Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001. Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002"

Transkript

1 Ra kovické NOVINKY Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ Je za námi první rok třetího tisíciletí a již nyní můžeme říct, že se s námi rozloučil zimou, kterou většina z nás hezky dlouho nepamatuje. Od počátku prosince je s malými přestávkami doplňována sněhová pokrývka, se kterou jsou čím dál větší potíže. Nejvíce radostí si užijí zřejmě děti, ale pro zbytek spoluobčanů znamená mimořádná sněhová nadílka nekonečné problémy. Pracovníci ze Správy a údržby silnic s vypětím všech sil udržují spojení naší vesnice se světem a můžeme být rádi, že se jim to na rozdíl od jiných oblastí naší vlasti daří lépe. Místní komunikace udržují sjízdné pracovníci Zemědělského družstva Raškovice a pan Petr Skokan a nyní probíhající zimní období již přišlo obecní pokladnu doposud na Kč (při normálním průběhu zimy obec zaplatí za rozhrnování sněhu do Kč ročně). Bohužel při letošním sněhovém přídělu je technika v některých případech bezmocná a přes veškerou snahu se nedaří odstraňovat závěje všude včas. Na to navazují další potíže s odvozem odpadků, dovozem pošty, se zásobováním a podobně. Prostě se musíme smířit s tím, že když se počasí rozdovádí, jdou civilizační vymoženosti k šípku a nepomůže proti tomu žádné rozčilování. Rychlý začátek zimy způsobil rovněž problémy při prosincové rekonstrukci kotelny v hotelu Ondráš. Přes veškerou snahu nebyla budova provizorním topením dostatečně vytápěna a proto musela být tři představení kina Raškovice odvolána. Firma PROTEP, která rekonstrukci prováděla, však dodržela svůj slib a (přestože termín zprovoznění byl do ) na vánoce se již topilo v nové plynové kotelně. Nyní jsou ve zkušebním provozu vychytávány poslední mouchy a budova hotelu Ondráš konečně nechátrá nedostatečným vytápěním. Přijďte se sami přesvědčit návštěvou obecního kina, kde můžete v příjemném teple každou sobotu zhlédnout zajímavý film. Ing. Dušan Vepřek, starosta ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001 Zastupitelstvo obce pro rok 2001 schválilo v prosinci r rozpočet ve výši Kč. Během roku 2001 byl rozpočet upraven na Kč jak v příjmech tak i ve výdajích. Skutečné čerpání bylo v příjmech a ve výdajích Kč. Rozpis jednotlivých příjmů a výdajů: Příjmy (v Kč) Výdaje (v Kč) 11) Daně přijaté od Finančního úřadu F M ) Poplatky vybrané OÚ Raškovice ) Neúčelová dotace od OkÚ F M ) Dotace od Úřadu práce F M pro zam. na VPP ) Dotace od Min. kultury pro knihovnu ) Dotace pro ZŠ a MŠ od OkÚ F M ) Prodej akcií ) Úsek zemědělství + voda ) Úsek obchodu a služeb ) Úsek dopravy

2 11) Mateřská škola ) Školní jídelna při MŠ ) Základní škola ) ZŠ postoupení dotace OkÚ F M ) Kino ) Knihovna ) Kulturní středisko ) Kultura a kronika ) Kaplička ) Sbor pro občanské záležitosti ) Klub důchodců ) Příspěvek TJ Pražmo Raškovice ) Zdravotnictví ) Bytové hospodářství ) Veřejné osvětlení ) Plynofikace-vratky ) Odvoz odpadků ) Péče o vzhled obce ) Sociální péče ) Požární ochrana ) Obecní zastupitelstvo ) Vnitřní správa ) Sčítání lidu ) Vratka dotací z roku ) Převod dotace z ÚP F M na podnikání Celkem mezisoučet ) Splátky půjčky SFŽP Praha ) Použití části zůstatku účtu z r ) Krátkodobá půjčka z podnikatelského účtu Celkový stav k Rozdíl mezi příjmy a výdaji je Kč + zůstatek účtu z roku Kč Celkový stav účtu obce k je Kč KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ad l) Rozpočet pro příjem daní od Finančního úřadu Frýdek Místek byl původně stanoven ve výši Kč skutečnost je vyšší o cca Kč. ad 2) Poplatky: jedná se hlavně o správní poplatky a pak poplatky ze psů a z veřejného prostranství. ad 3) Neúčelová dotace od Okresního úřadu F M byla určena pro výkon státní správy OÚ (matrika a stavební úřad) a na částečnou úhradu provozních nákladů v ZŠ a MŠ (příspěvek 904 Kč na žáka). ad 4) Úřad práce F M nám hradí cca 90 % mzdových nákladů pro zaměstnance na veřejně prospěšných pracích. ad 5) Ministerstvo kultury nám poskytlo 60% dotaci na nákup počítače pro knihovnu, kde bude instalován internet pro širokou veřejnost. ad 7) Byly prodány akcie České spořitelny. ad 8) Úsek zemědělství příjmy jsou za prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce, výdaje se týkají nákladů spojených s odchytem toulavých psů. ad 9) Úsek obchodu a služeb jedná se o příjem za pronájem pohost. Obecník, výdaje představují náklady na novou střechu Obecníku, dále to bylo pojištění budovy Obecník + Ondráš a daň z nemovitostí týkající se těchto objektů.

3 ad 10) Úsek dopravy představuje výdaje na: údržbu a opravy místních komunikací (cca Kč) příspěvek ČSAD na provoz veřejné silniční dopravy ( Kč) postavení nové autobusové čekárny u ZŠ ( Kč) údržbu chodníků a autobusových čekáren (cca Kč nákup frézy, pojištění aj.) ad 11) Mateřská škola příjmy: především příspěvky na provoz a pronájem části budovy výdaje: běžný provoz zařízení + drobné opravy a údržba budovy ad 12) Školní jídelna při MŠ příjmy: stravné, výdaje: běžný provoz zařízení ad 13) Základní škola jedná se o příspěvkovou organizaci, která obdržela dotaci od okres. úř. ve výši Kč na mzdy a učební pomůcky pro žáky a od obce Kč na běžný provoz zařízení Kč na odpisy zařízení. Dalšími výdaji z obecního rozpočtu byly splátky na nákup plynových kotlů, pojištění budovy, energetický audit a příspěvky městu F M a obci Morávka na provoz jejich školských zařízení z důvodu, že je navštěvují žáci, kteří mají trvalé bydliště v Raškovicích. Z tohoto titulu obec naopak získala od okolních obcí příspěvek na provoz za žáky, kteří navštěvují naší školu a nemají zde trvalé bydliště částku Kč. ad 14) Kino tržba ze vstupného byla oproti původnímu rozpočtu vyšší o Kč, výdaje se týkaly běžného provozu zařízení. Výsledkem je, že obec toto zařízení dotovala jen cca Kč oproti původně plánovaným Kč. ad 15) Knihovna příjmy jsou za registrační poplatky, výdaje představují běžný provoz, kde na nákup knih bylo určeno Kč + nákup počítače s příslušenstvím. ad 16) Kulturní středisko příjmy jsou za pronájem budovy, výdaje představují běžný provoz v této budově spolu s nutnými opravami. ad 17) Kultura + kronika příjem je za vstupné z dětského divadelního představení, výdaje jsou na mzdy kulturní pracovnice, kronikářky, divadlo a další výdaje spojené s kulturou v obci. ad 18) Kaplička příjem tvoří dobrovolné příspěvky občanů na opravu kapličky na dolním konci Raškovice, výdaje byly na pořízení projektové studie. ad 19) SPOZ příjmem byl dar mikulášskou nadílku, výdaji byly věcné dary jubilantům, našim občanům v domovech důchodců, mikulášská nadílka a vítání dětí. ad 22) Zdravotnictví příjmy jsou z pronájmu lékárny a zdravotního střediska, výdaji pak jsou drobné opravy budovy lékárny a pronájem zdravotního střediska. ad 23) Bytové hospodářství jedná se o bytové domy čp , 216 a 17, které jsou v majetku obce a příjmy a výdaje vyplývají z užívání těchto domů k bytovým účelům. ad 25) Plynofikace výdaje tvoří vratky příspěvků na plynofikaci z důvodu napojení se na plynovod. ad 26) Odvoz odpadků vzhledem k tomu, že v roce 2000 byly příjmy za odpadky vyšší nežli výdaje, letošní rozdíl mezi příjmy a výdaji je jen 9273 Kč (vyšší náklady). Od tohoto výsledku se pak odvíjel výpočet ceny za odvoz odpadků pro rok ad 27) Péče o vzhled obce zde jsou zaúčtovány veškeré mzdové náklady pro zaměstnance na VPP (tyto výdaje se snižují o dotaci ad 4), dále nákup sekačky, PHM aj. drobné výdaje. ad 28) Sociální péče příspěvek DD Komorní Lhotka a finanční obnos (1 000 Kč) narozeným dětem v rámci vítání občánků. ad 29) Požární ochrana výdaje: nákup ochranných oděvů, vybavení požární technikou, pohonné hmoty, opravy a provoz požární zbrojnice aj. ad 30) Odměna pro starostu, místostarostu a členy obecního zastupitelstva. ad 31) Vnitřní správa příjmy za služby poskytované obecním úřadem (kopírování písemností, inzeráty), dále pronájem kanceláře, úroky z běžného účtu, pokuty aj. Výdaje představují: mzdy zaměstnanců OÚ, poštovné, telefony, kancelářské potřeby, nákup počítače, programů a dalších zařízení souvisejících s výpočetní technikou, právní služby, provoz budovy, příspěvky neziskovým organizacím, pojištění majetku aj.

4 ad 33) Vratka dotací ze školství z důvodu snížení počtu žáků a ze sociální sféry z důvodu nesplnění kritérií žadatelů o tuto dávku. ad 34) Jedná se o převod dotace na mzdy na zaměstnance v rest. Ondráš, pro které tato byla určena. ad 36) Hospodaření roku 2000 skončilo se zůstatkem účtu Kč. Během roku 2001 z tohoto zůstatku bylo použito Kč a to Kč na krytí výdajů za odvoz odpadků a Kč na vratky za plynofikaci. ad 37) Krátkodobá půjčka z podnikatelského účtu byla nutná z důvodu splátky půjčky SFŽP (bod 35) dne Obec obdržela poslední splátku daní od FÚ F M ve výši cca Kč až Tato půjčka byla ihned na začátku roku 2002 vrácena zpět na podnikatelský účet. U celkového stavu účtu je třeba brát v úvahu jen Kč (vratka půjčky). Z tohoto zůstatku byl do rozpočtu roku 2002 zařazen zbytek zůstatku účtu z r. 2000, ve výši Kč. Znamená to, že jako rezerva na výdaje roku 2002 bude sloužit jen rozdíl, tj Kč. Vypracovala: Pavelková M., účetní VAROVNÉ SIGNÁLY Jak jste již byli předběžně informováni v oběžníku ze dne , zavedlo ministerstvo vnitra od 1. listopadu 2001 na území celé ČR jeden varovný signál Všeobecná výstraha pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Po akustickém tónu sirény následuje hlasová zpráva, která upřesní, proč je varovný signál spuštěn. Varovný signál může být vyhlašován třikrát za sebou v přibližně tříminutových intervalech. Od 1. listopadu končí platnost dosavadních varovných signálů, pouze signál Požární poplach zůstává v platnosti a slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. Signál Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Starosta PROČ NEBYLY VYVEZENÉ POPELNICE? Letošní zima nešetřila nadílkou. Na své si mohou přijít všichni milovníci zimních sportů. Sněhu si mohou dosyta užít i děti. Bohužel, toto počasí má i negativní vlivy. Nejvíce nesnází způsobuje řidičům. Jak už jste si všimli, na některých místech nebyly delší dobu vyvezeny popelnice. Cesty jsou sice udržovány, ale sněhu je tolik, že ho není kde dávat. Podél cest se tvoří vysoké bariéry a v některých místech nejsou cesty tak široké, aby tudy mohl projet nákladní vůz. Přesvědčil se o tom Zdeněk Pohludka, který jako zástupce obce projížděl dne celou trasu s posádkou Frýdecké skládky. Hned při prvním pokusu vyhovět občanům a vyvézt popelnice na cestě vedoucí z Trávníků kolem pana Durčáka, posádka s popelářským vozem uvízla v závějích. Museli jsme přivolat na pomoc Zemědělské družstvo s technikou, aby popelářský vůz vyprostili. Posádka se zdržela o celé dvě hodiny a ještě vznikly náklady spojené s vyproštěním vozu. Chtěli bychom Vás požádat, abyste své popelnice dávali pokud možno co nejblíže k sjízdným komunikacím. Martina Taichmanová ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ PŘI OBCI RAŠKOVICE K ustavení Klubu důchodců při Obci Raškovice došlo v říjnu 1996, i když se důchodci scházeli i předtím. Klub sdružuje na základě dobrovolnosti ty důchodce, kteří o setkání mají zájem a nic jim v tom nebrání (nemoc, či jiné překážky). V rozpočtu obce na rok 2001 byla na tuto činnost vyčleněna částka Kč, závěrem roku rozšířena o další 3000 Kč, ale ani tato částka nestačí na poměrně bohatou činnost. Proto byl vytvořen z prostředků důchodců finanční fond, ze kterého jsou hrazeny scházející peníze na plánované zájezdy, ale zejména jsou z něho v plném rozsahu hrazeny náklady na pořádané vlastní akce (MDŽ, mikulášský večírek, apod.).

5 Na každé setkání je připraven program. Jen ve dvou případech se setkání omezilo na debatu a posezení při kávě či čaji. Přednášejícím totiž závažné překážky zabránily jejich účasti (náhlá nemoc, dvouhodinové zpoždění vlaku), proto se oproti našemu plánu uskutečnila pouze jednou cestopisná přednáška s diapozitivy (p. Chalupa). V únoru podniklo 28 důchodců exkurzi do závodu Slezan, provázel je vedoucí závodu p. Kuboň. Na dvou schůzkách jsme se seznámili se zdravotnickými problémy a s lídry jednotlivých společností. Firma AT Marketing s. r. o. nám poskytla prostředky na bohaté pohoštění všech 42 účastníků. Protože v klubu převažují ženy, oslavili jsme v celém světě uznávaný Mezinárodní den žen. V květnu pozvala obec ženy k oslavě Svátku matek s pohoštěním a s pohádkovým představením, sehraným dětmi místní základní školy. V červnu jsme smažili svatodušní vaječinu a prázdniny jsme uvítali opékáním vuřtů. Místní kulturní akce jsme podpořili hromadnými návštěvami na výstavkách v prostorách knihovny. Z prostředků fondu klubu bylo v září hrazeno vstupné na filmové představení Tmavomodrý svět. Začátkem prosince nám děti mateřské školy předvedly předvánoční pásmo ukončené zpěvem koled a malou mikulášskou nadílkou. Se souhlasem vedení se uskutečnilo v jídelně Slezan mikulášské posezení s pohoštěním a nadílkou pro všechny zúčastněné. Po přípitku v debatě vystoupil starosta obce a vedoucí závodu Slezan. Živá hudba přispěla k dobré náladě a byla uspořádána sbírka na opravu kaple na dolním konci obce, která vynesla 1450 Kč. V zájezdové činnosti se uskutečnily tři celodenní zájezdy (mimo účast na zájezdech do divadla, které zčásti financuje obec a na které ostravské divadlo poskytuje důchodcům vstupenky za poloviční cenu). Červnový zájezd směřoval do Vizovic, Luhačovic, Strážnice a byl zakončen posezením ve vinném sklípku s možností nákupu kvalitního a levného vína. V srpnu jsme navštívili komplex Pusteven a Radhoště a Pohankový mlýn v Trojanovicích, když předtím jsme U Kociánů mohli ochutnat pohankové speciality. V září jsme zamířili do hornického muzea v Petřkovicích, do odchovny bažantů na Štípkách Lesů ČR a. s. a nahlédli do zámeckého parku při zámku Rotchilda v Šilheřovicích. Po obědě v Bulycentru jsme si v Kravařích prohlédli výstavu bonsají a zámeckých sbírek. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v nově otevřeném TESCU v Místku. Účast na většině akcí se pohybovala nad 40 důchodců (nejméně 28, nejvíce 54). Obdobný program plánujeme i pro rok Předpokládáme realizaci dvou zdravotnických a cestopisných přednášek, proběhnou i tradiční oslavy MDŽ, Dne matek, smažení vaječiny, letní opékání vuřtů. Hradit budeme i vstupenky na vybraná filmová představení v místním kině. Zúčastníme se kulturních akcí při místní knihovně a pomůžeme při shánění a instalaci trvalých sbírek z historie obce. Závěrem roku se opět setkáme s dětmi mateřské školy a uspořádáme mikulášský večírek s nadílkou. Po dokončení výstavby haly ve Slezanu a po dohodě s vedením závodu uspořádáme pro zájemce opět exkurzi. V průběhu roku uskutečníme 3 jednodenní zájezdy. Klub důchodců se schází každé první úterý v měsíci v kulturním středisku vždy v hodin. Jste-li důchodci a máte-li zájem o naše setkávání, pak přijďte mezi nás! Za klub důchodců Ing. Jiří Kus PODĚKOVÁNÍ Obecní úřad Raškovice děkuje Klubu důchodců při Obci Raškovice za finanční příspěvek ve výši 1450 Kč na opravu kapličky v dolní části obce. PaedDr. Václav Průcha, místostarosta obce MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V neděli 8. prosince 2001 byla opět uspořádána vedením kina ve spolupráci s obecním úřadem Mikulášská nadílka. Díky štědrým sponzorům, kteří přispěli finančním darem nebo nákupem sladkostí, jsme pro děti nachystali celkem 150 ks balíčků. Mikuláš rozdával balíčky za básničku, písničku nebo jen

6 tak, protože některé děti mlčely jako zařezané. Čert proháněl hlavně ty starší, kteří to potřebovali. U těch malých se pak strachem objevila někdy i slzička a útočištěm bylo náručí tatínka nebo maminky. Ale tohle všechno k Mikulášské nadílce patří. Po rozdělení všech balíčků se rozevřela opona a začala krásná kreslená pohádka POKÉMON 2, která toto bohaté odpoledne zakončila. I když jsme měli kvůli plynofikaci celé budovy ztížené podmínky, ještě se tímto dodatečně omlouváme, doufáme, že se dětem nadílka líbila a těšíme se nashledanou opět za rok. Ještě jednou velké díky sponzorům a všem, kteří byli nápomocni při přípravě celé akce. SAFT FERAK a. s., STOLAŘSTVÍ IDEÁL, STOLAŘSTVÍ Šebesta a syn, PILA RAŠKOVI- CE, STROJSPOL J+K, TEXTIL Blahutovi, OVOCE ZELENINA pí Kůrková, BISTRO p. Vlčková, PAPÍRNICTVÍ p. Mojmír Vlček, DROGERIE pí Stachová a p. Milan Žiška, který se postaral o ozvučení celé akce. Eva Raková, vedoucí kina NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A NĚCO MÁLO Z JEJÍ BOHATÉ ČINNOSTI Soutěž 11/55 V hodině občanské výchovy nám paní učitelka Eva Volná oznámila, že naše škola byla vybrána do celostátní soutěže 11/55. Cílem soutěže bylo zjistit, jak známe školní řád, svá práva a povinnosti, jak bychom sami řešili problémy školy a rozeznali porušení zákona. Čtrnáct dní se naše družstvo, složené z pěti děvčat 9. A (Eva Hofierková, Veronika Havlíková, Daniela Kohutová, Naděžda Moravcová, Ivana Paseková) pečlivě připravovalo na školní kolo, které proběhlo Do poroty školního kola jsme pozvali i pana starostu Ing. Dušana Vepřeka a ten naše pozvání ochotně přijal. Ze šesti družstev jsme vyhráli a postoupili do okresního kola, které se konalo v Národním domě ve Frýdku Místku. Utkaly jsme se tam s pěti družstvy z Frýdlantu, Třince, Vratimova, osmiletého gymnázia ve Frýdku Místku a Frýdku. V publiku nás povzbuzovali naši spolužáci a třída 7. B, která se ve školním kole umístila na 2. místě. Celá hra byla velmi napínavá. Po náročném bojování jsme se strátou jednoho bodu za Vratimovem skončili na krásném 2. místě. S umístěním jsme byly spokojené, ale zároveň jsme měly dojem, že hodnocení nebylo úplně spravedlivé, na čemž se shodlo více družstev. I přesto jsme měly z účasti v soutěži dobrý pocit. Každá z nás byla oceněna rádiobudíkem. Soutěžící družstvo z 9. A HRÁTKY S ENERGIÍ NA STARÉ CHALUPĚ K práci na celostátním projektu Terezy Posviťme si na úspory jsme přistoupili netradiční a poutavou formou. Zjistili jsme, že učit se nemusíme jenom ve školních lavicích, a tak jsme vyrazili do terénu. V Beskydech je ještě dnes mnoho dřevěných chalup, ve kterých žijí babičky a dědečkové nebo je mladé rodiny využívají k rekreaci. Na chalupě topí lidé bukovým dřívím. Stará kachlová kamna s pecí slouží k mnoha účelům. Dávají lidem teplo, umožňují přípravu jídla a ohřev vody, dá se u nich posedět, případně na peci spát. Na Morávce má takovou chalupu pí učitelka Kuriplachová. Vloni tam natáčela ostravská televize Pošťáckou pohádku. My jsme se na Morávku vypravili s přírodovědným a ekologickým kroužkem poslední týden roku Napadl čerstvý bílý sníh, a tak náš výlet byl přímo pohádkový. Na staré chalupě jsme si vařili česnekačku a brambory na loupačku na kachlové peci. Než jsme jídlo uvařili, vymalovali jsme stěny jedné místnosti jako les. Moc nám chutnalo a vůbec nic nezbylo. Přinesli jsme také něco na zub zvířátkům do lesa. Žáci ZŠ Raškovice KINO RAŠKOVICE OZNAMUJE Obecní zastupitelstvo schálilo na svém zasedání dne navýšení cen vstupného v Kině Raškovice. Od února 2002 dochází k navýšení cen vstupného u školních představení o 1 Kč a u večerních představení o 2 Kč.

7 Ceny budou tedy následující: Představení pro MŠ: 11 Kč+1 Kč na fond kinematografie = 12 Kč Představení pro ZŠ: 16 Kč+1 Kč na fond kinematografie = 17 Kč Večerní představení: ceny dle řad 32, 34, Kč na fond kinematografie = 33, 35, 37 Kč Eva Raková CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2002 Ceny jsou platné od 1. ledna 2002 za 1 m 3. Voda pitná (vodné) 16,10 Kč + 5 % DPH = 16,91 Kč Stočné pro obyvatele 13 Kč Stočné pro ostatní odběratele 16 Kč sazba se oproti roku 2001 nemění Marta Pavelková, účetní ŽIVOTNÍ MINIMUM OD 1. ŘÍJNA 2001 Od jsou platné následující částky životního minima v Kč za měsíc: Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb pro dítě do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let (nezaopatřené) pro ostatní občany Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společných potřeb domácnosti) pro jednotlivce pro dvoučlennou domácnost pro tří nebo čtyřčlennou domácnost pro pěti a vícečlennou domácnost Příklady výpočtu živ. minima 1členná domácnost: (1 dospělý) ( ) členná domácnost: (2 dospělí, 2 děti 8 a 12 let) ( ) Poskytované dávky st. sociální podpory odvozované od částek život. minima Výše přídavku na dítě v Kč/měs. nezaopatřené dítě při příjmu rodiny ve věku v násobcích život. minima do 1,1 od 1,1 od 1,8 do 1,8 do 3,0. do 6 let 547, 474, 237 od 6 do 10 let 605, 530, 265 od 10 do 15 let 714, 625, 313 od 15 do 26 let 784, 686, 343 Základní výše soc. příplatku v Kč/měs. nezaopatřené dítě při příjmu rodiny ve věku v násobcích životního minima 1,0 1,2 1,4 1,59 do 6 let 634, 423, 212,50 od 6 do 10 let 709, 473, 237,50 od 10 do 15 let 837, 558, 279,50 od 15 do 26 let 919, 613, 307,50 POHLED DO MINULOSTI OBCE RAŠKOVICE Přeneseme se nyní krátce do roku Obecná statistika Katastrální výměra obce v ha 861,23 Z toho majetku obecního v ha 31,38 Velkostatku v obci není Rozloha polí vůbec: 433,87 ha Rozloha polí obilných: 153,86 ha Sklizeň obilovin: žito celkem 583 q, průměr 9,7 q/ha pšenice 267 q, 9,5 q/ha ječmen 248 q, 9,9 q/ha oves 415 q, 8,2 q/ha 2. Kulturní statistika Počet obyvatel: obyvatel obyvatel obyvatel, z toho 656 mužů a 828 žen Domovních čísel: 247 Počet dílen: Průmyslové závody: stolařských 9 Mechanická tkalcovna, zámečnických 2 s. r. o. kovářských 2 Továrna p. Kirchhofa krejčovských 7 a spol. obuvnických 5 Parní pila p. Foldyny kolářských 1 sedlářských 1 košíkářských 1 pekařských 1 V obci je dvojtřídní obecná škola s jednou pobočkou.

8 Počet žáků: žáků žáků Od roku 1923 je v obci také trojtřídní měšťanská škola. Počet žáků: žáků, z toho 52 místních Školní rozpočet: ,63 Kč Kč V obci není kostel, fara, hřbitov, klášter, jsou zde 2 poštovní úřady, jeden pro Pražmo, jeden pro Raškovice, četnická stanice, Kampelička raškovická, filiálka frýdecké občanské záložny a 2 tělocvičné jednoty: Sokol má v roce členů, z toho 47 mužů a 18 žen, Orel má v roce členů, z toho 32 mužů a 33 žen. Obec má svou obecní knihovnu se 448 svazky, kino pro 250 osob, chudobinec pro 3 osoby, 6 hostinců a 9 trafik. Toto byl jen letmý pohled na některé statistické údaje počátku 20. století, které je možno srovnat se současností. PaedDr. Václav Průcha, místostarosta obce VÁŽENÍ ČTENÁŘI V těchto dnech se blíží k závěru projednávání dvou důležitých územně plánovacích dokumentů, které se stanou podkladem pro další rozvoj regionu. Územní plán velkého územního celku Beskydy řeší území okresů Frýdek Místek, Nový Jičín a Vsetín a nahradí několik menších územních plánů schválených v osmdesátých letech minulého století. Závazná část územního plánu řeší mimo jiné: dálnici D47 Bělotín Ostrava státní hranice Polska rychlostní komunikaci R48 Bělotín Český Těšín státní hranice Polska přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy I/11 Mokré Lazce Vřesina, Těrlicko Třanovice Hnojník Bystřice, obchvat Jablunkova a Mostu u Jablunkova, I/48 Frýdek Místek dokončení průtahu městem I/57 Fulnek Šenov u Nového Jičína a obchvat Bludovic, I/58 Příbor Petřvald, Frenštát p. R. Kopřivnice, jižní tangenta Ostravy Petřvald Krmelín a Krmelín Paskov přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. a II. třídy modernizaci II. železničního koridoru v úseku Jeseník n. O. Suchdol n. O. Studénka nové sedačkové lanovky z Nýdku na Malou Čantoryji a z Mostů u Jablunkova pod vrchol Skalky rozšíření energetických uzlů, nové vysokotlaké plynovody, nové vododvodní řády, nové kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod ochranu území pro zajišťování protipovodňové ochrany výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního významu a rozvoj letišť vymezení cyklotras a rekreačních krajinných celků pro rozvoj infrastruktury cest. ruchu Zpracování dokumentů bylo zahájeno již před několika lety a v podstatě veškeré práce probíhaly v režii státu, vzhledem k tomu, že kompetence v území plánování přešly na kraje až v roce Navíc doposud trvá povinnost předložit územní plány zasahující do území více krajů ke schválení vládě. Přestože v některých částech se předkládané návrhy nekryjí plně se současnými představami, doporučuje se uzavřít několikaletou práci schválením ve vládě a hned v novém roce zkoordinovat veškerou dokumentaci na území kraje a zahájit přípravu změn vyplývajících z Programu rozvoje kraje, nebo tam, kde snaha o prosazení rozumných rozvojových záměrů byla neúspěšná. Podstatným směrem vpřed bude prosazení legislativní změny, podle které budou územně plánovací dokumentaci schvalovat kraje podle potřeb obcí, podnikatelů a občanů bez zásahu centrální vlády. Dne projednalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oba výše uvedené návrhy a doporučilo vládě České republiky jejich schválení. Schválené územní plány budou k dispozici na stránkách kraje www. kraj-moravskoslezsky.cz a na všech dotčených stavebních úřadech. Ing. Josef Jalůvka zástupce hejtmana kraje

9 INTERNET PRO VEŘEJNOST V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ V RAŠKOVICÍCH Občané mohou využít možnosti vyhledávat si informace na INTERNETU každé úterý od do hodin a čtvrtek od 8.30 do hodin a od do hodin Knihovna je umístěna v přízemí mateřské školy. Cena bude ovozena od doby připojení (shodné s telefonními impulsy). Marie Zemanová, vedoucí knihovny KNIHOVNA RAŠKOVICE MALÁ GALERIE Výstava ÚDOLÍ MORÁVKY fotografie Miroslava Lyska Těšíme se na vaši návštěvu Otevřeno: út: hodin čt: , hodin Kontakt: Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 h na Obecním úřadě v Raškovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Kontakt tel. č.: 069/ nebo , mobil 0603/ ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA V OSTRAVĚ dne na operetu Jacquese Offenbacha KRÁSNÁ HELENA odjezd od Ondráše v hodin cena vstupenek: 110 Kč, důchodci 55 Kč jízdné 30 Kč vstupenky si můžete zakoupit v místní knihovně ve dnech: út: hodin čt: , hodin tel. 0658/ THERM SIDE Raškovice č. p. 425 a č. p Pražmo tel: , , VINYL SIDING fasádní zateplování a obkladový systém. Použití: rodinné domky průmyslové objekty panelové domy interiéry Výhody: odvětraná fasáda úspora tepelných zdrojů vysoká odolnost snadná údržba Rovněž provádíme montáž: plastových oken a dveří aluminiových předokenních rolet a garážových vrat meziokenních a interiérových žaluzií Dále nabízíme: kompletní instalatérské práce drobné stavební práce nátěry fasád FLEXIBILNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S připojištěním vážných nemocí a invalidity mobil jako dárek SPOROSERVIS Půjčky u České spořitelny do bez ručitele STAVEBNÍ SPOŘENÍ Spoření se státním příspěvkem až 4500 ročně PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Spoření na stáří se státním příspěvkem až 1800 ročně EUROPROGRAM Úvěr do /leasing automobilu se splatností až 9 let Generační úvěry na bydlení se splatností až 50 let DRUKOS KOMFORT Nákup spotřeb. zboží z katalogu na splátky z 0% akontací bez navýšení KONTAKT: Radek Klimeš, Raškovice 210 tel.: DRUKOS KOMFORT nákup zboží na splátky z katalogu navýšení 0 % možnost nulové akontace ceny jako v obchodní síti rozvoz až do domu po celé ČR zdarma zvýhodnění při opakovaném nákupu pojištění neschopnosti splácet SPLÁCEJ ALE NEPŘEPLÁCEJ! kontakt: mobil Hledáme nové spolupracovníky

10 KINO RA KOVICE Srdečně Vás vítáme v Novém roce 2002, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkujeme za přízeň, kterou jste nám prokázali v roce Za velmi dobrou spolupráci děkujeme hlavně firmě SAFT FERAK a. s., ředitelům základních i mateřských škol z naší obce i okolních obcí a všem věrným návštěvníkům, díky kterým jsme vyhodnotili velmi dobré výsledky v hospodaření. Po prosincové pauze z důvodu plynofikace celé budovy hotelu Ondráš, Vás zveme na podvečerní představení již v příjemném teplém prostředí. Po celý tento rok se budeme opět snažit vybrat to nejlepší z filmové nabídky. I nadále nám zachovejte diváckou přízeň těšíme se na Vás! Předkládáme filmovou nabídku na 1. čtvrtletí letošního roku od LEDEN Cena vstupenek pro leden zůstává stejná: 30, 32, 34+1 Kč na fond kinematografie JURSKÝ PARK h. Fantastický a dobrodružný film USA. Přežijí jen ti, kteří o dinosaurech vědí všechno nebo vůbec nic! PŘÍBĚH RYTÍŘE h. Historický a dobrodružný film USA. Ve středověku získal na oblibě jistý sport. Vyznávala ho šlechta i prostý lid, ale utkat se v něm směli jen lidé urození KRÁLOVSKÝ SLIB h. POZOR, HRAJEME VE ČTVRTEK! Filmové představení pro děti se samými jedničkami ZDARMA! Ostatní jsou srdečně vítáni. Krásná pohádka ČR, kde slib je zákon a láska platí. Přání obyčejných lidí, i když z královského rodu, po lásce a spokojeném životě, komplikuje slib, který si kdysi dali dva králové ÚNOR Upozorňujeme, že od měsíce února se mění ceny vstupenek o 2 Kč! 32, 34, 36+1 Kč na fond kinematografie ZLATÍČKA PRO KAŽDÉHO h. V hlavních rolích romantické komedie USA hraje JULIA ROBERTSOVÁ a CATHERINE ZETA- JONESOVÁ. Dvě hvězdy v jednom filmu nejhorší noční můra Hollywoodu DENÍK BRIDGET JONESOVÉ h. Romantická komedie USA, VB a Francie. Neprovdaná jedenatřicetiletá svobodná Bridget pracuje v londýnském nakladatelství. Svou osamělost marně zahání množstvím nezdravého jídla, cigaret a alkoholu ZVÍŘE h. Buranská komedie USA. Transplantace zvířecích orgánů má za následek má sílu lva, pohyblivost šimpanze a city kozy. Je to prostě zvíře! ATLANTIDA STŘEDA V DOPOLED- NÍCH HODINÁCH! Animovaný dobrodružný film USA v českém znění! Na dno oceánů za největším dobrodružstvím všech dob. Představení pro mateřské školy a mladší děti ZŠ. Vstup volný i pro veřejnost PLANETA OPIC h. Sci-fi dobrodružný film USA. Kapitán pozemské kosmické lodi se ocitá na neznámé planetě obývané inteligentní opičí civilizací. BŘEZEN RYCHLE A ZBĚSILE h. Akční, kriminální film USA. Rychlost je pro ně drogou. Výborný řidič a zručný automechanik Brian se stane přítelem šéfa party, která se zúčastňuje nelegálních uličních závodů ve speciálně upravených vozech SEJMĚTE CARTERA h. Akční thriller USA. SYLVESTER STALLONE na stopě vrahů svého bratra BABÍ LÉTO h. Komedie ČR. VLASTIMIL BRODSKÝ a STELLA ZÁZVORKOVÁ na sklonku stáří ŠÍLENÁ/KRÁSNÝ h. Milostný, psychologický film USA. On je krásný ona je bláznivá. Zdánlivě ideální pár JAKO KOČKY A PSI h. POZOR! HRAJEME V PÁTEK Rodinná komedie USA a Austrálie. Už od doby, kdy byly kočky posvátné, zuří na Zemi válka mezi nimi a psy. Hrají praví zvířecí aktéři PRCI, PRCI, PRCIČKY h. Studentská komedie USA. Panictví se zbavili, touhy po sexu ne! Eva Raková

11 DIGITÁLNÍ EXPRES STUDIO POLAROID OKAMŽITÁ PRŮKAZOVÁ FOTOGRAFIE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRUKAZOVÉ FOTOGRAFIE VE FRÝDKU MÍSTKU DIGITÁLNÍ POLAROID VYBERTE SI SVOU NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTOGRAFII PŘED VYVOLÁNÍM MOŽNOST PŘEFOCENÍ ZDARMA! FOTOCENTRUM ŠLACHTA Po pá hodin FARNÍ NÁMĚSTÍ 57 u kostela sv. Jakuba Frýdek Místek Tel.: 0777/ , 0608/ HLEDÁTE PRÁCI? Oblastní vedoucí, Stavební spořitelny české spořitelny Karviná Ráj Gagarinovo náměstí 842. Vypisuje konkurz Na obsazení místa v profesionálním týmu obchodních zástupců. S perspektivou pacovat jako: Zástupce oblastního vedoucího. Požadujeme: - dobré komunikační schopnosti - iniciativní přístup k plnění úkolů - bydliště mimo okresní město výhodou Nabízíme: - práci pro druhou největší stavební spořitelnu - školící program na profesionální úrovni - vysoké platové ohodnocení podle aktivity Nabídku s životopisem zašlete nejpozději do Na výše uvedenou adresu. Informace lze také získat přímo v kanceláři oblastního zastoupení každou středu 9 17 hod. Nebo na tel. 069/ , pí Korelová

12 OBECNÍ HOSTINEC ONDRÁ nabízí příjemné posezení, pořádání oslav, prezentací, schůzí, přednášek a pohřebních pohoštění. Otevírací doba denně od h do h informace podá Bohumír Kavka, tel.: , nebo Obecní úřad Raškovice, tel.: , jste srdeãnû zváni PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 % z ceny díla FIRMA JAN CARBOL SÍDLO: Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek Místek tel. 0658/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby: opravy, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1t až 11t PORADENSKOU SLUŽBU POSKYTUJEME ZDARMA

13

14

15

16

17

18

19

20

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 5 835 000,00 6 712 000,00 6 350 791,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP 1 150 000,00 1 150 000,00 1 159 205,90

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 13. června 2001 číslo 6 / 2001 VII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ve dnech 31.května a 1.června 2001 se konal v kongresovém centru v Hradci Králové VII.

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010. z toho: vodné ,00 Kč ,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010. z toho: vodné ,00 Kč ,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více