HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost ,41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41"

Transkript

1 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Zapojení mimorozpočtových zdrojů Použití fondů Použití úvěrů Použití návratných výpomocí Zůstatek úvěrového zatížení města k PŘÍJMY V ROCE Přehled příjmů města Vlastní příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Vlastní kapitálové příjmy Dotace Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje VÝDAJE V ROCE Přehled výdajů města Běžné výdaje Čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek Kapitálové výdaje Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA MONITORING HOSPODAŘENÍ TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ Sociální fond Fond rozvoje bydlení Povodňový fond HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ mateřská škola Třeboň, Jeronýmova Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody Základní škola Třeboň, Sokolská Základní škola Třeboň, Na Sadech Školní jídelna - CENTRUM Třeboň, Na Sadech Městská knihovna Třeboň HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŽENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA TŘEBOŇ ZA ROK DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ SEZNAM PŘÍLOH

2 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření Hospodaření města Třeboně v roce 2013 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet města Třeboně na rok 2013 schválilo zastupitelstvo města dne usnesením ZM č. 182/ Navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na upravený vždy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí) k dispozicím s majetkem a jeho správou a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech. V průběhu roku bylo provedeno 131 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních vztazích (přijetí dotací) vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obcí, dále z důvodu použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, za účelem vázání výdajů z důvodu očekávaného nenaplnění příjmů a z důvodu přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých položek. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího: Ukazatel rozpočtu v tis. Kč (vč.fondů) Nekonsolidované příjmy schv. upr. skutečnost schv. upr. Rozdíl. skuteč. % plnění skutečnost / ,41 Příjmy po konsolidaci ,06 Nekonsolidované výdaje ,38 Výdaje po konsolidaci ,74 Financování třída ,44 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidaci , ,44 Zapojení třídy 8 financování bylo rozpočtováno v návaznosti na využití přebytku hospodaření z minulých let ve výši tis. Kč a plánované splátky úvěrů přijatých v minulých letech ve výši tis. Kč a položky krátkodobého řízení likvidity ve výši tis. Kč. 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Počet změn rozpočtu a provedených rozpočtových opatření Objem RO v Kč v příjmech ,00 a objem RO v Kč ve výdajích ,00 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech ,00 a výdajích ,00 Nejvýznamnější úpravy rozpočtu pak ovlivnila rozhodnutí: rozpočtové opatření č. 1 - navýšení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu, rozpočtové opatření č navýšení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu povýšení daně z příjmu PO za obec, rozpočtové opatření č ponížení rozpočtu o ,00 Kč, rozpočtové opatření přijaté za účelem vázání výdajů v souvislosti s očekávaným nenaplněním příjmů, příjem z nájmu placeného společností Bertiny lázně Třeboň, s.r.o., některé kapitálové příjmy (z prodejů pozemků ZTV Břilice západ a dalšího majetku), příjmy z činnosti odboru kultury a cestovního ruchu vykonávajícího činnosti zrušené příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně a příjmy z dotací (Zelená úsporám), rozpočtové opatření č navýšení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu přijetí doplatku dotace od OPŽP-SFŽP na ČOV Třeboň, rozpočtové opatření č navýšení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu krátkodobého řízení likvidity. 2

3 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek Kč ,60 Přebytek, se kterým bylo počítáno upraveným rozpočtem, činil tis. Kč. Upravený počítal se změnou stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech ve výši tis. Kč. Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech s plánovaným přebytkem hospodaření byly určeny k financování splátek dlouhodobých úvěrů města ve výši tis. Kč, dle upraveného rozpočtu mělo dojít k zapojení všech prostředků na BÚ. Město Třeboň dosáhlo přebytku ve výši ,3 tis. Kč. Dosažený přebytek byl tedy o ,1 tis. Kč vyšší než přebytek plánovaný upraveným rozpočtem. K pokrytí financování splátek dlouhodobých úvěrů nebylo potřeba zapojit všechny prostředky na bankovních účtech. K došlo k zapojení pouze ,7 tis. Kč. Zůstatek na bankovních účtech (bez účtu cizích prostředků) k činil ,1 tis. Kč Na jedné straně došlo k nenaplnění příjmů upraveného rozpočtu o tis. Kč a na straně druhé bylo vykázáno nedočerpání výdajů oproti upravenému rozpočtu o ,1 tis. Kč. Na dosažení vyššího přebytku hospodaření mělo vliv zejména výrazně vyšší plnění daňových příjmů (o tis. Kč), plnění některých dalších neočekávaných příjmů z prodejů majetku, které se vyskytly až v průběhu druhé poloviny roku a nebylo s nimi počítáno v rozpočtu (prodej některých uvolněných městských bytových jednotek), dále nedočerpání některých investičních výdajových položek (investice do sportovního areálu tis. Kč, ZTV K Břilicím tis. Kč), nerealizování investiční akce Administrativní budova pro TS a sociální bydlení (4.489 tis. Kč), nedočerpání mzdových prostředků a dalších výdajových položek. Přehled zůstatků na všech bankovních účtech: Zůstatek na všech účtech celkem (v Kč): ,38 na ZBÚ: ,41 z toho: Základní běžný účet; ČS /0800, ,89 Základní běžný účet; ČS /0800, ,68 Základní běžný účet; ČSOB /0300, ,92 Základní běžný účet; ČSOB /0300, ,64 Základní běžný účet spořící účet TOP; ČSOB /0300, ,28 Základní běžný účet; ČS EUR /0800, ,12 Základní běžný účet; ČS /0800, ,30 Základní běžný účet; ČNB /0710, ,58 Na jiných účtech: Běžný účet účet cizích prostředků; ČS /0800, ,00 Na fondech: ,97 z toho: Běžné účty peněžních fondů; Sociální fond /0800, ,97 Běžné účty peněžních fondů; Fond rozvoje bydlení /0800, ,00 Na hospodaření města mělo v roce 2013 vliv několik zásadních okolností, především však vývoj situace v lázeňství v důsledku negativních změn v úhradové vyhlášce za lázeňskou péči, což se následně projevilo především v nižších výnosech městských obchodních společností Lázně Aurora, s.r.o. a Bertiny lázně, s.r.o., Společnosti Bertiny lázně Třeboň bylo následně sníženo nájemné za rok 2013, a to o 15 mil. Kč. Další skutečností, která měla vliv na hospodaření města v roce 2013, bylo nenaplnění kapitálových příjmů, a to zejména příjmů z prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ (12.178,5 tis. Kč) a z prodeje dalšího majetku (prodej akcií ČS a.s tis. Kč, budovy čp. 51 v místní části Branná tis. Kč a dalších). Po zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně k převzal její činnosti nově vytvořený odbor kultury a cestovního ruchu (část činnosti IKS převzala nově zřízená příspěvková organizace Městská knihovna Třeboň). Celkové příjmy z těchto činností nedosáhly předpokládané výše. A v neposlední řadě nebyla městu Třeboň vyplacena dotace z programu Zelená úsporám na zateplení budov Lázní Aurora, které bylo provedeno a profinancováno již v předchozím roce. Dotace z uvedeného programu byla dotačním orgánem přiznána v roce 2012, město Třeboň mělo zájem o proplacení nákladů, které byly profinancovány již v roce 2012, a dotační orgán toto předběžně potvrdil, v průběhu dalších jednání došlo ke změně postoje dotačního orgánu a náklady profinancované před 3

4 přiznáním poskytnutí dotace nebyly ze strany dotačního orgánu uznány (v rozpočtu města bylo počítáno s částkou tis. Kč na příjmové straně a na výdajové straně s výdajem tis. Kč na dokončení zateplení, reálně se tedy jednalo o nenaplnění příjmů ve výši tis. Kč) Zastupitelstvo města výpadek příjmů řešilo schválením rozpočtového opatření č. 72, kterým došlo k vázání výdajů oproti předpokládanému nenaplnění příjmů. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k celkovému snížení objemu rozpočtu o Kč. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v září Na druhé straně významně pozitivně ovlivnilo hospodaření města naplnění daňových příjmů zejména v závěru roku. Dále proplacení zbývající části dotace na ČOV Třeboň, se kterou nebylo v roce 2013 původně počítáno. Při realizaci největší investiční akce roku výstavby sportovního areálu - došlo k posunutí termínu zahájení celé stavby, a proto nedošlo k proinvestování celé částky rozpočtované pro rok 2013, rovněž došlo k posunutí dokončení investiční akce ZTV K Břilicům a tedy i u této akce nebyla proinvestována celá částka rozpočtovaná pro rok Dále nebyla realizována plánovaná investiční akce Administrativní budova TS a s tím související výstavba sociálního bydlení. 1.4 Zapojení mimorozpočtových zdrojů Zapojení mimorozpočtových zdrojů představuje zapojení prostředků fondů, úvěrů, půjček a návratných výpomocí Použití fondů Fond sociálních potřeb příspěvek na stravování do základního rozpočtu byl ,50 Kč, celkové čerpání ,50 Kč (v r ,50 Kč)(v r ,50 Kč), Fond rozvoje bydlení výdaje 833,50 Kč (bankovní poplatky), FRB byl usnesením zastupitelstva č. 137/ ze dne zrušen ke dni a jeho zůstatek ve výši ,50 Kč byl ke konci roku převeden do základního rozpočtu. Povodňový fond nebyl použit Použití úvěrů Přehled výše úvěrů (jistin) v porovnání s předcházejícím rokem: Úvěr Rozdíl Účel Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 oprava Dukelské ulice, financování SROP Úvěr ČS,a.s. - rok , ,00 financování kapitálových výdajů, nákup pozemků ,00 od PF ČR Úvěr ČSOB,a.s. - rok , , ,00 Lázně Aurora Úvěry celkem , , ,00 V roce 2013 nebyl přijat žádný nový úvěr. Dříve přijaté bankovní úvěry byly spláceny v souladu se splátkovými plány v objemu Kč Použití návratných výpomocí Výpomoc Rozdíl Účel SFŽP , ,00 0,00 ČOV Třeboň půjčka na splacení dotace Půjčky celkem , ,00 0,00 Státním fondem životního prostředí byla poskytnuta půjčka ke splacení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň s termínem začátku splácení od roku Zůstatek úvěrového zatížení města k Úvěrové zatížení Rozdíl Poznámka Dlouhodobé bankovní úvěry , , ,00 Půjčky celkem , ,00 0,00 půjčka od SFŽP bude splácena v letech Celkem , , ,00 4

5 Celkové úvěrové zatížení města k činí ,99 Kč, což je o ,00 méně než k PŘÍJMY V ROCE Přehled příjmů města Přehled příjmů města po konsolidaci ve srovnání s rokem minulým: Ukazatel rozpočtu po konsolidaci Rozdíl.skuteč. % plnění v tis.kč (vč.fondů) schv. upr. skutečnost schv. upr. skutečnost /2012 vlastní příjmy celkem ,52 neinvestiční dotace celkem investiční dotace celkem ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid , , *** ,06 U vlastních příjmů došlo k razantnímu nárůstu ve srovnání s rokem předchozím, přičemž u dotací poskytovaných od jiných rozpočtů byl zaznamenán pokles u neinvestičních dotací je rozdíl tis. Kč (-9,66 %) a u investičních dotací dochází k poklesu o tis. Kč (tj. -71,73 %) proti předchozímu roku. 2.2 Vlastní příjmy Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání: Vlastní příjmy po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč (vč.fondů) schv. upr. skutečnost schv. upr. skutečnost /2012 daňové ,30 vlastní nedaňové ,12 vlastní kapitálové ,93 celkem vlastní příjmy ,52 U tvorby vlastních příjmů dochází ve srovnání se skutečností předchozího roku k podstatnému navýšení o tis. Kč (tj. o 15,52 %). Celkový nárůst je způsoben především neočekávaným přeplněním rozpočtu daňových příjmů na 121,30 %, ale i nedaňových příjmů Daňové příjmy U daňových příjmů byl proti předchozímu roku zaznamenán nárůst o tis. Kč (v roce 2012 pokles o tis. Kč) (v roce 2011 byl naopak nárůst o tis. Kč). Upravený běžného roku byl naplněn na 104,26 % (v roce 2012 na 102,12 %) a v absolutním vyjádření dosáhly výše tis. Kč (v roce 2012 činily tis. Kč). Na nárůstu se ale hlavně částkou tis. Kč podílel vyšší výnos u daně z přidané hodnoty. Vyšší výnos byl dosažen i u ostatních sdílených daní (kde se promítla nová úprava zákona o RUD) a u daně z nemovitostí a správních poplatků. 5

6 Plnění daňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání: Daňové příjmy (v Kč) Rozdíl Index (%) Položka Text skutečnost skutečnost / Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.požitků , , ,66 136, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,97 169, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,14 126, Daň z příjmů právnických osob , , ,16 128, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 101, Daň z přidané hodnoty , , ,66 127, Poplatky za znečišťování ovzduší 7 300, ,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd. fondu 0,00 0,00 0,00 *** 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , ,00 54, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.odp Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.odp , , ,85 101, Poplatek ze psů , , ,69 97, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 96, Poplatek ze vstupného 210,00-210,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 77, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,00 0, Odvod loterií a podobných her kromě výh.hr.přístr , , ,93 181, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid.průk , , ,00 107, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,56 148, Ost.odvody z vybr.činností a sl.jinde neuvedených , , ,00-2, Správní poplatky , , ,00 127, Daň z nemovitostí , , ,72 117,98 Celkový součet , , ,96 121,30 U daní z příjmů a z přidané hodnoty byl oproti roku 2012 zaznamenán zejména nárůst daně z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a funkč.požitků o tis. Kč (v roce 2012 pokles o 721 tis. Kč) (v r pokles o 3.228,3 tis. Kč), nárůst daně z příjmů fyzických osob ze SVČ o tis. Kč (v roce 2012 o 436 tis. Kč) (v r citelný pokles o 3.228,3 tis. Kč), nárůst inkasa daně z přidané hodnoty o tis. Kč (v r pokles o tis. Kč) (v roce 2011 byl nárůst 1.936,4 tis. Kč), nárůst u inkasa daně z příjmu právnických osob o tis. Kč (v roce 2012 nárůst o 920 tis. Kč) (v r pokles 873,9 tis. Kč). U daně z nemovitostí došlo k nárůstu o tis. Kč (v roce 2012 pokles o tis. Kč), U místních poplatků jsou zaznamenány vesměs poklesy výběru, zejména pak u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt o 366 tis. Kč (v roce 2012 o 487 tis. Kč), poplatku z ubytovací kapacity o 196 tis. Kč (v roce 2012 o 95 tis. Kč), poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 167 tis. Kč (+96 tis. Kč). U výběru správních poplatků je zaznamenán nárůst o tis. Kč (v roce 2012 o 16 tis. Kč). Zde se projevil zejména nárůst správních poplatků vybíraných stavebním úřadem. Objem daňových příjmů ovlivňuje daňová povinnost u daně z příjmů právnických osob za obce ve srovnání s r (o 291 tis. Kč vyšší), tato položka je však pro obec rozpočtově neutrální Nedaňové příjmy Plnění rozpočtu vlastních nedaňových příjmů bylo na 100,14 %. V absolutním vyjádření dosáhly částky tis. Kč (v r činily tis. Kč) (v roce 2011 činily tis. Kč). Největším objemem se na tomto nárůstu podílely příjmy z pronájmu majetku ( tis. Kč) (v roce 2012 pokles o tis. Kč). Lázně Aurora: v roce 2011 odvedly nájemné ve výši tis. Kč, v roce 2012 odvedly nájemné tis. Kč (snížení z důvodu omezení provozu při rozsáhlé rekonstrukci ubytovací části lázní), v roce 2013 odvedly nájem tis. Kč. V této částce je předpis nájemného za rok 2013 ve výši tis. Kč a doplatek nájemného za rok 2012 ve výši tis. Kč. 6

7 Bertiny lázně: v roce 2011 odvedly nájemné ve výši tis. Kč, v roce 2012 odvedly Kč a v roce 2013 odvedly tis. Kč (snížení z důvodu dopadu změny úhradové vyhlášky do hospodaření lázní). Celkově v porovnání let 2012 a 2013 bylo na nájemném z lázní přijato tis. Kč za rok 2012 a tis. Kč za rok Jedná se tedy o meziroční nárůst o tis. Kč, přičemž v roce 2013 došlo k příjmu částky tis. Kč od Lázní Aurora (doplatek nájemného za rok 2012). Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání: Nedaňové příjmy (v Kč) Rozdíl Index (%) Položka Text skutečnost skutečnost / Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,44 131, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr , ,65 *** 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 54, Odvody příspěvkových organizací , ,73 *** 2129 Ost. odvody přebytků organizací s přímým vztahem , ,84 *** 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,11 115, Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,80 120, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,91 77, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 108, Příjmy z úroků (část) , , ,36 64, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 191, Realizované kurzové zisky 1 569, ,28 *** 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,96 85, Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , ,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů , , ,32 36, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku , , ,68 21, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 10, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 218, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,42 119, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,80 76, Splátky půjč.prostředků od OPS a podobných subjektů , ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,70 84,51 Celkový součet , , ,54 119, Vlastní kapitálové příjmy U vlastních kapitálových příjmů je rozdíl proti skutečnosti 2012 ve výši tis. Kč (upravený plněn na 22,87 %), plnění dosáhlo výše tis. Kč, z toho příjmy z prodeje nemovitostí dosáhly částky tis. Kč (v roce 2012 byly tis. Kč) (v roce 2011 byly tis. Kč) (v r byly ,1 tis. Kč), příjmy z prodeje pozemků tis. Kč (v roce 2012 činily tis. Kč) (v roce 2011 činily 698,8 tis. Kč) (v r byly ,1 tis. Kč). Plnění kapitálových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání: Kapitálové příjmy (v Kč) Rozdíl Index (%) Položka Text skutečnost skutečnost / Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 70, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 28, Příjmy z prodeje ost. hm. dlouhodobého majetku 500, , , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , , ,00 7,58 Celkový součet , , ,00 52,93 Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje zbývajících parcel v lokalitě ZTV K Břilicům (3.768 tis. Kč) a příjem z prodeje pozemku Jihočeskému kraji na výstavbu chráněného bydlení (1.716 tis. Kč). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje 2 bytových jednotek v ul. B.Němcové (1.764 tis. Kč). Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku tvoří zejména příjmy z prodeje FTTB sítě (1. splátka ve výši 350 tis. Kč) 7

8 2.3 Dotace Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013: UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 0 Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy , ,00 0, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP ČR , , , Dotace-MPSV-JčK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí , ,00 0,00 Dotace-MV-NIV-Intervenční program pro děti v péči kurátorů OSPOD Třeboň , , , Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin , ,00 0, Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře , ,00 0, Dotace-MZ-KÚ-zpracování lesních hosp.osnov , ,00 0,00 Účel.fin.prostř.-MK ČR-JčK-Podp.roz.vzděl.veř.a zkval.tech.vybav.knihovny , ,00 0, Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog.reg.mpr , , , Přísp.-Havarijní program MK-obn.sen.20 na Mokr.lukách , ,00 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR , ,00 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do PČR , , , Dotace-NIV-MMR ČR-Města v rozletu-podíl SR , , , Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - MŠ Kopeček , , ,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,24 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013: UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 93 Dar-.zášť.nám.hejt.JčK-Jihočeský festival zdraví 5 000, ,00 0,00 Grant-JčK-Rozšíření internetových stránek , ,00 0, Grant - JčK - Restaurování oltáře v kapli sv. Víta , ,00 0,00 Grant - JčK - Restaurování polychromované dřevořezby sv. 314 Floriána 9 540, ,00 0, Grant - JčK - Restaurování sousoší Piety z kaple v Branné , ,00 0, Grant - JčK - Obnova božích muk u Majdaleny , ,00 0, Grant - JčK - Obnova výklenkové kapličky sv. Anny v Břilicích , ,00 0,00 Grant - JčK - Obnova výklenkové kapličky sv. Jana 316 Nepomuckého , ,00 0,00 Grant-JčK-výměna podlahových krytin z PVC ve sportovní 359 hale , ,00 0, Grant-JčK- Oplocení skateparku u sportovní haly v Třeboni , ,00 0,00 Grant-JčK-KÚ-Interaktivní tabule pro dopr.vých.dětí a 366 mládeže , ,00 0, Grant-JK-Folklórní Třeboň , ,00 0, Grant-JK-Historické slavnosti J. Krčína , ,00 0, Grant-JK-Svatováclavské slavnosti , ,00 0, Grant-JčK-oprava části oplocení hřbitova v Třeboni , ,00 0, Příspěvek-NIV-JčK-projekt-jednotky SDH , ,00 0, Příspěvek - JčK - Program obnovy venkova , ,00 0, Dotace - JčK - MK - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK , ,00 0, Dotace-JčK KÚ-NIV-činnost jednotek SDH , ,00 0, Dotace-JčK KÚ-NIV-SDH Břilice-POVODNĚ , ,00 0, Dotace-JčK KÚ-NIV-SDH Branná-POVODNĚ , ,00 0,00 8

9 14022 Dotace-JčK KÚ-NIV-SDH Stará Hlína-POVODNĚ , ,00 0, Dotace-JčK KÚ-účelová-POVODNĚ , ,13 0, Dotace-JčK KÚ-účelová-POVODNĚ 2013-doplatek , ,00 0, Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR , ,60 0, Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU , ,40 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,13 0,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013: UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Dotace - OPŽP-SFŽP ČR-ČOV Třeboň-doplatky - investice ,00 0, , Podpora - SFŽP - Zelená úsporám - Lázně Aurora 0,00 0,00 0, Dotace-NIV-SZIF-PRV-SR-opr.has.zbroj.v Branné , ,02-0, Dotace-IV-SZIF-PRV-SR-výst.skl.tech.v Branné , ,45 0, Dotace-NIV-SZIF-PRV-EU-opr.has.zbroj.v Branné , ,00-0, Dotace-IV-SZIF-PRV-EU-výst.skl.tech.v Branné , ,60-0, Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - Zateplení MŠ Kopeček , ,20-968,00 X Celkem ze SF , , , Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje Největší objem neinvestičních dotací plyne ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ,7 tis. Kč (v r ,4 tis. Kč) (v r ,1 tis. Kč) (v r ,8 tis. Kč) (v r ,1 tis. Kč),dále byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 1 437,5 tis. Kč (v r ,5 tis. Kč )(v r ,43 tis. Kč) (v r ,2 tis. Kč) (v r ,1 tis. Kč), na činnost odborného lesního hospodáře 1.331,8 tis. Kč. V objemu investičních dotací se promítají zejména doplatky dotací z roku ze Státního fondu životního prostředí obdrželo město Třeboň doplatek dotace na ČOV Třeboň poskytnuté v minulých letech ve výši 2 985,15 tis. Kč, na druhé straně vykazujeme nedoplatek dotace na akci MŠ Sluníčko - Kopeček - zateplení a tepelné čerpadlo. Ze SZIF město obdrželo dotaci na výstavbu skladu techniky a opravu hasičské zbrojnice v Branné. Z rozpočtu kraje byly poskytovány dotace zejména na rekonstrukci sportovišť, na obnovu památek, na požární ochranu a odstraňování škod při povodních, na regionální činnost knihoven a na kulturní akce organizované odborem kultury a cestovního ruchu a jeho prostřednictvím ze státního rozpočtu na vzdělávací programy pro učitele a činnost dobrovolných hasičů. 3 VÝDAJE V ROCE Přehled výdajů města Analýza výdajové stránky rozpočtu za běžné a kapitálové výdaje: Ukazatel rozpočtu Rozdíl.skuteč. % plnění po konsolidaci v tis.kč (vč.fondů) schv. upr. skutečnost schv. upr. skutečnost /2012 běžné výdaje celkem ,84 kapitálové výdaje celkem ,31 9

10 3.2 Běžné výdaje V objemu běžných výdajů došlo proti předchozímu roku k nárůstu o tis. Kč, tj. o 2,84 %, kde se rozhodujícím vlivem projevily tyto skutečnosti: za platy zaměstnanců o tis. Kč a příslušenství k nim o tis. Kč, kde pod městský úřad přešli zaměstnanci zrušené příspěvkové organizace IKS, za opravy a udržování o tis Kč, za nákup ostatních služeb o tis. Kč (z toho nový odbor kultury a cestovního ruchu tis. Kč). Naproti tomu došlo ke snížení výdajů za vratky veřejným rozpočtům transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích ve výši tis. Kč (jednalo se o vratku dotace poskytnuté SFŽP na ČOV Třeboň), za neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o tis. Kč (došlo ke zrušení PO IKS), neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o tis. Kč (jednalo se o transfery od EU) Čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek Přehled čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání: Běžné výdaje (v Kč) Rozdíl Index (%) Položka Text skutečnost skutečnost / Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 111, Ostatní platy , , ,00 81, Ostatní osobní výdaje , , ,00 148, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 104, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , ,00 111, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 111, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 112, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 573, ,00 673,00 142, Potraviny , , ,84 107, Ochranné pomůcky , , ,00 615, Léky a zdravotnický materiál 0, , ,50 *** 5134 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 98, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,29 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,42 177, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0, , ,40 *** 5139 Nákup materiálu j.n , , ,75 118, Úroky vlastní , , ,04 97, Kursové rozdíly ve výdajích , , ,64 1, Studená voda , , ,11 129, Teplo 0, , ,11 *** 5153 Plyn , , ,00 125, Elektrická energie , , ,00 117, Pohonné hmoty a maziva , , ,05 108, Služby pošt , , ,30 58, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,90 128, Služby peněžních ústavů , , ,22 110, Nájemné , , ,10 105, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,75 98, Služby školení a vzdělávání , , ,50 84, Nákup ostatních služeb , , ,06 113, Opravy a udržování , , ,05 111, Programové vybavení , , ,00 60, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,40 96, Pohoštění , , ,86 133, Účastnické poplatky na konference , , ,10 107, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,87 84,10 10

11 5179 Ostatní nákupy j.n , , ,35 298, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 *** 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0, , ,00 *** 5191 Zaplacené sankce 0, , ,51 *** 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , ,20 106, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,34 112, Věcné dary , , ,00 113, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. poj , , ,00 180, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fo , , ,00 115, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-po , , ,33 85, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,50 67, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Neinv.transfery církvím a náboženským spol , , ,50 115, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,90 121, Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0, , ,00 *** 5321 Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 *** 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00 0,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,27 74, Neinvest.transfery zřízeným přísp. organizacím , , ,34 23, Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím , , ,00 200, Nákup kolků , , ,00 40, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,63 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 *** 5364 Vratky transferů poskyt. v minulých letech ,77 627, ,47 0, Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , ,47 9, Sociální dávky ,00 0, ,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 104, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 *** 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím FO , , ,00 359, Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 114, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 157, Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 *** 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 0, , ,50 *** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,77 329,27 Celkový součet , , ,74 102, Kapitálové výdaje U kapitálových výdajů dochází meziročně k poklesu skutečnosti o tis. Kč a bylo proinvestováno celkem tis. Kč (pokles o 63,69 %). Největší investiční akce roku 2013 byly akce Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha ve výši tis. Kč a Sběrný dvůr ve výši tis. Kč. K nevyčerpání rozpočtu došlo m.j. z důvodu, že výdaje na některé plánované akce byly zavázány naplněním kapitálových příjmů, které se nepodařilo uskutečnit (příjmy z prodeje ATC) a dále, že nebyly v plné výši zrealizovány všechny investiční akce uvažované v rozpočtu, případně bylo dosaženo úspor (ZTV k Břilicím nevyčerpáno 755 tis. Kč, Sportovní areál travnatá plocha nevyčerpáno tis. Kč). Analýza kapitálových výdajů: položka kapitálový výdaj v Kč schv. upr. skutečnost rozdíl 61 Pořízení dlouhodobého majetku , , , ,29 62 Nákup akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Investiční transfery , , ,70 0,30 64 Investiční půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Rezervy kapitálových výdajů (předfinancování projektů) 0, ,00 0, ,00 11

12 X Kapitálové výdaje celkem , , , ,59 Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 61xx - Pořízení dlouhodobého majetku byly vynaloženy zejména na: položka kapitálový výdaj v Kč schv. upr. skutečnost rozdíl 61 Lázně Aurora - investice , , , ,80 61 Sportovní areál - tribuna, trav.plocha , , , ,29 61 Sběrný dvůr Třeboň , , , ,53 61 Rekonstr. ulic+infrastr.- B.Němcové-1.eta , , ,00 61 ZTV k Břilicím , , , ,71 61 Chodníky Novohradská ulice , , , ,02 61 Stezka Třeboň - Nová Hlína , , ,00 716,00 61 Administrativní budova TS , , , ,90 61 Rekonstr. ulic+infrastr.-budějov.- 1.et , , , ,00 61 Rekonstr. ulic+infrastr.- Novohradská , , ,00 61 DSO Vodovod Hamr - dopl.kup.ceny , ,00 1,00 61 Bertiny lázně - investice , , , ,39 61 MŠ Sluníčko-Kopeček-zatepl.a t.č , , ,32 808,68 61 Projekty, architekt. soutěže , , , ,00 61 Sociální bydlení , , , ,00 61 ZŠ Na Sadech - učebna fyz. a chem , , , ,21 61 Divadelní nádvoří-wc - rekonstr , ,00 0, ,00 61 Projekty - ulice+(chodníky, stezky,...) , , , ,00 61 Bytové+nebyt.prostory - tech.zhodn , , , ,86 61 MŠ Jeronýmova - investice , ,00 40,00 61 Městský úřad (v tom:spis ) , , , ,42 61 Zprac.les.hosp.osnov-dot.-MZ-KÚ , , ,00 0,00 61 ZŠ Na Sadech - odbor.uč."domácnost" , , , ,79 61 Regulátory veřejného osvětlení , , , ,00 61 další akce , , ,69 61 celkem , , , ,29 Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 63xx Nákup akcií a majetkových podílů byly vynaloženy na: položka kapitálový výdaj v Kč schv. upr. skutečnost rozdíl 63 Příspěvek SORT - skládka Stráž n. Než , , ,00 0,00 63 Členský příspěvek SORT (investiční) 0, , ,70 0,30 63 celkem , , ,70 0,30 Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 69xx Investiční transfery byly vynaloženy zejména na: položka kapitálový výdaj v Kč schv. upr. skutečnost rozdíl 69 Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0, ,00 69 celkem 0, ,00 0, ,00 12

13 Čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých dodavatelů/příjemců: Dodavatel Celkem SWIETELSKY stavební ,44 STRABAG a.s ,77 EUROVIA CS, a.s ,67 MEDMES, spol. s r. o ,30 VIDOX s.r.o ,00 HMpro cz s.r.o ,22 Lesostavby Třeboň a ,00 Vodovod HAMR ,00 Svazek obcí regionu ,70 Janát Eduard - stave ,00 JPS J. Hradec s.r.o ,00 Ing. arch Jaromír Kr ,00 InStaPro s.r.o ,44 Lesprojekt Stará Bol ,00 ARSTAV s.r.o ,61 Lázně Aurora, s.r.o ,22 PRAGOPROJEKT, a.s ,00 KOSTKA JH s.r.o ,94 Ing. František Strás ,00 Bohuslav Niesner ,00 GPL - INVEST s.r.o ,00 ČEČETKA s.r.o ,00 K+V Interier s.r.o ,61 STAVCENT a.s ,66 JK-STAVPROJEKT, s.r ,00 Knapík Vladimír ,00 E.ON Distribuce, a.s ,00 Ing. Josef Kregl ,00 AKORD - stavební a o ,11 Vodohospodářský rozv ,75 Technické služby Tře ,16 CITYPLAN s.r.o ,00 Sdružení Vaclík a Ví ,00 ŠkoFin, s.r.o ,65 P-atelier JH, s.r.o ,00 AV MEDIA, a.s ,00 MIN-SERVIS s.r.o ,60 WV Systems, s.r.o ,00 Český rozhlas ,00 Ing. Tomáš Otepka ,00 ELTODO-CITELUM, s.r ,00 Josef Haškovec ,00 REPOSTAV s.r.o ,00 Ing. arch. Antonín N ,00 DELTA projekt s.r.o ,00 Ing. Jiří Koplík ,00 ABC Trepka, s.r.o ,60 TELECOM 21 CB s.r.o ,28 OTRUBA & PARTNER, s ,00 Houška Pavel - STAVI ,00 Mičan David ,00 Vaněk Vladislav ,00 Štěbeták Karel ing ,00 Ing. arch. Petr Wízn ,00 EKOEKO s.r.o ,00 HRODĚJ Josef ,00 Janoušek Jiří - RENO ,47 Jan Borovka ,00 Jana Kučerová ,00 EU technik s.r.o ,90 LD OKNA a.s ,68 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUT ,00 Skalík Michal ,00 TETRAGON AL spol. s ,00 Hermanová ,00 Josef Chrt ,00 KLIMATEST s.r.o ,00 Montela, s.r.o ,80 ALFAPLAN s.r.o ,00 Dosbaba Otakar 6 050,00 TINAcb, s.r.o ,00 Potměšil Pavel 4 347,53 Hrůza Jiří 3 550,00 Bílek Jaroslav 3 388,00 ARCADIS CZ a.s ,50 NESS Czech s.r.o ,80 Ředitelství silnic a 2 000,00 E.ON Servisní, s.r.o 1 996,00 Celkový součet ,41 13

14 3.4 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů: Od Výdaje - odvětví Skutečnost 2012 v tis. Kč Schválený v tis. Kč Upravený v tis. Kč Skutečnost 2013 v Kč % pln. UR/sk. Podíl na celk. výdaj. 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství , , ,80 98,17 0,95 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,75 46,69 0,25 22 Doprava , , ,83 66,98 11,61 23 Vodní hospodářství , , ,56 95,72 2,14 31 Vzdělávání a školské služby , , ,20 98,47 7,86 32 Vzdělávání a školské služby ,00 476, ,75 97,90 0,19 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,01 85,48 4,20 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,18 85,08 8,05 35 Zdravotnictví , , ,81 52,69 5,01 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj , , ,36 86,32 14,19 37 Ochrana životního prostředí , , ,48 94,78 7,24 39 Ost.činnosti související se služ.pro obyv. 21 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 537 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 43 Soc.sl. a pom. a sp.čin. v soc.zab. a pol.zam , , ,00 58,51 0,73 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,23 99,47 0,78 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,32 98,22 3,04 55 Požární ochrana a integr. záchr. systém ,00 331, ,35 76,41 0,10 61 St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany , , ,35 94,41 23,24 63 Finanční operace , , ,25 90,73 8,91 64 Ostatní činnosti , , ,34 90,47 1,50 X Výdaje celkem po konsolidaci , , ,57 84,33 100,00 Největší podíl na celkových výdajích mělo v r. 2013: odvětví místní správy a zastupitelských orgánů 23,24 %, odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14,19 %, odvětví doprava 11,61 %. 3.5 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) odborů městského úřadu, MP, PCO: ORJ Organizační jednotka = odbor městského úřadu, MP, PCO Skutečnost 2012 v tis. Kč Schválený v tis. Kč Upravený v tis. Kč Skutečnost 2013 v Kč % pln. UR/sk. Podíl na celk. výdaj MP, PCO, MÚ-nezařazeno , , ,48 98,24 3, Odbor školství a sociálních věcí , , ,73 97,43 4, Odbor dopravy ,80 581, ,50 96,83 0, Odbor územního plán. a stav. řádu ,50 933, ,50 79,39 0, Odbor živnostenský a správ. činností ,40 227, ,40 80,14 0, Odbor životního prostředí , , ,80 97,26 0, Odbor rozvoje a investic , , ,78 74,76 45, Útvar tajemníka , , ,97 94,85 21, Kancelář starosty , , ,16 69,91 0, Odbor finanční a majetkový , , ,67 94,20 20, Odbor kultury a cestovního ruchu , , ,58 90,74 2,57 X Výdaje celkem po konsolidaci , , ,57 84,33 100,00 Z tohoto přehledu je patrné, že největší objem rozpočtových výdajů obhospodařoval: odbor rozvoje a investic 45,13 %, útvar tajemníka 21,98 %, odbor finanční a majetkový 20,02 %. 14

15 4 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA Přehled o majetku a závazcích města je uveden dle jednotlivých položek v rozvaze, která tvoří přílohu č. 7 (účetní závěrka). Aktiva celkem se oproti roku 2012 zvýšila o tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky se zvýšily o tis. Kč a stav dlouhodobého nehmotného majetku se snížil o 816 tis. Kč. A. Stálá aktiva se zvýšila v roce 2013 o tis. Kč, dosáhla výše tis. Kč a představují 98 % aktiv celkem. dlouhodobý nehmotný majetek se snížil o 816 tis. Kč na konečný stav tis. Kč. Položky, které ovlivnily v podstatné míře stav dlouhodobého nehmotného majetku: o software: převzetí softwaru od zrušené příspěvkové organizace IKS v hodnotě 160 tis. Kč. Část tohoto majetku byla převedena do evidence PO Městská knihovna Třeboň (89 tis. Kč). Odpisy byly o zúčtovány ve výši 818 tis. Kč. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: pořízení lesních hospodářských osnov v pořizovací ceně tis. Kč, převzetí majetku od IKS studie rozvoje (231 tis. Kč), vyřazení změny č. 5 územního plánu (500 tis. Kč) a lesních hospodářských osnov (276 tis. Kč) obojí již neplatné. dlouhodobý hmotný majetek se celkově zvýšil o tis. Kč na konečný stav tis. Kč, k navýšení celkové hodnoty majetku došlo zejména v souvislosti s převodem vodohospodářského majetku od DSO Vodovod Hamr v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč, převzetí a zařazení akce Rekonstrukce a výstavba polní cesty H2 v k.ú. Branná od Státního pozemkového úřadu v částce tis. Kč a Hradítka před Branským rybníkem v částce 609 tis. Kč. Dále byly zařazeny zrekonstruované ulice Novohradská, Klofáčova a Na Kopečku v celkové pořizovací ceně tis. Kč (na základě kupní smlouvy o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojené se změnou smlouvy o půjčce a dodatku k této smlouvě). Z významnějších akcí byly dále zařazeny práce provedené při výstavbě sběrného dvora v areálu Technických služeb Třeboň v ulici Rybářská a zhodnocení lázeňských objektů, objektů škol, chodníků a ostatních komunikací a veřejného osvětlení. Vyřazeny byly byty, vedené v pořizovací ceně 814 tis. Kč, které byly prodány, a chodníky a veřejné osvětlení v částce 296 tis. Kč z důvodu kompletní rekonstrukce. dlouhodobý finanční majetek je evidován v celkové hodnotě tis. Kč, sestává se zejména z majetkových účastí v obchodních společnostech v majetku města a vlastnictví akcií (veřejně obchodovatelné akcie společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ve výši tis. Kč a ks akcií České spořitelny, a.s. v nominální hodnotě 100 Kč v celkové výši 770 tis. Kč). dlouhodobé pohledávky jsou zastoupeny zejména dlouhodobými poskytnutými zálohami na transfery v celkové částce tis. Kč, což jsou zálohy poskytnuté Svazku obcí regionu Třeboňsko na skládku ve Stráži nad Nežárkou. V roce 2013 byla poskytnuta další záloha (příspěvek) ve výši tis. Kč. B. Oběžná aktiva se snížila proti r o tis. Kč tj. na konečný stav tis. Kč zásoby v roce 2013 došlo k převzetí zboží od IKS a dále zde bylo účtováno v souvislosti s nákupem a prodejem zboží pro turistické informační centrum. Zásoby ke konci roku 2013 byly evidovány v celkové výši 735 tis. Kč. u krátkodobých pohledávek došlo ke snížení objemu o tis. Kč na konečný stav tis. Kč. Na změně objemu krátkodobých pohledávek se největší měrou podílelo: o snížení stavu pohledávek za odběrateli o tis. Kč, zde jsou vedeny zejména pohledávky z pronájmu nebytových prostor, bytů, záloh na služby, z prodeje movitého majetku, pohledávky ze střežení objektů (PCO) apod. o snížení stavu poskytnutých návratných finančních výpomocí, kde byla k vedena půjčka poskytnutá DSO Vodovod Hamr na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury v ulicích Na Kopečku, Novohradská a Klofáčova v celkové výši tis. Kč. Tato půjčka byla v průběhu roku řádně vyúčtována, o snížení pohledávek na dohadných účtech aktivních o tis. Kč na částku tis. Kč, na dohadné účty aktivní vstupují pohledávky za poskytnuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky (ve stavu k se jedná zejména o dohady z vyúčtování tepla ve výši tis. Kč, ze zajištění zpětného odběru EKOKOM za 4. čtvrtletí 2013 ve výši 200 tis. Kč, dohady na dotace na prevenci kriminality ve výši 131 tis. Kč a program regenerace městských památkových rezervací ve výši 374 tis. Kč) o snížení krátkodobých poskytnutých záloh na transfery o tis. Kč na částku tis. Kč. K zde byly evidovány poskytnuté nevyúčtované příspěvky příspěvkovým organizacím na opravy a revize v celkové výši tis. Kč a nevyúčtované příspěvky zájmovým sdružením, tělovýchovným a ostatním organizacím či podnikatelským subjektům na jejich činnost a akce 15

16 v oblasti sportu, kultury, oblasti sociální a zdravotnictví atd. v roce 2012 v celkové výši tis. Kč. K jsou zde evidovány zejména nevyúčtované příspěvky z rozpočtu města zájmovým sdružením, tělovýchovným a ostatním organizacím na činnost a akce v roce 2013 ve výši tis. Kč. u krátkodobého finančního majetku došlo ke snížení o tis. Kč, zejména u peněžních prostředků na základním běžném účtu ÚSC o tis. Kč proti zůstatku k na konečný stav tis. Kč. Pasiva celkem se oproti roku 2012 zvýšila o tis. Kč na tis. Kč, a člení se na vlastní kapitál a cizí zdroje. C. Vlastní kapitál se zvýšil o tis. Kč na konečný stav tis. Kč a jeho podíl na celkových pasivech činí 92 %. jmění účetní jednotky a upravující položky se zvýšily o tis. Kč na celkový stav tis. Kč, v rozčlenění představuje samotné jmění účetní jednotky částku tis. Kč a transfery na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody pak činí ,7 tis. Kč fondy účetní jednotky klesly o 434 tis. Kč. Došlo ke zrušení fondu rozvoje bydlení. Jeho zůstatek byl převeden na běžný účet ÚSC. výsledek hospodaření je vykázán ve výši tis. Kč, přičemž výsledek hospodaření běžného účetního období činí tis. Kč. Od r je účtováno o nákladech a výnosech podobně jako u podnikatelských subjektů, výsledkem je reálný výsledek hospodaření a ne rozdíl mezi příjmy a výdaji D. Cizí zdroje se snížily o tis. Kč na konečný stav tis. Kč a jejich podíl na celkových pasivech činí 8 %. dlouhodobé závazky se snížily tis. Kč na tis. Kč, v tom jsou nejvýznamnější položky: o dlouhodobé úvěry přijaté od bank klesly o tis. Kč (jedná se o splátky úvěrů přijatých v předchozích letech, spláceno bylo v souladu s uzavřenými smlouvami), o přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé jsou zastoupeny přijatou půjčkou poskytnutou ze SFŽP ČR v r na splácení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň ve výši ,00 Kč, o dlouhodobé přijaté zálohy jsou zastoupeny smlouvami o smlouvě budoucí kupní mezi městem a Stavebním bytovým družstvem města Třeboň Jedná se o 27 smluv uzavřených v letech 2002 až 2005 v celkové částce tis. Kč. o u ostatních dlouhodobých závazků došlo celkově ke snížení o částku tis. Kč (zde je vedeno zejména předplacené nájemné na byty na základě smluv o smlouvách budoucích). - krátkodobé závazky se snížily o tis. Kč na tis. Kč. Do krátkodobých závazků vstupují zejména závazky vůči dodavatelům (jedná se o závazky z neuhrazených neinvestičních faktur, které pocházejí z prosince roku 2013 zejména závazky ke společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o., závazky z vyúčtování vody od spol. Čevak, a.s., závazky z přijatých faktur od Lesů ČR a další), závazky vůči zaměstnancům, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění a jiných přímých daní vyplývajících z vyúčtování mezd za prosinec 2013, závazek z DPH (daňová povinnost za prosinec 2013, město je měsíčním plátcem DPH) a dohadné účty pasivní (dohady na příspěvky poskytnuté z rozpočtu města podnikatelským subjektům, fyzickým osobám a ostatním subjektům ve výši tis. Kč, závazky z předpokládaných výdajů v roce 2014 na příspěvky Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši tis. Kč (skládka ve Stráži nad Nežárkou, dohad byl vytvořen v letech 2011 až 2013). 5 MONITORING HOSPODAŘENÍ V období let byla zadluženost obcí hodnocena pomocí ukazatele dluhové služby. Od r je prováděn tzv. monitoring hospodaření, který je založen na sledování soustavy 16 informativních a 2 monitorujících ukazatelů jednotlivých obcí a jejích příspěvkových organizací. Informace Ministerstva financí k monitoringu hospodaření: Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695 o změně usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomoci ukazatele dluhové služby, každoročně provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnocuje výsledky výpočtu, přičemž vychází vždy z údajů k příslušného roku (po závěrečných zápisech). Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Ministerstvo financí po obdržení vyjádření daných obcí informuje vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. Obcím, u 16

17 nichž budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení. Dle výše uvedeného způsobu výpočtu činí ukazatel dluhové služby města Třeboně pro rok ,25 % (dluhová služba představuje částku ,28 tis. Kč, tj. uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků ,00 tis. Kč, a úroků 1.106,28 tis. Kč vůči celkovým příjmům po konsolidaci ve výši ,95 tis. Kč), ukazatel celkové likvidity 1,74 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 6,34 %. Zadluženost města celkem je ve výši ,81 tis. Kč. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření města Třeboně za rok 2013 (finanční ukazatele jsou uvedeny v tis. Kč): Název ukazatele Číslo ukazatele Hodnota ukazatele v tis. Kč Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) ,95 Úroky ,28 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků ,00 Dluhová služba celkem /3 + 4/ ,28 Ukazatel dluhové služby (v %) /5 : 2/ 6 18,25 Aktiva celkem ,00 Cizí zdroje ,03 Stav na bankovních účtech celkem ,08 Úvěry a komunální dluhopisy ,99 PNFV a ostatní dluhy ,81 Zadluženost celkem / / ,81 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) /8 : 7/ 13 6,34 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) /12 : 8/ 14 56,73 8-leté saldo /8 : 1/ ,81 Oběžná aktiva ,06 Krátkodobé závazky ,28 Celková likvidita /16 : 17/ 18 1,74 6 TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ Tvorba a čerpání účelových fondů probíhaly v souladu se schváleným rozpočtem. Přehled o tvorbě, čerpání a stavu účelových fondů je součástí příjmové a výdajové části závěrečného účtu, které jsou přílohou č. 1 a Sociální fond Stav sociálního fondu k ,97 Kč Tvorba sociálního fondu činila ,00 Kč, z toho ,00 Kč je příděl dle statutu fondu a ,00 Kč jsou splátky půjček, čerpání sociálního fondu v souladu s vnitřním předpisem bylo ve výši ,50 Kč. 6.2 Fond rozvoje bydlení Stav fondu rozvoje bydlení k ,00 Kč Čerpání fondu rozvoje bydlení představovaly jen bankovní poplatky ve výši 833,50 Kč, tvorba ve výši ,53 Kč z přijatých splátek a úroků, FRB byl usnesením zastupitelstva k zrušen a zůstatek účtu ve výši ,50 byl ke konci roku převeden na běžný účet města. 17

18 6.3 Povodňový fond V roce 2013 nedošlo k zapojení povodňového fondu. 7 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 Organizace byla napojena na svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši ,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši ,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací poskytnutou prostřednictvím JčKÚ ve výši ,00 Kč, která byla určena na úhradu přímých výdajů (mzdové prostředky včetně odvodů a ostatní neinvestiční výdaje). Státní dotaci organizace beze zbytku vyčerpala na mzdové prostředky včetně odvodů. Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny. Celkové náklady organizace byly naplněny na 101 % finančního plánu a celkové výnosy byly naplněny na 101 % finančního plánu. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši ,75 Kč, který nebyl dosažen na úkor hlavní činnosti organizace. Opravy a údržba majetku - z příspěvku na opravy byly nejvyšší částky vynaloženy na výměnu PVC a topných těles ústředního topení v 1. a 2. třídě, výměna a nátěry zárubní, malby aj. Organizace vykazovala fondy v celkové výši ,73 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši ,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši ,56 Kč, rezervní fond ve výši ,76 Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve výši ,00 Kč a investiční fond ve výši ,41 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok Za rok 2013 navrhla organizace rozdělit zlepšený hospodářský výsledek takto: ,00 Kč do fondu odměn ,75 Kč do rezervního fondu. Účetní závěrka organizace ke dni byla schválena radou města usnesením č. 293/ , ze dne včetně hospodářského výsledku a jeho rozdělení v navrhované výši. 7.2 Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011 Organizace byla napojena na svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši ,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši ,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací poskytnutou prostřednictvím JčKÚ ve výši ,00 Kč, která byla určena na úhradu přímých výdajů (mzdy včetně odvodů, pomůcky). Státní dotaci organizace beze zbytku vyčerpala na mzdové prostředky včetně odvodů a pomůcky. Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny. Celkové náklady organizace byly naplněny na 99 % finančního plánu a celkové výnosy byly naplněny na 102 % finančního plánu. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši ,94 Kč, který nebyl dosažen na úkor hlavní činnosti organizace. Opravy a údržba majetku - z příspěvku na opravy byly nejvyšší částky vynaloženy na opravu havárie sociálního zařízení a opravu balkonu hlavní budovy. Organizace zapojila do těchto nutných oprav včetně malby i finanční prostředky určené na běžný provoz. Organizace vykazovala fondy v celkové výši ,77 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši ,45 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši ,53 Kč, rezervní fond ve výši ,79 Kč a investiční fond ve výši ,00 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2013 vydaných zřizovatelem. Za rok 2013 navrhla organizace rozdělit zlepšený hospodářský výsledek takto: ,59 Kč do fondu odměn 18

19 ,35 Kč do rezervního fondu. Účetní závěrka organizace ke dni byla schválena radou města usnesením č. 294/ , ze dne včetně hospodářského výsledku a jeho rozdělení v navrhované výši. 7.3 Základní škola Třeboň, Sokolská 296 Organizace byla napojena na svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši ,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši ,00 Kč, z kterého bylo vráceno zpět do rozpočtu zřizovatele ,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací poskytnutou prostřednictvím JčKÚ ve výši ,00 Kč, která byla určena na úhradu přímých výdajů (mzdové prostředky včetně odvodů a ostatní neinvestiční výdaje). Státní dotaci organizace beze zbytku vyčerpala především na mzdové prostředky včetně odvodů, pomůcky, vzdělávání a plavecký výcvik. Dále obdržela finanční prostředky na projekty EU peníze do škol a rozvoj inkluzivního vzdělávání celkem ,88 Kč. Tato částka byla v rámci projektů zcela vyčerpána. Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy a školní družiny a doplňkovou činnost. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši ,74 Kč, který nebyl dosažen na úkor její hlavní činnosti. V hlavní činnosti organizace byly celkové náklady naplněny na 99% finančního plánu a celkové výnosy byly naplněny na 99 % jejich finančního plánu. Hospodářský výsledek byl ve výši ,34 Kč. V doplňkové činnosti byl hospodářský výsledek ,40 Kč. Opravy a údržba majetku - z příspěvku na opravy byly nejvyšší částky vynaloženy na výměnu oken v tělocvičně, a opravu fasády a výměnu oken v Břilicích. Organizace vrátila zřizovateli zpět část příspěvku, jak výše uvedeno a na dofinancování oprav zapojila rezervní fond. Organizace vykazovala fondy v celkové výši ,18 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši ,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši ,29 Kč, rezervní fond ve výši ,53 Kč a investiční fond ve výši ,36 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2013 vydaných zřizovatelem. Za rok 2013 navrhla organizace rozdělit zlepšený hospodářský výsledek takto: ,00 Kč do fondu odměn ,74 Kč do rezervního fondu. Účetní závěrka organizace ke dni byla schválena radou města usnesením č. 295/ , ze dne včetně hospodářského výsledku a jeho rozdělení v navrhované výši. 7.4 Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 Ke dni došlo ke sloučení organizace s organizací Školní jídelnou Centrum Třeboň. Byl sloučen i veškerý majetek včetně finančních prostředků, s kterým organizace dále hospodařila. Organizace byla napojena na svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši ,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši ,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací poskytnutou prostřednictvím JčKÚ ve výši ,00 Kč, která byla určena na úhradu přímých výdajů (mzdové prostředky včetně odvodů a ostatní neinvestiční výdaje). Státní dotaci organizace beze zbytku vyčerpala především na mzdové prostředky včetně odvodů, pomůcky a drobný dlouhodobý majetek. Dále obdržela finanční prostředky na projekt EU peníze do škol celkem ,00 Kč. Tato částka byla rovněž v rámci projektu zcela vyčerpána. Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy, školní družiny, školního klubu, školního stravování a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti organizace byly celkové náklady naplněny na 101 % finančního plánu a celkové výnosy byly naplněny na 99 % jejich finančního plánu. V hlavní činnosti hospodařila se záporným výsledkem ve výši ,27 Kč a v doplňkové činnosti s kladným výsledkem ,12 Kč. Celkově organizace hospodařila se ztrátou ,15 Kč. Opravy a údržba majetku - z příspěvku na opravy byly nejvyšší částky vynaloženy na výměnu PVC, opravu garáží a výměnu osvětlení učebny ve škole a opravu maleb a obkladů v jídelně. Organizace vykazovala fondy v celkové výši ,41 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši ,88 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši ,41 Kč, rezervní fond ve výši ,20 Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve výši 8.301,40 Kč a investiční fond ve výši ,52 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Na základě usnesení zřizovatele odvedla organizace z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele částku celkem ve výši ,73 Kč. Z rezervního fondu pak byly použity finanční prostředky zejména na úhradu 19

20 služeb Aramarku a na zavedení bezobjednávkového systému pro školní stravování včetně počítačového a programového vybavení. Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2013 vydaných zřizovatelem. Účetní závěrka organizace ke dni byla schválena radou města usnesením č. 296/ , ze dne včetně hospodářského výsledku a úhradě hospodářské ztráty z jejího rezervního fondu. 7.5 Školní jídelna - CENTRUM Třeboň, Na Sadech 349 Usnesením zastupitelstva města č. 196/ , ze dne byla organizace dnem sloučena se Základní školou Třeboň, Na Sadech 37 s tím, že přejímající organizací je Základní škola Třeboň, Na Sadech 375. Organizace za leden a únor 2013 vyčerpala z příspěvku od zřizovatele na provoz celkem ,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací poskytnutou prostřednictvím JčKÚ ve výši ,00 Kč, kterou beze zbytku vyčerpala především na mzdové prostředky včetně odvodů. Organizace vykonávala hlavní činnost školní jídelny a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti hospodařila se záporným výsledkem ve výši ,00 Kč a v doplňkové činnosti rovněž se záporným výsledkem ve výši ,00 Kč. Celkem Kč. Organizace vykázala fondy v celkové výši ,34 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši ,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši ,87 Kč, rezervní fond ve výši ,56 Kč a investiční fond ve výši ,91 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Rada města usnesením č. 233/ ze dne vzala na vědomí výsledek hospodaření k této zanikající organizace a souhlasila s vypořádáním jejího záporného výsledku hospodaření převodem na účet rozvahy Základní školy Třeboň, Na sadech 375, č. 348 pohledávky za rozpočtem ÚSC. Mimořádná účetní závěrka organizace ke dni byla schválena radou města usnesením č. 317/2013, ze dne (Hodnotící zprávu v bodech zpracovala Ilona Vlachová, odbor školství a sociálních věcí MěÚ.) 7.6 Městská knihovna Třeboň Příspěvková organizace Městská knihovna Třeboň byla založena k datu a uplynulý rok byl tedy prvním rokem jejího samostatného hospodaření. Organizace byla napojena na svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši Kč. Organizace dále hospodařila s účelovou dotací poskytnutou prostřednictvím Jihočeského kraje ve výši Kč, která byla určena na regionální funkce knihovny a byla použita na nákup knih, úhradu cestovného a 0,5 mzdových nákladů pracovnice, která zabezpečuje výkon regionálních funkcí, a na pořízení hmotného majetku. Přijatá dotace byla zcela vyčerpána. Organizace dále obdržela účelovou dotaci ve výši Kč z programu VISK 3 Podpora rozvoje vzdělávání veřejnosti a zkvalitnění technického vybavení knihovny, jejímž poskytovatelem byl Jihočeský kraj. Dotace byla využita v souladu s rozpočtem projektu na pořízení hmotného majetku. Tato částka byla rovněž zcela vyčerpána. Organizace vykonávala hlavní činnost a doplňkovou činnost stanovenou zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem města Třeboně usnesením č. 194/ ze dne Výnosy organizace dosáhly celkové výše tis. Kč a jsou tvořeny příspěvkem od zřizovatele na provoz ve výši tis. Kč, přijatými transfery v celkové výši 297 tis. Kč, výnosy z prodeje vlastních služeb ve výši 203 tis. Kč a výnosy z doplňkové činnosti ve výši 105,8 tis. Kč, tvořené zejména příjmy z pronájmu (32 tis. Kč) a z prodeje zboží (zejména knih jiným městům, obcím a knihovnám v celkové výši 73,8 tis. Kč), Náklady organizace dosáhly celkové výše tis. Kč a představují zejména nákupy knih, tisku a periodik ve výši 504 tis. Kč, mzdové náklady ve výši 932 tis. Kč, náklady na sociální pojištění a další sociální náklady ve výši 361,4 tis. Kč, náklady na energie ve výši 274 tis. Kč a ve vedlejší doplňkové činnosti také náklady na nákup zboží určeného k prodeji ve výši 61,5 tis. Kč. Organizace hospodařila s vypůjčeným majetkem zřizovatele, který je vymezen přílohou zřizovací listiny. Dlouhodobý majetek je v účetnictví organizace veden v zůstatkové hodnotě ve výši 21 tis. Kč. Na účtu software je veden knihovní systém za 89 tis. Kč, oprávky k tomuto majetku jsou ve výši 71,4 tis. Kč, odpisy byly v roce 2013 zaúčtovány ve výši 9 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 34 tis. Kč. Jednalo se o knihovní systém Clavius, ekonomický systém POHODA a licenci EXET. Tento majetek byl do užívání odepsán v plné výši do nákladů. 20

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : 6843132 Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více