Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

2

3 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě druţstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura schematické znázornění volené orgány a správa druţstva Volené orgány druţstva činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa druţstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2009, poţární ochrana, pojistné události v roce 2009, vyřizování stíţností a ţádostí, zaměstnanecká politika Hospodaření druţstva za rok 2009 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2010 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2009

4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení druţstevníci, ohlédnutí za rokem 2009 musí být spojeno s připomenutím hospodářské stagnace a růstu nezaměstnanosti. Tyto nepříznivé vlivy zasáhly ve velké míře náš okres a promítly se i do hospodaření druţstva. Zčásti jsme je jiţ v průběhu roku 2009 předvídali a o 3 koruny jsme na podzimním shromáţdění delegátů navýšili poplatek na správu druţstva od V roce 2009 se nepodařilo naplnit plánované příjmy a to zejména za převody členských práv a povinností. Podařilo se však udrţet a nepřekročit náklady správy a volených orgánů a tak hrubý zisk druţstva ve výši 6,4 mil. Kč je velmi pěkným výsledkem. Na krytí nákladů správy navíc nebylo ani nutné pouţít původně plánovanou část nerozděleného zisku. Naše výchozí pozice pro rok 2010 je proto velmi dobrá. V porovnání s rokem 2008 se však neúměrně zvýšil dluh na nájemném, k činil 6,9 mil. Kč. S dluhy naše druţstvo umí velmi dobře pracovat a stabilitu druţstva neohroţují. Jejich výše nám ale vadí při sjednávání výše úroků komerčních úvěrů a musíme udělat vše potřebné, aby se růst dluhů zastavil a dluh se vrátil pod 6 mil. Kč. V roce 2009 pokračovaly, i kdyţ v niţším tempu, výměny oken v bytových domech i komplexní modernizace celých domů. Celkově bylo na opravy a modernizace bytových domů čerpáno ,- Kč a zároveň bylo vytvořeno na DZOI ,- Kč. Ke konci roku znovu vzrostl zájem jednotlivých domů o komplexní opravy a to díky nově zavedené státní dotaci Zelená úsporám. To je dobře, protoţe po plošné výměně oken musí nutně následovat i jejich zateplení. Podle harmonogramu běţela v roce 2009 i II. etapa modernizace výtahů. Převody bytů do osobního vlastnictví pokračovaly i v roce Bylo převedeno rekordních 450 jednotek. V důsledku pokračujících převodů vzniklo v tomto roce 10 SVJ s právní subjektivitou. Celkově naše druţstvu spravuje od celkem 51 SVJ. Do konce roku 2009 byla jiţ také na katastr nemovitostí vloţena všechna prohlášení vlastníka. Osobní vlastnictví bytů v druţstevních domech komplikuje jejich správu a postupně znemoţní vyuţívání výhod druţstevní solidarity vnitrodruţstevní půjčky a plošné akce typu modernizace výtahů. Rokem 2009 se také uzavírá pětileté funkční období představenstva a kontrolní komise. Řádné volby proběhnou na jarním shromáţdění delegátů Stojí za to si připomenout, ţe volební období bylo pro druţstvo obdobím velmi dynamickým. OSBD Česká Lípa je moderní stabilní organizací s velmi nízkým správním poplatkem, druţstvo včas a bez problémů plní všechny svoje závazky. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 3

6 Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové druţstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové druţstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: Česká Lípa fax: www: Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vloţka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: Bankovní spojení: /0300 Úřední hodiny na správě druţstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údrţba nemovitostí. Druţstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje sluţby spojené s uţíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáţí. Provádí údrţbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáţí. Vedle toho má ţivnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněţ má ţivnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové druţstvo bylo zaloţeno na ustavující schůzi jiţ a integrací všech malých druţstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké druţstvo s celookresní působností. Naše druţstvo spravuje bytů (344 domů) a 115 garáţí. Jsme největším bytovým druţstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi druţstvem a jeho členy, jakoţ i mezi členy druţstva navzájem se řídí stanovami druţstva, přijatými na shromáţdění delegátů dne novelizovanými dne , Druţstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem druţstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáţdění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa, další informace najdete na našich internetových stránkách OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových druţstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

7 ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec Počet bytů Česká Lípa 5950 Nový Bor 1140 K. Šenov 396 Stráţ p. R. 320 Doksy 240 Cvikov 234 Mimoň 223 Jablonné v P. 130 Dubá 85 Zákupy 72 Ţandov 72 Zahrádky 49 Struţnice 39 Sosnová 36 Jestřebí 33 Tuháň 28 Okna 28 Holany 24 Dřevčice 24 Pihel 23 Chlum 20 Sloup v Č. 20 Kravaře 18 Skalice 12 H. Libchava 10 D. Libchava 9 Provodín 8 Valteřice 8 Staré Splavy 6 Kozly 4 Volfartice 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 5

8 Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných Počet garáţí ve ve správě ve vlastnictví OSBD bytů vlastníků garáţí vlastnictví Počet domů ve správě celkem k : 344, z toho 304 druţstevních a 40 cizích. Členská základna Počet členů 9142 Počet členů vlastníků 1503 Počet vlastníků nečlenů 55 Počet nově přijatých členů 12 Zánik členství dohodou 27 Zánik členství vystoupením 9 Zánik členství vyloučením 1 Uděleno výstrah před vyloučením 2 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2009 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 25 domů 354 bytů 15 domů 482 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

9 Organizační struktura DRUŢSTVO Volené orgány SHROMÁŢDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa druţstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 7

10 VOLENÉ ORGÁNY DRUŢSTVA Orgány druţstva jsou: a) shromáţdění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

11 SD je nejvyšším orgánem druţstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem druţstva, řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva druţstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán druţstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové druţstva uţívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové druţstva projednávají veškeré záleţitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy můţe být zvolen v případě, ţe není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové Náhradníci RNDr. Jiří Bárta Růţena Králová Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Michaela Uhlířová Mgr. Jiří Nejezchleba Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Náhradníci Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 9

12 Činnost Shromáţdění delegátů (SD) v roce 2009 Shromáţdění delegátů se konalo jako jiţ tradičně v roce 2009 dvakrát. Jarní SD se konalo dne v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavními body jednání byly schválení hospodářského výsledku za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku. Tyto materiály byly obsaţeny ve výroční zprávě za rok 2008 a delegáti je obdrţeli předem k seznámení. Účast na jednání byla poměrně dobrá, jednání SD bylo se 75% účastí usnášení schopné. Usnesení navrţené představenstvem k jednotlivým projednávaným bodům bylo přijato všemi přítomnými delegáty. Dne proběhlo řádné podzimní shromáţdění delegátů rovněţ v sále hotelu Merkur v České Lípě. Ze 123 pozvaných delegátů se jednání zúčastnilo 102. Představenstvo předloţilo ke schválení návrh rozpočtu na rok V rozpočtu byly posouzeny dopady hospodářské krize, která se nám promítá zejména do příjmové oblasti. Adekvátně tomu byla přijata úsporná opatření v oblasti nákladových poloţek. Součástí návrhu rozpočtu bylo i nepatrné navýšení správního poplatku o 3,- Kč/měsíc/byt od Rozpočet byl podle návrhu přijat a byly odsouhlaseny také ostatní na pozvánce uvedené body programu. Činnost představenstva v roce 2009 V roce 2009 zasedalo představenstvo v těchto termínech: , , , , , , , , , a Na svých zasedáních představenstvo pravidelně pouţívá pro schvalování běţné agendy výstupy jednotlivých komisí. Členové představenstva zároveň plní funkce předsedů těchto komisí. Bytová komise přináší do jednání představenstva ke schválení bytové záleţitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manţelů a přidělování bytů vyklizených exekucí. Ekonomická komise řeší a připravuje ekonomické záleţitosti. Předkládá představenstvu jednou za čtvrt roku přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu druţstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Hodnotící komise zpracovává ţádosti o prominutí penále a předkládá návrhy na jejich vyřízení. Technická komise řeší problematiku související s opravami a technickým stavem bytových domů. Redakční rada vydává šestkrát do roka Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle potřeby. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňují dva členové kontrolní komise, kteří přinášejí výsledky kontrol k projednání představenstvu. Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňují na členských schůzích samospráv, případně je přímo svolávají a řídí. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2009 V roce 2009 se členové KK scházeli k projednání a řešení úkolů kaţdý měsíc, kde bylo zpravidla přítomno všech sedm členů. V případě potřeby byl na jednání KK zván předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta a vedoucí ekonomického úseku Ing. Petr Mertin. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu druţstva. strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

13 Ve své činnosti se komise řídila plánem práce, který si připravuje vţdy na jedno pololetí. Plán kontrol byl rovněţ sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD Česká Lípa. Členové KK se pravidelně zúčastňovali všech jednání představenstva a byli rovněţ zastoupeni i v jejich odborných komisích. Kontrolní komisi byly předkládány veškeré vyţádané podklady pro průběţné sledování a dodrţování pravidel hospodaření, nakládání s majetkem a pro dodrţování schválených závazných dokumentů a směrnic. V hodnoceném období KK provedla 14 kontrol a mimořádnou pozornost věnovala problematice oprav nad 500 tis. Kč. Angaţovanost v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv byla realizována ve spolupráci s představenstvem druţstva. Na základě pozvání předsedů samospráv se pověření členové KK zúčastnili členských schůzí na 10-ti samosprávách. V roce 2009 obdrţela kontrolní komise 4 stíţnosti, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Správa druţstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údrţbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci druţstva v pracovním poměru. Správa druţstva měla v roce 2009 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy druţstva. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU JUDr. Bohuslav Vojtěch STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Ředitel správy druţstva je vedoucím pracovníkem druţstva a je rovněţ prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běţnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 11

14 mil. Kč Zpráva o činnosti druţstva V průběhu roku 2009 se na našich domech nevyskytly ţádné technické závady a mimořádné události, které by bránily uţívání bytů. Průběţně jsme zajišťovali na domech běţnou údrţbu a opravy. Na základě rozhodnutí jednotlivých domů jsme pokračovali ve výměně oken a lodţiových stěn, zateplování plášťů domů nebo jen štítů a rovněţ generálních oprav střech s podkladní izolací. Za tyto velké opravy jsme vydali přes 85 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byl tento rok výrazně slabší a výdaje v této oblasti byly téměř poloviční. Důvodů bylo několik. Za prvé druţstvo uţ v roce 2009 bylo za vrcholem výměny oken. Zateplování fasád domů je akce finančně náročnější a mnohé domy ještě splácí půjčku na okna. Vedle toho hospodářská krize působila jako brzdící faktor při rozhodování zatíţit své rozpočty dalšími výdaji do bydlení. Negativní roli sehrála kupodivu i nová dotace Zelená úsporám, která utlumila některé aktivity domů v očekávání snadných státních příspěvků. Tento dotační titul byl spuštěn chaoticky a bez kvalitní administrativní přípravy. Technický úsek zajišťoval v roce 2009 práce na údrţbě, opravách a modernizaci bytových domů ve výši přes 130 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáţe RTN, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav Kč. Proti předcházejícím letům byl zaznamenán výrazný pokles zájmu o komplexní rekonstrukce domů, ale počet oprav v jiných kategoriích se mírně navýšil. Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech ,74 194, ,25 127,36 130,55 108,79 102,498 97, ,46 97, Čerpání Tvorba Za rok 2009 bylo realizováno oprav (v roce 2008 to bylo oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

15 Rozdělení oprav roku 2009 podle výše čerpání v Kč Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč 185 Rozdělení oprav v roce 2009 podle počtu Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 13

16 Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Rok Celkem Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad ,73 6 2,32 1 0,65 6 2, , , ,28 6 3, ,26 8 4, ,10 6 3, ,22 9 5, , , ,17 1 0, , , ,39 4 2, , , ,00 0 0, ,57 8 4, ,42 2 1, , ,37 Celkem , , , ,67 Vývoj velkých oprav v grafu strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

17 Počet oprav V roce 2009 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové zateplení pláště, generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2009 byl prvním rokem, kdy objem a počet velkých oprav přestal meziročně stoupat. Trend poklesu bude dále pokračovat, coţ je vidět i z příprav na rok Paradoxně negativní dopad na počet akcí má i dotace Zelená úsporám, protoţe domy zatím vyčkávají, jak bude dotace funkční a co skutečně přinese Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2009 v mil. Kč Celkem v roce 2009 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 226 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: Pořadí firem podle počtu akcí v roce Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 15

18 Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2009 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 aţ 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku Pokles mezi rokem 1996 a 2009 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 27,47%, ve spotřebě tepla však 54,42%! Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech GJ Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

19 Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2009 činily tis. Kč za 773 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady za povinné revize v roce 2009 Náklady v tis. Kč Elektro Plyn Hromosvod Hasící přístroje Hydranty Modernizace výtahů II. etapa Shromáţdění delegátů dne schválilo druhou etapu modernizace výtahů výměnu kabin. Druhá etapa byla zahájena a skončí , V roce 2009 bylo modernizováno 47 výtahů typu TOV 250, jeden výtah se kvůli celkové rekonstrukci přesunul na rok Zbývajících 95 výtahů typu TOV 320, TOV 500, TONV 500 a UT 320 bude dokončeno v roce Průběh prací je v souladu s uzavřenou smlouvou. Nově se do kabin montuje osvětlení nového typu (tzv. LED světla), dále se předmět díla rozšířil o povinnou výměnu lan u osobních výtahů. Splácení je podobně jako v první etapě formou mimořádné platby DZOI po dobu 72 měsíců, rozdíl v platbách a splátkách bude hrazen volnými prostředky DZOI druţstva. Instalace rádiových indikátorů topných nákladů Počátkem a koncem roku 2009 provedla firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav, výměnu kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) za digitální indikátory topných nákladů (ITN) s rádiovým přenosem dat. Celkem se i s výměnou původních rozdělovačů od firmy VIPA namontovalo ks rádiových ITN. Dalších 305 ks vyměnila firma Termi Varnsdorf za původní digitální ITN. Zbývajících ks digitální ITN bez rádiového přenosu bude postupně nahrazeno do roku Cílem je provádění všech odečtů spotřeby tepla bez nutnosti vstupu do bytu. Výměny jsou hrazeny z DZOI domů. Instalace rádiových vodoměrů V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na dodávku a servis rádiových i mechanických vodoměrů. Vyhrála firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Cena za jeden vodoměr vč. montáţe a daně je 644 Kč, poskytnutá záruka je 12 let. Montáţ rádiových vodoměrů je automatická pro domy s centrálním zdrojem tepla, ostatní domy pouze v případě zájmu. Díky platnému smluvnímu závazku s firmou Termi jsme v roce 2009 museli ještě provést výměnu vodoměrů za klasické mechanické. Výjimku tvořily dva domy s celkem 166 vodoměry na teplou vodu, pro které jsme rádiové vodoměry domluvili. Druţstvo provozuje v současnosti ks vodoměrů, jejich postupná obměna za rádiový model ve lhůtách cejchování bude trvat 5 let (viz graf). Náklad na cejchování a servis rádiových Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 17

20 Kusy vodoměrů se bude financovat z fondu vodoměrů, kde s výjimkou několika domů je dostatek prostředků i při současné tvorbě 10 Kč/vodoměr/měsíc Počty vodoměrů k cejchování v jednotlivých letech Roky TUV SV Dotace Zelená úsporám V dubnu 2009 byla vyhlášena nová státní podpora pro úspory tepelné energie pod názvem Zelená úsporám. Prvotní podmínky vylučovaly panelové domy a tvrdě poţadovaly komplexnost zateplovacích opatření. Výsledkem bylo, ţe dotaci nezískal ţádný ţadatel, přesněji řečeno nikdo ani nepoţádal. Po půl roce, od září 2009, se podmínky výrazně změnily. Zahrnuty byly i panelové domy a podmínka komplexnosti byla výrazně zmírněna. Výsledkem je zvýšený počet zájemců i z řad našich domů. Ke konci roku 2009 jsme evidovali 16 domů se zájmem o dotaci. Bohuţel, díky sloţitosti a proměnlivosti podmínek jsme zatím nebyli schopni podat jedinou ţádost. Finanční nároky prvních čtyř nejvíce připravených domů činí 8,4 mil. Kč, předpoklad podání ţádostí byl konec března Ceny tepla v roce 2009 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Rozptyl cen tepla v roce 2009 byl tedy od 504 Kč/GJ v Mimoni aţ po 883 Kč/GJ v Doksech od firmy Lenoxa (viz tabulka). Díky regulaci je pohyb cen dnes prakticky výhradně závislý na cenách paliva a energií, pro rok 2010 je signalizována stagnace, moţná aţ mírný pokles. strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

21 Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Dodavatel Skutečnost Odhad Nový Bor Česká Lípa Stráž p. R Mimoň Zákupy Dubá Cvikov Jablonné v Podj Doksy ??? Kamenický Šenov Spory s firmou Lenoxa a.s. Liberec V návaznosti na přehled cen za dodávky centrálního tepla je nutné zmínit jeden příklad nevhodného obchodního partnera a tím je jednoznačně firma Lenoxa a.s. Liberec. Tento dodavatel tepla v Doksech se jiţ několik let chová velmi atypicky, dnes lze jiţ říci i nezákonně ve vztahu ke svým odběratelům. Mnohaleté předraţování ceny tepelné energie, ignorování našich návrhů na nápravu věcí a nerespektování platné legislativy vyústily v situaci, kdy na náš návrh zahajuje Energetický regulační úřad (ERÚ) správní řízení a my podáváme návrhy k soudu na uhrazení neoprávněného prospěchu za předešlé roky. Spor vyvrcholil dne , kdy nás dodavatel kvůli smyšleným dluhům odpojil od dodávek teplé vody. Za své počínání sice dostane od Státní energetické inspekce (SEI) pokutu, reakce dotčených uţivatelů bytů však byla velmi negativní. Kvůli obavě o vrácení neoprávněně naúčtovaných prostředků za teplo z let 2006 aţ 2009 jsme kromě podání u Státní energetické inspekce v Liberci všechna předraţení za tyto roky zároveň zaţalovali u soudu. Pro rok 2010 jsme od počátku nasadili ještě tvrdší kurs a odmítli jsme platit nadiktovanou cenu od dodavatele. Podařilo se nám získat předběţné opatření od Energetického regulačního úřadu v Jihlavě, ve kterém se nařizuje firmě Lenoxa dodávat teplo za cenu, odpovídající nákladům na provoz zdroje. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 19

22 Rovněţ v roce 2009 druţstvo pokračovalo v trendu dobrých hospodářských výsledků a zachovalo si kredit spolehlivého a solventního partnera. Ze své strany plnilo veškeré závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Hospodářský výsledek druţstva je třeba hodnotit v kontextu s hospodářskou krizí ve státě i okolních zemích. Region našeho bývalého okresu byl velmi postiţen propouštěním zaměstnanců a uzavřením významného sklářského podniku Crystalex, a.s. v Novém Boru začátkem roku Nezaměstnanost v tomto městě dosáhla aţ 17%. Ekonomická síla obyvatel se sníţila a to se projevilo i v platbách nájmů a sluţeb spojených s bydlením. Při porovnání výše dluhů i počtu dluţníků na konci roku 2008 a 2009 došlo k navýšení dluhů o téměř 1,5 mil. Kč. Počet dluţníků se zvýšil relativně málo jen o 25. V relativním porovnání je moţno konstatovat, ţe dluhy nám narostly o 27%, počet dluţníků se zvýšil o 4,3%. Největší nárůst dluhů jsme zaznamenali u dluhů nad 15tis. Kč. Jedná se o 130 případů, dluţná částka činí 4,72 mil. Kč. To má svou příčinu spojenou právě s nárůstem nezaměstnanosti a s tím související insolvencí řady klientů. Určité zpomalení ve vymáhání dluhů a to se týká zejména velkých dluţníků, nese sebou zdlouhavá procesní cesta stěhování neplatičů. Při vypovězení nájmu pro neplacení druţstvu je třeba mít pro další kroky ještě výpověď soudní. Protoţe dotyčný dluţník byt neopustí, je třeba podat ţalobu na výkon rozhodnutí a následně se čeká na stanovení termínu pro exekuční vystěhování. Vystěhovat dluţníka, který nám začne dluţit tři nájmy a pokračuje v dluzích dále, trvá v tom nejlepším případě minimálně 10 měsíců. V souvislosti s dluhy je třeba konstatovat, ţe problém dluţníků se stává fenoménem také u vlastníků bytových jednotek. Na konci roku 2009 nám dluţilo za sluţby spojené s uţíváním bytu 81 klientů a dluţná částka se pohybovala ve výši přes 1 mil. Kč. Vymáhání těchto dluhů je mnohem sloţitější, neboť v těchto případech jiţ nelze podat výpověď z nájmu a nařízení prodeje bytu k uspokojení pohledávky je moţné aţ kdyţ dluţná částka se přibliţuje k trţní ceně bytu. Vyskytují se i případy, ţe dluţník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky a potom i plnění z nařízeného prodeje nemovitosti v draţbě je problematické. Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2009 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

23 Druţstvo i v roce 2009 si v ekonomické oblasti vedlo velmi dobře. Ve sloţité hospodářské situaci státu dosáhlo poměrně dobrý hospodářský výsledek. Zisk před zdaněním činil 6,51 mil. Kč. Po odečtení daně potom 5,78 mil. Kč. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1999 do roku PRED DANI DAN PO DANI Hospodářský výsledek 2009 PRED DANI DAN PO DANI Podíváme- li se na hospodaření správy druţstva je výsledek o něco horší neţ jsme plánovali. Ztráta ve výnosech způsobená výrazným propadem příjmů za poplatky spojené s převodem členských práv nešla vykompenzovat ani niţšími náklady neţ byl plán. Na středisku správy druţstva byla plánována ztráta ve výši 629 tis. Kč a skutečnost byla o 132,5 tis. Kč vyšší. Větší část bude moţno pokrýt z nerozděleného zisku z let 2006 a 2007, tak jak bylo jeho pouţití naplánováno a zbytek z výnosů jiných středisek spravovaných správou druţstva. Ve vztahu k dodavatelům si plnilo druţstvo všechny závazky včas a v souladu se smluvními ujednáními. Majetek druţstva v účetních hodnotách představoval ke Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009 strana 21

24 konci roku 2009 částku ve výši 1,368 miliardy Kč. Provedená řádná inventura majetku druţstva za rok 2009 konstatovala, ţe u ţádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k činil Kč. Ty jsou uloţeny ve třech bankách (ČSOB, KB, ČS). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé druţstvo činil v roce 2009 částku kolem 35,6 mil. Kč. Naše druţstvo jako tzv. otevřené ve vztahu k převodům bytů převádělo poměrně hojně bytové jednotky do vlastnictví členů i v roce Zákonem č. 345/2009 Sb. byl novelizován zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tato novela prodlouţila právo na převod bytu do vlastnictví do Nově také zaloţila povinnost druţstva převést byt do vlastnictví člena druţstva, který si poţádal o převod v letech 1992 nebo 1995, do 10 měsíců od podání výzvy pod sankcí 100,- Kč za kaţdý započatý den prodlení. Na to bylo druţstvo nuceno reagovat změnou evidence výzev tak, aby se předešlo prodlení při převodech v roce Počet převedených jednotek do os. vlastnictví V průběhu roku 2009 bylo převedeno 436 bytových jednotek do vlastnictví člena a na rok 2010 evidujeme více jak 450 ţádostí. Tím počet převedených bytových jednotek (s podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku) dosáhl čísla Růst počtu převáděných bytových jednotek do vlastnictví sebou nese i vznik společenství vlastníků jednotek, právnických osob. Ta vznikají, kdyţ podíl druţstva na společných částech domu klesne pod 25 %. V roce 2009 vzniklo společenství vlastníků jednotek na 6 domech se 112 bytovými jednotkami. Celkem OSBD Česká Lípa spravovalo v roce domů, které byly ve vlastnictví OSBD Česká Lípa se 354 jednotkami a dále provádělo správu 15 společenstvím vlastníků jednotek (bytovým domům) s 482 jednotkami, kde společenství vznikla mimo druţstvo, privatizací. K datu díky předeným bytovým jednotkám se zvýšil počet SVJ s právní subjektivitou. Celkem tedy od začátku roku 2010 budeme spravovat 32 SVJ (497 b.j.) vzniklých z našich domů OSBD Česká Lípa a 19 SVJ (530) tzv. cizích. Na domech, kde byl převeden alespoň jeden byt do vlastnictví člena, ale nevzniklo tam společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou, existuje společenství bez právní subjektivity. Jedná se o domy s tzv. smíšeným vlastnictvím, kde vedle druţstva vlastní dům i jednotliví vlastníci. Takových domů v roce 2009 druţstvo spravovalo 217. Zákon o vlastnictví bytů ukládá druţstvu povinnost konat alespoň jednou ročně shromáţdění vlastníků jednotek. Ta jsou pořádána prostřednictvím zmocněnců, většinou zaměstnanců druţstva. Pokud je strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více