Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

2

3 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě druţstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura schematické znázornění volené orgány a správa druţstva Volené orgány druţstva činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa druţstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2009, poţární ochrana, pojistné události v roce 2009, vyřizování stíţností a ţádostí, zaměstnanecká politika Hospodaření druţstva za rok 2009 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2010 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2009

4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení druţstevníci, ohlédnutí za rokem 2009 musí být spojeno s připomenutím hospodářské stagnace a růstu nezaměstnanosti. Tyto nepříznivé vlivy zasáhly ve velké míře náš okres a promítly se i do hospodaření druţstva. Zčásti jsme je jiţ v průběhu roku 2009 předvídali a o 3 koruny jsme na podzimním shromáţdění delegátů navýšili poplatek na správu druţstva od V roce 2009 se nepodařilo naplnit plánované příjmy a to zejména za převody členských práv a povinností. Podařilo se však udrţet a nepřekročit náklady správy a volených orgánů a tak hrubý zisk druţstva ve výši 6,4 mil. Kč je velmi pěkným výsledkem. Na krytí nákladů správy navíc nebylo ani nutné pouţít původně plánovanou část nerozděleného zisku. Naše výchozí pozice pro rok 2010 je proto velmi dobrá. V porovnání s rokem 2008 se však neúměrně zvýšil dluh na nájemném, k činil 6,9 mil. Kč. S dluhy naše druţstvo umí velmi dobře pracovat a stabilitu druţstva neohroţují. Jejich výše nám ale vadí při sjednávání výše úroků komerčních úvěrů a musíme udělat vše potřebné, aby se růst dluhů zastavil a dluh se vrátil pod 6 mil. Kč. V roce 2009 pokračovaly, i kdyţ v niţším tempu, výměny oken v bytových domech i komplexní modernizace celých domů. Celkově bylo na opravy a modernizace bytových domů čerpáno ,- Kč a zároveň bylo vytvořeno na DZOI ,- Kč. Ke konci roku znovu vzrostl zájem jednotlivých domů o komplexní opravy a to díky nově zavedené státní dotaci Zelená úsporám. To je dobře, protoţe po plošné výměně oken musí nutně následovat i jejich zateplení. Podle harmonogramu běţela v roce 2009 i II. etapa modernizace výtahů. Převody bytů do osobního vlastnictví pokračovaly i v roce Bylo převedeno rekordních 450 jednotek. V důsledku pokračujících převodů vzniklo v tomto roce 10 SVJ s právní subjektivitou. Celkově naše druţstvu spravuje od celkem 51 SVJ. Do konce roku 2009 byla jiţ také na katastr nemovitostí vloţena všechna prohlášení vlastníka. Osobní vlastnictví bytů v druţstevních domech komplikuje jejich správu a postupně znemoţní vyuţívání výhod druţstevní solidarity vnitrodruţstevní půjčky a plošné akce typu modernizace výtahů. Rokem 2009 se také uzavírá pětileté funkční období představenstva a kontrolní komise. Řádné volby proběhnou na jarním shromáţdění delegátů Stojí za to si připomenout, ţe volební období bylo pro druţstvo obdobím velmi dynamickým. OSBD Česká Lípa je moderní stabilní organizací s velmi nízkým správním poplatkem, druţstvo včas a bez problémů plní všechny svoje závazky. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 3

6 Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové druţstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové druţstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: Česká Lípa fax: www: Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vloţka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: Bankovní spojení: /0300 Úřední hodiny na správě druţstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údrţba nemovitostí. Druţstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje sluţby spojené s uţíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáţí. Provádí údrţbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáţí. Vedle toho má ţivnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněţ má ţivnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové druţstvo bylo zaloţeno na ustavující schůzi jiţ a integrací všech malých druţstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké druţstvo s celookresní působností. Naše druţstvo spravuje bytů (344 domů) a 115 garáţí. Jsme největším bytovým druţstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi druţstvem a jeho členy, jakoţ i mezi členy druţstva navzájem se řídí stanovami druţstva, přijatými na shromáţdění delegátů dne novelizovanými dne , Druţstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem druţstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáţdění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa, další informace najdete na našich internetových stránkách OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových druţstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

7 ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec Počet bytů Česká Lípa 5950 Nový Bor 1140 K. Šenov 396 Stráţ p. R. 320 Doksy 240 Cvikov 234 Mimoň 223 Jablonné v P. 130 Dubá 85 Zákupy 72 Ţandov 72 Zahrádky 49 Struţnice 39 Sosnová 36 Jestřebí 33 Tuháň 28 Okna 28 Holany 24 Dřevčice 24 Pihel 23 Chlum 20 Sloup v Č. 20 Kravaře 18 Skalice 12 H. Libchava 10 D. Libchava 9 Provodín 8 Valteřice 8 Staré Splavy 6 Kozly 4 Volfartice 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 5

8 Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných Počet garáţí ve ve správě ve vlastnictví OSBD bytů vlastníků garáţí vlastnictví Počet domů ve správě celkem k : 344, z toho 304 druţstevních a 40 cizích. Členská základna Počet členů 9142 Počet členů vlastníků 1503 Počet vlastníků nečlenů 55 Počet nově přijatých členů 12 Zánik členství dohodou 27 Zánik členství vystoupením 9 Zánik členství vyloučením 1 Uděleno výstrah před vyloučením 2 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2009 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 25 domů 354 bytů 15 domů 482 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

9 Organizační struktura DRUŢSTVO Volené orgány SHROMÁŢDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa druţstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 7

10 VOLENÉ ORGÁNY DRUŢSTVA Orgány druţstva jsou: a) shromáţdění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

11 SD je nejvyšším orgánem druţstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem druţstva, řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva druţstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán druţstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové druţstva uţívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové druţstva projednávají veškeré záleţitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy můţe být zvolen v případě, ţe není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové Náhradníci RNDr. Jiří Bárta Růţena Králová Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Michaela Uhlířová Mgr. Jiří Nejezchleba Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Náhradníci Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 9

12 Činnost Shromáţdění delegátů (SD) v roce 2009 Shromáţdění delegátů se konalo jako jiţ tradičně v roce 2009 dvakrát. Jarní SD se konalo dne v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavními body jednání byly schválení hospodářského výsledku za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku. Tyto materiály byly obsaţeny ve výroční zprávě za rok 2008 a delegáti je obdrţeli předem k seznámení. Účast na jednání byla poměrně dobrá, jednání SD bylo se 75% účastí usnášení schopné. Usnesení navrţené představenstvem k jednotlivým projednávaným bodům bylo přijato všemi přítomnými delegáty. Dne proběhlo řádné podzimní shromáţdění delegátů rovněţ v sále hotelu Merkur v České Lípě. Ze 123 pozvaných delegátů se jednání zúčastnilo 102. Představenstvo předloţilo ke schválení návrh rozpočtu na rok V rozpočtu byly posouzeny dopady hospodářské krize, která se nám promítá zejména do příjmové oblasti. Adekvátně tomu byla přijata úsporná opatření v oblasti nákladových poloţek. Součástí návrhu rozpočtu bylo i nepatrné navýšení správního poplatku o 3,- Kč/měsíc/byt od Rozpočet byl podle návrhu přijat a byly odsouhlaseny také ostatní na pozvánce uvedené body programu. Činnost představenstva v roce 2009 V roce 2009 zasedalo představenstvo v těchto termínech: , , , , , , , , , a Na svých zasedáních představenstvo pravidelně pouţívá pro schvalování běţné agendy výstupy jednotlivých komisí. Členové představenstva zároveň plní funkce předsedů těchto komisí. Bytová komise přináší do jednání představenstva ke schválení bytové záleţitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manţelů a přidělování bytů vyklizených exekucí. Ekonomická komise řeší a připravuje ekonomické záleţitosti. Předkládá představenstvu jednou za čtvrt roku přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu druţstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Hodnotící komise zpracovává ţádosti o prominutí penále a předkládá návrhy na jejich vyřízení. Technická komise řeší problematiku související s opravami a technickým stavem bytových domů. Redakční rada vydává šestkrát do roka Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle potřeby. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňují dva členové kontrolní komise, kteří přinášejí výsledky kontrol k projednání představenstvu. Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňují na členských schůzích samospráv, případně je přímo svolávají a řídí. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2009 V roce 2009 se členové KK scházeli k projednání a řešení úkolů kaţdý měsíc, kde bylo zpravidla přítomno všech sedm členů. V případě potřeby byl na jednání KK zván předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta a vedoucí ekonomického úseku Ing. Petr Mertin. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu druţstva. strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

13 Ve své činnosti se komise řídila plánem práce, který si připravuje vţdy na jedno pololetí. Plán kontrol byl rovněţ sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD Česká Lípa. Členové KK se pravidelně zúčastňovali všech jednání představenstva a byli rovněţ zastoupeni i v jejich odborných komisích. Kontrolní komisi byly předkládány veškeré vyţádané podklady pro průběţné sledování a dodrţování pravidel hospodaření, nakládání s majetkem a pro dodrţování schválených závazných dokumentů a směrnic. V hodnoceném období KK provedla 14 kontrol a mimořádnou pozornost věnovala problematice oprav nad 500 tis. Kč. Angaţovanost v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv byla realizována ve spolupráci s představenstvem druţstva. Na základě pozvání předsedů samospráv se pověření členové KK zúčastnili členských schůzí na 10-ti samosprávách. V roce 2009 obdrţela kontrolní komise 4 stíţnosti, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Správa druţstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údrţbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci druţstva v pracovním poměru. Správa druţstva měla v roce 2009 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy druţstva. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU JUDr. Bohuslav Vojtěch STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Ředitel správy druţstva je vedoucím pracovníkem druţstva a je rovněţ prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běţnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 11

14 mil. Kč Zpráva o činnosti druţstva V průběhu roku 2009 se na našich domech nevyskytly ţádné technické závady a mimořádné události, které by bránily uţívání bytů. Průběţně jsme zajišťovali na domech běţnou údrţbu a opravy. Na základě rozhodnutí jednotlivých domů jsme pokračovali ve výměně oken a lodţiových stěn, zateplování plášťů domů nebo jen štítů a rovněţ generálních oprav střech s podkladní izolací. Za tyto velké opravy jsme vydali přes 85 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byl tento rok výrazně slabší a výdaje v této oblasti byly téměř poloviční. Důvodů bylo několik. Za prvé druţstvo uţ v roce 2009 bylo za vrcholem výměny oken. Zateplování fasád domů je akce finančně náročnější a mnohé domy ještě splácí půjčku na okna. Vedle toho hospodářská krize působila jako brzdící faktor při rozhodování zatíţit své rozpočty dalšími výdaji do bydlení. Negativní roli sehrála kupodivu i nová dotace Zelená úsporám, která utlumila některé aktivity domů v očekávání snadných státních příspěvků. Tento dotační titul byl spuštěn chaoticky a bez kvalitní administrativní přípravy. Technický úsek zajišťoval v roce 2009 práce na údrţbě, opravách a modernizaci bytových domů ve výši přes 130 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáţe RTN, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav Kč. Proti předcházejícím letům byl zaznamenán výrazný pokles zájmu o komplexní rekonstrukce domů, ale počet oprav v jiných kategoriích se mírně navýšil. Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech ,74 194, ,25 127,36 130,55 108,79 102,498 97, ,46 97, Čerpání Tvorba Za rok 2009 bylo realizováno oprav (v roce 2008 to bylo oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

15 Rozdělení oprav roku 2009 podle výše čerpání v Kč Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč 185 Rozdělení oprav v roce 2009 podle počtu Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 13

16 Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Rok Celkem Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad ,73 6 2,32 1 0,65 6 2, , , ,28 6 3, ,26 8 4, ,10 6 3, ,22 9 5, , , ,17 1 0, , , ,39 4 2, , , ,00 0 0, ,57 8 4, ,42 2 1, , ,37 Celkem , , , ,67 Vývoj velkých oprav v grafu strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

17 Počet oprav V roce 2009 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové zateplení pláště, generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2009 byl prvním rokem, kdy objem a počet velkých oprav přestal meziročně stoupat. Trend poklesu bude dále pokračovat, coţ je vidět i z příprav na rok Paradoxně negativní dopad na počet akcí má i dotace Zelená úsporám, protoţe domy zatím vyčkávají, jak bude dotace funkční a co skutečně přinese Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2009 v mil. Kč Celkem v roce 2009 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 226 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: Pořadí firem podle počtu akcí v roce Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 15

18 Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2009 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 aţ 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku Pokles mezi rokem 1996 a 2009 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 27,47%, ve spotřebě tepla však 54,42%! Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech GJ Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

19 Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2009 činily tis. Kč za 773 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady za povinné revize v roce 2009 Náklady v tis. Kč Elektro Plyn Hromosvod Hasící přístroje Hydranty Modernizace výtahů II. etapa Shromáţdění delegátů dne schválilo druhou etapu modernizace výtahů výměnu kabin. Druhá etapa byla zahájena a skončí , V roce 2009 bylo modernizováno 47 výtahů typu TOV 250, jeden výtah se kvůli celkové rekonstrukci přesunul na rok Zbývajících 95 výtahů typu TOV 320, TOV 500, TONV 500 a UT 320 bude dokončeno v roce Průběh prací je v souladu s uzavřenou smlouvou. Nově se do kabin montuje osvětlení nového typu (tzv. LED světla), dále se předmět díla rozšířil o povinnou výměnu lan u osobních výtahů. Splácení je podobně jako v první etapě formou mimořádné platby DZOI po dobu 72 měsíců, rozdíl v platbách a splátkách bude hrazen volnými prostředky DZOI druţstva. Instalace rádiových indikátorů topných nákladů Počátkem a koncem roku 2009 provedla firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav, výměnu kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) za digitální indikátory topných nákladů (ITN) s rádiovým přenosem dat. Celkem se i s výměnou původních rozdělovačů od firmy VIPA namontovalo ks rádiových ITN. Dalších 305 ks vyměnila firma Termi Varnsdorf za původní digitální ITN. Zbývajících ks digitální ITN bez rádiového přenosu bude postupně nahrazeno do roku Cílem je provádění všech odečtů spotřeby tepla bez nutnosti vstupu do bytu. Výměny jsou hrazeny z DZOI domů. Instalace rádiových vodoměrů V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na dodávku a servis rádiových i mechanických vodoměrů. Vyhrála firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Cena za jeden vodoměr vč. montáţe a daně je 644 Kč, poskytnutá záruka je 12 let. Montáţ rádiových vodoměrů je automatická pro domy s centrálním zdrojem tepla, ostatní domy pouze v případě zájmu. Díky platnému smluvnímu závazku s firmou Termi jsme v roce 2009 museli ještě provést výměnu vodoměrů za klasické mechanické. Výjimku tvořily dva domy s celkem 166 vodoměry na teplou vodu, pro které jsme rádiové vodoměry domluvili. Druţstvo provozuje v současnosti ks vodoměrů, jejich postupná obměna za rádiový model ve lhůtách cejchování bude trvat 5 let (viz graf). Náklad na cejchování a servis rádiových Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 17

20 Kusy vodoměrů se bude financovat z fondu vodoměrů, kde s výjimkou několika domů je dostatek prostředků i při současné tvorbě 10 Kč/vodoměr/měsíc Počty vodoměrů k cejchování v jednotlivých letech Roky TUV SV Dotace Zelená úsporám V dubnu 2009 byla vyhlášena nová státní podpora pro úspory tepelné energie pod názvem Zelená úsporám. Prvotní podmínky vylučovaly panelové domy a tvrdě poţadovaly komplexnost zateplovacích opatření. Výsledkem bylo, ţe dotaci nezískal ţádný ţadatel, přesněji řečeno nikdo ani nepoţádal. Po půl roce, od září 2009, se podmínky výrazně změnily. Zahrnuty byly i panelové domy a podmínka komplexnosti byla výrazně zmírněna. Výsledkem je zvýšený počet zájemců i z řad našich domů. Ke konci roku 2009 jsme evidovali 16 domů se zájmem o dotaci. Bohuţel, díky sloţitosti a proměnlivosti podmínek jsme zatím nebyli schopni podat jedinou ţádost. Finanční nároky prvních čtyř nejvíce připravených domů činí 8,4 mil. Kč, předpoklad podání ţádostí byl konec března Ceny tepla v roce 2009 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Rozptyl cen tepla v roce 2009 byl tedy od 504 Kč/GJ v Mimoni aţ po 883 Kč/GJ v Doksech od firmy Lenoxa (viz tabulka). Díky regulaci je pohyb cen dnes prakticky výhradně závislý na cenách paliva a energií, pro rok 2010 je signalizována stagnace, moţná aţ mírný pokles. strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

21 Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Dodavatel Skutečnost Odhad Nový Bor Česká Lípa Stráž p. R Mimoň Zákupy Dubá Cvikov Jablonné v Podj Doksy ??? Kamenický Šenov Spory s firmou Lenoxa a.s. Liberec V návaznosti na přehled cen za dodávky centrálního tepla je nutné zmínit jeden příklad nevhodného obchodního partnera a tím je jednoznačně firma Lenoxa a.s. Liberec. Tento dodavatel tepla v Doksech se jiţ několik let chová velmi atypicky, dnes lze jiţ říci i nezákonně ve vztahu ke svým odběratelům. Mnohaleté předraţování ceny tepelné energie, ignorování našich návrhů na nápravu věcí a nerespektování platné legislativy vyústily v situaci, kdy na náš návrh zahajuje Energetický regulační úřad (ERÚ) správní řízení a my podáváme návrhy k soudu na uhrazení neoprávněného prospěchu za předešlé roky. Spor vyvrcholil dne , kdy nás dodavatel kvůli smyšleným dluhům odpojil od dodávek teplé vody. Za své počínání sice dostane od Státní energetické inspekce (SEI) pokutu, reakce dotčených uţivatelů bytů však byla velmi negativní. Kvůli obavě o vrácení neoprávněně naúčtovaných prostředků za teplo z let 2006 aţ 2009 jsme kromě podání u Státní energetické inspekce v Liberci všechna předraţení za tyto roky zároveň zaţalovali u soudu. Pro rok 2010 jsme od počátku nasadili ještě tvrdší kurs a odmítli jsme platit nadiktovanou cenu od dodavatele. Podařilo se nám získat předběţné opatření od Energetického regulačního úřadu v Jihlavě, ve kterém se nařizuje firmě Lenoxa dodávat teplo za cenu, odpovídající nákladům na provoz zdroje. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 19

22 Rovněţ v roce 2009 druţstvo pokračovalo v trendu dobrých hospodářských výsledků a zachovalo si kredit spolehlivého a solventního partnera. Ze své strany plnilo veškeré závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Hospodářský výsledek druţstva je třeba hodnotit v kontextu s hospodářskou krizí ve státě i okolních zemích. Region našeho bývalého okresu byl velmi postiţen propouštěním zaměstnanců a uzavřením významného sklářského podniku Crystalex, a.s. v Novém Boru začátkem roku Nezaměstnanost v tomto městě dosáhla aţ 17%. Ekonomická síla obyvatel se sníţila a to se projevilo i v platbách nájmů a sluţeb spojených s bydlením. Při porovnání výše dluhů i počtu dluţníků na konci roku 2008 a 2009 došlo k navýšení dluhů o téměř 1,5 mil. Kč. Počet dluţníků se zvýšil relativně málo jen o 25. V relativním porovnání je moţno konstatovat, ţe dluhy nám narostly o 27%, počet dluţníků se zvýšil o 4,3%. Největší nárůst dluhů jsme zaznamenali u dluhů nad 15tis. Kč. Jedná se o 130 případů, dluţná částka činí 4,72 mil. Kč. To má svou příčinu spojenou právě s nárůstem nezaměstnanosti a s tím související insolvencí řady klientů. Určité zpomalení ve vymáhání dluhů a to se týká zejména velkých dluţníků, nese sebou zdlouhavá procesní cesta stěhování neplatičů. Při vypovězení nájmu pro neplacení druţstvu je třeba mít pro další kroky ještě výpověď soudní. Protoţe dotyčný dluţník byt neopustí, je třeba podat ţalobu na výkon rozhodnutí a následně se čeká na stanovení termínu pro exekuční vystěhování. Vystěhovat dluţníka, který nám začne dluţit tři nájmy a pokračuje v dluzích dále, trvá v tom nejlepším případě minimálně 10 měsíců. V souvislosti s dluhy je třeba konstatovat, ţe problém dluţníků se stává fenoménem také u vlastníků bytových jednotek. Na konci roku 2009 nám dluţilo za sluţby spojené s uţíváním bytu 81 klientů a dluţná částka se pohybovala ve výši přes 1 mil. Kč. Vymáhání těchto dluhů je mnohem sloţitější, neboť v těchto případech jiţ nelze podat výpověď z nájmu a nařízení prodeje bytu k uspokojení pohledávky je moţné aţ kdyţ dluţná částka se přibliţuje k trţní ceně bytu. Vyskytují se i případy, ţe dluţník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky a potom i plnění z nařízeného prodeje nemovitosti v draţbě je problematické. Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2009 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

23 Druţstvo i v roce 2009 si v ekonomické oblasti vedlo velmi dobře. Ve sloţité hospodářské situaci státu dosáhlo poměrně dobrý hospodářský výsledek. Zisk před zdaněním činil 6,51 mil. Kč. Po odečtení daně potom 5,78 mil. Kč. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1999 do roku PRED DANI DAN PO DANI Hospodářský výsledek 2009 PRED DANI DAN PO DANI Podíváme- li se na hospodaření správy druţstva je výsledek o něco horší neţ jsme plánovali. Ztráta ve výnosech způsobená výrazným propadem příjmů za poplatky spojené s převodem členských práv nešla vykompenzovat ani niţšími náklady neţ byl plán. Na středisku správy druţstva byla plánována ztráta ve výši 629 tis. Kč a skutečnost byla o 132,5 tis. Kč vyšší. Větší část bude moţno pokrýt z nerozděleného zisku z let 2006 a 2007, tak jak bylo jeho pouţití naplánováno a zbytek z výnosů jiných středisek spravovaných správou druţstva. Ve vztahu k dodavatelům si plnilo druţstvo všechny závazky včas a v souladu se smluvními ujednáními. Majetek druţstva v účetních hodnotách představoval ke Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 21

24 konci roku 2009 částku ve výši 1,368 miliardy Kč. Provedená řádná inventura majetku druţstva za rok 2009 konstatovala, ţe u ţádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k činil Kč. Ty jsou uloţeny ve třech bankách (ČSOB, KB, ČS). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé druţstvo činil v roce 2009 částku kolem 35,6 mil. Kč. Naše druţstvo jako tzv. otevřené ve vztahu k převodům bytů převádělo poměrně hojně bytové jednotky do vlastnictví členů i v roce Zákonem č. 345/2009 Sb. byl novelizován zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tato novela prodlouţila právo na převod bytu do vlastnictví do Nově také zaloţila povinnost druţstva převést byt do vlastnictví člena druţstva, který si poţádal o převod v letech 1992 nebo 1995, do 10 měsíců od podání výzvy pod sankcí 100,- Kč za kaţdý započatý den prodlení. Na to bylo druţstvo nuceno reagovat změnou evidence výzev tak, aby se předešlo prodlení při převodech v roce Počet převedených jednotek do os. vlastnictví V průběhu roku 2009 bylo převedeno 436 bytových jednotek do vlastnictví člena a na rok 2010 evidujeme více jak 450 ţádostí. Tím počet převedených bytových jednotek (s podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku) dosáhl čísla Růst počtu převáděných bytových jednotek do vlastnictví sebou nese i vznik společenství vlastníků jednotek, právnických osob. Ta vznikají, kdyţ podíl druţstva na společných částech domu klesne pod 25 %. V roce 2009 vzniklo společenství vlastníků jednotek na 6 domech se 112 bytovými jednotkami. Celkem OSBD Česká Lípa spravovalo v roce domů, které byly ve vlastnictví OSBD Česká Lípa se 354 jednotkami a dále provádělo správu 15 společenstvím vlastníků jednotek (bytovým domům) s 482 jednotkami, kde společenství vznikla mimo druţstvo, privatizací. K datu díky předeným bytovým jednotkám se zvýšil počet SVJ s právní subjektivitou. Celkem tedy od začátku roku 2010 budeme spravovat 32 SVJ (497 b.j.) vzniklých z našich domů OSBD Česká Lípa a 19 SVJ (530) tzv. cizích. Na domech, kde byl převeden alespoň jeden byt do vlastnictví člena, ale nevzniklo tam společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou, existuje společenství bez právní subjektivity. Jedná se o domy s tzv. smíšeným vlastnictvím, kde vedle druţstva vlastní dům i jednotliví vlastníci. Takových domů v roce 2009 druţstvo spravovalo 217. Zákon o vlastnictví bytů ukládá druţstvu povinnost konat alespoň jednou ročně shromáţdění vlastníků jednotek. Ta jsou pořádána prostřednictvím zmocněnců, většinou zaměstnanců druţstva. Pokud je strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2009 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil Společnosti 3 2.2 Základní údaje 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 3 2.3.2 Základní

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16

Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16 ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ţ S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vloţka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č.

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více