léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 2/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 2/2007"

Transkript

1 léto /2007 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití letních prázdnin, dovolených a krásné letní dny. Pěkné počtení Vám přeje redakce. OBSAH (výběr) INFO OBCE Usnesení č.4, 5 strana 2 Slovo starosty strana 3 Zprávy ze školy, Výzva k výměně řidičských průkazů strana 4 Změna úředních hodin Diskuzní okénko strana 5 Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 3. čtvrtletí 2007 červenec 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. srpen 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. září 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny: pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek 8:00-17:00 hod. 8:00-13:00 hod. V tomto čísle bylo otevřeno diskusní okénko, zde můžete napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci. Příspěvky doneste na OÚ nebo zašlete na INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Vítání občánků, SDH Kunovice strana 7 ROB v Kunovicích, Včelaři a chovatelé v obci strana 11 Svatodušní piknik strana 13 Soutěž ve vaření guláše, CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ POBOČKA KELČ strana 14 PŘÍLOHY Povolení k odběru a vypouštění vod strana 16 Výzva k výměně řidičských průkazů strana 17 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 18.dubna 2007 ZO schvaluje : 4/1 program zasedání 4/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 4/3 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 4/4 návrh investiční akce výměna oken ZŠ Kunovice včetně vyčlenění finančních prostředků schválena nabídka fy MORAVA OKNO, s.r.o. Valašské Meziříčí ZO bere na vědomí : 4/5 - informace starosty o : přidělení finančních prostředků Klubu radioorientačního běhu ve výši 10 tis Kč přidělení finančního příspěvku ČSŽ na pořádání akce Slet čarodějnic ve výši 2,5 tis Kč přistavení 2 ks kontejnerů na papír u prodejen potravin přijetí 5 pracovníků na VPP od diskuzi k dotacím z fondů EU z K.Ú. Zlínského kraje - dotaz p. Hrušky J. čp. 3 k projektu na chodník u silnice č připomínku místostarosty o vhodnosti umístění radaru na měření rychlosti v obci Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 13.června 2007 ZO schvaluje : 5/1 Program zasedání včetně rozšíření programu o body 5/2 Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 5/3 Ověřovatele zápisu, návrhovou komisi 5/4 Záměr změny územního plánu č. 3 obytná a průmyslová zóna 5/5 Závěrečný účet obce Kunovice za r s výhradou s tím, že přijatá nápravná opatření k odstranění nedostatků méně závažného charakteru, zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2006, byla splněna. 5/6 Rozpočtové opatření č. 1 na rok /7 Záměr prodeje parcely č. 120/1 manželům Frýbortovým 5/8 Dotaci pro ZŠ placení obědů žákům v plné výši při splnění podmínky plného stavu žáků v I. ročníku. Při nesplnění této podmínky ZO schvaluje fin. příspěvek ve výši 1500,- Kč na žáka při zápisu do I. ročníku.

3 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 3 ZO bere na vědomí : 5/9 Informaci p. starosty o změně ÚP č. 3 5/10 Připomínky občanů a zastupitelů ohledně změny ÚP ZO zmocňuje : 5/11 starostu obce požádat K.Ú. Z.K. o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2007 Slovo starosty Vážení občané mám k vám několik vět. Horní tlakové pásmo: Po sedmiměsíčních stavebních pracích byla dokončena (na počátku června) etapa horního tlakového pásma firmou Cobbler Zašová. Pro občany to nebylo vůbec jednoduché. Občané měli omezenou dodávku pitné vody, na komunikacích překopy, výkopy, nečistoty, bláto a prach. V průběhu rekonstrukce došlo ke změnám projektu a prodloužení vodovodního řádu na Záhumení. Po dohodě s VaKem Vsetín se nám podařilo prodloužit vodovodní řád k novým rodinným domům. Musím poděkovat všem za pochopení a toleranci. Horní tlakové pásmo je v provozu a dodávka vody se zlepšila do vyšších pater rodinných domů. Podle sdělení vedení VaK Vsetín zbývající rekonstrukce vodovodu je naplánována na podzim tohoto roku nebo na jaro V této fázi se vyřizuje stavební povolení pro zbývající část rekonstrukce vodovodu. Třídění odpadů: Od dubna se u nás odváží plasty co druhý týden, a to v lichém týdnu. V naši obci máme dva kontejnery na papír, které máme umístěny u prodejen potravin. Kontejnery máme pronajaty od TS Valašské Meziříčí, na zkoušku. Už několikrát ve zpravodaji vyšly články o domovních a recyklovatelných odpadech, musím zdůraznit, že realizace a skutečnost vypadá úplně jinak. V domovním odpadu (popelnicích) se objevuje recyklovatelný odpad, suť a jiné odpady které tam nepatří!!! Taky třídění plastu, skla a papíru. V nádobách na plasty se objevuje biologický odpad, mezi sklem železo, v papíru vše možné. Proto si prosím uvědomte, že tímto jednáním zvyšujete náklady na odpady. Pokud se navýší náklady pro obec, tím se navýší i poplatek na občana. Každý občan by se měl nad tímto problémem zamyslet, zda-li třídit nebo platit víc. Chodník na místním hřbitově: Je plánována výměna asfaltového chodníku za dlažbu. Z došlých nabídek jsme vytipovali dlažbu od výrobce: Beta Olomouc, U tohoto výrobce uvažujeme o těchto dlažbách: Bouzov podzim, Buchlov historik I., Sychrov I. Tyto dlažby bude možno shlédnout buď na obecním úřadě nebo ve vitríně u místní kaple. Vladimír Gába starosta

4 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 4 Zprávy ze školy Již v minulém zpravodaji jsem občany informoval o záměru obecního zastupitelstva a jeho zaměření na školní budovu a její okolí. Stále je v plánu zbudování přiškolního hřiště, které bude travnaté. Toto hřiště by se dalo využívat v hodinách tělocviku, při pěkném počasí. V měsíci dubnu vypsal krajský úřad dotační projekty pro obecní úřady. Z těchto dotací jsme měli připravený projekt na výměnu oken na školní budově. Z nabídek, které došly byla vybrána firma Morava okno, která nabídla cenu celého projektu, včetně vstupních dveří, parapetů a žaluzií, Kč. Dotace z kraje pokrývají 30 % částky, 30 % zaplatí obec a na zbývající část bude z krajského úřadu poskytnuta bezúročná půjčka splatná do 2 let. V rámci údržby se provedla výměna na sociálním zařízení a vyřezání poničených thují a úprava terénu. Vážení rodiče, protože chceme dosáhnout zaplnění počtu žáků do stanoveného limitu 24 dětí v ročníku, rozhodlo zastupitelstvo, že při plném stavu bude obecní úřad dotovat obědy v plné výši všem žákům ročníku. Tzn. že pro všechny žáky budou obědy zdarma po celý školní rok. Pokud třídy nebudou zaplněny, je schválen příspěvek ve výši Kč každému žákovi, který nastoupí do první třídy. Do naší školy mohou docházet i děti z okolních vesnic a tyto podmínky shora uvedené pro ně budou platit rovněž. Upozornění: Obědy se odhlašují den předem nebo v den oběda si můžete oběd odebrat do esšálků. Při neodhlášení nebo neodebrání oběd hradí rodiče. Mimoškolní vyžití dětí naší školy je, na rozdíl od jiných škol v okolí, velmi dobré. Jen v poslední době proběhl např. dětský den v rámci kácení máje pořádaný TJ Sokol, dětský den s myslivci a procházka pohádkovým lesem s hasiči. Každá tato akce byla odlišná, poučná i zábavná. Při dotazu některých rodičů proč se dětský den pořádá v dopoledních hodinách, kdy se nemůžou zúčastnit, protože jsou v zaměstnání? Dětský den je pro děti, kde se děti baví a dospělí jim tento den zpříjemňují formou zábavy. Není problém se domluvit i na odpoledních hodinách. Stále mi chybí větší zapojenost rodičů, i když většina pracuje aktivně v nějaké organizaci. Školní rada zatím existuje, dá se říct, jen na papíře, ale snaha pro činnost je. Myslím si, že po prázdninách se činnost zlepší a zapojí se i ti rodiče, kteří dosud znali jen kritiku a vůbec nemají snahu dozvědět se o škole a jejich činnostech více. Všem pracovníkům školy, učitelskému sboru a hlavně dětem přeji krásné prázdniny, hodně zážitků a v příštím školním roce nashledanou. Vladimír Kuchařík člen školní rady VÝZVA k výměně řidičských průkazů Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje opětovně řidiče držitele řidičských průkazů, vydaných před , že dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích musí být jejich řidičské průkazy vyměněny do konce příštího roku, tedy do Doposud provedlo požadovanou výměnu jen asi 10% držitelů a zbývá ještě vyměnit více než 4 tisíce řidičáků. V současné době je na pracovišti registru řidičů volná kapacita a čekací doby jsou minimální. Dá se však předpokládat, že v druhé polovině roku 2007 se budou tvořit dlouhé fronty a čekací doby se výrazně zvýší!!!

5 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 5 Proto apelujeme na všechny řidiče držitele řidičských průkazů, aby se laskavě dostavili některý z úředních dnů, na pracoviště evidence řidičů Městský úřad na Zašovské ulici k výměně svého řidičského průkazu. S sebou vezměte svůj řidičský průkaz a novou průkazovou fotografii. Bližší informace lze získat na tel. č.: Ing.Petr Martinec vedoucí oddělení dopravních a správních agend Jubilanti v období červenec září let 80. let Juříček Ladislav Škařupová Jarmila Stojan Jaroslav Herman František Ondrušek Vlastislav Král Miroslav 85. let Hruška Jaroslav Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší nové rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte vědět na OÚ. DISKUZNÍ OKÉNKO: Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji od tohoto vydání otevíráme novou rubriku, diskusní okénko. Zde můžete napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci. Příspěvky doneste na OÚ nebo zašlete na Letošní zima umožňovala provést mnoho práce na zlepšení prostředí ve škole, prodejně Normál, hostince a obecního úřadu. Nové vedení obce tyto možnosti nevyužila a nepokračuje v přerušené cestě ke zvelebování obce. Nebyly připraveny projekty pro získání dotací z EU fondů, není také provedena rozdělaná kolaudace křižovatky silnic se vstupem do hostince. Připravuje se zrušení již schváleného stavebního obvodu v Rybníčkách a změna na podnikatelskou průmyslovou zónu. Josef Hruška člen zastupitelstva obce

6 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 6 Reakce starosty: 1) Jistě máte pravdu, že letošní zima umožňovala určité přípravy. Jen jsme byli bohužel zvoleni na začátku zimy a nemohli jsme reagovat a pokračovat ve Vašich rozjetých aktivitách, protože jsme o nich jednoduše nevěděli, možná, že ještě o některých doposud nevíme (z devíti zastupitelů, je šest zcela nových). Pokud bychom spolupracovali, jistě by se to odrazilo na celkovém pohledu na naši obec, obecní úřad apod. Projekty na získání dotací se tvoří, není jich mnoho, a to z důvodu omezeného rozpočtu naší obce. Poslední podaný projekt (výměna oken ve škole). 2) O kolaudaci křižovatky a vstupu do hostince Vás informuji každé veřejné zasedání. Tato věc je v jednání (ing.chytil, projektant křižovatky, dopracovává projekt ohledně svislého dopravního značení, které je nutné ke schválení odborem dopravy MěÚ Val. Meziříčí a dopravním inženýrem Policie ČR Vsetín). 3) Oslovil nás podnikatelský subjekt se záměrem zřízení firmy v naši lokalitě. Měli jsme jednání se ZD Kelečsko, tato varianta neprošla skrze jiný podnikatelský záměr družstva. Dále nás napadlo umožnit postavit firmu v Rybníčkách (firma by byla bokem obce, neobtěžovala by občany jak dopravou, případným hlukem, apod.). Tato varianta také neprošla, protože někteří majitelé pozemků nechtěli směnit, prodat pozemky, popř. prodat za cenu, kterou náš rozpočet obce není schopen pokrýt. Proto jsme od této lokality ustoupili a chceme umožnit stavbu firmy na obecním pozemku za Drahama, je to za cenu vyšších investic do sítí. Ale tato investice nepřevýší náklady s odkupy pozemku v Rybníčkách. V této souvislosti chci vyvolat úvahu, popř. zamyšlení Každý podnikatelský subjekt pro naši obec přináší 20,59 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní (dle zákona č. 243/2000 Sb.).. S tímto také souvisí obnova a rozvoj naší obce. Také s budováním stavebních obvodů, budeme mít více obyvatel, to přinese určité příspěvky od státu, naplněnost školy. Tímto chci napsat, že někteří lidé mají v blízkém okolí obce svá pole, nemají zájem je směnit, popř. prodat, pak by teda od nich neměla vzcházet kritika, že v obci nejsou stavební obvody, průmyslové zóny, nevzkvétá naše obec, apod. Vězte, že podnikatelské zóny a stavební obvody nejsou pro blahobyt našich zastupitelských kapes, ale pro budoucnost všech občanů naší obce. Vladimír Gába starosta obce

7 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 7 Vítání občánků v obci INFO SPOLKŮ: Malé zamyšlení nad touto událostí a odpovědi na některé otázky. Co je vítání občánků? Je to slavnostní akt, při kterém jsou děti přivítány do svazku obce. Kdo je přivítá do společenství obce? Starosta obce nebo místostarosta obce. Kdo pozve rodiče s těmito dětmi? Obecní úřad spolu se Sborem pro občanské záležitosti. Kdo se podílí na této přípravě? Starosta obce,účetní OÚ, několik dobrovolnic z SPOZ. Kdo připraví prostory k této akci? Zaměstnanci mateřské školy s členkami SPOZ. Kdo připraví kulturní vystoupení? Paní učitelky s dětmi s mateřské školy. Jak často se vítání občánků připravuje? Jednou nebo dvakrát za rok,dle počtu narozených dětí. Jak dlouho trvá příprava? Nedá se vyčíslit, vše je na dobrovolnosti lidí, kteří jsou do této akce zapojeni a dělají to ve svém volném čase. Rovněž kulturní vystoupení chce svůj čas a ochotu, také omezí rodiče vystupujících dětí, kteří musí doprovodit děti na tuto akci. Co dostanou malí občánci? Malý dárek-hračku, maminky květinu. Kdo to platí? Vše je hrazeno z obecního rozpočtu. Někdo může namítnout vítání, to nic není!, ale i tato malá slavnost si vyžádá svůj čas a prostředky na přípravu.proto patří dík všem kteří se na ní podílejí. Byla by škoda,aby si rodiče nebo kdokoliv jiný neudělal čas a této slavnosti se neúčastnil. Poslední rozloučení s občanem naší vesnice- pohřeb smuteční řeč. Ať už se jedná o církevní obřad nebo občanský obřad je v zájmu obecního úřadu a SPOZ v Kunovicích, aby byl vždy důstojný, vždyť každý člověk si to zaslouží. Pokud si pozůstalí přejí proslov řečníka je to jen jejich výslovné přání. Musí jen oni požádat a dát souhlas. Obecní úřad zastupuje paní Jana Židková, která po dohodě s pozůstalými tu to smuteční řeč přednese. Další informace vám sdělí na OÚ. Za tu to službu se nevybírá žádný finanční poplatek. Sbor pro občanské záležitosti přeje všem občanům příjemné prožití léta a dovolených a dětem ve zdraví prožité prázdniny. Za SPOZ Iva Skýpalová, předseda Začali jsme sportovní sezónu 2007 Dne se uskutečnila okrsková soutěž v Choryni. Letošní ročník se vyznačoval vyšším počtem družstev než v minulosti. V klání o postup do okresního kola se utkalo celkem 13 družstev mužů, 4 družstva žen a 5 družstev mužů nad 35 let. Výborně upravená trať a skvěle zvládnutá organizace soutěže přislibovala dobré výsledky všech družstev. O konečném umístění se rozhodovalo u mužů již při první disciplíně běh na 100 metrů s překážkami. Kdy se v hlavním souboji o prvenství utkaly mužstva mužů z Babic a Kunovic. Naši muži získali necelý sekundový náskok a průběžně se zařadili na první příčku. Avšak v druhé disciplíně požárním útoku zvítězila zkušenost a přesnost mužů z Babic, nad mládím mužů z Kunovic. V celkovém pořadí tak zvítězilo družstvo z Babic. Pořadí: 1. Babice 2. Kunovice 3. Kelč.

8 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 8 V kategorii žen došlo k tvrdému souboji, kdy na rozdíl od kategorie mužů, se bojovalo do poslední chvíle. Po první disciplíně jednoznačně vedly ženy z Komárovic, které předvedly na trati skvělé výkony svých svěřenkyň, o čemž svědčily převážně časy kolem sekund. Na druhém místě byly průběžně Kladeruby. Avšak v požárním útoku se nenechaly zahanbit vítězky České republiky v této disciplíně, Kunovice, které předvedly výkon s časem s, se širokými hadicemi. V celkovém pořadí pak zvítězily před ženami z Kelče, které stejně jako družstvo mužů nastoupilo letos poprvé. Pořadí : 1. Kunovice 2. Kelč 3. Komárovice V kategorii mužů nad 35 let jsme mohli na nejvyšší příčce stupně vítězů vidět opět družstvo z Kunovic. Pořadí: 1. Kunovice 2. Vidče 3. Choryně Z každé kategorie postoupily dvě družstva do okresního kola, které se konalo v Horní Lidči. Naši obec reprezentovala tedy obě družstva mužů. Ženy se této soutěže vzdaly, neboť v tento termín se účastnily soutěže extraligy Dne se družstvo žen zúčastnilo soutěže v Hlinsku, kde je trať do kopce. V celkovém pořadí se umístily na první příčce s časem 18,24s. Dne se naše obě sportovní družstva, muži i ženy, zúčastnily soutěže ve Lhotě (okr. PR). Tato soutěž byla na 2B. Muži sice předvedli standardní výkon s časem18.95s, ale menší problémy u rozdělovače jim zajistily až 8. místo. Zato ženy nastoupily se značnou převahou nad svými soupeřkami a jednoznačně tuto soutěž vyhrály s časem s. Opět se mužům zadařilo až na soutěži v Hovězí, která proběhla v neděli Tuto soutěž v těžkém terénu vyhráli časem 19,24s a dokázali tak porazit vynikající družstva, jako jsou Rychlov, Němetice i Velké Karlovice. Dne se obě družstva mužů zúčastnily okresního kola v Horním Lidči. Muži tuto soutěž nezačali nejlépe, s chybami dokončená štafeta 4x100m je posunula do hloubi startovního pole. Pozici si vylepšili v následující disciplíně, běhu na 100m. A následným útokem na jistotu zkušeně vybojovali celkově 2. místo, za leaderem tohoto kola, z Pozděchova. Muži nad 35 let potvrdili svůj um, a po provedení požárního útoku skončili 2. za vítězi z Lidče. Tedy Pozděchov a Kunovice postupují na krajské kolo, které se bude konat v Kroměříži. Přijďte podpořit naše mladé reprezentanty!!! Dne byli muži z Kunovic na noční pohárové soutěži v Lešné. Tato soutěž se zcela nevydařila, skrze malé zaváhání na koši. Dne jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Němeticích. Muži měli pěkně rozběhlý útok, jen malé zaváhání na pravém proudu je stál lepší umístění. Soutěž vyhráli, muži z Babic. Této soutěže se zúčastnily i ženy z Kunovic, které se přesunuly z extraligy v Radíkově, i s mladými a nadějnými holkami. První na startě byly mladé ženy, útok měly pěkně rozběhlý, jako kluci, jen pro změnu drobné zaváhaní na levém proudu je stál velmi pěkné umístění. Zkušenější ženy předvedly koncert a s přehledem tuto soutěž vyhrály.

9 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 9 Dne 1.7. vyrazili kluci časně ráno do Prusinovic. Krásné počasí, špičkově připravená trať věstila tomu odpovídající výkony. A také to tak bylo, muži předvedli svůj osobní rekord časem 18:32 s. Avšak i tento dobrý čas nestačil na Babice (17:61s). Poté se muži přesunuli do Fryštáku, za nimi dojely i obě družstva žen. Zde se už mužům tolik nedařilo, chyba na sání je odsunula za hranici 19 s, a tudíž i umístění nebylo v první desítce. Zato ženy a hlavně nastupující mladé ženy udělaly radost jak nám, tak hlavně sobě. Po týdnech dřiny a úmorného trénování si mladé holky doběhly pro čas 19:40, který pokořil všechna družstva žen, jako jsou: Pravčice, Loukov, Tento čas nestačil jen na jejich trenérky a zkušenější ženy z Kunovic. Přijďte nás povzbudit, na téměř domácí soutěž, Velkopopovický kozel extraligu ČR v PÚ v Babicích, která se koná , od 10 hod. Extraliga 2007 Lenka Kuchaříková SDH Kunovice Letošní ročník Velkopopovický kozel Extraligy v požárním útoku byl zahájen, již tradičně, soutěží v Brněnci. Tato soutěž probíhala za nepříznivých podmínek, kdy celý den pršelo, a za účasti celkem 12 družstev žen. Přesto jsme dokázaly tuto soutěž vyhrát s časem 18,15 a ujaly se tak průběžného vedení hned na začátku soutěže. Extraliga pak pokračovala v neděli druhým kolem v Letohradu Kunčice, kdy povětrnostní podmínky byly stejné jako předcházející den. Přesto jsme i zde dokázaly vyhrát a dokonce si polepšily i čas ze sobotního závodu. S časem 17,97 jsme skončily první, před všemi 17-ti soupeřkami. Po týdenní přestávce pokračovala nejvyšší soutěž požárního útoku v sobotu 16.6.v Břevenci u Olomouce, a v neděli v Bašnici u Hořic. Startovní pole u žen bylo tvořeno jen pěti družstvy. Nejlépe zvládly svůj útok ženy z Nevcehle (JI) a s časem 17,90 tuto soutěž vyhrály. Ženy z Kunovic, po malém prostřiku na levém proudu skončily na třetím místě, kdy zastavily časomíru na čase18,55 s. V neděli se soutěž konala za velmi teplého počasí. V ženské kategorii bylo k vidění celkem 13 kvalitních útoků. Soutěže se zúčastnily i družstva, která pravidelně extraligu nejezdí. Na stupních vítězů byly opět vidět Nevcehle (17,06). Průběžné pořadí se změnilo, kdy na první příčce se podle výsledků z úspěšného víkendu, usadily ženy z Nevcehle s dvoubodovým náskokem před ženami z Kunovic. Tento náskok však dlouho nevydržel. Vše se změnilo o tomto víkendu, kdy proběhly opět dva závody, tentokrát nedaleko, a to v okrese Přerov. V sobotu se konala soutěž na krásné trati fotbalového hřiště v Opatovicích. V úvodu soutěže žen začalo drobně pršet, takže soutěž pokračovala po krátké přestávce, určené ke zkrácení tratě a přemístění terčů. V kategorii žen se sjelo 14 družstev. Největší souboj se očekával mezi špičkou průběžného pořadí. Ženy z Kunovic, opět za slunečného počasí, předvedly útok s časem 17,57 a zajistily si tak vítězství v soutěži i vedení v průběžném pořadí celé extraligy. Po skončení závodu v Opatovicích se větší část družstev přesunula do Radíkova, kde v neděli pokračoval již šestým závodem boj o titul mistra ČR. A jak dopadly v Radíkově ženy? K závodu se přihlásil stejný počet startujících družstev žen, jako předchozí den v Opatovicích. Dokonce jsme mohli vidět skoro stejné pořadí na startu. Skoro v polovině ženské soutěže se na základně připravovaly ženy z Kunovic. Předvedly útok s časem 17,52 a odsunuly tak Nevcehle z průběžně prvního místa závodu.

10 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 10 Další soutěž se konala v Ostravě - Puskovci Tradičně startující z 2. startovního místa, Nevcehle, nasadily laťku vysoko (17,41 s), ale tohoto času jsme se nezalekly a předvedly útok za 17,26s. Tímto jsme tuto soutěž vyhrály a upevnily si celkové prvenství. O den později jsme poměřily své síly v Neplachovicích. Tato soutěž probíhala v podobném rázu jako v Ostravě. Druhé startující Nevcehle předvedly velmi pěkný útok v čase 17,08 s. Tradičně jsme startovaly ze 6. místa, vyrovnanými sestřiky jsme pokořily 17s hranici, dosáhly času 16,74 s. A tím vytvořily i republikový rekord v požárním útoku. Fanoušky požárního sportu budeme průběžně informovat. Extraliga má letos celkem 13 kol. Tak nám držte palce, ať dokážeme dosáhnou hattricku. Lenka Kuchaříková SDH Kunovice Doplněk hasiči V měsíci květnu bylo složeno ještě jedno družstvo žen. Pro jejich výcvik jsme zakoupili materiál a vyrobili kladinu, abychom rozšířili možnost výcviku na hasičském cvičišti. V červnu jsme zakoupili pro všechny družstva (budou využívat hlavně ženy, které jezdí extraligu po celé ČR) vozidlo Renault. Toto vozidlo je 9-ti místné a pořídili jsme jej za cenu Kč. Bylo zakoupeno z hasičské pokladny, část finančních prostředků jsme získali od sponzora Lesy a statky Tomáše Bati a z větší části se členové poskládali ze svých osobních úspor. Nyní se snažíme sehnat sponzory. Děkujeme všem sponzorům z řad našich členů. Vladimír Kuchařík SDH Kunovice Dětský den 2007 I v letošním roce jsme uspořádali pro naše nejmenší spoluobčany dětský den. Ten se konal 1.6. u myslivecké chaty v Sýkorci. Ráno jsme začali na letišti, kdy děti měly za úkol projít lesem až k myslivecké chatě. V lese na děti čekaly pohádkové postavy, které měly pro děti přichystané úkoly. Splněním každého úkoly dostaly děti body a po ukončení hry byly vyhlášeny nejlepší družstva. Mezi úkoly patřilo např. navlékání korálku u víly Amálky, pomoc Vodníkovi posbírat dušičky zpět do hrníčku a nebo naučit motýla Emanuela létat. U chaty pak byly připraveny tradiční špekáčky. Pořadí: 1. Včeláci - Jakub Hrdlička, Zdeněk Bártek, Josef Sehnal, Daniel Hradil, Zdeněk Frýdek 2. Lvice - Honza Šurin, Nikola Hradilová, Ilona Vozáková, Adriana Hašová, Veronika Prokopová 3. Tygřice Sabina Matysková, Jessica Suchánková, Kristýna Matysková, Nela Víznerová 4. Medvědi Pepik Kuběja, Jiří Volna, Adam Herman, Ondra Dohnal Lenka Kuchaříková SDH Kunovice

11 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 11 Sportovní klub Rádiového orientačního běhu Kunovice Členové klubu, kteří aktivně sportují věnovali jarní období opravě techniky a v případě příznivého počasí tréninku. Mimo to se část členů aktivně podílí na činnosti místního svazu dobrovolných hasičů, se kterými dosahují slušných výsledků. V našich řadách rovněž působí členové různých sportovních odvětvích např. závodní kopané. Uspořádali jsme spolu s SK Šternberkem mistrovské soutěže okresního a krajského formátu. Soustředění, které proběhlo 15. a v autokempu Šternberk bylo jako příprava na vrcholné soutěže nás čeká Neoficiální mistrovství Česko Slovensko na Dušné. Po této akci se budeme plně soustředit na vrcholové akce v Pardubicích a Praze. Ale hlavně nás čekají prázdniny a proto přejeme všem jejich příjemné prožití. Jan Frýdek Včelaři v obci Po letošní velmi mírné zimě, která měla za následek velmi slabě přezimující včelstva, přišlo časné jaro. Včelstva byla slabší do rychle rozvíjející se a kvetoucí přírodě. Současně kvetlo mnoho květů, třešně, jabloně švestky a slabší včelstva nestačila všechno opýlit. Dva naši včelaři kočovali do porostu řepky na Žlabech v počtu 21 a 16 včelstev. Řepka letos rychle odkvetla, takže včelaři měli menší výnosnost. V. Včelařská pouť V neděli 20. května 2007 se uskutečnila pátá včelařská pouť na Sv. Hostýně. Letos první mezinárodní pouť našich včelařů z Rakouska, Polska, Německa, Švýcarska a Slovenska. Mši svatou celebroval otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Před mší svatou byl vedle baziliky odhalen pomník sv. Ambrože, patrona včelařů. Po mši svaté bylo možno zakoupit mnoho včelařských výrobků nebo zúčastnit se přednášek. ČSV na tuto pouť vypravil pro včelaře i ostatní příznivce autobus. Autor, foto: Josef Hruška

12 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 12 Včelaři v obci Po velmi mírné zimě a obavách s úhynu včelstev se naopak včelstva velmi dobře vyrovnala s teplým zimním počasím, kdy většina včelstev nepřerušila plodování a včelaři tak měli již brzy z jara plné ruce práce. Při stavu 66 včelstvech u sedmi našich včelařů, bylo nutno 2 včelstva jednoho včelaře přeléčit, nákazová situace je pro naše včelaře velmi příznivá a obávaný mor včelího plodu je nejblíže v severní části okresu Frýdek Místek. Krom každoroční práce, kterou včelaření přináší, měli naši včelaři možnost se zúčastnit již pátého ročníku včelařské pouti, která se konala ve dnech 19. a 20. května na Sv. Hostýně. Jako každoročně pro členy spolku, ale i pro širší veřejnost pořádal autobusový zájezd včelařský spolek v Kelči, kde jsou naši včelaři organizováni. Samozřejmostí včelařské pouti byl i odborný program obsahující dvě částí - první část včelařského semináře se uskutečnila v sobotu odpoledne v Jurkovičově sále nedávno přeměněném na Svatohostýnské muzeum a druhá část pak navázala svými přednáškami v neděli odpoledne. V sobotu odpoledne se konal i kurz přípravy a zdobení medového pečiva, v neděli bylo v provozu včelařské informační centrum a po oba dny se prodávaly výrobky související se včelami a včelařením asi ve 20 stáncích rozmístěných v areálu poutních domů. Organizátoři pozvali i několik zahraničních hostů a tuto pouť s účastí až návštěvníků nazvali poutí celoevropskou. Ing. Bohumil Federmann Chovatelé v obci Přes bohatou tradici na poli chovatelství, která neodmyslitelně k naší obci patří, nabylo zvykem o této činnosti informovat, proto bych chtěl tento stav napravit. Zdejší chovatelé jsou nyní ve velmi malém počtu, pouze tři. Přes tento hendikep a stav, že jde navíc o jednoho důchodce a jedno dítě se na poli chovatelství úplně neztratili. Naši chovatelé jsou organizováni ve spolku v Kelči, kde budou společně s ostatními chovateli vystavovat drobné zvířectvo ve dnech čímž zároveň zveme veřejnost na tuto výstavu. Výstava jako každoročně bude obohacena o tombolu, občerstvení, prodej drobného zvířectva a samozřejmě i o ukázku chovu včel, která se pořádá na těchto výstavách již třetí rok.

13 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 13 Mezi našimi chovateli je jak jsem již zmínil i jeden mládežník, který se již třetí rok zúčastnil okresního kola soutěže mladých chovatelů, za doprovodu Ing. Bohumila Federmanna, zodpovědného ve spolku za práci s mladými chovateli. Dne 12. května, kde stejně jak minulý rok postoupil náš mládežník do celostátního kola soutěže mladých chovatelů, které se bude v tomto roce konat ve dnech 22. až 26. srpna v Kroměříži. Nezbývá než mladému chovateli Tomáši Matyskovi do celostátního kola držet palce, ale rovněž bych chtěl vyzvat naše mladé občany a jejich rodiče, aby přišli nejenom na výstavu, ale i pomohli rozšířit řady našich mladých chovatelů. Ing. Bohumil Federmann Svatodušní piknik V neděli 27. května 2007 se uskutečnil již druhý ročník svatodušního pikniku oživení starodávného zvyku smažení vajec u myslivecké chaty pod Hůrou. Vloni bylo velmi deštivé počasí, ale i tak se sešlo 17 lidí, mnozí mysleli, že se pro nepřízeň počasí akce nekonala. Letos bylo hezky, pozvaní byli všichni dospělí i děti, přesto se nás sešlo přesně tolik co loni sedmnáct. Takže neúčast není tím počasím. U chaty jsme si popovídali, pojedli usmaženou smaženici, která v lese úplně jinak chutnala než doma a slíbili si, že se za rok setkáme znovu. Chtěla bych tímto jménem všech zúčastněných vyslovit velký dík těm, kteří se do příprav zapojili. Děkujeme MS Kunovice za poskytnutí pěkného zázemí v chatě a okolí. Pro Vás pro všechny je to pozvánka na pěknou nedělní procházku a přátelské posezení. Vždyť v jiných obcích našeho kraje mají podobné akce dlouholetou tradici. Proč bychom nemohli navázat na to, co už tady dávno bývalo viz kronika naší obce. Anna Hrušková příznivec KDU-ČSL

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více