Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne ve hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 16.10.2013 ve 20.00 hod."

Transkript

1 Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne ve hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel : ing. Vladimír Kalivoda pro 5 proti O zdržel se O Ověřovatelé zápisu : pan Lukáš Láník pro 5 proti O zdržel se Doc.ing.Karol Molnár, PhD. pro 5 proti O zdržel se Program: viz příloha. Členové Zastupitelstva obce Kanice byli seznámeni s navrženým programem a s tímto programem souhlasí: pro 5 proti O zdržel se O 1. Vyhodnocení žádosti o koupi pozemku parc.č.427/11 v k.ú.kanice (Žleby) jedinou doručenou nabídku na koupi pozemku v lokalitě Kanice, Žleby, část parc.č v k.ú. Kanice o výměře, která bude stanovena GP (cca 200 rrr'), trvalý travní porost, doručenou dne , č.j.703/2013. Nabídku podal pan Karel Kukleta, bytem Brno, Zubatého 464/4, PSČ , který je vlastníkem přilehlých nemovitostí parc.č.428/3, 428/4 a vč.rekreačního objektu Kanice č.ev.143 na pozemku parc.č.428/8 v k.ú.kanice. V nabídce je uveden souhlas s podmínkami Obce Kanice uvedenými v Záměru prodeje aje nabídnuta cena 402,- Kč/nr'. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit prodej pozemku část parc.č v k.ú. Kanice o výměře, která bude stanovena GP (cca 200 m"), trvalý travní porost, panu Karlu Kukletovi, bytem Brno, Zubatého 464/4, PSČ za kupní cenu 402,- Kč/rn? a za podmínky úhrady daně z převodu nemovitosti a poplatků souvisejících s převodem stranou kupující. Zastupitelstvo obce Kanice stanovuje, že kupní smlouva musí být sjednána nejpozději do 30.1l Ing.Tomáš Junák podal protinávrh: Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo neprodávat část pozemku parc.č v k.ú. Kanice, ani žádný jiný obecní pozemek na sever od části Buková, protože to povede ke snaze o prolomení územního plánu a výstavby či snaze o podnikání na těchto pozemcích. Hlasování o protinávrhu : Přítomno 5 členů Souhlasí... I člen esouhlasí 3 členové Zdržel se 1 člen Junák Kalivoda, Láník, Vašík Molnár Usnesení nebylo schváleno.

2 Hlasování o původním návrhu : Přítomno 5 členů Souhlasí... 4 členové esouhlasí I člen Zdržel se O členů Kalivoda, Láník, Vašík, Molnár Junák Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 8/1/ Dohody o zajištění řidičského oprávnění skupiny "C" pro strojníky JSDHO Kanice Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém veřejném zasedání dne l3 návrh Dohody o zajištění řidičského oprávnění skupiny "C" pro dva budoucí strojníky JSDHO Kanice. Důvodem je zajištění akceschopnosti jednotky, jmenovitě zajištění potřebného tabulkového počtu strojníků. Před nástupem na kurz na funkci strojníka JSDHO musí mít dobrovolný hasič řidičské oprávnění skupiny "C". Předmětem Dohody o zajištění řidičského oprávnění skupiny "C" pro členy JSDHO Kanice, pana Jana Krse a pana Jiřího Minaříkaje, že cenu za řidičské oprávnění skupiny "C" uhradí obec v rámci svého stávajícího rozpočtu a že v případě ukončení členství v JSDHO Kanice těmito členy dříve jak za 5 let, stanoví Zastupitelstvo obce Kanice tomuto členu výši náhrady, kterou odvede obci zpět. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit Dohodu o zajištění řidičského oprávnění skupiny "C" pro členy JSDHO Kanice, pana Jana Krse a pana Jiřího Minaříka. Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 Přítomno 5 členů členů Souhlasí 5 členů Nesouhlasí O členů Zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 8/2/ Darovací smlouva od Jmk na převod staveb souvisejících s rekonstrukcí silnice - průtah obcí Kanice návrh Darovací smlouvy od Jihomoravského kraje na stavby vč.příslušenství a součástí, vybudovaných v rámci stavby "Silnice II Kanice průtah", vše v k.ú.kanice, která byla doručena dne , č.j.740/20l3. Na zasedání se ve hod. dostavil zastupitel ing. Karel Horáček. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit tuto Darovací smlouvu od Jihomoravského kraje na stavby vč.příslušenství a součástí, vybudovaných v rámci stavby "Silnice II Kanice průtah", vše v k.ú.kanice. Přítomno 6 členů Souhlasí 6 členů Nesouhlasí O členů Zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 8/3/20l3.

3 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro JMP Net, s.r.o. pro stavbu RD Kanice, Padělky IIl.etapa návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, S.LO., IČ , pro plynárenské zařízení "objekt SO 008 STL plynovod a SO 008A přípojky STL plynovodu pro stavbu Výstavba RD Kanice - Padělky - III.etapa výstavby", číslo stavby , v lokalitě Kanice, Padělky, přičemž plynárenské zařízení bude umístěno na pozemcích parc.č.49111, a v k.ú.kanice, které jsou ve vlastnictví obce Kanice. Návrh Smlouvy byl doručen dne l3, č.j.744/2013. Tento návrh byl na základě požadavku investora změněn rozšířením o pozemek parc.č. 491/184 v k.ú.kanice dne a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je po tomto rozšíření stanovena ve výši 1 500,- Kč, tj. 143,-Kč/m. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit tuto Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, S.LO., IČ , pro plynárenské zařízení "objekt SO 008 STL plynovod a SO 008A přípojky STL plynovodu pro stavbu Výstavba RD Kanice - Padělky - III.etapa výstavby", číslo stavby , v lokalitě Kanice, Padělky, doručenou dne , č.j.744/2013 a změněnou dne l3. Přítomno 6 členů Souhlasí 6 členů Nesouhlasí O členů Zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 8/4/ Výzva k podání nabídky na "Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny" návrh výzvy k podání nabídek na stavební práce "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny" vč.textové části ZD a Obchodních podmínek, které vypracoval AP Investing, S.LO. dne Projekt je připravován v rámci ROP Jihovýchod a dne 2.1O.20l3 byl doporučen k financování. V současné době je však projekt v pořadí, kde na něj nejsou garantovány finanční prostředky. Do 3/2014 budou ze strany ÚRR ROP Jihovýchod a žadatelů o dotaci sjednány smlouvy o dotaci. Protože je možnost přidělení dotace na tento projekt, souhlasí Zastupitelstvo obce Kanice s provedením výběrového řízení (VŘ) na zhotovitele stavebních prací "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny" a schvaluje výzvu k podání nabídek vč.textové části ZD a Obchodních podmínek na tento projekt a upozorňuje jejího zpracovatele na ukončení platnosti obchodního zákoníku k 3l l3, přičemž Obchodní smlouva bude s největší pravděpodobností sjednávána až po tomto datu. Zastupitelstvo obce Kanice schvaluje, aby tato Výzva byla doručena těmto pěti stavebním firmám : 1. MORA VSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU S.LO., Brno, Jižní nám.7/7 2. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost S.LO., Brno, Pražákova 1000/60 3. WALER, spol.s LO., Brno, Selská MMB Consulting S.LO., Rosice, Pod Ploty Pavel Čáslava - Čáslava - stav, Brno, Masarykova 31 Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit výzvu k podání nabídek na stavební práce "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny" vč.textové části ZD a Obchodních

4 podmínek, kterou vypracoval AP Investing, s.r.o. dne a dále se usneslo schválit seznam pěti stavebních firem, kterým bude Výzva doručena. Přítomno 6 členů Souhlasí 6 členů Nesouhlasí O členů Zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 8/5/ Informace o dokončení stavby Přístavba prodejny Kanice č.pop.166 vč.úpravy plochy návsi Starosta obce informoval Zastupitelstvo obce Kanice o dokončení stavby Přístavba prodejny Kanice č.pop.166 vč.úpravy plochy návsi. Stavbu vyprojektoval pan Ivan Ohera z Babic n.sv. v prosinci L2012. Dne byla na stavební úřad Bílovice n.sv. podána žádost o povolení stavby. Dne byla jako zhotovitel přístavby vybrána společnost IKM, S.LO. z Blanska. Smlouva o dílo byla s touto společností podepsána Dne bylo po značných průtazích ze strany stavebního úřadu vydáno stavební povolení (povolení nabylo právní moci po cca 7 měsících od podání žádosti) a dne bylo předáno staveniště a termín dokončení díla byl smluvně sjednán za 3 měsíce, tj.k Práce z počátku postupovaly z důvodu laxního přístupu stavební firmy značně pomalu, což samozřejmě mělo za důsledek šturmování v konci srpna a začátku září. Stavbu dozorovali tři zástupci obce, ing.kalivoda, ing.vašík a pan Láník. Stavební firma se opakovaně pokoušela prosadit k proplacení položky, které buď neprovedla vůbec, nebo jen částečně, anebo ve vyšších cenách, než bylo sjednáno v SoD. Nedobrou vizitkou této firmy je i chyba při měření, která způsobila rozdílnou výšku podlahy přístavby oproti původní stavbě. Dílo bylo předáno ve sjednaném termínu, tj s nedodělky, které nebránily užívání. Dne byla stavba zkolaudována. Náklady na přístavbu činily ,- Kč a náklady na úpravu okolní návsi dosud činily ,- Kč a zbývá podle předpokladu ještě uhradit cca ,- Kč. Celkové náklady budou vč. předpokládaných výdajů cca ,- Kč. Na stavbu poskytl bezúročnou a dlouhodobou půjčku ,- Kč nájemník objektu Kanice 166, pan Michal Ševčík. Přístavba prodejny potravin a smíšeného zboží velice pomohla ke zlepšení služeb v naší obci aje vč.úpravy okolní návsi provedena v dobré kvalitě. Zastupitelstvo obce Kanice vzalo informaci na vědomí. 7. Informace o podání žádosti o stavební povolení na projekt "Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu" Starosta obce informoval Zastupitelstvo obce Kanice o tom, že dne podal na podatelnu Mě.Ú.Šlapanice žádost o stavební povolení na projekt "Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu". Projekt i podklady žádosti připravil projektant ing.r.drnec, Silniční projekt, S.LO.Dne sdělili kompetentní úředníci Mě.Ú.Šlapanice, že žádost nelze z jejich strany vyřídit. Jako důvod uvedli, že žádost není zpracována na předepsaném formuláři, dále že není ze strany obce sjednána smlouva o právu stavby zvýšeného prahu před ZŠ a podle jejich domněnky neodpovídá projektová dokumentace dokumentaci pro stavební povolení (toto je diskutabilní - podle názoru projektanta je dokumentace odpovídající). Doplnění a přiložení předepsaného formuláře k žádosti je splnitelná formalita. Avšak sjednání smlouvy o právu stavby zvýšeného prahu před ZŠ je dlouhodobé. Jde jednak o jednání s vlastníkem komunikace, Jihomoravským krajem, kde musí být tato smlouva schvalována krajským zastupitelstvem (termín jednání odhaduji na půl roku). Dále jde o jednání s vlastníkem pozemku, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (předchozí vyřizování majetkových otázek s tímto úřadem nám trvalo šest let).

5 Požadavek šlapanického úřadu se v tomto případu nejeví správný, protože nás tlačí k tomu, že pokud vše podle jejich žádosti připravíme a stavbu zrealizujeme, stane se část komunikace III.třídy v délce 13 m vlastnictvím obce, což není ze zákona o pozemních komunikacích možné. Znamenalo by to mimo jiné, že budeme zajišťovat následné opravy a údržbu vč.zimní údržby a pod. Na rozdíl od naší předchozí žádosti o povolení zvýšeného prahu z roku 2011 již šlapaničtí úředníci nerozporují navržené technické řešení, které je v současném projektu stejné, jako v roce Starosta obce v závěru sdělil, že bude nadále pokračovat v boji s úředníky za účelem dosažení bezpečnosti dětí, pohybujících se na silnici III/3831 před naší ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo obce Kanice vzalo informaci na vědomí. 8. Informace o poděkování obce Křešice za pomoc po povodních Starosta obce informoval Zastupitelstvo obce Kanice o tom, že dne obdržela naše obec písemné poděkování od obce Křešice za materiální i finanční pomoc při zvládání následků povodní v červnu Zápis ukončen ve hod. Podpis: - ověřovatel zápisu... Lukáš Láník - ověřovatel zápisu... Karol Molnár ~/... ~H/t.~~ - starosta Vladimír Kalivoda..7.~ ~.

6 PROGRAM veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE ve středu ve hod. na OÚ Kanice 1. Vyhodnocení žádosti o koupi pozemku parc.č v k.ú.kanice (Žleby) 2. Dohody o zajištění řidičského oprávnění skupiny "C" pro strojníky JSDHO Kanice 3. Darovací smlouva od Jmk na převod staveb souvisejících s rekonstrukcí silnice - průtah obcí Kanice 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro JMP Net, s.r.o. pro stavbu RD Kanice, Padělky III.etapa 5. Výzva k podání nabídky na "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny" 6. Informace o dokončení stavby Přístavba prodejny Kanice č.pop.166 vč.úpravy plochy návsi 7. Informace o podání žádosti o stavební povolení na projekt "Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu" 8. Informace o poděkování obce Křešice za pomoc po povodních ing. Vladimír Kalivoda starosta obce Kanice

7 Prezenční listina z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Kanice konaného na OÚ Kanice dne ve hod. jméno a přijmení in.karelhoráček ing.tomášjunák ing.vladimírkalivoda ~-. I I~LU~k-áš-L-á-ník----~I---~--(-I-----l IOOC.ingKarol Molnár, PhO I ~ I in. PetrŠevčík in. RadimVašík

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku

Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku 1 Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Dr., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec Rozporka L., Ing. Popela

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více