Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001. Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002"

Transkript

1 Ra kovické NOVINKY Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ Je za námi první rok třetího tisíciletí a již nyní můžeme říct, že se s námi rozloučil zimou, kterou většina z nás hezky dlouho nepamatuje. Od počátku prosince je s malými přestávkami doplňována sněhová pokrývka, se kterou jsou čím dál větší potíže. Nejvíce radostí si užijí zřejmě děti, ale pro zbytek spoluobčanů znamená mimořádná sněhová nadílka nekonečné problémy. Pracovníci ze Správy a údržby silnic s vypětím všech sil udržují spojení naší vesnice se světem a můžeme být rádi, že se jim to na rozdíl od jiných oblastí naší vlasti daří lépe. Místní komunikace udržují sjízdné pracovníci Zemědělského družstva Raškovice a pan Petr Skokan a nyní probíhající zimní období již přišlo obecní pokladnu doposud na Kč (při normálním průběhu zimy obec zaplatí za rozhrnování sněhu do Kč ročně). Bohužel při letošním sněhovém přídělu je technika v některých případech bezmocná a přes veškerou snahu se nedaří odstraňovat závěje všude včas. Na to navazují další potíže s odvozem odpadků, dovozem pošty, se zásobováním a podobně. Prostě se musíme smířit s tím, že když se počasí rozdovádí, jdou civilizační vymoženosti k šípku a nepomůže proti tomu žádné rozčilování. Rychlý začátek zimy způsobil rovněž problémy při prosincové rekonstrukci kotelny v hotelu Ondráš. Přes veškerou snahu nebyla budova provizorním topením dostatečně vytápěna a proto musela být tři představení kina Raškovice odvolána. Firma PROTEP, která rekonstrukci prováděla, však dodržela svůj slib a (přestože termín zprovoznění byl do ) na vánoce se již topilo v nové plynové kotelně. Nyní jsou ve zkušebním provozu vychytávány poslední mouchy a budova hotelu Ondráš konečně nechátrá nedostatečným vytápěním. Přijďte se sami přesvědčit návštěvou obecního kina, kde můžete v příjemném teple každou sobotu zhlédnout zajímavý film. Ing. Dušan Vepřek, starosta ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001 Zastupitelstvo obce pro rok 2001 schválilo v prosinci r rozpočet ve výši Kč. Během roku 2001 byl rozpočet upraven na Kč jak v příjmech tak i ve výdajích. Skutečné čerpání bylo v příjmech a ve výdajích Kč. Rozpis jednotlivých příjmů a výdajů: Příjmy (v Kč) Výdaje (v Kč) 11) Daně přijaté od Finančního úřadu F M ) Poplatky vybrané OÚ Raškovice ) Neúčelová dotace od OkÚ F M ) Dotace od Úřadu práce F M pro zam. na VPP ) Dotace od Min. kultury pro knihovnu ) Dotace pro ZŠ a MŠ od OkÚ F M ) Prodej akcií ) Úsek zemědělství + voda ) Úsek obchodu a služeb ) Úsek dopravy

2 11) Mateřská škola ) Školní jídelna při MŠ ) Základní škola ) ZŠ postoupení dotace OkÚ F M ) Kino ) Knihovna ) Kulturní středisko ) Kultura a kronika ) Kaplička ) Sbor pro občanské záležitosti ) Klub důchodců ) Příspěvek TJ Pražmo Raškovice ) Zdravotnictví ) Bytové hospodářství ) Veřejné osvětlení ) Plynofikace-vratky ) Odvoz odpadků ) Péče o vzhled obce ) Sociální péče ) Požární ochrana ) Obecní zastupitelstvo ) Vnitřní správa ) Sčítání lidu ) Vratka dotací z roku ) Převod dotace z ÚP F M na podnikání Celkem mezisoučet ) Splátky půjčky SFŽP Praha ) Použití části zůstatku účtu z r ) Krátkodobá půjčka z podnikatelského účtu Celkový stav k Rozdíl mezi příjmy a výdaji je Kč + zůstatek účtu z roku Kč Celkový stav účtu obce k je Kč KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ad l) Rozpočet pro příjem daní od Finančního úřadu Frýdek Místek byl původně stanoven ve výši Kč skutečnost je vyšší o cca Kč. ad 2) Poplatky: jedná se hlavně o správní poplatky a pak poplatky ze psů a z veřejného prostranství. ad 3) Neúčelová dotace od Okresního úřadu F M byla určena pro výkon státní správy OÚ (matrika a stavební úřad) a na částečnou úhradu provozních nákladů v ZŠ a MŠ (příspěvek 904 Kč na žáka). ad 4) Úřad práce F M nám hradí cca 90 % mzdových nákladů pro zaměstnance na veřejně prospěšných pracích. ad 5) Ministerstvo kultury nám poskytlo 60% dotaci na nákup počítače pro knihovnu, kde bude instalován internet pro širokou veřejnost. ad 7) Byly prodány akcie České spořitelny. ad 8) Úsek zemědělství příjmy jsou za prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce, výdaje se týkají nákladů spojených s odchytem toulavých psů. ad 9) Úsek obchodu a služeb jedná se o příjem za pronájem pohost. Obecník, výdaje představují náklady na novou střechu Obecníku, dále to bylo pojištění budovy Obecník + Ondráš a daň z nemovitostí týkající se těchto objektů.

3 ad 10) Úsek dopravy představuje výdaje na: údržbu a opravy místních komunikací (cca Kč) příspěvek ČSAD na provoz veřejné silniční dopravy ( Kč) postavení nové autobusové čekárny u ZŠ ( Kč) údržbu chodníků a autobusových čekáren (cca Kč nákup frézy, pojištění aj.) ad 11) Mateřská škola příjmy: především příspěvky na provoz a pronájem části budovy výdaje: běžný provoz zařízení + drobné opravy a údržba budovy ad 12) Školní jídelna při MŠ příjmy: stravné, výdaje: běžný provoz zařízení ad 13) Základní škola jedná se o příspěvkovou organizaci, která obdržela dotaci od okres. úř. ve výši Kč na mzdy a učební pomůcky pro žáky a od obce Kč na běžný provoz zařízení Kč na odpisy zařízení. Dalšími výdaji z obecního rozpočtu byly splátky na nákup plynových kotlů, pojištění budovy, energetický audit a příspěvky městu F M a obci Morávka na provoz jejich školských zařízení z důvodu, že je navštěvují žáci, kteří mají trvalé bydliště v Raškovicích. Z tohoto titulu obec naopak získala od okolních obcí příspěvek na provoz za žáky, kteří navštěvují naší školu a nemají zde trvalé bydliště částku Kč. ad 14) Kino tržba ze vstupného byla oproti původnímu rozpočtu vyšší o Kč, výdaje se týkaly běžného provozu zařízení. Výsledkem je, že obec toto zařízení dotovala jen cca Kč oproti původně plánovaným Kč. ad 15) Knihovna příjmy jsou za registrační poplatky, výdaje představují běžný provoz, kde na nákup knih bylo určeno Kč + nákup počítače s příslušenstvím. ad 16) Kulturní středisko příjmy jsou za pronájem budovy, výdaje představují běžný provoz v této budově spolu s nutnými opravami. ad 17) Kultura + kronika příjem je za vstupné z dětského divadelního představení, výdaje jsou na mzdy kulturní pracovnice, kronikářky, divadlo a další výdaje spojené s kulturou v obci. ad 18) Kaplička příjem tvoří dobrovolné příspěvky občanů na opravu kapličky na dolním konci Raškovice, výdaje byly na pořízení projektové studie. ad 19) SPOZ příjmem byl dar mikulášskou nadílku, výdaji byly věcné dary jubilantům, našim občanům v domovech důchodců, mikulášská nadílka a vítání dětí. ad 22) Zdravotnictví příjmy jsou z pronájmu lékárny a zdravotního střediska, výdaji pak jsou drobné opravy budovy lékárny a pronájem zdravotního střediska. ad 23) Bytové hospodářství jedná se o bytové domy čp , 216 a 17, které jsou v majetku obce a příjmy a výdaje vyplývají z užívání těchto domů k bytovým účelům. ad 25) Plynofikace výdaje tvoří vratky příspěvků na plynofikaci z důvodu napojení se na plynovod. ad 26) Odvoz odpadků vzhledem k tomu, že v roce 2000 byly příjmy za odpadky vyšší nežli výdaje, letošní rozdíl mezi příjmy a výdaji je jen 9273 Kč (vyšší náklady). Od tohoto výsledku se pak odvíjel výpočet ceny za odvoz odpadků pro rok ad 27) Péče o vzhled obce zde jsou zaúčtovány veškeré mzdové náklady pro zaměstnance na VPP (tyto výdaje se snižují o dotaci ad 4), dále nákup sekačky, PHM aj. drobné výdaje. ad 28) Sociální péče příspěvek DD Komorní Lhotka a finanční obnos (1 000 Kč) narozeným dětem v rámci vítání občánků. ad 29) Požární ochrana výdaje: nákup ochranných oděvů, vybavení požární technikou, pohonné hmoty, opravy a provoz požární zbrojnice aj. ad 30) Odměna pro starostu, místostarostu a členy obecního zastupitelstva. ad 31) Vnitřní správa příjmy za služby poskytované obecním úřadem (kopírování písemností, inzeráty), dále pronájem kanceláře, úroky z běžného účtu, pokuty aj. Výdaje představují: mzdy zaměstnanců OÚ, poštovné, telefony, kancelářské potřeby, nákup počítače, programů a dalších zařízení souvisejících s výpočetní technikou, právní služby, provoz budovy, příspěvky neziskovým organizacím, pojištění majetku aj.

4 ad 33) Vratka dotací ze školství z důvodu snížení počtu žáků a ze sociální sféry z důvodu nesplnění kritérií žadatelů o tuto dávku. ad 34) Jedná se o převod dotace na mzdy na zaměstnance v rest. Ondráš, pro které tato byla určena. ad 36) Hospodaření roku 2000 skončilo se zůstatkem účtu Kč. Během roku 2001 z tohoto zůstatku bylo použito Kč a to Kč na krytí výdajů za odvoz odpadků a Kč na vratky za plynofikaci. ad 37) Krátkodobá půjčka z podnikatelského účtu byla nutná z důvodu splátky půjčky SFŽP (bod 35) dne Obec obdržela poslední splátku daní od FÚ F M ve výši cca Kč až Tato půjčka byla ihned na začátku roku 2002 vrácena zpět na podnikatelský účet. U celkového stavu účtu je třeba brát v úvahu jen Kč (vratka půjčky). Z tohoto zůstatku byl do rozpočtu roku 2002 zařazen zbytek zůstatku účtu z r. 2000, ve výši Kč. Znamená to, že jako rezerva na výdaje roku 2002 bude sloužit jen rozdíl, tj Kč. Vypracovala: Pavelková M., účetní VAROVNÉ SIGNÁLY Jak jste již byli předběžně informováni v oběžníku ze dne , zavedlo ministerstvo vnitra od 1. listopadu 2001 na území celé ČR jeden varovný signál Všeobecná výstraha pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Po akustickém tónu sirény následuje hlasová zpráva, která upřesní, proč je varovný signál spuštěn. Varovný signál může být vyhlašován třikrát za sebou v přibližně tříminutových intervalech. Od 1. listopadu končí platnost dosavadních varovných signálů, pouze signál Požární poplach zůstává v platnosti a slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. Signál Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Starosta PROČ NEBYLY VYVEZENÉ POPELNICE? Letošní zima nešetřila nadílkou. Na své si mohou přijít všichni milovníci zimních sportů. Sněhu si mohou dosyta užít i děti. Bohužel, toto počasí má i negativní vlivy. Nejvíce nesnází způsobuje řidičům. Jak už jste si všimli, na některých místech nebyly delší dobu vyvezeny popelnice. Cesty jsou sice udržovány, ale sněhu je tolik, že ho není kde dávat. Podél cest se tvoří vysoké bariéry a v některých místech nejsou cesty tak široké, aby tudy mohl projet nákladní vůz. Přesvědčil se o tom Zdeněk Pohludka, který jako zástupce obce projížděl dne celou trasu s posádkou Frýdecké skládky. Hned při prvním pokusu vyhovět občanům a vyvézt popelnice na cestě vedoucí z Trávníků kolem pana Durčáka, posádka s popelářským vozem uvízla v závějích. Museli jsme přivolat na pomoc Zemědělské družstvo s technikou, aby popelářský vůz vyprostili. Posádka se zdržela o celé dvě hodiny a ještě vznikly náklady spojené s vyproštěním vozu. Chtěli bychom Vás požádat, abyste své popelnice dávali pokud možno co nejblíže k sjízdným komunikacím. Martina Taichmanová ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ PŘI OBCI RAŠKOVICE K ustavení Klubu důchodců při Obci Raškovice došlo v říjnu 1996, i když se důchodci scházeli i předtím. Klub sdružuje na základě dobrovolnosti ty důchodce, kteří o setkání mají zájem a nic jim v tom nebrání (nemoc, či jiné překážky). V rozpočtu obce na rok 2001 byla na tuto činnost vyčleněna částka Kč, závěrem roku rozšířena o další 3000 Kč, ale ani tato částka nestačí na poměrně bohatou činnost. Proto byl vytvořen z prostředků důchodců finanční fond, ze kterého jsou hrazeny scházející peníze na plánované zájezdy, ale zejména jsou z něho v plném rozsahu hrazeny náklady na pořádané vlastní akce (MDŽ, mikulášský večírek, apod.).

5 Na každé setkání je připraven program. Jen ve dvou případech se setkání omezilo na debatu a posezení při kávě či čaji. Přednášejícím totiž závažné překážky zabránily jejich účasti (náhlá nemoc, dvouhodinové zpoždění vlaku), proto se oproti našemu plánu uskutečnila pouze jednou cestopisná přednáška s diapozitivy (p. Chalupa). V únoru podniklo 28 důchodců exkurzi do závodu Slezan, provázel je vedoucí závodu p. Kuboň. Na dvou schůzkách jsme se seznámili se zdravotnickými problémy a s lídry jednotlivých společností. Firma AT Marketing s. r. o. nám poskytla prostředky na bohaté pohoštění všech 42 účastníků. Protože v klubu převažují ženy, oslavili jsme v celém světě uznávaný Mezinárodní den žen. V květnu pozvala obec ženy k oslavě Svátku matek s pohoštěním a s pohádkovým představením, sehraným dětmi místní základní školy. V červnu jsme smažili svatodušní vaječinu a prázdniny jsme uvítali opékáním vuřtů. Místní kulturní akce jsme podpořili hromadnými návštěvami na výstavkách v prostorách knihovny. Z prostředků fondu klubu bylo v září hrazeno vstupné na filmové představení Tmavomodrý svět. Začátkem prosince nám děti mateřské školy předvedly předvánoční pásmo ukončené zpěvem koled a malou mikulášskou nadílkou. Se souhlasem vedení se uskutečnilo v jídelně Slezan mikulášské posezení s pohoštěním a nadílkou pro všechny zúčastněné. Po přípitku v debatě vystoupil starosta obce a vedoucí závodu Slezan. Živá hudba přispěla k dobré náladě a byla uspořádána sbírka na opravu kaple na dolním konci obce, která vynesla 1450 Kč. V zájezdové činnosti se uskutečnily tři celodenní zájezdy (mimo účast na zájezdech do divadla, které zčásti financuje obec a na které ostravské divadlo poskytuje důchodcům vstupenky za poloviční cenu). Červnový zájezd směřoval do Vizovic, Luhačovic, Strážnice a byl zakončen posezením ve vinném sklípku s možností nákupu kvalitního a levného vína. V srpnu jsme navštívili komplex Pusteven a Radhoště a Pohankový mlýn v Trojanovicích, když předtím jsme U Kociánů mohli ochutnat pohankové speciality. V září jsme zamířili do hornického muzea v Petřkovicích, do odchovny bažantů na Štípkách Lesů ČR a. s. a nahlédli do zámeckého parku při zámku Rotchilda v Šilheřovicích. Po obědě v Bulycentru jsme si v Kravařích prohlédli výstavu bonsají a zámeckých sbírek. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v nově otevřeném TESCU v Místku. Účast na většině akcí se pohybovala nad 40 důchodců (nejméně 28, nejvíce 54). Obdobný program plánujeme i pro rok Předpokládáme realizaci dvou zdravotnických a cestopisných přednášek, proběhnou i tradiční oslavy MDŽ, Dne matek, smažení vaječiny, letní opékání vuřtů. Hradit budeme i vstupenky na vybraná filmová představení v místním kině. Zúčastníme se kulturních akcí při místní knihovně a pomůžeme při shánění a instalaci trvalých sbírek z historie obce. Závěrem roku se opět setkáme s dětmi mateřské školy a uspořádáme mikulášský večírek s nadílkou. Po dokončení výstavby haly ve Slezanu a po dohodě s vedením závodu uspořádáme pro zájemce opět exkurzi. V průběhu roku uskutečníme 3 jednodenní zájezdy. Klub důchodců se schází každé první úterý v měsíci v kulturním středisku vždy v hodin. Jste-li důchodci a máte-li zájem o naše setkávání, pak přijďte mezi nás! Za klub důchodců Ing. Jiří Kus PODĚKOVÁNÍ Obecní úřad Raškovice děkuje Klubu důchodců při Obci Raškovice za finanční příspěvek ve výši 1450 Kč na opravu kapličky v dolní části obce. PaedDr. Václav Průcha, místostarosta obce MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V neděli 8. prosince 2001 byla opět uspořádána vedením kina ve spolupráci s obecním úřadem Mikulášská nadílka. Díky štědrým sponzorům, kteří přispěli finančním darem nebo nákupem sladkostí, jsme pro děti nachystali celkem 150 ks balíčků. Mikuláš rozdával balíčky za básničku, písničku nebo jen

6 tak, protože některé děti mlčely jako zařezané. Čert proháněl hlavně ty starší, kteří to potřebovali. U těch malých se pak strachem objevila někdy i slzička a útočištěm bylo náručí tatínka nebo maminky. Ale tohle všechno k Mikulášské nadílce patří. Po rozdělení všech balíčků se rozevřela opona a začala krásná kreslená pohádka POKÉMON 2, která toto bohaté odpoledne zakončila. I když jsme měli kvůli plynofikaci celé budovy ztížené podmínky, ještě se tímto dodatečně omlouváme, doufáme, že se dětem nadílka líbila a těšíme se nashledanou opět za rok. Ještě jednou velké díky sponzorům a všem, kteří byli nápomocni při přípravě celé akce. SAFT FERAK a. s., STOLAŘSTVÍ IDEÁL, STOLAŘSTVÍ Šebesta a syn, PILA RAŠKOVI- CE, STROJSPOL J+K, TEXTIL Blahutovi, OVOCE ZELENINA pí Kůrková, BISTRO p. Vlčková, PAPÍRNICTVÍ p. Mojmír Vlček, DROGERIE pí Stachová a p. Milan Žiška, který se postaral o ozvučení celé akce. Eva Raková, vedoucí kina NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A NĚCO MÁLO Z JEJÍ BOHATÉ ČINNOSTI Soutěž 11/55 V hodině občanské výchovy nám paní učitelka Eva Volná oznámila, že naše škola byla vybrána do celostátní soutěže 11/55. Cílem soutěže bylo zjistit, jak známe školní řád, svá práva a povinnosti, jak bychom sami řešili problémy školy a rozeznali porušení zákona. Čtrnáct dní se naše družstvo, složené z pěti děvčat 9. A (Eva Hofierková, Veronika Havlíková, Daniela Kohutová, Naděžda Moravcová, Ivana Paseková) pečlivě připravovalo na školní kolo, které proběhlo Do poroty školního kola jsme pozvali i pana starostu Ing. Dušana Vepřeka a ten naše pozvání ochotně přijal. Ze šesti družstev jsme vyhráli a postoupili do okresního kola, které se konalo v Národním domě ve Frýdku Místku. Utkaly jsme se tam s pěti družstvy z Frýdlantu, Třince, Vratimova, osmiletého gymnázia ve Frýdku Místku a Frýdku. V publiku nás povzbuzovali naši spolužáci a třída 7. B, která se ve školním kole umístila na 2. místě. Celá hra byla velmi napínavá. Po náročném bojování jsme se strátou jednoho bodu za Vratimovem skončili na krásném 2. místě. S umístěním jsme byly spokojené, ale zároveň jsme měly dojem, že hodnocení nebylo úplně spravedlivé, na čemž se shodlo více družstev. I přesto jsme měly z účasti v soutěži dobrý pocit. Každá z nás byla oceněna rádiobudíkem. Soutěžící družstvo z 9. A HRÁTKY S ENERGIÍ NA STARÉ CHALUPĚ K práci na celostátním projektu Terezy Posviťme si na úspory jsme přistoupili netradiční a poutavou formou. Zjistili jsme, že učit se nemusíme jenom ve školních lavicích, a tak jsme vyrazili do terénu. V Beskydech je ještě dnes mnoho dřevěných chalup, ve kterých žijí babičky a dědečkové nebo je mladé rodiny využívají k rekreaci. Na chalupě topí lidé bukovým dřívím. Stará kachlová kamna s pecí slouží k mnoha účelům. Dávají lidem teplo, umožňují přípravu jídla a ohřev vody, dá se u nich posedět, případně na peci spát. Na Morávce má takovou chalupu pí učitelka Kuriplachová. Vloni tam natáčela ostravská televize Pošťáckou pohádku. My jsme se na Morávku vypravili s přírodovědným a ekologickým kroužkem poslední týden roku Napadl čerstvý bílý sníh, a tak náš výlet byl přímo pohádkový. Na staré chalupě jsme si vařili česnekačku a brambory na loupačku na kachlové peci. Než jsme jídlo uvařili, vymalovali jsme stěny jedné místnosti jako les. Moc nám chutnalo a vůbec nic nezbylo. Přinesli jsme také něco na zub zvířátkům do lesa. Žáci ZŠ Raškovice KINO RAŠKOVICE OZNAMUJE Obecní zastupitelstvo schálilo na svém zasedání dne navýšení cen vstupného v Kině Raškovice. Od února 2002 dochází k navýšení cen vstupného u školních představení o 1 Kč a u večerních představení o 2 Kč.

7 Ceny budou tedy následující: Představení pro MŠ: 11 Kč+1 Kč na fond kinematografie = 12 Kč Představení pro ZŠ: 16 Kč+1 Kč na fond kinematografie = 17 Kč Večerní představení: ceny dle řad 32, 34, Kč na fond kinematografie = 33, 35, 37 Kč Eva Raková CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2002 Ceny jsou platné od 1. ledna 2002 za 1 m 3. Voda pitná (vodné) 16,10 Kč + 5 % DPH = 16,91 Kč Stočné pro obyvatele 13 Kč Stočné pro ostatní odběratele 16 Kč sazba se oproti roku 2001 nemění Marta Pavelková, účetní ŽIVOTNÍ MINIMUM OD 1. ŘÍJNA 2001 Od jsou platné následující částky životního minima v Kč za měsíc: Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb pro dítě do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let (nezaopatřené) pro ostatní občany Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společných potřeb domácnosti) pro jednotlivce pro dvoučlennou domácnost pro tří nebo čtyřčlennou domácnost pro pěti a vícečlennou domácnost Příklady výpočtu živ. minima 1členná domácnost: (1 dospělý) ( ) členná domácnost: (2 dospělí, 2 děti 8 a 12 let) ( ) Poskytované dávky st. sociální podpory odvozované od částek život. minima Výše přídavku na dítě v Kč/měs. nezaopatřené dítě při příjmu rodiny ve věku v násobcích život. minima do 1,1 od 1,1 od 1,8 do 1,8 do 3,0. do 6 let 547, 474, 237 od 6 do 10 let 605, 530, 265 od 10 do 15 let 714, 625, 313 od 15 do 26 let 784, 686, 343 Základní výše soc. příplatku v Kč/měs. nezaopatřené dítě při příjmu rodiny ve věku v násobcích životního minima 1,0 1,2 1,4 1,59 do 6 let 634, 423, 212,50 od 6 do 10 let 709, 473, 237,50 od 10 do 15 let 837, 558, 279,50 od 15 do 26 let 919, 613, 307,50 POHLED DO MINULOSTI OBCE RAŠKOVICE Přeneseme se nyní krátce do roku Obecná statistika Katastrální výměra obce v ha 861,23 Z toho majetku obecního v ha 31,38 Velkostatku v obci není Rozloha polí vůbec: 433,87 ha Rozloha polí obilných: 153,86 ha Sklizeň obilovin: žito celkem 583 q, průměr 9,7 q/ha pšenice 267 q, 9,5 q/ha ječmen 248 q, 9,9 q/ha oves 415 q, 8,2 q/ha 2. Kulturní statistika Počet obyvatel: obyvatel obyvatel obyvatel, z toho 656 mužů a 828 žen Domovních čísel: 247 Počet dílen: Průmyslové závody: stolařských 9 Mechanická tkalcovna, zámečnických 2 s. r. o. kovářských 2 Továrna p. Kirchhofa krejčovských 7 a spol. obuvnických 5 Parní pila p. Foldyny kolářských 1 sedlářských 1 košíkářských 1 pekařských 1 V obci je dvojtřídní obecná škola s jednou pobočkou.

8 Počet žáků: žáků žáků Od roku 1923 je v obci také trojtřídní měšťanská škola. Počet žáků: žáků, z toho 52 místních Školní rozpočet: ,63 Kč Kč V obci není kostel, fara, hřbitov, klášter, jsou zde 2 poštovní úřady, jeden pro Pražmo, jeden pro Raškovice, četnická stanice, Kampelička raškovická, filiálka frýdecké občanské záložny a 2 tělocvičné jednoty: Sokol má v roce členů, z toho 47 mužů a 18 žen, Orel má v roce členů, z toho 32 mužů a 33 žen. Obec má svou obecní knihovnu se 448 svazky, kino pro 250 osob, chudobinec pro 3 osoby, 6 hostinců a 9 trafik. Toto byl jen letmý pohled na některé statistické údaje počátku 20. století, které je možno srovnat se současností. PaedDr. Václav Průcha, místostarosta obce VÁŽENÍ ČTENÁŘI V těchto dnech se blíží k závěru projednávání dvou důležitých územně plánovacích dokumentů, které se stanou podkladem pro další rozvoj regionu. Územní plán velkého územního celku Beskydy řeší území okresů Frýdek Místek, Nový Jičín a Vsetín a nahradí několik menších územních plánů schválených v osmdesátých letech minulého století. Závazná část územního plánu řeší mimo jiné: dálnici D47 Bělotín Ostrava státní hranice Polska rychlostní komunikaci R48 Bělotín Český Těšín státní hranice Polska přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy I/11 Mokré Lazce Vřesina, Těrlicko Třanovice Hnojník Bystřice, obchvat Jablunkova a Mostu u Jablunkova, I/48 Frýdek Místek dokončení průtahu městem I/57 Fulnek Šenov u Nového Jičína a obchvat Bludovic, I/58 Příbor Petřvald, Frenštát p. R. Kopřivnice, jižní tangenta Ostravy Petřvald Krmelín a Krmelín Paskov přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. a II. třídy modernizaci II. železničního koridoru v úseku Jeseník n. O. Suchdol n. O. Studénka nové sedačkové lanovky z Nýdku na Malou Čantoryji a z Mostů u Jablunkova pod vrchol Skalky rozšíření energetických uzlů, nové vysokotlaké plynovody, nové vododvodní řády, nové kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod ochranu území pro zajišťování protipovodňové ochrany výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního významu a rozvoj letišť vymezení cyklotras a rekreačních krajinných celků pro rozvoj infrastruktury cest. ruchu Zpracování dokumentů bylo zahájeno již před několika lety a v podstatě veškeré práce probíhaly v režii státu, vzhledem k tomu, že kompetence v území plánování přešly na kraje až v roce Navíc doposud trvá povinnost předložit územní plány zasahující do území více krajů ke schválení vládě. Přestože v některých částech se předkládané návrhy nekryjí plně se současnými představami, doporučuje se uzavřít několikaletou práci schválením ve vládě a hned v novém roce zkoordinovat veškerou dokumentaci na území kraje a zahájit přípravu změn vyplývajících z Programu rozvoje kraje, nebo tam, kde snaha o prosazení rozumných rozvojových záměrů byla neúspěšná. Podstatným směrem vpřed bude prosazení legislativní změny, podle které budou územně plánovací dokumentaci schvalovat kraje podle potřeb obcí, podnikatelů a občanů bez zásahu centrální vlády. Dne projednalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oba výše uvedené návrhy a doporučilo vládě České republiky jejich schválení. Schválené územní plány budou k dispozici na stránkách kraje www. kraj-moravskoslezsky.cz a na všech dotčených stavebních úřadech. Ing. Josef Jalůvka zástupce hejtmana kraje

9 INTERNET PRO VEŘEJNOST V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ V RAŠKOVICÍCH Občané mohou využít možnosti vyhledávat si informace na INTERNETU každé úterý od do hodin a čtvrtek od 8.30 do hodin a od do hodin Knihovna je umístěna v přízemí mateřské školy. Cena bude ovozena od doby připojení (shodné s telefonními impulsy). Marie Zemanová, vedoucí knihovny KNIHOVNA RAŠKOVICE MALÁ GALERIE Výstava ÚDOLÍ MORÁVKY fotografie Miroslava Lyska Těšíme se na vaši návštěvu Otevřeno: út: hodin čt: , hodin Kontakt: Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 h na Obecním úřadě v Raškovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Kontakt tel. č.: 069/ nebo , mobil 0603/ ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA V OSTRAVĚ dne na operetu Jacquese Offenbacha KRÁSNÁ HELENA odjezd od Ondráše v hodin cena vstupenek: 110 Kč, důchodci 55 Kč jízdné 30 Kč vstupenky si můžete zakoupit v místní knihovně ve dnech: út: hodin čt: , hodin tel. 0658/ THERM SIDE Raškovice č. p. 425 a č. p Pražmo tel: , , VINYL SIDING fasádní zateplování a obkladový systém. Použití: rodinné domky průmyslové objekty panelové domy interiéry Výhody: odvětraná fasáda úspora tepelných zdrojů vysoká odolnost snadná údržba Rovněž provádíme montáž: plastových oken a dveří aluminiových předokenních rolet a garážových vrat meziokenních a interiérových žaluzií Dále nabízíme: kompletní instalatérské práce drobné stavební práce nátěry fasád FLEXIBILNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S připojištěním vážných nemocí a invalidity mobil jako dárek SPOROSERVIS Půjčky u České spořitelny do bez ručitele STAVEBNÍ SPOŘENÍ Spoření se státním příspěvkem až 4500 ročně PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Spoření na stáří se státním příspěvkem až 1800 ročně EUROPROGRAM Úvěr do /leasing automobilu se splatností až 9 let Generační úvěry na bydlení se splatností až 50 let DRUKOS KOMFORT Nákup spotřeb. zboží z katalogu na splátky z 0% akontací bez navýšení KONTAKT: Radek Klimeš, Raškovice 210 tel.: DRUKOS KOMFORT nákup zboží na splátky z katalogu navýšení 0 % možnost nulové akontace ceny jako v obchodní síti rozvoz až do domu po celé ČR zdarma zvýhodnění při opakovaném nákupu pojištění neschopnosti splácet SPLÁCEJ ALE NEPŘEPLÁCEJ! kontakt: mobil Hledáme nové spolupracovníky

10 KINO RA KOVICE Srdečně Vás vítáme v Novém roce 2002, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkujeme za přízeň, kterou jste nám prokázali v roce Za velmi dobrou spolupráci děkujeme hlavně firmě SAFT FERAK a. s., ředitelům základních i mateřských škol z naší obce i okolních obcí a všem věrným návštěvníkům, díky kterým jsme vyhodnotili velmi dobré výsledky v hospodaření. Po prosincové pauze z důvodu plynofikace celé budovy hotelu Ondráš, Vás zveme na podvečerní představení již v příjemném teplém prostředí. Po celý tento rok se budeme opět snažit vybrat to nejlepší z filmové nabídky. I nadále nám zachovejte diváckou přízeň těšíme se na Vás! Předkládáme filmovou nabídku na 1. čtvrtletí letošního roku od LEDEN Cena vstupenek pro leden zůstává stejná: 30, 32, 34+1 Kč na fond kinematografie JURSKÝ PARK h. Fantastický a dobrodružný film USA. Přežijí jen ti, kteří o dinosaurech vědí všechno nebo vůbec nic! PŘÍBĚH RYTÍŘE h. Historický a dobrodružný film USA. Ve středověku získal na oblibě jistý sport. Vyznávala ho šlechta i prostý lid, ale utkat se v něm směli jen lidé urození KRÁLOVSKÝ SLIB h. POZOR, HRAJEME VE ČTVRTEK! Filmové představení pro děti se samými jedničkami ZDARMA! Ostatní jsou srdečně vítáni. Krásná pohádka ČR, kde slib je zákon a láska platí. Přání obyčejných lidí, i když z královského rodu, po lásce a spokojeném životě, komplikuje slib, který si kdysi dali dva králové ÚNOR Upozorňujeme, že od měsíce února se mění ceny vstupenek o 2 Kč! 32, 34, 36+1 Kč na fond kinematografie ZLATÍČKA PRO KAŽDÉHO h. V hlavních rolích romantické komedie USA hraje JULIA ROBERTSOVÁ a CATHERINE ZETA- JONESOVÁ. Dvě hvězdy v jednom filmu nejhorší noční můra Hollywoodu DENÍK BRIDGET JONESOVÉ h. Romantická komedie USA, VB a Francie. Neprovdaná jedenatřicetiletá svobodná Bridget pracuje v londýnském nakladatelství. Svou osamělost marně zahání množstvím nezdravého jídla, cigaret a alkoholu ZVÍŘE h. Buranská komedie USA. Transplantace zvířecích orgánů má za následek má sílu lva, pohyblivost šimpanze a city kozy. Je to prostě zvíře! ATLANTIDA STŘEDA V DOPOLED- NÍCH HODINÁCH! Animovaný dobrodružný film USA v českém znění! Na dno oceánů za největším dobrodružstvím všech dob. Představení pro mateřské školy a mladší děti ZŠ. Vstup volný i pro veřejnost PLANETA OPIC h. Sci-fi dobrodružný film USA. Kapitán pozemské kosmické lodi se ocitá na neznámé planetě obývané inteligentní opičí civilizací. BŘEZEN RYCHLE A ZBĚSILE h. Akční, kriminální film USA. Rychlost je pro ně drogou. Výborný řidič a zručný automechanik Brian se stane přítelem šéfa party, která se zúčastňuje nelegálních uličních závodů ve speciálně upravených vozech SEJMĚTE CARTERA h. Akční thriller USA. SYLVESTER STALLONE na stopě vrahů svého bratra BABÍ LÉTO h. Komedie ČR. VLASTIMIL BRODSKÝ a STELLA ZÁZVORKOVÁ na sklonku stáří ŠÍLENÁ/KRÁSNÝ h. Milostný, psychologický film USA. On je krásný ona je bláznivá. Zdánlivě ideální pár JAKO KOČKY A PSI h. POZOR! HRAJEME V PÁTEK Rodinná komedie USA a Austrálie. Už od doby, kdy byly kočky posvátné, zuří na Zemi válka mezi nimi a psy. Hrají praví zvířecí aktéři PRCI, PRCI, PRCIČKY h. Studentská komedie USA. Panictví se zbavili, touhy po sexu ne! Eva Raková

11 DIGITÁLNÍ EXPRES STUDIO POLAROID OKAMŽITÁ PRŮKAZOVÁ FOTOGRAFIE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRUKAZOVÉ FOTOGRAFIE VE FRÝDKU MÍSTKU DIGITÁLNÍ POLAROID VYBERTE SI SVOU NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTOGRAFII PŘED VYVOLÁNÍM MOŽNOST PŘEFOCENÍ ZDARMA! FOTOCENTRUM ŠLACHTA Po pá hodin FARNÍ NÁMĚSTÍ 57 u kostela sv. Jakuba Frýdek Místek Tel.: 0777/ , 0608/ HLEDÁTE PRÁCI? Oblastní vedoucí, Stavební spořitelny české spořitelny Karviná Ráj Gagarinovo náměstí 842. Vypisuje konkurz Na obsazení místa v profesionálním týmu obchodních zástupců. S perspektivou pacovat jako: Zástupce oblastního vedoucího. Požadujeme: - dobré komunikační schopnosti - iniciativní přístup k plnění úkolů - bydliště mimo okresní město výhodou Nabízíme: - práci pro druhou největší stavební spořitelnu - školící program na profesionální úrovni - vysoké platové ohodnocení podle aktivity Nabídku s životopisem zašlete nejpozději do Na výše uvedenou adresu. Informace lze také získat přímo v kanceláři oblastního zastoupení každou středu 9 17 hod. Nebo na tel. 069/ , pí Korelová

12 OBECNÍ HOSTINEC ONDRÁ nabízí příjemné posezení, pořádání oslav, prezentací, schůzí, přednášek a pohřebních pohoštění. Otevírací doba denně od h do h informace podá Bohumír Kavka, tel.: , nebo Obecní úřad Raškovice, tel.: , jste srdeãnû zváni PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 % z ceny díla FIRMA JAN CARBOL SÍDLO: Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek Místek tel. 0658/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby: opravy, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1t až 11t PORADENSKOU SLUŽBU POSKYTUJEME ZDARMA

13

14

15

16

17

18

19

20

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Květen 2002 č. 5 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Slavnostního otevření knihovny v nově zrekonstruované budově

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

JDI ZA ŠTĚSTÍM. Mgr. Radovan Netušil Foto autor

JDI ZA ŠTĚSTÍM. Mgr. Radovan Netušil Foto autor 2 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 BUDE POHROM 2008 ZŠ PÍSNICE: PROJEKT EKOŠKOLA ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2008 ŽHAVÉ DIGITÁLNÍ NOVINKY LETNÍ TÁBORY S KLUBEM JUNIOR Zvonička u historické budovy čp. 1 v Libušské

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Slovo starosty 5/2014

Slovo starosty 5/2014 5/2014 Slovo starosty Vážení občané, - 1 - dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní

Více