Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007"

Transkript

1 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2007 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2007, která konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1. Hospodaření města v roce 2007 Hospodaření města se v roce 2007 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.06/004/142/01/01 dne : Schválený rozpočet na rok 2007 / v Kč /: Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že původní rozpočet města na rok 2007 byl schválen jako přebytkový, přičemž výše plánovaného přebytku byla Kč. Jelikož by však zdroje vzniklé vytvořením předpokládaného přebytku samy nestačily k pokrytí úvěrových závazků, resp. splátek úvěrů a vratky do fondu kaucí, které v době schvalování rozpočtu činily pro rok 2007 celkem Kč, počítal schválený rozpočet také se zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 5 mil.kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města formou přijatých rozpočtových opatření schváleno celkem 12 následujících rozpočtových změn /v Kč/: I.RZ ZM 07/005/142/00/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 II.RZ ZM 07/007/142/02/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 1

2 III.RZ RM 07/014/142/01/02 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 IV.RZ ZM 07/009/142/02/02, 07/009/009/06/02-06 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 V.RZ RM 07/019/142/00/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 VI.RZ RM 07/021/142/01/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 VII.RZ ZM 07/010/142/01/02 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 VIII.RZ ZM 07/011/142/01/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 IX.RZ ZM 07/012/142/01/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 X.RZ RM 07/028/142/02/01 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 2

3 XI.RZ ZM 07/013/142/02/02 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 XII.RZ RM 08/032/142/00/00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování ,00 Provedením výše uvedených rozpočtových změn došlo k přechodu na rozpočet deficitní, přičemž v rámci upraveného rozpočtu města bylo současně zapracováno zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ve výši ,-Kč, navýšena částka určená pro vratku kaucí o Kč a dále postupně navýšeno plánované zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 5 mil.kč na Kč, tj. navýšení o Kč, čímž bylo zajištěno finanční krytí vzniklého deficitu. Skutečné plnění rozpočtu města k / v Kč/ Rozpočet Plnění % schválený upravený k RU Třída 1 Daňové příjmy , , ,76 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,16 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,66 Třída 4 Přijaté transfery , , ,74 Příjmy celkem , , ,32 Konsolidace příjmů ,86 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,46 111,3 Třída 5 Běžné výdaje , , ,41 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,51 Výdaje celkem , , ,92 Konsolidace výdajů ,86 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,06 92,6 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,40 Třída 8 - financování , , ,40 Rozpis financování: zapojení zůstatku min.let ,40 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ,00 splátka úvěru ČSOB z roku ,00 splátky úvěru ČSOB z roku ,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí ,00 Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 3

4 Rekapitulace příjmů / v tis.kč/: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery celkem schválený rozpočet upravený rozpočet skutečné plnění Rekapitulace výdajů / v tis.kč/: projektové úkoly ost.invest. výdaje provozní výdaje mandatorní výdaje celkem schválený rozpočet upravený rozpočet skutečné plnění Celková rekapitulace / v tis.kč/ : schválený rozpočet upravený rozpočet skutečné plnění celkové příjmy celkové výdaje saldo

5 Výdaje na projektové úkoly / v tis.kč /: č.pú Název projektového úkolu schválený Rozpočet upravený Plnění k A/3/1 Osvětlení Bezručova ulice A/4/1 Ekologizace vytápění (Ráječek, Rudolfov,Skalička) A/5 Kanalizace Ráječek, Skalička A/7 Řešení přednádražního prostoru ČD A/8/1 Doprava ve městě spojovací komunikace Billa-Havlíčkova A/8/3 Doprava ve městě - řešení kruhového objezdu Leštinská A/11 Parkování ve městě A/13/1 Cyklodoprava A/13/2 Cyklostezka Hněvkov - Lupěné, Zábřeh - Postřelmov A/15 Řešení nám.osvobození A/18 Rekreační oblast Bušínov A/19/1 Protierozní opatření - Klárinka A/21 Transformace bytového fondu města A/25 Pivoním - voda A/25/3 Odkanalizování místní části Václavov A/27 Rekonstrukce kanalizace města Zábřeh E/2 Rekonstrukce ZŠ Školská E/4/1 Městský stadion rekonstrukce šaten a soc.zař E/6 Dětská hřiště E/7 Sportovně-rekreační areál Humenec E/8 Multifunkční a relax. centrum plavecký areál E/10 Rekonstrukce objektu KVDC a DDM E/11 Centrum partnerství E/14 Komunikace a PR E/19 Masarykova škola, Školská E/21 Sýpka Krumpach E/ F/1 Aktualizace ÚP F/5/1 PZ Leštinská F/5/2 PZ Sadová F/7/1 Výstavba RD u hřbitova G/1 Optimalizace výkonu správních činností úřadu G/3 Integrovaný záchranný systém G/4 Metropolitní optická síť H/1 Kabelová televize H/2 Komplexní řešení IS města a OS H/4 GIS Města Zábřeh a správního obvodu CH/1 Využití obj.dmd Tunklova ul.pro soc.progr CH/2 Koncepce optimalizace soc.zař. a služeb CH/ CELKEM ,07 % RU 5

6 Investiční výdaje mimo projektové úkoly / v tis.kč /: Odbor,oddělení Odbor správy majetku města, odd.bytové a technické správy Odbor správy majetku města, odd.majetkoprávní - výkupy Název akce Rozpočet schválený upravený Plnění k % RU Rozšíření sítě VO Kasárna Pivonín čp Kaple Skalička DHIM Hřiště Pivonín KD Václavov Hřiště Václavov Kabelová televize Hněvkov Školská 13-okna Kosmonautů 8-zateplení SV+JZ stěn Mosty a lávky Komunikace Celkem OBTS ,4 Strejcova+polní cesta Komunikace Na Hrádku Komunikace Nad Lihovarem Nemilská Komunikace Na Nové Prostor před zámkem Česká pošta (směna) Veřejné prostranství 17.listopadu Nám.Osvobození 16, pan Vepřek Ul.28.října Na Nové (směna) Pivonín (komunikace) Objekt kuželny Pozemek pod kuželnou Komunikace Malá Strana (směna) Elektrifikace tratě Zbr- Špk Veřejné prostranství ČSA Svobodov Javorová Moštárna Celkem MP ,5 Celkem OSMM ,9 Odbor finanční Splátka úvěru -kasárna Celkem FO ,4 Odbor školství, kultury a Kultura - Sbírkový fond města tělovýchovy Kulturní památky a sochy Sv.Bartoloměj rekonstrukce varhan Příplatek Zábřežská kulturní, s.r.o Školství Stadion přeložka VN Celkem OŠKT ,4 6

7 Odbor,oddělení Název akce Rozpočet schválený upravený Plnění k Odbor vnitřní správy Osvětlení-chodby obřadní síň MěÚ Masarykovo nám. MěÚ nám.osvobození klimatizace nová kancelář úprava prostor pro SDH úprava 4.podlaží MěÚ Masarykovo nám-2.etapa-sanace Služební vozidlo-obměna Celkem OVS ,9 Odbor informatiky Microsoft (OS, Office) Komunikační infrastruktura Software ostatní (mimo IS) Rozšiřování funkčnosti IS Celkem OI ,8 Odbor sociální a zdravotní, odd.sociálních služeb Domovinka - dokončení Celkem OSZ ,3 Celkem investiční výdaje mimo PÚ celkem ,3 % RU Dosažením kladného salda příjmů a výdajů v rámci hospodaření města v roce 2007 došlo k vytvoření přebytku ve výši Kč. Tato skutečnost byla způsobena zejména vyšším plněním příjmů, které dosáhly úrovně 111,3 % upraveného rozpočtu, což bylo současně provázeno nižším čerpáním plánovaných výdajů představujících plnění na 92,6 % upraveného rozpočtu. Příjmová strana rozpočtu byla ovlivněna především vyšším výnosem z prodeje nemovitého majetku města, jehož rozdíl oproti původnímu plánu činil cca 28 mil.kč a dále pak nárůstem daňových příjmů o cca 9 mil.kč. K úspoře ve výdajích došlo zejména nedočerpáním plánovaných finančních prostředků v rámci projektových úkolů, současně také úsporou provozních výdajů a nižším čerpáním výdajů mandatorních. Část prostředků z vytvořeného přebytku ve výši Kč byla použita v roce 2007 k úhradě splatných úvěrových závazků města ( Kč) a na splátku půjčky z kaucí ( Kč). Zbývající prostředky ve výši Kč tvoří jednak zdroj pro účely vzájemného vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem v roce 2008 ( Kč) a dále pak úsporu ( ,40 Kč), kterou je možné následně zapojit do rozpočtu příštích období. Upravený rozpočet města na rok 2008 v současné době, tj. k datu zpracování tohoto závěrečného účtu, již počítá se zapojením částky Kč z ušetřených prostředků minulých let, tj. včetně celkové úspory z roku Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách zpracovaných dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 7

8 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně / v Kč / UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace Čerpání k Vratka v roce Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Agenda soc.služeb , , Czech point , , Právní ochrana dětí , , celkem , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy , ,00 0 Školství , , celkem , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Soc.dávky příspěvek na péči , , , Sociální služby , , Soc.dávky hmotná nouze , , , Výsadba dřevin , , Lesní hospodář , , DDM Ke kořenům , , DDM Integrace , ,00 rom.komunity 4116 celkem , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci , ,50 Veřejnoprávní smlouvy , ,00 VPS - přestupky , ,00 Knihovna , ,00 Město Olomouc inf. o EU , , celkem , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24 Euromanažer , , Obnova lesa , , Komunikační strategie MiZ ,80 *) Komunikační strategie MiZ ,00 *) Hasiči 9 500, ,00 DDM Den země , , celkem , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Kamerový systém , , celkem , ,00 Celkem rok , , ,00 *) Výdaje na akci Komunikační strategie MiZ byly realizovány v letech 2006 a 2007 v celkové výši ,50 Kč, z čehož celková výše uznatelných nákladů akce činila Kč. Na základě provedeného závěrečného vyúčtování město následně obdrželo v roce 2007 dotaci v celkové výši ,80 Kč, tj. 90 % celkových uznatelných nákladů, zahrnující 75% podíl podpory ze strukturálních fondů EU a 15% podíl podpory z rozpočtu Olomouckého kraje. 8

9 Dotace do rozpočtu města v roce 2007 činily celkem ,80 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se dotací na sociální dávky v celkové výši Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne Výsledky hospodářské činnosti k / v Kč / Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa , , ,78 Ostatní HČ , , ,34 Celkem za hospodářskou činnost města ,12 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z min.let ,10 Celkový výsledek hospodaření HČ ,02 Použití hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek hospodářské činnosti města v celkové výši ,02 Kč bude zapojen do rozpočtu v roce 2008 s tím, že tato částka bude převedena z účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet města v termínu do Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k / v Kč / účet stav na počátku roku zůstatek k Běžné účty: ZBÚ - ČSOB , ,61 ZBÚ - ČS , ,28 účet rozvoje 0, ,26 život.prostředí , ,52 privatizace bytů , ,42 propagace Mikroregionu , ,80 DMD dotace 0, ,50 Celkem běžné účty , ,39 Peněžní fondy: Sociální fond 527, ,23 Fond rozvoje a rezerv , ,52 Fond rozvoje bydlení ,00 0,00 Sbírka hřiště ELDORADO ,52 0,00 Celkem peněžní fondy , ,75 Cizí prostředky: Depozitní účet , ,72 Kauce byty 0, ,53 TV - pozastávka ,81 0,00 Celkem cizí prostředky , ,25 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní , ,96 bytová správa , ,71 Celkem hospodářská činnost , ,67 Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr do , ,00 Úvěr do , ,00 Úvěry celkem: , ,00 9

10 5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Počáteční stav soc.fondu k ,57 Jednotný příděl do soc.fondu ,00 Celkem příjmy fondu ,57 Příspěvek na dětskou rekreaci 1 000,00 Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Odměny a dary při živ.a prac.výročí ,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil ,00 Příspěvek na kulturu a sport ,00 Náklady na vedení účtu 1 941,34 Celkem čerpání fondu ,34 Zůstatek fondu k ,23 Fond rozvoje bydlení / v Kč / stav k ,00 bankovní poplatky ,00 bankovní úroky ,33 Převod na ZBÚ (zrušení fondu) ,33 zůstatek k ,00 Sbírka hřiště ELDORADO / v Kč / stav k ,52 bankovní poplatky ,00 bankovní úroky - 959,20 použití ke stanovenému účelu ,32 zůstatek k ,00 Stav dlouhodobých závazků města k / v Kč / dat.ukončení původní celková výše závazku Zůstatek k ČSOB úvěr z roku , ,00 ČSOB úvěr z roku , ,00 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr , ,51 Půjčka z kaucí , ,00 10

11 7. Výpočet ukazatele dluhové služby / v tis.kč/ číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočt.skladbu stav k daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,06 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,95 3 přijaté dotace - finanční vztah položka ,51 4 dluhová základna ,52 5 úroky položka ,24 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,20 7 splátky leasingu položka ,00 8 dluhová služba ,44 9 Ukazatel dluhové služby 9,41 % Hodnota předmětného ukazatele vypovídá o skutečnosti, jakou část vybraných (pravidelně se opakujících) příjmů město spotřebovává na splácení a obsluhu, tj. placení úroků, svého dluhu. Při jeho výpočtu město postupuje dle metodiky, kterou schválila vláda České republiky dne 14.dubna 2004 svým usnesením č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Vývoj ukazatele dluhové služby za období ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% ukazatel dluhové služby 12,20% 3,95% 4,82% 7,42% 9,41% 11

12 8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením RM č. 08/034/142/01/00 dne Hospodářské výsledky za rok 2007 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2007 v tom příspěvek města na: celkové náklady za rok 2007 hospodářský výsledek za rok 2007 činnost investice DDM , , ,59 ZŠ Severovýchod , ,10 0,00 ZŠ Školská , , ,55 ZŠ B.Němcové , , ,47 ZŠ R.Pavlů , ,08-870,38 MŠ POHÁDKA ČSA , , ,93 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod , , ,87 MŠ Zahradní , , ,91 MŠ Strejcova , ,22-729,74 ŠJ Severovýchod , , ,21 ŠJ B.Němcové , , ,72 Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie - přiděleno v roce 2007 energie - skutečnost k Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků ostatní odpisy * Odvod do rozpočtu města v roce 2008 DDM , , , ZŠ Severovýchod , , , ,00 ZŠ Školská , , , ,00 ZŠ B.Němcové , , , ZŠ R.Pavlů , , , ,50 MŠ POHÁDKA , , , ,00 ČSA MŠ SEVERÁČEK , , , ,00 Severovýchod MŠ Zahradní , , , , MŠ Strejcova , , , ,00 ŠJ Severovýchod , , , ,06 ŠJ B.Němcové , , , ,26 *V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. 12

13 Zůstatky fondů k / v tis.kč /: Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 2 039, , , ,50 ZŠ Severovýchod , , ,00 ZŠ Školská , , , ,32 ZŠ B.Němcové , , , ,98 ZŠ R.Pavlů , , ,00 MŠ POHÁDKA ČSA , ,00 7, ,16 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 6 878, , ,33 MŠ Zahradní , ,81 0 MŠ Strejcova , , , ,48 ŠJ Severovýchod 4 578, , , ,00 ŠJ B.Němcové , , , ,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 19, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč / Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k /v tis.kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Československé armády 835/1, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období

14 Stav majetku k /v tis.kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Oborník 608/39, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k /v Kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Vklad města: ,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k Bilanční suma majetku společnosti k činila tis.kč oproti tis.kč ke stejnému datu v roce 2006, což představuje meziroční nárůst o tis.kč. Zpracovala: Ing.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : 6843132 Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více