léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 2/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 2/2007"

Transkript

1 léto /2007 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití letních prázdnin, dovolených a krásné letní dny. Pěkné počtení Vám přeje redakce. OBSAH (výběr) INFO OBCE Usnesení č.4, 5 strana 2 Slovo starosty strana 3 Zprávy ze školy, Výzva k výměně řidičských průkazů strana 4 Změna úředních hodin Diskuzní okénko strana 5 Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 3. čtvrtletí 2007 červenec 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. srpen 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. září 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny: pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek 8:00-17:00 hod. 8:00-13:00 hod. V tomto čísle bylo otevřeno diskusní okénko, zde můžete napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci. Příspěvky doneste na OÚ nebo zašlete na INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Vítání občánků, SDH Kunovice strana 7 ROB v Kunovicích, Včelaři a chovatelé v obci strana 11 Svatodušní piknik strana 13 Soutěž ve vaření guláše, CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ POBOČKA KELČ strana 14 PŘÍLOHY Povolení k odběru a vypouštění vod strana 16 Výzva k výměně řidičských průkazů strana 17 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 18.dubna 2007 ZO schvaluje : 4/1 program zasedání 4/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 4/3 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 4/4 návrh investiční akce výměna oken ZŠ Kunovice včetně vyčlenění finančních prostředků schválena nabídka fy MORAVA OKNO, s.r.o. Valašské Meziříčí ZO bere na vědomí : 4/5 - informace starosty o : přidělení finančních prostředků Klubu radioorientačního běhu ve výši 10 tis Kč přidělení finančního příspěvku ČSŽ na pořádání akce Slet čarodějnic ve výši 2,5 tis Kč přistavení 2 ks kontejnerů na papír u prodejen potravin přijetí 5 pracovníků na VPP od diskuzi k dotacím z fondů EU z K.Ú. Zlínského kraje - dotaz p. Hrušky J. čp. 3 k projektu na chodník u silnice č připomínku místostarosty o vhodnosti umístění radaru na měření rychlosti v obci Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 13.června 2007 ZO schvaluje : 5/1 Program zasedání včetně rozšíření programu o body 5/2 Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 5/3 Ověřovatele zápisu, návrhovou komisi 5/4 Záměr změny územního plánu č. 3 obytná a průmyslová zóna 5/5 Závěrečný účet obce Kunovice za r s výhradou s tím, že přijatá nápravná opatření k odstranění nedostatků méně závažného charakteru, zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2006, byla splněna. 5/6 Rozpočtové opatření č. 1 na rok /7 Záměr prodeje parcely č. 120/1 manželům Frýbortovým 5/8 Dotaci pro ZŠ placení obědů žákům v plné výši při splnění podmínky plného stavu žáků v I. ročníku. Při nesplnění této podmínky ZO schvaluje fin. příspěvek ve výši 1500,- Kč na žáka při zápisu do I. ročníku.

3 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 3 ZO bere na vědomí : 5/9 Informaci p. starosty o změně ÚP č. 3 5/10 Připomínky občanů a zastupitelů ohledně změny ÚP ZO zmocňuje : 5/11 starostu obce požádat K.Ú. Z.K. o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2007 Slovo starosty Vážení občané mám k vám několik vět. Horní tlakové pásmo: Po sedmiměsíčních stavebních pracích byla dokončena (na počátku června) etapa horního tlakového pásma firmou Cobbler Zašová. Pro občany to nebylo vůbec jednoduché. Občané měli omezenou dodávku pitné vody, na komunikacích překopy, výkopy, nečistoty, bláto a prach. V průběhu rekonstrukce došlo ke změnám projektu a prodloužení vodovodního řádu na Záhumení. Po dohodě s VaKem Vsetín se nám podařilo prodloužit vodovodní řád k novým rodinným domům. Musím poděkovat všem za pochopení a toleranci. Horní tlakové pásmo je v provozu a dodávka vody se zlepšila do vyšších pater rodinných domů. Podle sdělení vedení VaK Vsetín zbývající rekonstrukce vodovodu je naplánována na podzim tohoto roku nebo na jaro V této fázi se vyřizuje stavební povolení pro zbývající část rekonstrukce vodovodu. Třídění odpadů: Od dubna se u nás odváží plasty co druhý týden, a to v lichém týdnu. V naši obci máme dva kontejnery na papír, které máme umístěny u prodejen potravin. Kontejnery máme pronajaty od TS Valašské Meziříčí, na zkoušku. Už několikrát ve zpravodaji vyšly články o domovních a recyklovatelných odpadech, musím zdůraznit, že realizace a skutečnost vypadá úplně jinak. V domovním odpadu (popelnicích) se objevuje recyklovatelný odpad, suť a jiné odpady které tam nepatří!!! Taky třídění plastu, skla a papíru. V nádobách na plasty se objevuje biologický odpad, mezi sklem železo, v papíru vše možné. Proto si prosím uvědomte, že tímto jednáním zvyšujete náklady na odpady. Pokud se navýší náklady pro obec, tím se navýší i poplatek na občana. Každý občan by se měl nad tímto problémem zamyslet, zda-li třídit nebo platit víc. Chodník na místním hřbitově: Je plánována výměna asfaltového chodníku za dlažbu. Z došlých nabídek jsme vytipovali dlažbu od výrobce: Beta Olomouc, U tohoto výrobce uvažujeme o těchto dlažbách: Bouzov podzim, Buchlov historik I., Sychrov I. Tyto dlažby bude možno shlédnout buď na obecním úřadě nebo ve vitríně u místní kaple. Vladimír Gába starosta

4 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 4 Zprávy ze školy Již v minulém zpravodaji jsem občany informoval o záměru obecního zastupitelstva a jeho zaměření na školní budovu a její okolí. Stále je v plánu zbudování přiškolního hřiště, které bude travnaté. Toto hřiště by se dalo využívat v hodinách tělocviku, při pěkném počasí. V měsíci dubnu vypsal krajský úřad dotační projekty pro obecní úřady. Z těchto dotací jsme měli připravený projekt na výměnu oken na školní budově. Z nabídek, které došly byla vybrána firma Morava okno, která nabídla cenu celého projektu, včetně vstupních dveří, parapetů a žaluzií, Kč. Dotace z kraje pokrývají 30 % částky, 30 % zaplatí obec a na zbývající část bude z krajského úřadu poskytnuta bezúročná půjčka splatná do 2 let. V rámci údržby se provedla výměna na sociálním zařízení a vyřezání poničených thují a úprava terénu. Vážení rodiče, protože chceme dosáhnout zaplnění počtu žáků do stanoveného limitu 24 dětí v ročníku, rozhodlo zastupitelstvo, že při plném stavu bude obecní úřad dotovat obědy v plné výši všem žákům ročníku. Tzn. že pro všechny žáky budou obědy zdarma po celý školní rok. Pokud třídy nebudou zaplněny, je schválen příspěvek ve výši Kč každému žákovi, který nastoupí do první třídy. Do naší školy mohou docházet i děti z okolních vesnic a tyto podmínky shora uvedené pro ně budou platit rovněž. Upozornění: Obědy se odhlašují den předem nebo v den oběda si můžete oběd odebrat do esšálků. Při neodhlášení nebo neodebrání oběd hradí rodiče. Mimoškolní vyžití dětí naší školy je, na rozdíl od jiných škol v okolí, velmi dobré. Jen v poslední době proběhl např. dětský den v rámci kácení máje pořádaný TJ Sokol, dětský den s myslivci a procházka pohádkovým lesem s hasiči. Každá tato akce byla odlišná, poučná i zábavná. Při dotazu některých rodičů proč se dětský den pořádá v dopoledních hodinách, kdy se nemůžou zúčastnit, protože jsou v zaměstnání? Dětský den je pro děti, kde se děti baví a dospělí jim tento den zpříjemňují formou zábavy. Není problém se domluvit i na odpoledních hodinách. Stále mi chybí větší zapojenost rodičů, i když většina pracuje aktivně v nějaké organizaci. Školní rada zatím existuje, dá se říct, jen na papíře, ale snaha pro činnost je. Myslím si, že po prázdninách se činnost zlepší a zapojí se i ti rodiče, kteří dosud znali jen kritiku a vůbec nemají snahu dozvědět se o škole a jejich činnostech více. Všem pracovníkům školy, učitelskému sboru a hlavně dětem přeji krásné prázdniny, hodně zážitků a v příštím školním roce nashledanou. Vladimír Kuchařík člen školní rady VÝZVA k výměně řidičských průkazů Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje opětovně řidiče držitele řidičských průkazů, vydaných před , že dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích musí být jejich řidičské průkazy vyměněny do konce příštího roku, tedy do Doposud provedlo požadovanou výměnu jen asi 10% držitelů a zbývá ještě vyměnit více než 4 tisíce řidičáků. V současné době je na pracovišti registru řidičů volná kapacita a čekací doby jsou minimální. Dá se však předpokládat, že v druhé polovině roku 2007 se budou tvořit dlouhé fronty a čekací doby se výrazně zvýší!!!

5 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 5 Proto apelujeme na všechny řidiče držitele řidičských průkazů, aby se laskavě dostavili některý z úředních dnů, na pracoviště evidence řidičů Městský úřad na Zašovské ulici k výměně svého řidičského průkazu. S sebou vezměte svůj řidičský průkaz a novou průkazovou fotografii. Bližší informace lze získat na tel. č.: Ing.Petr Martinec vedoucí oddělení dopravních a správních agend Jubilanti v období červenec září let 80. let Juříček Ladislav Škařupová Jarmila Stojan Jaroslav Herman František Ondrušek Vlastislav Král Miroslav 85. let Hruška Jaroslav Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší nové rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte vědět na OÚ. DISKUZNÍ OKÉNKO: Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji od tohoto vydání otevíráme novou rubriku, diskusní okénko. Zde můžete napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci. Příspěvky doneste na OÚ nebo zašlete na Letošní zima umožňovala provést mnoho práce na zlepšení prostředí ve škole, prodejně Normál, hostince a obecního úřadu. Nové vedení obce tyto možnosti nevyužila a nepokračuje v přerušené cestě ke zvelebování obce. Nebyly připraveny projekty pro získání dotací z EU fondů, není také provedena rozdělaná kolaudace křižovatky silnic se vstupem do hostince. Připravuje se zrušení již schváleného stavebního obvodu v Rybníčkách a změna na podnikatelskou průmyslovou zónu. Josef Hruška člen zastupitelstva obce

6 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 6 Reakce starosty: 1) Jistě máte pravdu, že letošní zima umožňovala určité přípravy. Jen jsme byli bohužel zvoleni na začátku zimy a nemohli jsme reagovat a pokračovat ve Vašich rozjetých aktivitách, protože jsme o nich jednoduše nevěděli, možná, že ještě o některých doposud nevíme (z devíti zastupitelů, je šest zcela nových). Pokud bychom spolupracovali, jistě by se to odrazilo na celkovém pohledu na naši obec, obecní úřad apod. Projekty na získání dotací se tvoří, není jich mnoho, a to z důvodu omezeného rozpočtu naší obce. Poslední podaný projekt (výměna oken ve škole). 2) O kolaudaci křižovatky a vstupu do hostince Vás informuji každé veřejné zasedání. Tato věc je v jednání (ing.chytil, projektant křižovatky, dopracovává projekt ohledně svislého dopravního značení, které je nutné ke schválení odborem dopravy MěÚ Val. Meziříčí a dopravním inženýrem Policie ČR Vsetín). 3) Oslovil nás podnikatelský subjekt se záměrem zřízení firmy v naši lokalitě. Měli jsme jednání se ZD Kelečsko, tato varianta neprošla skrze jiný podnikatelský záměr družstva. Dále nás napadlo umožnit postavit firmu v Rybníčkách (firma by byla bokem obce, neobtěžovala by občany jak dopravou, případným hlukem, apod.). Tato varianta také neprošla, protože někteří majitelé pozemků nechtěli směnit, prodat pozemky, popř. prodat za cenu, kterou náš rozpočet obce není schopen pokrýt. Proto jsme od této lokality ustoupili a chceme umožnit stavbu firmy na obecním pozemku za Drahama, je to za cenu vyšších investic do sítí. Ale tato investice nepřevýší náklady s odkupy pozemku v Rybníčkách. V této souvislosti chci vyvolat úvahu, popř. zamyšlení Každý podnikatelský subjekt pro naši obec přináší 20,59 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní (dle zákona č. 243/2000 Sb.).. S tímto také souvisí obnova a rozvoj naší obce. Také s budováním stavebních obvodů, budeme mít více obyvatel, to přinese určité příspěvky od státu, naplněnost školy. Tímto chci napsat, že někteří lidé mají v blízkém okolí obce svá pole, nemají zájem je směnit, popř. prodat, pak by teda od nich neměla vzcházet kritika, že v obci nejsou stavební obvody, průmyslové zóny, nevzkvétá naše obec, apod. Vězte, že podnikatelské zóny a stavební obvody nejsou pro blahobyt našich zastupitelských kapes, ale pro budoucnost všech občanů naší obce. Vladimír Gába starosta obce

7 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 7 Vítání občánků v obci INFO SPOLKŮ: Malé zamyšlení nad touto událostí a odpovědi na některé otázky. Co je vítání občánků? Je to slavnostní akt, při kterém jsou děti přivítány do svazku obce. Kdo je přivítá do společenství obce? Starosta obce nebo místostarosta obce. Kdo pozve rodiče s těmito dětmi? Obecní úřad spolu se Sborem pro občanské záležitosti. Kdo se podílí na této přípravě? Starosta obce,účetní OÚ, několik dobrovolnic z SPOZ. Kdo připraví prostory k této akci? Zaměstnanci mateřské školy s členkami SPOZ. Kdo připraví kulturní vystoupení? Paní učitelky s dětmi s mateřské školy. Jak často se vítání občánků připravuje? Jednou nebo dvakrát za rok,dle počtu narozených dětí. Jak dlouho trvá příprava? Nedá se vyčíslit, vše je na dobrovolnosti lidí, kteří jsou do této akce zapojeni a dělají to ve svém volném čase. Rovněž kulturní vystoupení chce svůj čas a ochotu, také omezí rodiče vystupujících dětí, kteří musí doprovodit děti na tuto akci. Co dostanou malí občánci? Malý dárek-hračku, maminky květinu. Kdo to platí? Vše je hrazeno z obecního rozpočtu. Někdo může namítnout vítání, to nic není!, ale i tato malá slavnost si vyžádá svůj čas a prostředky na přípravu.proto patří dík všem kteří se na ní podílejí. Byla by škoda,aby si rodiče nebo kdokoliv jiný neudělal čas a této slavnosti se neúčastnil. Poslední rozloučení s občanem naší vesnice- pohřeb smuteční řeč. Ať už se jedná o církevní obřad nebo občanský obřad je v zájmu obecního úřadu a SPOZ v Kunovicích, aby byl vždy důstojný, vždyť každý člověk si to zaslouží. Pokud si pozůstalí přejí proslov řečníka je to jen jejich výslovné přání. Musí jen oni požádat a dát souhlas. Obecní úřad zastupuje paní Jana Židková, která po dohodě s pozůstalými tu to smuteční řeč přednese. Další informace vám sdělí na OÚ. Za tu to službu se nevybírá žádný finanční poplatek. Sbor pro občanské záležitosti přeje všem občanům příjemné prožití léta a dovolených a dětem ve zdraví prožité prázdniny. Za SPOZ Iva Skýpalová, předseda Začali jsme sportovní sezónu 2007 Dne se uskutečnila okrsková soutěž v Choryni. Letošní ročník se vyznačoval vyšším počtem družstev než v minulosti. V klání o postup do okresního kola se utkalo celkem 13 družstev mužů, 4 družstva žen a 5 družstev mužů nad 35 let. Výborně upravená trať a skvěle zvládnutá organizace soutěže přislibovala dobré výsledky všech družstev. O konečném umístění se rozhodovalo u mužů již při první disciplíně běh na 100 metrů s překážkami. Kdy se v hlavním souboji o prvenství utkaly mužstva mužů z Babic a Kunovic. Naši muži získali necelý sekundový náskok a průběžně se zařadili na první příčku. Avšak v druhé disciplíně požárním útoku zvítězila zkušenost a přesnost mužů z Babic, nad mládím mužů z Kunovic. V celkovém pořadí tak zvítězilo družstvo z Babic. Pořadí: 1. Babice 2. Kunovice 3. Kelč.

8 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 8 V kategorii žen došlo k tvrdému souboji, kdy na rozdíl od kategorie mužů, se bojovalo do poslední chvíle. Po první disciplíně jednoznačně vedly ženy z Komárovic, které předvedly na trati skvělé výkony svých svěřenkyň, o čemž svědčily převážně časy kolem sekund. Na druhém místě byly průběžně Kladeruby. Avšak v požárním útoku se nenechaly zahanbit vítězky České republiky v této disciplíně, Kunovice, které předvedly výkon s časem s, se širokými hadicemi. V celkovém pořadí pak zvítězily před ženami z Kelče, které stejně jako družstvo mužů nastoupilo letos poprvé. Pořadí : 1. Kunovice 2. Kelč 3. Komárovice V kategorii mužů nad 35 let jsme mohli na nejvyšší příčce stupně vítězů vidět opět družstvo z Kunovic. Pořadí: 1. Kunovice 2. Vidče 3. Choryně Z každé kategorie postoupily dvě družstva do okresního kola, které se konalo v Horní Lidči. Naši obec reprezentovala tedy obě družstva mužů. Ženy se této soutěže vzdaly, neboť v tento termín se účastnily soutěže extraligy Dne se družstvo žen zúčastnilo soutěže v Hlinsku, kde je trať do kopce. V celkovém pořadí se umístily na první příčce s časem 18,24s. Dne se naše obě sportovní družstva, muži i ženy, zúčastnily soutěže ve Lhotě (okr. PR). Tato soutěž byla na 2B. Muži sice předvedli standardní výkon s časem18.95s, ale menší problémy u rozdělovače jim zajistily až 8. místo. Zato ženy nastoupily se značnou převahou nad svými soupeřkami a jednoznačně tuto soutěž vyhrály s časem s. Opět se mužům zadařilo až na soutěži v Hovězí, která proběhla v neděli Tuto soutěž v těžkém terénu vyhráli časem 19,24s a dokázali tak porazit vynikající družstva, jako jsou Rychlov, Němetice i Velké Karlovice. Dne se obě družstva mužů zúčastnily okresního kola v Horním Lidči. Muži tuto soutěž nezačali nejlépe, s chybami dokončená štafeta 4x100m je posunula do hloubi startovního pole. Pozici si vylepšili v následující disciplíně, běhu na 100m. A následným útokem na jistotu zkušeně vybojovali celkově 2. místo, za leaderem tohoto kola, z Pozděchova. Muži nad 35 let potvrdili svůj um, a po provedení požárního útoku skončili 2. za vítězi z Lidče. Tedy Pozděchov a Kunovice postupují na krajské kolo, které se bude konat v Kroměříži. Přijďte podpořit naše mladé reprezentanty!!! Dne byli muži z Kunovic na noční pohárové soutěži v Lešné. Tato soutěž se zcela nevydařila, skrze malé zaváhání na koši. Dne jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Němeticích. Muži měli pěkně rozběhlý útok, jen malé zaváhání na pravém proudu je stál lepší umístění. Soutěž vyhráli, muži z Babic. Této soutěže se zúčastnily i ženy z Kunovic, které se přesunuly z extraligy v Radíkově, i s mladými a nadějnými holkami. První na startě byly mladé ženy, útok měly pěkně rozběhlý, jako kluci, jen pro změnu drobné zaváhaní na levém proudu je stál velmi pěkné umístění. Zkušenější ženy předvedly koncert a s přehledem tuto soutěž vyhrály.

9 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 9 Dne 1.7. vyrazili kluci časně ráno do Prusinovic. Krásné počasí, špičkově připravená trať věstila tomu odpovídající výkony. A také to tak bylo, muži předvedli svůj osobní rekord časem 18:32 s. Avšak i tento dobrý čas nestačil na Babice (17:61s). Poté se muži přesunuli do Fryštáku, za nimi dojely i obě družstva žen. Zde se už mužům tolik nedařilo, chyba na sání je odsunula za hranici 19 s, a tudíž i umístění nebylo v první desítce. Zato ženy a hlavně nastupující mladé ženy udělaly radost jak nám, tak hlavně sobě. Po týdnech dřiny a úmorného trénování si mladé holky doběhly pro čas 19:40, který pokořil všechna družstva žen, jako jsou: Pravčice, Loukov, Tento čas nestačil jen na jejich trenérky a zkušenější ženy z Kunovic. Přijďte nás povzbudit, na téměř domácí soutěž, Velkopopovický kozel extraligu ČR v PÚ v Babicích, která se koná , od 10 hod. Extraliga 2007 Lenka Kuchaříková SDH Kunovice Letošní ročník Velkopopovický kozel Extraligy v požárním útoku byl zahájen, již tradičně, soutěží v Brněnci. Tato soutěž probíhala za nepříznivých podmínek, kdy celý den pršelo, a za účasti celkem 12 družstev žen. Přesto jsme dokázaly tuto soutěž vyhrát s časem 18,15 a ujaly se tak průběžného vedení hned na začátku soutěže. Extraliga pak pokračovala v neděli druhým kolem v Letohradu Kunčice, kdy povětrnostní podmínky byly stejné jako předcházející den. Přesto jsme i zde dokázaly vyhrát a dokonce si polepšily i čas ze sobotního závodu. S časem 17,97 jsme skončily první, před všemi 17-ti soupeřkami. Po týdenní přestávce pokračovala nejvyšší soutěž požárního útoku v sobotu 16.6.v Břevenci u Olomouce, a v neděli v Bašnici u Hořic. Startovní pole u žen bylo tvořeno jen pěti družstvy. Nejlépe zvládly svůj útok ženy z Nevcehle (JI) a s časem 17,90 tuto soutěž vyhrály. Ženy z Kunovic, po malém prostřiku na levém proudu skončily na třetím místě, kdy zastavily časomíru na čase18,55 s. V neděli se soutěž konala za velmi teplého počasí. V ženské kategorii bylo k vidění celkem 13 kvalitních útoků. Soutěže se zúčastnily i družstva, která pravidelně extraligu nejezdí. Na stupních vítězů byly opět vidět Nevcehle (17,06). Průběžné pořadí se změnilo, kdy na první příčce se podle výsledků z úspěšného víkendu, usadily ženy z Nevcehle s dvoubodovým náskokem před ženami z Kunovic. Tento náskok však dlouho nevydržel. Vše se změnilo o tomto víkendu, kdy proběhly opět dva závody, tentokrát nedaleko, a to v okrese Přerov. V sobotu se konala soutěž na krásné trati fotbalového hřiště v Opatovicích. V úvodu soutěže žen začalo drobně pršet, takže soutěž pokračovala po krátké přestávce, určené ke zkrácení tratě a přemístění terčů. V kategorii žen se sjelo 14 družstev. Největší souboj se očekával mezi špičkou průběžného pořadí. Ženy z Kunovic, opět za slunečného počasí, předvedly útok s časem 17,57 a zajistily si tak vítězství v soutěži i vedení v průběžném pořadí celé extraligy. Po skončení závodu v Opatovicích se větší část družstev přesunula do Radíkova, kde v neděli pokračoval již šestým závodem boj o titul mistra ČR. A jak dopadly v Radíkově ženy? K závodu se přihlásil stejný počet startujících družstev žen, jako předchozí den v Opatovicích. Dokonce jsme mohli vidět skoro stejné pořadí na startu. Skoro v polovině ženské soutěže se na základně připravovaly ženy z Kunovic. Předvedly útok s časem 17,52 a odsunuly tak Nevcehle z průběžně prvního místa závodu.

10 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 10 Další soutěž se konala v Ostravě - Puskovci Tradičně startující z 2. startovního místa, Nevcehle, nasadily laťku vysoko (17,41 s), ale tohoto času jsme se nezalekly a předvedly útok za 17,26s. Tímto jsme tuto soutěž vyhrály a upevnily si celkové prvenství. O den později jsme poměřily své síly v Neplachovicích. Tato soutěž probíhala v podobném rázu jako v Ostravě. Druhé startující Nevcehle předvedly velmi pěkný útok v čase 17,08 s. Tradičně jsme startovaly ze 6. místa, vyrovnanými sestřiky jsme pokořily 17s hranici, dosáhly času 16,74 s. A tím vytvořily i republikový rekord v požárním útoku. Fanoušky požárního sportu budeme průběžně informovat. Extraliga má letos celkem 13 kol. Tak nám držte palce, ať dokážeme dosáhnou hattricku. Lenka Kuchaříková SDH Kunovice Doplněk hasiči V měsíci květnu bylo složeno ještě jedno družstvo žen. Pro jejich výcvik jsme zakoupili materiál a vyrobili kladinu, abychom rozšířili možnost výcviku na hasičském cvičišti. V červnu jsme zakoupili pro všechny družstva (budou využívat hlavně ženy, které jezdí extraligu po celé ČR) vozidlo Renault. Toto vozidlo je 9-ti místné a pořídili jsme jej za cenu Kč. Bylo zakoupeno z hasičské pokladny, část finančních prostředků jsme získali od sponzora Lesy a statky Tomáše Bati a z větší části se členové poskládali ze svých osobních úspor. Nyní se snažíme sehnat sponzory. Děkujeme všem sponzorům z řad našich členů. Vladimír Kuchařík SDH Kunovice Dětský den 2007 I v letošním roce jsme uspořádali pro naše nejmenší spoluobčany dětský den. Ten se konal 1.6. u myslivecké chaty v Sýkorci. Ráno jsme začali na letišti, kdy děti měly za úkol projít lesem až k myslivecké chatě. V lese na děti čekaly pohádkové postavy, které měly pro děti přichystané úkoly. Splněním každého úkoly dostaly děti body a po ukončení hry byly vyhlášeny nejlepší družstva. Mezi úkoly patřilo např. navlékání korálku u víly Amálky, pomoc Vodníkovi posbírat dušičky zpět do hrníčku a nebo naučit motýla Emanuela létat. U chaty pak byly připraveny tradiční špekáčky. Pořadí: 1. Včeláci - Jakub Hrdlička, Zdeněk Bártek, Josef Sehnal, Daniel Hradil, Zdeněk Frýdek 2. Lvice - Honza Šurin, Nikola Hradilová, Ilona Vozáková, Adriana Hašová, Veronika Prokopová 3. Tygřice Sabina Matysková, Jessica Suchánková, Kristýna Matysková, Nela Víznerová 4. Medvědi Pepik Kuběja, Jiří Volna, Adam Herman, Ondra Dohnal Lenka Kuchaříková SDH Kunovice

11 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 11 Sportovní klub Rádiového orientačního běhu Kunovice Členové klubu, kteří aktivně sportují věnovali jarní období opravě techniky a v případě příznivého počasí tréninku. Mimo to se část členů aktivně podílí na činnosti místního svazu dobrovolných hasičů, se kterými dosahují slušných výsledků. V našich řadách rovněž působí členové různých sportovních odvětvích např. závodní kopané. Uspořádali jsme spolu s SK Šternberkem mistrovské soutěže okresního a krajského formátu. Soustředění, které proběhlo 15. a v autokempu Šternberk bylo jako příprava na vrcholné soutěže nás čeká Neoficiální mistrovství Česko Slovensko na Dušné. Po této akci se budeme plně soustředit na vrcholové akce v Pardubicích a Praze. Ale hlavně nás čekají prázdniny a proto přejeme všem jejich příjemné prožití. Jan Frýdek Včelaři v obci Po letošní velmi mírné zimě, která měla za následek velmi slabě přezimující včelstva, přišlo časné jaro. Včelstva byla slabší do rychle rozvíjející se a kvetoucí přírodě. Současně kvetlo mnoho květů, třešně, jabloně švestky a slabší včelstva nestačila všechno opýlit. Dva naši včelaři kočovali do porostu řepky na Žlabech v počtu 21 a 16 včelstev. Řepka letos rychle odkvetla, takže včelaři měli menší výnosnost. V. Včelařská pouť V neděli 20. května 2007 se uskutečnila pátá včelařská pouť na Sv. Hostýně. Letos první mezinárodní pouť našich včelařů z Rakouska, Polska, Německa, Švýcarska a Slovenska. Mši svatou celebroval otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Před mší svatou byl vedle baziliky odhalen pomník sv. Ambrože, patrona včelařů. Po mši svaté bylo možno zakoupit mnoho včelařských výrobků nebo zúčastnit se přednášek. ČSV na tuto pouť vypravil pro včelaře i ostatní příznivce autobus. Autor, foto: Josef Hruška

12 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 12 Včelaři v obci Po velmi mírné zimě a obavách s úhynu včelstev se naopak včelstva velmi dobře vyrovnala s teplým zimním počasím, kdy většina včelstev nepřerušila plodování a včelaři tak měli již brzy z jara plné ruce práce. Při stavu 66 včelstvech u sedmi našich včelařů, bylo nutno 2 včelstva jednoho včelaře přeléčit, nákazová situace je pro naše včelaře velmi příznivá a obávaný mor včelího plodu je nejblíže v severní části okresu Frýdek Místek. Krom každoroční práce, kterou včelaření přináší, měli naši včelaři možnost se zúčastnit již pátého ročníku včelařské pouti, která se konala ve dnech 19. a 20. května na Sv. Hostýně. Jako každoročně pro členy spolku, ale i pro širší veřejnost pořádal autobusový zájezd včelařský spolek v Kelči, kde jsou naši včelaři organizováni. Samozřejmostí včelařské pouti byl i odborný program obsahující dvě částí - první část včelařského semináře se uskutečnila v sobotu odpoledne v Jurkovičově sále nedávno přeměněném na Svatohostýnské muzeum a druhá část pak navázala svými přednáškami v neděli odpoledne. V sobotu odpoledne se konal i kurz přípravy a zdobení medového pečiva, v neděli bylo v provozu včelařské informační centrum a po oba dny se prodávaly výrobky související se včelami a včelařením asi ve 20 stáncích rozmístěných v areálu poutních domů. Organizátoři pozvali i několik zahraničních hostů a tuto pouť s účastí až návštěvníků nazvali poutí celoevropskou. Ing. Bohumil Federmann Chovatelé v obci Přes bohatou tradici na poli chovatelství, která neodmyslitelně k naší obci patří, nabylo zvykem o této činnosti informovat, proto bych chtěl tento stav napravit. Zdejší chovatelé jsou nyní ve velmi malém počtu, pouze tři. Přes tento hendikep a stav, že jde navíc o jednoho důchodce a jedno dítě se na poli chovatelství úplně neztratili. Naši chovatelé jsou organizováni ve spolku v Kelči, kde budou společně s ostatními chovateli vystavovat drobné zvířectvo ve dnech čímž zároveň zveme veřejnost na tuto výstavu. Výstava jako každoročně bude obohacena o tombolu, občerstvení, prodej drobného zvířectva a samozřejmě i o ukázku chovu včel, která se pořádá na těchto výstavách již třetí rok.

13 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 13 Mezi našimi chovateli je jak jsem již zmínil i jeden mládežník, který se již třetí rok zúčastnil okresního kola soutěže mladých chovatelů, za doprovodu Ing. Bohumila Federmanna, zodpovědného ve spolku za práci s mladými chovateli. Dne 12. května, kde stejně jak minulý rok postoupil náš mládežník do celostátního kola soutěže mladých chovatelů, které se bude v tomto roce konat ve dnech 22. až 26. srpna v Kroměříži. Nezbývá než mladému chovateli Tomáši Matyskovi do celostátního kola držet palce, ale rovněž bych chtěl vyzvat naše mladé občany a jejich rodiče, aby přišli nejenom na výstavu, ale i pomohli rozšířit řady našich mladých chovatelů. Ing. Bohumil Federmann Svatodušní piknik V neděli 27. května 2007 se uskutečnil již druhý ročník svatodušního pikniku oživení starodávného zvyku smažení vajec u myslivecké chaty pod Hůrou. Vloni bylo velmi deštivé počasí, ale i tak se sešlo 17 lidí, mnozí mysleli, že se pro nepřízeň počasí akce nekonala. Letos bylo hezky, pozvaní byli všichni dospělí i děti, přesto se nás sešlo přesně tolik co loni sedmnáct. Takže neúčast není tím počasím. U chaty jsme si popovídali, pojedli usmaženou smaženici, která v lese úplně jinak chutnala než doma a slíbili si, že se za rok setkáme znovu. Chtěla bych tímto jménem všech zúčastněných vyslovit velký dík těm, kteří se do příprav zapojili. Děkujeme MS Kunovice za poskytnutí pěkného zázemí v chatě a okolí. Pro Vás pro všechny je to pozvánka na pěknou nedělní procházku a přátelské posezení. Vždyť v jiných obcích našeho kraje mají podobné akce dlouholetou tradici. Proč bychom nemohli navázat na to, co už tady dávno bývalo viz kronika naší obce. Anna Hrušková příznivec KDU-ČSL

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více