léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 2/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 2/2007"

Transkript

1 léto /2007 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití letních prázdnin, dovolených a krásné letní dny. Pěkné počtení Vám přeje redakce. OBSAH (výběr) INFO OBCE Usnesení č.4, 5 strana 2 Slovo starosty strana 3 Zprávy ze školy, Výzva k výměně řidičských průkazů strana 4 Změna úředních hodin Diskuzní okénko strana 5 Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 3. čtvrtletí 2007 červenec 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. srpen 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. září 2007 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny: pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek 8:00-17:00 hod. 8:00-13:00 hod. V tomto čísle bylo otevřeno diskusní okénko, zde můžete napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci. Příspěvky doneste na OÚ nebo zašlete na INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Vítání občánků, SDH Kunovice strana 7 ROB v Kunovicích, Včelaři a chovatelé v obci strana 11 Svatodušní piknik strana 13 Soutěž ve vaření guláše, CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ POBOČKA KELČ strana 14 PŘÍLOHY Povolení k odběru a vypouštění vod strana 16 Výzva k výměně řidičských průkazů strana 17 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 18.dubna 2007 ZO schvaluje : 4/1 program zasedání 4/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 4/3 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 4/4 návrh investiční akce výměna oken ZŠ Kunovice včetně vyčlenění finančních prostředků schválena nabídka fy MORAVA OKNO, s.r.o. Valašské Meziříčí ZO bere na vědomí : 4/5 - informace starosty o : přidělení finančních prostředků Klubu radioorientačního běhu ve výši 10 tis Kč přidělení finančního příspěvku ČSŽ na pořádání akce Slet čarodějnic ve výši 2,5 tis Kč přistavení 2 ks kontejnerů na papír u prodejen potravin přijetí 5 pracovníků na VPP od diskuzi k dotacím z fondů EU z K.Ú. Zlínského kraje - dotaz p. Hrušky J. čp. 3 k projektu na chodník u silnice č připomínku místostarosty o vhodnosti umístění radaru na měření rychlosti v obci Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 13.června 2007 ZO schvaluje : 5/1 Program zasedání včetně rozšíření programu o body 5/2 Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 5/3 Ověřovatele zápisu, návrhovou komisi 5/4 Záměr změny územního plánu č. 3 obytná a průmyslová zóna 5/5 Závěrečný účet obce Kunovice za r s výhradou s tím, že přijatá nápravná opatření k odstranění nedostatků méně závažného charakteru, zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2006, byla splněna. 5/6 Rozpočtové opatření č. 1 na rok /7 Záměr prodeje parcely č. 120/1 manželům Frýbortovým 5/8 Dotaci pro ZŠ placení obědů žákům v plné výši při splnění podmínky plného stavu žáků v I. ročníku. Při nesplnění této podmínky ZO schvaluje fin. příspěvek ve výši 1500,- Kč na žáka při zápisu do I. ročníku.

3 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 3 ZO bere na vědomí : 5/9 Informaci p. starosty o změně ÚP č. 3 5/10 Připomínky občanů a zastupitelů ohledně změny ÚP ZO zmocňuje : 5/11 starostu obce požádat K.Ú. Z.K. o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2007 Slovo starosty Vážení občané mám k vám několik vět. Horní tlakové pásmo: Po sedmiměsíčních stavebních pracích byla dokončena (na počátku června) etapa horního tlakového pásma firmou Cobbler Zašová. Pro občany to nebylo vůbec jednoduché. Občané měli omezenou dodávku pitné vody, na komunikacích překopy, výkopy, nečistoty, bláto a prach. V průběhu rekonstrukce došlo ke změnám projektu a prodloužení vodovodního řádu na Záhumení. Po dohodě s VaKem Vsetín se nám podařilo prodloužit vodovodní řád k novým rodinným domům. Musím poděkovat všem za pochopení a toleranci. Horní tlakové pásmo je v provozu a dodávka vody se zlepšila do vyšších pater rodinných domů. Podle sdělení vedení VaK Vsetín zbývající rekonstrukce vodovodu je naplánována na podzim tohoto roku nebo na jaro V této fázi se vyřizuje stavební povolení pro zbývající část rekonstrukce vodovodu. Třídění odpadů: Od dubna se u nás odváží plasty co druhý týden, a to v lichém týdnu. V naši obci máme dva kontejnery na papír, které máme umístěny u prodejen potravin. Kontejnery máme pronajaty od TS Valašské Meziříčí, na zkoušku. Už několikrát ve zpravodaji vyšly články o domovních a recyklovatelných odpadech, musím zdůraznit, že realizace a skutečnost vypadá úplně jinak. V domovním odpadu (popelnicích) se objevuje recyklovatelný odpad, suť a jiné odpady které tam nepatří!!! Taky třídění plastu, skla a papíru. V nádobách na plasty se objevuje biologický odpad, mezi sklem železo, v papíru vše možné. Proto si prosím uvědomte, že tímto jednáním zvyšujete náklady na odpady. Pokud se navýší náklady pro obec, tím se navýší i poplatek na občana. Každý občan by se měl nad tímto problémem zamyslet, zda-li třídit nebo platit víc. Chodník na místním hřbitově: Je plánována výměna asfaltového chodníku za dlažbu. Z došlých nabídek jsme vytipovali dlažbu od výrobce: Beta Olomouc, U tohoto výrobce uvažujeme o těchto dlažbách: Bouzov podzim, Buchlov historik I., Sychrov I. Tyto dlažby bude možno shlédnout buď na obecním úřadě nebo ve vitríně u místní kaple. Vladimír Gába starosta

4 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 4 Zprávy ze školy Již v minulém zpravodaji jsem občany informoval o záměru obecního zastupitelstva a jeho zaměření na školní budovu a její okolí. Stále je v plánu zbudování přiškolního hřiště, které bude travnaté. Toto hřiště by se dalo využívat v hodinách tělocviku, při pěkném počasí. V měsíci dubnu vypsal krajský úřad dotační projekty pro obecní úřady. Z těchto dotací jsme měli připravený projekt na výměnu oken na školní budově. Z nabídek, které došly byla vybrána firma Morava okno, která nabídla cenu celého projektu, včetně vstupních dveří, parapetů a žaluzií, Kč. Dotace z kraje pokrývají 30 % částky, 30 % zaplatí obec a na zbývající část bude z krajského úřadu poskytnuta bezúročná půjčka splatná do 2 let. V rámci údržby se provedla výměna na sociálním zařízení a vyřezání poničených thují a úprava terénu. Vážení rodiče, protože chceme dosáhnout zaplnění počtu žáků do stanoveného limitu 24 dětí v ročníku, rozhodlo zastupitelstvo, že při plném stavu bude obecní úřad dotovat obědy v plné výši všem žákům ročníku. Tzn. že pro všechny žáky budou obědy zdarma po celý školní rok. Pokud třídy nebudou zaplněny, je schválen příspěvek ve výši Kč každému žákovi, který nastoupí do první třídy. Do naší školy mohou docházet i děti z okolních vesnic a tyto podmínky shora uvedené pro ně budou platit rovněž. Upozornění: Obědy se odhlašují den předem nebo v den oběda si můžete oběd odebrat do esšálků. Při neodhlášení nebo neodebrání oběd hradí rodiče. Mimoškolní vyžití dětí naší školy je, na rozdíl od jiných škol v okolí, velmi dobré. Jen v poslední době proběhl např. dětský den v rámci kácení máje pořádaný TJ Sokol, dětský den s myslivci a procházka pohádkovým lesem s hasiči. Každá tato akce byla odlišná, poučná i zábavná. Při dotazu některých rodičů proč se dětský den pořádá v dopoledních hodinách, kdy se nemůžou zúčastnit, protože jsou v zaměstnání? Dětský den je pro děti, kde se děti baví a dospělí jim tento den zpříjemňují formou zábavy. Není problém se domluvit i na odpoledních hodinách. Stále mi chybí větší zapojenost rodičů, i když většina pracuje aktivně v nějaké organizaci. Školní rada zatím existuje, dá se říct, jen na papíře, ale snaha pro činnost je. Myslím si, že po prázdninách se činnost zlepší a zapojí se i ti rodiče, kteří dosud znali jen kritiku a vůbec nemají snahu dozvědět se o škole a jejich činnostech více. Všem pracovníkům školy, učitelskému sboru a hlavně dětem přeji krásné prázdniny, hodně zážitků a v příštím školním roce nashledanou. Vladimír Kuchařík člen školní rady VÝZVA k výměně řidičských průkazů Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje opětovně řidiče držitele řidičských průkazů, vydaných před , že dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích musí být jejich řidičské průkazy vyměněny do konce příštího roku, tedy do Doposud provedlo požadovanou výměnu jen asi 10% držitelů a zbývá ještě vyměnit více než 4 tisíce řidičáků. V současné době je na pracovišti registru řidičů volná kapacita a čekací doby jsou minimální. Dá se však předpokládat, že v druhé polovině roku 2007 se budou tvořit dlouhé fronty a čekací doby se výrazně zvýší!!!

5 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 5 Proto apelujeme na všechny řidiče držitele řidičských průkazů, aby se laskavě dostavili některý z úředních dnů, na pracoviště evidence řidičů Městský úřad na Zašovské ulici k výměně svého řidičského průkazu. S sebou vezměte svůj řidičský průkaz a novou průkazovou fotografii. Bližší informace lze získat na tel. č.: Ing.Petr Martinec vedoucí oddělení dopravních a správních agend Jubilanti v období červenec září let 80. let Juříček Ladislav Škařupová Jarmila Stojan Jaroslav Herman František Ondrušek Vlastislav Král Miroslav 85. let Hruška Jaroslav Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší nové rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte vědět na OÚ. DISKUZNÍ OKÉNKO: Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji od tohoto vydání otevíráme novou rubriku, diskusní okénko. Zde můžete napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci. Příspěvky doneste na OÚ nebo zašlete na Letošní zima umožňovala provést mnoho práce na zlepšení prostředí ve škole, prodejně Normál, hostince a obecního úřadu. Nové vedení obce tyto možnosti nevyužila a nepokračuje v přerušené cestě ke zvelebování obce. Nebyly připraveny projekty pro získání dotací z EU fondů, není také provedena rozdělaná kolaudace křižovatky silnic se vstupem do hostince. Připravuje se zrušení již schváleného stavebního obvodu v Rybníčkách a změna na podnikatelskou průmyslovou zónu. Josef Hruška člen zastupitelstva obce

6 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 6 Reakce starosty: 1) Jistě máte pravdu, že letošní zima umožňovala určité přípravy. Jen jsme byli bohužel zvoleni na začátku zimy a nemohli jsme reagovat a pokračovat ve Vašich rozjetých aktivitách, protože jsme o nich jednoduše nevěděli, možná, že ještě o některých doposud nevíme (z devíti zastupitelů, je šest zcela nových). Pokud bychom spolupracovali, jistě by se to odrazilo na celkovém pohledu na naši obec, obecní úřad apod. Projekty na získání dotací se tvoří, není jich mnoho, a to z důvodu omezeného rozpočtu naší obce. Poslední podaný projekt (výměna oken ve škole). 2) O kolaudaci křižovatky a vstupu do hostince Vás informuji každé veřejné zasedání. Tato věc je v jednání (ing.chytil, projektant křižovatky, dopracovává projekt ohledně svislého dopravního značení, které je nutné ke schválení odborem dopravy MěÚ Val. Meziříčí a dopravním inženýrem Policie ČR Vsetín). 3) Oslovil nás podnikatelský subjekt se záměrem zřízení firmy v naši lokalitě. Měli jsme jednání se ZD Kelečsko, tato varianta neprošla skrze jiný podnikatelský záměr družstva. Dále nás napadlo umožnit postavit firmu v Rybníčkách (firma by byla bokem obce, neobtěžovala by občany jak dopravou, případným hlukem, apod.). Tato varianta také neprošla, protože někteří majitelé pozemků nechtěli směnit, prodat pozemky, popř. prodat za cenu, kterou náš rozpočet obce není schopen pokrýt. Proto jsme od této lokality ustoupili a chceme umožnit stavbu firmy na obecním pozemku za Drahama, je to za cenu vyšších investic do sítí. Ale tato investice nepřevýší náklady s odkupy pozemku v Rybníčkách. V této souvislosti chci vyvolat úvahu, popř. zamyšlení Každý podnikatelský subjekt pro naši obec přináší 20,59 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní (dle zákona č. 243/2000 Sb.).. S tímto také souvisí obnova a rozvoj naší obce. Také s budováním stavebních obvodů, budeme mít více obyvatel, to přinese určité příspěvky od státu, naplněnost školy. Tímto chci napsat, že někteří lidé mají v blízkém okolí obce svá pole, nemají zájem je směnit, popř. prodat, pak by teda od nich neměla vzcházet kritika, že v obci nejsou stavební obvody, průmyslové zóny, nevzkvétá naše obec, apod. Vězte, že podnikatelské zóny a stavební obvody nejsou pro blahobyt našich zastupitelských kapes, ale pro budoucnost všech občanů naší obce. Vladimír Gába starosta obce

7 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 7 Vítání občánků v obci INFO SPOLKŮ: Malé zamyšlení nad touto událostí a odpovědi na některé otázky. Co je vítání občánků? Je to slavnostní akt, při kterém jsou děti přivítány do svazku obce. Kdo je přivítá do společenství obce? Starosta obce nebo místostarosta obce. Kdo pozve rodiče s těmito dětmi? Obecní úřad spolu se Sborem pro občanské záležitosti. Kdo se podílí na této přípravě? Starosta obce,účetní OÚ, několik dobrovolnic z SPOZ. Kdo připraví prostory k této akci? Zaměstnanci mateřské školy s členkami SPOZ. Kdo připraví kulturní vystoupení? Paní učitelky s dětmi s mateřské školy. Jak často se vítání občánků připravuje? Jednou nebo dvakrát za rok,dle počtu narozených dětí. Jak dlouho trvá příprava? Nedá se vyčíslit, vše je na dobrovolnosti lidí, kteří jsou do této akce zapojeni a dělají to ve svém volném čase. Rovněž kulturní vystoupení chce svůj čas a ochotu, také omezí rodiče vystupujících dětí, kteří musí doprovodit děti na tuto akci. Co dostanou malí občánci? Malý dárek-hračku, maminky květinu. Kdo to platí? Vše je hrazeno z obecního rozpočtu. Někdo může namítnout vítání, to nic není!, ale i tato malá slavnost si vyžádá svůj čas a prostředky na přípravu.proto patří dík všem kteří se na ní podílejí. Byla by škoda,aby si rodiče nebo kdokoliv jiný neudělal čas a této slavnosti se neúčastnil. Poslední rozloučení s občanem naší vesnice- pohřeb smuteční řeč. Ať už se jedná o církevní obřad nebo občanský obřad je v zájmu obecního úřadu a SPOZ v Kunovicích, aby byl vždy důstojný, vždyť každý člověk si to zaslouží. Pokud si pozůstalí přejí proslov řečníka je to jen jejich výslovné přání. Musí jen oni požádat a dát souhlas. Obecní úřad zastupuje paní Jana Židková, která po dohodě s pozůstalými tu to smuteční řeč přednese. Další informace vám sdělí na OÚ. Za tu to službu se nevybírá žádný finanční poplatek. Sbor pro občanské záležitosti přeje všem občanům příjemné prožití léta a dovolených a dětem ve zdraví prožité prázdniny. Za SPOZ Iva Skýpalová, předseda Začali jsme sportovní sezónu 2007 Dne se uskutečnila okrsková soutěž v Choryni. Letošní ročník se vyznačoval vyšším počtem družstev než v minulosti. V klání o postup do okresního kola se utkalo celkem 13 družstev mužů, 4 družstva žen a 5 družstev mužů nad 35 let. Výborně upravená trať a skvěle zvládnutá organizace soutěže přislibovala dobré výsledky všech družstev. O konečném umístění se rozhodovalo u mužů již při první disciplíně běh na 100 metrů s překážkami. Kdy se v hlavním souboji o prvenství utkaly mužstva mužů z Babic a Kunovic. Naši muži získali necelý sekundový náskok a průběžně se zařadili na první příčku. Avšak v druhé disciplíně požárním útoku zvítězila zkušenost a přesnost mužů z Babic, nad mládím mužů z Kunovic. V celkovém pořadí tak zvítězilo družstvo z Babic. Pořadí: 1. Babice 2. Kunovice 3. Kelč.

8 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 8 V kategorii žen došlo k tvrdému souboji, kdy na rozdíl od kategorie mužů, se bojovalo do poslední chvíle. Po první disciplíně jednoznačně vedly ženy z Komárovic, které předvedly na trati skvělé výkony svých svěřenkyň, o čemž svědčily převážně časy kolem sekund. Na druhém místě byly průběžně Kladeruby. Avšak v požárním útoku se nenechaly zahanbit vítězky České republiky v této disciplíně, Kunovice, které předvedly výkon s časem s, se širokými hadicemi. V celkovém pořadí pak zvítězily před ženami z Kelče, které stejně jako družstvo mužů nastoupilo letos poprvé. Pořadí : 1. Kunovice 2. Kelč 3. Komárovice V kategorii mužů nad 35 let jsme mohli na nejvyšší příčce stupně vítězů vidět opět družstvo z Kunovic. Pořadí: 1. Kunovice 2. Vidče 3. Choryně Z každé kategorie postoupily dvě družstva do okresního kola, které se konalo v Horní Lidči. Naši obec reprezentovala tedy obě družstva mužů. Ženy se této soutěže vzdaly, neboť v tento termín se účastnily soutěže extraligy Dne se družstvo žen zúčastnilo soutěže v Hlinsku, kde je trať do kopce. V celkovém pořadí se umístily na první příčce s časem 18,24s. Dne se naše obě sportovní družstva, muži i ženy, zúčastnily soutěže ve Lhotě (okr. PR). Tato soutěž byla na 2B. Muži sice předvedli standardní výkon s časem18.95s, ale menší problémy u rozdělovače jim zajistily až 8. místo. Zato ženy nastoupily se značnou převahou nad svými soupeřkami a jednoznačně tuto soutěž vyhrály s časem s. Opět se mužům zadařilo až na soutěži v Hovězí, která proběhla v neděli Tuto soutěž v těžkém terénu vyhráli časem 19,24s a dokázali tak porazit vynikající družstva, jako jsou Rychlov, Němetice i Velké Karlovice. Dne se obě družstva mužů zúčastnily okresního kola v Horním Lidči. Muži tuto soutěž nezačali nejlépe, s chybami dokončená štafeta 4x100m je posunula do hloubi startovního pole. Pozici si vylepšili v následující disciplíně, běhu na 100m. A následným útokem na jistotu zkušeně vybojovali celkově 2. místo, za leaderem tohoto kola, z Pozděchova. Muži nad 35 let potvrdili svůj um, a po provedení požárního útoku skončili 2. za vítězi z Lidče. Tedy Pozděchov a Kunovice postupují na krajské kolo, které se bude konat v Kroměříži. Přijďte podpořit naše mladé reprezentanty!!! Dne byli muži z Kunovic na noční pohárové soutěži v Lešné. Tato soutěž se zcela nevydařila, skrze malé zaváhání na koši. Dne jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Němeticích. Muži měli pěkně rozběhlý útok, jen malé zaváhání na pravém proudu je stál lepší umístění. Soutěž vyhráli, muži z Babic. Této soutěže se zúčastnily i ženy z Kunovic, které se přesunuly z extraligy v Radíkově, i s mladými a nadějnými holkami. První na startě byly mladé ženy, útok měly pěkně rozběhlý, jako kluci, jen pro změnu drobné zaváhaní na levém proudu je stál velmi pěkné umístění. Zkušenější ženy předvedly koncert a s přehledem tuto soutěž vyhrály.

9 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 9 Dne 1.7. vyrazili kluci časně ráno do Prusinovic. Krásné počasí, špičkově připravená trať věstila tomu odpovídající výkony. A také to tak bylo, muži předvedli svůj osobní rekord časem 18:32 s. Avšak i tento dobrý čas nestačil na Babice (17:61s). Poté se muži přesunuli do Fryštáku, za nimi dojely i obě družstva žen. Zde se už mužům tolik nedařilo, chyba na sání je odsunula za hranici 19 s, a tudíž i umístění nebylo v první desítce. Zato ženy a hlavně nastupující mladé ženy udělaly radost jak nám, tak hlavně sobě. Po týdnech dřiny a úmorného trénování si mladé holky doběhly pro čas 19:40, který pokořil všechna družstva žen, jako jsou: Pravčice, Loukov, Tento čas nestačil jen na jejich trenérky a zkušenější ženy z Kunovic. Přijďte nás povzbudit, na téměř domácí soutěž, Velkopopovický kozel extraligu ČR v PÚ v Babicích, která se koná , od 10 hod. Extraliga 2007 Lenka Kuchaříková SDH Kunovice Letošní ročník Velkopopovický kozel Extraligy v požárním útoku byl zahájen, již tradičně, soutěží v Brněnci. Tato soutěž probíhala za nepříznivých podmínek, kdy celý den pršelo, a za účasti celkem 12 družstev žen. Přesto jsme dokázaly tuto soutěž vyhrát s časem 18,15 a ujaly se tak průběžného vedení hned na začátku soutěže. Extraliga pak pokračovala v neděli druhým kolem v Letohradu Kunčice, kdy povětrnostní podmínky byly stejné jako předcházející den. Přesto jsme i zde dokázaly vyhrát a dokonce si polepšily i čas ze sobotního závodu. S časem 17,97 jsme skončily první, před všemi 17-ti soupeřkami. Po týdenní přestávce pokračovala nejvyšší soutěž požárního útoku v sobotu 16.6.v Břevenci u Olomouce, a v neděli v Bašnici u Hořic. Startovní pole u žen bylo tvořeno jen pěti družstvy. Nejlépe zvládly svůj útok ženy z Nevcehle (JI) a s časem 17,90 tuto soutěž vyhrály. Ženy z Kunovic, po malém prostřiku na levém proudu skončily na třetím místě, kdy zastavily časomíru na čase18,55 s. V neděli se soutěž konala za velmi teplého počasí. V ženské kategorii bylo k vidění celkem 13 kvalitních útoků. Soutěže se zúčastnily i družstva, která pravidelně extraligu nejezdí. Na stupních vítězů byly opět vidět Nevcehle (17,06). Průběžné pořadí se změnilo, kdy na první příčce se podle výsledků z úspěšného víkendu, usadily ženy z Nevcehle s dvoubodovým náskokem před ženami z Kunovic. Tento náskok však dlouho nevydržel. Vše se změnilo o tomto víkendu, kdy proběhly opět dva závody, tentokrát nedaleko, a to v okrese Přerov. V sobotu se konala soutěž na krásné trati fotbalového hřiště v Opatovicích. V úvodu soutěže žen začalo drobně pršet, takže soutěž pokračovala po krátké přestávce, určené ke zkrácení tratě a přemístění terčů. V kategorii žen se sjelo 14 družstev. Největší souboj se očekával mezi špičkou průběžného pořadí. Ženy z Kunovic, opět za slunečného počasí, předvedly útok s časem 17,57 a zajistily si tak vítězství v soutěži i vedení v průběžném pořadí celé extraligy. Po skončení závodu v Opatovicích se větší část družstev přesunula do Radíkova, kde v neděli pokračoval již šestým závodem boj o titul mistra ČR. A jak dopadly v Radíkově ženy? K závodu se přihlásil stejný počet startujících družstev žen, jako předchozí den v Opatovicích. Dokonce jsme mohli vidět skoro stejné pořadí na startu. Skoro v polovině ženské soutěže se na základně připravovaly ženy z Kunovic. Předvedly útok s časem 17,52 a odsunuly tak Nevcehle z průběžně prvního místa závodu.

10 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 10 Další soutěž se konala v Ostravě - Puskovci Tradičně startující z 2. startovního místa, Nevcehle, nasadily laťku vysoko (17,41 s), ale tohoto času jsme se nezalekly a předvedly útok za 17,26s. Tímto jsme tuto soutěž vyhrály a upevnily si celkové prvenství. O den později jsme poměřily své síly v Neplachovicích. Tato soutěž probíhala v podobném rázu jako v Ostravě. Druhé startující Nevcehle předvedly velmi pěkný útok v čase 17,08 s. Tradičně jsme startovaly ze 6. místa, vyrovnanými sestřiky jsme pokořily 17s hranici, dosáhly času 16,74 s. A tím vytvořily i republikový rekord v požárním útoku. Fanoušky požárního sportu budeme průběžně informovat. Extraliga má letos celkem 13 kol. Tak nám držte palce, ať dokážeme dosáhnou hattricku. Lenka Kuchaříková SDH Kunovice Doplněk hasiči V měsíci květnu bylo složeno ještě jedno družstvo žen. Pro jejich výcvik jsme zakoupili materiál a vyrobili kladinu, abychom rozšířili možnost výcviku na hasičském cvičišti. V červnu jsme zakoupili pro všechny družstva (budou využívat hlavně ženy, které jezdí extraligu po celé ČR) vozidlo Renault. Toto vozidlo je 9-ti místné a pořídili jsme jej za cenu Kč. Bylo zakoupeno z hasičské pokladny, část finančních prostředků jsme získali od sponzora Lesy a statky Tomáše Bati a z větší části se členové poskládali ze svých osobních úspor. Nyní se snažíme sehnat sponzory. Děkujeme všem sponzorům z řad našich členů. Vladimír Kuchařík SDH Kunovice Dětský den 2007 I v letošním roce jsme uspořádali pro naše nejmenší spoluobčany dětský den. Ten se konal 1.6. u myslivecké chaty v Sýkorci. Ráno jsme začali na letišti, kdy děti měly za úkol projít lesem až k myslivecké chatě. V lese na děti čekaly pohádkové postavy, které měly pro děti přichystané úkoly. Splněním každého úkoly dostaly děti body a po ukončení hry byly vyhlášeny nejlepší družstva. Mezi úkoly patřilo např. navlékání korálku u víly Amálky, pomoc Vodníkovi posbírat dušičky zpět do hrníčku a nebo naučit motýla Emanuela létat. U chaty pak byly připraveny tradiční špekáčky. Pořadí: 1. Včeláci - Jakub Hrdlička, Zdeněk Bártek, Josef Sehnal, Daniel Hradil, Zdeněk Frýdek 2. Lvice - Honza Šurin, Nikola Hradilová, Ilona Vozáková, Adriana Hašová, Veronika Prokopová 3. Tygřice Sabina Matysková, Jessica Suchánková, Kristýna Matysková, Nela Víznerová 4. Medvědi Pepik Kuběja, Jiří Volna, Adam Herman, Ondra Dohnal Lenka Kuchaříková SDH Kunovice

11 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 11 Sportovní klub Rádiového orientačního běhu Kunovice Členové klubu, kteří aktivně sportují věnovali jarní období opravě techniky a v případě příznivého počasí tréninku. Mimo to se část členů aktivně podílí na činnosti místního svazu dobrovolných hasičů, se kterými dosahují slušných výsledků. V našich řadách rovněž působí členové různých sportovních odvětvích např. závodní kopané. Uspořádali jsme spolu s SK Šternberkem mistrovské soutěže okresního a krajského formátu. Soustředění, které proběhlo 15. a v autokempu Šternberk bylo jako příprava na vrcholné soutěže nás čeká Neoficiální mistrovství Česko Slovensko na Dušné. Po této akci se budeme plně soustředit na vrcholové akce v Pardubicích a Praze. Ale hlavně nás čekají prázdniny a proto přejeme všem jejich příjemné prožití. Jan Frýdek Včelaři v obci Po letošní velmi mírné zimě, která měla za následek velmi slabě přezimující včelstva, přišlo časné jaro. Včelstva byla slabší do rychle rozvíjející se a kvetoucí přírodě. Současně kvetlo mnoho květů, třešně, jabloně švestky a slabší včelstva nestačila všechno opýlit. Dva naši včelaři kočovali do porostu řepky na Žlabech v počtu 21 a 16 včelstev. Řepka letos rychle odkvetla, takže včelaři měli menší výnosnost. V. Včelařská pouť V neděli 20. května 2007 se uskutečnila pátá včelařská pouť na Sv. Hostýně. Letos první mezinárodní pouť našich včelařů z Rakouska, Polska, Německa, Švýcarska a Slovenska. Mši svatou celebroval otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Před mší svatou byl vedle baziliky odhalen pomník sv. Ambrože, patrona včelařů. Po mši svaté bylo možno zakoupit mnoho včelařských výrobků nebo zúčastnit se přednášek. ČSV na tuto pouť vypravil pro včelaře i ostatní příznivce autobus. Autor, foto: Josef Hruška

12 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 12 Včelaři v obci Po velmi mírné zimě a obavách s úhynu včelstev se naopak včelstva velmi dobře vyrovnala s teplým zimním počasím, kdy většina včelstev nepřerušila plodování a včelaři tak měli již brzy z jara plné ruce práce. Při stavu 66 včelstvech u sedmi našich včelařů, bylo nutno 2 včelstva jednoho včelaře přeléčit, nákazová situace je pro naše včelaře velmi příznivá a obávaný mor včelího plodu je nejblíže v severní části okresu Frýdek Místek. Krom každoroční práce, kterou včelaření přináší, měli naši včelaři možnost se zúčastnit již pátého ročníku včelařské pouti, která se konala ve dnech 19. a 20. května na Sv. Hostýně. Jako každoročně pro členy spolku, ale i pro širší veřejnost pořádal autobusový zájezd včelařský spolek v Kelči, kde jsou naši včelaři organizováni. Samozřejmostí včelařské pouti byl i odborný program obsahující dvě částí - první část včelařského semináře se uskutečnila v sobotu odpoledne v Jurkovičově sále nedávno přeměněném na Svatohostýnské muzeum a druhá část pak navázala svými přednáškami v neděli odpoledne. V sobotu odpoledne se konal i kurz přípravy a zdobení medového pečiva, v neděli bylo v provozu včelařské informační centrum a po oba dny se prodávaly výrobky související se včelami a včelařením asi ve 20 stáncích rozmístěných v areálu poutních domů. Organizátoři pozvali i několik zahraničních hostů a tuto pouť s účastí až návštěvníků nazvali poutí celoevropskou. Ing. Bohumil Federmann Chovatelé v obci Přes bohatou tradici na poli chovatelství, která neodmyslitelně k naší obci patří, nabylo zvykem o této činnosti informovat, proto bych chtěl tento stav napravit. Zdejší chovatelé jsou nyní ve velmi malém počtu, pouze tři. Přes tento hendikep a stav, že jde navíc o jednoho důchodce a jedno dítě se na poli chovatelství úplně neztratili. Naši chovatelé jsou organizováni ve spolku v Kelči, kde budou společně s ostatními chovateli vystavovat drobné zvířectvo ve dnech čímž zároveň zveme veřejnost na tuto výstavu. Výstava jako každoročně bude obohacena o tombolu, občerstvení, prodej drobného zvířectva a samozřejmě i o ukázku chovu včel, která se pořádá na těchto výstavách již třetí rok.

13 léto 2007 ZPRAVODAJ strana 13 Mezi našimi chovateli je jak jsem již zmínil i jeden mládežník, který se již třetí rok zúčastnil okresního kola soutěže mladých chovatelů, za doprovodu Ing. Bohumila Federmanna, zodpovědného ve spolku za práci s mladými chovateli. Dne 12. května, kde stejně jak minulý rok postoupil náš mládežník do celostátního kola soutěže mladých chovatelů, které se bude v tomto roce konat ve dnech 22. až 26. srpna v Kroměříži. Nezbývá než mladému chovateli Tomáši Matyskovi do celostátního kola držet palce, ale rovněž bych chtěl vyzvat naše mladé občany a jejich rodiče, aby přišli nejenom na výstavu, ale i pomohli rozšířit řady našich mladých chovatelů. Ing. Bohumil Federmann Svatodušní piknik V neděli 27. května 2007 se uskutečnil již druhý ročník svatodušního pikniku oživení starodávného zvyku smažení vajec u myslivecké chaty pod Hůrou. Vloni bylo velmi deštivé počasí, ale i tak se sešlo 17 lidí, mnozí mysleli, že se pro nepřízeň počasí akce nekonala. Letos bylo hezky, pozvaní byli všichni dospělí i děti, přesto se nás sešlo přesně tolik co loni sedmnáct. Takže neúčast není tím počasím. U chaty jsme si popovídali, pojedli usmaženou smaženici, která v lese úplně jinak chutnala než doma a slíbili si, že se za rok setkáme znovu. Chtěla bych tímto jménem všech zúčastněných vyslovit velký dík těm, kteří se do příprav zapojili. Děkujeme MS Kunovice za poskytnutí pěkného zázemí v chatě a okolí. Pro Vás pro všechny je to pozvánka na pěknou nedělní procházku a přátelské posezení. Vždyť v jiných obcích našeho kraje mají podobné akce dlouholetou tradici. Proč bychom nemohli navázat na to, co už tady dávno bývalo viz kronika naší obce. Anna Hrušková příznivec KDU-ČSL

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr)

podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr) podzim 2010 3/2010 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát nejen pracovní podzim. Pěkné

Více

podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2008

podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2008 podzim 2008 3/2008 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát, abychom si nadcházející babí

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Úvodní slovo. Číslo 2/2014

Úvodní slovo. Číslo 2/2014 Číslo 2/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je léto, čas prázdnin a dovolených, a nastal tak i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v úvodních řádcích

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ SPORT V OBCI ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Foto: Zdena Tomková Vážení spoluobčané, na prahu nového roku

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více