Seminář. Účetnictví ÚSC Lektor : Ing. Jiří Lorenc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář. Účetnictví ÚSC 2010. Lektor : Ing. Jiří Lorenc"

Transkript

1 Seminář Účetnictví ÚSC 2010 Lektor : Ing. Jiří Lorenc

2 Cílem semináře Převodový můstek na rok 2010 Vybrané příklady účtování roku 2010

3 Obecné informace k účetnictví Významnost účetní informace + náklady na získání informace převyšují přínos informace z ní plynoucí Vztah k uživateli informace ovlivnění jeho úsudku nebo rozhodování Uživatel využívá účetní závěrku účetní jednotky Využívá informace z CSÚIS Předpoklad 2011 sjednocení postupu, stanovení hladiny významnosti řešení ve vztahu na konsolidační vyhlášku

4 Mezitímní účetní závěrka Významné omezení povinností účetní jednotky není v rozsahu roční závěrky (ČÚS 701, bod. 5.2, 5.6) Informace předávané do CSÚIS = výkazy Aplikace Vždy vnitřní předpis - směrnice Časové rozlišení, ocenění reálnou hodnotou prodávaného majetku Podrozvaha významnost (posuzováno k rozvahovému dni) Využitelná pro uživatele, řízení účetní jednotky, Vykazování účetní jednotky Možno účtovat až k rozvahovému dni

5 Převodový můstek Převod rozvahových účtů z roku 2009 do roku převodový můstek - součástí ČÚS 702. Řešeno v rámci počátečních stavů nutno doložit postup Transformace metod roku 2009 na účetní metody a postupy roku 2010 operace budou účtovány běžnými obraty. Termín pro proúčtování je u ÚSC a jimi zřízených PO do Výjimka - majetek určeného k prodeji z roku 2009 a předchozích s termínem do

6 Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova Základní stádo a tažná zvířata (+ SU 086) Zvířata Ostatní zásoby Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (+ SU 089) 231 Základní běžný účet Běžný účet Termínované vklady krátkodobé 068 Termínované vklady dlouhodobé 236 Běžné účty peněžních fondů 236 Běžné účty peněžních fondů Termínované vklady krátkodobé 068 Termínované vklady dlouhodobé 271 výpomoci mez rozpočty výpomoci příspěvkovým org výpomoci podnikatelským sub výpomoci ostatním organizacím 277 Poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám 272 Přijaté návratné výpomoci mezi rozpočty 462 Poskytnuté návratné financí výpomoci dlouhodobé Poskytnuté návratné financí výpomoci krátkodobé 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 452 Přijaté návratné výpomoci mezi rozpočty dlouhodobé Přijaté návratné výpomoci mezi rozpočty krátkodobé

7 314 Poskytnuté provozní zálohy 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odběratelé 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Jiné pohledávky Dodavatelé Ostatní závazky Jiné závazky 959 -Ostatní dlouhodobé závazky Odběratelé 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Ostatní krátkodobé pohledávky 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Dodavatelé Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky 358 Pohledávky za účastníky sdružení 351 Pohledávky za účastníky sdružení 368 Závazky k účastníkům sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení Opravná položka k pohledávkám Syntetické účty účtové skupiny 19

8 901 - Fond dlouhodobého majetku Jmění účetní jednotky 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv 903 Fond hospodářské činnosti 909 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 917 Peněžní fondy 918 Jiné finanční fondy Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 933 Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let 964 Saldo výdajů a nákladů 965 Saldo příjmů a výnosů Jmění účetní jednotky 407 Jiné oceňovací rozdíly?406 Oceňovací rozdíly při změně metody 419 Ostatní fondy 431 -Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 -Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 401 Jmění účetní jednotky X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 951 Dlouhodobé bankovní úvěry 451 Dlouhodobé úvěry 955 -Dlouhodobé přijaté zálohy 455 -Dlouhodobé přijaté zálohy Podrozvahové účty Účtová třída 9 Podrozvahové účty

9 Transformace účetních metod převod na metody roku 2010 rok 2010 zejména nezkreslení VH, zobrazení rozdílu VH Opravné položky: U vybraných pohledávek (zejména 311, 377, 469) Dotvoření stav k podklad dokladová inventura Příklad: Nájem za nebytové prostory: Kč po splatnosti 160 dní (10%), Zveřejnění reklamy Kč po splatnosti 92 dní (10%). Dodávka dřeva Kč po splatnosti 520 dnů (50%). Řešení: Opravné položky k pohledávkám za rok 2009 stav pohledávek k Popis SU MD Dal Nájem Kč Reklama Kč Dodávka dřeva Kč Celkem

10 Pohledávky, závazky nezaúčtované do roku 2009 dle ČÚS 701, odst. 7 není nutné Pohledávky, závazky z roku 2009 Popis MD Dal částka Nezaúčtované přijaté faktury Předpis vratky dotace za (9) Nezaúčtovaní vystavené faktury Nezaúčtované ostatní předpisy xx 406 Pohledávky z vratek dotací 2009 PO, neziskovky, ostatní

11 Časové rozlišení, dohadné účty - roku 2009 dle ČÚS 701, odst. 7 není nutné!!! ne nevýznamné operace, soulad se směrnicí 2010 Časové rozlišení, dohadné účty roku 2009 Výdaje 2009, souvisí s 2010 a násl. (předplacené nájemné, ) Popis MD Dal částka Příjmy 2009 předplacené, časově náleží do roku 2010 a následujícíci Faktura za elektřinu částečně Dotace na více období (není inkaso) náklady 2009, které se budou vyúčtovávat 502 Rok Rok

12 Rozčlenění účtu 021 příloha G účetní závěrky 00xx - 01xx bytové domy a bytové jednotky 02xx nebytové domy a jednotky pro služby obyvatelstvu Školství, sport, kultura, zdravotnictví, Další služby obyvatelstvu, hřbitov Obecní úřad 03xx jiné nebytové domy a nebytové jednotky 04xx 05xx Nejsou poskytovány přímé služby, technologické zázemí Sklady, garáže, zázemí obecní mechanizace ČOV, vodárny, kotelny, archiv komunikace a veřejné osvětlení Komunikace silnice, chodníky, cyklostezky, náměstí, parkoviště, jiné inženýrské sítě Vodovod, kanalizace, jiní (plyn, elektřina, teplo, telefon, data) 06xx 09xx ostatní stavby Hráze, opěrné zdi - vodní nádrž, potok, svah včetně protipovodňových, ekologických opatření, terénní úpravy Oplocení, zábrany - pokud nelze přiřadit předešlým bodům

13 Rozčlenění účtu 031 přílohy H účetní závěrky 00xx - 01xx 02xx 03xx 04xx 05xx stavební pozemky Pozemky využitelné k výstavbě (soulad s územním plánem, vhodnost pozemku k účelu) Bytová výstavba, komerční účely (obchody, průmyslové zóny, sklady, parkoviště, ) lesní pozemky zahrady, louky, pastviny, rybník (hospodářské využití), orná půda Hospodářské využití + parky, odpočinkové zóny (zeleň) zastavěné plochy Budovy, stavby včetně nádvoří, sportovní, kulturní, rekreační areály, hřbitov Komunikace silnice, chodníky, cyklostezky, náměstí, parkoviště, Skládky, ostatní pozemky Rybníky, nádrže, potoky včetně protipovodňových, ekologických pokud není hospodářské využití Lomy, hospodářsky nevyužitelné pozemky ostatní

14 Základní úkony rok 2010 sestavení účtového rozvrhu důraz na členění pohledávek a závazků zásada účetní členění navazuje na operativní evidence pohledávek a závazků organizace účetních dokladů vedení operativních evidencí zakládání dokladů odpovědnost osob vazba účetnictví evidence (stanovení identifikace dokladů = číselné řady dokladů) stanovení účetních postupů

15 Dlouhodobý majetek Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Popis MD Dal Částka Úhrada zálohy na pořízení stroje Faktura za dodávku, vyúčtování zálohy Úhrada závazku Aktivace vlastních výkonů mzdy, materiál (dokončení díla nebo k ) Zařazení majetku

16 Technické zhodnocení Náklad charakteru technického zhodnocení Dokončená akce překročí hranici TZ (např. velké stavební akce) Není zřejmé, zda TZ překročí stanovenou hranici (např. movité věci, drobné stavební úpravy) 042 (041) / 321 Uspořádací účty technického zhodnocení 045 (044) / 321 V průběhu účetního období překročí stanovenou hranice K nepřekročí stanovenou hranici 02x / x / (518) / 045 (044)

17 Technické zhodnocení Popis MD Dal částka Faktura - zděná příčka (budova 1) Úhrada závazku (budova 1) Faktura tažné zařízení auta Úhrada závazku -tažné zařízení auta Faktura zazdění okna (budova 1) Úhrada závazku (budova 1) TZ budovy 1 (v průběhu úč. období) Rozpočtová korekce Zúčtování SU náklad k

18 Vyřazení dlouhodobého majetku Vyřazení dlouhodobého majetku základní postup Popis MD Dal částka Opotřebení - likvidace Vyřazení - prodej Převod PO Vlastní Dotace Vyřazení dlouhodobého majetku pro rok 2010 (pořízeno 2009 a dříve) Popis MD Dal částka Opotřebení - likvidace Vyřazení - prodej Převod PO Vlastní Dotace

19 Prodej dlouhodobého majetku Prodej dlouhodobého majetku Popis MD Dal částka Předpis pohledávky Vyřazení majetku (PC 90 tis.) 553 / Inkaso pohledávky

20 Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou - Kontrolní mechanismus (ne účetnictví na bázi reálných cen) - Ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce - Základném kritériem odhadu běžná cena trhu v daném čase a místě - Účetní směrnice - stanovit míru významnosti Prodej dlouhodobého majetku ocenění reálnou hodnotou Rozhodnutí o prodeji auta (PC , předpokládaná cena prodeje ) Popis MD Dal částka Prodej smlouva o prodeji, předání Vyřazení majetku 553 / Zúčtování přecenění reálné hodnoty Inkaso pohledávky za prodej

21 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku z dotace Popis MD Dal Částka Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR Faktura za dodávku díla Inkaso dotace Odúčtování podmíněné pohledávky Úhrada majetku Vyúčtování dotace Zařazení majetku

22 Drobný majetek Popis MD Dal částka Faktura za dodávku drobného majetku Náklady na dopravu majetku Zařazení majetku Zaplacení faktury za drobný majetek Zaplacení faktury za dopravu Vyřazení majetku z roku 2009 a dříve Vyřazení majetku z roku

23 Příjmy + pohledávky Předpis, úhrada pohledávky Popis MD Dal Částka Inkasa příjmů - bez předpisu 231 6xx Předpis pohledávky 3xx 6xx Inkaso platby 231 3xx Inkaso v hotovosti bez předpisu Inkaso v hotovosti s předpisu 261 6xx 231 RS Pol xx 231 RS Pol 5182

24 Opravné položky k pohledávkám Snížení hodnoty, které není trvalého charakteru. Tvorba k vybraným pohledávkám (311, 377, 469) 10% za každých 90 dnů po splatnosti, Účtování - k Účtování opravných položek Popis MD Dal Částka K 1.1. za období 2009 ( z 8 000,- Kč) a) Tvorba k b) Úhrada pohledávky, zúčtování o.p c) Splátkový kalendář, zúčtování o.p d) Odpis pohledávky (promlčení) d) Evidence pohledávky na podrozvaze

25 Nájemné + služby s tím související Popis MD Dal Částka Předpis nájmu Inkaso nájemné + služby k vyúčtování (voda) Faktura za vodu, stočné Vyúčtování energií Doplatek ze energie

26 Výdaje + závazky Výdaje předpis + úhrada závazku Popis MD Dal Částka Výdaj - bez předpisu 5xx 231 Předpis závazku 5xx 3xx Úhrada závazku 3xx 231 Výdaj v hotovosti bez předpisu Výdaj v hotovosti úhrada závazku 5xx RS Pol xx RS Pol 5182

27 Zásoby vedené metodou B Popis MD Dal Částka Stav k Pořízení materiálu Materiál z vyřazeného DM Materiál ze zničeného majetku Materiál neevidovaný bedny, Stav skladové evidence k a) Fyzická inventura (+ přepočet) manko do normy b) Fyzická inventura (+ přepočet) manko nad normu c) Přebytek Předpis pohledávky za zaměstnancem manko nad normu

28 Zboží metoda A Popis MD Dal Částka Faktura za dodávku knih a) Náklady související s pořízením b) Náklady související s pořízením 5xx b) Aktivace nákladů souvisejících s pořízením Převzetí na sklad Prodej knih Pol Pol Výdej ze skladu Knihy jako propagace obce bez úplaty

29 Transfery přijaté Průtokové Zúčtovací vztahy 374 Ostatní Výnos Dohadný účet aktivní Finanční vypořádání Účty záloh 374, 455 Vypořádání k x neinvestiční 403 investice (vratka, doplatek) Více účetních období, není vypořádání k Dohadný účet (SU 388) ve výši realizovaných nákladů Bez finančního vypořádání Zúčtování 67x neinvestiční 403 investice? Časové rozlišení?

30 Transfery přijaté Text Státní rozpočet Obec, kraj, DSO, regionální rada Státní fond, ostatní subjekty Zálohy (finanční vypořádání) Vztah k výsledku hospodaření Účet , Vztah k zahraničí vždy U ostatních významné 939, , 943

31 Přijaté dotace a příspěvky - neinvestiční Popis MD Dal Částka Dotace bez fin. vypořádání - předpis Inkaso platby (12x) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Inkaso zálohy (4x) a) Vypořádání dotace k b) Není k fin. vyp. odhad nákladů b) Při vyúčtování v následujícím účetním období Odvod do SR

32 Přijaté dotace - investiční Popis MD Dal Částka Dotace bez fin. vypořádání - předpis Inkaso Rozhodnutí o poskytnutí dotace Inkaso zálohy (2x) a) Vypořádání dotace k b) Není k fin. vyp. odhad nákladů b) Při vyúčtování v následujícím účetním období Odvod do SR

33 Transfery poskytnuté Finanční vypořádání Účet záloh SU 373, 465 investiční + neinvestiční Vypořádání k SU 572 Není vypořádání k Výnos zúčtován pomocí účtu 389 Bez finančního vypořádání Zúčtování při odeslání dotace SU 572 investiční + neinvestiční Časové rozlišení podle čerpání - pokud lze rozlišit

34 Transfery poskytnuté Text Obec, kraj, DSO, regionální rada Příspěvková organizace, ostatní subjekty Zálohy (finanční vypořádání) Vztah k výsledku hospodaření Účet Vztah k zahraničí vždy (žádost) Významné 975, ,986

35 Poskytnuté příspěvky investice + neinvestiční Bez finančního vypořádání Popis MD Dal Částka Dotace PO bez fin. vypořádání - předpis Inkaso platby (12x)

36 Poskytnuté dotace a příspěvky investice + neinvestiční S finančním vypořádáním Varianta 1 Popis MD Dal Částka Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výplata dotace (4x) a) Vypořádání dotace k b) Není k fin. vyp. odhad nákladů b) Při vyúčtování v následujícím účetním období Inkaso přeplatku dotace

37 Poskytnuté dotace a příspěvky investice + neinvestiční S finančním vypořádáním Varianta 2 Popis MD Dal Částka Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výplata dotace (4x) a) Vypořádání dotace k b) Není k fin. vyp. odhad nákladů b) Při vyúčtování v následujícím účetním období Inkaso přeplatku dotace

38 Sociální fond zřízen samostatný účet Popis MD Dal Částka Převod ze ZBÚ tvorba fondu Inkaso na SU 236 Stravování zaměstnanců - nakoupené Platba stravy Inkaso od zaměstnance Půjčka zaměstnanci Rekreace apod Platba rekreace

39 Sociální fond vedený na ZBÚ Popis MD Dal Částka Tvorba fondu Stravování zaměstnanců - nakoupené Platba stravy Inkaso od zaměstnance Půjčka zaměstnanci Rekreace apod Platba rekreace Úhrada od zaměstnance

40 Fond rozvoje bydlení Popis MD Dal Částka Půjčka ze státního fondu Poskytnutí půjčky občanům Splátka jistina občanem Úhrada úroků občanem Poplatek bance Tvorba fondu převod z Tvorba fondu připsání na Splátka jistiny státnímu fondu Splátka úroků státnímu fondu

41 Fond obnova kanalizačního řádu Popis MD Dal Částka Předpis stočného Inkaso stočného Faktura za opravu Úhrada faktury za opravu Faktura za rozšíření kanalizace Úhrada faktury

42 Podrozvaha Doplňkové informace k rozvaze 90x, 91x Jiné užívání majetku našeho, cizího nájem, výpůjčka 92x, 96x Potenciální pohledávky Podmíněné pohledávky Podmínky Přednost hlavní knihy Významné skutečnosti majetkoprávní situace + ekonomické zdroje účetní jednotky Informace pro rozhodování a úsudek Možno až k rozvahovému dni Významnější informace v dlouhodobém rozměru Významnější mimořádné informace před pravidelnými Vhodná věcná a cenová hranice vnitřní předpis Krátkodobé, dlouhodobé

43 901, 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek Významný, pokud není evidovaný na 018, Ostatní majetek Majetek svěřený příspěvkové organizaci Majetek v úschově, cennosti, vkladní knížky svěřenců Cizí majetek (námi neužívaný) CO, armáda, Komisní prodej majetku zúčtovatelné tiskopisy 911 Odepsané pohledávky Není právo na vymáhání promlčení, konkurz Předpoklad plnění (i částečného)!!! 92x Pronájem (921, 922), výpůjčka majetku (923, 924) Zejména dlouhodobý charakter Movité věci, trvalé, dlouhodobé pronájmy -? Nedoporučuji pronájem tělocvičny, učebny na např. 2 hod. týdně

44 931, 932 prodej dlouhodobého majetku 933, 934 Podmíněné pohledávky z vlastní činnosti 939, 941 transfery z EU (ze zahraničí i rozdělované v ČR) 942, 943 ostatní transfery 944,945 zajištění, hypotéky, bankovní záruky 949, 951 Ostatní podmíněná aktiva Věcná břemena 961, 962 podmíněné závazky z leasingu Ve výši zbývajících splátek 963, 964 majetek pronajatý + 965, 966 výpůjčka Zejména dlouhodobě Nemovitosti i movité věci

45 971, 972 ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Nákupy dlouhodobého majetku - významné 975, 976 dotace z evropských prostředků 981, 982 ručení bankám, ostatním 985, 986 ostatní podmíněná pasiva Věcná břemena (na našem majetku) Poskytované dotace

46 Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Lorenc

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 13.4.2015 M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku na služby 518

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 14.10.2013 SÚ AÚ POL UZ M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku

Více

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Údaje o obci: Adresa: Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou Telefon: 384390857 E-mail: ou@plavsko.cz WWW: plavsko.cz Bankovní ústav: Česká spořitelna Číslo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 06 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více