Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2005

2 OBSAH Finanční část pololetní zprávy Rozvaha v souladu s IFRS 3 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS 4 Popisná část pololetní zprávy Úvod 5 Skupina ČEZ 6 Podnikatelská činnost společnosti 11 Hospodářské výsledky 11 Nákup a prodej elektřiny 12 Investiční výstavba 13 Dlouhodobý finanční majetek 14 Informace pro akcionáře 14 Změny v představenstvu a managementu 14 Zpráva o výsledku řádné valné hromady 15 Přehled osob, které se podílejí na základním kapitálu společnosti 17 Následné události 18 Seznam použitých zkratek 19 Standardizovaný formulář účetních výkazů v souladu s vyhláškou č. 264/2004 Sb. 20 2

3 Finanční část pololetní zprávy 2005 Rozvaha v souladu s IFRS Středočeská energetická a.s. stav k 30. červnu stav k 31. prosinci stav k 31. prosinci v tisících Kč AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastni kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM

4 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS Středočeská energetická a.s. v tisících Kč, mimo částek na akcii 1-6 / / / 2003 Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky Výnosové úroky Kurzové ztráty / zisky, netto Ztráta / zisk z prodeje dceřiného nebo přidruženého podniku Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z přijmů ČISTÝ ZISK

5 Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356 identifikační číslo Popisná část pololetní zprávy 2005 ÚVOD Dosavadní vývoj hospodářské činnosti společnosti v 1. pololetí 2005 dává předpoklad splnění základních ekonomických a technických parametrů hospodaření Středočeské energetické a.s. (dále též jen STE nebo Společnost) v obchodním roce Provoz a preventivní údržba zařízení distribuční soustavy všech napěťových hladin byly v prvním pololetí roku 2005 zajištěny s kvalitou odpovídající standardům a požadavkům Řádu preventivní údržby. Prostředky na rozvoj a obnovu rozvodných zařízení distribuční soustavy směrovala společnost v prvním pololetí roku 2005 především na zajištění nových požadavků zákazníků, odstraňování podpětí v rozvodných sítích nízkého napětí a na rekonstrukce rozvodných zařízení na všech napěťových hladinách. V oblasti investiční činnosti plní Společnost plánované úkoly a očekává i plánované čerpání investičních prostředků v celém roce 2005 a to při splnění všech základních věcných záměrů. Podrobná informace je v další části této zprávy. V 1. pololetí 2005 pokračovaly práce na Projektu VIZE 2008 v rámci Skupiny ČEZ. Zaměstnanci STE jsou aktivně zapojeni do řešení všech oblastí projektu. Z distribuční sítě STE k odebíralo elektrickou energii 14 zákazníků na hladině VVN (14 odběrných míst), zákazníků na hladině VN (2 855 odběrných míst) a zákazníků na hladině NN ( odběrných míst). V oblasti obchodu s elektrickou energií se k stali oprávněnými zákazníky všichni zákazníci kromě domácností, čemuž byla odpovídajícím způsobem přizpůsobena obchodní politika Společnosti. Přestože několik významných zákazníků STE si pro rok 2005 za dodavatele elektrické energie vybralo ČEZ, a. s. (např. SKLÁRNY KAVALIER, a.s., člen holdingu Porcela Plus a.s. s ročním objemem 130 GWh), celkový objem prodané elektrické energie konečným zákazníkům za 1. pololetí roku 2005 oproti srovnatelnému období roku 2004 mírně vzrostl o 10 GWh na GWh. Podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) se k stanou oprávněnými všichni zákazníci, dojde tedy k úplné liberalizaci trhu. Poslední vlna otevírání trhu se týká domácností; v STE se jedná o odběrných míst. Vývoj zaměstnanosti pokračuje dalším snižováním počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav ke činí zaměstnanců, což je o 171 zaměstnanců méně oproti stavu k Je předpoklad, že plánovaný stav zaměstnanců za celý rok 2005 bude ještě výrazně nižší; očekávaná skutečnost je zaměstnanců. 5

6 SKUPINA ČEZ K 30. červnu 2005 zahrnovala Skupina ČEZ celkem 99 společností (vč. mateřské společnosti ČEZ, a. s.), z toho bylo 16 zahraničních. Konsolidační celek zahrnoval ke stejnému datu 38 společností; mateřskou společnost ČEZ, a. s., 31 společností konsolidovaných plnou metodou a 6 přidružených podniků. Konsolidační celek Skupiny ČEZ k ČEZ CEZ FINANCE Č EZDat Č EZ Logistika 97,7 Středočeská EN - DATA Č EZ Měření % STE obchodní Č EZ Správa majetku 56,9 Severočesk energetik Č EZ Zákaznické služby Č EZnet 98,8 Východočeská Č EZ Obnovitelné VČE - montáž 5 x 20 Energetické opravny HYDROČEZ I & C Energo 99,1 Západočeská 50,0 Plzeňská 5 x 20 Č EZ rpg Energiehandel Š KODA PRAHA ÚJV 97,6 52,5 99,1 Severomoravská Energetika epri MSE Č EZ Coa Energ 20,0 Union KNAUF POČERADY 40,0 KOTOUČ ŠTRAMBERK 64,9 67,0 EDC Stoličn LOMY MOŘINA 51,1 67,0 EDC Sofia Severočeské doly 37,3 67,0 EDC Pleve Legenda : Tuzemská dceřiná (plně Přidružená (konsolidovaná metodou Zahraniční dceřiná (plně Dceřiná společnost regionální energetické (plně Přidružená společnost regionální energetické 6

7 1. Skupina ČEZ v České republice Změny ve struktuře Skupiny ČEZ V roce 2005 dále pokračuje restrukturalizace Skupiny ČEZ. Požadavky na změnu struktury jsou dány jednak zákonným požadavkem na oddělení regulované činnosti distribuce elektrické energie od ostatních aktivit, a jednak snahou zefektivnit v nejvyšší možné míře chod Skupiny definováním jednotlivých procesů, nalezením nejlepší možné praxe jejich zajištění a jejich zajišťováním prostřednictvím specializovaných společností. V průběhu I. pololetí 2005 prošla struktura Skupiny ČEZ těmito změnami: A. přibyly společnosti 1) ČEZ Distribuce, a. s. - založena regionálními energetickými společnostmi ze Skupiny ČEZ v březnu. 2) ČEZ Prodej, s.r.o. - založena regionálními energetickými společnostmi ze Skupiny ČEZ v březnu. B. ubyly společnosti 1) ALIATEL a.s. - dokončen prodej podílů regionálních distribučních společností ze Skupiny ČEZ (Severočeská energetika 6,39 %, Severomoravská energetika 12,53 %, Západočeská energetika 11,66 %) v této společnosti. 2) EN-DATA a.s. - zrušení společnosti při fúzi se společností ČEZData, s.r.o. (dosud nezapsáno v obchodním rejstříku). 3) MojeEnergie.CZ, s.r.o % majetková účast Východočeské energetiky prodána v březnu. 4) První energetická a.s. prodány podíly regionálních energetických společností ze Skupiny ČEZ (Severočeská energetika 27 %, Středočeská energetická 27 %, Východočeská energetika 27 %, Západočeská energetika 19 %) v únoru. C. změny ve společnostech 1) ČEZData, s.r.o. - zvýšení základního kapitálu vkladem 1 mld. Kč (dosud nezapsáno do obchodního rejstříku). 2) ČEZ Měření, s.r.o. - nákup akciovou společností ČEZ 100% obchodního podílu od Východočeské energetiky a přejmenování společnosti VČE - měřicí technika, s.r.o. Zvýšení základního kapitálu na 216 mil. Kč peněžitým vkladem ze strany ČEZ, a. s. Od 1. června 2005 zahájení plného provozu. 3) ČEZnet, a.s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem 1 mld. Kč. 4) ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. - přejmenování společnosti VČE - elektrárny, s.r.o. proběhlo v květnu. 5) KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. - snížení základního kapitálu a obchodního podílu ČEZ, a. s., ze 64,9 % na 25 % (dosud nezapsáno v obchodním rejstříku). 6) Severočeské doly a.s. zvýšení podílu ČEZ, a. s., nákupem ks akcií od obce Březno. 7) Severomoravská energetika, a. s. - povinným výkupem zvýšil ČEZ, a. s., svůj podíl v této společnosti z 89,38 % na 99,13 %. 8) ŠKODA PRAHA a.s. - výkupem akcií ze strany ČEZ, a. s., došlo ke zvýšení akciového podílu ČEZ, a. s. z 68,9 % na 97,6 %. Účelové procesní společnosti Účelové procesní společnosti budou základními stavebními prvky Skupiny ČEZ. Každá z těchto společností bude zajišťovat jeden základní proces, tvořící předmět činnosti energetického koncernu. Výhodou takového uspořádání je lepší zvládnutí daného procesu z důvodu využití širšího spektra zkušeností a znalostí a také úspora nákladů oproti předcházejícímu stavu, protože stejné činnosti budou na celém distribučním území vykonávány pouze jedenkrát. Účelové procesní společnosti budou mít svá sídla rozmístěna rovnoměrně po celém distribučním území (vždy 2 společnosti na každém ze současných distribučních území) a budou zřizovat své místní pobočky pro zajištění vysoké kvality obsluhy ve všech regionech. 7

8 V roce 2006 předpokládáme dosažení hrubé úspory ročních nákladů ve výši cca 1,8 mld. Kč, od roku 2007 pak více než 2,2 mld. Kč. Projekt s sebou nese i náklady, zejména na přípravu jednotlivých procesních společností a zavedení jednotného informačního systému, které část těchto úspor po dobu implementace pohltí. V souvislosti s uskutečňováním projektu VIZE 2008 se rovněž sníží počet zaměstnanců, a to výhledově do roku 2008 o cca osob oproti roku Stávající společnosti ČEZData, s.r.o. Poskytování služeb výpočetní techniky a zpracování dat. ČEZ Distribuce, a. s. Provozování licencované činnosti provozovatele distribuční soustavy včetně dispečinku na stávajícím distribučním území regionálních distribučních společností ze Skupiny ČEZ. ČEZ Logistika, s.r.o. Společný nákup, skladování a manipulace energetickým materiálem pro provoz, údržbu a výstavbu distribučních sítí. ČEZ Měření, s.r.o. Provádění montáží, cejchování a odečtů elektroměrů a ostatních měřících přístrojů. ČEZnet, a.s. Poskytování telekomunikačních služeb. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Provozování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů s výjimkou spalování biomasy společně s uhlím. ČEZ Prodej, s.r.o. Prodej elektřiny všem konečným zákazníkům (malým i velkým) v rámci licence na obchod s elektřinou. Bude dodavatelem elektřiny pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ. ČEZ Správa majetku, s.r.o. Správa neenergetického majetku Skupiny ČEZ. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Obsluha malých zákazníků, provozuje obchodní kanceláře včetně poskytnutí obsluhujícího personálu a zajišťuje také služby jednotného telefonického centra Skupiny ČEZ. Zabývá se rovněž fakturací a správou pohledávek. Energetické opravny, a.s. I & C Energo a.s. ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Servisní, opravárenské a montážní společnosti pro výrobní zařízení včetně jejich údržby. Jsou specializovány na poskytování služeb uhelným, vodním a jaderným elektrárnám. Další očekávané změny ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Bude provozovat podpůrné činnosti pro licencovaného distributora elektřiny. Bude též zajišťovat havarijní službu a pravidelnou údržbu distribučních sítí. Severočeské doly a.s. V České republice je z hlediska dlouhodobějšího zájmu ČEZ, a. s., klíčový vztah se Severočeskými doly, a.s. ČEZ, a. s., vlastní 37,3 % akcií a usiluje o ochránění svých zájmů na dodávce uhlí od tohoto dodavatele, zajišťujícího cca 60 % dodávek uhlí pro ČEZ, a. s., Severočeské doly, a.s. naopak prodávají cca 80 % své produkce společnosti ČEZ. V rámci privatizace dolů rozhodla dne 13. července Vláda České republiky o udělení 90denní exklusivity společnosti ČEZ, a. s., při jednání a předložení nabídky na koupi státního podílu. Akciové podíly ČEZ, a. s., v regionálních energetických společnostech V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s tím spojeným chápáním relevantního trhu v kontextu trhu celé Evropské unie, a nikoliv pouze České republiky, požádal ČEZ, a. s., o přehodnocení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 18. března 2003, kterým se ukládal prodej jednoho z většinových podílů v českých regionálních energetických společnostech. Dne 11. března obdržel ČEZ, a. s., rozhodnutí tohoto Úřadu o možnosti ponechání si všech většinových podílů. ČEZ, a. s., však musí pro nezávislé subjekty uskutečnit v letech 2006 a 2007 aukce na prodej elektřiny vyrobené 8

9 jeho (pomyslným) výrobním zařízením o výkonu 400 MW, v období od června do srpna pak o výkonu 240 MW. ČEZ, a. s., bude oprávněn stanovit nejnižší nákladovou vyvolávací cenu pro pokrytí stálých a kapitálových nákladů výrobní kapacity elektrárny. Cena bude stanovena dopředu na bázi skutečných nákladů, zvlášť pro výrobu v základním zatížení a pro výrobu ve špičkovém zatížení tak, aby odpovídala skutečným variabilním nákladům na výrobu elektřiny v příslušných typech elektráren společnosti ČEZ. Společnost k K k Severočeská energetika, a.s. 51,00 56,93 56,93 Severomoravská energetika, a. s. 59,10 89,38 99,13 Středočeská energetická a.s. 97,72 97,72 97,72 Východočeská energetika, a.s. 98,83 98,83 98,83 Západočeská energetika, a.s. 99,13 99,13 99,13 Pražská energetika, a.s. 34,00 0,00 0,00 2. Skupina ČEZ v zahraničí ČEZ, a. s., pokračuje v uskutečňování své strategie stát se jedničkou na trzích s energií střední a jihovýchodní Evropy. V rámci této strategie byly pořízeny následující akvizice, které ČEZ, a. s., v současnosti aktivně spravuje: Bulharsko 19. listopadu 2004 byla podepsána smlouva o nákupu většinových podílů ve třech distribučních společnostech v západním Bulharsku. Dne , po úspěšném splnění veškerých závazků, se ČEZ, a. s., stal vlastníkem 67% většinového podílu ve třech distribučních společnostech: Elektrorazpradelenie Stolično, Elektrorazpredelenie Pleven a Elektrorazpredelie Sofia Oblast, za které zaplatil 281,5 mil. EUR. Ovládané společnosti obsluhují v současné době 1,9 milionů klientů (z toho 1,7 mil. domácností) s celkovou přibližnou roční spotřebou GWh. Společnosti zaměstnávají celkem zaměstnanců. Distribuční síť společností zahrnuje km vedení především na vysokém a nízkém napětí. Trh s distribucí energie v Bulharsku vstoupil do fáze unbundlingu a liberalizace. Od 1. ledna 2005 jsou všechny distribuční společnosti povinny zahájit proces účetního unbundlingu. Úplný unbundling je plánován na 1. ledna ČEZ, a. s., se zúčastnil privatizace 3 bulharských elektráren podáním nabídky na 2 z nich Ruse a Varnu. V obou případech se umístil druhý za ruskou společností RAO, ovšem po rozhodnutí bulharského protimonopolního úřadu znemožňujícím prodej obou elektráren této společnosti zůstává situace otevřená a nelze vyloučit ani nabídnutí jedné z elektráren druhému zájemci v pořadí, tedy společnosti ČEZ. Rumunsko Dne 5. dubna 2005 byla podepsána smlouva o nákupu podílu v distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A., která umožní společnosti ČEZ, a. s., získat vynaložením 151 mil. EUR většinový podíl zakoupením cca 25% podílu a navýšením základního kapitálu na 51 %. V současné době probíhá vypořádání veškerých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V důsledku parlamentní krize v Rumunsku je očekáváno vypořádání celé transakce ve IV. čtvrtletí 2005, kdy se ČEZ, a. s., stane vlastníkem akcií společnosti Electrica Oltenia. Tato distribuční společnost je největší z distribučních společností v Rumunsku a ovládá 15 % rumunského trhu s energií, ročně dodá přibližně GWh a obsluhuje 1,37 milionů koncových zákazníků. Společnost zaměstnává přibližně zaměstnanců. Polsko Akciová společnost ČEZ sleduje a analyzuje akviziční cíle v Polsku především v oblastech: vybraných uhelných elektráren a dolů v Polsku, distribuce. V rámci této orientace se ČEZ, a. s., účastni v privatizačních procesech elektrárenské společnosti Dolní Odra a Kozienice. Nadále pak vede jednání o možnosti vstupu do společnosti PAK. Projekt VIZE 2008 V polovině roku 2004 došlo k zintenzivnění integračního úsilí Skupiny ČEZ založením projektu VIZE 2008, který je jedním ze tří nosných pilířů naplnění vize Skupiny ČEZ stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Tento projekt je svým rozsahem největším integračním projektem v energetice ve střední Evropě. 9

10 Již během roku 2004 projekt přinesl celou řadu výsledků ve vymezení nového organizačního uspořádání Skupiny a zahájení jeho realizace. Ve Skupině ČEZ byly zcentralizovány lidské zdroje, proběhla centralizace informačních technologií, které jsou nově zastřešovány společností ČEZData, s.r.o. a centralizace telekomunikací, které nyní zajišťuje společnost ČEZnet, a.s. Během roku 2005 realizace největších transformačních a integračních změn Skupiny ČEZ vrcholí. Klíčová část majetku, zaměstnanců a činností pěti regionálních energetických společností je postupně převáděna do nově založených, procesně orientovaných dceřiných společností a dalších centralizovaných útvarů. Většina z těchto změn se uskuteční v období září prosinec Již v lednu 2005 byla přesunuta obsluha zákazníků Západočeské energetiky do ČEZ Zákaznické služby. Migrace dat a přesuny obsluhy dalších celkem tří miliónů zákazníků ze zbývajících čtyř energetik následovaly v těsném sledu. V dubnu proběhl přesun obsluhy zákazníků Východočeské energetiky, a.s., v květnu zákazníků Středočeské energetické a.s., v červnu zákazníků Severomoravské energetiky, a. s., a v červenci migrace dat zákazníků Severočeské energetiky, a.s. Obsluha všech hromadných zákazníků z jednoho místa v ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. by do budoucna měla přinést zefektivnění péče o zákazníky a zvýšení její kvality, nastavené procesy se však budou ještě dolaďovat v druhé polovině letošního roku. Na začátku června proběhlo vyčlenění činností spojených s odečítáním spotřeby zákazníků do nové procesní společnosti ČEZ Měření, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové. Do této společnosti přešlo z pěti regionálních energetických společností téměř tisíc zaměstnanců, převeden byl i majetek. Většina zaměstnanců zůstane ve svých původních regionech, jejich činnost však bude metodicky zastřešována a řízena z jednoho místa pro celou Skupinu. Od 1. července 2005 zahájila společnost ČEZ Logistika, s.r.o., založená v loňském roce, poskytování vybraných služeb nákupu pro Severomoravskou energetiku, a. s. Zároveň budou do této společnosti přesunuti příslušní zaměstnanci z dceřiné společnosti eprim, a.s., v likvidaci. Během podzimu převezme ČEZ Logistika, s.r.o. zajišťování nákupních služeb i od dalších regionálních energetických společností, do budoucna by mělo dojít k úplné centralizaci nákupu ve Skupině ČEZ. Během první poloviny roku 2005 se rozběhla příprava centralizace finančních a účetních služeb ve Skupině ČEZ. Od 1. května proběhla centralizace metodiky účetnictví, k plné centralizaci účetnictví dojde začátkem roku Od 1. července 2005 proběhla centralizace financování. Ve II. pololetí bude provedena rozhodující fáze unbundlingu vkladem majetku a zaměstnanců do nově založených procesních společností ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a. s. Tímto dojde k oddělení licencovaných činností distribuce a prodeje a ke sloučení distribučních licencí regionálních distribučních společností do jedné licence ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ke sloučení prodejních licencí regionálních distribučních společností do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. V první polovině roku 2005 byla založena společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., která bude v budoucnu zastřešovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s výjimkou spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách. Jednou z priorit projektu v roce 2005 je intenzivní a kontinuální práce se zaměstnanci. Pracovní pozice v nových společnostech jsou během transformace přednostně obsazovány přímými výběry zaměstnanců ze Skupiny, probíhají vnitřní výběrová řízení. Odborové organizace jsou průběžně seznamovány s průběhem transformace, přičemž jsou striktně dodržovány platné kolektivní smlouvy a zákoník práce. Nemalým úkolem je i příprava na další etapu integrace, etapu zvyšování výkonnosti. Během roku 2005 proběhne definice nejlepší praxe ve všech oblastech projektu a budou rozpracovány další racionalizační kroky, které povedou ke zvyšování výkonnosti a efektivity ve Skupině ČEZ v dalších letech. 10

11 PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Plnění hospodářského výsledku v 1. pololetí 2005 ve srovnání se srovnatelným obdobím roku 2004 a s ročním plánem je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč): 1-6/ /2004 Rozdíl Plán 2005 Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk Za 1. pololetí 2005 vytvořila společnost čistý zisk ve výši 644,1 mil. Kč. Ve srovnání s 1. pololetím 2004 došlo k nárůstu zisku o 147,0 mil. Kč. U hlavní činnosti společnosti, tj. u nákupu a prodeje elektřiny, došlo k meziročnímu nárůstu marže z prodeje elektřiny o 533,0 mil. Kč. Důvodem této skutečnosti je vyšší meziroční nárůst tržeb (12,1 %) před růstem nákladů na pořízení elektřiny (4,0 %). Celkové tržby z prodeje elektřiny dosáhly 6 674,9 mil. Kč, nákup a související služby 4 805,6 mil. Kč. Podrobnější rozbor hlavní činnosti společnosti je uveden v následující kapitole. Ostatní provozní výnosy činily 50,8 mil. Kč, což je se srovnatelným obdobím minulého roku o 5,0 mil. Kč méně. U nákladových položek došlo k výraznému poklesu u nákladů na opravy a údržbu, které dosáhly výše 28,5 mil. Kč (pokles o 36,9 mil. Kč je způsoben úspornými opatřeními v řízení některých nákladových druhů). Dále došlo k poklesu odpisů na 375,8 mil. Kč (pokles o 42,3 mil. Kč proti srovnatelnému období minulého roku byl způsoben prodejem majetku společnosti při outsourcingu některých činností). Osobní náklady poklesly meziročně o 3,2 mil. Kč na 316,3 mil. Kč. Důvodem je klesající počet zaměstnanců společnosti. Náklady na materiál klesly meziročně o 20,2 mil. Kč na 38,7 mil. Kč, což je důsledkem racionalizačních opatření v oblasti vlastních oprav. Ostatní provozní náklady ve výši 282,1 mil. Kč se meziročně zvýšily o 409,4 mil. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna vývojem v roce 2004, kdy došlo v souvislosti s úhradou dluhů od SŽDC k odúčtování opravných položek vytvořených v minulých letech. U ostatních nákladů a výnosů došlo k výraznému poklesu nákladových úroků o 12,1 mil. Kč na úroveň 2,7 mil. Kč. Tento trend je ve spojitosti s klesající zadlužeností společnosti. Výnosové úroky ve výši 1,0 mil. Kč znamenají meziroční snížení o 1,4 mil. Kč. Zisk z prodeje podílů v dceřiných nebo přidružených podniků ve výši 4,1 mil. Kč způsobil prodej některých podílů vlastněných společností. Oproti 1. pololetí roku 2004 tak došlo k meziročnímu nárůstu 11,9 mil. Kč. Zisk před zdaněním podle IFRS tak dosáhl 881,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 244,3 mil. Kč. Dosažená úroveň hospodářských výsledků 1. pololetí 2005 je předpokladem úspěšného splnění ukazatelů ročního plánu společnosti. 11

12 NÁKUP A PRODEJ ELEKTŘINY Nákup elektřiny V nákupu elektřiny pro 1. pololetí roku 2005 došlo kvůli migraci dalších oprávněných zákazníků k mírným změnám v objemu nakupované elektřiny oproti stejnému období roku V 1. pololetí bylo nakoupeno celkem GWh, což představuje snížení oproti loňskému roku o 2,4 %. Na základě smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny se zvýšil nákup od společnosti ČEZ, a. s., o 109 GWh na GWh, což představuje nárůst o 5,1 % (podíl z celkového nákupu se zvýšil z 59,3 % v roce 2004 na 63,9 % v roce 2005). Druhým nejvýznamnějším dodavatelem je nezávislý výrobce Energotrans, a.s., od kterého nákup vzrost o 4,8 % na 629 GWh (s podílem z celkového nákupu 18,6 %). Pořízení elektřiny od dalšího nezávislého výrobce ECK Generating, s.r.o., v daném období meziročně klesl o 125 GWh na 359 GWh, což představuje snížení o 26,0 % (podíl z celkového nákupu se snížil ze 14,2 % v 1. pololetí 2004 na 10,6 % v 1. pololetí roku 2005). Podíl ostatních dodavatelů elektřiny na celkovém nákupu tvoří 6,7 %. V následujícím období roku 2005, kdy platí uzavřené roční smlouvy se všemi dodavateli i zákazníky, nejsou očekávány výrazné změny ve struktuře portfolia dodavatelů a výši dodávek. Prodej elektřiny V 1. pololetí roku 2005 bylo prodáno všem oprávněným a chráněným zákazníkům celkem MWh, což představuje oproti stejnému období loňského roku nárůst o 0,3 %. U odběratelů kategorie A (VVN) došlo k poklesu o 4,1 %, když se prodané množství snížilo z MWh za 1. pololetí 2004 na MWh za 1. pololetí U zákazníků kategorie B (VN) došlo k výraznému poklesu odběru o 6,0 % v porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku. U odběrů ze sítě NN, zákazníci kategorie C (podnikatelský sektor) zaznamenali nárůst o 1,5 %, zákazníci kategorie D (domácnosti) odebrali o 5,8 % více než za 1. pololetí roku Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004 byly stanoveny maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí, průměrná cena dodávky elektřiny vzrostla o 4,9 %. Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004 se stanovily pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí (MOP), průměrná cena dodávky elektřiny o 11,2 %. 12

13 INVESTIČNÍ VÝSTAVBA Investiční program společnosti na rok 2005 vychází z dlouhodobého podnikatelského záměru a z ročního plánu investic. Investiční strategie se i v 1. pololetí 2005 zaměřila na zvyšování standardů kvality dodávek elektřiny a služeb zákazníkům: - zajištěním dostupnosti zdrojů pro nová odběrná místa, - omezením přerušení dodávky elektřiny (snižováním počtu poruch a zkracováním doby přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných provozních prací). Investiční program zahrnuje: - budování nových částí distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst nebo zajištění požadovaného zvýšení stávajících rezervovaných příkonů, - obnovu a modernizaci stávajícího zařízení distribuční soustavy, - zkvalitnění řízení distribuční soustavy v reálném čase technickými dispečinky, - zvýšení úrovně přenosu dat výstavbou optických tras. Plnění výstavby a investic k 30. červnu 2004 a 2005 ( v mil. Kč) Kategorie staveb Plán 2004 Skutečnost 1. pololetí 2004 % plnění aktivace Plán 2005 Skutečnost 1. pololetí 2005 % plnění aktivace Stavby VVN Stavby VN Stavby NN Stavby komunikační infrastruktury Elektroměry IT Doprava Ostatní investice Celkem Na nižším čerpání prostředků na investice v 1. pololetí 2005 měl vliv především pokles počtu vyvolaných investic proti předpokladu a dále rozpracovanost jednotlivých staveb, která činí cca 30 %. Významné investice dokončené v 1. pololetí Dvojvedení 22 kv TR Český Brod Kouřim, 1. etapa - Trnová, sídelní útvar Fontána, stavba č. 1-3, vn, TS, knn Z významných investic budou v roce 2005 dokončeny: - Transformovna 110/22 kv Kutná Hora rekonstrukce - Rozvodna 110 kv Týnec vlastní spotřeba - Rozvodna 110 kv Řeporyje úpravy - TR 110/220kV Rakovník vývody 22 kv, 1. stavba - Vedení 22 kv KOLSPOL, stavba č. 1 - Vedení 22 kv KOLSPOL, stavba č. 2 - Vedení 22 kv Vodochody, 1. stavba - Vedení 22 kv Vodochody, 2. stavba - Optický spoj TR Hořovice TR Příbram město - Praha 2, Ke Karlovu 17, úpravy objektu pro technické dispečinky 13

14 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Stav dlouhodobého finančního majetku k 30. červnu 2005 Společnost Dlouhodobý finanční majetek brutto (v tis. Kč) Opravná položka (v tis. Kč) Dlouhodobý finanční majetek netto (v tis. Kč) Nominální hodnota majetkové účasti (v tis. Kč) Vlastnický podíl (v %) Poznámka STE - obchodní služby spol. s r.o rozhodující vliv ELTRAF, a.s ,00 rozhodující vliv AZ Elektrostav, a.s ,60 podstatný vliv ČEZ Distribuce, a.s ,00 podstatný vliv ČEZ Prodej, s.r.o ,00 podstatný vliv ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol. s r.o ,99 ostatní vklad ŠKO-ENERGO, s.r.o ,00 ostatní vklad ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o ,00 ostatní vklad ECK Generating, s.r.o ,00 ostatní vklad ECK Generating, s.r.o poskytnutá půjčka Celkem V průběhu 1. pololetí 2005 došlo k následujícím změnám ve stavu dlouhodobého finančního majetku: - zvýšen podíl v STE - obchodní služby spol. s r.o., - prodán dlouhodobý finanční majetek společností První energetická a.s., AGROS Hořesedly a.s. a UNIKOM, a.s. Přijaté dividendy z dlouhodobého finančního majetku činily za 1. pololetí 2005 celkem 0 tis. Kč. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE ZMĚNY V PŘEDSTAVENSTVU A MANAGEMENTU Dozorčí rada Středočeské energetické a. s. projednala 15. března 2005 odstoupení Ing. Jana Veškrny z funkce člena a předsedy představenstva Středočeské energetické a. s. Vzhledem k funkci v ČEZ, a. s., od , vzdal se Ing. Veškrna k 15. březnu 2005 funkce generálního ředitele STE. Dozorčí rada téhož dne zvolila členku představenstva - Ing. Petru Holomkovou. Na zasedání představenstva společnosti, které se sešlo po jednání dozorčí rady, byla novou předsedkyní představenstva zvolena Ing. Petra Holomková. Představenstvo poté jmenovalo Ing. Petru Holomkovou do funkce generální ředitelky s působností od 16. března Dne 12. dubna 2005 projednala dozorčí rada odstoupení Ing. Aleše Damma z funkce člena představenstva. Vzhledem k funkci v ČEZ, a. s., od , vzdal se Ing. Damm k 17. dubnu 2005 funkce ředitele úseku Obchod. Dozorčí rada 12. dubna 2005 zvolila členem představenstva Ing. Jaroslava Paula. Představenstvo jmenovalo Ing. Jaroslava Paula do funkce ředitele úseku Obchod s působností od 18. dubna Dne 20. června 2005 odvolala dozorčí rada z funkce člena představenstva Ing. Jiřího Novotného. Do funkce člena představenstva STE zvolila Ing. Otto Karla, který dosud zastával funkci ředitele úseku Distribuce. Představenstvo téhož dne odvolalo Ing. Jiřího Novotného k 30. červnu 2005 z funkce ředitele úseku Podpůrné služby. Představenstvo poté odvolalo Ing. Karla z funkce ředitele úseku Distribuce k a jmenovalo ho do funkce ředitele úseku Podpůrné služby s účinností od Řízením úseku Distribuce byl s účinností od pověřen Ing. Zdeněk Kňákal. 14

15 ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Řádná valná hromada společnosti se uskutečnila ve středu 29. června 2005 od hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 4. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004, návrh na rozdělení zisku za rok 2004 včetně návrhů na stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend. 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2004 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend. 7. Rozhodnutí o celkovém objemu sponzorských darů. 8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 10. Závěr. Řádná valná hromada byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. Všechny uvedené body programu byly projednány a (pokud není uvedeno jinak) schváleny. Podrobnější informace z jednání K bodu 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Řádná valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce Podrobný obsah zprávy - viz Výroční zpráva K bodu 4 Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004, návrh na rozdělení zisku za rok 2004 včetně návrhů na stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend Řádná valná hromada vyslechla zprávu k tomuto bodu programu. K bodu 5 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2004 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Dozorčí rada ve své zprávě sdělila, že v roce 2004, tak jako i v předcházejících letech pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit společnosti a v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti vykonávala dohled nad působností představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti v souladu s podnikatelským plánem. Dozorčí rada průběžně sledovala a dle stanov společnosti poskytovala představenstvu svá stanoviska ke všem důležitým rozhodnutím. Dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2004, výsledky podnikatelské činnosti společnosti v tomto roce, seznámila se se zprávou a výrokem auditora a dle 198 obchodního zákoníku přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004, včetně návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada konstatovala, že hospodářský výsledek i další ekonomické parametry za rok 2004 významně překročily úroveň roku 2003 i plán roku Po přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, dozorčí rada v souladu s výrokem auditora konstatovala, že účetní závěrky za rok 2004 ve všech podstatných skutečnostech a souvislostech věrně zobrazují majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti k a její hospodaření je v souladu s obchodním zákoníkem, dalšími příslušnými zákony a účetními předpisy. Na základě průběžné kontrolní činnosti a uvedených zjištění, dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit řádnou i konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 tak, jak byl přednesen ve zprávě představenstva. Dozorčí rada rovněž přezkoumala v souladu s 66a odst. 10 obchodního zákoníku Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 a nemá k této Zprávě žádné výhrady. 15

16 K bodu 6 Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend Řádná valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2004, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004 a rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení výše dividend, tantiém, přídělů do jednotlivých fondů a způsobu a místa pro výplatu dividend. Rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2004 Kč Nerozdělený zisk minulých let ,55 Čistý zisk ,73 Příděl rezervnímu fondu ,84 Dividendy (250,- Kč/akcii) ,00 Příděl do sociálního fondu ,00 Příděl do fondu penzijního připojištění ,00 Příděl do fondu restrukturalizace ,00 Zůstatek ze zisku po odpočtu přídělů do fondů a dividend ,11 Nerozdělený zisk minulých let ,44 Dividenda před zdaněním činí 250 Kč na akcii. Čistý zisk za rok 2004 nedostačuje na výplatu dividend a přídělů do fondů. Vzniklý rozdíl ve výši ,11 Kč bude uhrazen z nerozděleného zisku z minulých let. Vyplácené dividendy budou zdaněny podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění dividendy zahraničních akcionářů budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Při použití srážkové daně 15 % činí dividenda po zdanění 212,50 Kč na akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu za rok 2004 je, v souladu s 178 odst. 10 obchodního zákoníku, den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, tj. 29. červen Dividenda je, s souladu s článkem 9 odst. 3 stanov společnosti, splatná uplynutím jednoho měsíce ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu, tj. 29. července Dividenda bude vyplácena v základním termínu výplaty od do a po uplynutí základního termínu výplaty až do 29. července 2009, a to prostřednictvím České spořitelny, a.s. Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny. K bodu 7 Rozhodnutí o celkovém objemu sponzorských darů Ve zprávě k tomuto bodu se uvádí, že poskytování finančních prostředků Středočeská energetická a.s. orientuje na subjekty působící v oblasti - zdravotnictví, - odborného školství včetně učňovského, - humanitární, charitativní a sociální včetně podpory handicapovaných občanů, - kultury a vydávání odborných publikací spojených s některou z činností společnosti, - ochrany životního prostředí, - sportu, především se zaměřením na sportovní aktivity dětí a mládeže. Představenstvo společnosti předložilo řádné valné hromadě ke schválení návrh objemu finančních prostředků na dary poskytnuté na základě uzavřených darovacích smluv pro období do termínu konání řádné valné hromady za rok 2005 ve výši ,- Kč. Bylo schváleno usnesení: Řádná valná hromada schvaluje objem finančních prostředků na sponzorské dary podle návrhu předloženého představenstvem. 16

17 K bodu 8 Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Představenstvo předložilo návrh na jednorázové zvýšení odměny člena dozorčí rady. Důvodem zvýšení odměny je mimořádné úsilí a rozsah činnosti členů dozorčí rady, související s transformací společnosti v souladu s realizací koncepce podnikatelské činnosti, schválené valnou hromadou a nutnosti zákonného oddělení regulované činnosti (distribuce) od činností neregulovaných (obchod, výroba), tzv. unbundling. Bylo schváleno usnesení: Valná hromada společnosti Středočeská energetická a. s., dle článku 11, odst. 2. písm. q) stanov společnosti, schvaluje jednorázové zvýšení měsíční odměny člena dozorčí rady společnosti o částku ,- Kč za měsíc červen 2005, s výplatou zvýšené odměny v červenci Zvýšená odměna přísluší těmto členům dozorčí rady: Ing. Jaroslav Janda, Ing. Karel Korytář, Ing. Vladimír Tošovský, Ing. Josef Sedlák, Ing. Miloš Petera, František Král, Stanislav Hudec, Zdeněk Peltan. K bodu 9 Odvolání a volba členů dozorčí rady Na základě návrhu akcionáře ČEZ, a. s., byli valnou hromadou odvoláni z funkce člena dozorčí rady Ing. Karel Korytář a Ing. Jana Vernerová a novými členy dozorčí rady byli zvoleni Ing. Jan Škurek a Mgr. Ivan Kůs. PŘEHLED OSOB, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (stav k 22. červnu 2005) Základní kapitál: tis. Kč DRUH AKCIÍ - Akcionáři Počet akcionářů Počet akcií Podíl na základním kapitálu (%) AKCIE NA MAJITELE ISIN CZ ,62 Fyzické osoby - české - zahraniční Právnické osoby - české - zahraniční AKCIE NA JMÉNO Města a obce ČEZ, a. s SIN ,11 1,02 0,09 72,51 72,48 0,03 26,38 1,00 25,38 C E L K E M Majitelé více než 5 % ze základního kapitálu k 22. červnu 2005: ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, identifikační číslo Celkový počet akcií akcií, tj. 97,72 % z toho: - akcie na majitele akcií - akcie na jméno akcií 17

18 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Představenstvo společnosti obdrželo dne 1. července 2005 žádost hlavního akcionáře, společnosti ČEZ, a. s., který vlastní 97,72 % jejích akcií, o svolání mimořádné valné hromady, jež rozhodne o přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Společnost ČEZ, a. s., stanovila protiplnění, které bude poskytnuto ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti Středočeská energetická a.s., ve výši 2 750,- Kč za jeden účastnický cenný papír. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 536/2005 ze dne 9. června 2005 vypracovaným znaleckým ústavem PROFI-TEN a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20/682, PSČ , IČ Při stanovení hodnoty akcií Středočeské energetické a.s. bylo znalcem použito metody výnosové diskontovaný cash flow (DCF), jejímž základním principem je stanovení volného peněžního toku. Podkladem pro výpočet byl sestavený finanční plán pro období 2005 až 2012, do kterého byly zapracovány známé výstupy týmů projektu VIZE 2008, včetně predikovaných vazeb na nové společnosti Skupiny ČEZ, prognóza spotřeby elektřiny, vývoj otevírání trhu s elektřinou a další významné aspekty. Závěrečný výrok znaleckého posudku zní: Hodnota účastnického cenného papíru emitenta Středočeská energetická a.s. stanovená pro výši protiplnění je k datu ocenění 30. duben 2005 stanovena ve výši 2 750,- Kč. Představenstvo Středočeské energetické a.s. svolalo v souladu s ustanovením 183j obchodního zákoníku a článku 13 odst. 10 písm. c) stanov společnosti na pátek 5. srpna 2005 od hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti mimořádnou valnou hromadu s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře. 3. Závěr. Představenstvo STE přezkoumalo a projednalo žádost hlavního akcionáře předloženou v souladu s ustanovením 183i odst. 1 ve spojení s 183j odst. 6 obchodního zákoníku, obsahující zdůvodnění výše protiplnění hlavním akcionářem a znalecký posudek a považuje určenou výši protiplnění za jednu akcii stanovenou hlavním akcionářem za přiměřenou a spravedlivou. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. červnu července 2005 Ing. Petra Holomková předsedkyně představenstva Ing. Jaroslav Opat místopředseda představenstva 18

19 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ERÚ Energetický regulační úřad GW; GWh gigawatt; gigawatthodina (giga = 10 9 ) IFRS mezinárodní standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) knn kabely nízkého napětí kv kilovolt (1000 V) MW; MWh megawatt; megawatthodina (mega = 10 6 ) nn; NN nízké napětí (400/230 V) OTE Operátor trhu s elektřinou, a.s. REAS regionální energetická společnost STE Středočeská energetická a.s. SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TS; TR transformační stanice; transformovna vn; VN vysoké napětí (22 kv) vvn; VVN velmi vysoké napětí 19

20 Standardizovaný formulář účetních výkazů v souladu s vyhláškou č. 264/2004 Sb. Základní údaje Emitent IČ Název emitenta Středočeská energetická a.s. Adresa sídla Vinohradská 325/8, Praha 2 Kontaktní osoba Jméno Mgr. Vojtěch Vaněk Funkce referent vnějších vztahů Telefon Informační povinnost Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Pololetní zpráva 20

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více