FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY"

Transkript

1 Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období ) Praha březen 2004

2 2 Obsah ÚVOD SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU MAKROEKONOMICKÉ ÚDAJE A CELKOVÁ POPTÁVKA V DOPRAVĚ Současné makroekonomické údaje Demografické údaje a poptávka v dopravě: Vývoj a prognóza STRUČNÝ POPIS INFRASTRUKTURY, DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dopravní infrastruktura Dopravní prostředky a údaje o dopravním parku Vliv dopravy na životní prostředí SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA SOUČASNÉ TENDENCE V ČESKÉ NÁRODNÍ DOPRAVNÍ POLITICE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFRASTRUKTUR Veřejné financování Financováni z prostředků Evropské unie DOPRAVNÍ STRATEGIE PRO FOND SOUDRŽNOSTI ( ) OBECNÉ CÍLE CÍLE A PRIORITY PODLE DRUHU DOPRAVY Rozvoj silniční sítě Rozvoj železniční infrastruktury Rozvoj civilního letectví Rozvoj vodních dopravních cest Rozvoj kombinované dopravy OPATŘENÍ NAVRHOVANÁ NA OBDOBÍ SÍŤ TEN-T V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚR Přílohy Příloha I. Příloha II. Příloha III. Souhrnné mapy subsektorových dopravních sítí Celkový seznam priorit Seznam priorit podle jednotlivých subsektorů včetně jejich rozdělení do koridorů a stručného popisu konkrétních projektů (včetně map)

3 3 Úvod V průběhu prvních tří let našeho plného členství v EU ( ) bude Česká republika moci využívat prostředků Fondu soudržnosti 1. S cílem podpořit hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy představuje tento fond, společně se strukturálními fondy a především Evropským fondem regionálního rozvoje a úvěry Evropské investiční banky, hlavní finanční instrument EU vytvořený za účelem spolufinancování dopravní infrastruktury a environmentálních projektů v členských státech. Prostředky Fondu soudržnosti jsou určeny na spolufinancování dopravních a environmentálních projektů v členských státech při splnění následujících dvou podmínek: hrubý národní produkt (HNP) na obyvatele měřený paritou kupní síly je menší než 90 % průměru EU a byl vytvořen program vedoucí ke splnění podmínek hospodářské konvergence, jak je stanoveno v článku 104c Smlouvy a Paktu stability, a Radě EU byl předložen konvergenční program vytvořený za tímto účelem a k zabránění nadměrných vládních deficitů. Fond soudržnosti tak bude pomáhat novým členským zemím ze střední a východní Evropy při modernizaci dopravních infrastruktur, které jsou součástí trans-evropských sítí TEN. Tento fond je určen ke spolufinancování projektů veřejného zájmu 2, šetrných k životnímu prostředí. Priority Fondu soudržnosti zahrnují vytvoření výkonného dopravního systému a zlepšení dopravních infrastruktur, což jsou nezbytné podmínky pro hospodářský růst v členských zemích a Evropské unii jako celku. Rozvoj trans-evropských dopravních sítí se uskutečňuje dle kritérií uvedených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES. Kritéria uvedená v tomto rozhodnutí byla použita při určování sítě TINA (sítě TEN-T na území tehdy kandidátských zemí) a budou užita při výběru dopravních projektů veřejného zájmu pro financování z Fondu soudržnosti. Při financování projektů bude zajištěna koordinace mezi Komisí a mezinárodními finančními institucemi (IFI 3 ). V rámci tohoto obecného cíle a za předpokladu, že se uskuteční plánované rozšíření EU oznámené Evropskou radou v Kodani 13. prosince 2002 je Komise připravena pomáhat od roku 2004 budoucím členským státům při financování ekologicky přijatelných dopravních infrastruktur prostředky z Fondu soudržnosti. V průběhu příslušného období ( ) bude příjemcům Fondu soudržnosti poskytnuto více než 7 miliard EUR. Pro nové členské země EU ze střední a východní Evropy tak bude Fond soudržnosti, společně se strukturálními fondy (zvláště Evropským fondem regionálního rozvoje) a půjčkami 1 Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ze dne 16. května 1994 o založení Fondu soudržnosti. Nařízení bylo změněno nařízením Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999 a nařízením Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června Pravidla pro implementaci nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ohledně řízení a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a postupů pro provádění finančních korektur jsou stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1386/ Podle definice v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj trans-evropských dopravních sítí. 3 Evropská investiční banka EIB; Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development EBRD); Světová banka (World Bank WB).

4 4 Evropské investiční banky představovat hlavní zdroj vnější pomoci při financování dopravních infrastruktur v průběhu počátečního období ( ) jejich členství. Orientační rozdělení celkové pomoci, která bude poskytnuta členským zemím z Fondu soudržnosti bude stanoveno Evropskou komisí na základě: počtu obyvatel dané země; celkové plochy území, HDP na obyvatele; a dalších socioekonomických faktorů jako např. zaostalost dopravní infrastruktury. Na základě těchto kritérií by mělo být České republice pro sektor dopravy poskytnuto v průběhu období přibližně 472,5 milionů EUR (včetně alokace fondu ISPA ve výši 113,9 milionů EUR), tedy přibližně 15,75 miliardy Kč 4. Tato alokace je určena pro spolufinancování dopravní infrastruktury a rovněž předběžných studií a opatření technické pomoci. Podíl prostředků z Fondu soudržnosti na konkrétním projektu či opatření je obecně limitován na % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Česká republika jako přijímající země zajistí zbývající financování, včetně zaplacení příslušných daní a cel, z vlastních zdrojů nebo půjček obdržených od mezinárodních finančních institucí (IFI) nebo komerčních bank. U předběžných studií a opatření technické pomoci může být výjimečně financováno z Fondu soudržnosti až 100 % jejich nákladů. Za účelem řádné a komplexní přípravy na pomoc z Fondu soudržnosti v České republice přijalo Strategický dokument, jenž má za cíl prezentovat současné podmínky v dopravě (kapitola 1), potvrdit vládní dopravní politiku a cíle (kapitola 2) a navrhnout konkrétní opatření a projekty (kapitola 3), které by mohly být spolufinancovány z Fondu soudržnosti v období let Návrh vybraných prioritních projektů (včetně map) železničních, silničních, leteckých, říčních a multimodálních je přiložen k tomuto dokumentu. 4 Na základě pracovní hypotézy směnného kurzu dne 1. ledna 2003: 1 Euro = 30 Kč.

5 5 1 Současná situace v dopravním sektoru 1.1 Makroekonomické údaje a celková poptávka v dopravě Současné makroekonomické údaje Hrubý domácí produkt se v České republice za rok zvýšil meziročně o 2 %. Díky tomuto výsledku se ČR zařadila do malé skupiny evropských zemí s nejvyšším ročním hospodářským růstem mezi zeměmi OECD. Pouze Irsko, Lucembursko, Řecko a Maďarsko dosáhly vyšší míry růstu HDP. Rozdíl mezi úrovní HDP na obyvatele v ČR a průměrem EU se tak snížil na 38 %. Revize cen na regulovaném trhu a časté změny cen energií a potravin způsobily zvýšení míry inflace z 3,9 % v roce 2000 na 4,7 % v roce V druhé polovině roku 2001 a v průběhu prvního čtvrtletí roku 2002 došlo k výraznému snížení inflačních tlaků díky nižšímu tempu růstu dovozů, výrobních a spotřebitelských cen v kombinaci s posílením směnného kurzu české koruny a v r bylo dosaženo míry inflace 1,8 %. Průměrná míra nezaměstnanosti se snížila z 9,0 % v roce 2000 na 8,5 % v roce 2001 a v roce 2002 se opět zvýšila na 9,2 %. Míra nezaměstnanosti je o 0,3 % vyšší než v EU. V roce 2001 byla produktivita práce o 3 % vyšší než v roce předešlém, což při 3,6 % růstu reálných mezd nevedlo k mzdovým inflačním tlakům. Rozdíl mezi produktivitou práce v EU a ČR se mírně snížil. V r mírně poklesly reálné mzdy, trvale roste průmyslová a stavební výroba. Dynamika zahraničního obchodu se v roce 2002 v porovnání s rokem 2001 zhoršila, ale ve srovnání s celkovým světovým vývojem zůstala na vysoké úrovni. Obchodní bilance se zlepšila o 11,3 mld. Kč, bilance služeb se propadla o 37,5 mld. Kč. Průměrné hrubé výdaje na dopravu na obyvatele vzrostly v roce 2001 o 10 % v porovnání s rokem Tento růst byl v převážné míře způsoben zvýšením nákladů v osobní automobilové dopravě. Nákup osobních aut se zvýšil o 27,5 %, což odpovídalo 30,2 % celkových výdajů na dopravu. Výdaje na provoz a údržbu v osobní automobilové dopravě vzrostly o 4 % a jejich podíl na celkových výdajích na dopravu činil zhruba 53 %. V roce 2002 znovu poklesly výdaje o 6,2 %. Snížil se nákup osobních automobilů o 17 % a poklesly ceny pohonných hmot (celkový pokles o 5,7 %). Roční výdaje na veřejnou osobní dopravu vzrostly o 4,6 % a tvoří tak 16,5 % celkových výdajů na dopravu na obyvatele. Z celkových výdajů na dopravu činí podíl městské dopravy 6,3 %, veřejná doprava autobusy a autokary 6,4 % a železniční doprava pouze 2,8 %. Snížily se i výdaje na MHD v r (cca o 1 %). Následující dvě tabulky shrnují vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů (1) mezi roky 1995 a 2002 a HDP v dopravních subsektorech. (2): 5 Český statistický úřad

6 6 Tab. č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele (HDP v běžných cenách) Průměrný směnný kurz Kč/Euro 34,3 36,2 36,9 35,6 34,1 30,8 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 1 381, , , , , ,6 Průměrná míra inflace (v %) 9,1 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 Konečná spotřeba domácností (v mld. Kč) 692,1 952, , , , ,7 Konečná spotřeba vlády a neziskových organizací (v mld. Kč) 284,6 342,4 373,3 388,3 436,0 487,1 Tab. č. 2: Hrubý domácí produkt v dopravním sektoru - v běžných cenách (v mil. Kč) *údaje nebyly k dispozici Železniční doprava * Silniční doprava * Vnitrozemská vodní doprava * Letecká doprava * Porovnání vývoje HDP a dotací ve veřejné osobní dopravě v období : HDP Subvence mld. Kč mil.kč

7 Demografické údaje a poptávka v dopravě: Vývoj a prognóza Prognózy demografického vývoje a vývoje HDP Poptávka po dopravě úzce souvisí jak s obecným demografickým vývojem, tak i se změnami úrovně HDP. Vládní statistiky a současné prognózy demografického vývoje a vývoje HDP v období , jež se zakládají na skutečném vývoji v letech , jsou následující: Tab. č. 3: Prognóza demografického vývoje Populace Střední stav obyvatelstva (tis. osob) , , , , , ,0 Zdroj: ČSÚ Ze statického pohledu je současná demografická struktura nejpříznivější v celém období, kdy jsou vedeny statistické údaje. Podíl obyvatelstva ve věkové skupině let dosáhl rekordní úrovně v roce Do této skupiny totiž patří silné ročníky narozené na konci 2. světové války nebo krátce po ní a současně se dostaly do produktivního věku silné ročníky ze sedmdesátých a osmdesátých let. Je však nutno podotknout, že se snižuje počet mladých lidí a naopak se zvyšuje počet lidí starších šedesáti let. Tab. č. 4: Prognóza vývoje hrubého domácího produktu v cenách roku 1995 Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 1381,0 1542, Zdroj: MF Ve 3. čtvrtletí 2003 došlo v České republice ke zvýšení meziročního ekonomického růstu proti předchozímu čtvrtletí. Růst byl tažen spotřebou domácností. Při ekonomické stagnaci v zemích EU vývozci sice udrželi exportní výkonnost, dovoz ve stálých cenách ale zachovával předstih před vývozem. Proto v roce 2003 odhaduje MF růst HDP na cca 2,9 % (proti 2,5 %), pro rok 2004 očekává růst HDP na úrovni 2,8 % a z toho vychází i predikce na roky 2005 a Zaměstnanci v dopravním sektoru Následující tabulka ukazuje vývoj celkového počtu zaměstnanců v dopravním sektoru v letech :

8 8 Tab. č. 5: Zaměstnanost v dopravním sektoru Druh dopravy celkem Železniční muži ženy Silniční * * Vodní * * Letecká * * Pozn.: * údaje nebyly k dispozici Poptávka v dopravě a prognózy V období let došlo k výraznému poklesu poptávky po veřejné osobní dopravě o takřka 50 %, zatímco pokles v městské hromadné dopravě byl v tomto období zhruba 13 %, tedy zřetelně nižší. V roce 2002 byl počet cestujících v železniční dopravě na 77 % úrovni roku Do roku 2001 je možno vysledovat obrat k postupném růstu cestujících na železnici, ovšem v r nastal opět pokles. Významný je i růst počtu cestujících přepravených integrovanými dopravními systémy, kde se jejich počet v roce 2002 zvýšil pětkrát ve srovnání s rokem To představuje zhruba 9 % celkové národní osobní dopravy. Ve vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě došlo od roku 1990 k více než 50 % poklesu dopravního výkonu. V období došlo k mírnému nárůstu, a tak byl pokles výkonu v roce 2001 ve srovnání s rokem 1995 méně než 10 %. K dalšímu poklesu došlo i v r Počet cestujících přepravených městskou hromadnou dopravou se v roce 2001 snížil o 2 % oproti roku Je však možné pozorovat stabilní nárůst počtu cestujících přepravených metrem (s malým poklesem v roce 2000), jejichž počet byl v roce 2001 o 7 % vyšší než v roce To bylo mimo jiné způsobeno rozšířením sítě metra. Rok 2002 je projevem mírného kolísání. Dá se říci, že letecká doprava je v České republice jediným druhem dopravy, který v posledních letech vykazuje stálý nárůst. Počet cestujících přepravených českými dopravci se od roku 1993 více než zdvojnásobil a nárůst výkonu v os.-kilometrech byl dokonce ještě vyšší (160 %). Počet cestujících odbavených na letištích v ČR se za stejné období zdvojnásobil. V období došlo k výraznému nárůstu objemu v letecké nákladní dopravě. V období se mírně zvýšil (o zhruba 5 %) celkový výkon nákladní dopravy, ale zároveň došlo k výraznému zvýšení podílu silniční dopravy na celkovém výkonu. Výkon silniční dopravy se zvýšil zhruba 2,5 násobně na úkor železniční dopravy, kde došlo ke snížení výkonu na polovinu. Výkon vnitrozemské vodní dopravy se během tohoto období snížil rovněž takřka o 50 %. V roce 1998 poklesl výkon silniční dopravy poprvé od roku Došlo tak k přibližně 15 % poklesu oproti roku V dalším roce, tj. 1999, začal opět stoupat hlavně díky mezinárodní přepravě. Tento trend zůstal do roku 2002 nezměněn. V roce 2000 zaznamenala železniční doprava poprvé od roku 1990 nárůst. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu výkonu o zhruba 5 %. V roce 2001 se bohužel výkon železniční dopravy opět snížil o 3,5 % a představoval tak 28 % celkového výkonu v nákladní dopravě, v r činil podíl jen 26 %.

9 9 Z hlediska ochrany životního prostředí je znepokojující fakt, že se 67 % celkového výkonu mezinárodní dopravy uskutečňuje prostřednictvím silniční dopravy. Je proto potěšitelné, že dochází k pomalému, ale stabilnímu nárůstu kombinované dopravy. Železniční kontejnerová přeprava zboží vykazuje průměrný roční nárůst o zhruba 1,1 %. Oproti tomu pokračuje pokles kombinované dopravy na krátké vzdálenosti, což způsobilo výrazné snížení počtu překladišť (terminálů) kombinované dopravy. Ve vodní přepravě, jež byla v posledním období stabilní, došlo v roce 2001 k takřka 17 % poklesu výkonu ve srovnání s rokem 2000 (její podíl na přepravním trhu činí pouze 1,02 %). V roce 2002 došlo ke stabilizaci výkonů. Všechna statistická data v průběhu roku 2002 zaznamenala vliv následků silných záplav v ČR, došlo k narušení téměř všech druhů doprav, kromě letecké. Celkové roční údaje ale většinou představují nárůst v přepravě jak osobní, tak i nákladní. Pozitivně lze vnímat fakt, že celková dopravní náročnost ekonomiky (vztaženo na HDP) jak v nákladní, tak i v osobní dopravě má klesající trend. Dopravní statistiky vztahující se k různým druhům dopravy a vývoji poptávky po dopravě v ČR v letech jsou následující:

10 10 Tab. č. 6: Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy Ukazatel Jednotka Osobní doprava celkem mil. cest , , , , , ,7 Železniční doprava mil. cest. 227,1 182,9 177,0 184,7 190,7 177,2 Autobusová doprava mil. cest. 644,2 456,0 446,9 438,9 435,9 406,1 Letecká doprava * mil. cest. 1,8 2,4 2,9 3,5 3,9 4,3 Vnitrozemská vodní doprava Městská hromadná doprava Individuální automobilová přeprava Přepravní výkon Železniční doprava mil. cest. mil. cest. mil. cest. 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 0, , , , , , , , , , , , ,6 celkem mil. oskm , , , , , ,7 mil. oskm 8 005, , , , , ,8 Autobusová doprava mil. oskm 11763, , , , , ,5 Letecká doprava * mil. oskm 3033, , , , , ,0 Vnitrozemská vodní doprava Městská hromadná doprava Individuální automobilová přeprava Průměrná přepravní vzdálenost mil. oskm mil. oskm mil. oskm 11,9 7,6 7,5 7,7 7,8 7, , , , , , , , , , , , ,7 celkem km 18,4 19,4 19,5 20,6 20,8 20,9 Železniční doprava km 35,2 38,4 39,3 39,5 38,3 37,2 Autobusová doprava km 18,3 19,0 19,4 21,3 24,3 23,8 Letecká doprava * km 1 633, , ,2 1683,3 1621, ,7 Vnitrozemská vodní doprava Městská hromadná doprava Individuální automobilová přeprava km km km * údaje pouze od českých dopravců 13,9 10,9 11,9 9,9 10,0 9,8 6,0 6,2 6,2 6,5 6,4 6,5 32,1 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

11 11 Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy v roce % 9% 7% 0% 63% 15% Železniční doprava Silniční autobusová doprava veřejná Letecká doprava Vnitrozemská vodní doprava Městská doprava Individuální automobilová přeprava osob Časová řada přepravních výkonů v osobní dopravě byla doplněna prognózou vývoje dopravy v příštím období, včetně předpokládaného výhledu. Prognóza vychází ze zdrojových materiálů městské dopravy a byla vypracována na základě předpokládaného vývoje dopravního výkonu, demografického vývoje a dalších údajů. Očekává se zvýšení železniční přepravy díky lepšímu zapojení tohoto druhu dopravy do celkového systému osobní dopravy. Toto bude zvláště patrné v sídelních aglomeracích a jejich bezprostředním okolí, kde postupně vznikají integrované dopravní systémy. V těchto systémech je železnice stále více chápána jako ústřední dopravní systém ve spojení s dalšími druhy dopravy, včetně individuální dopravy (parkoviště P + R). Toto je spojeno se zavedením intervalového jízdního řádu, který je pro veřejnost velmi výhodný. Současně se očekává větší zapojení železniční dopravy v systémech veřejné dopravy velkých měst. V oblasti dálkové dopravy bude díky zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy umožněno dokončení modernizace dalších úseků železničních koridorů. Postupný nárůst linkové veřejné autobusové dopravy bude rovněž záviset na jejím zapojení do integrovaných dopravních systémů, kde budou kapacitní spoje doplňovat chybějící segmenty páteřní železniční sítě. Následně bude autobusová doprava vykonávat rovněž funkci dopravní obsluhy oblasti s dopravou napojenou na páteřní síť. Autobusová doprava zvýší svůj význam pro obce mimo aglomerace, kde bude úroveň autobusové dopravy zlepšována standardy garantovanými veřejnou správou. Rozvoj autobusové dopravy bude záviset na ekonomické síle státu, místních subjektech a prostředcích vložených do systému a bude korespondovat s růstem HDP.

12 12 Co se týče dálkové dopravy bude segment nedotované dopravy pokračovat v růstu díky výstavbě nových dálnic a rychlostních komunikací, zvláště pak v těch směrech, kde současně nebude probíhat výstavba železničních koridorů. Růst výkonu městské hromadné dopravy bude umožněn za předpokladu obecné podpory ze strany místní samosprávy, která tak bude řešit problémy s nedostatečnou kapacitou místních komunikací a znečišťováním životního prostředí. Atraktivita tohoto druhu dopravy výrazně poroste díky opatřením zlepšujícím spolehlivost a bezproblémový charakter veřejné dopravy. První úspěchy jsou patrné již v současnosti. Prudký nárůst individuální automobilové dopravy není ve veřejném zájmu, nicméně tento druh dopravy nachází oblibu u mnoha lidí. Individuální doprava roste nejen na úkor veřejné dopravy, ale je také na úkor pěší dopravy ve městech. Tlak na zrychlení procesu rozrůstání měst rovněž významně přispívá k růstu osobní automobilové dopravy. Rozvoj dopravní infrastruktury bude přizpůsoben očekávanému zvýšení výkonů v osobní dopravě s ohledem na dopady na životní prostředí. V případě nedostatečných investic do druhů dopravy s menším dopadem na životní prostředí by mohlo dojít ke zvýšení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

13 13 Tab. č. 7: Prognóza výkonů v osobní dopravě Skutečnost Předpoklad Prognóza Ukazatel jednotka Osobní doprava celkem mil. osob 4 959, , , , , ,99 Železniční doprava mil. osob 190,72 177,23 170,40 197,07 248,00 279,00 Autobusová doprava mil. osob 435,91 406,10 427,54 420,24 480,00 490,00 Letecká doprava* mil. osob 3,90 4,29 4,36 5,06 8,20 10,40 Vnitrozemská vodní mil. osob doprava 0,78 0,80 0,93 1,20 1,20 1,20 Městská hromadná mil. osob doprava 2 365, , , , , ,00 Individuální automobilová doprava mil. osob 1 962, , , , , ,39 Přepravní výkon celkem mld. oskm 102,94 103,55 103,80 110,78 135,04 154,09 Železniční doprava mld. oskm 7,29 6,60 6,28 7,50 9,56 10,86 Autobusová doprava mld. oskm 10,61 9,67 9,71 10,04 11,24 11,52 Letecká doprava* mld. oskm 6,40 6,90 7,15 8,26 13,03 15,59 Vnitrozemská vodní doprava mld. oskm 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 Městská hromadná doprava mld. oskm 15,21 15,17 15,13 15,16 15,24 15,32 Individuální mld. oskm automobilová doprava 63,41 65,22 65,52 69,80 85,95 100,78 Podíly na přepravním výkonu Železniční doprava % 7,08 6,37 6,05 6,77 7,08 7,05 Autobusová doprava % 10,31 9,34 9,36 9,06 8,32 7,47 Letecká doprava* % 6,22 6,66 6,89 7,46 9,65 10,12 Vnitrozemská vodní doprava % 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 Městská hromadná doprava % 14,78 14,65 14,57 13,68 11,28 9,94 Individuální automobilová doprava % 61,60 62,98 63,12 63,01 63,65 65,40 * údaje pouze za české dopravce

14 14 Mil. cestujících 8000 Prognóza přepravních výkonů v osobní dopravě mil.cest Prognóza přepravních výkonů v osob. dopravě rok Letecká doprava Vnitrozemská vodní doprava rok Železniční doprava Veřejná autobusová doprava Městská doprava Individuální automobilová doprava Celkem

15 15 Tab. č. 8: Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy Ukazatel Jednotka Nákladní doprava Celkem tis. tun Železniční doprava tis. tun Veřejná silniční doprava tis. tun Silniční doprava na tis. tun vlastní účet Vnitrozemská vodní tis. tun doprava Letecká doprava * tis. tun Přepravní výkon Celkem mil. tkm Železniční doprava mil. tkm Veřejná silniční doprava mil. tkm Silniční doprava na mil. tkm vlastní účet Vnitrozemská vodní mil. tkm doprava Letecká doprava * mil. tkm Průměrná přepravní vzdálenost Celkem km 82,3 94,9 102,8 112,4 108,9 109,5 Železniční doprava km 207,8 178,5 184,2 178,1 173,7 171,8 Veřejná silniční doprava km 74,5 121,3 125,3 157,2 137,7 137,7 Silniční doprava na vlastní účet km 22,4 35,0 45,4 35,7 31,8 34,5 Vnitrozemská vodní doprava km 303,6 500,0 484,0 405,5 366,5 349,6 Letecká doprava * km 1906, , , , , ,3 * údaje pouze od českých dopravců

16 16 Mezioborové srovnání přepravních výkonů v roce % 25% 3% 0% 1% 12% Železniční doprava Silniční přeprava na vlastní účet Letecká doprava Silniční veřejná doprava Vnitrozemská vodní doprava Ropovody Časová řada výkonů v nákladní dopravě byla doplněna prognózou vývoje dopravy v příštím období, včetně předpokládaného výhledu. Prognóza vychází ze zdrojových materiálů Ministerstva dopravy a byla vypracována na základě předpokládaného vývoje přepravního výkonu, vývoje HDP a dalších údajů. Trvalý nárůst podílu silniční dopravy (strmý růst) na úkor železniční dopravy (stagnace) je dán způsobem rozvoje logistických technologií, kdy dochází k budování rozsáhlých distribučních center a průmyslových zón výhradně s ohledem na napojení na silniční komunikace. Nové logistické postupy vyžadují včasné dodávky s minimálními dodacími lhůtami a současně přepravu menších objemů zboží v kratších časových intervalech. Nepříznivý trend by měl být ovlivněn zdokonalením technologií kombinované dopravy za podpory regionální logistiky, čímž by se mělo dosáhnout opětovné koncentrace dopravních toků. Prognóza růstu vnitrozemské vodní dopravy je založena na předpokladu zlepšení plavebních podmínek na Labi, čímž by se zvýšil počet dní ekonomického provozu. Dalším předpokladem je splavnění Labe až do Pardubic, což by mělo umožnit prodloužení úseku použitelného pro multimodální dopravu po vodě ve směru ze Spolkové republiky Německo na Moravu a zpět. Aby bylo možné dosáhnout předpokládaného zvýšení přepravního výkonu, bude rovněž nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu. Dá se předpokládat, že se stávající podíl silniční dopravy bude zvyšovat na úkor dopravy železniční, pokud nebudou zavedena účinná opatření ze strany státu.

17 17 Tab. č. 9: Prognóza přepravních výkonů v nákladní dopravě Ukazatel Nákladní doprava celkem Železniční doprava Jednotka Skutečnost Předpoklad Prognóza tis. tun tis. tun tis. tun Veřejná silniční doprava Silniční doprava na tis. tun vlastní účet Vnitrozemská vodní doprava tis. tun Letecká doprava tis. tun Přepravní výkon celkem mil. tkm Železniční doprava Veřejná silniční doprava Silniční doprava na vlastní účet Vnitrozemská vodní doprava Letecká doprava mil. tkm mil. tkm mil. tkm mil. tkm mil. tkm Podíly na přepravním výkonu Železniční doprava % 29,17 25,71 29,22 27,18 27,74 29,52 Veřejná silniční doprava Silniční doprava na vlastní účet Vnitrozemská vodní doprava % 59,12 61,44 59,20 61,58 61,01 59,48 % 10,45 11,84 10,47 10,22 9,28 8,99 % 1,21 0,96 1,06 0,96 1,83 1,87 Letecká doprava % 0,05 0,05 0,05 0,06 0,14 0,14 * údaje pouze od českých dopravců

18 18 Tis. tun , , , , ,00 Prognóza přepravních výkonů v nákladní dopravě tis.tun 3 500, , , , , ,00 500,00 0,00 Prognóza přepravních výkonů nákl. dopravy rok Vnitrozemská vodní doprava Letecká doprava ,00 Železniční doprava , ,00 Veřejná silniční doprava Silniční doprava na vlastní náklady Celkem 0, rok

19 Stručný popis infrastruktury, dopravních prostředků a vlivu na životní prostředí Dopravní infrastruktura Díky svému historickému vývoji disponuje Česká republika jednou z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména železniční a silniční. Kromě toho disponuje velkým počtem civilních letišť a díky labsko-vltavské vodní cestě má také přímé spojení se Severním mořem. Hustotou své dopravní sítě se ČR řadí mezi nejrozvinutější země. Následující tabulka ukazuje hustotu dopravní sítě v roce 1999 ve srovnání se členy a kandidátskými zeměmi EU: Tab. č. 10: Hustota dopravní sítě v roce 1999 (v km na 100 km 2 ) Země Železnice Silnice Dálnice Vnitrozemské vodní cesty Rakousko 6,8 124,5 1,9 0,4 Belgie 11,4 476,5 5,6 5,0 Česká republika 12,0 161,4 0,6 0,8 Německo 10,5 178,7 3,2 1,9 Dánsko 5,4 164,1 2,1 0,0 Španělsko 2,4 30,7 1,8 0,0 Finsko 1,7 22,9 0,2 1,8 Francie 5,8 176,7 1,7 1,0 Velká Británie 7,0 160,9 1,4 0,5 Řecko 1,7 29,0 0,2 0,0 Maďarsko 8,2 32,0 0,5 1,5 Irsko 2,7 136,2 0,1 0,0 Itálie 5,3 274,9 2,2 0,5 Lucembursko 10,6 195,8 4,4 1,4 Nizozemí 6,9 278,8 5,5 12,4 Polsko 7,3 118,8 0,1 1,2 Portugalsko 3,0 73,6 1,6 0,0 Švédsko 2,2 30,6 0,3 0,1 Slovensko 7,5 35,6 0,6 0,4 a) Provozní délka železničních tratí v roce 2002 byla km (viz souhrnná mapa, Příloha I.B), z čehož je km (30,5 %) elektrizovaných. Všechny hlavní mezinárodní koridory jsou elektrizovány. Takřka celá železniční síť je ve vlastnictví státu s výjimkou lokálních tratí ve vlastnictví akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD) - dvou úzkorozchodných tratí v jižních Čechách (79 km) a tratí Šumperk Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou Sobotín (22 km), které jsou ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné. Veřejná železniční síť (České dráhy) je rozdělena na základě zákona o dráhách na dráhy celostátní a regionální. Celostátní dráhy zahrnují tratě v délce km a regionální mají délku km. Hustota železniční sítě je 0,12 km železničních tratí na km 2. Po nabytí platnosti zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zůstává železniční infrastruktura ve vlastnictví státu. Obecně se předpokládá, že vlastnictví určitých regionálních tratí bude postupně postoupeno na místní samosprávy nebo případně na jiné soukromé subjekty (přehled viz tabulka níže).

20 20 Tab. č. 11: Železniční tratě (v km) 1) Důsledky změn metodiky inventarizace ) ) ) Provozní délka tratí podle počtu kolejí: Jednokolejné dvou a vícekolejné Neelektrizované tratě celkem Elektrizované tratě celkem Takřka 70 % cestujících a 90 % zboží je přepravováno na zhruba km nejdůležitějších tratí. Ve srovnání se zahraničními železnicemi disponuje česká železniční doprava relativně hustou dopravní sítí s rozličnými parametry tratí, avšak s vysokým procentem amortizace a rychlostních omezení (dočasných či trvalých). Kromě toho je základním nedostatkem špatná kvalita napojení hlavních železničních koridorů na evropskou železniční síť. Jak bylo výše uvedeno, železniční síť je tvořena celostátními a regionálními tratěmi. Podíl celostátních tratí tvoří přibližně 2/3 železniční sítě a zajišťuje 70 % celkového ročního výkonu v osobní dopravě a 90 % celkového ročního výkonu v nákladní dopravě. Podíl regionálních tratí (přibližně jedna třetina žel. sítě) je roven přibližně 15 % celkového výkonu v železniční dopravě. Na regionálních tratích je ročně přepraveno přibližně 52,5 milionů cestujících a celková hmotnost nakládky a vykládky ve stanicích na regionálních tratích je rovna 10,5 mil. tun zboží ročně. Do konce roku 2002 bylo z 385 km I. národního železničního tranzitního koridoru (IV. transevropský koridor), na kterých probíhá modernizace, prostavěno 93,5 % prostředků. Na modernizaci I. koridoru bylo do konce r celkem vynaloženo 34,16 miliard Kč. Do konce roku 2002 bylo z 300 km II. národního železničního tranzitního koridoru (VI. TEN koridor, včetně odbočné větve Česká Třebová Přerov, která je součástí II. i III. tranzitního železničního koridoru), na kterých probíhá modernizace, prostavěno 63 % prostředků. Na modernizaci II. koridoru bylo celkem do té doby vynaloženo 23,067 miliard Kč. Současný vývoj: hlavní část investic je směřována na budování I. a II. národního tranzitního koridoru (IV. a VI. TEN koridor). Modernizace I. národního železničního tranzitního koridoru byla ke konci roku 2002 z 93,5 % ukončena. Modernizace II. národního železničního tranzitního koridoru byla hotova ze 63 % a zbývajících 37 % je ve výstavbě nebo ve stádiu přípravy pro výstavbu (před podepsáním smlouvy se zhotovitelem). Elektrizace tratě mezi Horním Dvořištěm a Českými Budějovicemi, jež je součástí IV. národního železničního tranzitního koridoru, byla dokončena. Na konci roku 2001 byla též dokončena elektrizace zbývajícího úseku z Horního Dvořiště do Rakouska s celkovými náklady přes 3 miliardy Kč. b) Hustota základní silniční sítě je 0,70 km na km 2 a při započtení místních komunikací dokonce 1,44 km na km 2. Na území České republiky je v provozu 518 km dálnic, 353 km rychlostních komunikací a km ostatních silnic, což je dohromady více než km státních silnic a dálnic (viz tabulka níže).

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 11 OBSAH NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 12 PARTNERSTVÍ...

OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 11 OBSAH NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 12 PARTNERSTVÍ... ČESKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2004 2006 PRAHA ÚNOR 2003 2 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2004 2006 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 6. ZÁŘÍ 2006 strana 2 z 156 celkem OBSAH 1. Úvod...7 1.1 Kontext ROP Severozápad... 7 1.2 Metodický postup zpracování

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Široké téma stanovení ekologických parametrů dopravy

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Pracovní verze 2.1 ze dne 4. 7. 2013 (s vyznačenými změnami oproti 2. pracovní verzi ze dne 28. 6. 2013) Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Kancelář strategie

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více