Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2005

2 OBSAH Finanční část pololetní zprávy Rozvaha v souladu s IFRS 3 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS 4 Popisná část pololetní zprávy Úvod 5 Skupina ČEZ 6 Podnikatelská činnost společnosti 11 Hospodářské výsledky 11 Nákup a prodej elektřiny 12 Investiční výstavba 13 Dlouhodobý finanční majetek 14 Informace pro akcionáře 14 Změny v představenstvu a managementu 14 Zpráva o výsledku řádné valné hromady 15 Přehled osob, které se podílejí na základním kapitálu společnosti 17 Následné události 18 Seznam použitých zkratek 19 Standardizovaný formulář účetních výkazů v souladu s vyhláškou č. 264/2004 Sb. 20 2

3 Finanční část pololetní zprávy 2005 Rozvaha v souladu s IFRS Středočeská energetická a.s. stav k 30. červnu stav k 31. prosinci stav k 31. prosinci v tisících Kč AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastni kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM

4 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS Středočeská energetická a.s. v tisících Kč, mimo částek na akcii 1-6 / / / 2003 Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky Výnosové úroky Kurzové ztráty / zisky, netto Ztráta / zisk z prodeje dceřiného nebo přidruženého podniku Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z přijmů ČISTÝ ZISK

5 Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356 identifikační číslo Popisná část pololetní zprávy 2005 ÚVOD Dosavadní vývoj hospodářské činnosti společnosti v 1. pololetí 2005 dává předpoklad splnění základních ekonomických a technických parametrů hospodaření Středočeské energetické a.s. (dále též jen STE nebo Společnost) v obchodním roce Provoz a preventivní údržba zařízení distribuční soustavy všech napěťových hladin byly v prvním pololetí roku 2005 zajištěny s kvalitou odpovídající standardům a požadavkům Řádu preventivní údržby. Prostředky na rozvoj a obnovu rozvodných zařízení distribuční soustavy směrovala společnost v prvním pololetí roku 2005 především na zajištění nových požadavků zákazníků, odstraňování podpětí v rozvodných sítích nízkého napětí a na rekonstrukce rozvodných zařízení na všech napěťových hladinách. V oblasti investiční činnosti plní Společnost plánované úkoly a očekává i plánované čerpání investičních prostředků v celém roce 2005 a to při splnění všech základních věcných záměrů. Podrobná informace je v další části této zprávy. V 1. pololetí 2005 pokračovaly práce na Projektu VIZE 2008 v rámci Skupiny ČEZ. Zaměstnanci STE jsou aktivně zapojeni do řešení všech oblastí projektu. Z distribuční sítě STE k odebíralo elektrickou energii 14 zákazníků na hladině VVN (14 odběrných míst), zákazníků na hladině VN (2 855 odběrných míst) a zákazníků na hladině NN ( odběrných míst). V oblasti obchodu s elektrickou energií se k stali oprávněnými zákazníky všichni zákazníci kromě domácností, čemuž byla odpovídajícím způsobem přizpůsobena obchodní politika Společnosti. Přestože několik významných zákazníků STE si pro rok 2005 za dodavatele elektrické energie vybralo ČEZ, a. s. (např. SKLÁRNY KAVALIER, a.s., člen holdingu Porcela Plus a.s. s ročním objemem 130 GWh), celkový objem prodané elektrické energie konečným zákazníkům za 1. pololetí roku 2005 oproti srovnatelnému období roku 2004 mírně vzrostl o 10 GWh na GWh. Podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) se k stanou oprávněnými všichni zákazníci, dojde tedy k úplné liberalizaci trhu. Poslední vlna otevírání trhu se týká domácností; v STE se jedná o odběrných míst. Vývoj zaměstnanosti pokračuje dalším snižováním počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav ke činí zaměstnanců, což je o 171 zaměstnanců méně oproti stavu k Je předpoklad, že plánovaný stav zaměstnanců za celý rok 2005 bude ještě výrazně nižší; očekávaná skutečnost je zaměstnanců. 5

6 SKUPINA ČEZ K 30. červnu 2005 zahrnovala Skupina ČEZ celkem 99 společností (vč. mateřské společnosti ČEZ, a. s.), z toho bylo 16 zahraničních. Konsolidační celek zahrnoval ke stejnému datu 38 společností; mateřskou společnost ČEZ, a. s., 31 společností konsolidovaných plnou metodou a 6 přidružených podniků. Konsolidační celek Skupiny ČEZ k ČEZ CEZ FINANCE Č EZDat Č EZ Logistika 97,7 Středočeská EN - DATA Č EZ Měření % STE obchodní Č EZ Správa majetku 56,9 Severočesk energetik Č EZ Zákaznické služby Č EZnet 98,8 Východočeská Č EZ Obnovitelné VČE - montáž 5 x 20 Energetické opravny HYDROČEZ I & C Energo 99,1 Západočeská 50,0 Plzeňská 5 x 20 Č EZ rpg Energiehandel Š KODA PRAHA ÚJV 97,6 52,5 99,1 Severomoravská Energetika epri MSE Č EZ Coa Energ 20,0 Union KNAUF POČERADY 40,0 KOTOUČ ŠTRAMBERK 64,9 67,0 EDC Stoličn LOMY MOŘINA 51,1 67,0 EDC Sofia Severočeské doly 37,3 67,0 EDC Pleve Legenda : Tuzemská dceřiná (plně Přidružená (konsolidovaná metodou Zahraniční dceřiná (plně Dceřiná společnost regionální energetické (plně Přidružená společnost regionální energetické 6

7 1. Skupina ČEZ v České republice Změny ve struktuře Skupiny ČEZ V roce 2005 dále pokračuje restrukturalizace Skupiny ČEZ. Požadavky na změnu struktury jsou dány jednak zákonným požadavkem na oddělení regulované činnosti distribuce elektrické energie od ostatních aktivit, a jednak snahou zefektivnit v nejvyšší možné míře chod Skupiny definováním jednotlivých procesů, nalezením nejlepší možné praxe jejich zajištění a jejich zajišťováním prostřednictvím specializovaných společností. V průběhu I. pololetí 2005 prošla struktura Skupiny ČEZ těmito změnami: A. přibyly společnosti 1) ČEZ Distribuce, a. s. - založena regionálními energetickými společnostmi ze Skupiny ČEZ v březnu. 2) ČEZ Prodej, s.r.o. - založena regionálními energetickými společnostmi ze Skupiny ČEZ v březnu. B. ubyly společnosti 1) ALIATEL a.s. - dokončen prodej podílů regionálních distribučních společností ze Skupiny ČEZ (Severočeská energetika 6,39 %, Severomoravská energetika 12,53 %, Západočeská energetika 11,66 %) v této společnosti. 2) EN-DATA a.s. - zrušení společnosti při fúzi se společností ČEZData, s.r.o. (dosud nezapsáno v obchodním rejstříku). 3) MojeEnergie.CZ, s.r.o % majetková účast Východočeské energetiky prodána v březnu. 4) První energetická a.s. prodány podíly regionálních energetických společností ze Skupiny ČEZ (Severočeská energetika 27 %, Středočeská energetická 27 %, Východočeská energetika 27 %, Západočeská energetika 19 %) v únoru. C. změny ve společnostech 1) ČEZData, s.r.o. - zvýšení základního kapitálu vkladem 1 mld. Kč (dosud nezapsáno do obchodního rejstříku). 2) ČEZ Měření, s.r.o. - nákup akciovou společností ČEZ 100% obchodního podílu od Východočeské energetiky a přejmenování společnosti VČE - měřicí technika, s.r.o. Zvýšení základního kapitálu na 216 mil. Kč peněžitým vkladem ze strany ČEZ, a. s. Od 1. června 2005 zahájení plného provozu. 3) ČEZnet, a.s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem 1 mld. Kč. 4) ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. - přejmenování společnosti VČE - elektrárny, s.r.o. proběhlo v květnu. 5) KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. - snížení základního kapitálu a obchodního podílu ČEZ, a. s., ze 64,9 % na 25 % (dosud nezapsáno v obchodním rejstříku). 6) Severočeské doly a.s. zvýšení podílu ČEZ, a. s., nákupem ks akcií od obce Březno. 7) Severomoravská energetika, a. s. - povinným výkupem zvýšil ČEZ, a. s., svůj podíl v této společnosti z 89,38 % na 99,13 %. 8) ŠKODA PRAHA a.s. - výkupem akcií ze strany ČEZ, a. s., došlo ke zvýšení akciového podílu ČEZ, a. s. z 68,9 % na 97,6 %. Účelové procesní společnosti Účelové procesní společnosti budou základními stavebními prvky Skupiny ČEZ. Každá z těchto společností bude zajišťovat jeden základní proces, tvořící předmět činnosti energetického koncernu. Výhodou takového uspořádání je lepší zvládnutí daného procesu z důvodu využití širšího spektra zkušeností a znalostí a také úspora nákladů oproti předcházejícímu stavu, protože stejné činnosti budou na celém distribučním území vykonávány pouze jedenkrát. Účelové procesní společnosti budou mít svá sídla rozmístěna rovnoměrně po celém distribučním území (vždy 2 společnosti na každém ze současných distribučních území) a budou zřizovat své místní pobočky pro zajištění vysoké kvality obsluhy ve všech regionech. 7

8 V roce 2006 předpokládáme dosažení hrubé úspory ročních nákladů ve výši cca 1,8 mld. Kč, od roku 2007 pak více než 2,2 mld. Kč. Projekt s sebou nese i náklady, zejména na přípravu jednotlivých procesních společností a zavedení jednotného informačního systému, které část těchto úspor po dobu implementace pohltí. V souvislosti s uskutečňováním projektu VIZE 2008 se rovněž sníží počet zaměstnanců, a to výhledově do roku 2008 o cca osob oproti roku Stávající společnosti ČEZData, s.r.o. Poskytování služeb výpočetní techniky a zpracování dat. ČEZ Distribuce, a. s. Provozování licencované činnosti provozovatele distribuční soustavy včetně dispečinku na stávajícím distribučním území regionálních distribučních společností ze Skupiny ČEZ. ČEZ Logistika, s.r.o. Společný nákup, skladování a manipulace energetickým materiálem pro provoz, údržbu a výstavbu distribučních sítí. ČEZ Měření, s.r.o. Provádění montáží, cejchování a odečtů elektroměrů a ostatních měřících přístrojů. ČEZnet, a.s. Poskytování telekomunikačních služeb. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Provozování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů s výjimkou spalování biomasy společně s uhlím. ČEZ Prodej, s.r.o. Prodej elektřiny všem konečným zákazníkům (malým i velkým) v rámci licence na obchod s elektřinou. Bude dodavatelem elektřiny pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ. ČEZ Správa majetku, s.r.o. Správa neenergetického majetku Skupiny ČEZ. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Obsluha malých zákazníků, provozuje obchodní kanceláře včetně poskytnutí obsluhujícího personálu a zajišťuje také služby jednotného telefonického centra Skupiny ČEZ. Zabývá se rovněž fakturací a správou pohledávek. Energetické opravny, a.s. I & C Energo a.s. ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Servisní, opravárenské a montážní společnosti pro výrobní zařízení včetně jejich údržby. Jsou specializovány na poskytování služeb uhelným, vodním a jaderným elektrárnám. Další očekávané změny ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Bude provozovat podpůrné činnosti pro licencovaného distributora elektřiny. Bude též zajišťovat havarijní službu a pravidelnou údržbu distribučních sítí. Severočeské doly a.s. V České republice je z hlediska dlouhodobějšího zájmu ČEZ, a. s., klíčový vztah se Severočeskými doly, a.s. ČEZ, a. s., vlastní 37,3 % akcií a usiluje o ochránění svých zájmů na dodávce uhlí od tohoto dodavatele, zajišťujícího cca 60 % dodávek uhlí pro ČEZ, a. s., Severočeské doly, a.s. naopak prodávají cca 80 % své produkce společnosti ČEZ. V rámci privatizace dolů rozhodla dne 13. července Vláda České republiky o udělení 90denní exklusivity společnosti ČEZ, a. s., při jednání a předložení nabídky na koupi státního podílu. Akciové podíly ČEZ, a. s., v regionálních energetických společnostech V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s tím spojeným chápáním relevantního trhu v kontextu trhu celé Evropské unie, a nikoliv pouze České republiky, požádal ČEZ, a. s., o přehodnocení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 18. března 2003, kterým se ukládal prodej jednoho z většinových podílů v českých regionálních energetických společnostech. Dne 11. března obdržel ČEZ, a. s., rozhodnutí tohoto Úřadu o možnosti ponechání si všech většinových podílů. ČEZ, a. s., však musí pro nezávislé subjekty uskutečnit v letech 2006 a 2007 aukce na prodej elektřiny vyrobené 8

9 jeho (pomyslným) výrobním zařízením o výkonu 400 MW, v období od června do srpna pak o výkonu 240 MW. ČEZ, a. s., bude oprávněn stanovit nejnižší nákladovou vyvolávací cenu pro pokrytí stálých a kapitálových nákladů výrobní kapacity elektrárny. Cena bude stanovena dopředu na bázi skutečných nákladů, zvlášť pro výrobu v základním zatížení a pro výrobu ve špičkovém zatížení tak, aby odpovídala skutečným variabilním nákladům na výrobu elektřiny v příslušných typech elektráren společnosti ČEZ. Společnost k K k Severočeská energetika, a.s. 51,00 56,93 56,93 Severomoravská energetika, a. s. 59,10 89,38 99,13 Středočeská energetická a.s. 97,72 97,72 97,72 Východočeská energetika, a.s. 98,83 98,83 98,83 Západočeská energetika, a.s. 99,13 99,13 99,13 Pražská energetika, a.s. 34,00 0,00 0,00 2. Skupina ČEZ v zahraničí ČEZ, a. s., pokračuje v uskutečňování své strategie stát se jedničkou na trzích s energií střední a jihovýchodní Evropy. V rámci této strategie byly pořízeny následující akvizice, které ČEZ, a. s., v současnosti aktivně spravuje: Bulharsko 19. listopadu 2004 byla podepsána smlouva o nákupu většinových podílů ve třech distribučních společnostech v západním Bulharsku. Dne , po úspěšném splnění veškerých závazků, se ČEZ, a. s., stal vlastníkem 67% většinového podílu ve třech distribučních společnostech: Elektrorazpradelenie Stolično, Elektrorazpredelenie Pleven a Elektrorazpredelie Sofia Oblast, za které zaplatil 281,5 mil. EUR. Ovládané společnosti obsluhují v současné době 1,9 milionů klientů (z toho 1,7 mil. domácností) s celkovou přibližnou roční spotřebou GWh. Společnosti zaměstnávají celkem zaměstnanců. Distribuční síť společností zahrnuje km vedení především na vysokém a nízkém napětí. Trh s distribucí energie v Bulharsku vstoupil do fáze unbundlingu a liberalizace. Od 1. ledna 2005 jsou všechny distribuční společnosti povinny zahájit proces účetního unbundlingu. Úplný unbundling je plánován na 1. ledna ČEZ, a. s., se zúčastnil privatizace 3 bulharských elektráren podáním nabídky na 2 z nich Ruse a Varnu. V obou případech se umístil druhý za ruskou společností RAO, ovšem po rozhodnutí bulharského protimonopolního úřadu znemožňujícím prodej obou elektráren této společnosti zůstává situace otevřená a nelze vyloučit ani nabídnutí jedné z elektráren druhému zájemci v pořadí, tedy společnosti ČEZ. Rumunsko Dne 5. dubna 2005 byla podepsána smlouva o nákupu podílu v distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A., která umožní společnosti ČEZ, a. s., získat vynaložením 151 mil. EUR většinový podíl zakoupením cca 25% podílu a navýšením základního kapitálu na 51 %. V současné době probíhá vypořádání veškerých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V důsledku parlamentní krize v Rumunsku je očekáváno vypořádání celé transakce ve IV. čtvrtletí 2005, kdy se ČEZ, a. s., stane vlastníkem akcií společnosti Electrica Oltenia. Tato distribuční společnost je největší z distribučních společností v Rumunsku a ovládá 15 % rumunského trhu s energií, ročně dodá přibližně GWh a obsluhuje 1,37 milionů koncových zákazníků. Společnost zaměstnává přibližně zaměstnanců. Polsko Akciová společnost ČEZ sleduje a analyzuje akviziční cíle v Polsku především v oblastech: vybraných uhelných elektráren a dolů v Polsku, distribuce. V rámci této orientace se ČEZ, a. s., účastni v privatizačních procesech elektrárenské společnosti Dolní Odra a Kozienice. Nadále pak vede jednání o možnosti vstupu do společnosti PAK. Projekt VIZE 2008 V polovině roku 2004 došlo k zintenzivnění integračního úsilí Skupiny ČEZ založením projektu VIZE 2008, který je jedním ze tří nosných pilířů naplnění vize Skupiny ČEZ stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Tento projekt je svým rozsahem největším integračním projektem v energetice ve střední Evropě. 9

10 Již během roku 2004 projekt přinesl celou řadu výsledků ve vymezení nového organizačního uspořádání Skupiny a zahájení jeho realizace. Ve Skupině ČEZ byly zcentralizovány lidské zdroje, proběhla centralizace informačních technologií, které jsou nově zastřešovány společností ČEZData, s.r.o. a centralizace telekomunikací, které nyní zajišťuje společnost ČEZnet, a.s. Během roku 2005 realizace největších transformačních a integračních změn Skupiny ČEZ vrcholí. Klíčová část majetku, zaměstnanců a činností pěti regionálních energetických společností je postupně převáděna do nově založených, procesně orientovaných dceřiných společností a dalších centralizovaných útvarů. Většina z těchto změn se uskuteční v období září prosinec Již v lednu 2005 byla přesunuta obsluha zákazníků Západočeské energetiky do ČEZ Zákaznické služby. Migrace dat a přesuny obsluhy dalších celkem tří miliónů zákazníků ze zbývajících čtyř energetik následovaly v těsném sledu. V dubnu proběhl přesun obsluhy zákazníků Východočeské energetiky, a.s., v květnu zákazníků Středočeské energetické a.s., v červnu zákazníků Severomoravské energetiky, a. s., a v červenci migrace dat zákazníků Severočeské energetiky, a.s. Obsluha všech hromadných zákazníků z jednoho místa v ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. by do budoucna měla přinést zefektivnění péče o zákazníky a zvýšení její kvality, nastavené procesy se však budou ještě dolaďovat v druhé polovině letošního roku. Na začátku června proběhlo vyčlenění činností spojených s odečítáním spotřeby zákazníků do nové procesní společnosti ČEZ Měření, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové. Do této společnosti přešlo z pěti regionálních energetických společností téměř tisíc zaměstnanců, převeden byl i majetek. Většina zaměstnanců zůstane ve svých původních regionech, jejich činnost však bude metodicky zastřešována a řízena z jednoho místa pro celou Skupinu. Od 1. července 2005 zahájila společnost ČEZ Logistika, s.r.o., založená v loňském roce, poskytování vybraných služeb nákupu pro Severomoravskou energetiku, a. s. Zároveň budou do této společnosti přesunuti příslušní zaměstnanci z dceřiné společnosti eprim, a.s., v likvidaci. Během podzimu převezme ČEZ Logistika, s.r.o. zajišťování nákupních služeb i od dalších regionálních energetických společností, do budoucna by mělo dojít k úplné centralizaci nákupu ve Skupině ČEZ. Během první poloviny roku 2005 se rozběhla příprava centralizace finančních a účetních služeb ve Skupině ČEZ. Od 1. května proběhla centralizace metodiky účetnictví, k plné centralizaci účetnictví dojde začátkem roku Od 1. července 2005 proběhla centralizace financování. Ve II. pololetí bude provedena rozhodující fáze unbundlingu vkladem majetku a zaměstnanců do nově založených procesních společností ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a. s. Tímto dojde k oddělení licencovaných činností distribuce a prodeje a ke sloučení distribučních licencí regionálních distribučních společností do jedné licence ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ke sloučení prodejních licencí regionálních distribučních společností do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. V první polovině roku 2005 byla založena společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., která bude v budoucnu zastřešovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s výjimkou spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách. Jednou z priorit projektu v roce 2005 je intenzivní a kontinuální práce se zaměstnanci. Pracovní pozice v nových společnostech jsou během transformace přednostně obsazovány přímými výběry zaměstnanců ze Skupiny, probíhají vnitřní výběrová řízení. Odborové organizace jsou průběžně seznamovány s průběhem transformace, přičemž jsou striktně dodržovány platné kolektivní smlouvy a zákoník práce. Nemalým úkolem je i příprava na další etapu integrace, etapu zvyšování výkonnosti. Během roku 2005 proběhne definice nejlepší praxe ve všech oblastech projektu a budou rozpracovány další racionalizační kroky, které povedou ke zvyšování výkonnosti a efektivity ve Skupině ČEZ v dalších letech. 10

11 PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Plnění hospodářského výsledku v 1. pololetí 2005 ve srovnání se srovnatelným obdobím roku 2004 a s ročním plánem je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč): 1-6/ /2004 Rozdíl Plán 2005 Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk Za 1. pololetí 2005 vytvořila společnost čistý zisk ve výši 644,1 mil. Kč. Ve srovnání s 1. pololetím 2004 došlo k nárůstu zisku o 147,0 mil. Kč. U hlavní činnosti společnosti, tj. u nákupu a prodeje elektřiny, došlo k meziročnímu nárůstu marže z prodeje elektřiny o 533,0 mil. Kč. Důvodem této skutečnosti je vyšší meziroční nárůst tržeb (12,1 %) před růstem nákladů na pořízení elektřiny (4,0 %). Celkové tržby z prodeje elektřiny dosáhly 6 674,9 mil. Kč, nákup a související služby 4 805,6 mil. Kč. Podrobnější rozbor hlavní činnosti společnosti je uveden v následující kapitole. Ostatní provozní výnosy činily 50,8 mil. Kč, což je se srovnatelným obdobím minulého roku o 5,0 mil. Kč méně. U nákladových položek došlo k výraznému poklesu u nákladů na opravy a údržbu, které dosáhly výše 28,5 mil. Kč (pokles o 36,9 mil. Kč je způsoben úspornými opatřeními v řízení některých nákladových druhů). Dále došlo k poklesu odpisů na 375,8 mil. Kč (pokles o 42,3 mil. Kč proti srovnatelnému období minulého roku byl způsoben prodejem majetku společnosti při outsourcingu některých činností). Osobní náklady poklesly meziročně o 3,2 mil. Kč na 316,3 mil. Kč. Důvodem je klesající počet zaměstnanců společnosti. Náklady na materiál klesly meziročně o 20,2 mil. Kč na 38,7 mil. Kč, což je důsledkem racionalizačních opatření v oblasti vlastních oprav. Ostatní provozní náklady ve výši 282,1 mil. Kč se meziročně zvýšily o 409,4 mil. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna vývojem v roce 2004, kdy došlo v souvislosti s úhradou dluhů od SŽDC k odúčtování opravných položek vytvořených v minulých letech. U ostatních nákladů a výnosů došlo k výraznému poklesu nákladových úroků o 12,1 mil. Kč na úroveň 2,7 mil. Kč. Tento trend je ve spojitosti s klesající zadlužeností společnosti. Výnosové úroky ve výši 1,0 mil. Kč znamenají meziroční snížení o 1,4 mil. Kč. Zisk z prodeje podílů v dceřiných nebo přidružených podniků ve výši 4,1 mil. Kč způsobil prodej některých podílů vlastněných společností. Oproti 1. pololetí roku 2004 tak došlo k meziročnímu nárůstu 11,9 mil. Kč. Zisk před zdaněním podle IFRS tak dosáhl 881,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 244,3 mil. Kč. Dosažená úroveň hospodářských výsledků 1. pololetí 2005 je předpokladem úspěšného splnění ukazatelů ročního plánu společnosti. 11

12 NÁKUP A PRODEJ ELEKTŘINY Nákup elektřiny V nákupu elektřiny pro 1. pololetí roku 2005 došlo kvůli migraci dalších oprávněných zákazníků k mírným změnám v objemu nakupované elektřiny oproti stejnému období roku V 1. pololetí bylo nakoupeno celkem GWh, což představuje snížení oproti loňskému roku o 2,4 %. Na základě smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny se zvýšil nákup od společnosti ČEZ, a. s., o 109 GWh na GWh, což představuje nárůst o 5,1 % (podíl z celkového nákupu se zvýšil z 59,3 % v roce 2004 na 63,9 % v roce 2005). Druhým nejvýznamnějším dodavatelem je nezávislý výrobce Energotrans, a.s., od kterého nákup vzrost o 4,8 % na 629 GWh (s podílem z celkového nákupu 18,6 %). Pořízení elektřiny od dalšího nezávislého výrobce ECK Generating, s.r.o., v daném období meziročně klesl o 125 GWh na 359 GWh, což představuje snížení o 26,0 % (podíl z celkového nákupu se snížil ze 14,2 % v 1. pololetí 2004 na 10,6 % v 1. pololetí roku 2005). Podíl ostatních dodavatelů elektřiny na celkovém nákupu tvoří 6,7 %. V následujícím období roku 2005, kdy platí uzavřené roční smlouvy se všemi dodavateli i zákazníky, nejsou očekávány výrazné změny ve struktuře portfolia dodavatelů a výši dodávek. Prodej elektřiny V 1. pololetí roku 2005 bylo prodáno všem oprávněným a chráněným zákazníkům celkem MWh, což představuje oproti stejnému období loňského roku nárůst o 0,3 %. U odběratelů kategorie A (VVN) došlo k poklesu o 4,1 %, když se prodané množství snížilo z MWh za 1. pololetí 2004 na MWh za 1. pololetí U zákazníků kategorie B (VN) došlo k výraznému poklesu odběru o 6,0 % v porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku. U odběrů ze sítě NN, zákazníci kategorie C (podnikatelský sektor) zaznamenali nárůst o 1,5 %, zákazníci kategorie D (domácnosti) odebrali o 5,8 % více než za 1. pololetí roku Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004 byly stanoveny maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí, průměrná cena dodávky elektřiny vzrostla o 4,9 %. Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004 se stanovily pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí (MOP), průměrná cena dodávky elektřiny o 11,2 %. 12

13 INVESTIČNÍ VÝSTAVBA Investiční program společnosti na rok 2005 vychází z dlouhodobého podnikatelského záměru a z ročního plánu investic. Investiční strategie se i v 1. pololetí 2005 zaměřila na zvyšování standardů kvality dodávek elektřiny a služeb zákazníkům: - zajištěním dostupnosti zdrojů pro nová odběrná místa, - omezením přerušení dodávky elektřiny (snižováním počtu poruch a zkracováním doby přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných provozních prací). Investiční program zahrnuje: - budování nových částí distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst nebo zajištění požadovaného zvýšení stávajících rezervovaných příkonů, - obnovu a modernizaci stávajícího zařízení distribuční soustavy, - zkvalitnění řízení distribuční soustavy v reálném čase technickými dispečinky, - zvýšení úrovně přenosu dat výstavbou optických tras. Plnění výstavby a investic k 30. červnu 2004 a 2005 ( v mil. Kč) Kategorie staveb Plán 2004 Skutečnost 1. pololetí 2004 % plnění aktivace Plán 2005 Skutečnost 1. pololetí 2005 % plnění aktivace Stavby VVN Stavby VN Stavby NN Stavby komunikační infrastruktury Elektroměry IT Doprava Ostatní investice Celkem Na nižším čerpání prostředků na investice v 1. pololetí 2005 měl vliv především pokles počtu vyvolaných investic proti předpokladu a dále rozpracovanost jednotlivých staveb, která činí cca 30 %. Významné investice dokončené v 1. pololetí Dvojvedení 22 kv TR Český Brod Kouřim, 1. etapa - Trnová, sídelní útvar Fontána, stavba č. 1-3, vn, TS, knn Z významných investic budou v roce 2005 dokončeny: - Transformovna 110/22 kv Kutná Hora rekonstrukce - Rozvodna 110 kv Týnec vlastní spotřeba - Rozvodna 110 kv Řeporyje úpravy - TR 110/220kV Rakovník vývody 22 kv, 1. stavba - Vedení 22 kv KOLSPOL, stavba č. 1 - Vedení 22 kv KOLSPOL, stavba č. 2 - Vedení 22 kv Vodochody, 1. stavba - Vedení 22 kv Vodochody, 2. stavba - Optický spoj TR Hořovice TR Příbram město - Praha 2, Ke Karlovu 17, úpravy objektu pro technické dispečinky 13

14 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Stav dlouhodobého finančního majetku k 30. červnu 2005 Společnost Dlouhodobý finanční majetek brutto (v tis. Kč) Opravná položka (v tis. Kč) Dlouhodobý finanční majetek netto (v tis. Kč) Nominální hodnota majetkové účasti (v tis. Kč) Vlastnický podíl (v %) Poznámka STE - obchodní služby spol. s r.o rozhodující vliv ELTRAF, a.s ,00 rozhodující vliv AZ Elektrostav, a.s ,60 podstatný vliv ČEZ Distribuce, a.s ,00 podstatný vliv ČEZ Prodej, s.r.o ,00 podstatný vliv ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol. s r.o ,99 ostatní vklad ŠKO-ENERGO, s.r.o ,00 ostatní vklad ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o ,00 ostatní vklad ECK Generating, s.r.o ,00 ostatní vklad ECK Generating, s.r.o poskytnutá půjčka Celkem V průběhu 1. pololetí 2005 došlo k následujícím změnám ve stavu dlouhodobého finančního majetku: - zvýšen podíl v STE - obchodní služby spol. s r.o., - prodán dlouhodobý finanční majetek společností První energetická a.s., AGROS Hořesedly a.s. a UNIKOM, a.s. Přijaté dividendy z dlouhodobého finančního majetku činily za 1. pololetí 2005 celkem 0 tis. Kč. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE ZMĚNY V PŘEDSTAVENSTVU A MANAGEMENTU Dozorčí rada Středočeské energetické a. s. projednala 15. března 2005 odstoupení Ing. Jana Veškrny z funkce člena a předsedy představenstva Středočeské energetické a. s. Vzhledem k funkci v ČEZ, a. s., od , vzdal se Ing. Veškrna k 15. březnu 2005 funkce generálního ředitele STE. Dozorčí rada téhož dne zvolila členku představenstva - Ing. Petru Holomkovou. Na zasedání představenstva společnosti, které se sešlo po jednání dozorčí rady, byla novou předsedkyní představenstva zvolena Ing. Petra Holomková. Představenstvo poté jmenovalo Ing. Petru Holomkovou do funkce generální ředitelky s působností od 16. března Dne 12. dubna 2005 projednala dozorčí rada odstoupení Ing. Aleše Damma z funkce člena představenstva. Vzhledem k funkci v ČEZ, a. s., od , vzdal se Ing. Damm k 17. dubnu 2005 funkce ředitele úseku Obchod. Dozorčí rada 12. dubna 2005 zvolila členem představenstva Ing. Jaroslava Paula. Představenstvo jmenovalo Ing. Jaroslava Paula do funkce ředitele úseku Obchod s působností od 18. dubna Dne 20. června 2005 odvolala dozorčí rada z funkce člena představenstva Ing. Jiřího Novotného. Do funkce člena představenstva STE zvolila Ing. Otto Karla, který dosud zastával funkci ředitele úseku Distribuce. Představenstvo téhož dne odvolalo Ing. Jiřího Novotného k 30. červnu 2005 z funkce ředitele úseku Podpůrné služby. Představenstvo poté odvolalo Ing. Karla z funkce ředitele úseku Distribuce k a jmenovalo ho do funkce ředitele úseku Podpůrné služby s účinností od Řízením úseku Distribuce byl s účinností od pověřen Ing. Zdeněk Kňákal. 14

15 ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Řádná valná hromada společnosti se uskutečnila ve středu 29. června 2005 od hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 4. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004, návrh na rozdělení zisku za rok 2004 včetně návrhů na stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend. 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2004 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend. 7. Rozhodnutí o celkovém objemu sponzorských darů. 8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 10. Závěr. Řádná valná hromada byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. Všechny uvedené body programu byly projednány a (pokud není uvedeno jinak) schváleny. Podrobnější informace z jednání K bodu 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Řádná valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce Podrobný obsah zprávy - viz Výroční zpráva K bodu 4 Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004, návrh na rozdělení zisku za rok 2004 včetně návrhů na stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend Řádná valná hromada vyslechla zprávu k tomuto bodu programu. K bodu 5 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2004 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Dozorčí rada ve své zprávě sdělila, že v roce 2004, tak jako i v předcházejících letech pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit společnosti a v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti vykonávala dohled nad působností představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti v souladu s podnikatelským plánem. Dozorčí rada průběžně sledovala a dle stanov společnosti poskytovala představenstvu svá stanoviska ke všem důležitým rozhodnutím. Dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2004, výsledky podnikatelské činnosti společnosti v tomto roce, seznámila se se zprávou a výrokem auditora a dle 198 obchodního zákoníku přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004, včetně návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada konstatovala, že hospodářský výsledek i další ekonomické parametry za rok 2004 významně překročily úroveň roku 2003 i plán roku Po přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, dozorčí rada v souladu s výrokem auditora konstatovala, že účetní závěrky za rok 2004 ve všech podstatných skutečnostech a souvislostech věrně zobrazují majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti k a její hospodaření je v souladu s obchodním zákoníkem, dalšími příslušnými zákony a účetními předpisy. Na základě průběžné kontrolní činnosti a uvedených zjištění, dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit řádnou i konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 tak, jak byl přednesen ve zprávě představenstva. Dozorčí rada rovněž přezkoumala v souladu s 66a odst. 10 obchodního zákoníku Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 a nemá k této Zprávě žádné výhrady. 15

16 K bodu 6 Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend Řádná valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2004, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004 a rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend. Rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2004 Kč Nerozdělený zisk minulých let ,55 Čistý zisk ,73 Příděl rezervnímu fondu ,84 Dividendy (250,- Kč/akcii) ,00 Příděl do sociálního fondu ,00 Příděl do fondu penzijního připojištění ,00 Příděl do fondu restrukturalizace ,00 Zůstatek ze zisku po odpočtu přídělů do fondů a dividend ,11 Nerozdělený zisk minulých let ,44 Dividenda před zdaněním činí 250 Kč na akcii. Čistý zisk za rok 2004 nedostačuje na výplatu dividend a přídělů do fondů. Vzniklý rozdíl ve výši ,11 Kč bude uhrazen z nerozděleného zisku z minulých let. Vyplácené dividendy budou zdaněny podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění dividendy zahraničních akcionářů budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Při použití srážkové daně 15 % činí dividenda po zdanění 212,50 Kč na akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu za rok 2004 je, v souladu s 178 odst. 10 obchodního zákoníku, den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, tj. 29. červen Dividenda je, s souladu s článkem 9 odst. 3 stanov společnosti, splatná uplynutím jednoho měsíce ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu, tj. 29. července Dividenda bude vyplácena v základním termínu výplaty od do a po uplynutí základního termínu výplaty až do 29. července 2009, a to prostřednictvím České spořitelny, a.s. Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny. K bodu 7 Rozhodnutí o celkovém objemu sponzorských darů Ve zprávě k tomuto bodu se uvádí, že poskytování finančních prostředků Středočeská energetická a.s. orientuje na subjekty působící v oblasti - zdravotnictví, - odborného školství včetně učňovského, - humanitární, charitativní a sociální včetně podpory handicapovaných občanů, - kultury a vydávání odborných publikací spojených s některou z činností společnosti, - ochrany životního prostředí, - sportu, především se zaměřením na sportovní aktivity dětí a mládeže. Představenstvo společnosti předložilo řádné valné hromadě ke schválení návrh objemu finančních prostředků na dary poskytnuté na základě uzavřených darovacích smluv pro období do termínu konání řádné valné hromady za rok 2005 ve výši ,- Kč. Bylo schváleno usnesení: Řádná valná hromada schvaluje objem finančních prostředků na sponzorské dary podle návrhu předloženého představenstvem. 16

17 K bodu 8 Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Představenstvo předložilo návrh na jednorázové zvýšení odměny člena dozorčí rady. Důvodem zvýšení odměny je mimořádné úsilí a rozsah činnosti členů dozorčí rady, související s transformací společnosti v souladu s realizací koncepce podnikatelské činnosti, schválené valnou hromadou a nutnosti zákonného oddělení regulované činnosti (distribuce) od činností neregulovaných (obchod, výroba), tzv. unbundling. Bylo schváleno usnesení: Valná hromada společnosti Středočeská energetická a. s., dle článku 11, odst. 2. písm. q) stanov společnosti, schvaluje jednorázové zvýšení měsíční odměny člena dozorčí rady společnosti o částku ,- Kč za měsíc červen 2005, s výplatou zvýšené odměny v červenci Zvýšená odměna přísluší těmto členům dozorčí rady: Ing. Jaroslav Janda, Ing. Karel Korytář, Ing. Vladimír Tošovský, Ing. Josef Sedlák, Ing. Miloš Petera, František Král, Stanislav Hudec, Zdeněk Peltan. K bodu 9 Odvolání a volba členů dozorčí rady Na základě návrhu akcionáře ČEZ, a. s., byli valnou hromadou odvoláni z funkce člena dozorčí rady Ing. Karel Korytář a Ing. Jana Vernerová a novými členy dozorčí rady byli zvoleni Ing. Jan Škurek a Mgr. Ivan Kůs. PŘEHLED OSOB, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (stav k 22. červnu 2005) Základní kapitál: tis. Kč DRUH AKCIÍ - Akcionáři Počet akcionářů Počet akcií Podíl na základním kapitálu (%) AKCIE NA MAJITELE ISIN CZ ,62 Fyzické osoby - české - zahraniční Právnické osoby - české - zahraniční AKCIE NA JMÉNO Města a obce ČEZ, a. s SIN ,11 1,02 0,09 72,51 72,48 0,03 26,38 1,00 25,38 C E L K E M Majitelé více než 5 % ze základního kapitálu k 22. červnu 2005: ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, identifikační číslo Celkový počet akcií akcií, tj. 97,72 % z toho: - akcie na majitele akcií - akcie na jméno akcií 17

18 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Představenstvo společnosti obdrželo dne 1. července 2005 žádost hlavního akcionáře, společnosti ČEZ, a. s., který vlastní 97,72 % jejích akcií, o svolání mimořádné valné hromady, jež rozhodne o přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Společnost ČEZ, a. s., stanovila protiplnění, které bude poskytnuto ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti Středočeská energetická a.s., ve výši 2 750,- Kč za jeden účastnický cenný papír. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 536/2005 ze dne 9. června 2005 vypracovaným znaleckým ústavem PROFI-TEN a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20/682, PSČ , IČ Při stanovení hodnoty akcií Středočeské energetické a.s. bylo znalcem použito metody výnosové diskontovaný cash flow (DCF), jejímž základním principem je stanovení volného peněžního toku. Podkladem pro výpočet byl sestavený finanční plán pro období 2005 až 2012, do kterého byly zapracovány známé výstupy týmů projektu VIZE 2008, včetně predikovaných vazeb na nové společnosti Skupiny ČEZ, prognóza spotřeby elektřiny, vývoj otevírání trhu s elektřinou a další významné aspekty. Závěrečný výrok znaleckého posudku zní: Hodnota účastnického cenného papíru emitenta Středočeská energetická a.s. stanovená pro výši protiplnění je k datu ocenění 30. duben 2005 stanovena ve výši 2 750,- Kč. Představenstvo Středočeské energetické a.s. svolalo v souladu s ustanovením 183j obchodního zákoníku a článku 13 odst. 10 písm. c) stanov společnosti na pátek 5. srpna 2005 od hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti mimořádnou valnou hromadu s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře. 3. Závěr. Představenstvo STE přezkoumalo a projednalo žádost hlavního akcionáře předloženou v souladu s ustanovením 183i odst. 1 ve spojení s 183j odst. 6 obchodního zákoníku, obsahující zdůvodnění výše protiplnění hlavním akcionářem a znalecký posudek a považuje určenou výši protiplnění za jednu akcii stanovenou hlavním akcionářem za přiměřenou a spravedlivou. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. červnu července 2005 Ing. Petra Holomková předsedkyně představenstva Ing. Jaroslav Opat místopředseda představenstva 18

19 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ERÚ Energetický regulační úřad GW; GWh gigawatt; gigawatthodina (giga = 10 9 ) IFRS mezinárodní standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) knn kabely nízkého napětí kv kilovolt (1000 V) MW; MWh megawatt; megawatthodina (mega = 10 6 ) nn; NN nízké napětí (400/230 V) OTE Operátor trhu s elektřinou, a.s. REAS regionální energetická společnost STE Středočeská energetická a.s. SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TS; TR transformační stanice; transformovna vn; VN vysoké napětí (22 kv) vvn; VVN velmi vysoké napětí 19

20 Standardizovaný formulář účetních výkazů v souladu s vyhláškou č. 264/2004 Sb. Základní údaje Emitent IČ Název emitenta Středočeská energetická a.s. Adresa sídla Vinohradská 325/8, Praha 2 Kontaktní osoba Jméno Mgr. Vojtěch Vaněk Funkce referent vnějších vztahů Telefon Informační povinnost Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Pololetní zpráva 20

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 celkem 1 805 1 715 1 499 1

Více

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Obsah Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Strana Podnikatelská činnost společnosti a stav jejího majetku Výsledky hospodaření 9 Akcionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME.

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. SKUPINA ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. 51,1 mld. Kč investiční výdaje 42,8 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 40,8 mld. Kč zisk po zdanění 26,7

Více