Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Nová Role na rok 2013"

Transkript

1 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Rozpočet běžný Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitostí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem Rozpočet kapitálový Poznámka včetně nedopl. FK NR (zbývá 75 tis.) Školství + st.správa příspěvek škol.zařízení

2 Příjmy z podílu na zisku VHČ LES Podpora ostatních produkčních činností Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Vnitřní obchod Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3111 Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - KD Sál KD (Schmidtová) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků reklama v NZ není přjem města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné, tombola ples města Přijaté neinvestiční dary dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM NS DDM č.p patro 34 Tělovýchova a zájmová činnost Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS NS lékaři ZS č.p Zdravotnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí pronájmy bytů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí splátka č.p Bytové hospodářství

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - skládka Sběr a svoz komunálních KO odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3631 Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný majetek Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z úroků (část) Neidentifikované příjmy 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun.odpadů Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení č. p. 236 energie rozvody KBTV+NET navýšení SK a. s. EKO KOM Res Vitae v DPS energie v DPS

4 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy celkem v Kč

5 Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Ostatní nákupy DNHM 1032 Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství Opravy, udržování, správa silnic dle výběru RMě Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS) Budovy, haly, stavby Kom.systém Mez.,Zastávka 2212 Silnice (komunální komunikace) Opravy a udržování (chodníky dle RMě) Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) Nákup ostatních služeb (úprava přechodů dle pož. DI) Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost silničního provozu Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Drobní hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování (TOI) Vodní díla v zemědělské krajině Bouchl.,Pod Nádr.,P.Zóna,Hus Kamer.systém dětské atrakce k rybníku Údržba ryníku NR+požerák

6 Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ NR MŠ MEZ Budovy, haly a stavby MŠ NR-spoj.krček+herna 3111 Předškolní zařízení Opravy a udržování ŠJ-střecha+fasáda Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Základní školy Nákup ostatních služeb revize,deratizace,plyn.komín Opravy a udržování opravy (Sál) 3231 Základní umělecké školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3314 Činnosti knihovnické Nákup materiálu j.n propagač.mat Elektrická energie Nákup ostatních služeb kronika Opravy a udržování drobné věci v KD 3319 Ostatní záležitosti kultury- KD 70 00

7 Nákup ostatních služeb KBTV v TV+na webu 3341 Rozhlas a televize Služby pošt Nákup ostatních služeb roznáška NZ NZ 13tis.x Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Kulturní akce města - DPP Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. SPOZ Nákup ostatních služeb Vánoční světelná výzdoba vítání obč.,svatby,stužk.zš Valcha,pouť,Máj,MDD,ples Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery OS dárk.balíčky život.jubilea Chorea,Panteři a další 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Neinvestiční transfery OS Budovy, haly a stavby 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery OS Příspěvek TJ, FK, TC, aj. Mezirolí -dětsk.hřiště Příspěvky na činnost ČRS,Skaut Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ DDM NR činnost Budovy, haly a stavby 3421 Využití volného času dětí a mládeže Opravy a udržování Neinvestiční transfery OS Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j. n Teplo Elektrická energie Příspěvky NO ostatní neobsazené prostory Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs Správa nemovitostí, RV Opravy a udržování střecha Budovy, haly a stavby 3511 Všeobecná ambulantní péče

8 Nákup materiálu j.n Studená voda Konzultační, poradenské a právní služby znal.posudky, právník Nákup ostatních služeb Správa,služby,RV,revize Opravy a udržování malování 239+další opravy Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Poplatky do FO za b. j. v SVJ Budovy, haly a stavby 3612 Bytové hospodářství Teplo Nákup ostatních služeb deratizace,revize,posudky aj Opravy a udržování střecha kaplička Mez.90 tis Budovy, haly a stavby 3613 Nebytové hospodářství Elektrická energie Nákup ostatních služeb Přeložky VO-pož. ČEZ+Huso Opravy a udržování včetně výměny lamp Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Urnový háj-hrobová místa 3632 Pohřebnictví Opravy a udržování Opravy majetku tepel.hospl Převody vlastním fondům ÚSC - viz. tabulka fondy Tvorba z HV minul.let Budovy, haly a stavby NR-stará obec splašk.kanal Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ÚP města 3635 Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Geometrické plány, posudky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu z nemovitosti Pozemky Výkup pozemků,převod PF 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n

9 Nákup materiálu j.n koše, popelnice Nákup ostatních služeb Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb-svoz AVE Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nákup ostatních služeb uložení odpadu na skládce Ostatní nakládání s odpady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb kácení dřevin Opravy a udržování zeleň NR 2100+Mezirolí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje správce, úklid Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování malování 254+další Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ OS Res Vitae-zvýšené nákl Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 00 Charita 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

10 Ostatní platy - refundace jiným organizacím Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn SDH NR Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů HAV CAS Renault Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MEZ. požární nádrž Kč 15 tis Budovy, haly a stavby 5512 Požární ochrana - dobrovolná část SDH NR SDH MEZ Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Stravné,odchyt zvířat,ov Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org SVOL, SKHZ, EUREGIO 6112 Zastupitelstva obcí

11 Potraviny - barel na chodbě Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Programové vybavení (upgrade) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Činnost místní správy Pojištění majetku ZOZ stravné, servis SW,copy střecha, malování EO

12 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC FVŘES 1,5 mil.+frm 300 tis Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň vlastní za obec+dph 6399 Ostatní finanční operace Nespecifikované rezervy Rezerva na PD+IA 6409 Ostatní činnosti j.n Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ V KČ Příjmy celkem v Kč Výdaje celkem v Kč HV rozpočtového roku Převod KZ ZBÚ z r Splátka úvěru Hospodářský výsledek celkem Sestaveno dne: , Rmě 45/03 Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne: Odpovídající za údaje Sejmuto z úřední desky dne: o rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno na úřednídesce v elktronické podobě dne: Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: Zodpovědný pracovník za vyvěšení: Bohdana Fedorová - referent KTO

13 IČ období FONDY Města Nová Role na rok 2013 odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k Název fondu Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová účet příděl do fondu z ročního rozpočtu úrok na účtu u ČS a. s poskytnutí půjčky do Fondu domu č. p. 280 "A" oprava na horkovodu bankovní poplatky Fond oprav a rozvoje bydlení města účet příděl do fondu z ročního rozpočtu složené, vrácené kauce při pronájmu bytů úrok na fondu - účet u KB bankovní poplatky Fond bytového domu A č. p tvorba fondu - příděl opravy, údržba domu oprava střechy půjčka z Fondu obnovy tepla Vřesová Fond bytového domu B č. p tvorba fodnu - příděl údržba domu 0 bankovní popklatky 0 úrok na účtu Fond bytového domu C č. p tvorba fondu - příděl opravy,údržba domu 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu Výnosy Náklady Zisk VHČ - Lesní hospodářství účet materiál, mzdy, služby, pojištění těžba břízy

14 Příloha k rozpočtu města na rok 2013 investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč , Silnice (komunální komunikace) ,-- Mezirolí Komunikační systém Kč ,-- Nová Role Za Zastávkou (včetně dešťové kanalizace) Kč , Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště) Kč ,-- Parkovací plochy sídliště Pod Nádražím Kč ,-- Parkovací plochy mezi domy U Plynárny a Husova Kč ,-- Parkovací plochy Na Pěší zóně ( 9 míst) Kč ,-- Parkovací plochy Nádražní ul. č. p. 229, 230 Kč ,-- Chodník Na Bouchalce Kč ,-- Rezerva Kč ,-- (na upřesnění cen dle cenových nabídek, popř. jiné IA) Bezpečnost silničního provozu Kč ,-- Kamerový systém 3111 Předškolní zařízení Kč ,-- Mateřská škola Nová Role přestavba bývalého bytu na hernu Mateřská škola Nová Role spojovací krček mezi pavilóny 3632 Pohřebnictví Kč ,-- Hřbitov urnový háj, hrobová místa 3633 Výstavba místních inženýrských sítí Kč ,-- Nová Role stará část obce splašková kanalizace podíl se VSOZČ 3635 Územní plánování Kč ,-- Územní plán města 3639 Komunální služby, územní rozvoj Kč ,-- Nákup pozemků od PF ČR, popř. jiných subjektů 6409 Ostatní činnosti Kč ,-- Nespecifikované rezervy na jiné IA + PD

15 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (č.p ) Přijaté dotace Financování (převod KZ ZBÚ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do fondu Vřesovodu Převod do fondu Rozvoje města Financování 0 0 Výdaje CELKEM V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:

16 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 0 Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství, ŠJ Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do Fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování 0 0 Výdaje CELKEM V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:

17 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 0 Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství, ŠJ Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do Fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování 0 0 Výdaje CELKEM V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014 Č.j.: OuKn 938/2014 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více