Počáteční zůstatek na BÚ k ,74

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 7 940 840,74"

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ / Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k ,74 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,79 Nedaňové příjmy ,73 Kapitálové příjmy Dotace ,-- Celkem příjmy ,52 Běžné výdaje ,27 Kapitálové výdaje ,-- Celkem výdaje ,27 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,97 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,67 Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k ,35 Celkem rozpočtové prostředky ,99 1

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,08 Daň z příjmu FO ze SVČ ,10 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů ,08 Daň z příjmu PO ,92 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,66 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Popl. ze vstupného ,-- Odvod loterií a podob. her ,20 Správní poplatky ,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti ,75 Daňové příjmy ,79 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,-- Dotace z Úřadu práce ,-- Dotace demolice školy Dotace celkem ,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , pitná voda , kanalizace , základní škola , kino , knihovna muzeum , kultura , místní rozhlas , noviny, zpravodaj , SPOZ - 501, tělovýchova , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , pohřebnictví , KTR , komunální služby ,-- 2

3 3722 sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , využívání ostat. odpadů , místní správa , příjmy z fin. operací , fin. vypořádání minul. Let ostatní činnosti ,-- Celkem příjmy nedaňové a kapitálové ,73 Celkem příjmy ,52 Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341): za psy dle zákona Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344): pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., 2310 vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu 3113 základní škola: příjem z vyúčtování spotřeby plynu od školy za r kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů 3

4 3319 kultura: za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic 3341 místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp komunál. služby: nahodilé příjmy 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 4

5 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost.odpadů: za sběr železného šrotu 6171 místní správa: pronájem a prodej movitých předmětů, dary, věcná břemena 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů ost. činnosti: za vyvěšení plakátů VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost sesk.10 veterinární péče ,80 - správa lesního hospodářství ost. záležitosti lesního hospodářství sesk.21 cestovní ruch ,-- sesk.22 silnice ,20 - ost. záležitosti pozem.komunikací ,-- - veřejná silniční doprava ,-- sesk.23 pitná voda kanalizace ,-- sesk.31 - základní škola ,98 sesk.33 kino ,-- - knihovna ,-- - muzeum ,-- - kultura ,-- - místní rozhlas zpravodaj, noviny ,-- - klub důchodců SPOZ ,-- sesk.34 tělovýchova ,55 - ost. zájmová činnost sesk.36 bytové hospodářství ,31 - nebytové hospodářství ,-- - veřejné osvětlení ,-- - pohřebnictví ,-- - komunální služby

6 sesk.37 nebezpečný odpad komunální odpad ,-- - velkoobjemový odpad bioodpad protipovodňová ochrana ,70 - veřejná zeleň ,-- Sesk.43 domovy pro seniory sesk.52 ochrana obyvatelstva sesk.55 požární ochrana ,-- sesk.61 zastupitelstvo ,-- - místní správa ,99 sesk.63 služby peněžních ústavů ,74 - pojištění majetku obce ,-- - daň PO za obec ,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let ,-- ostatní činnosti ,-- - rezerva Výdaje bez rezervy ,27 Celkem výdaje vč. rezervy ,27 Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. péče: ustájení psů 2 804,80 Sesk.21 cestovní ruch: el. energie 360,-- Sesk.22 silnice: rozhrnování sněhu ,-- struska ,20 el. energie pro semafory 2 160,-- zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch ,-- zprac. dokumentace křižovatka ,-- oprava komunikace na Hrodku 4 200,-- - ost.zálež.poz.komun.:pd chodník OÚ-škola ,-- techn. pomoc cyklostezka ,-- 6

7 - veř.siln.doprava: příspěvek na MHD 3 282,-- - kanalizace: zaměření kanalizace u OÚ ,-- sesk.31 základní škola: příspěvek obce na provoz ,-- stavba školy ,-- - mateřská škola: příspěvek obce na provoz , odd.MŠ: příspěvek na provoz ,-- sesk.33- kino: odměna za úklid 1 891,-- - knihovna: odměna knihovnice 1 975,-- - muzeum: otop 8 947,-- odměna za úklid +zdrav. a soc.poj ,-- odměna za průvodcovství 1 493,-- - kultura: vánoční vločky+ohniště ,-- ozvučení vánočního jarmarku 1 500,-- - zpravodaj: redaktorka 9 000,-- noviny Mikroregionu ,-- - klub seniorů: zájezd 9 728,30 - SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 1 000,-- vítání občánků 4 759,-- sesk.34 tělovýchova: odměna uklízečky ,-- zdrav., sociál. pojištění 7 532,-- el. energie ,-- voda 2 448,-- čistící prostředky, drobný mat ,-- plyn ,55 sesk.36 bytové hosp.: el. energie 1 730,-- plyn ,56 voda 2 371,-- úroky z hypotéky 948,75 vratka kauce (Smil.) ,-- revize elektroměru byt č ,-- - nebyt. hosp.: plyn 7 560,-- el. energie 2 020,-- - veřejné osvětlení: el. energie ,-- opravy ,-- zaměření veř. osvětlení u OÚ ,-- 7

8 - pohřebnictví: el. energie 250,-- sesk.37 odpad: sběr separovaného odpadu ,-- odvoz odpadu ,-- nákup popelnic k prodeji občanům ,-- oprava kontejneru a popelnice 9 680,-- - veřejná zeleň: odměny ,-- zdravotní a sociální pojištění ,-- pohonné hmoty ,-- pojištění st. multikáry 5 084,-- pojištění nové multikáry ,-- nákup materiálu ,-- otop peletky ,-- el. energie 4 290,-- odměna za admin. Pořízení strojů na sníž ,-- servis nové multikáry ,-- oprava traktorku ,-- oprava staré multikáry 4 698,-- oprava kotle v dílně 1 876,-- koupě garáže ,-- koupě pozemku ,-- - povodně: serverové služby 1 415,70 hlásná služba 555,-- sesk.55 požární ochrana: el. energie 6 160,-- telefon + hlásky 125,-- odměny za práce na dohody 1 000,-- pojištění MANu ,-- refundace mezd 2 761,-- žaluzie a vybavení lékárničky 2 079,-- sesk.61 zastupitelstvo: odměny zastupitelům ,-- sociál., zdrav. pojištění ,-- odměna zapisovatelce 1 950,-- stravné 1 967,-- telefon 255,-- - místní správa: mzdy ,-- odměna za úklid 2 717,-- odměna za zprac. dotací ,-- odměna za výrobu regálů 8 500,-- sociál., zdrav. poj ,-- el. energie 4 750,-- telefon, internet 1 764,-- pohonné hmoty 3 010,-- plyn ,-- kancelářské potřeby, mat ,55 8

9 poštovné 4 144,-- pojištění odp. za škodu 1 551,-- pojištění auta 1 795,-- služby GORDIC ,94 předplatné novin, knihy 8 603,-- služby TOPSPINu 1 791,-- právnické služby ,-- přestupkové řízení ,-- školení 7 479,50 regály ,-- malování OÚ 4 830,-- elektrorevize 6 100,-- sesk.63 poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru 4 051,74 - ost. fin.operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,-- - pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce ,-- sesk.64 finanč.vypoř.: vrácení části dotace na volby do EP 3 304,-- ostatní činnosti: přísp. Mikroregionu ,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty ,-- Zůstatek dlouh.závazků : hypotéka ,-- půjčka od AVE CZ ,-- Zpracovala: Ing. Čupová

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní 20 897,00 1111 DPFO - závislá činnost 4 530,00 1112 DPFO - podnikatelé FO 120,00 1113 DPFO - srážková 490,00 1122

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více