U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice"

Transkript

1 U S N E S E N Í dne : z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : hod. ukončení : hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, Josef Levý, Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková, Mgr. Vladimíra Kábová, Veronika Balánová, Zdeňka Heišteinová, Roman Černý, Antonín Juříček, Luboš Stránský, Marcela Švecová, Ludvík Grísnik, František Černý U s n e s e n í č Usnesení č. 1/14 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje návrh programu 23. zasedání takto: 1. Zahájení schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise 3. Ověření zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice 4. Volba ověřovatelů zápisu 5. Zpráva finančního výboru Zastupitelstva města Hranice 6. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranice 7. Zpráva osadního výboru Zastupitelstva města Hranice pro část Studánka a Pastviny 8. Kontrola plnění usnesení 9. Schválení rozpočtu města Hranice na rok Schválení plánu investičních akcí na rok Schválení změny územního plánu města Hranice změna č Převody nemovitostí 13. Různé Usnesení č. 2/14 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Roman Černý, Mgr. Jaromíra Rusiniková a Zdeňka Heišteinová. Usnesení č. 3/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí ověření zápisu z 22. zasedání ZM dne ( proti zápisu nebyly žádné námitky ). Usnesení č. 4/14 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje ověřovatele zápisu 23. zasedání zastupitelstva města ve složení: Ludvík Grísnik a PhDr. Hana Levá.

2 Usnesení č. 5/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí obsah zápisu z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Hranice dne Usnesení č. 6/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí obsah zápisu z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranice dne Usnesení č. 7/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí obsah zápisu ze schůzky osadního výboru pro část Studánka a Pastviny ze dne Usnesení č. 8/14 V rámci kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Hranice: a) k usnesení ZM č. 162/13 ze dne předsedům jednotlivých výborů zastupitelstva uloženo předložit do písemné zprávy o činnosti výborů v roce 2013 a plány práce výborů na rok 2014 bere na vědomí informaci starosty o předložených zprávách. Usnesení č. 9/14 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje Rozpočet města Hranice na rok 2014 tak, jak byl předložen starostou města Hranice a doporučen ke schválení finančním výborem Zastupitelstva města Hranice ( v písemné a elektronické podobě vyvěšeno v době od do ): Položka Popis Příjmy Výdaje 1111 Daň z př.fyz.os záv.čin Daň z př.fyz.os. SVČ Daň z př.fyz.os.kap.výn Daň z př.práv.os Daň z přid.hodnoty Daň z nemovitosti Mezisouč (6)0 Splátky půjček Popl.ze psů Správní poplatky očekávané transf. Ze SR příjmy minulých období 9600 Dlouhodob.půjčka SFŽP půjčka KB Mezisouč Ozdr.hosp.zvířat,odchyt psů Podpora prod. Činnosti lesy Silnice Ost.zál.komunikací-chodníky Ost.zál.v silniční dopravě Prov.veř.sil.dopravy-zastávky 100 Služby celkem Kanalizace Úpravy drobných vod.toků 250 Vodní hospodářství celkem Předškolní zařízení Základní škola 2 950

3 Vzdělání celkem Knihovna Kulturní zařízení-klub Obnova památek Vydávání časopisu mezinárodní spolupráce Ost.záležitosti kultury a církví Ost.tělových.činnost Využití vol.času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost 42 Kultura a sport celkem Půjčky - FRB Bytové hospodářství Nebytové hosp.(údržba budovy) Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby - TS Bydlení a služby celkem Poplatky za svoz kom.odpadu Sběr a svoz kom.odpadu Sběr ost.odpadů(separace) využ.odpadů EKO-KOM bioodpady Veřejná zeleň Ochrana živ.prostředí celkem bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana celkem Městské zastupitelstvo Činnost místní správy obecné příjmy a výdaje z fin.oper Pojištění majetku města Ostatní činnosti 250 Veř.správa a služby celkem dotace a splátka úvěru CELKEM Usnesení č. 10/14 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje předložený plán investičních akcí na rok 2014: finanční náklady: název akce: realizace: celkem Kč: dotace: obec: Oprava zborcené zdi u Besedy 3 7/ , ,-

4 a výměna části oken v Besedě Oprava místních komunikací 4 10/ , ,- a pořízení pasportu Projekt revitalizace hřbitova 3 10/ , , ,- a parku Zateplení budovy ZŠ,včetně 4 10/ , , ,- výměny oken Rekonstrukce Mlýnského 6 11/ , , ,- rybníka Oprava obyt. domu č.p / , ,- Rekonstrukce knihovny 4 10/ , , ,- Opravy bytového fondu města 2 12/ , ,- Nákup traktoru 4 08/ , ,- Vybudování chodníku 4 11/ , ,- a Americké ulici Rekonstrukce chodníku v Ná- 4 10/ , ,- dražní ul. a mezi star.paneláky Revitaliazce Masarykova nám. 5 11/ , , ,- II. etapa Obnova krajinných struktur 1 10/ , , ,- Zavedení svozu bioodpadu 5 10/ , , ,- Rekonstrukce sociálního zaříze- 7 10/ , , ,- ní a šaten na hřišti ve Studánce Vybavení kult.zařízení Beseda 7 10/ , , ,- novým nábytkem Nákup barevné kopírky A / , , ,- do knihovny Zakoupení a instalace kamero- 3 05/ , ,- vého systému Zadání vypracování projekto- 3 08/ , ,- vé dokumentace na rozlučkovou síň na hřbitově Celkem: , ,- Usnesení č. 11/14 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje zadání změny ÚP Hranice s podmínkou, že navrhovatel uhradí náklady na zpracování a na mapové podklady: Změna č. 4 Návrh Václava a Saši Sloukových, bytem Hranice, ul. Jiráskova 850, na změnu funkčního využití poz. p. č. 2594/3, 2597/1, 4014 k. ú. Hranice u Aše, která spočívá ve změně funkčního využití NSpz Plochy smíšené nezastavěného území a ZP zeleň přírodního charakteru na plochu VL výroba a skladování lehký průmysl. Usnesení č. 12/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí zpětvzetí žádosti pana Zdeňka Tobolíka z Hranic ze dne o prodej části p. p. č. 3204/2 o výměře 957 m 2 v k. ú. Hranice u Aše a zrušuje své usnesení č. 115/13 ze dne , kterým byl uvedený prodej schválen ( po výběrovém řízení ). Usnesení č. 13/14

5 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje po provedeném výběrovém řízení formou obálkové metody prodej části p. p. č. 3204/2 ( trvalý travní porost ) o výměře 957 m 2 ve vlastnictví města Hranice a v k. ú. Hranice u Aše manželům Ciprovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m 2 na základě jejich písemné žádosti ze dne (záměr města prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice v době od do ). Usnesení č. 14/14 Zastupitelstvo města Hranice nevyhovuje z důvodu uvedeného ve svém usnesení č. 13/14 žádosti Jana Tobolíka z Hranic o prodej části p. p. č. 3204/2 ( trvalý travní porost ) o výměře cca. 200 m 2 ve vlastnictví města Hranice a v k. ú. Hranice u Aše. Usnesení č. 15/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí usnesení Rady města Hranice č. 29/14 ze dne a schvaluje nabytí parcely st. 726 ( zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 232 m 2 a budovy č.p. 666 ( bytový dům ) postavené na parcele st. 726, obojí v k. ú. Hranice u Aše, do vlastnictví města Hranice formou usnesení soudního exekutora JUDr. Luhana z Exekutorského úřadu Praha 1 pod č.j.: 099 EX 610/ ze dne , kterým byl vydražiteli Město Hranice v dražbě dne udělen příklep uvedených nemovitostí za zaplacení nejvyššího podání ve výši ,- Kč. Usnesení č. 16/14 Zastupitelstvo města Hranice ( v návaznosti na své usnesení č. 125/07 ze dne ) schvaluje jednorázové prominutí poplatků z prodlení u všech neplatičů nájemného a služeb za období od do za podmínky, že samotné nedoplatky nájemného a služeb budou jimi uhrazeny do a nebo do této doby uzavřenou s městem Hranice dohodu o plnění zpožděného dluhu ve splátkách. Toto prominutí se nevztahuje na nedoplatky, u kterých již bylo přikročeno k soudnímu vymáhání dlužných částek. Usnesení č. 17/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí nař. vlády č. 459/2013 Sb., kterým se s účinností od mění nař. vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a ponechává měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce místostarosty, člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru nebo komise a člena zastupitelstva, zpracované v souladu s přílohou č. 1 k uvedenému nařízení, ve výši schválené jeho usnesením č. 136/13 ze dne Usnesení č. 18/14 Zastupitelstvo města Hranice po projednání dopisu Ing. Jany Klusákové z MAS 21, o.p.s. schvaluje zařazení správního území města Hranice do územní působnosti MAS 21, o.p.s. na programovací období Usnesení č. 19/14 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí informaci starosty města o následujících usneseních Rady města Hranice: - č. 1/14 ze dne schváleno uzavření dodatku č. 5/2014 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 13/2009 uzavřené dne mezi městem Hranice ( odběratel ) a obchodní firmou ITES spol. s r. o. se sídlem Jaroslava Šípka 486, Stochov, IČ: ( dodavatel ), jejímž předmětem je změna přílohy č. 2 ke

6 shora uvedené smlouvě - Cenové ujednání; Kalkulace ceny tepla na rok 2014 ( objekty: byty MěÚ, Knihovna, ZŠ Husova 414, MŠ Soukenná 844 ), - č. 2/14 ze dne schváleno uzavření dodatku č. 16/2014 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 25/2004 uzavřené dne mezi městem Hranice ( odběratel ) a obchodní firmou ITES spol. s r. o. se sídlem Jaroslava Šípka 486, Stochov, IČ: ( dodavatel ), jejímž předmětem je změna přílohy č. 2 ke shora uvedené smlouvě - Cenové ujednání; Kalkulace ceny tepla na rok 2014 ( objekt: Beseda ), - č. 4/14 ze dne vyhlášeno s účinností od v souladu s vnitřním předpisem města Hranice Směrnice č. 3/2010 o vytvoření a použití peněžního fondu pro rozvoj bydlení na území města Hranice výběrové řízení na půjčky pro rok 2014 s tím, že žádosti o jednotlivé půjčky budou přijímány v době od do ( viz bod 7 pís. d) směrnic ). - č. 15/14 ze dne schváleno s účinností od uzavření pojistné smlouvy č o pojištění majetku s Českou pojišťovnou a. s. ( sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Makléřský servis, s.r.o., nám. Míru 2, Plzeň, IČ: , nahrazuje se předchozí verze, celkové roční pojistné ,- Kč ), - č. 31/14 ze dne schváleno ukončení mandátní smlouvy formou výpovědi bez uvedení důvodu podle čl. III. smlouvy uzavřené dne s advokátem JUDr. Martinem Čonkou, Komenského 4, Cheb, IČ: , a to ke dni , - č. 35/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo č. SUC 273/2013 mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou SU-CONSULT s.r.o., Dvořákova 2249/21, Cheb, IČ: , jednatel Ing. Radek Sušanka ( zhotovitel ), jejímž předmětem je zajištění komplexních činností v rámci administrace projektu Obnova krajinných struktur v Hranicích u Aše za cenu ,- Kč vč. DPH, - č. 36/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo č. SUC 004/2014 mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou SU-CONSULT s.r.o., Dvořákova 2249/21, Cheb, IČ: , jednatel Ing. Radek Sušanka ( zhotovitel ), jejímž předmětem je zajištění komplexních činností v rámci administrace projektu Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše za cenu ,- Kč vč. DPH, - č. 37/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo č. EM 001/2014 mezi městem Hranice ( objednatel ) a firmou Ing. Eva Marešová, Pastýřská 1241/ Cheb, IČ: ( zhotovitel ), jejímž předmětem je zajištění činností v rámci administrace projektu Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše za cenu ,- Kč, - č. 40/14 ze dne schváleno po provedeném výběrovém řízení uzavření kupní smlouvy mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou Agrowest a.s. se sídlem Božkovská 397/15, Plzeň, IČ: , zastoupena Ing. Ladislavem Drástalem, členem představenstva ( prodávající ), jejímž předmětem je Zajištění techniky pro Město Hranice ( traktor Zetor FORTERRA ,27, čelní nakladač Trac-lift SLx ) za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč včetně DPH, - č. 41/14 ze dne schváleno uzavření mandátní smlouvy mezi městem Hranice ( mandant ) a obch. firmou OLIVIUS s.r.o. se sídlem Atletická 2221, Sokolov, IČ: , zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Správkou ( mandatář ), jejímž předmětem je výkon zadavatelských činností ve smyslu zákona o veřejných zakázkách v průběhu zadání veřejné zakázky Poskytnutí bankovního úvěru

7 na nákup techniky pro Město Hranice za smluvní odměnu ve výši ,- Kč bez DPH, - č. 42/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednatel ) a obch. firmou OLIVIUS s.r.o. se sídlem Atletická 2221, Sokolov, IČ: , zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Správkou ( mandatář ), jejímž předmětem jsou poradenské služby související se zpracováním žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh na akci Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše v rámci 51. výzvy ROP Severozápad za sjednanou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. - č. 43/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednatel ) a obch. firmou OLIVIUS s.r.o. se sídlem Atletická 2221, Sokolov, IČ: , zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Správkou ( mandatář ), jejímž předmětem jsou poradenské služby související se zpracováním žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh na akci Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa - Hranice v rámci 51. výzvy ROP Severozápad za sjednanou cenu ve výši ,- Kč bez DPH, - č. 44/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., se sídlem Náměstí Krále Jiřího 6, Cheb, IČ: , zastoupena jednatelem Ing. Petrem Králem ( zhotovitel ), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na stavbu dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Hranice na p. p. č. 90/1 a 102/1 v k. ú. Hranice u Aše za cenu ,- Kč s DPH, - č. 45/14 ze dne schváleno po výběrovém řízení ( viz Rozhodnutí zadavatele Město Hranice o přidělení veřejné zakázky ze dne ) uzavření smlouvy o dílo č mezi městem Hranice ( objednatel ) a firmou Miroslava Slepičková se sídlem Kostelní 110, Velká Hleďsebe, IČ: ( zhotovitel ), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše za cenu ,13 Kč včetně DPH, - č. 49/14 ze dne schváleno uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené městem Hranice s obchodní firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/ Praha 4, IČ: , dne ( Město Hranice tímto dodatkem pověřuje plněním některých povinností vyplývajících ze smlouvy obchodní firmu AVE CZ Odpadové hospodářství, a.s. se sídlem Karlovy Vary, IČ: ), - č. 60/14 ze dne schválen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 Základní školy Hranice, okres Cheb tak, jak byl předložen ředitelkou této příspěvkové organizace dne , - č. 61/14 ze dne schválen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 Mateřské školy Hranice, okres Cheb tak, jak byl předložen ředitelkou této příspěvkové organizace dne , - č. 80/14 ze dne v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schválen neinvestiční příspěvek Mateřské škole Hranice, okres Cheb, příspěvkové organizaci města Hranice, na rok 2014 ve výši ,- Kč, - č. 81/14 ze dne v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schválen neinvestiční příspěvek Základní škole Hranice, okres Cheb, příspěvkové organizaci města Hranice, na rok 2014 ve výši ,- Kč, - č. 82/14 ze dne schváleno uzavření mandátní smlouvy mezi městem Hranice ( mandant ) a obch. firmou OLIVIUS s.r.o. se sídlem Atletická 2221, Sokolov, IČ: , zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Správkou ( mandatář ), jejímž předmětem plnění je výkon opakovaných zadavatelských činností

8 ve smyslu zákona o veřejných zakázkách v průběhu zadání veřejné zakázky Pořízení techniky pro Město Hranice za smluvní odměnu ve výši ,- Kč bez DPH, - č. 83/14 ze dne schváleno uzavření příkazní smlouvy podle ust a násl. obč. zákoníku mezi městem Hranice ( příkazce ) a obch. firmou OLIVIUS s.r.o. se sídlem Atletická 2221, Sokolov, IČ: , zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Správkou ( příkazník ), jejímž předmětem plnění je výkon zadavatelských činností ve smyslu zákona o veřejných zakázkách v průběhu zadání veřejné zakázky Revitalizace Masarykova náměstí II. Etapa - Hranice za smluvní odměnu ve výši ,- Kč bez DPH, - č. 84/14 ze dne schváleno uzavření příkazní smlouvy podle ust a násl. obč. zákoníku mezi městem Hranice ( příkazce ) a obch. firmou OLIVIUS s.r.o. se sídlem Atletická 2221, Sokolov, IČ: , zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Správkou ( příkazník ), jejímž předmětem plnění je výkon zadavatelských činností ve smyslu zákona o veřejných zakázkách v průběhu zadání veřejné zakázky Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše za smluvní odměnu ve výši ,- Kč bez DPH, - č. 85/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Hranice ( obec ) a obch. firmou REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 Stodůlky, zastoupená Annou Smolíčkovou, členkou představenstva, provozovna Dřevařská 1418/7, Boskovice ( provozovatel ), jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při sběru oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů provozovatele umístěných na dvou místech v Hranicích; za uvedenou spolupráci náleží obci odměna ve výši 1.000,- Kč za jeden umístěný kontejner ročně ( viz usnesení rady č. 65/14 ze dne ), - č. 100/14 ze dne schváleno uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi městem Hranice ( nájemce ) a panem Václavem Sloukou ( pronajímatel ), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parcelní č ( jiná plocha, ostatní plocha ) o výměře 4 m 2 v k.ú. Hranice u Aše a ve vlastnictví pronajímatele na dobu od do za účelem umístění veřejné autobusové zastávky ( za symbolickou 1,- Kč ), - č. 108/14 ze dne schváleno uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ: , o pojištění odpovědnosti za škodu č ( s účinností od nahrazuje předchozí verzi roční pojistné ,- Kč ), František JURČÁK Miroslav PICKA místostarosta města starosta města

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č. 179

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více