Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu"

Transkript

1 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: List číslo: 1/10 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Směrnice č. 2/2015 malého rozsahu FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval právník OIM Mgr. Pavla Novotná ověřil tajemník úřadu Tomáš Hejzlar schválil Rada MČ Praha 12 dne usnesením č. R / 11 Verze 1.0

2 Část I Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále jen MČ Praha 12 ) je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). 2. Tato směrnice upravuje postup MČ Praha 12 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázek ) hrazených z rozpočtu MČ Praha 12, a to třeba jen částečně, které v souladu s 18 odst. 5 ZVZ, není zadavatel povinen zadávat dle tohoto zákona, s výjimkou dodržování 6 odst. 1 ZVZ - zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, a 147a odst. 2 písm. a) ZVZ - uveřejňování všech smluv, včetně smluv rámcových, uzavřených v rámci zakázek, jejichž hodnota přesáhne Kč bez DPH, na profilu zadavatele. 3. Tato směrnice upravuje postupy a procesy zadávání, odpovědnosti jednotlivých osob a jejich role v procesu zadávání zakázek a také pravidla, včetně finančních limitů, pro výběr příslušného poptávkového řízení. 4. Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 jsou oprávněny vytvářet vlastní směrnice o zadávání zakázek, které budou vycházet z této směrnice. Ředitel příspěvkové organizace je povinen vlastní směrnici předložit ke schválení Radě městské části Praha 12 (dále jen rada). Nemá-li příspěvková organizace vlastní směrnici, řídí se touto směrnicí. 5. Za plnění povinností a dodržení postupů vyplývajících ze ZVZ a z této směrnice odpovídají vedoucí odborů ( dále jen odpovědná osoba zadavatele ), Úřadu městské části Praha 12 (dále jen Úřad), do jejichž věcné působnosti dle organizačního řádu spadá předmět zakázky. Právní jednání jménem MČ Praha 12 mohou činit pouze v rozsahu stanoveném touto směrnicí a dalšími vnitřními předpisy MČ Praha Odpovědná osoba zadavatele je povinna oslovovat takové zájemce, o kterých má dostupné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností požadované plnění zakázek schopni řádně a včas dodat. 7. Odpovědné osoby zadavatele jsou dále povinny: a) dbát dodržování rozpočtové kázně, b) dbát dodržování základních zásad veřejného zadávání, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, c) při plnění úkolů v rámci veřejného zadávání postupovat účelně, hospodárně a efektivně d) dbát dodržování souvisejících právních předpisů. 8. V případě zakázek zadávaných při přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU je odpovědná osoba zadavatele povinna přednostně použít postup stanovený v příručce příslušného Operačního programu, avšak vždy musí být dodržen minimálně postup dle této směrnice, který odpovědná osoba přiloží jako přílohu k zadávací dokumentaci. Není-li konkrétní postup v příručce stanoven, použije postup stanovený touto směrnicí. 2 / 11 Verze 1.0

3 9. Varianty nabídky jsou přípustné, je-li zakázka zadávána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a pokud zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách. 10. Směrnice se nevztahuje na dodávky zboží určené k dalšímu prodeji v rámci provozování hostinské činnosti v areálu Viničního domu, které jsou upraveny příslušným vnitřním organizačním předpisem. Článek 2 Vymezení pojmů 1. Veřejná zakázka malého rozsahu je taková zakázka, jejíž předpokládaná hodnota u dodávek nebo služeb nedosáhne Kč bez DPH a u stavebních prácí nedosáhne Kč bez DPH. 2. Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v poptávkovém řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky se postupuje přiměřeně podle pravidel, která jsou upravena v ustanoveních 13 až 16 ZVZ. 3. Odpovědnou osobou se rozumí osoba specifikovaná v článku 1, odst. 5. této směrnice. 4. Zadáváním se rozumí postup zadavatele podle této směrnice, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení poptávkového řízení. 5. Zadáním se rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v poptávkovém řízení. Smlouvou je každé dvoustranné nebo vícestranné právní jednání bez ohledu na jeho slovní označení (dohoda, akceptovaná objednávka) založené na projevu svobodné vůle smluvních stran, z něhož vznikají smluvním stranám práva a povinnosti. Všechny objednávky musí být vygenerovány prostřednictvím ekonomického informačního systému GINIS. 6. Výzvou k podání nabídky se rozumí písemný dokument zasílaný zájemcům k podání nabídky na plnění zakázky, jehož základní obsah je uveden v článku 6, odst. 2, článku 7, odst. 2 a článku 8, odst. 2 této směrnice. 7. Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 8. Radou se rozumí Rada městské části Praha Příslušným členem rady se rozumí člen rady, do jehož svěřené kompetence spadá předmět zakázky. 10. Tiskem se rozumí tisk pro jednání rady dle příslušné vnitřní směrnice úřadu. Článek 3 Uveřejňování na internetových stránkách MČ Praha 12 Odpovědná osoba zajistí bezodkladné uveřejňování veškerých dokumentů k jednotlivým zakázkám na internetových stránkách MČ Praha 12 v sekci Veřejné zakázky, vyjma objednávek, které jsou v samostatných přehledech (výstupem z ekonomického informačního systému GINIS) uveřejňovány na internetových stránkách MČ Praha / 11 Verze 1.0

4 Článek 4 Uveřejňování smluv na profilu zadavatele dle 147a zákona o VZ Odpovědná osoba je povinna zajistit uveřejnění celého znění smlouvy uzavřené v rámci zakázek, jejichž hodnota činí Kč bez DPH a více, včetně všech jejích změn a dodatků, na profilu zadavatele, a to 15 dnů od jejího uzavření. Článek 5 Předpokládaná hodnota zakázky Odpovědná osoba zadavatele je povinna určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání nebo zveřejnění výzvy k podání nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky musí vycházet z ceny v místě plnění zakázky obvyklé. Odpovědná osoba je povinna předpokládanou hodnotu zakázky posoudit na základě údajů a informací s přihlédnutím k zakázkám stejného či podobného předmětu plnění, které pořizoval v minulosti a na základě průzkumu trhu nebo jiným vhodným způsobem na základě svých odborných znalostí. Část II Postupy při zadávání zakázek dle jednotlivých kategorií Článek 6 Zakázky I. kategorie Závazná pravidla pro zadávání zakázek v hodnotě nepřesahující Kč (bez DPH) u dodávek a služeb, resp Kč (bez DPH) u stavebních prací. 1. Odpovědná osoba zadavatele rozhoduje o předmětu, rozsahu, způsobu zadávání a způsobu hodnocení zakázky. Jednání zadavatele navenek při zadávání zakázky formou objednávky činí jménem zadavatele odpovědná osoba zadavatele, uzavření smlouvy podléhá schválení radou. 2. Postup uvedený v odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na drobný nákup za hotové do výše Kč (bez DPH), který je upraven příslušným nařízením tajemníka. Článek 7 Zakázky II. kategorie Závazná pravidla pro zadávání zakázek v hodnotě Kč < Kč (bez DPH) u dodávek a služeb, resp Kč < Kč (bez DPH) u stavebních prací. 1. Při vlastní realizací zakázky je odpovědná osoba zadavatele povinna: a) zajistit zpracování písemné výzvy k podání nabídek, b) zajistit předložení výzvy ke schválení příslušnému členu rady, c) zajistit zaslání výzvy minimálně 3 zájemcům (v případě zakázky na IT minimálně 2), doba pro podání nabídky musí být minimálně 3 pracovní dny, d) zajistit vyhotovení protokolu o vyhodnocení nabídek, který bude obsahovat minimálně: identifikační údaje uchazečů, hodnotící kritéria, výsledek hodnocení, e) zajistit vyhotovení a podpis objednávky, uzavření smlouvy podléhá schválení radou, f) vést evidenci dokumentace související se zakázkou. 4 / 11 Verze 1.0

5 2. Písemná výzva musí obsahovat alespoň: a) identifikační údaje zadavatele a osoby jím pověřené k zastupování, b) předmět zakázky, případně další podmínky zakázky, c) za předpokladu, že je na předmětnou zakázku vymezen (stanoven) maximální limit finančních prostředků, je nutno do výzvy uvést i předpokládanou hodnotu zakázky, d) hodnotící kritéria (také s důrazem na kvalitativní kritéria), e) lhůtu pro podání nabídek a místo podání nabídek, f) prohlášení o tom, že zadavatel může poptávkové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit. 3. V případě zakázek, jejichž předmětem je dodávka zboží (IT technologií a materiálu, kancelářských potřeb a vybavení apod.) může příslušný odbor se souhlasem příslušného člena rady realizovat nákup prostřednictvím elektronického tržiště se zveřejněním poptávky nejméně po dobu 3 pracovních dní. Postup uvedený v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se v takovém případě použije přiměřeně, výsledek nákupu realizovaného formou elektronického tržiště podléhá schválení příslušným členem rady. Článek 8 Zakázky III. kategorie Závazná pravidla pro zadávání zakázek v hodnotě Kč < Kč (bez DPH) u dodávek a služeb, resp Kč < Kč (bez DPH) u stavebních prací. 1. Při vlastní realizací zakázky je odpovědná osoba zadavatele povinna: a) zajistit zpracováni písemné výzvy k podání nabídek, b) zajistit předložení výzvy ke schválení příslušnému členu rady, c) zajistit zaslání výzvy minimálně 5 zájemcům (v případě zakázky na IT minimálně 2), kteří budou vyzváni k podání nabídky; d) zajistit uveřejnění výzvy na internetových stránkách MČ Praha 12 po dobu nejméně 7 pracovních dnů (v případě realizace nákupu prostřednictvím elektronického tržiště postačuje zveřejnění přímého odkazu), případně zveřejnění na profilu zadavatele, e) zajistit jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek (dále jen komise ), která musí mít nejméně 3 členy, jejím členem musí být odpovědná osoba, člen rady anebo zaměstnanec ÚMČ Praha 12 se znalostí předmětu zakázky; členy komise písemně jmenuje příslušný člen rady, f) zajistit na základě výsledků hodnocení přípravu tisku, jehož předmětem bude návrh na výběr nejvhodnější nabídky, včetně zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a příslušné smlouvy, g) zajistit informování všech uchazečů o výsledku poptávkového řízení, h) sledovat věcné a časové plnění smlouvy a s dostatečným předstihem předložit návrhy na uzavření dodatku, na uplatnění sankcí, záruk či k ukončení smluvního vztahu, i) vést evidenci dokumentace související se zakázkou. 2. Písemná výzva musí obsahovat alespoň: a) identifikační údaje zadavatele a osoby jím pověřené k zastupování, b) předmět zakázky, případně další podmínky zakázky, 5 / 11 Verze 1.0

6 c) za předpokladu, že je na předmětnou zakázku vymezen (stanoven) maximální limit finančních prostředků, je nutno do výzvy uvést i předpokládanou hodnotu zakázky, d) odůvodněné požadavky na kvalifikaci (minimálně v rozsahu prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů), e) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek, požadavek na způsob zpracování nabídky a lhůtu pro podání nabídek a místo podání nabídek, f) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek (formou přiložené smlouvy), g) prohlášení o tom, že zadavatel může poptávkové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit. 3. Komise provede vyhodnocení dle předem stanovených hodnotících kritérií a o vyhodnocení pořídí protokol o posouzení a hodnocení nabídek, který bude obsahovat minimálně: identifikační údaje uchazečů, hodnotící kritéria, výsledek hodnocení s odůvodněním výběru. 4. Pokud odpovědná osoba zadavatele poskytne některému uchazeči upřesňující či doplňující informace k zakázce, je povinen je poskytnout rovněž všem ostatním zájemcům a uveřejnit je shodným způsobem jako původní výzvu k podání nabídky. 5. V případě zakázek, jejichž předmětem je dodávka zboží (IT technologií a materiálu, kancelářských potřeb a vybavení apod.) může příslušný odbor se souhlasem příslušného člena rady realizovat nákup prostřednictvím elektronického tržiště se zveřejněním poptávky nejméně po dobu 7 pracovních dní. Postup uvedený v odstavcích 1 až 4 tohoto článku se v takovém případě použije přiměřeně, výsledek nákupu realizovaného formou elektronického tržiště podléhá schválení příslušným členem rady Článek 9 Zakázky IV. kategorie Závazná pravidla pro zadávání zakázek v hodnotě Kč < Kč (bez DPH) u dodávek a služeb, resp Kč < Kč (bez DPH) u stavebních prací. 1. Při vlastní realizací zakázky je odpovědná osoba zadavatele povinna: a) zajistit zpracováni písemné výzvy k podání nabídek, b) zajistit předložení výzvy ke schválení radě, c) zajistit přípravu tisku, který bude obsahovat: výzvu k podání nabídek, návrh seznamu nejméně 5 zájemců (v případě zakázky na IT minimálně 3), kteří budou vyzváni k podání nabídky, návrh na složení nejméně pětičlenné komise d) zajistit zaslání výzvy schváleným zájemcům, e) zajistit zveřejnění výzvy na internetových stránkách MČ Praha 12 po dobu nejméně 12 pracovních dnů (v případě realizace nákupu prostřednictvím elektronického tržiště postačuje zveřejnění přímého odkazu) a uveřejnění na profilu zadavatele, f) bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek svolat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek, jejím členem musí být odpovědná osoba zadavatele, člen rady, zaměstnanec ÚMČ Praha 12 se znalostí předmětu zakázky, 6 / 11 Verze 1.0

7 g) zajistit na základě výsledků hodnocení přípravu tisku, jehož předmětem bude návrh na výběr nejvhodnější nabídky, včetně zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a příslušné smlouvy, h) zajistit informováni všech uchazečů o výsledku poptávkového řízení, i) zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dle článku 4 této směrnice, j) sledovat věcné a časové plnění smlouvy a s dostatečným předstihem předložit návrhy na uzavření dodatku, na uplatnění sankcí, záruk či k ukončení smluvního vztahu, k) vést evidenci dokumentace související se zakázkou. 2. Písemná výzva musí obsahovat alespoň: a) identifikační údaje zadavatele a osoby jím pověřené k zastupování, b) předmět zakázky, případně další podmínky zakázky, c) za předpokladu, že je na předmětnou zakázku vymezen (stanoven) maximální limit finančních prostředků, je nutno do výzvy uvést i předpokládanou hodnotu zakázky, d) odůvodněné požadavky na kvalifikaci (minimálně v rozsahu prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů), e) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek, požadavek na způsob zpracování nabídky a lhůtu pro podání nabídek a místo podání nabídek, f) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek (formou přiložené smlouvy), g) prohlášení o tom, že zadavatel může poptávkové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit. 3. Komise provede vyhodnocení dle předem stanovených hodnotících kritérií a o vyhodnocení pořídí protokol o posouzení a hodnocení nabídek, který bude obsahovat minimálně: identifikační údaje uchazečů, hodnotící kritéria, výsledek hodnocení s odůvodněním výběru. 4. Pokud odpovědná osoba poskytne některému uchazeči upřesňující či doplňující informace k zakázce, je povinen je poskytnout rovněž všem ostatním zájemcům a uveřejnit je shodným způsobem jako původní výzvu k podání nabídky. 5. V případě zakázek, jejichž předmětem je dodávka zboží (IT technologií a materiálu, kancelářských potřeb a vybavení apod.) může příslušný odbor se souhlasem příslušného člena rady a po splnění odst. 1, písm. b) tohoto článku realizovat nákup prostřednictvím elektronického tržiště se zveřejněním poptávky nejméně po dobu 12 pracovních dní. Postup uvedený v odstavcích 1 až 4 tohoto článku se v takovém případě použije přiměřeně, výsledek nákupu realizovaného formou elektronického tržiště však vždy podléhá schválení radou. Článek 10 Rámcová smlouva 1. Rámcovou smlouvou se rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou týkající se jednotlivých zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb nebo stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství 2. Oznámení či výzvu o zahájení poptávkového řízení na rámcovou smlouvu navrhuje ke schválení radě příslušný člen rady. Předmětné poptávkové řízení je vyhlášeno vždy na základě schválení rady. 3. Rada schválí, zda bude rámcová smlouva uzavřena s jedním či více uchazeči. Pokud bude smlouva uzavřena s více uchazeči, nesmí být počet uchazečů nižší než 3, přičemž 7 / 11 Verze 1.0

8 v zadávacích podmínkách bude stanoven objektivní způsob, kterým bude stanoven konkrétní počet uchazečů, s nimiž bude rámcová smlouva uzavřena. 4. Doba trvání rámcové smlouvy nesmí být delší než 4 roky. 5. Zakázky na základě rámcové smlouvy jsou zadávány postupem podle 92 ZVZ. 6. Hodnotící kritéria stanoví rada v souladu s ustanovením 91 ZVZ. 7. Při výběru účastníků rámcové smlouvy se postupuje v souladu s ustanoveními 90 ZVZ. Část III Postupy ve výjimečných případech Článek 11 Obecné výjimky z postupu 1. V případě, že poptávané plnění může z technických, či uměleckých důvodů nebo ochrany autorských práv a práv duševního vlastnictví nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu nebo smluvního vztahu poskytnout pouze jeden určitý dodavatel, může zadavatel oslovit tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost je však třeba písemně odůvodnit a doložit, a to např. analýzou průzkumu trhu, sdělením profesní komory, informací z odborného periodika nebo jiným dokladem prokazujícím tuto skutečnost. Písemné odůvodnění bude přiloženo k objednávce, případně k důvodové zprávě tisku (v případě smlouvy). 2. Obdobně jako podle předchozího odstavce může zadavatel postupovat v těch případech, kdy počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu nedosahuje minimálního počtu stanoveného s ohledem na výši předpokládané hodnoty zakázky, podle které je zvolen postup zadání. V tomto případě oslovuje zadavatel všechny zájemce na trhu, kteří jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas dodat. 3. Zadavatel není povinen postupovat dle této směrnice v případě objektivní tísně a akutní nutnosti odvrátit hrozící škodu nebo zamezit škodě či zmírnit škodu na majetku zadavatele nebo v jeho územním obvodu způsobených např. povodněmi, mimořádnými událostmi a škodami v lese i na zeleni mimo les (větrné a sněhové kalamity, nebezpečí vzniku požárů v období sucha, nahodilá těžba), havarijními situacemi, nutných servisních prací, naléhavě vzniklých potřeb či oprav informačních a komunikačních technologií atd. 4. Starosta MČ Praha 12 může v jiných odůvodněných případech rozhodnout o výjimce z pravidel stanovených touto směrnicí, pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne Kč bez DPH. V ostatních odůvodněných případech, kdy předpokládaná hodnota plnění zakázky přesáhne Kč bez DPH, může o výjimce z pravidel stanovených touto směrnicí rozhodnout výhradně rada. Článek 12 Výjimky z postupu zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce zadání zakázky přímo zhotoviteli 1. Výjimka z postupů uvedených v Části II. této směrnice se užije pouze v případě vzniku potřeby dodatečných prací, které jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací za předpokladu, že tyto práce nemůžou být technicky odděleny od původní zakázky (zejména ve vztahu k zárukám za dílo) anebo pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu MČ Praha 12 nebo nepřiměřené prodloužení díla, a současně, jejichž hodnota nepřevyšuje limit pro zakázku malého rozsahu. 8 / 11 Verze 1.0

9 2. V případě naplnění všech výše uvedených podmínek zástupce MČ Praha 12 ve věcech technických (popř. technický dozor) bezprostředně informuje vedoucího příslušného oddělení a na jeho pokyn provede následující postup: a) vyzve zhotovitele k sepsání a odůvodní nezbytnosti prováděných prací včetně jejich ocenění, b) posoudí nezbytnost, rozsah prováděných prací a správnost ocenění prací a předloží jej vedoucímu příslušného oddělení. 3. Vedoucí příslušného oddělení neprodleně informuje příslušného člena rady a v nejbližší možné době mu předloží žádost o odsouhlasení dodatečných prací spolu s potřebnými podklady pro rozhodnutí. Jedná-li se o zakázku spolufinancovanou ze zdrojů EU, informuje neprodleně také vedoucího oddělení rozvoje MČ odboru Kancelář městské části. 4. Příslušný člen rady po posouzení předložených dokumentů provedení dodatečných prací dle odstavce 1 písemně odsouhlasí (tímto plní také prevenční povinnost dle 2900 občanského zákoníku zabránění vzniku náhrady škody z důvodu prodlení) a na nejbližší poradě vedení MČ Praha 12 podá informaci o jejich provedení. 5. Odpovědná osoba zadavatele následně zhotovitele informuje o udělení souhlasu s prováděním dodatečných prací dle odst. 4 tohoto článku a zajistí vyhotovení tisku do rady, jehož obsahem bude dodatek k příslušné smlouvě. 6. Odpovědná osoba zadavatele je povinna výběr konkrétního dodavatele řádně odůvodnit. Odpovědná osoba musí evidovat veškeré dokumenty související se zakázkou. 7. Této výjimky lze využít pouze v případě, nepřesáhnou-li dodatečné práce 10% ceny původní zakázky. Část IV Ostatní ustanovení Článek Zakázky podlimitní a nadlimitní podléhají postupům, které jsou uvedeny v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V těchto zadávacích řízeních platí pravidla uvedená v této směrnici pro určení odpovědných osob zadavatele, složení komisí, kontrole zadávací dokumentace a rozhodování o vypsání a přidělení zakázky obdobně. 2. Schvalovací proces jednotlivých postupných kroků vychází ze směrnice Oběh a přezkušování účetních dokladů, pokud zde není uvedeno jinak. 3. Objednávky v rozsahu zakázek I. IV. kategorie vystavované na základě účinné smlouvy mezi městskou částí a dodavatelem nepodléhají schválení radou, nestanoví-li jiný vnitřní předpis jinak. Všechny objednávky musí být vygenerovány prostřednictvím ekonomického informačního systému GINIS. 4. Lhůta pro zveřejnění výzvy na internetových stránkách MČ Praha 12 i lhůta pro zveřejnění poptávky na elektronickém tržišti začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění a končí uplynutím posledního (celého) dne lhůty. 9 / 11 Verze 1.0

10 Část V Závěrečná ustanovení Článek 14 Zrušovací ustanovení Ruší se směrnice č. 1/2014 s názvem malého rozsahu. Článek 15 Účinnost 1. Směrnice byla schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. R dne Směrnice nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení. 10 / 11 Verze 1.0

11 Příloha č. 1 ke Směrnici č. 2/2015 ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ malého rozsahu datum jméno podpis datum jméno podpis 11 / 11 Verze 1.0

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: List číslo: 1/10 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Směrnice č. 5/2016 malého rozsahu FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval právník OKÚ Mgr. Antonín

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.44.12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 8 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 4/2012

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení SMĚRNICE Č. 24 O pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu obce, včetně zadávání veřejných zakázek Datum schválení zastupitelstvem: 11. 02. 2015 Směrnice nabývá účinnost: 01. 03. 2015

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno =================================================================== Směrnice tajemníka č. 1/2014 Veřejné zakázky Zpracováno: 23.1.2014

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC RAČICE Adresa: Račice č.p. 65 IČ: 16981901 Směrnici zpracovala : Bc. Pavlína Plimlová, DiS. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo Obce Račice Vydalo: Zastupitelstvo

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, 259 17 Votice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice Účinnost od Vydání Výtisk číslo Počet listů Počet příloh

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více