OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009

2 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Předmět sociální psychologie Postavení sociální psychologie v systému věd Historie sociální psychologie Hlavní teoretické přístupy v současnosti METODY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE - SOCIOMETRIE Sociometrie Pozorování Dotazování Rozhovor Experiment Analýza výtvorů SOCIÁLNÍ PERCEPCE Teoretická východiska sociální percepce Obecně psychologické charakteristiky vnímání Základní percepční procesy Sociální percepce předmětů Personální percepce Interpersonální percepce SOCIÁLNÍ KOGNICE SOCIÁLNĚ KOGNITIVNÍ PROCESY Sklon ke kategoriálnímu myšlení Sklon používat kauzální schémata Heuristika rovin připisování odpovědnosti... 28

3 Šobáň: Sociální psychologie Koncepce spravedlivého / nespravedlivého světa JÁ - SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Sociální kompetence Identita osobnosti Kontinuita osobnosti - socializace VZTAH K VLASTNÍMU JÁ, SOCIÁLNÍ JÁ V STRUKTUŘE SEBESYSTÉMU Kognitivní složka Já Postojová složka Já Výkonová složka Já Sebeakceptace Roviny a stabilita sebevědomí Teorie sociálního já Formativní účinky sociální role na osobnost Sociální postoje a jejich změny SOCIÁLNÍ INTERAKCE Motivace sociálního jednání Sociální interakce Sociální jednání - vztah JEDNÁNÍ ORGANIZACE LIDSKÉ INTERAKCE (WATZLAWICK, BAVELASOVÁ, JACKSON: PRAGMATIKA LIDSKÉ KOMUNIKACE) KOMUNIKACE I. STRUKTURA KOMUNIKACE Základní pojmy Dělení komunikace sociální roviny Verbální komunikace Neverbální komunikace... 68

4 4 Šobáň: Sociální psychologie 9. KOMUNIKACE II. KOMUNIKAČNÍ PROCESY Tvoření reality komunikací Komunikační dovednosti, styly a strategie Zdravá komunikace Poruchy v interpersonální komunikaci MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA Třídění malých skupin Struktura, utváření a vývoj skupiny Vztahy ve skupině: pozice, status, role, vůdcovství OBSAH: A/ Teoretická část B/ Praktická část C/ Seznam použité literatury ÚVOD SKUPINA A JEJÍ VÝZNAM Skupinové procesy MAKROSOCIÁLNÍ JEVY A PROCESY Psychologie davu Kritika psychologie davu Hromadné chování Psychologie velkých společenských skupin PROCES ROZHODOVÁNÍ Základní charakteristiky Objektivní a subjektivní pravděpodobnost Modely rizikového rozhodování Aspirační úroveň v procesu rozhodování Rizikové rozhodování ve skupinách... 88

5 Šobáň: Sociální psychologie ZÁTĚŽOVÉ SITUACE Vymezení zátěžových situací Typy zátěžových situací Principy zátěžových situací Projevy zátěžových situací Zvládání zátěžových situací Zvládání každodenního života NÁŠ PŘÍTEL KONFLIKT... 92

6 6 Šobáň: Sociální psychologie

7 Šobáň: Sociální psychologie 7 Úvod Cíl: Vážená čtenářko, vážený čtenáři, tento studijní materiál je adresován Vám, Klíčová slova:.

8 8 Šobáň: Sociální psychologie 1. Předmět sociální psychologie Cíl: Tato kapitola Vám pomůže zvládnout základní témata..: Předmět sociální psychologie Sociální psychologie studuje: Osobnost ve vztazích k okolí (lidem, věcem, jevům atd.) - sociální interakci. Ovlivnění jedince sociálními vlivy. Psychické procesy a chování lidí ve společenských situacích. Jak vnímáme, cítíme a přemýšlíme o svém sociálním prostoru (psychotopu). Jak na sebe vše vzájemně působí a jak se vše vzájemně ovlivňuje. Zejména: sociální interakce, postoje, role, význam a dynamika sociálních skupin apod. Dimenze: intrapersonální (vliv společnosti na psychiku a její dynamiku); interpersonální (mezilidské vztahy, interakce mezi lidmi, vzájemné ovlivnění); společenská neosobní (produkty společenského života tradice, kultura) Socius = latinsky druh, společník Sociologie tedy všechna společenstva Lidstvo je antropocentrické proto socio- chápe pouze v lidském smyslu Zabývá se vlivy sociálních jevů na jednotlivce a skupinovými procesy v rámci tohoto širšího kontextu tedy do značné míry splývá se sociologií, důraz je ovšem kladen na efekty jevů a procesů u individua. E. Fromm posouvá hranice SP až k filozofické antropologii, ale v SP nejde o masové jevy ale o interpersonální interakce byť vztažené k určité kulturní oblasti; Jakýkoli psychický jev funguje jako soubor intrapsychických procesů Důležitý je referenční rámec to co v danou dobu hraje roli Sociální situace je vytvářena vnějšími faktory (vzájemné ovlivnění) Sociální stimulace přímá (vycházející přímo z druhé osoby) a nepřímá (spojená se sociálními hodnotami) Sociální symboly (od gest po umění) Osobnost jako základ pro sociální psychologii, jako průmět sociálních faktorů a hlavní téma SP; Otázky: co určuje (determinuje) chování, jednání, prožívání jedince genetika nebo sociální rovina? jak vznikají mezi lidmi sympatie a antipatie a jak ovlivňují jednání a chování člověka? jak lidé vysvětlují jednání vlastní a jednání druhých? jak vznikají a ovlivňují člověka hodnoty, zájmy apod.? co je podstatou frustrace a stresu a jak se s nimi lidé vyrovnávají? jak vznikají a ovlivňují chování a jednání člověka předsudky? jaký je vztah mezi sociálními rolemi (muž, žena, otec, dítě, učitel, nadřízený atp.) a chováním a jednáním člověka?

9 Šobáň: Sociální psychologie 9 jak je možno ovlivňovat druhé? jaké jsou vzájemné vztahy mezi jedincem a skupinou? jak lidé komunikují? jak se mění chování a jednání člověka v davu? Definice: F.H.Allport (1924): sociální psychologie je věda, která studuje chování individua, pokud jeho chování stimuluje jiná individua nebo je samo reakcí na jejich chování, a která popisuje vědomí individua, pokud je vědomím sociálních objektů a reakcí. Th.M.Newcomb (1950): Předmětem sociální psychologie je interakce. M.Sherif, C.W.Sherif (1956): Sociální psychologie je vědecké studium zkušeností a chování individuí ve vztahu k sociálně stimulujícím situacím. sociálně stimulující situace jsou tvořeny lidmi (individui i skupinami a rovněž socio-kulturním uspořádáním. Krech,D., Crutchfield,R.S., Ballachey,A.L. (1962): Sociální psychologii lze v širokém pojetí považovat za vědu o chování jedince ve společnosti. Je-li možno každou vědu definovat v pojmech její základní jednotky nebo předmětu zkoumání, lze sociální psychologii definovat jako vědu o případech meziosobního chování. Cílem sociální psychologie je odvodit zákony vývoje, změny a podstaty případů meziosobního chování. H.Piéron (1963): Kromě sociálních vlivů, které intervenují v psychologii individua, se sociální psychologie týká chování individua v sociálním poli. (A dále: Studiem skupinové dynamiky, která je předmětem sociometrie a psychologie kolektivů a davů, se přimyká přímo k sociologii.) G.W.Allport (1968): Sociální psychologie je disciplína, jejímž prostřednictvím se lidé snaží pochopit, vysvětlit a předvídat, jakým způsobem jsou myšlení, city a jednání jedinců ovlivňována vnímanými, představovanými nebo předpokládanými myšlenkami, city a jednáním jiných. M.Nakonečný (1970): Sociální psychologie je věda o tom, jak se člověk v sociálních a kulturních situací utváří a jak v nich jedná. J.Odehnal, J.Hoskovec, A.J.Štikar (1990): Sociální psychologie se soustřeďuje na analýzu sociálních stránek činnosti, psychických procesů i struktury osobnosti, a to především z hlediska toho, jak jedinec realizuje své sociální vztahy s druhými jedinci, se skupinami a se společností jako celkem, a co vzniklo v průběhu jeho socializace vlivem těchto sociálních vztahů. M.Fürst (1997): Sociální psychogie se zabývá tím, jak individuum myslí, cítí a jedná, když se zařadí do zástupu lidí. Je vědou o interakci mezi jednotlivci a určitými společenskými podmínkami: pokouší se vysvětlovat vliv, který mají osoby na prožívání a chování jiných osob. Z.Helus (1992): Sociální psychologie je vědní disciplína, zabývající se psychikou a osobností v sociálních souvislostech jeho života. S posledně uvedenou stručně sevřenou definicí bychom se mohli spokojit, pokud bychom ke slovu sociálních přidali a kulturních, jakkoliv bychom si měli být vědomi toho, že i toto vymezení může být podrobeno kritice. 1.2 Postavení sociální psychologie v systému věd v posledních letech se hranice mezi obory stírají v rámci interdisciplinárních a transdisciplinárních tendencí. Vztah obecné a sociální psychologie

10 10 Šobáň: Sociální psychologie na začátku - spory o vymezení mezi sociology a psychology, jednak mezi psychology obecná psychologie stačí (člověk je determinován sociálními vztahy) je ve skutečnosti psychologií sociální, ta je zbytečná člověk je ale determinován i svojí biologickou podstatou obecná psychologie - obecné poznatky o psychice člověka (zcelující a orientující význam) sociální psychologie tedy z obecné psychologie vychází Ve snaze vybudovat vědu o sociálním chování, staví sociální psychologie na poznatcích obecné psychologie. Abychom porozuměli jednání člověka ve vztahu k člověku, abychom porozuměli mezilidskému chování, musíme poznat potřeby a cíle člověka a to, jak člověk vnímá, myslí, učí se. Zásady motivace, vnímání a poznání, formulované v obecné psychologii nám pomáhají při porozumění tomu, jak jedinec vytváří své sociální cíle, jak vnímá osoby a skupiny, jak se učí sociálnímu chování. (D.Krech, R.S.Crutchfiel, E.L.Ballachey, 1962.) J.Janoušek a kol.(1988) ke vztahu obecné a sociální psychologie uvádějí: v sociální psychologii potřebujeme znát obecné zákony vnímání, myšlení, cítění, motivace, abychom pochopili sociální percepci, skupinové řešení problémů, sociální emoce, společenské potřeby atd. sociální psychologie poznatky pro obecnou psychologii, ta je integruje do formulací obecných psychologických zákonitostí obě vědy se zabývají i některými stejnými tématy (např.motivací), ale přístupy a hlediska nazírání jsou obvykle rozdílné řadí se mezi základní psychologické vědy spojena s dalšími základními psychologickými disciplinami - vývojovou psychologií (především problematika socializace); psychologií osobnosti. sociální psychologie - aplikovaných sociálních psychologií, jako např. sociální psychologii práce a organizace, sociální psychologii sportu, sociální psychologii hromadných sdělovacích prostředků aj. Vztah sociální psychologie a sociologie SP vymezována nejen psychology, ale rovněž sociology. M.Nakonečný cituje E.F.Müllera a A.Thomase (1974): Psychologicky zaměřená sociální psychologie zkoumá vliv sociálních faktorů na psychické procesy individua Sociologicky zaměřená sociální psychologie se zabývá skupinovými procesy jako takovými, individuum do nich vstupuje jen jako element. předměty obou vědních oborů jsou různé, hranice je ale nezřetená zabývají se mnohdy stejnou problematikou (např.malé skupiny, role, postoje apod.), ale přístup je měl by být rozdílný sociologie akcentuje faktory společenských jevů a psychologické faktory obvykle neopomíjí sociální psychologie akcentuje psychologické faktory, aniž by mohla opomíjet faktory společenské sociálně psychologické jevy nelze studovat bez jejich společenského kontextu sociology vždy zajímá, co si lidé myslí o určité situaci, poměrech, sociálních jevech, jaké jsou subjektivní pohnutky, jež je vedou k danému

11 Šobáň: Sociální psychologie 11 jednání, co způsobuje podmiňuje, že jejich postoje jsou právě takové, jaké jsou. (J.Klofáč, 1964) potřeba obhájit oprávněnost existence těchto věd - hledání vzájemných odlišností odeznívá nabývá významu názor, že zkoumání jednoho a téhož jevu přístupy a nástroji více vědních disciplín je cestou k jejich hlubšímu poznání. Vztah sociální psychologie a kulturní (a sociální) antropologie kulturní antropologie jako společenská věda zkoumající vývoj, strukturu a fungování různých kultur v čase a prostoru (Velký sociologický slovník, 1966) vznikla v anglosaských zemích ve druhé polovině 19.století a rozvíjí se ve 20. století zejména v USA příbuznost se sociální antropologií, ať už je její předmět vymezován otázkami sociální kontroly nebo sociálním chováním člověka, vede nejspíše ke koncepci sociokulturní antropologie práce klasiků kulturní antropologie (G.Frazer, R.Benedictová, R.Linton, M.Meadová aj.) svými nálezy výrazně přispěly k vytváření sociální psychologie jako vědy (a mnozí kulturní antropologové naopak využívali poznatky a metody psychologie vč.sociální), tak i v současnosti kulturní a sociální antropologie a sociální psychologie zkoumají mnohdy jeden a tentýž jev (zejména od doby, kdy antropologie neomezuje svůj zájem pouze na přírodní národy) a navzájem se doplňují a inspirují 1.3. Historie sociální psychologie Počátky sociální psychologie Dlouhá minulost a krátká historie sociální psychologie. (vypůjčený od A.Kardinera, který se tak v r.1947 vyjádřil o psychologii) otázky a odpovědi existovaly dávno před tím, než se sociální psychologie konstituovala jako věda. přírodní národy znaly (a znají) řadu zákonitostí sociálních jevů a praktikovaly (praktikují) je např. v rituálech, které vycházejí. ze zkušenosti skupinového vlivu na jedince (např. vyvolávání bojové nálady apod.). V době historické lze zájem o problémy sociálně psychologické sledovat v naší evropské civilizaci jako součást evropského myšlení. Učiňme tak v zjednodušené stručnosti. Klasické jsou některé protikladné názory Platona a Aristotela. Pro Aristotela byl ústředním pojmem a základní jednotkou jedinec, který je sice ovlivňován sociálním světem, ale díky vrozeným danostem je neopakovatelnou individualitou. U Aristotela nacházíme počátky hledání v individuu uložených tendencí, z nichž lze vysvětlit jeho sociální chování. Člověk je ovšem pro Aristotela zoon politikon, tedy bytost společenská. Pro zachování a zdokonalení života jednotlivce je nezbytné společenství s jinými jednotlivci. Aristoteles proto chápe sdružení občanů ve státě, založeném na zákoně a ctnostech, zárukou nejvyšší formy mravnosti. Pro Platóna je primární jednotkou společnost, obec jako organismus, a jedinec je jeho součástí. Předpokladem pro to, aby jedinec mohl uspokojovat svoje potřeby je jeho vstup do organizovaných společností. Mimochodem ve starém Řecku a Římě byl široce rozvinut systém řečnického umění (např.aristoteles byl tvůrcem základního modelu veřejného

12 12 Šobáň: Sociální psychologie projevu, v němž byly respektovány tři základní prvky řečník, řeč a posluchači), který vycházel ze znalosti základních zákonitostí ovlivňování a přesvědčování (persuaze). Hledání pramenů sociálního chování nacházíme pak v řadě prací filozofů, pedagogů, historiků, právníků aj. Uveďme jako příklad několik z nich. o N.Machavelli ( ) vychází z hlubokého historického vzdělání, z analýzy reálných událostí, jichž byl svědkem či současníkem a ze znalosti člověka a jeho slabostí. Jeho nejznámější práce Vladař obsahuje praktická doporučení státníkovi, který chce zachovat stát a moc. Tato doporučení, z nichž mnohá jsou akceptována i v současnosti, vycházejí z důkladné sociálně psychologické analýzy a diagnózy. Zabývá se mj. i davem a společenskou elitou, které chápe jako dvě proti sobě stojící entity. o F.Bacon ( ) dělil svůj čas mezi politickou kariéru (dosáhl nejvyšších státních úřadů, než jich byl zbaven v r.1621 na základě obvinění z korupce) a vědeckou a spisovatelskou činnost. Ve svých Esejích se zabývá mj. poznáváním lidských vlastností, vztahem člověkdav, mládím a stářím, morálkou apod. Pokud jde o dav, je velmi skeptický: Fócion, který se při potlesku davu otázal, co učinil špatně, měl pravdu. V díle Nové organon stanovuje jako cíl věd ovládnutí přírody člověkem na základě poznání jejích zákonitostí. K tomu je ovšem mj. nezbytné zbavit se lidských předsudků a omylů, jejichž analýzu zde podává. o T.Hobbes ( ) vycházel z téze, že jedinec je ve své podstatě egoista, toužící po moci (formuloval známou větu člověk člověku vlkem ) a společnost, bez níž není schopen existovat, sehrává současně roli ochranné bariéry proti lidské destruktivitě. Jeho dílo Leviathan je některými považováno za jednu z prvních prací o sociální psychologii. o J.Locke ( ) přikládal rozhodující vliv při vytváření osobnosti výchově. Vychází totiž z přesvědčení, že člověk přichází na svět jako nepopsaný papír (tabule) s prázdným obsahem vědomí a teprve zkušenost obsah vědomí vytváří. Chápe člověka především jako racionálního tvora, což významně ovlivňuje jeho působení ve společnosti. o J.J.Rousseau ( ) přichází s myšlenkou socializace a výchovy člověka, i když v rousseauovském pojetí: Základní myšlenka, prostupující celým Rousseaovým dílem, že člověk vychází z rukou přírody dobrý a teprve společnost jej kazí, ukazuje, jak mimořádnou důležitost musel Rousseau přikládal výchově, a ukazuje též, kam směřují požadavky, které na výchovu klade. Vyložil je v románu Emil neboli o vychování. V detailech v mnohém navazuje na požadavky Lockovy.Ale klíčová myšlenka je zcela Rouseauova a skrze něj nepřestává dodnes ovlivňovat pedagogické zásady: dospívajícího člověka je třeba chránit před působením špatných vlivů. Záleží jen na tom, aby se přirozeným způsobem mohl rozvíjet a zrát dobrý přirozený základ, který je zásadně v každém člověku. Úloha výchovy je tedy negativní, záleží v ochraně před všemi vlivy společenského života, které by mohly tento proces narušovat. (J.H.Störig, 1991) 19.století, charakteristické mj.dynamickým rozvojem věd včetně vzniku nových vědních oborů, připravilo i vznik sociální psychologie.

13 Šobáň: Sociální psychologie 13 o A.Comte ( ) je oprávněně považován za zakladatele sociologie jako vědy.je rovněž znám jako tvůrce a zakladatel pozitivismu (soustřeďuje pozornost vědy na jevy, fakta). Soudí, že člověk existuje pouze v rámci společnosti, individuum je vlastně pouhou fikcí. Prvotním elementem ve společnosti je pro něho nikoliv individuum, ale rodina. I když Comte ze své klasifikace věd vyloučil psychologii (lidský duch může zkoumat jevy a procesy, ale nikoliv sebe sama), položením základů sociologie položil současně základy jednomu ze zdrojů sociální psychologie. o H.Spencer( ) učinil důležitý krok na cestě ke vzniku sociální psychologie. Formuloval evoluční princip o několik let dříve než Ch.Darwin uveřejnil dílo O původu druhů a tento princip aplikoval na problémy sociálního chování na sociální instituce. V Principech psychologie se pokouší zkoumat z evolučního hlediska lidské myšlení. Od přírodního prostředí odlišuje prostředí, vytvořené člověkem (nástroje, stavby, jazyk, obyčeje, a náboženství ad.), tedy to, co se později označuje pojmem kultura. o G.Tarde ( ) byl francouzský filozof, sociolog, kriminolog. Zabýval se mj. kolektivním chováním (chováním davů) a je považován za jednoho se zakladatelů sociální psychologie. Ve svém nejznámějším díle Zákony nápodoby (1890) dokazuje, že společnost se stejně jako příroda řídí určitými zákony. Společenské procesy se snaží vysvětlit pomocí nápodoby, kterou chápe jako psychologický proces, jehož prostřednictvím dochází k opakování idejí a jejich postupnému šíření ve společnosti. Každý nový náhodně se objevivší vynález (čímž chápe myšlenky, přání, ideje apod., tedy vše, čím společnost obnovuje své síly a vyvíjí se) je podroben zákonům nápodoby. Tento nový jev se procesem nápodoby stává nejprve prvkem vnitřního boje individua mezi dvěma přáními, vírami, idejemi apod. (např. mezi dřívějšími a novými). Výsledkem je vítězství jednoho či druhého (nebo spojení obojího v nový vynález ). K tomuto střetu dochází tedy nejprve v nitru jedinců a teprve postupně v celé společnosti. Každá nová vlna nápodoby vniká do konkrétního prostředí, které je někdy více a někdy méně ochotno ji přijmout. Tímto procesem nápodoby vysvětluje Tarde sociální změny, módy, obyčeje, historie různých náboženství a různé druhy sociálního chování. Podstatou tohoto přístupu jsou podle Tardeho vztahy mezi dvěma osobami, což je předmětem tzv. intercerebrální psychologie (na rozdíl od intracerebrální psychologie, která se zabývá psychikou individua a v Tardeho době vysvětluje vše pomocí zákonů asociace). o E.Durkheim ( ) sociolog, filozof, pedagog, zakladatel francouzské sociologické školy odmítl biologický i psychologický výklad sociálních jevů jako výklad, který je možný v jiných společenských vědách, zabývajících se společenskými jevy, ale nikoliv v sociologii. Sociální jevy jsou v jeho podání něco více než pouze jevy biologické nebo psychologické. Společnost totiž není pouhým součtem indiviuí (která jsou předmětem zájmu individuální psychologie), ale něčím kvalitativně novým (např.skupina myslí, cítí a jedná jinak, než by myslili, cítili a jednali jednotliví její členové, pokud by byli vzájemně izolovaní). Pokud tedy základ sociálních jevů hledáme ve společnosti samé a dokážeme, že vznikají nezávisle na individuálním vědomí (např.rituál

14 14 Šobáň: Sociální psychologie pohřbu), že tedy sociální jev může být vysvětlen jen jiným sociálním jevem, pak takto pojaté sociální jevy se stávají přesně vymezeným předmětem sociologie, který ji jasně odlišuje od ostatních věd. Durkheim si zároveň povšiml významného znaku sociálních jevů: vystupují vůči jedinci jako vnější síly, které mají imperativní a utlačující moc, jíž se jedinec nemůže úspěšně bránit. Nejde přitom pouze o právní či morální normy, o ekonomické jevy apod., ale i o kolektivní představy a vědomí (které jsou nezávislé na psychice individua), jimiž se skupina vymezuje vůči světu a které jsou základem umění, jazyka,náboženství apod. Rozlišením individuálního a kolektivního oddělil Durkheim sociologii od psychologie. Sociální psychologii nepovažoval za samostatnou vědu, neboť jí podle jeho názoru chybí jasně vymezený předmět. Mnohé z jeho úvah se staly přínosem nejen pro sociologii, kulturní antropologii aj., ale nakonec i pro sociální psychologii. Za jeden z důležitých zdrojů vzniku sociální psychologie je obvykle považována psychologie národů a psychologie davu. Za klasika psychologie davu je uznáván Gustav LeBon ( ). Kromě sociologie a psychologie se zabýval i fyzikou, medicinou, etnografií a archeologií. Jeho nejznámější knihou je Psychologie de foules (Psychologie davu), která vyšla v roce 1895 (první překlad u nás již v r.1897). Tato práce odráží dynamiku sociálního a politického vývoje v Evropě v druhé polovině 19.století, charakteristického zejména industrializací, zvětšující se koncentrací populace v rostoucích městech a zvyšující se frekvencí davových jevů. Myšlenkové prostředí, z něhož autor vycházel, bylo charakteristické obranou svobody myšlení, obranou proti tyranii davů a diktátorů, obranou volného rozvoje osobnosti proti ohrožení zmasověním. Převládající iracionální prvky v chování davu ohrožují vládu rozumu. Liberální představy o svobodném člověku racionálně jednajícím se jevily až naivní, jestliže takový člověk sledován v davové situaci. G.LeBon uvádí, že člověk se v davu zcela mění a podléhá iracionalitě a primitivizmu, které se v davu projevují jako jeho typické znaky. V davu se vytváří tzv. duše davu, která je výsledkem sugesce a sugestibility (tj.nekritické přijímání názorů a výzev), nákazy (šíření emocí a jednání), anonymity jedince v davu. Pro duši davu je typickým jevem že lidé v davu směřují vždy k tomu, aby se jejich duševní úroveň vyrovnala. (G.LeBon: Psychologie davu. Kra 1994, str.131.) V takové situaci se v jedinci mobilizují primitivní vrstvy a destruktivní instinkty, uvolňují se morální zábrany. Roku 1879 založil Wilhelm Wundt ( ) v Lipsku první laboratoř experimentální psychologie. Jeho vědecké zájmy byly široké. Zabýval se filozofií, logikou, etikou a zejména psychologií. Je považován za zakladatele moderní psychologie. Psychologii koncipuje především jako přírodní vědu, oblast lidské psychiky chce vysvětlit prostřednictvím fyziologie: psychologii a fyziologii se snaží skloubit do celku tzv. fyziologické psychologie. Současně však si všímá, že psychika jedince se vyvíjí v závislosti na společnosti, která uplatňuje svůj vliv především v oblasti jazyka, morálky, náboženství, umění, práva. Tím navazuje na etnopsychologii, která byla v Německu pěstována především jako národová psychologie či psychologie národů (Völkerpsychologie), mající již od roku 1860 vlastní časopis ( Zeitschrift für Völkerpsychologie ). Této oblasti věnuje Wundt obsáhlé desetisvazkové dílo Völkerpsychologie: ein Untersuchung der Entvicklungsgesetzte von Sprache, Mythus und Sitte (Psychologie národů: zkoumání zákonitostí vývoje řeči,

15 Šobáň: Sociální psychologie 15 mýtů a zvyků), které vycházelo v Lipsku od r.1900 do r Toto dílo již odpovídá na některé základní otázky sociální psychologie. Pojem sociální psychologie se objevuje poprvé zřejmě u J.M.Baldwina v r.1897, V tomtéž roce zveřejňuje N.Trippelt výsledky prvního sociálně psychologického laboratorního experimentu, zkoumajícího vliv přítomnosti druhých na výkon jedince. V roce 1899 přednášel o sociální psychologii E.A.Ross, v r.1901 vydává C.A.Ellwood doktorskou práci Some prolegomena to social psychology. Formální konstituování sociální psychologie je obvykle spojováno s rokem 1908, kdy byly vydány první učebnice sociální psychologie: výše zmíněný americký sociolog E.A.Ross je autorem Social Psychology a anglický psycholog W.McDougall je autorem Introduction to Social Psychology. Tato zajímavá shoda v čase vydání obou prací nejen dokumentuje zájem psychologů i sociologů o problematiku sociálně psychologickou, ale symbolicky předznamenává do dneška aktuální linii psychologizující či sociologizující. Ostatně sociální psychologové jsou převážně původním vzděláním buď psychologové nebo sociologové. Nicméně je to psychologie, která zabudovala sociální psychologii do systému psychologických disciplin, i když trvalo delší dobu, než ji zařadila mezi základní psychologické vědy. Další vývoj sociální psychologie Vývoj sociální psychologie postupně nabýval na dynamice. Všimněme si nyní stručně několika významných momentů a autorů v časové linii. Na problematiku psychologie davu navázal kromě jiných v r.1921 i S.Freud prací Massenpsychologie und Ich Analyse (Masová psychologie a analýza Já). Vycházel z existence duše davu. Vertikální vztahy (vůdce-účastníci davu) i horizontální vztahy mezi účastníky davu vysvětloval pomocí základních pojmů svého přístupu k psychickým jevům. V r.1918 vydali W.I.Thomas a F.Znaniecki rozsáhlou publikaci Polský rolník v Evropě a Americe, v níž uvádějí pojem postoj jako předmět sociální psychologie. Experimentálně založený systematický výzkum problému, jak se mění psychika jedince v přítomnosti druhých ( experimentální psychologie mas ) realizoval W.Moede a jeho výsledky publikoval v r Roku 1921 se časopis The Journal of Abnormal Psychology přejmenovává na The Journal of Abnormal Psychology and Social Psychology. Učebnici sociální psychologie vydává v r.1924 F.H.Allport, který definuje sociální psychologii jako experimentální vědu o chování jednotlivce v různých sociálních situacích,, přičemž sociální chápe jako interpersonální. Do rozvoje psychologické metodologie přispěli autoři škál na měření postojů (mínění): E.S.Bogardus škála sociální distance (1925), L.L.Thurstone ) ) intervalové škály ad.( sumační škála R.Likerta, L. Guttmanův skalogram aj.). Pro zrod sociální psychologie skupin má rozhodující význam dílo K.Lewina, který emigroval před nacismem do USA, kde se mj.věnoval studia malých skupin a v r.1945 založil Výzkumné centrum pro skupinovou dynamiku. V oblasti sociální psychologie malých skupin pracoval rovněž zakladatel výzkumné metody sociometrie J.L.Moreno. R.1934 vychází (posmrtně) významná práce G.H.Meada o genezi Já a o sociálních rolích.

16 16 Šobáň: Sociální psychologie Zatímco sociologie se zabývala především makrospolečenskými otázkami (sociální struktura, sociální mobilita apod.), sociální psychologie se zaměřovala mj. na studium malých sociálních útvarů ve vztahu k jedinci. Tento přístup přinesl řadu výsledků, které bylo možno využít v praxi. Klasickým příkladem jsou tzv. hawthornské studie (experimenty) G.E.Maya, které se na základě požadavku firmy Western Eletric Company konaly od r s kratšími přestávkami do r Mayo se svými spolupracovníky zjistil, že pozitivní změny v produktivitě práce závisí mj. též na sociálních faktorech a zejména pak na interpersonálních vztazích v pracovní skupině a mezi nadřízenými a podřízenými. Položil tak základy teorii human relations, charakteristickou nejen obrácením pozornosti na chování člověka v pracovním prostředí, ale i na to, co pracující člověk cítí a prožívá ve vztahu k pracovní skupině, jak si osvojuje její normy, jak projevuje schopnost a ochotu kooperovat, jak skupina a organizace komunikuje, jak jsou skupiny řízeny, jak jsou řešeny konflikty apod. Sociální psychologie tak projevila schopnost řešit některé praktické problémy např. ve výrobní sféře, což pochopitelně stimulovalo další výzkumy a celkový rozvoj oboru. Po II.světové válce pokračoval dynamický rozvoj sociální psychologie. V r.1954 vydal G.Lindzey jako editor novou rozsáhlou příručku sociální psychologie, která vyšla v r.1968 v rozšířeném pětidílném vydání. (Počítáme-li pouze první vydání, odhaduje se počet do současnosti vydaných učebnic sociální psychologie ve světě na ) Rostlo množství výzkumů, publikací, byla formulována řada nových teorií. Centrem rozvoje sociální psychologie mezi světovými válkami a po II.světové válce se staly USA. Hlavní a nejrozpracovanější výzkumnou metodou zde byl laboratorní experiment, který umožnil nashromáždění řady poznatků a vypracování dílčích teorií (např. teorie kognitivní disonance L.Festingera, teorie sociální percepce F.Heidera, teorie konfliktu K.Lewina aj.). Teoretické i metodologické zúžení sociálně psychologického bádání a rostoucí pochybnosti o užitečnosti nashromážděných poznatků při řešení reálných sociálních problémů vedlo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ke kritické reflexi (hovořilo se o krizi oboru), k níž přispělo i konstituování specifické evropské sociální psychologie, která vycházela z evropské filozofie a evropských kulturních, politických a sociálních zdrojů. Snaží se překračovat americké soustřeďování na získávání údajů z výzkumů širším (humanistickým) pohledem na člověka optikou řady dalších vědních oborů s tendencí k inter- či transdisciplinaritě. V metodologii se snaží o bohatší paletu, preferující výpovědi člověka. Zahrnuje proto kromě experimentu (nejen laboratorního, ale především přirozeného) také rozhovor, pozorování, analýzu osobní historie, analýzu literárních a historických pramenů aj. V r.1969 byla založena Evropská asociace experimentální sociální psychologie, jejíž zakládajícím členem byl i náš sociální psycholog J.Janoušek. U nás byl vývoj sociální psychologie přerušen v padesátých letech zhruba do první třetiny let šedesátých. Typickým pro toto období bylo zhodnocení sociální psychologie předním sovětským psychologem S.L.Rubinštejnem jako pavědy, milé srdcím reakcionářů. Koncem poloviny šedesátých let byl tento vědní obor u nás obnoven, začal se opět vyučovat na univerzitách (i když jako marxistická sociální psychologie ) a v tehdejší Československé psychologické společnosti začala pracovat sekce sociální psychologie.

17 Šobáň: Sociální psychologie Hlavní teoretické přístupy v současnosti Psychoanalýza teorie socializace psychologie mas a analýza já hromadné jevy, na které mají vliv ranné dětské zkušenosti; Erikson Fromm a Horneyová vnitřní konflikty, neurotická osobnost, neurotická potřeba lásky; Sullivan interpersonální pojetí osobnosti (relativně stálé znaky), snaha po uspokojení a bezpečí (proto vznikají vztahy); Symbolický interakcionismus (George Herbert Mead) sociální behaviorismus osobnost a psychiku vytvářejí symboly sociální interakce (slova, gesta apod.); Self, I, Me (Jáství, Já, Mne); vztah self společnost v komunikaci musíme chápat symboly geneze Jáství Behaviorismus teorie podmiňování (posilování, odměna, trest apod.), učení, experimenty (krysy sociální experimenty) studium chování jedince (důraz na motivační a kognitivní procesy), které je funkcí sociálních stimulů (přítomnost a vliv dalších jedinců, jejich nepřítomnost) Neal E.Miller a John Town Dollard (1945) teorie nápodoby; Julian B. Rotter (1954) teorie sociálního učení (chování je výsledkem očekávaného posílení trestu), locus of kontrol (lokalizace kontroly jako kontrola posílení); J W Thiabaut a Harold H. Kelley (konec 50. let) teorie sociální interakce vychází ze sociální interakce v dyádách, které je možné popsat v pojmech reciproční kontroly: zisky a ztráty (kooperace, kompetice, konflikt); Albert Bandura (1971) kognitivistický pohled observační učení zástupné zpevnění na základě pozorování Tvarová psychologie Gestalt psychologie - Kurt Lewin Teorie konfliktu (++; +-; --) Pojem skupiny (skupinová dynamika, přijetí skupiny jako něčeho, co má vlastní charakteristiky) Teorie sociální percepce F.Heider: percepce sociálních objektů osoby, pojmy, myšlenky (rovnovážná síla, matematická a grafická podoba sil, působících ve vztazích) Teorie kognitivní disonance L.Festinger (kognice názor, přesvědčení, poznatky atd.) kognice jsou buď konsonantní (v souladu) nebo disonantní (neslučitelné) Teorie pole Systémový přístup (intra- a inter-) Akcentování dynamiky živé systémy hledají rovnováhu Důraz na vzájemné vztahy jedinec a jeho životní prostředí

18 18 Šobáň: Sociální psychologie Psychologická ekologie komplexní zkoumání chování a prostředí, ve kterém se dané chování vyskytuje Rovnováha se znovuobnovuje interakčními procesy Orientace na motivaci převzal z psychoanalýzy Matematicko fyzikální model vztahu Základní trendy v sociálně psychologickém myšlení ve 20. století Individuálně orientovaná SP ( Floyd Henry Allport), vliv kulturní psychoanalýzy (Karen Horneyová, Harry Stack Sullivan), adleriánská SP, humanistická neopsychoanalýza (Erich Fromm). Antropologické příspěvky k SP (Margaret Meadová zakladatelka kulturní antropologie, B.K. Malinowski). Teorie pole (Kurt Lewin) a vliv gestalt psychologie na SP. Teorie sociálního učení. Současná vlivná paradigmata v SP Behaviorální, resp. neobehaviorální paradigma, kognitivní paradigma a rolové paradigma. Evoluční a vývojová sociální psychologie. Jejich přednosti, nedostatky, hlavní témata. Tzv. kritická psychologie, pokusy o komplexnější teoretické přístupy - př. teorie R. Harrého. Teorie středního dosahu - význam a jejichvztah k tzv. velkým teoriím.

19 Šobáň: Sociální psychologie Metody sociální psychologie - sociometrie Cíl: Tato kapitola Vám pomůže zvládnout základní témata..: Sociometrie Metoda vědecká cesta nebo způsob získávání dat (dotazování, pozorování); Technika konkrétně použitý způsob (dotazník, kontrolované pozorování přes jednosměrné zrcadlo); Druhy vědeckého výzkumu: o Deskriptivní výzkum či popis určitého fenoménu, také srovnávací výzkum, nezachycuje příčiny faktů, jen je zjišťuje; o Korelativní zjišťuje souvislosti, může ale nemusí vyjadřovat kauzální vztahy, vytváří podklady pro jejich zjišťování; o Experimentální je zaměřen na zjišťování příčin, objevování kauzálních vztahů, vyžaduje přísnou kontrolu podmínek, může probíhat v přirozených podmínkách (skrytá kamera) nebo v laboratoři; Volba výzkumné strategie nikoli podle jednoduchosti nebo náročnosti strategie, ale podle povahy zkoumaného jevu a povahy očekávaných výsledků (na základě nulové hypotézy); pak také záleží na osobnosti socioměřiče a jeho příslušnosti k danému směru (i nespecifikované); Sociometrie J.L.Moreno zjištění sociálně-emotivních vztahů mezi členy malých skupin zjištění sympatií a antipatií sociogram sociometrická data s kým na pustý ostrov? hádej kdo? má určitou vlastnost 2.2. Pozorování Popis jevu, jeho vývoj, změny, závislost na vnějších podmínkách; Plánovitost a cílevědomost (řízené, kontrolované a systematické; Přesné vymezení pozorovaného jevu; Pozorovatel (více pozorovatelů) nebo zástupná technika; Sebepozorování (introspekce) v sociální psychologii jen v souvislosti s s nazíráním vlivu sociálních faktorů na osobu; Von Caranach a Frenz volné a systematické pozorování (strukturované a nestrukturované všímačka); Bales (1950) pozorování interakcí ve skupině

20 20 Šobáň: Sociální psychologie 2.3. Dotazování Osobní interview (rozhovor): úvod (motivační) vlastní rozhovor závěr; aktiviní spolupráce (navození a udržení), záznam (verbál i neverbál) - náročná metoda Telefonický interview Dotazník Měření postojů škály Nominální škála (nominální diskriminace objektu: muž žena) Ordinální škála (uspořádání velikosti školní klasifikace) Intervalová škála (např. měření teploty) Sémantický diferenciál srovnání postojů a jejich síly, aktivity a hodnoty 2.4. Rozhovor 2.5. Experiment nejnáročnější s variabilitou S (nezávisle proměnné) variuje i R (závisle proměnná), vše ostatní má zůstat konstantní druhy: laboratorní, terénní projekty: klasický (manipulace s jednou experimentální proměnnou), multivariační (s více nezávisle nebo závisle proměnnými kritická psychologie 2.6. Analýza výtvorů psychika jedince tvoří jednotu s jeho činností denníky (manipulace), umělecká díla

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Vzdělávání Organizace: Otevřená společnost, o.p.s. PŘÍRUČKA

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více