zákona č. 130/2002 Sb. (technická novela, harmonizace relevantních částí s legislativou EU, ve 2. čtení další projednávání možné od , po ). 5. Nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 2

3 Další změny s dopadem VVŠ, vvi 6. Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020, schválená vládou ČR 13. ledna Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, schválená v senátu 8. Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, jenž má nahradit Zákon o finanční kontrole - č. 320/ Novela zákona o veřejných zakázkách, schválena v PS, projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 21. schůze Senátu (od ) 3

4 A další. 9. Projekty IPN a jejich metodické výstupy: KREDO - tvorba Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r KVALITA - návrh a implementace komplexního systému hodnocení kvality terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje. METODIKA - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (více doc. Moravcová dnes odpoledne) 4

5 NP VaVaI 2016 v části 3.5 směry s přímou vazbou na IS VaVaI (1) Směry pro NP VaVaI 2016 v oblasti Řízení systému VaVaI Vytvořit funkční systém řízení VaVaI. Vytvořit efektivní a udržitelný systém financování výzkumu. Posílit strategickou inteligenci pro politiku VaVaI. Směry pro NP VaVaI 2016 v oblasti veřejného sektoru Stabilizovat systém financování výzkumných organizací a zvýšit jeho efektivitu. Vytvořit podmínky pro rozvoj ve světovém měřítku excelentních výzkumných pracovišť. Posílit internacionalizaci a otevřenost veřejného výzkumu. 5

6 NP VaVaI 2016 v části 3.5 směry s přímou vazbou na IS VaVaI (2) EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY Národní programy reforem Strategie Evropa 2020 Unie Inovací Rámcový program EU pro výzkum a inovace - Horizont 2020 Národní politika VaVaI Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) Národní zdroje Programy poskytovatelů podpory VaVaI Evropské zdroje Operační programy (OP VVV, OP PIK, OPP) 6

7 NP VaVaI 2016 v části 3.5 směry s přímou vazbou na IS VaVaI (3) Směry pro NP VaVaI 2016 v oblasti Spolupráce soukromého a veřejného sektoru VaVaI Zefektivnit šíření a sdílení znalostí z výzkumných organizací. Posílit strategickou spolupráci firem a výzkumných organizací. Směry pro NP VaVaI 2016 v oblast i Inovace v podnicích Zvýšit výzkumné a inovační aktivity podniků 7

8 Vládní technická novela zákona č. 130/ Předkládaný návrh zapracovává stěžejní pojmy a ustanovení zavedené novým nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - General Block Exemption Regulation ( GBER ) 2. Jedná se pouze o technické změny zapříčiněné zásadními změnami v souvisejících předpisech Evropské unie (dále jen EU ). Jde tedy především o návrh implementačního předpisu, u něhož není dána možnost volného uvážení a současně nejde nad rámec požadavků práva EU. 8

9 Věcný záměr nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (VZnZ) Zdůvodnění předkladatele zákona (1) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, byl už 13x novelizován, přičemž nejvýraznější změna byla provedena zákonem č. 110/2009 Sb., Současně s novelou provedenou zákonem č. 110/2009 Sb., byly zrušeny původní prováděcí nařízení vlády. Už v té době se zvažovala příprava kompletního nového. V rámci účinnosti stávajícího zákona se projevilo mnoho problémů s jeho aplikací. 9

10 Věcný záměr nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (VZnZ) Zdůvodnění předkladatele zákona (2) Objevila některé témata, která v době vzniku původního zákona nevyžadovala úpravu, např. transfer výsledků a duševní vlastnictví, koordinace s realizací operačních programů, systém řízení implementačních agentur (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR). Nové předpisy EU pro otázky veřejné podpory (nařízení Komise č. 651/2014) vyžadují, aby byly v národní úpravě zohledněny. Ukázalo se, že bez další zásadní novely nebo zcela nového právního předpisu se současný, ne zcela uspokojivý stav nezmění. 10

11 Hodnocené varianty v přípravě legislativního návrhu Varianta 1 - ponechání současného stavu, tzn. ponechání stávajícího zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, ve stávajícím znění Varianta 2 - novelizace zákona č. 130/2002 Sb. na základě dosavadních zkušeností, nových předpisů EU ve vztahu k poskytování veřejné podpory a aktuálních problémů při aplikaci zákona Varianta 3 - příprava zcela nového zákona upravující poskytování veřejné podpory na aktivity výzkumu, vývoje a inovací (VZnZ) 11

12 Struktura VZnZ I. Obecná ustanovení předmět právní úpravy, základní pojmy, koncepční dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací II. III. Státní správa výzkumu, vývoje a inovací Kategorie a nástroje podpory, včetně uznaných nákladů IV. Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace V. Institucionální financování výzkumu, vývoje a inovací VI. Účelové financování výzkumu, vývoje a inovací VII. Práva k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací VIII. Hodnocení (výsledků VaVaI, VO, poskytovatelů, projektů a programů) IX. Informační systém výzkumu, vývoje a inovací X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná XI. Změna souvisejících zákonů XII. Účinnost 12

13 Předmět úpravy VZnZ Vymezení předmětu zákona, včetně pojmosloví z přímo použitelných předpisů EU (1) Jedná se zejména o definice jednotlivých druhů výzkumů, inovací, VO, výzkumné infrastruktury, projektu, způsobilých nákladů, příjemců, poskytovatelů, transferu znalostí, základních kategorií podpory apod. Předmětem a účelem zákona je upravit systém podpory VaVaI a s tím související práva a povinnosti právnických a fyzických osob zabývajících se VaVaI a státních orgánů, organizačních složek státu, zajišťujících jejich podporu. 13

14 Předmět úpravy VZnZ Vymezení předmětu zákona, včetně pojmosloví z přímo použitelných předpisů EU (2) Stejně jako dosud bude předmětem úpravy rovněž poskytování informací o VaVaI prostřednictvím IS VaVaI, procesy a podmínky, na základě kterých se podpora bude poskytovat, kompetence orgánů VaVaI. Nové je především zřízeného centrálního Ministerstva výzkumu a vývoje, principy hodnocení výsledků VaVaI, VO, poskytovatelů i programů a projektů. 14

15 Uspořádání státní správy VaVaI dle VZnZ (1) Navrhuje se zřízení nového Ministerstva pro výzkum a vývoj (MVV), které: převezme významnou část exekutivních úkolů stávající RVVI, bude mít postavení ústředního správního úřadu odpovědného za vědní politiku, výzkum a vývoj (bude převzato z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). 15

16 Uspořádání státní správy VaVaI dle VZnZ (2) MVV jako ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj převezme rovněž následující kompetence MŠMT v dané oblasti, které jsou mu svěřeny zvláštními zákony: vedení rejstříku veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vedení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle části osmé zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, správu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. 16

17 Uspořádání státní správy VaVaI MVV bude dále konkrétně odpovídat za přípravu: Národní politiky VaVaI, Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3) a dalších strategií, koncepce mezinárodní spolupráce ve VaVaI a její realizace (včetně podpory na mezinárodní spolupráci), průřezových programů ústředního správního úřadu odpovědného za VaVaI, návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI, informačního systému VaVaI, další vyvolané změny. 17

18 Návrh budoucí struktury státní správy výzkumu, vývoje a inovací dle VZnZ poradní orgány BEK správci rozpočtových kapitol ÚVVV RVVI KEV organizační jednotky státu příjemci NIF GA ČR TA ČR KIN grantová podpora podpora programů Institucionální podpora AV ČR MŠMT NIF reprezentace VŠ NIF MPO MK MV MO koncepční a rozpočtové vazby NIF MZe MZ ústavy AV další VO VŠ VO VO VO VO VO VO podniky podnik y podnik y podnik y podnik y podnik y 18

19 VZnZ Kategorie a nástroje podpory, včetně uznaných nákladů - institucionálního financování (1) Podpora na rozvoj výzkumných organizací (RVO) bude zachována kategorie podpory na rozvoj výzkumných organizací, včetně podpory jejich výzkumných infrastruktur. Zákon a jeho prováděcí předpis stanoví principy pro provádění hodnocení. Podpora Národních infrastruktur výzkumu, vývoje a inovací (NIF) vytvoření nové kategorie institucionální podpory, financování národních infrastruktur zajišťujícího jejich udržitelnost současně s omezením jejich podpory jinými způsoby účelové a institucionální podpory. Minimálně 20% využití jejich kapacity subjekty odlišnými od jejich zřizovatele (provozovatele). Podpora na specifický vysokoškolský výzkum bude poskytována pouze v případě, pokud bude tento výzkum navázán na veřejné vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému. 19

20 VZnZ Kategorie a nástroje podpory, včetně uznaných nákladů - institucionální financování (2) Podpora na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích poplatky za členství České republiky v mezinárodních programech VaVaI, za členství v mezinárodních organizacích zabývajících se VaVaI a úhrady finanční spoluúčasti České republiky v projektech mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Podpora na agendu VaVaI náklady na zabezpečení veřejné soutěže a celého procesu hodnocení a vyhodnocení poskytování účelové i institucionální podpory max 3% limit 3 % celkových výdajů dané kapitoly pro tento účel. Podpora pracovišť Akademie věd České republiky jedná se o obdobu příspěvku zřizovatele na výdaje veřejných výzkumných institucí. 20

21 VZnZ Kategorie a nástroje podpory, včetně uznaných nákladů účelového financování Podpora projektů základního a aplikovaného výzkumu na základě vládou schváleného znění skupiny grantových projektů, podpora projektů aplikovaného výzkumu na základě vládou schváleného znění programu. Investiční podpora výzkumných infrastruktur pouze na úhradu kapitálových výdajů na pořízení nebo modernizaci výzkumné infrastruktury výzkumných organizací. Oprávněným poskytovatelem podpory je MŠMT. Podpora inovačních klastrů na způsobilé náklady stanovené čl. 27 GBER. Oprávněným poskytovatelem bude MPO Podpora na inovace pro malé a střední podniky pouze na náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv, náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo velkého podniku a na náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.oprávněným poskytovatelem bude MPO. Podpora na inovace postupů a organizační inovace bude moci být poskytnuta jen za podmínek, pouze příjemcům a na způsobilé náklady stanovené čl. 29 GBER. Oprávněným poskytovatelem bude MPO. 21

22 VZnZ Práva k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací Práva k výsledkům a jejich využití se novou evropskou úpravou zásadně mění, a to zejména v části, která se netýká výsledků veřejných zakázek. Zvláštní a velmi jednoznačná úprava se týká výzkumných organizací, které jsou příjemci veřejných prostředků až s 100 % intenzitou podpory. V těchto případech je možný pouze nediskriminační a nevýlučný přístup k dosaženým výsledkům, jejich veřejné šíření a transfer znalostí v souladu s bodem 19. Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který obsahuje výčet činností považovaných za činnosti nehospodářské povahy. Tím se rozumí např. výuka, databáze s otevřeným přístupem, zveřejnění, volně přístupný software. 22

23 VZnZ Hodnocení Hodnocení institucionálního financování Hodnocení bude založeno na třech (ve vztahu k váze posuzování) složkách: A. Posuzování dosažených výsledků (vztah k RIV) B. Peer review (posouzení organizace jako celku, tedy např. lidské zdroje, vybavení, řídící struktura ) C. Vize, očekávání, pověření zřizovatele k činnostem, spolupráce s praxí, mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních organizací, v zákoně budou upraveny základní práva a povinnosti a konkrétní postupy budou uvedeny v implementačních dokumentech (Metodika atd.). (Více k aktuálnímu stavu v příspěvek doc. Moravcová) 23

24 VZnZ Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (1) Navrhované změny (rozšíření) IS VaVaI vyplývají zejména ze změn evropských předpisů, které přinesly zavedení nebo významné změny v kategoriích podpory (investiční podpora výzkumných infrastruktur, kategorie inovací), podrobnou úpravu činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur (nehospodářské činnosti upravené Rámcem atd.), na které vzhledem k vymezení základních práv a povinností zákonem IS VaVaI nereagoval, resp. reagovat nemohl. 24

25 VZnZ Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (1) Tyto nedostatky lze shrnout do následujících bodů: chybí evidence poskytnuté institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací a na Národní infrastruktury výzkumu a vývoje až na úroveň příjemců, včetně závazných cílů, výsledků a dalších výkonů/činností výzkumné organizace nebo Národní infrastruktury výzkumu a vývoje, chybí možnost sledovat a hodnotit programy, projekty a výsledky kategorií podpor z oblasti inovací, chybí sledování části dosažených výsledků (např. při transferu znalostí) a dalších výkonů/činností výzkumné organizace nebo Národní infrastruktury výzkumu a vývoje a výsledků inovací, pro všechny části IS VaVaI není (např. pro CEA) možnost zveřejnění údajů dálkovým přístupem umožňujícím další zpracování údajů (pokud nepodléhají ochraně podle zvláštních předpisů). 25

26 VZnZ Časový rámec Konec března 2016 Nový zákon bude v těchto dnech předložen v paragrafovém znění k projednání poslanecké sněmovně. Od r Regulace bude zaváděna postupně od nabytí účinnosti zákona, tj. Po roce 2020 Plné účinnosti nabude, její zavedení je sladěno s ohledem na programovací období EU a na významné snížení podpory z ESIF po r

27 Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až V rámci koncepce IS VaVaI platné od roku 2016 je navrhováno celkem 18 konkrétních opatření, která měla být realizována v průběhu platnosti koncepce. 2. Navrhované změny znamená významné omezení volnosti při navrhování změn a dalšího rozvoje IS VaVaI. 3. Z tohoto pohledu je Koncepce především technickým a implementačním dokumentem, jehož účelem je podpořit realizaci opatření NP VaVaI 2016 ve vazbě na: doporučení IPn Metodika NP VaVaI 2016 platnou legislativu 27

28 Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 77b Zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy (1) Vysoká škola je povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy. (2) Zajišťování kvality. opírající se o: f) standardy a postupy vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, g) nápravná a preventivní opatření a opatření přijímaná za účelem zlepšování, h) vnitřní dokumenty a záznamy, které se týkají se zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy. (3) Vnitřní hodnocení kvality. spočívá b) zpráva o vnitřním hodnocení kvality nejméně však jednou za 5 let, s tím, že každoročně je zpráva aktualizována o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních, 28

29 Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 78 Akreditace (2) Institucionální akreditací se uděluje vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených oblastech vzdělávání. (3) Institucionální akreditace se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy podle 78a odst. 2 písm. a) pro danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu a má funkční systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy. 29

30 Děkuji za váš čas a pozornost Josef Vlček Ředitel R&D&I Program portfolio management, market rollout 30

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu 2012 Změny v organizační struktuře od 1. 1. 2012 Skupina pro výzkum a vysoké školství... Sekce pro vysoké školství

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2011 Výdaje MŠMT v roce 2011 Aktivita Výdaje v tis. Kč Výzkumná centra 911 985 Centra základního výzkumu*) 35 510+300 000 Informační zdroje

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU Ing. Dagmar Korbelová, CSc. ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací OBSAH PREZENTACE I. Nová organizační

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Výdaje na VaVaI. Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021

Výdaje na VaVaI. Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021 Výdaje na VaVaI Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021 1 mil. Kč % HDP CELKOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 90 000 2,00 80 000 70 000 1,50 60 000 50 000 40 000 1,00 30 000 20 000 0,50 10 000 0 2000 2001

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra VĚDA ŽIJE!

VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra VĚDA ŽIJE! LXXVI. Akademické fórum 10. 11. 2016 VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra VĚDA ŽIJE! Poslední vývoj, některé změny, několik postřehů Jaroslav Kupčík Fórum VĚDA ŽIJE! Nový zákon o podpoře VaVaI poslední vývoj

Více

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 14. 4. 2016 Výdaje MŠMT na VaVaI v roce 2016 Výdaje celkem...12 347 257 965 Kč v tom institucionální podpora...7

Více

Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV Mgr. Matěj Kliman

Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV Mgr. Matěj Kliman Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV Mgr. Matěj Kliman Podpora přednášky a semináře kurzu Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví PŘEHLED

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová MŠMT Seminář Hodnocení a financování vědy v ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 20.5.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Financování výzkumu v rámci MŠMT. Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje

Financování výzkumu v rámci MŠMT. Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje Financování výzkumu v rámci MŠMT Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje 2014 1 Legislativní rámec 1. Zákon č. 130/2002 Sb. 2. Rámec 3. Bloková výjimka 2 2014 Pojmy 2 zákona

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 Struktura prioritních os OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný

Více

Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR

Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR Zdeněk Havlas Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Rada pro výzkum, vývoj a inovace, zpravodaj Obsah - Právní rámec hodnocení - Výchozí

Více

INTER-EXCELLENCE

INTER-EXCELLENCE Program EXCELLENCE 2016 2024 1 14. 4. 2016 Název programu EXCELLENCE Termín předpokládaného vyhlášení: květen 2016 (podmínka je schválení programu Vládou ČR) Doba trvání programu: 2016 2024 Poskytovatel

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 PROBLEMATIKA EVROPSKÉ A TUZEMSKÉ

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X 1. Úvod 1.1 Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X (dále jen provozní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Návrh VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra VĚDA ŽIJE!

Návrh VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra VĚDA ŽIJE! LXVI. Akademické Fórum 12. 11. 2015 Návrh VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra VĚDA ŽIJE! Některé problémy, souvislosti a otázky k diskusi Jaroslav Kupčík Fórum VĚDA ŽIJE! Na vědeckém a výzkumném obzoru

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3055 194 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce Rada pro inovace Moravskoslezského kraje,

Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, Aktuální v OP PIK a OP VVV v roce 2015 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Název OP PIK aktuální v PO 1 Příjem předběžných žádostí Příjem plných žádostí Potenciál Od 1. 6. do 31. 8. 2015

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT

Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT 10.10.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz IPN Metodika Individuální projekt národní MŠMT, 2012-2015 Zavedení evaluačních

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Další podmínky veřejné soutěže 2010

Další podmínky veřejné soutěže 2010 Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 2010 k předložení návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu GESHER/MOST VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

OP VVV a strategické plánování VŠ

OP VVV a strategické plánování VŠ OP VVV a strategické plánování VŠ Jitka Baťková Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz OP VVV a strategické plánování VŠ Konference IPN KREDO http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Klíčovým požadavkem Evropské unie, zakotveným v článku 130 o Evropské unii, je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu a vývoje u každého

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 7. volební období

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 7. volební období P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2015 7. volební období Pozměňovací návrh poslance Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr. h. c., k vládnímu návrhu zákona,

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum

VÝZVU Předaplikační výzkum Č. j.: MSMT 37451/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum k předkládání žádostí

Více

výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce Č.j.: MSMT-37304/2016-2 V Praze dne 19. 1. 2017 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Více

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká Význam patentů v hodnocení vědy Mgr. Věra Pilecká 1 Osnova hodnocení VaVaI v ČR metodika hodnocení patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, druhy patentů v rámci hodnocení) patenty na ČVUT porovnání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek

Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek Jaroslav Pecen Oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 13.03.2012 1

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik. David Michalík

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik. David Michalík Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik David Michalík VÚBP, v.v.i. významná rezortní výzkumná instituce Už více než 60 let existence Zřizovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí (z. č. 341/2005

Více

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč Cesta MU k institucionální akreditaci Hodnocení kvality vysokých škol, Telč 5. 5. 2016 1 Leitmotivy Strategickým cílem je globální konkurenceschopnost univerzity. Kvalita vzdělávání je v této soutěži slabinou

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více