Smluvni strany. : Gymnrlzium, Brno, Kienovii 36 Kienov Brno. (bude doplndno pozd6ji) neni pl6tce DPH. Komerdni banka a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvni strany. : Gymnrlzium, Brno, Kienovii 36 Kienov6 36 602 00 Brno. (bude doplndno pozd6ji) neni pl6tce DPH. Komerdni banka a.s."

Transkript

1 Smlouva o dilb C.... vzavienf podle $ 536 a nrlsl. zil<onal.5i3li99l Sb. (Obchodnf z6konik) v platndm zndni t. Smluvni strany 1.1 Objednatel Tel. Gymnrlzium, Brno, Kienovii 36 Kienov Brno :543 2Il 598 : Zhstupce poveienf jedn6nim ve vdcech a) smluvnfch Mgr. Miroslav Marek b) technickfch (bude doplndno pozd6ji) reo DIE Bankovni spojeni neni pl6tce DPH Komerdni banka a.s. d. tidtu / Zhotovitel Tel. OSS Bmo, s.r.o. Myslivedkova Brno 54t245391, mo.cz, Zilstupce pov6ieny jedntinim ve vecech a) smluvnich Ladislav Dvoirik - jednatel b) technickych Ladislav Dvoi6k,Ing. Zdendk Blahoflovsky, Jiii Fencl (stavbyvedouci) tco DIE Bankovni spojeni c24690r850 KB Bmo m6sto d. ri. l tll

2 PfeOmOt Oita 2.1 Piedmdtem dila je provedeni akce s nhzvem: Havarijni stav rozvodri tepl6 a stp4qn6 vody Jedn6 se o stavebni ripravy mistnosti toalet a jejich vstupnich d6sti s celkovou revitalizaci inzenfrsklfch siti na nd navazujici. Provedenim vzniknou nov6 instaladni piedsteny pro lepsi napojeni na inlenyrsk6 sit6. Pr6ce budou probihat ve stiivajicich mistnostech d koupelna ve sluzebnim by6 Skolnika, wc divky, wc divky, wc hosi, dispozidnimi zmdnami vzniknou 205c - riklidov6 mistnost, 305c - riklidov6 mistnost). Soud6sti je krom6 stavebne montdznich praci i d6st tykajici se vzduchotechniky, zdravotechnickjch instalaci a elektroinstalaci. Misto stavby je budova gymndzia Kienovii 36, k. ri. Brno - Trnit6, p. d. 11/ Piedmdt dila je detailnd vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci pro provedeni stavby, kterou zpracovala firma atelier A77 ARCHITEKTI, Dukelsk6 89, Brno, odpovedny projektant Ing. arch. Zdendk Bure5, tel , datum zpracovfuni prosinec Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje prov6st pro objednatele i6dne a vdas, na svrij naklad a na sv6 nebezpedf sjednan6 dilo dle dlanku 2. teto smlouvy a objednatel se zavazuje za proveden6 dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vy5i a zapodminek sjednanych v t6to smlouv Zhotovitel splni zhvazek zaloleny touto smlouvou tim, Le i6dn1 a vdas provede piedmdt dfla dle t6to smlouvy a splni ostatni povinnosti vypllvajici zt6to smlouvy. 2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dod6ni a zajiitdni v5ech dinnosti, praci, sluzeb, v6ci a dod6vek nutnych krealizaci dila, ato zejmdna: a) v r6mci piedmetu plndni bude i6dn6 provedeno dilo b) zaji5teni zaiizeni staveni5td, a to podle potieby k i6dn6mu provedeni dila vdetnd jeho :0idrlby a likvidace c) vyklizeni stavenistd a provedeni zitvere(neho riklidu mista provedeni dila vd. uklidu stavby dle tdto smlouvy d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplf vajici z jeho umist6nf a niivaznosti dila na okoli e) dodani dokumentace skutedn6ho provedeni dfla, vdetn6 dokladov6 drlsti 1 x v listinn6 podob6, a 1 x v digittllni podobd na nosidi CD (form6ty PDF a DWG) f) zajist6ni ulozeni stavebni suti a ekologick6 likvidace stavebnich odpadt a dolozeni dokladfi o tdto likvidaci, vdetnd rihrady poplatkfi zatoto ulozenf, likvidaci a dopravu. 2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanoven6 projektem, zejmena v5emi vfchozimi dokumenty, vdetne piipadnfch zmdn, dodatkri a doplfikri sjednan;fch stranami nebo vypl;ivajicich z rozhodnuti piislu5nfch org6nti. Pii zhotoveni stavby bude I2l

3 zhotovitel postupovat rovndz v souladu s projektovou dokumentaci, stavebnim zdkonem platnou pr6vni itpravou. ( 2.7 Neni-li v t6to smlouve uvedeno jinak, neni zhotovitel opr6vndn ani povinen prov6st jakoukoliv zmdnu dila bez pisemn6 dohody s objednatelem ve form6 pisemn6ho dodatku k t6to smlouv6. 3. Cena dila 3.1 Smluvnf cena je stanovena na zikladl projektovd dokumentace a ocendndho soupisu praci, dod6vek a sluzeb s qfkazem qfm6r (d6le jen polozkovfm rozpodtem), ktery je nedilnou soud6sti t6to smlouvy. Jednotkov6 ceny uveden6 v polozkovdm rozpodtu jsou cenami pevnymi po celou dobu prov6ddnf stavby. Cenaza zhotoveni piedmdtu dila v rozsahu soupisu praci, dodrivek a sluzeb s vykazem vymer poskytnut6ho objednatelem a polozkov6ho rozpodtu ocendn6ho zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je dle ztrk. (, Sb. o cen6ch, ve zn6nf pozddjsich piedpisti, cenou smluvni a nejvy5e piipustnou pro dany rozsah praci a dini: Nizev nolozkv Celkov6 cena dila bez DPH 1,, ,36 DPH2I% ' ,33 Celkovd cena vietn6 DPH L ,- (slovy jedenmilionstodevades6tdvatisicsedmsetosmdes6tsedmkoruntiicetsesthal6ii korun desk;ich bez dand zpiidane hodnoty, dvdstdpades6ttisicdtyiistaosmdes6tpdtkoruntiicettiihal6iri korun des$fch pii uplatneni ztkladni sazby dan6, z piidand hodnoty, jedenmiliondtyiistadtyiicettiitisicdv6stdsedmdes6ttii korun deskfch vdetnd dand z piidan6 hodnoty) 3.2 Smluvni cena byla sjedndna na zfikladl piedlozendho soupisu praci, dod6vek a sluzeb s vykazem vymdr. V piipadd zjisteni rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, dod6vek a sluzeb s vykazem vymdr plati, Le piedmdtem plndni je jednoznadn6 rozsah dan;f soupisem praci, dod6vek a sluzeb s vykazem vymdr. 3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvlfse piipustn6 a obsahuje vesker6 nutn6 naklady krealizaci piedmetu dila vdetnd n6kladtr souvisejicich (ako napi. poplatky, vedlejsi n6klady, piedpokl6d an6 rizika, apo d. ) 3.4 Sjednanf cena obsahuje i v soudasn6 dobd piedpokl6dan;f vyvoj cen v dan6m oboru, vdetnd piedpokl6dan6ho vyvoje kurzu desk6 mdny k zahranidnim mdn6m al do doby dokondenf dila dle dl. 4 t6to smlouvy. 3.5 Sjednan6 cena obsahuje ve5kerd naklady a zisk zhotovitele nezbylne k i6dn6mu a vdasn6mu provedeni dila. 3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodrivek zejmena i n6klady: - na vybudov6ni, udrzo v 6ni a odstrandni zaiizeni stavenistd - nazabezpedeni bezpednosti a hygieny pr6ce - na opatieni k ochrand Zivotniho prostiedi a likvidaci odpadri Cena v Ki t3l

4 - na poji5t6ni Skod zprisobenfch zhotovitelem pii realizaci dila - na organizalni a koordinadni dinnost - na zajistdni ve5ker6 dopravy anezbynych dopravnich opatieni - na energetickd zajistdni provrid6ni dila 3.7 Sjednanil cena je platn6 at do terminu dokondeni sjednan6ho touto smlouvou. Jednotkov6 ceny polozkov6ho rozpodtujsou ceny pevnd po celou dobu provedeni dila. 3.8 Objednatelje opr6vnen naiizovatprostiednictvim opr6vnen6 osoby uveden6 v zihlaviteto smlouvy, anilby udinil tuto smlouvu neplatnou, zmdny dila s tim, Le cena, termfn, piipadnd ostatni ustanoveni t6to smlouvy budou odpovidajicim zprisobem upraveny pouze pisemnfm dodatkem k t6to smlouv6. ZmEny dila mtize objednatel vyladovat za dodrleni t6chto podminek: - pokud zm6nou dojde kztrteni piedmdtu dila a ke snizeni ceny dila; - pokud zmdna nebude mit vliv na cenu dfla; - pokud zmdnabude povahy nepiedvidanfch pracf pii realizaci. Smluvni strany se zavazuji ve vy5e uvedenfch piipadech postupovat v souladu s touto smlouvou. Zadne zmlny dila podle tohoto odstavce nebudou zapolaty ani prov6d1ny bez piedchoziho objednatelova pisemn6ho pokynu a Lddny narok ani pozadavek na zmdnu ceny nebo terminu nebude platnf, nebude-li k n6mu takovyto pisemny pokyn piedem vyd6n a nebude-li soudasn6 tato zmena smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou. 3.9 V cend za provedeni dila jsou zahmuty ve5ker6 n6klady zhotovitele, kter6 pii pln6ni sv6ho zixazku dle t6to smlouvy nebo vsouvislosti stim vynaloli, a to nejen n6klady, kter6 jsou uvedeny vevychozich dokumentech piedanfch objednatelem nebo znich vypllfvaji, ale i n6klady, kterd zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevnd nevypllfvaji, ale jejichl vynaloleni musi zhotovitel z titulu sv6 odbornosti piedpokl6dat, a to i na ziklade zku5enosti s prov6ddnfm podobn;fch staveb. Jedn6 se zejm6na o n6klady na poiizeni v5ech vdci potiebnfch k provedeni dila, dopravu na mfsto plndni vd. vykl6dky, skladov6ni, manipuladni a zvedaci techniky a piesunri hmot, zaiizeni staveniste a jeho zabezpedeni, hygienickf, zdzemi pro pracovniky zhotovitele, uklid prubdlny a konednf riklid staveni5td vd. zhotoven6ho dila, ve5kerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vfrobni, technologickd a pracovni postupy apod.), dokumentaci skutedn6ho provedeni, provedeni piedepsanych di sjednanjch zkousek, revizi, pied6ni atestti, osvdddeni, prohl6seni o shod6, reviznich protokohi a v5ech dal5ich dokumentri nutnfch k pied6ni dila. D6le se jednii zejmena o n6klady na cla, relie, mzdy, soci6lni pojisteni, poji5teni dle smlouvy, poplatky, zdbory, dopravni znateni, zaji5tdni bezpednosti pr6ce a protipoz6rnich opatieni apod. a dal5i n6klady spojen6 s pln6nim podminek dle rozhodnuti piislu5nych spr6vnich orgdnti nebo dle obecn6 ztlaznych platnfch piedpisti. Zaplacenim ceny za proveden6 dilo ve vy5i sjednan6 smlouvou a za sjednanfch podminek zhotoviteli je splndna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, Z6dn6 dalsi n6roky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo rihradou n6kladri nebudou zohledneny, nebude-li vfslovnd dohodnuto ndco jin6ho Sjednan cena je cenou nejvfse piipustnou a m:iuze byt zmendna pouze za nize uvedenych podminek: - pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokondeni plndni piedmdtu dfla dojde ke zm6n6m sazeb DPH; - pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinfch praci a dodilvek, neltech, kter6 byly piedmetem projektov6 dokumentace, pokud objednatel vyloudi ndkter6 pr6ce a dod6vky z piedmdtu plneni, pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh materi6hi, t4l

5 pokud se pii realizaci dila vyskytnou skutednosti, kter6 nebyly v dob6 sjedn6nf smlouvy znimty, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvfdat a tyto skutednosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu. / 3.11 Jak6koliv zmeny sjednan6 ceny jsou mozn6 pouze po piedchozim jedn6ni, pisemn6, na zakladl zhotovitelem zpracovan6ho zmdnov6ho listu, kterj je podkladem pro zpracovitni dodatku k t6to smlouv Zhotovitel nem6 pr6vo dom6hat se zvy5eni sjednan6 ceny zdrivodti chyb, nebo nedostatkri v polozkov6m rozpodtu, pokud jsou tyto dtrsledkem nepiesn6ho, nebo neripln6ho ocendni zpiedaneho soupisu praci, dodiivek a sluzeb s vfkazem vfm6r. Pokud se shled6, Ze je rozdil mezi PD a soupisem praci, dod6vek a sluzeb s vykazem qfmdr zpd plati, Le cena je stanovena na zitkladl piedandho soupisu praci, dod6vek a sluzeb s vfkazem vymdr zpd. Zhotovitel neni povinen realizovat vicepr6ce, kter6 nebyly pisemnd odsouhlaseny objednatelem. 4.1 Lhttaplndni: 4. Cas a misto realizace dila Zahhjeni praci Dokonieni praci z : do 15:00 hod. Pokud zhotovitel dokondi dildi i celkovy rozsah dila pied stanovenjm terminem, zavazuje se objednatel takto dokonden6 dilo, dijeji d6st pievzit. 4.2 Misto plndni je k. ri. Bmo - Tmit6, p. d. 11/ Objednatel upozoriuje zhotovitele, Ze termin zahileni uvedeny v bodd 4.I je piedpokl6dany a orientadni, a Ze si objednatel vyhrazuje pr6vo posunout tento termin realizace dila s ohledem na piiddlen6 finandni prostiedky. YLdy vsak bude zmlna terminu i6dnd projedn6na a pisemne stanovena a dohodnuta obdma smluvnimi stranami v obecndm souladu s touto smlouvou. 4.4 Zhotovitel splni svou povinnost provdst dilo jeho i6dnfm ukondenim a protokol6rnim pied6nim piedmdtu dila objednateli. Dilo se povazuje zai6dn1 ukonden6, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedoddlkfr a vad a budou-li k n6mu ze strany zhotovitele poskytnuta dal5i plndni dle t6to smlouvy, zejmena bude-li k n6mu dod6na dokumentace skutedn6ho provedeni a dal5i doklady vyladovan6 touto smlouvou v prubdhu prov6ddni dila di pii jeho pied6ni. 4.5 Pied6nim dokonden6ho dila se rozumijeho ripln6 dokondeni a podeps6ni z6pisu o pied6ni apievzeti dila vdetn6 piedani podepsanych dokladri potiebnych pro uvedeni do provozu. 4.6 Sjednanri lhrita (lhrita, kter6 je dohodnut6 smlouvou mezi smluvnimi stranamr naz6,kladd harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnri, o kolik pracovnich dnri byly pr6ce ke zhotoveni dila pieru5eny na pokyn objednatele, nebo byly drivodnd pieruseny tsl

6 pro okolnosti nelezici na strand zhotovitelovd. Tato skutednost je drivodem k odpovidajicf zmend ujednrlni o terminu dokondeni, piip. o jinych v6cnfch ujedn6nich. 4.7 Sjednan6 lhrita se prodluzuje takd o tolik pracovnich dnt, o kolik byly prrice ke zhotoveni dila pieruseny z rozhodnuti orgrint dinnfch podle zvld$tnich piedpisri nebo prisobenim vy55i moci, a jinfch dtivodri, nezavin6nfch zhotovitelem. Org6ny dinnfmi podle zvl65tnich piedpisri se rozumi zejmdna orgriny vykon6vajici st6tni stavebni dohled a d6le org6ny, kter6 mohou d6t podn6t k zastavenf praci, zejmlna org6ny hygienick6 sluzby, politrni ochrany, orgiiny pam6tkov6 p6de a ochrany Zivotniho prostiedi, nejde-li o drivody na strand zhotovitele. 4.8 Termin pied6ni apievzeti staveniste mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnri od podpisu t6to smlouvy. Termin piedrini a pievzeti staveni5t6, ze kter6ho bude vyhotoven protokol, je i terminem skutedneho zahttjeni praci. 4.9 Termin pied6ni a pievzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodnj s terminem dokondeni stavebnich praci dle bodu 4.1 t6to smlouvy. Platebnf podminky a fakturainf podminky 5.1 Objednatel neposkytuje na prov6deni dilazilohy. 5.2 Cenazaplndni piedmdtu dila bude objednatelemhrazenaprubezne bezhotovostni platbou, na ziklade dildich dariovlfch dokladri (d61e jen faktur) vystavenych zhotovitelem lx mdsidn6, a to na ziklad objednatelem di jeho technickfm ziistupcem odsouhlasenfch soupisti provedenych praci vdetn6 zjist'ovacich protokolt az do vf5e 100% smluvni ceny dila. 5.3 VeSker6 takto vystaven6 a i6dnd odsouhlasen6 faktury budou uhrazeny maxim6lnd do 30 kalend6inich dnri. Nedilnou soud6sti kalde faktury musi bi,t odsouhlasenf soupis provedenfch praci a zji5t'ovaci protokol. 5.4 Po ukondeni kazd6ho kalend6iniho mesice pied6 zhotovitel objednateli daf,ovy doklad, k n6muz musi byt piipojen zji5t'ovaci protokol - soupis praci a dod6vek provedenfch v dan6m mdsice v dlendni po polozkdch dle vykazt vyimdr, ocendnf v souladu se smlouvou, odsouhlasenf technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenfch praci a dod6vek je zhotovitel oprdvndn ridtovat jen po dohod6 s objednatelem, jinak na zfkladd pravomocndho soudniho rozhodnuti, kter6 potvrdi jeho n6rok. Soupis praci a dod6vek vdetnd zji5t'ovaciho protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozd6ji do 5 kalendtlinich dnri od konce mdsice se zdanitelnfm pln6nim na konci piedchoziho mdsice. 5'5 Daf,ovy doklad bude obsahovat pojmov6 n6lezitosti daiov6ho dokladu stanoven6 z6konem (, Sb. - o dani zpiidane hodnoty, ve zndni pozddj5fch piedpisri, a ziikonem E. 563/1991 Sb. - o ridetnictvi,ve znlni pozddjsich piedpisri. V piipadd, Le daitovy doklad nebude obsahovat spr6vnd ridaje di bude neriplnf, je objednatel oprrivndn dariovy doklad vr6tit ve lhritd do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy daiovf doklad opravit, piipadnd vystavit novf daiovf doklad - lhtta splatnosti podin6 v takov6m piipadd bdzet ode dne dorudeni opraven6ho di novd vystaven6ho dokladu objednateli. t6l

7 / 5.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprrice, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi blit jejich cena fakturovdna samostatnd ato al po podepsiini piislu5n6ho dodatku ke smlouvd o dilo. Fakturazavicepr6ce musi krom6 jinfch, vyse uvedenychniiezitosti faktury obsahovat i odkaz na dokument, ktenim byly vicepr6ce pisemnd sjedn6ny a odsouhlaseny. 5.7 Konednou fakturu s protokolem o piedani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je zhotovitel povinen dorudit objednateli nejpozddji do 14 dnri od pied6ni dila uveden6ho ve smlouve a to jen pokud je dilo pievzato bez zjevnych vad a nedoddlkt, resp. do 14 dnri od podepsani protokolu o odstrandni posledni vady di nedodelku uveden6ho vpied6vacim protokolu. 6. Staveni5tE, prov6denf dila, jeho pied6ni a plevzeti 6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel pievzit stavenist6 (nebo jeho ucelenou d6st) prost6 faktickfch vad a pr6v tietich osob v terminu do 7 dnt od podpisu smlouvy, pokud neni ve smlouvd di dodatku uvedeno jinak. 6.2 Nepied6ni staveni5td objednatelem ani v dodatedn6 piimdien6 lhttd je poru5enim smlouvy, kter6 opravf,uje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy. 6.3 O pied6ni a pievzeti stavenistd vyhotovi objednatel pisemny protokol, kteni obd strany podepisi. 6.4 Za den pied6ni apievzeti staveni5td se povazuje den, kdy dojde k oboustrann6mu podpisu piislu5n6ho protokolu. 6.5 Soud6sti pied6ni a pievzeti stavenist6 je i pied6ni dokumentt objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro i6dn6 lulivfui staveni5td, pokud nebyly tyto doklady pied6ny diive, a to zejm6na: a) vytydovaci sch6ma staveni5td s vltydenim smdrovych a vfskovych bodri, jsou-li tieba b) vyznadeni piistupovych a piijezdovjch cest, c) vyznadeni bodri pro napojeni odbernfch mist vody, kanalizace, elektrick6 energie, plynu di piipadnd jinfch m6dii, d) podminky vztahujici se k ochrand Zivotniho prostiedi (zejm6na v otinkilch zelenl, manipulace s odpady, odvod znedistdnych vod apod.), e) doklady o vytjdeni stdvajicich inzenyrskych sfti nachilzejicich se v prostoru stavenist6, piipadnd i na pozemcich piilehl;fch, kter6 budou prov6ddnim dila dotdeny, vdetnd podminek spr6vcri nebo vlastnikt techto siti. 6.6 Zhotovitel je povinen sezn6mit se po pievzetf staveni5td s rozmfstdnfm a trasou st6vajicich inzenfrskfch siti na staveni5ti a piilehllfch pozemcfch dotdenlich prov6ddnim dila a tyto vhodn;fm zptisobem chr6nit tak, aby v prubdhu prov6ddni dila nedo5lo k jejich po5kozeni. 6.7 Zhotovitel je povinen dodrzovat v5echny podminky sprrivcri nebo vlastnikri sfti a nese ve5ker6 drisledky a Skody vznikl6 jejich nedodrzenim. 6.8 Zhotovitel neodpovid6 za Skody na strlvajicich inzenfrskfch sitich, kter6 nebyly vy zna(eny v podkladech obj ednatele. I7l

8 6.9 Dojde-li k po5kozeni st6vajicich inzenfrskfch siti, kter6 byly i6dnd vytfdeny a pied6ny, nese vesker6 n6klady na uvedeni sitf do privodniho stavu zhotovitel vdetn6 piipadnfch Skod, pokut apod Dojde-li kposkozeni st6vajicich inzenfrskfch siti, kter6 nebyly i6dnd vylfdeny a piediiny, je zhotovitel povinen bezodkladn6 uv6st poskozen6 sitd do privodniho stavu a ve5ker6 n6klady na uvedeni siti do privodniho stavu hradi objednatel vdetn6 piipadn;fch Skod, pokut apod Provozni, soci6lni a piipadn6 i vyrobni zaiizeni stavenistd zabezpeluje zhotovitel v souladu se svfmi potiebami, pozadavky objednatele, technick6ho a autorsk6ho dozoru uvedenjmi v zad vaci dokumentaci a respektov6nim projektov6 dokumentace piedand objednatelem N6klady na projekt, vybudovftni, zprovozneni, ridrzbu, likvidaci a vyklizeni zaiizeni staveni5td jsou zahrnuty v cend dila Jako soud6st zaiizeni stavenistd zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych mddii na staveni5ti a jejich piipojeni na odbdrn6 mista urden6 objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatn6 mdiici mista na rihradu jim spotiebovanfch energii a tyto uhradit Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osob6m vykon6vajicim funkci technick6ho a autorsk6ho dozoru provozni prostory a zaiizeni nezbytnd pro qfkon jejich funkce pii realizaci dila. Pokud neni ve smlouvd uvedeno jinak, piedpokl6d6 se prostor minim6lnd I kancel6ie o plose 9 m2 napojen6 na zdroje elektiiny a topeni. Ndklady s timto spojen6jsou v cend dila vdetn6 energii Zhotovitel je povinen ulivat staveni5td pouze pro irdely souvisejici s prov6d6nim dila a pii ulivitni staveni5td je povinen dodrzovat ve5ker6 prdvni piedpisy Odvod sr6zkovfch, odpadnich a technologick;fch vod ze staveni5td zaji5t'uje zhotovitel a je povinen db6t na to, aby nedoch6zelo k podm6deni stavenist6 nebo okolnich ploch. Pokud k t6to dinnosti vyuzije veiejn;fch stokovfch siti, je povinen tuto skutednost projednat s vlastnikem tdchto siti Zhotovitel zajisti piipadn6 stiezeni stavenist6 a v piipadd potieby i jeho oploceni nebo j in6 vhodn e zabezpet eni Zhotovitel neni opr6vndn vyulivat staveni5t6 kubytov6ni osob, pokud ktomu urdeno. nenl 6.19 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identif,rkadnimi ridaji, kteni'mu piedal objednatel, piipadnd informadni tabuli v provedeni a rozmdrech obvyklfch, s uvedenim ridajri o stavbd a ridajt o zhotoviteli, objednateli a o osob6ch vykon6vajfcich funkci technickdho a autorsk6ho dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikadni tabuli udrzovat, na zttklade ridajn piedanjch objednatelem, v aktu6lnim stavu Jind informadni tabule di reklamy lze na staveni5ti umistit povze se souhlasem objednatele. t8l

9 6.21 VeSker6 potiebnd povoleni k ulivfni veiejnych ploch, piipadn6 rozkop6vk6m nebo piekoprim veiejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese ve5ker6 piipadn6 poplatky. I 6.22 JestliLe v souvislosti s provozem staveniste nebo prov6ddnim dila bude tieba umistit nebo piemistit dopravni znadky podle piedpisri o pozemnich komunikacich, obstar6 tyto pr6ce zhotovitel Zhotovitel d6le zodpovidf, i za umist'ov6ni, piemist'ov6ni a udrzov6ni dopravnich znadek v souvislosti s prubehem prov6ddni praci. Jak6koliv pokuty di n6hrady Skod vzniklyich v t6to souvislosti jdou k tizi zhotovitele Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poi6dek Zhotovitel je povinen prubdznd ze stavenistd odstraiovat v5echny druhy odpadri, stavebni suti a nepotiebn6ho materidlu. 6.26Zhotovitel je rovnllpovinen zabezpelit, aby odpad vznlkly z jeho dinnosti nebo stavebni materi6l nebyl umist'ov6n mimo stavenistd Lhtfta pro odstrandni zaiizeni staveni5t6 a vyklizeni staveni5te je nejpozddji do 7 kalenddinich dnt ode dne pied6ni apievzeti dila, pokud v protokolu o piedani a pievzeti neni dohodnuto jinak (zejmdna jde-li o ponechfni zaiizeni, nutnych pro zabezpedeni odstrandni vad a nedodelkfl dila ve smyslu protokolu o piedrlni a pievzeti dila) Nevyklidi-li zhotovitel stavenist6 ve sjednandm termfnu, je objednatel opr6vndn zabezpedit vyklizeni stavenistd tieti osobou a niiklady s tim spojen6 uhradf objednateli zhotovitel Smluvni strany sepi5i a podepisi na zixer protokol o vyklizeni staveni5td Pfi provdddni dila postupuje zhotovitel samostatnd. Zhotovitel se v5ak zavazuje respektovat ve5ker6 pokyny objednatele, tfkajici se provfd6ni dila a upozoriujicf na mozn6 poru5ov6ni smluvnich povinnostf zhotovitelem 6.31 Vdci, kter6 jsou potiebn6 kprovedeni dila je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve smlouvd neni vfslovne uvedeno, Le je opatii objednatel Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Le pii prov6ddni dila nepoulije Lddny materi6l, o kter6m je v dob6 jeho uziti zn6mo, Ze je Skodliuy. Pokud tak zhotovitel udini, je povinen na vyzvilni objednatele prov6st okamzitd n6pravu a ve5ker6 n6klady s tim spojen6 nese zhotovitel. Stejn6 tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouzije materi6ly, kter6 nemajf pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytn podle piislu5nfch piedpisri Zhotovitel dolozi na vyzvilni objednatele, nejpozd6ji v5ak v terminu piedani a pievzeti dila soubor certifik6tri rozhodujicich materi6hi uzitfch k vybudovini dila Zhotovitel je povinen zajistit pii prov6deni dila dodrleni ve5kerfch bezpednostnich a hygienickych piedpisfi a opatienf vedoucich k poz6rni ochrand prov6d6n6ho dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pifslusnfmi piedpisy. tel

10 6.35 Zhotovitel v pln6 miie zodpovid6 zabezpelnost a ochranuzdravi v5ech osob, kter6 se s jeho vddomfm zdrluji na staveni5ti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannfmi pracovnimi pomrickami Zhotovitel je povinen prov6ddt v prubdhu plndni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpednosti prdce a polinni ochranou na staveni5ti. Zhotovitel je povinen zajistit odbornd vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zfkona (, Sb. o izemnim pl6novrini a stavebnim iildu (stavebni z6kon),ve znlnipozddjsich piedpisri Zhotovitel je povinen v6st evidenci o vsech druzich odpadri vzniklfch zjeho dinnosti a v6st evidenci o zprisobu jejich zneskodf,ov6ni Objednatel je opr6vndn kontrolovat prov6deni dila, zhotovitel je povinen vytvoiit podminky a soudinnost i pro z6stupce objednatele (TDS, AD koordin6tor BOZ). Zjisti-li objednatel, Le zhotovitel prov6di dilo v rozponr se svfmi povinnostmi, je objednatel opr6vndn dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikl6 vadnym prov6d6nim a plnil smlouvu i6dnfm zprisobem. JestliZe zhotovitel tak neudini ani v piim6iend lhritd mu k tomu poskytnutd a postup zhotovitele by vedl nepochybnd k podstatndmu poruseni smlouvy, je objednatel opr6vnen odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takov6m pifpad6 povinen uhradit objednateli vesker6 Skody vznikld z drivodti poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykon6v6ny prub6znd pfi prov6d6ni dfla a tak6 na pravidelnych kontrolnich dnech v periodd min. I xza14 dn:0, Ve5ker6 odbom6 prdce musi vykonhvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatehi maj ici piislu5nou kvalifi kaci Zhotovitel je povinen pisemnd oznhmit objednateli nejpozd6ji 10 dnri piedem, kdy bude dilo nebo jeho dildi d6st piipravena k piedrini a pievzet Objednatel je pak povinen nejpozdeji do tii pracovnich dnti od terminu stanoven6ho zhotovitelem zahiljit piejimaci iizeni a i6dnd v n6m pokradovat Mistem piedani apievzeti dila je misto, kde se dilo prov6ddlo Obiednatel je opr6vndn k pied6ni a pievzeti dfla piizvat osoby vykon6vajici funkci technick6ho a autorsk6ho dozoru. Objednatel je tak6 opr6vndn piizvat kpied6ni a pievzeti dfla i jin6 osoby, jejichz ridast poklildd za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k piedani a piev zeti dila piizv at sv6 podzhotovitele (subdodavatele) Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nizev subdodavatele, vdetne odpov6dn6 osoby minim6lnd 3 dny pied jejich n6stupem na staveni5td. Pokud subdodavatelem zhotovitel diiv; prokazoval v zadfxacim iizeni kvalifikaci, mile jej zm6nit jen ve zvli$te drivodnfch potieb6ch, nazikladl pisemn6ho objasneni a po piedchozim pisemn6m souhlasu objednatele O prub6hu pied6vaciho a piejimaciho iizeni bude poiizen z6pis (protokol). Povinnlim obsahem protokolu j sou: - fdaje o zhotoviteli a objednateli, - popis dila, kter6 je piedmdtem pied6ni apievzeti, - dohoda o zprisobu a terminu vyklizeni staveni5td, - termin, od kter6ho podin6 bdzetzitrudni lhtta, tl0l

11 - prohl65eni objednatele, zda dilo piejim6 nebo nepiejim6. ( 6.45 ObsahujeJi dilo, kter6 je piedm6tem piedani a pievzeti, vady nebo nedoddlky, musi protokol obsahovat i: - soupis zji5tdnich vad a nedoddlkri, - dohodu o zprisobu a terminech jejich odstrandni, popiipad6 o jin6m zptsobu narovn6ni, - dohodu o zpiistupn6ni dila nebo jeho d6sti zhotoviteli za ridelem odstrandni vad nebo nedoddlkti V piipad6, Le zadavatel odmit6 dilo pievzit, uvede v protokolu o piedrini a pievzeti dila i dtvody, pro kter6 odmit6 dilo pievzit Objednatel neni povinen pievzit dilo, kter6 vykazuje zjevne vady a nedoddlky, brrinici tlivttni dila V protokolu o pied6ni a pievzeti dila uvede objednatel soupis t6chto vad a nedoddlkfi vdetnd zprisobu a oboustrannd odsouhlasen6m terminu jejich odstrandni Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohodd o terminu odstrandni vad a nedod6lkt, pak plati, Ze vady a nedodelky musi byt odstran6ny nejpozd6ji do 30 dnri ode dne pied6ni a pievzeti dila Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u pied6vaciho a piejimaciho iizeni zejm6na tyto doklady: - projektov6 dokumentace skutedn6ho stavu provedeni dila v elektronickd podobe (1 x CD, formrlty PDF, DWG) a I x v listinn6 podob6, zhpisy a osv6ddeni o provedenfch zkou5k6ch a pouzitych materi6lech, zdpisy a vysledky o vyzkou5eni smontovandho zaiizeni, o provedenfch reviznich a provoznich, zkou5kiich (napi. tlakov6 zkou5ky, revize elektroinstalace), zfipisy a vysledky o provdieni praci a konstrukci zakrytych v prubdhu praci, seznam strojri azaiizeni, kter6 jsou soudiisti dila, jejich pasporty, zttrulni listy, n6vody k obsluze, a ridrzbd v desk6m jazyce, origindl stavebni denik (piipadn6 deniky) a denik (deniky) vicepraci NedoloZi-li zhotovitel pozadovan6 doklady, nepovazuje se dilo za dokondend a schopn6 pied6ni Zhotovitel se zavazuje v6st pii prov6deni dila stavebni denik v souladu se z6konem d Sb. o rizemnim pl6noviini a stavebnim i6du (stavebni zikon), ve zndni pozd6j5ich piedpisti a vyhl6sky (, Sb. o dokumentaci staveb dle piilohy (,. 5 (nillelitosti a zptsob vedeni stavebniho deniku a jednoducheho zdznamu o stavbd) Kvalita zhotovitelem uskutedndn6ho plndni musi odpovidat ve5kerym poladavkrim uvedenfch v norm6ch vztahujicich se k plndni, zejmlna pak v isn, isn pn. Zhotovitel je povinen dodrzet pii prov6ddni dila vesker6 platn6 pr6vni piedpisy, jakol i v5echny podminky urden6 smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se z6konem C, Sb. o fzemnim pl6nov6ni a stavebnim i6du (stavebni z6kon), ve zndni pozdejsich piedpisti a v souladu s piedpisy souvisejicimi (ednrl se zejm6na o prov6d6ci vyhltisky k tomuto z6konu), d6le v souladu se ziikonem Sb. o vod6ch (vodni zakon) ve zndni pozddjsich piedpisti. Zhotovitel je povinen zajistit, Le na vfrobky, kter6 budou zabudov6ny do dila a na kter6 se ll ll

12 vztahuje ustanoveni $ 13 zrlkona(: Sb., o technickychpozadavcich na vfrobky a o zmdne a doplndni nekter;fch zilkonri, ve zndni pozd6j5fch piedpisri, bude objednateli, nebo jim urden6 osobe, nebo k tomu piislu5n6mu org6nu, piedlozeno zhotovitelem prohl6seni o shod6. Prilce a dod6vky budou d6le provedeny v souladu s deskymi hygienickfmi, protipolitrnimi, bezpednostnimi piedpisy a dalsimi souvisej icimi piedpisy Pro dilo pouzije zhotovitel jen materi6ly a vlirobky nejvy5si kvality, kter6 maji takov6 vlastnosti, aby po dobu piedpoklldan6 existence dila byla, pii bezn6 idrlbd, zarueena pozadovan6 mechanick6 pevnost a stabilita, polirmi bezpednost, hygienick6 pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpednost pii ulivdni, ochrana proti hluku, fspora energie, a zabuduje pouze materi6ly s piedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s vyhl6skou d Sb., o radiadnf ochran6, ve zndni pozd6jsich piedpisri Technickf dozor stavebnika (objednatele - TDS) u t6to stavby nesmi vykon6vat osoba, kter6 je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojen6. V piipade, Le zhotovitel zjisti, Le TDS vykon6v6 s nim propojen6 osoba, musi na to pisemnl, bez prodleni upozomit objednatele. 7. Poji5t6ni pii pln6ni veiejn6 zakizky 7.1 Pokud dinnosti zhotovitele dojde ke zprisobeni Skody objednateli nebo tietfm osob6m z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplndnim podminek vypllivajicich ze zirkona, technickjch nebo jinfch norem nebo vypl;fvajicich z uzaviene smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytedn6ho odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozn6, tak finandne uhradit. VeSker6 naklady s tim spojen6 nese zhotovitel. Zhotovitel odpovid6 i za Skodu zptisobenou dinnosti tdch, ktefi pro n6j dilo prov6ddjf. 7.2 Zhotovitel odpovidh za Skodu zprisobenou okolnostmi, kter6 majf privod v povaze strojt, piistrojri nebo jinfch vdci, kter6 zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii plneni piedmetu dila. 7.3 Zhotovitel je povinen bjt poji5tdn proti 5kod6m zprisobenlfm jeho dinnosti vdetnd moznych Skod pracovnikri zhotovitele, a to minim6lnd ve vjrsi 2 mil. Kd po celou dobu prov6deni dila. Doklady o pojist6ni je povinen piedlozit objednateli nejpozddji pied podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvdni. Nespln6ni t6to povinnosti zhotovitele se povazuje zaltube poruseni t6to smlouvy a je drivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele. 7.4 Pii vzniku pojistn6 ud6losti zabezpeduje ve5ker6 rikony vridi pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udtilosti zhotoviteli veskerou soudinnost, kter6 je v jeho moznostech. Naklady na poji5tdni nese zhotovitel a m6 je zahrnuty ve sjednan6 cend. 8. ZiruLni lhrita 8.1 Zhotovitel poskytuje na prov6rddnd dilo z6ruku v d6lce 60 m6sicri, vyjma strojri a zaiizeni, kter6 maji svoji zrirudni dobu danou qirobcem a na kter6 bude objednateli piedlozen samostatny sezrulm a zinudni listy, minim6lni d6lka zimtky u tdchto zaiizeni je vsak 24 Ir2l

13 m6sict). Doba podinri bllet terminem uvedenym v protokolu o pieddni a pievzeti dila celkovdm nebo i dfldim. I ' p.] Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelnl bez zbytedn6ho odkladu po iejich zjistdni, nejpozddji v5ak do konce zirulni doby. Ozniimenim vady zhotoviteli piest6v6 b6zet privodni zirrueni lhtita, kters,bdli znovu ode dne odstrandni vady. 8.3 Pokud nebudou vady odstrandny v dohodnut6m terminu, m6 objednatel pr6vo zajistit odstrandnf vady jinou odbornou pr6vnickou nebo fyzickou osobou na niiklad zhotovitele. I pies odstrandni vady jinou odbornou pr6vnickou nebo fyzickou osobou neni dotdena zfurudni lhrita. 8.4 Zhotovitel je povinen v ztrudni dob6, po pisemndm ozn6meni objednatele, nastoupit do 3 pracovnich dnri na odstraneni vad (na havilrie bezodkladnd). Pokud tak zhotovitel neudini, m6 pr6vo objednatel sjednat na tyto pr6ce jin6ho dodavatele a n6klady takto uhrazen6 jin6mu dodavateli poladovat po smluvnim partnerovi. Termfn bezodkladnd mtze byt nahraz.n linou lhttou, jen pokud s tim budou pisemne souhlasit ob6 strany. 8.5 Zhrvka se nevztahuje na vady, kterd byly zptisobeny neodbornym zachdzenim objednatele nebo jim povdien6ho provozovatele. 9. Smluvnf pokuty 9.1 V piipade nedodrzeni smluvniho terminu piedrlni dokonden6ho dila z drivodri, vyskytly na strand zhotovitele, dinf smluvnf pokuta 0,2o/o zcelkov6 ceny dila za zapo(,aty den prodleni. kterd se kaldy i 9.2 y piipad6, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstran6nim vad a nedoddlkri ve lhtitrich uvedenych v zripisu o pieddni a pievzeti m6 objednatel pr6vo poladovat zaplaceni smluvni pokuty ve qf5i 1.000,- KE za kazdou vadu nebo nedodelek azakaldy den prodlenf do doby, nez budou vady a nedoddlky objednatelemuzntny za odstran6n V piipadd, Ze se jedn6 o vadu, kter6 br6ni iiidndmu ulivini dila, piipadnd hrozi nebezpedi Skody velk6ho rozsahu (havririe), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vy5i 5.0b0,- K( zakazdou takto reklamovanou vaduzakaldy den prodleni. 9.4 V piipadd, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenistd dle bodu 6.27, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE zakazdy den prodleni. 9'5 V piipad6, Ze bude objednatel v prodleni s rihradou odsouhlasend faktury, m6 pr6vo zhotovitel poladovat smluvni pokutu ve vfsi 0,2%o zdluznd d6stky zakaidy den prodleni. 9.6 Sjednanymi smluvnimi pokutami neni dotden ndrok smluvni strany na n6hradu Skody zprisoben6 poruienim povinnosti, zajist6nlich smluvnfmi pokutami. tl 3l

14 10. Dal5i ujedn6ni l0.l Smluvni strany se dohodly, Ze ve5ker6 spory mezi sebou budou iesit piedevsim smirem a vyvinou ve5ker6 irsili k tomu, aby byl dosazen bez zbytedne ztrhty dasu Pokud smluvni strany nedospdji po jednanich ke smiru nebo v piipade jinfch sporu vzniklych ztdto smlouvy budou ie5eny podle platn6 pr6vni ripravy vecne a mistn6 piislusnfmi orgdny iesk6 republiky. Smluvni strany sjedn6vajici ve smyslu ustanoveni $ 89a zikonae Sb. - obdansk6ho soudniho i6du, ve zndni pozd6j5ich piedpisri, pro spory vyplyvajici ztdto smlouvy di s touto smlouvou souvisejici Ikajsky obchodni soud v Brn Zhotovitel prohla5uje, Ze se plne sezndmil s rozsahem a povahou dila, s mistem prov6ddni stavby, Ze jsou mts znhmy ve5ker6 technick6, kvalitativni a jin6 podminky prov6d6ni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odborn;fmi znalostmi, kter6 jsou pro i6dn6 provedeni dila nezbytn6. Potvrzuje, Ze provdiil podklady a pokyny, kter6 obdrzel od objednatele do uzavieni t6to smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednan6 podminky pro prov6d6ni dfla vdetne ceny a doby provedeni zohledf,uji vsechny vpiedu uveden6 podminky a okolnosti. Zhotovitel na zaklade vpiedu uveden6ho prohla5uje, Ze s pouzitim tdchto v5ech znalosti, zkusenosti, podkladt a pokynri splni zixazek zalolen;f touto smlouvou vdas a i6dnd, za sjednanou cenu, aniz by podmiiloval spln6ni zdvazku poskytnutim jin6, nez dohodnutd soudinnosti. JestliZe se pozd6ji, v prub6hu prov6denf dila bude zhotovitel dovol6vat nevhodnosti pokynri nebo vdci piedanfch objednatelem, bylo pro tento piipad dohodnuto, Ze je povinen prokinat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovid6 za vady dila zpfisoben6 nevhodnosti dle ustanoveni odst. 3 $ 551 Obchodniho ztlkoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladnd po vzniku takov6 skutednosti pisemne oznitmi: - podani n6vrhu na prohl6seni konkursu na majetek zhotovitele dle zilkona () Sb. - o konkursu a vyrovn6ni, ve zneni pozdej5ich piedpisri; a/nebo - podani n6vrhu na vyrovn6ni na majetek zhotovitele dle zdkona (, Sb. - o konkursu a vyrovn6ni, ve zneni pozddjsich piedpisri; a/nebo - vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo - splneni podminek prohl65eni konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejmena Ze budouci prod6vajici je piedluzen anebo insolventni; a/nebo - zmlny v majetkov6 struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmdny majetkovd struktury, kter6 piedstavuje bdzny obchodni styk; a/nebo - rozhodnuti o provedeni piem6ny zhotovitele, zejmlna firzi, pievodem jm6ni na spolednika di rozddlenim, provedeni zmdny pr6vni formy dluznika di provedeni jinfch organizadnich zm6n; a/nebo - omezeni di ukondeni v,.fkonu dinnosti zhotovitele, kter6 bezprostiednd souvisi s piedmetem t6to smlouvy; a/nebo - rozhodnuti o zalozeni obchodni spolednosti budoucim prodhvajicim di ridasti na podnikrini jin6 osoby budouciho prod6vajiciho; a/nebo - vsechny skutednosti, kter6 by mohly mit vliv na piechod di vypoi6dini zilazktt zhotovitele vridi objednateli vypllivajicich z t6to smlouvy di s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti o zruseni zhotovitele. tl4l

15 10.5 Objednatel je opr6vnen: - siim di prostiednictvim tieti osoby prov6d6t cenovou kontrolu v prubdhu provrlddni dila a uv6ddni dokonden6ho dfla do provozu a kontrolu prov6ddni zilvdredn6ho vyridtovfnf dila; vsichni ridastnici t6to smlouvy jsou povinni vytvriiet dostatedn6 podminky pro prov6ddnf cenov6 kontroly. - s6m di prostiednictvim tieti osoby vykon6vat v mistd provriddnf dila kontrolnetechnickf dozor objednatele a vjeho prubdhu zejmlna sledovat, zda jsou pr6ce provriddny dle projektu, technickych norem a jinfch priivnich piedpisri a v souladu s rozhodnutim org6nri veiejn6 sprilvy; na nedostatky pii proviiddnf dila upozorni zdpisem ve stavebnim deniku. Osoba vykon6vajfci kontrolnd-technickf dozor je opr6vnena d6t pracovnikrim zhotovitele piikaz k pieruseni praci na provedeni dila, jeli ohrozena bezpednost provilddn6 stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbd pii prov6ddni dila di tietich osob Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti prov6ddni dila tak, aby prov6ddni dila: - v co nejmen5i miie omezovalo ulivini mista prov6ddni dila, veiejnych prostranstvi di jinych okolnich dotden;fch pozemkri di staveb; a - neobtezovalo tieti osoby a okolni prostory zejmdna hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastindnim nad miru piimdienou pom6rrim; a - nemdlo nepiiznivy vliv na Livotni prostiedi, vdetnd minimalizace negativnich vlivti na okoli vystavby; a - bylo zabezpedeno pro dinnost kalde profese odbornlfm dozorem zhotovitele, kterf bude garantovat dodrzov6ni technologickfch postupri. ToteL plati pro pr6ce subdodavatelt Odbornou froveri realizovan6ho dila jako celku zabezpeli zhotovitel odpovednou osobou - autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zitkona () Sb. o qfkonu povol6ni autorizovanych architektt a o v'.fkonu povokini autorizovanfch inzen;frri a technikri dinnfch ve vfstavbd, ve zndni pozdej5ich piedpisri. Tato odpovddn6 osoba potvrdf stavebni denik pied zahilenim praci na provedeni dila a po dokondeni dila otiskem sv6ho autorizaeniho razitka a piipojenfm vlastnorudnfho podpisu. Zhotovitel zabezpe1i, Ze odborn6 ptdce a dinnosti, kter6 nem6 zapsiny ve sv6m obchodnfm rejstiiku nebo Zivnostensk6m listd. provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpisobilosti. Doklady o odborn6 zprisobilosti subdodavatele piedlozi zhotovitel obj ednateli pied zahiljenimpraci Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenistd do i6dn6ho pied6ni dila objednateli a iridn6ho odevzdini staveni5td objednateli nebezpedi skody a jin6 nebezpedi - na dile a vsechjeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanfch ajinych d6stech, - na ploch6ch, piipadne objektech umistdn;fch na staveni5ti a na okolnich pozemcich, di pod staveni5tdm nebo temito pozemky, a to od doby pievzeti stavenist6 do i6dn6ho piedrini dfla jako celku a i6dn6ho odevzdini staveni5td objednateli, pokud nebude v jednotlivlfch piipadech dohodnuto jinak Zhotovitel nese do doby i6dn6ho protokokirniho piedrini dila objednateli nebezpedi lkody vyvolan6 pouzitim vdci, piistrojri, strojt a zaiizenijim opatienfmi k provedeni dila di jeho d6sti, kter6 se z drivodu sv6 povahy nemohou strit soud6sti di piisiu5ensivim dila, a kter6 jsou di byly pouzity k provedeni dila, ktenlimi jsou zejm6na: - zaiizeni staveni5td provoznfho, vyrobniho di socirilniho charakteru; a/nebo - pomocn6 stavebni konstrukce vseho druhu nutn6 di pouzit6 kprovedeni dila di jeho dristi (napi. podpdrn6 konstrukce, leseni); a/nebo tl5l

16 - ostatni provizorni di jin6 konstrukce a objekty pouzit6 pii prov6denf dila di jeho d6sti Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jind nebezpedi na v5ech vecech, kter6 zhotovitel srim di objednatel opatiil za irdelem provedeni dila di jeho d6sti, a to od okamziku jejich pievzeti (opatieni) do doby iridn6ho protokol6rniho pied6ni dila, popi. u v6ci, kterd je zhotovitel povinen vrdtit, do doby jejich vr6ceni. Zhotovitel rovnez odpovid6 objednateli ve smyslu ustanoveni $ 420a zikona U Sb. - obdansk6ho z5koniku, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri, a ustanoveni $ 538 zikona E Sb. - obchodniho z6koniku, ve znlni pozddjsich piedpisri, za Skodu zptisobenou jeho dinnosti v souvislosti s plndnim t6to smlouvy. 10.1I Objednatel je od pod6tku vlastnikem zhotovovan6ho dila a v5ech veci, kter6 zhotovitel opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudov6ni do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouv6ch se v5emi subdodavateli toto ujedn6ni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni $ 445 zitkona E. 5l3ll99l Sb. - obchodniho z6koniku, ve zndni pozd6j5ich piedpisfi ani jinou podobnou vyhradu ohlednd piechodu di pievodu vlastnictvi. Splndni t6to povinnosti zhotovitele je zaji5teno z6rukou za provedenf dila. V piipade poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opr6vn6n jil bez dal5iho od smlouvy odstoupit. V piipadd sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, kterf by se svfmi nrisledky projevil jakymkoliv zprisobem na stavbd samotn6, na zptsobu prov6deni dila, na terminech apod., nebo by stavbu di prov6ddni dila ohrozil, je objednatel opr6vndn od t6to smlouvy bez dal5iho odstoupit z dtvodri na strand Zhotovitele. Ve5ker6 Skody, kter6 zprisobi subdodavatell na piedmdtu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zprisobem, kter".f urdi objednatel. V piipad6, Ze dojde ke Skodd na piedmdtu dila nebo bude piedmdt dila (eho d6st) zcela znilen, je zhotovitel povinen vlastnim n6kladem dilo ukondit v souladu se smlouvou,bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistn6 nebo zda vyplacen6 pojistn6 pokryje v5echny naklady s tim spojen Ve5ker6 vdci, podklady a dal5i doklady, kter6 byly objednatelem zhotoviteli piedriny a nestaly se souddsti dila, ztist6vaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zfusthvd osobou opr6vndnou k jejich zp6tn6mu pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto v6ci, podklady di ostatni doklady vr6tit na vyzvu objednatele, a to nejpozdeji ke dni i6dn6ho pied6ni dila, s vlfjimkou tdch, kter6 prokazatelnd a opr6vnen6 spotieboval k naplndni svfch zixazktt ztdto smlouvy Objednatel pied6 zhotoviteli bezriplatn6 nejpozddji ke dni piedani staveni5te I par6 listinnd podoby projektov6 dokumentace pro provedeni dila. Dal5i par6 t6to dokumentace je opr6vndn objednatel zhotoviteli poskytnou zattpla1ni, kterri bude stanovena zantklady spojen6 s reprodukci listinn6 podoby. O pied6nf projektov6 dokumentace bude vyhotoven z6pis do stavebniho deniku, do protokolu o pied6ni a pievzeti stavenistd nebo na jinf samostatnf protokol. 11. Zmilna smlouvy 1l.l Jakakoliv zm6na smlouvy musi mit pisemnou formu a musi b;it podeps6na osobami opr6vndn;fmi jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocndnlfmi. Zmdny smlouvy se sjedniivaji zilsadnl jako dodatek ke smlouv6 s diseln;fm oznadenim podle poiadov6ho disla piislu5n6 zmdny smlouvy. tl6l

17 I 1.2 PiedloZf-li nekter6 ze smluvnich stran n6vrh na zmdnu formou pisemn6ho dodatku ke smlouvd, je druhri smluvni strana povinna se k n6vrhu vyjldiit nejpozddji do patnricti dnri ode 1 dne n6sledujicfho po dorudeni n6vrhu dodatku. ( I 12. Odstoupeni od smlouvy 12.1 Nastanou-li u ndkter6 ze stran skutednosti brinici i6dn6mu pln6ni t6to smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteendho odkladu ozn6mit druhd strand a vyvolat jedn6ni zrlstupiti opr6vndnych k popisu smlouvy Smluvni strany se dohodly, Le od smlouvy lze odstoupit zejmenav tdchto piipadech: a) prodleni objednatele s irhradou dluzn6 dristky delsi nez 30 dnri, b) nepiedlozeni dokladri zhotovitele o pojist6ni odpovddnosti za Skodu objednateli ani v dodatednd piimdiend lhttd, c) nepiedlozeni dokladri o stavebne mont6znim pojistdni objednateli ani v dodatedn6 piimdien6lhtt6, d) nesplndnf termfnu pied6ni stavenistd objednatelem ani v dodatedn6 piimdiend lhttd, e) pokud zhotovitel nezahttji pr6ce na dile ani v dodatednd piimdien6 lhite, D pokud zhotovitel ani v dodatedn6 piimdien6 lhritd neodstrani vady vznikld vadnym prov6d6nim nebo nepiestane dilo prov6ddt nevhodnym zprisobem, adkoli byl na toto obj ednatelem upozorndn, g) prodlenf zhotovitele s dokondenim dfla z dfivodri lelicichna jeho strand delsi nez 30 dnti Od smlouvy lze odstoupit i v piipadd poruseni dalsich nepodstatnych smluvnich povinnosti, jestlize strana, kter6 je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodatedn6 lhtt6, kter6 nesmi b;it krat5i nez 30 dni Za dfivod odstoupeni od smlouvy jsou povaloviny tak6 okolnosti plynouci z drisledkri vyssi moci Kterrikoliv smluvni strana je opriivndna odstoupit od smlouvy na zakladd ujedn6ni ze smlouvy vyplfvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pfsemnd oznftmitdruhd strane. l2'6y oz odstupuje tdchto n6l musi byt uveden drivod, pro kterf strana od smlouvy i smlouvy, kter6 ji k tako;6mu kroku opravfiuje. BeL 12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikddnem dorudeni oznfumenio tom druh6 smluvni strand odstoupi-li n6kter6 ze stran od t6to smlouvy na ztkladd ujedn6ni z t6to smlouvy vyplfvajicich, pak povinnosti obou stran jsou n6sledujfci: h) objednatel ve lhritd dohodnutd se zhotovitelem pieve zme zpet staveni5t6, i) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenistd, aby mohl prov6st veskerd potiebnd niilezitosti v souvislosti s ukondenim stavby, j) zhotovitel do 7 dnri od_data odstoupeni oi smlouvy provede soupis vsech proveden;fch praci ocenenlf dle zptisobu, kten-fm b rla stanov.tta..rru dflu, k) zhotovitel ocen6nf soupis provedenych praci pied6 objednaieli k odsouhlaseni. t17l

18 ,.8 l) objednatel se vyj6dii k soupisupraci nejpozd6ji do 7 dnri, m) zhotovitel Wzve objednatele k pievzeti stavby, n) objednatel je povinen do 3 dnri od obdrzeni vyzvini zahiliit piebirani stavby a sepsat z6pis o piedani apievzeti podepsany opnlvn[nlfmi zrlstupci obou stran, o) zhotoviiel odveze veskeni svrij nezabudovany nevy0dtovanf materi6l a zaiizeni a vyklidi staveni5td nejpozd6ji do 15 dnri po pied6ni apievzeti stavby, p) zhotovitel provede finandni vydisleni v5ech provedenych praci, v5ech dosud vyirdtovanych praci,popiipadd poskytnutfch zriloh a zpracuje konednou fakturu, q) objednatel uhradi konednou fakturu ve lhrite splatnosti 12.9 Strana, kter6 drivodn6 odstoupeni od smlouvy zapifdinilaje povinna uhradit druh6 strane jednor6zovou smluvni pokutu ve v'-isi lyo z ceny dila. 13. ZSvEreEnf ustanoveni 13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 6 vyhotovenich, z nichi, 3 obdrli objednatel a 3 zhotovitel Chce-li ndkterf ze stran od tdto smlouvy odstoupit na zhklade ujednani ztdto smlouvy vypl;ivajicich, je povinen svoje odstoupeni pisemne oznitmit druh6 strane a uvedenim terminu, ke kter{mu od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi bjt d6le uveden divod, pro kteni strana od smlouvy odstupuje a piesn6 citace toho bodu, kterli ji k takov6mu kroku opraviuje. Bez techto n6lezitosti nelze odstoupeni navrhnout Odstoupeni od smlouvy nevyvuuje stranu, kter6 od smlouvy odstoupila z piipadnl n6hrady Skody, kter6 druh6 strand timto krokem vznikne Pokud v t6to smlouv6 neni stanoveno jinak, iidi se prdvni vztahy z ni vyplyvajici piislu5nfmi ustanovenimi obchodniho z6koniku Smlouv a nabyvd ridinnosti. Brno dne: Bmo dne: Za objednatele: GYMNAzrutrt, BRNo, KRENoVA 36 KRENoVA 36, Bnuo TEL.,FAX: O --mai I : gymnazlu cz lc: s91. DIC: C Mgr. Miroslav Marek ieditel Ladislav Dvoi6k - jednatel Piiloha d. I polozkovy rozpoiet tl8l

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění

Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění 1. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

PŘEBUDOVÁNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR NA ŠATNY PERSONÁLU

PŘEBUDOVÁNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR NA ŠATNY PERSONÁLU Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: PŘEBUDOVÁNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR NA ŠATNY PERSONÁLU Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem:

Více

Zhotovitel: Sidlo: Cheb, YrLzovaT dp.2429,psc 350 02 Statut6rnf orgin: Miroslav Silh6n, jednatel. Ie: 453 58 800. DIi:

Zhotovitel: Sidlo: Cheb, YrLzovaT dp.2429,psc 350 02 Statut6rnf orgin: Miroslav Silh6n, jednatel. Ie: 453 58 800. DIi: Smlouva o dflo (drlle SOD) uzaviend ve smyslu g 261 odst. 2 apodle g 536 a n6sl. zilkota d. 513/1991 sb., obchodni zhkonik, v platn6m zndni, mezi tdmito smluvnimi stranami: I. usmluvn{ stran Zhotovitel:

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Klášterec nad Ohří se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 00261939 Zastoupeno: Ing. Kateřinou Mazánkovou,

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Smluvnistrany: _. 2 RADEKOV spol. s r o.

Smluvnistrany: _. 2 RADEKOV spol. s r o. Smlouva o dilo uzaviena dle z6kona d. 89/2012 Sb., obdanshi zakorik, v platn6m zneni, na realizaci dila,,zatepleni objektu kryt6ho bazdnu v Roznovd pod Radhoitim" (dale ien,,smlouva") Smluvnistrany: _

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Smlouva o dilo (,.212014 kterou ddle uvedendho dne,mdsfce a roku uzavlely mezi sebou navzdiem nfie uvedenr! smluvnf

Smlouva o dilo (,.212014 kterou ddle uvedendho dne,mdsfce a roku uzavlely mezi sebou navzdiem nfie uvedenr! smluvnf {., Smlouva o dilo (,.212014 kterou ddle uvedendho dne,mdsfce a roku uzavlely mezi sebou navzdiem nfie uvedenr! smluvnf sffany Objednatel: SdruZenr zdravotnickychzaiizeni II Brno, pifspdvkovd organizace,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

SMLOUVA O DILO C.06/2013

SMLOUVA O DILO C.06/2013 SMLOUVA O DILO C.06/2013 1. Obec Hutisko - Solanec Adresa: Hutisko - Solanec 512, 75 62. Hutisko-Solanec Z"astoupene: Ing. Vladimh Petruzela, starosta lc: 00303836 gankovnispojeni: Cislo idtul 9ankovnispojeni:

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

a.372110120t3 I. Smluvni strany

a.372110120t3 I. Smluvni strany SMLOUVA O DILO a.372110120t3 vzavfenfl podle $ 536 a n6sl. zik. (,.51311991Sb., obchodni z6konik, ve zndni pozddjsich piedpisfr. I. Smluvni strany Objednatel: ieskrfl republika - V6zeilski sluzba iesk6

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka Smlouva o dilo i. objednatele: i. zhotovitele: 7V /'l /lz lluzavieni podle g 2586 a nisl. z6kona i-8912012 Sb., obianskf zikonik, kterou niie uveden6ho dne, mesice a roku uzaviely smluvni strany: f. ieskri

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO Smluvni strny: 1. Nrizev: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich Se sidlem: ndmdsti Jindiich Simk 3,517 6l Rokynice rc: ;ro;l"ry,* hor6ch DIi: C2O0275301 Bnkovni spojeni: es.s. Rokytnice v Orlickj.ch

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 CI.I. Smluvni strany 1.1. Objednatel :lnstitut postgraduilniho vzd6lavdni ve zdravotnictvi Rusk6 85, Piaha 10 tel/fax : iio t

Více

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb dislo smlouvy objednatele: d j. SOAT-02127 120 4 dislo smlouvy poskytovatele:... trzavieni podle ustanoveni g 1724 a nssledujicich zlkona i). 8912012 Sb., obdanskdho

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

1. Tento smluvni vztah se posuzuje dle $ 2079 a nzrst. zirkona e.8912012 Sb,, obdanski, zalkonik, v platn6m zndni, upravujici kupni smlouvu.

1. Tento smluvni vztah se posuzuje dle $ 2079 a nzrst. zirkona e.8912012 Sb,, obdanski, zalkonik, v platn6m zndni, upravujici kupni smlouvu. EVROPSKA UNIE na adrese: zastoupeny: IC: Bankovni spojeni: eislo odtu: kontaktni osoby: telefon, fax, email: 2. Obchodni firma VSP DATA a.s., UAotni Z'188, 390 64 Tibor sidlo podnikdni: zastoupens: dislo

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany OBJEDNATEL: Oderská městská společnost, s.r.o. Se sídlem: Radniční

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 Statutární město Karlovy Vary S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 5 DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Datum drazby: 10.12.2013 Zahhjeni draiby: l3:00 hod Oznaieni, specifikace a struinf popis piedmdtu draiby: Piedmdtem dralby je

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více